Izolacje.com.pl

Wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

The influence of the pane/frame connection method on the heat transfer in curtain walls with a multi-sash window

Wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym
Archiwum redakcji

Wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym


Archiwum redakcji

W normie PN-EN ISO 10077-2:2012 [1] odnaleźć można definicję i wytłumaczenie liniowego współczynnika przenikania ciepła na połączeniu szyba–rama okienna.
Zgodnie z nią współczynnik przenikania ciepła części szklonej okna Ug stosuje się do środkowej części szyby i nie bierze się pod uwagę efektu ramki dystansowej przy krawędzi oszklenia, współczynnik przenikania ciepła ramy okiennej Uf stosuje się przy braku oszklenia, zaś liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ odnosi się do dodatkowego strumienia ciepła, który jest wywołany wzajemnym oddziaływaniem ramy okiennej i krawędzi oszklenia, łącznie z efektem ramki dystansowej.

Zobacz także

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

VELUX Polska Sp. z o.o. Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane...

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane z myślą o wieloletniej trwałości, w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci technologia i normy bardzo się zmieniły. Dlatego eksperci radzą, by wymieniać okna mniej więcej co 20 lat. Dzięki temu zawsze będą energooszczędne i bezpieczne.

dr inż. Gerard Brzózka Problemy w praktycznym wykorzystaniu aktualnych norm do określenia minimalnych izolacyjności akustycznych dla okien i drzwi balkonowych

Problemy w praktycznym wykorzystaniu aktualnych norm do określenia minimalnych izolacyjności akustycznych dla okien i drzwi balkonowych Problemy w praktycznym wykorzystaniu aktualnych norm do określenia minimalnych izolacyjności akustycznych dla okien i drzwi balkonowych

W podanej w normie procedurze rachunkowej konieczne jest w pierwszej kolejności określenie miarodajnych poziomów hałasu zewnętrznego dla dnia i nocy. Problem, który chciałbym przedstawić, dotyczy obliczenia...

W podanej w normie procedurze rachunkowej konieczne jest w pierwszej kolejności określenie miarodajnych poziomów hałasu zewnętrznego dla dnia i nocy. Problem, który chciałbym przedstawić, dotyczy obliczenia miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego dla dnia – w oparciu o informacje przedstawione na mapach akustycznych.

Abstrakt

W artykule przeanalizowano wpływ sposobu połączenia szyby z ramą, scharakteryzowanego liniowym współczynnikiem przenikania ciepła mostka termicznego powstającego na granicy szyba–rama, na współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie w ścianie osłonowej z oknem o zmiennej powierzchni i konfiguracji wykonanym z PVC. Zbiór danych do analizy uzyskano przy realizacji eksperymentu obliczeniowego. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tą zależność.

The influence of the pane/frame connection method on the heat transfer in curtain walls with a multi-sash window

The article analyses the impact of the method of connecting a pane with a frame, characterized by a linear heat transfer coefficient of a thermal bridge created on the glass pane-frame border, on the heat transfer coefficient in a curtain wall with a window with a variable surface and a configuration made of PVC. The data set for analysis was obtained during the implementation of the computational experiment. The analysis was made on the basis of a developed deterministic mathematical model describing this relationship.

Rzeczywista wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego powstałego na granicy szyba–rama zespolona zależy od kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim bardzo ważna jest wykorzystana ramka dystansowa, dodatkowo należy zwrócić uwagę na głębokość osadzenia szyby w profilu i współczynniki przenikania ciepła zarówno oszklenia Ug i ramy okiennej Uƒ [2].

Producenci ramek dystansowych deklarują bardzo niskie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ mostków termicznych na styku szyba–rama w oknach ze swoimi wyrobami. Zgodnie z [3], współczynnik Ψ dla okien z PVC proponuje się od wartości 0,076 W/(m2·K) dla przypadku podwójnej szyby zespolonej i ramki aluminiowej, przez 0,050 W/(m2·K) dla przypadku potrójnej szyby zespolonej i ramki ze stali szlachetnej, do 0,030 W/(m2·K) dla ciepłych ramek najnowszej generacji.

Odnosząc się do badań Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim [4], wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ na granicy szyba–rama w oknach z przeszkleniami z jedno- lub dwukomorowymi szybami zespolonymi z wykorzystaniem ramki aluminiowej jest o wiele wyższa niż w przypadku tych samych okien, ale z szybami z zastosowanymi ramkami dystansowymi z tworzyw sztucznych lub ze stali szlachetnej (TAB. 1).

Jak wynika z przytoczonych danych, podstawowy parametr, charakteryzujący połączenie szyby z ramą okien wykonanych z PVC, a mianowicie liniowy współczynnik przenikania ciepła ψ mostka termicznego, waha się w wąskim zakresie na poziomie 0,03-0,08 W/(m·K). Niestety do tej pory nie przedstawiono ogólnie dostępnych badań, w których zostałby oszacowany wpływ powstających liniowych mostków termicznych na granicy szyba–rama na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej. Jest to ważna kwestia, określająca końcowy bilans energetyczny całego budynku, zatem należy ją poddać rozważaniom.

TABELA 1. Wyniki badań Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ na granicy szyba–rama przy wykorzystaniu wielu typów dostępnych na rynku ramek dystansowych [4]

TABELA 1. Wyniki badań Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ na granicy szyba–rama przy wykorzystaniu wielu typów dostępnych na rynku ramek dystansowych [4]

W związku z powyższym celem danego opracowania jest analiza wpływu sposobu połączenia szyby z ramą, scharakteryzowanego liniowym współczynnikiem przenikania ciepła mostka termicznego na granicy szyba–rama, na współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie w ścianie osłonowej z oknem o zmiennej powierzchni i konfiguracji, wykonanym z PVC. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tą zależność.

Metoda obliczania współczynnika przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem

Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie ze strefy ogrzewanej do środowiska zewnętrznego w przegrodach budowlanych uwzględnia się przy obliczeniach zapotrzebowania ciepła na energię użytkową w budynkach ogrzewanych. Charakteryzuje on przenoszenie ciepła przez pewien fragment przegrody z polem powierzchni Aƒr, zawierający kilka elementów składowych.

Dla ściany osłonowej z oknem według [5] współczynnik ten można obliczyć ze wzoru:

(1)

gdzie:

btr,i - współczynnik redukcyjny obliczeniowej różnicy temperatur,
Ai - pole powierzchni i-tej przegrody, obejmuje powierzchnie:
        A1 - oszklenia,
        A2 - ramy skrzydłowej,
        A3 - stojaków,
        A4 - ślemion,
        A5 - stojaków i ramiaków ościeżnicy,
        A6 - ściany pełnej, [m2],
Ui - współczynnik przenikania ciepła i-tej przegrody, obejmuje współczynniki przenikania ciepła:
        U1 - oszklenia,
        U2 - ramy skrzydłowej,
        U3 - stojaków,
        U4 - ślemii,
        U5 - ramiaków i stojaków ościeżnicy,
        U6 - ściany pełnej, [W/(m2·K)],
li - długość i-tego liniowego mostka termicznego, obejmuje długości:
         l1 - mostka liniowego na styku szyba-rama,
         l2 - mostka liniowego na styku rama–ściana, [m],
ψi - liniowy współczynnik przenikania ciepła i-tego mostka termicznego, obejmuje współczynniki:
        ψ1 - mostka liniowego na styku szyba–rama;
        ψ2 - mostka liniowego na styku rama–ściana, [W/(m·K)].

Wartości pól powierzchni A1, A2, A3, A4, A5, A6 obliczano ze wzorów opracowanych przez autorów:

RYS. 1. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenoszenia ciepła Htr fragmentu ściany osłonowej z wieloskrzydłowym oknem o zmiennej konfiguracji; rys. archiwa autorów

RYS. 1. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenoszenia ciepła Htr fragmentu ściany osłonowej z wieloskrzydłowym oknem o zmiennej konfiguracji; rys. archiwa autorów

gdzie:

bo, bskr, bƒ, bm, bt, bmos, btos, m - szerokość, odpowiednio: okna, pojedynczego skrzydła, elementów ramy skrzydłowej, stojaków, ślemion, stojaków i ramiaków ościeżnicy,
ho, hskr - wysokość, odpowiednio: okna, pojedynczego skrzydła,
r1, r2 - liczba skrzydeł w kierunku poziomym i pionowym.
A0 - powierzchnia okna, m2A0 = A1 + A2 + A3 + A4 + A5.

Z uwzględnieniem celu badania, elementów składowych ściany osłonowej z oknem i wzorów (1-11) dla określenia współczynnika przenoszenia ciepła Htr w eksperymencie obliczeniowym autorzy wybrali pięć zmiennych wejściowych i stworzyli algorytm, którego schemat blokowy pokazano na RYS. 1. Ten algorytm posłużył jako podstawa do opracowania autorskiego programu do obliczeń.

RYS. 2. Schematy badanych wariantów ściany osłonowej z oknem; rys. archiwa autorów

RYS. 2. Schematy badanych wariantów ściany osłonowej z oknem; rys. archiwa autorów

Badane warianty ściany osłonowej z oknem

Współczesne technologie montażu stolarki okiennej z PVC pozwalają stosować okna z szerokim zakresem zmienności ich rozmiarów i proporcji.

W badaniu jako fragment ściany osłonowej przyjęto odcinek ściany rozmiarem 2,70×3,60 = 9,72 m2.

Z uwzględnieniem najczęściej stosowanych rozmiarów okien, zostały wybrane następujące warianty stolarki okiennej:

 • powierzchnia - od 1,20 m2 do 3,60 m2,
 • proporcje (stosunek wysokości okna do jego szerokości) - od 0,3333 do 1.

Zmiana liczby skrzydeł w kierunku poziomym r1 i pionowym r2 przyjęto jednakową - od 1 do 3. Schematy badanych wariantów okien podano na RYS. 2.

Model matematyczny współczynnika przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem

Z uwzględnieniem przyjętego celu badania jako funkcję celu wybrano współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie ściany osłonowej z oknem Htr, [W/K].

Na podstawie wstępnej analizy wytypowano najważniejsze z czynników, opisujące sposób połączenia szyby z ramą oraz zapewniające uzyskanie informacji interesującej odbiorców stolarki okiennej. Przeanalizowano również podstawowe wymagania stawiane czynnikom: powinny być one sterowalne, jednoznaczne, niesprzeczne i wzajemnie niezależne [6].

Po analizie do badania przyjęto zależność współczynnika Htr od następujących czynników:  

 • ψ1 - liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego na styku szyba i rama okienna (czynnik X1),
 • pola powierzchni okna A0 (czynnik X2),
 • proporcji okna θ, wyrażonej stosunkiem wysokości okna do jego szerokości (czynnik X3),
 • liczby skrzydeł okiennych r1 w kierunku poziomym (czynnik X4),
 • liczby skrzydeł okiennych r2 w kierunku pionowym (czynnik X5).

Te czynniki określają wkład w wielkość Htr od mostka cieplnego, powstałego przy połączeniu szyby z ramą. Wkład ten kształtuje się bezpośrednio poprzez ψ1 lub pośrednio przez A0, θ, r1, r2, które wpływają na długość mostka liniowego na styku szyba i rama okienna.

Przypuszczano, że szukaną zależność Y = f (X1, X2, X3, X4, X5) może opisywać wielomian drugiego stopnia. Do uzyskania danych dla opisu tej zależności przeprowadzono 5-czynnikowy eksperyment obliczeniowy według planu drugiego stopnia (TAB. 2).

Zastosowano kompozycyjny symetryczny trójpoziomowy plan, zawierający 26 prób [7]. Do wyliczenia wartości Yi w 26 wierszach planu wykorzystano oprogramowanie Microsoft Excel.

TABELA 2. Macierz planowania i wyniki eksperymentu obliczeniowego, gdzie: X1, X2, X3, X4, X5 - kodowane czynniki, ψ1, Ao, Θ, r1, r2 - naturalne czynniki, Yi - wyniki obliczeń wartości Htr

TABELA 2. Macierz planowania i wyniki eksperymentu obliczeniowego, gdzie: X1, X2, X3, X4, X5 - kodowane czynniki, ψ1, Ao, Θ, r1, r2 - naturalne czynniki, Yi - wyniki obliczeń wartości Htr

Przed rozpoczęciem obliczeń wykonano uzasadniony wybór zakresu zmienności czynników oraz wartości zmiennych stałych, od których także zależą efekty wpływu rozpatrywanych czynników.

Liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka liniowego na styku szyba i rama okienna ψ1(czynnik X1) na dolnym poziomie przyjęto 0,040 W/(m·K). Jako górny poziom przyjęto wartość 0,080 W/(m·K).

Na średnim poziomie czynnik X1 przyjęto 0,060 W/(m·K). Wybrany zakres obejmuje liniowe współczynniki przenikania ciepła mostków dla przytoczonych wyżej sposobów połączenia szyby z ramą dla okien z PVC. Pole powierzchni okna A0 (czynnik X2) na dolnym poziomie przyjęto równe 1,20 m2. Jako górny poziom przyjęto powierzchnię okna trzykrotnie zwiększoną - 3,60 m2. Odpowiednio na średnim poziomie przyjęto 2,40 m2.

Proporcje okien, wyrażone stosunkiem wysokości do szerokości okna θ (czynnik X3) przyjęto na poziomach 0,3333, 0,6667 oraz 1,0 [-]. Pozwala to rozpatrywać okna w dużym zakresie zmiany ich zarysu zewnętrznego - od prostokąta z proporcją 1:3 do kwadratu z proporcją 1:1.

Liczba skrzydeł w kierunku poziomym r1 (czynnik X4) i liczba skrzydeł w kierunku pionowym r2 (czynnik X5) przyjęta została na jednakowych poziomach: 1 (–1), 2 (0), 3 (+1).

Pozostałe zmienne wejściowe przyjęto na stałym poziomie. Szerokość elementów ramy skrzydłowej przyjęto 0,075 m. Szerokość stojaków i ślemion [10] wybrano jednakową i równą 0,02 m, a stojaków i ramiaków ościeżnicy - 0,035 m.

Pole powierzchni fragmentu ściany osłonowej przyjęto 9,72 m2. Współczynniki przenikania ciepła elementów składowych przyjęto na aktualnym poziomie wymagań ochrony cieplnej: U1= 0,7, U2 = U3= U4= U5= 1,1; U6= 0,23 W/(m2·K), ψ2= 0,023 W/(m·K).

Wyżej wymienione wartości naturalne czynników 1, Ẋ2, Ẋ3, Ẋ4, Ẋ5 i odpowiadające im wartości unormowane X1, X2, X3, X4, X5 przedstawiono w TAB. 2. Według [7] przejście z wartości naturalnych i do unormowanych Xi wyraża się wzorem:

(12)

gdzie:

i, Ẋimax, Ẋimin - odpowiednio bieżące, maksymalne i minimalne wartości naturalne i-tego czynnika.

Na podstawie wyników obliczeń (TAB. 2) przy zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów [8] opracowano model w postaci równania regresji zależności Y = f (X1, X2, X3, X4, X5):

(13)

Istotność współczynników tego równania oceniono za pomocą t-kryterium. Metoda testowania współczynników szczegółowo opisana została przez autorów w artykule [10]. W wyniku testu trzy współczynniki okazały się nieistotne. Po ich usunięciu przyjęto postać końcową równania z k + 1 = 18 współczynnikami:

(14)

Potwierdzona została również adekwatność uzyskanego modelu według metody, opisanej w [7, 8].

Model posiadał:  

= S(Yi – Ŷi)2/(N – 1) = 19,1469/25 = 0,7659,

= S(Yi– Ŷi)2/[N – (k + 1)] = 0,0007, R2= 0,9998.

Dodatkowo jakość aproksymacji danych opracowanym równaniem oceniono według kryterium F [8].

Przy poziomie istotności α = 0,05 i liczbie stopni swobody ƒ1 = N – 1 = 26 – 1 = 25, ƒ2 = N – (k + 1) = 26 – 18 = 8 okazało się, że wartość obliczeniowa kryterium F0 =/  = 0,7659/0,0007 = 1094,000 wielokrotnie przekracza wartość tabelaryczną F0,05;25;8 = 3,115 [8], co potwierdza jego wysoką jakość.

Analiza wyników badania

Za pomocą równania regresji (14) przeanalizowano stopień i charakter wpływu poszczególnych czynników na współczynnik przenoszenia ciepła Htr ściany osłonowej z oknem. Analizę przeprowadzono dla zmiennych w postaci naturalnej. Interesujący był przede wszystkim czynnik ψ1(X1), czyli liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka termicznego powstającego na granicy szyba-rama, wybrany w badaniu jako główny parametr charakteryzujący wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na wielkość współczynnika Htr.

Analizując opracowany model, wykryto, że w centrum Gp przestrzeni czynnikowej, które charakteryzuje się współrzędnymi ψ1 = 0,06 W/(m·K), Ao = 2,40 m2θ = 0,6667 [-], r1 = 2, r2 = 2, wielkość Htr wynosi 4,514 W/K.

Wykorzystując punkt Gp jako punkt odniesienia oszacowano wpływ poszczególnych czynników. Okazało się, że korzystny wpływ na wielkość Htr wykazuje jedynie czynnik X3, czyli proporcje okien θ.

Przy zmianie wartości θ od 0,3333 do 1 (pozostałe czynniki podczas analizy charakteryzują się współrzędnymi dla punktu Gp) następuje zmniejszenie współczynnika Htr od 4,694 do 4,488 W/K, tj. spadek o 4,4%. Pozostałe czynniki wykazują niekorzystny wpływ – wraz z ich wzrostem od dolnego do górnego poziomu, wielkość współczynnika Htr rośnie o 9,0% dla ψ1(X1), o 53,6% dla A0(X2), o 4,8% dla r1(X4), o 12,8% dla r2(X5).

Opisany charakter wpływu czynników odzwierciedla również wykres (RYS. 3), na którym pokazano graficzną zależność Htr ƒ(ψ1,Ao) dla θ = 0,6667, r1 = 2, r2 = 2.

RYS. 3. Zależność współczynnika przenoszenia ciepła przez przenikanie Htr, [W/K], w ścianie osłonowej z oknem od liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego ψ1, [W/(m·K)], oraz pola powierzchni okna Ao, [m2], przy proporcji okna θ = 0,6667 oraz liczbie skrzydeł r1 = 2; r2= 2; rys. archiwa autorów

RYS. 3. Zależność współczynnika przenoszenia ciepła przez przenikanie Htr, [W/K], w ścianie osłonowej z oknem od liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego ψ1, [W/(m·K)], oraz pola powierzchni okna Ao, [m2], przy proporcji okna θ = 0,6667 oraz liczbie skrzydeł r1 = 2; r2= 2; rys. archiwa autorów

Najbardziej dokładnie został poddany analizie wpływ szukanego czynnika ψ1(X1). Zwrócono uwagę, że w modelu (14) jest kilka efektów interakcji tego czynnika z innymi czynnikami (0,069X1X2, –0,019X1X3, 0,010X1X4, 0,068X1X5).

Analizując te efekty, wykryto, że wpływ czynnika X1 wzmacnia się ze wzrostem czynników X2X4X5 oraz słabnie ze wzrostem X3.

Dla pełnego przeanalizowania Xnależało oszacować jego wpływ przy odpowiednich skrajnych wartościach X2X3X4X5, które ograniczone zostały przyjętym w badaniu zakresem zmienności.

Po podstawieniach wartości tych czynników w model (14) i wykonaniu obliczeń symulacyjnych wykryto następującą istotną informację o stopniu wpływu czynnika X1.

Okazało się, że dla okna z polem powierzchni Ao = 1,20 m2 i parametrami θ = 1 oraz r1 = 1, r2 = 1 (okno jednoskrzydłowe) zmiana czynnika ψ1 od 0,04 do 0,08 W/(m·K) powoduje wzrost współczynnika Htr od 3,238 do 3,296 W/K, tj. wzrost tylko o 1,8%. Natomiast dla okna z polem powierzchni Ao = 3,60 m2 i parametrami θ = 0,3333 oraz r1 3, r2 = 3 (okno dziewięcioskrzydłowe) zmiana czynnika ψ1 w przyjętym zakresie daje wzrost wartości Htr od 5,752 do 6,474 W/K, tj. wzrost znacznie większy i wynoszący 12,6%.

Dodatkowo oszacowano wahania współczynnika Htr od czynnika ψ1 w centrum Gp przestrzeni czynnikowej.

Zmiana czynnika ψ1 w przyjętym zakresie dla okna z polem powierzchni Ao = 2,40 m2 i parametrami θ = 0,6667 oraz r1 2, r2 = 2 (okno czteroskrzydłowe) daje wzrost wartości Htr od 4,319 do 4,709 W/K, tj. wzrost wynoszący 9,0%.

Uzyskane wyniki obliczeń symulacyjnych określają wpływ czynnika ψ1, charakteryzującego sposób połączenia szyby z ramą, na wielkość współczynnika Htr w ścianie osłonowej z oknem o zmiennej powierzchni i konfiguracji, wykonanym z PVC.

Wnioski

1. Opracowany deterministyczny model matematyczny pozwolił oszacować efekty wpływu liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ1 mostka termicznego na granicy szyba–rama oraz wybranych parametrów wieloskrzydłowego okna o zmiennej konfiguracji na współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie w ścianie osłonowej z oknem Htr.

2. Ustalono, że wpływ współczynnika ψ1 na wartość Htr wzmacnia się ze wzrostem powierzchni okna Ao, liczby skrzydeł r1i r2oraz słabnie ze wzrostem proporcje okna θ.

3. Wykryto, że zmiana współczynnika ψ1od 0,04 do 0,08 W/(m·K) dla okien Ao= 1,20 m2, θ = 1, r1= 1, r2= 1 powoduje wzrost współczynnika Htro 1,8%; natomiast dla okien Ao= 3,60 m, θ = 0,3333, r1= 3; r2= 3 wzrost współczynnika Htrwynosi 12,6%.

Literatura

 1. PN-EN ISO 10077-2:2012, "Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 2: Metoda komputerowa dla ram".
 2. Strona internetowa: www.oknotest.pl.
 3. Strona internetowa: www.effectglass.eu/pl.
 4. Strona internetowa: www.fh-rosenheim.de.
 5. PN-EN ISO 13789:2008, "Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania".
 6. J. Gutenbaum, "Modelowanie matematyczne systemów", Wydawnictwo EXIT, Warszawa 2003.
 7. M. Korzyński, "Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych", WNT, Warszawa 2006.
 8. B. Durakovic, "Design of Experiments Application, Concepts, Examples: State of the Art", "Periodicals of Engineering and Natural Sciences", vol. 5/2017, no. 3: 421-439.
 9. PN-EN 12519:2007, "Okna i drzwi. Terminologia".
 10. W. Jezierski, J. Borowska, "Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych", "IZOLACJE" 6/2017.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Piotr Piotr, 19.09.2019r., 13:31:57 Tyle obliczeń i doszli Państwo do wniosku, że im więcej szyb i skrzydeł tym okno zimniejsze! Super, tylko czy nie szybciej było by o to spytać dobrą firmę, która sprzedaje okna? Osoby sprzedające okna i znające się na tym zagadnieniu powiedzą, że najmniejszą izolacyjność cieplną uzyskują najmniejsze okna, ponieważ , to połączenie szyby z ramą jest najbardziej newralgicznym elementem całej konstrukcji!. Proszę zobaczyć przekrój okna: szyba opiera się na podkładkach w ramie i zamykana jest z jednej strony profilem z gumową uszczelką, a z drugiej dochodzi do stałego elementu okna , który wygląda analogicznie (kawałek plastikowego profilku okna z gumą na styku z szybą). Wystarczy zobaczyć jak się montuje szybę w profil, żeby stwierdzić gdzie jest największy mostek termiczny! A co za tym idzie, im więcej metrów bieżących na obwodzie szyby w stosunku do jej powierzchni, tym bardziej spada jej izolacyjność cieplna! :) Może kolejne badania będą miały większy sens... ;)

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów izolacyjnych

Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów izolacyjnych Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów izolacyjnych

Dostępność atrakcyjnych działek pod budowę budynków biurowych stopniowo się zmniejsza. Z tego powodu każde rozwiązanie materiałowe umożliwiające zwiększenie powierzchni użytkowej dzięki zastosowaniu izolacji...

Dostępność atrakcyjnych działek pod budowę budynków biurowych stopniowo się zmniejsza. Z tego powodu każde rozwiązanie materiałowe umożliwiające zwiększenie powierzchni użytkowej dzięki zastosowaniu izolacji o lepszych parametrach powinno być wzięte pod uwagę i dokładnie przeanalizowane pod względem kosztów oraz korzyści.

mgr inż. Krzysztof Patoka Komin - słaby punkt dachu

Komin - słaby punkt dachu Komin - słaby punkt dachu

Kominy są obecnie najczęstszą przyczyną przeciekania dachów. Nic dziwnego, skoro ich wykonawcy popełniają wciąż te same błędy i stosują nieodpowiednie techniki.

Kominy są obecnie najczęstszą przyczyną przeciekania dachów. Nic dziwnego, skoro ich wykonawcy popełniają wciąż te same błędy i stosują nieodpowiednie techniki.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych...

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych warunków mikroklimatu wewnętrznego, zgodnych z nowymi wymaganiami cieplno-wilgotnościowymi, do jej wykonania muszą być zastosowane odpowiednie rozwiązania konstrukcyjno­-materiałowe.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest...

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak, mgr inż. Krzysztof Józefiak Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody

Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody

Podczas projektowania przegrody zewnętrznej należy zminimalizować negatywny wpływ mostków cieplnych na jej izolacyjność. Konieczna jest do tego znajomość wartości parametrów cieplnych węzłów.

Podczas projektowania przegrody zewnętrznej należy zminimalizować negatywny wpływ mostków cieplnych na jej izolacyjność. Konieczna jest do tego znajomość wartości parametrów cieplnych węzłów.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Waldemar Joniec Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji

Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić montaż kolektorów...

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić montaż kolektorów słonecznych.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony o różnej konstrukcji

Balkony o różnej konstrukcji Balkony o różnej konstrukcji

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu...

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na powierzchni przegród budowlanych.

mgr inż. Maria Dreger Izolacje z pianki poliuretanowej a wyroby z wełny mineralnej

Izolacje z pianki poliuretanowej a wyroby z wełny mineralnej

W zapewnieniu ochrony cieplnej budynku i ograniczeniu strat ciepła przez przegrodę budowlaną nie chodzi o chwilowy wynik opisany wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ, w dodatku deklarowaną, a...

W zapewnieniu ochrony cieplnej budynku i ograniczeniu strat ciepła przez przegrodę budowlaną nie chodzi o chwilowy wynik opisany wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ, w dodatku deklarowaną, a nie osiąganą w rzeczywistych warunkach. Właściwości materiałów izolacyjnych należy oceniać kompleksowo i rzetelnie.

mgr inż. Paweł Gaciek Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń

Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń

Ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych jest coraz częściej braną pod uwagę metodą przy planowaniu tzw. renowacji. Wynika to z potrzeby naprawy usterek ocieplenia istniejącego albo...

Ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych jest coraz częściej braną pod uwagę metodą przy planowaniu tzw. renowacji. Wynika to z potrzeby naprawy usterek ocieplenia istniejącego albo zwiększenia jego izolacyjności.

mgr inż. Krzysztof Patoka Jak projektować i wykonywać gzymsy?

Jak projektować i wykonywać gzymsy? Jak projektować i wykonywać gzymsy?

Cechą każdej architektury, również polskiej, jest moda na różne formy architektoniczne. Obecnie przemija w naszym kraju moda na dworki z wejściem ozdobionym kolumnami, pojawia się natomiast nowa, bardziej...

Cechą każdej architektury, również polskiej, jest moda na różne formy architektoniczne. Obecnie przemija w naszym kraju moda na dworki z wejściem ozdobionym kolumnami, pojawia się natomiast nowa, bardziej pałacowa – na dachy z gzymsami.

mgr inż. Jacek Raźny Poraver – nowe spojrzenie na szkło

Poraver – nowe spojrzenie na szkło Poraver – nowe spojrzenie na szkło

Ponad 7 tysięcy lat temu człowiek wynalazł szkło. Od tego czasu fascynuje ono różnorodnością formy i zastosowania. Może być formowane w różne kształty, cięte, mielone, topione, może mieć zawarte w swym...

Ponad 7 tysięcy lat temu człowiek wynalazł szkło. Od tego czasu fascynuje ono różnorodnością formy i zastosowania. Może być formowane w różne kształty, cięte, mielone, topione, może mieć zawarte w swym wnętrzu różnego rodzaju substancje i materiały. Nawet rozbite czy zmiażdżone pozostaje szkłem – użytecznym na wiele sposobów, odpornym, superczystym produktem o niezliczonej liczbie znakomitych własności.

Jacek Sawicki Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Procedury uwzględniania mostków termicznych w ocenie charakterystyki energetycznej budynków

Procedury uwzględniania mostków termicznych w ocenie charakterystyki energetycznej budynków

Występowanie mostków termicznych jest często niedostrzegane przez projektantów, architektów i konstruktorów. Tymczasem jest to zjawisko, które w istotny sposób wpływa na parametry cieplne budynku, a tym...

Występowanie mostków termicznych jest często niedostrzegane przez projektantów, architektów i konstruktorów. Tymczasem jest to zjawisko, które w istotny sposób wpływa na parametry cieplne budynku, a tym samym na jego charakterystykę energetyczną.

mgr inż. Jerzy Żurawski Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem...

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta – niekoniecznie zastosowanie produktu spełniającego wymogi obowiązujących przepisów wpłynie na korzystną ocenę energetyczną budynku.

mgr inż. Jerzy Żurawski Energooszczędna stolarka budowlana

Energooszczędna stolarka budowlana Energooszczędna stolarka budowlana

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia...

W oknach wykonanych w standardzie pasywnym w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz, dr inż. Jerzy Szyszka Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wybrane aspekty doboru okien w budynkach Wybrane aspekty doboru okien w budynkach

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W...

Wśród działań ograniczających zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku największą popularnością cieszy się zwiększanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, tj. ścian, stropodachów i okien. W przypadku ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie mechanizm powstawania strat ciepła związany jest z jego przenikaniem, dlatego działania termomodernizacyjne sprowadzają się najczęściej do zwiększenia izolacyjności termicznej przegród przez zastosowanie materiałów o niskim współczynniku przewodzenia...

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Tomasz Zduniewicz, dr inż. Paweł Pichniarczyk Wady i awarie szyb zespolonych

Wady i awarie szyb zespolonych Wady i awarie szyb zespolonych

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej....

Szyby zespolone są bardzo popularnym produktem na polskim rynku budowlanym. Ich powszechne zastosowanie wynika z właściwości, jakimi się charakteryzują, tzn. izolacyjności cieplnej i izolacyjności akustycznej. Ich produkcja znajduje się obecnie na wysokim poziomie (jest praktycznie w pełni zautomatyzowana), a producenci dokładają starań, aby odbiorca był zadowolony z ich produktów, jednak zdarza się, że wyroby te mają wady i ulegają awariom.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także...

Głównym zadaniem okna jako jednej z przegród budowlanych jest oddzielenie klimatu zewnętrznego od wewnętrznego, zapewnienie w pomieszczeniach użytkowych światła dziennego w odpowiedniej ilości, a także możliwości wymiany powietrza oraz doprowadzenia go w ilości zapewniającej poprawne działanie urządzeń wentylacyjnych.

Najnowsze produkty i technologie

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

Selena S.A. Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji

Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji

Doświadczenie, fachowość i partnerstwo to filozofia firmy Matizol, wiodącego na polskim rynku producenta pap, gontów i mas bitumicznych. Swoją działalność opieramy na dwóch filarach: tradycji, czerpiąc...

Doświadczenie, fachowość i partnerstwo to filozofia firmy Matizol, wiodącego na polskim rynku producenta pap, gontów i mas bitumicznych. Swoją działalność opieramy na dwóch filarach: tradycji, czerpiąc z ponad 120-letniej historii marki, oraz innowacji, tworząc nowości i ulepszając istniejące produkty. Zawsze stawiamy na wysoką jakość i łatwość stosowania.

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.