Izolacje.com.pl

Wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym

The influence of the pane/frame connection method on the heat transfer in curtain walls with a multi-sash window

Wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym
Archiwum redakcji

Wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej z oknem wieloskrzydłowym


Archiwum redakcji

W normie PN-EN ISO 10077-2:2012 [1] odnaleźć można definicję i wytłumaczenie liniowego współczynnika przenikania ciepła na połączeniu szyba–rama okienna.
Zgodnie z nią współczynnik przenikania ciepła części szklonej okna Ug stosuje się do środkowej części szyby i nie bierze się pod uwagę efektu ramki dystansowej przy krawędzi oszklenia, współczynnik przenikania ciepła ramy okiennej Uf stosuje się przy braku oszklenia, zaś liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ odnosi się do dodatkowego strumienia ciepła, który jest wywołany wzajemnym oddziaływaniem ramy okiennej i krawędzi oszklenia, łącznie z efektem ramki dystansowej.

Zobacz także

VELUX Polska Sp. z o.o. Okna do płaskich dachów – komfortowe rozwiązanie

Okna do płaskich dachów – komfortowe rozwiązanie Okna do płaskich dachów – komfortowe rozwiązanie

Na funkcjonalność i estetykę wnętrz pod płaskim dachem wpływa to, jak zaplanujemy w nich dostęp i rozkład światła dziennego. W głębokich i dużych pomieszczeniach, w których okna fasadowe nie mogą zapewnić...

Na funkcjonalność i estetykę wnętrz pod płaskim dachem wpływa to, jak zaplanujemy w nich dostęp i rozkład światła dziennego. W głębokich i dużych pomieszczeniach, w których okna fasadowe nie mogą zapewnić optymalnej powierzchni przeszkleń, najlepszym rozwiązaniem są okna do płaskich dachów. Sprawdzają się one zarówno w budynkach nowych, jak i modernizowanych.

VELUX Polska Sp. z o.o. Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi? Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje...

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w nowych przepisach, ale też w rozwiązaniach w segmencie stolarki okiennej. Mają one spełnić oczekiwania inwestorów, którzy troszczą się o swój portfel, ale też o zdrowie i komfort użytkowania wnętrz.

Domondo Rolety zewnętrzne i żaluzje zewnętrzne z oferty sklepu Domondo

Rolety zewnętrzne i żaluzje zewnętrzne z oferty sklepu Domondo Rolety zewnętrzne i żaluzje zewnętrzne z oferty sklepu Domondo

Komfort o każdej porze roku? Oczywiście! Doskonałym produktem spełniającym te oczekiwania są z pewnością rolety zewnętrzne i żaluzje, jakie można znaleźć w bogatej ofercie sklepu internetowego Domondo....

Komfort o każdej porze roku? Oczywiście! Doskonałym produktem spełniającym te oczekiwania są z pewnością rolety zewnętrzne i żaluzje, jakie można znaleźć w bogatej ofercie sklepu internetowego Domondo. Są to produkty posiadające sporo zalet, z którymi zdecydowanie warto się zapoznać!

Abstrakt

W artykule przeanalizowano wpływ sposobu połączenia szyby z ramą, scharakteryzowanego liniowym współczynnikiem przenikania ciepła mostka termicznego powstającego na granicy szyba–rama, na współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie w ścianie osłonowej z oknem o zmiennej powierzchni i konfiguracji wykonanym z PVC. Zbiór danych do analizy uzyskano przy realizacji eksperymentu obliczeniowego. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tą zależność.

The influence of the pane/frame connection method on the heat transfer in curtain walls with a multi-sash window

The article analyses the impact of the method of connecting a pane with a frame, characterized by a linear heat transfer coefficient of a thermal bridge created on the glass pane-frame border, on the heat transfer coefficient in a curtain wall with a window with a variable surface and a configuration made of PVC. The data set for analysis was obtained during the implementation of the computational experiment. The analysis was made on the basis of a developed deterministic mathematical model describing this relationship.

Rzeczywista wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego powstałego na granicy szyba–rama zespolona zależy od kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim bardzo ważna jest wykorzystana ramka dystansowa, dodatkowo należy zwrócić uwagę na głębokość osadzenia szyby w profilu i współczynniki przenikania ciepła zarówno oszklenia Ug i ramy okiennej Uƒ [2].

Producenci ramek dystansowych deklarują bardzo niskie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ mostków termicznych na styku szyba–rama w oknach ze swoimi wyrobami. Zgodnie z [3], współczynnik Ψ dla okien z PVC proponuje się od wartości 0,076 W/(m2·K) dla przypadku podwójnej szyby zespolonej i ramki aluminiowej, przez 0,050 W/(m2·K) dla przypadku potrójnej szyby zespolonej i ramki ze stali szlachetnej, do 0,030 W/(m2·K) dla ciepłych ramek najnowszej generacji.

Odnosząc się do badań Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim [4], wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ na granicy szyba–rama w oknach z przeszkleniami z jedno- lub dwukomorowymi szybami zespolonymi z wykorzystaniem ramki aluminiowej jest o wiele wyższa niż w przypadku tych samych okien, ale z szybami z zastosowanymi ramkami dystansowymi z tworzyw sztucznych lub ze stali szlachetnej (TAB. 1).

Jak wynika z przytoczonych danych, podstawowy parametr, charakteryzujący połączenie szyby z ramą okien wykonanych z PVC, a mianowicie liniowy współczynnik przenikania ciepła ψ mostka termicznego, waha się w wąskim zakresie na poziomie 0,03-0,08 W/(m·K). Niestety do tej pory nie przedstawiono ogólnie dostępnych badań, w których zostałby oszacowany wpływ powstających liniowych mostków termicznych na granicy szyba–rama na przenoszenie ciepła w ścianie osłonowej. Jest to ważna kwestia, określająca końcowy bilans energetyczny całego budynku, zatem należy ją poddać rozważaniom.

TABELA 1. Wyniki badań Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ na granicy szyba–rama przy wykorzystaniu wielu typów dostępnych na rynku ramek dystansowych [4]

TABELA 1. Wyniki badań Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ na granicy szyba–rama przy wykorzystaniu wielu typów dostępnych na rynku ramek dystansowych [4]

W związku z powyższym celem danego opracowania jest analiza wpływu sposobu połączenia szyby z ramą, scharakteryzowanego liniowym współczynnikiem przenikania ciepła mostka termicznego na granicy szyba–rama, na współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie w ścianie osłonowej z oknem o zmiennej powierzchni i konfiguracji, wykonanym z PVC. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tą zależność.

Metoda obliczania współczynnika przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem

Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie ze strefy ogrzewanej do środowiska zewnętrznego w przegrodach budowlanych uwzględnia się przy obliczeniach zapotrzebowania ciepła na energię użytkową w budynkach ogrzewanych. Charakteryzuje on przenoszenie ciepła przez pewien fragment przegrody z polem powierzchni Aƒr, zawierający kilka elementów składowych.

Dla ściany osłonowej z oknem według [5] współczynnik ten można obliczyć ze wzoru:

(1)

gdzie:

btr,i - współczynnik redukcyjny obliczeniowej różnicy temperatur,
Ai - pole powierzchni i-tej przegrody, obejmuje powierzchnie:
        A1 - oszklenia,
        A2 - ramy skrzydłowej,
        A3 - stojaków,
        A4 - ślemion,
        A5 - stojaków i ramiaków ościeżnicy,
        A6 - ściany pełnej, [m2],
Ui - współczynnik przenikania ciepła i-tej przegrody, obejmuje współczynniki przenikania ciepła:
        U1 - oszklenia,
        U2 - ramy skrzydłowej,
        U3 - stojaków,
        U4 - ślemii,
        U5 - ramiaków i stojaków ościeżnicy,
        U6 - ściany pełnej, [W/(m2·K)],
li - długość i-tego liniowego mostka termicznego, obejmuje długości:
         l1 - mostka liniowego na styku szyba-rama,
         l2 - mostka liniowego na styku rama–ściana, [m],
ψi - liniowy współczynnik przenikania ciepła i-tego mostka termicznego, obejmuje współczynniki:
        ψ1 - mostka liniowego na styku szyba–rama;
        ψ2 - mostka liniowego na styku rama–ściana, [W/(m·K)].

Wartości pól powierzchni A1, A2, A3, A4, A5, A6 obliczano ze wzorów opracowanych przez autorów:

RYS. 1. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenoszenia ciepła Htr fragmentu ściany osłonowej z wieloskrzydłowym oknem o zmiennej konfiguracji; rys. archiwa autorów

RYS. 1. Schemat blokowy obliczania współczynnika przenoszenia ciepła Htr fragmentu ściany osłonowej z wieloskrzydłowym oknem o zmiennej konfiguracji; rys. archiwa autorów

gdzie:

bo, bskr, bƒ, bm, bt, bmos, btos, m - szerokość, odpowiednio: okna, pojedynczego skrzydła, elementów ramy skrzydłowej, stojaków, ślemion, stojaków i ramiaków ościeżnicy,
ho, hskr - wysokość, odpowiednio: okna, pojedynczego skrzydła,
r1, r2 - liczba skrzydeł w kierunku poziomym i pionowym.
A0 - powierzchnia okna, m2A0 = A1 + A2 + A3 + A4 + A5.

Z uwzględnieniem celu badania, elementów składowych ściany osłonowej z oknem i wzorów (1-11) dla określenia współczynnika przenoszenia ciepła Htr w eksperymencie obliczeniowym autorzy wybrali pięć zmiennych wejściowych i stworzyli algorytm, którego schemat blokowy pokazano na RYS. 1. Ten algorytm posłużył jako podstawa do opracowania autorskiego programu do obliczeń.

RYS. 2. Schematy badanych wariantów ściany osłonowej z oknem; rys. archiwa autorów

RYS. 2. Schematy badanych wariantów ściany osłonowej z oknem; rys. archiwa autorów

Badane warianty ściany osłonowej z oknem

Współczesne technologie montażu stolarki okiennej z PVC pozwalają stosować okna z szerokim zakresem zmienności ich rozmiarów i proporcji.

W badaniu jako fragment ściany osłonowej przyjęto odcinek ściany rozmiarem 2,70×3,60 = 9,72 m2.

Z uwzględnieniem najczęściej stosowanych rozmiarów okien, zostały wybrane następujące warianty stolarki okiennej:

 • powierzchnia - od 1,20 m2 do 3,60 m2,
 • proporcje (stosunek wysokości okna do jego szerokości) - od 0,3333 do 1.

Zmiana liczby skrzydeł w kierunku poziomym r1 i pionowym r2 przyjęto jednakową - od 1 do 3. Schematy badanych wariantów okien podano na RYS. 2.

Model matematyczny współczynnika przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem

Z uwzględnieniem przyjętego celu badania jako funkcję celu wybrano współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie ściany osłonowej z oknem Htr, [W/K].

Na podstawie wstępnej analizy wytypowano najważniejsze z czynników, opisujące sposób połączenia szyby z ramą oraz zapewniające uzyskanie informacji interesującej odbiorców stolarki okiennej. Przeanalizowano również podstawowe wymagania stawiane czynnikom: powinny być one sterowalne, jednoznaczne, niesprzeczne i wzajemnie niezależne [6].

Po analizie do badania przyjęto zależność współczynnika Htr od następujących czynników:  

 • ψ1 - liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego na styku szyba i rama okienna (czynnik X1),
 • pola powierzchni okna A0 (czynnik X2),
 • proporcji okna θ, wyrażonej stosunkiem wysokości okna do jego szerokości (czynnik X3),
 • liczby skrzydeł okiennych r1 w kierunku poziomym (czynnik X4),
 • liczby skrzydeł okiennych r2 w kierunku pionowym (czynnik X5).

Te czynniki określają wkład w wielkość Htr od mostka cieplnego, powstałego przy połączeniu szyby z ramą. Wkład ten kształtuje się bezpośrednio poprzez ψ1 lub pośrednio przez A0, θ, r1, r2, które wpływają na długość mostka liniowego na styku szyba i rama okienna.

Przypuszczano, że szukaną zależność Y = f (X1, X2, X3, X4, X5) może opisywać wielomian drugiego stopnia. Do uzyskania danych dla opisu tej zależności przeprowadzono 5-czynnikowy eksperyment obliczeniowy według planu drugiego stopnia (TAB. 2).

Zastosowano kompozycyjny symetryczny trójpoziomowy plan, zawierający 26 prób [7]. Do wyliczenia wartości Yi w 26 wierszach planu wykorzystano oprogramowanie Microsoft Excel.

TABELA 2. Macierz planowania i wyniki eksperymentu obliczeniowego, gdzie: X1, X2, X3, X4, X5 - kodowane czynniki, ψ1, Ao, Θ, r1, r2 - naturalne czynniki, Yi - wyniki obliczeń wartości Htr

TABELA 2. Macierz planowania i wyniki eksperymentu obliczeniowego, gdzie: X1, X2, X3, X4, X5 - kodowane czynniki, ψ1, Ao, Θ, r1, r2 - naturalne czynniki, Yi - wyniki obliczeń wartości Htr

Przed rozpoczęciem obliczeń wykonano uzasadniony wybór zakresu zmienności czynników oraz wartości zmiennych stałych, od których także zależą efekty wpływu rozpatrywanych czynników.

Liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka liniowego na styku szyba i rama okienna ψ1(czynnik X1) na dolnym poziomie przyjęto 0,040 W/(m·K). Jako górny poziom przyjęto wartość 0,080 W/(m·K).

Na średnim poziomie czynnik X1 przyjęto 0,060 W/(m·K). Wybrany zakres obejmuje liniowe współczynniki przenikania ciepła mostków dla przytoczonych wyżej sposobów połączenia szyby z ramą dla okien z PVC. Pole powierzchni okna A0 (czynnik X2) na dolnym poziomie przyjęto równe 1,20 m2. Jako górny poziom przyjęto powierzchnię okna trzykrotnie zwiększoną - 3,60 m2. Odpowiednio na średnim poziomie przyjęto 2,40 m2.

Proporcje okien, wyrażone stosunkiem wysokości do szerokości okna θ (czynnik X3) przyjęto na poziomach 0,3333, 0,6667 oraz 1,0 [-]. Pozwala to rozpatrywać okna w dużym zakresie zmiany ich zarysu zewnętrznego - od prostokąta z proporcją 1:3 do kwadratu z proporcją 1:1.

Liczba skrzydeł w kierunku poziomym r1 (czynnik X4) i liczba skrzydeł w kierunku pionowym r2 (czynnik X5) przyjęta została na jednakowych poziomach: 1 (–1), 2 (0), 3 (+1).

Pozostałe zmienne wejściowe przyjęto na stałym poziomie. Szerokość elementów ramy skrzydłowej przyjęto 0,075 m. Szerokość stojaków i ślemion [10] wybrano jednakową i równą 0,02 m, a stojaków i ramiaków ościeżnicy - 0,035 m.

Pole powierzchni fragmentu ściany osłonowej przyjęto 9,72 m2. Współczynniki przenikania ciepła elementów składowych przyjęto na aktualnym poziomie wymagań ochrony cieplnej: U1= 0,7, U2 = U3= U4= U5= 1,1; U6= 0,23 W/(m2·K), ψ2= 0,023 W/(m·K).

Wyżej wymienione wartości naturalne czynników 1, Ẋ2, Ẋ3, Ẋ4, Ẋ5 i odpowiadające im wartości unormowane X1, X2, X3, X4, X5 przedstawiono w TAB. 2. Według [7] przejście z wartości naturalnych i do unormowanych Xi wyraża się wzorem:

(12)

gdzie:

i, Ẋimax, Ẋimin - odpowiednio bieżące, maksymalne i minimalne wartości naturalne i-tego czynnika.

Na podstawie wyników obliczeń (TAB. 2) przy zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów [8] opracowano model w postaci równania regresji zależności Y = f (X1, X2, X3, X4, X5):

(13)

Istotność współczynników tego równania oceniono za pomocą t-kryterium. Metoda testowania współczynników szczegółowo opisana została przez autorów w artykule [10]. W wyniku testu trzy współczynniki okazały się nieistotne. Po ich usunięciu przyjęto postać końcową równania z k + 1 = 18 współczynnikami:

(14)

Potwierdzona została również adekwatność uzyskanego modelu według metody, opisanej w [7, 8].

Model posiadał:  

= S(Yi – Ŷi)2/(N – 1) = 19,1469/25 = 0,7659,

= S(Yi– Ŷi)2/[N – (k + 1)] = 0,0007, R2= 0,9998.

Dodatkowo jakość aproksymacji danych opracowanym równaniem oceniono według kryterium F [8].

Przy poziomie istotności α = 0,05 i liczbie stopni swobody ƒ1 = N – 1 = 26 – 1 = 25, ƒ2 = N – (k + 1) = 26 – 18 = 8 okazało się, że wartość obliczeniowa kryterium F0 =/  = 0,7659/0,0007 = 1094,000 wielokrotnie przekracza wartość tabelaryczną F0,05;25;8 = 3,115 [8], co potwierdza jego wysoką jakość.

Analiza wyników badania

Za pomocą równania regresji (14) przeanalizowano stopień i charakter wpływu poszczególnych czynników na współczynnik przenoszenia ciepła Htr ściany osłonowej z oknem. Analizę przeprowadzono dla zmiennych w postaci naturalnej. Interesujący był przede wszystkim czynnik ψ1(X1), czyli liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka termicznego powstającego na granicy szyba-rama, wybrany w badaniu jako główny parametr charakteryzujący wpływ sposobu połączenia szyby z ramą na wielkość współczynnika Htr.

Analizując opracowany model, wykryto, że w centrum Gp przestrzeni czynnikowej, które charakteryzuje się współrzędnymi ψ1 = 0,06 W/(m·K), Ao = 2,40 m2θ = 0,6667 [-], r1 = 2, r2 = 2, wielkość Htr wynosi 4,514 W/K.

Wykorzystując punkt Gp jako punkt odniesienia oszacowano wpływ poszczególnych czynników. Okazało się, że korzystny wpływ na wielkość Htr wykazuje jedynie czynnik X3, czyli proporcje okien θ.

Przy zmianie wartości θ od 0,3333 do 1 (pozostałe czynniki podczas analizy charakteryzują się współrzędnymi dla punktu Gp) następuje zmniejszenie współczynnika Htr od 4,694 do 4,488 W/K, tj. spadek o 4,4%. Pozostałe czynniki wykazują niekorzystny wpływ – wraz z ich wzrostem od dolnego do górnego poziomu, wielkość współczynnika Htr rośnie o 9,0% dla ψ1(X1), o 53,6% dla A0(X2), o 4,8% dla r1(X4), o 12,8% dla r2(X5).

Opisany charakter wpływu czynników odzwierciedla również wykres (RYS. 3), na którym pokazano graficzną zależność Htr ƒ(ψ1,Ao) dla θ = 0,6667, r1 = 2, r2 = 2.

RYS. 3. Zależność współczynnika przenoszenia ciepła przez przenikanie Htr, [W/K], w ścianie osłonowej z oknem od liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego ψ1, [W/(m·K)], oraz pola powierzchni okna Ao, [m2], przy proporcji okna θ = 0,6667 oraz liczbie skrzydeł r1 = 2; r2= 2; rys. archiwa autorów

RYS. 3. Zależność współczynnika przenoszenia ciepła przez przenikanie Htr, [W/K], w ścianie osłonowej z oknem od liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego ψ1, [W/(m·K)], oraz pola powierzchni okna Ao, [m2], przy proporcji okna θ = 0,6667 oraz liczbie skrzydeł r1 = 2; r2= 2; rys. archiwa autorów

Najbardziej dokładnie został poddany analizie wpływ szukanego czynnika ψ1(X1). Zwrócono uwagę, że w modelu (14) jest kilka efektów interakcji tego czynnika z innymi czynnikami (0,069X1X2, –0,019X1X3, 0,010X1X4, 0,068X1X5).

Analizując te efekty, wykryto, że wpływ czynnika X1 wzmacnia się ze wzrostem czynników X2X4X5 oraz słabnie ze wzrostem X3.

Dla pełnego przeanalizowania Xnależało oszacować jego wpływ przy odpowiednich skrajnych wartościach X2X3X4X5, które ograniczone zostały przyjętym w badaniu zakresem zmienności.

Po podstawieniach wartości tych czynników w model (14) i wykonaniu obliczeń symulacyjnych wykryto następującą istotną informację o stopniu wpływu czynnika X1.

Okazało się, że dla okna z polem powierzchni Ao = 1,20 m2 i parametrami θ = 1 oraz r1 = 1, r2 = 1 (okno jednoskrzydłowe) zmiana czynnika ψ1 od 0,04 do 0,08 W/(m·K) powoduje wzrost współczynnika Htr od 3,238 do 3,296 W/K, tj. wzrost tylko o 1,8%. Natomiast dla okna z polem powierzchni Ao = 3,60 m2 i parametrami θ = 0,3333 oraz r1 3, r2 = 3 (okno dziewięcioskrzydłowe) zmiana czynnika ψ1 w przyjętym zakresie daje wzrost wartości Htr od 5,752 do 6,474 W/K, tj. wzrost znacznie większy i wynoszący 12,6%.

Dodatkowo oszacowano wahania współczynnika Htr od czynnika ψ1 w centrum Gp przestrzeni czynnikowej.

Zmiana czynnika ψ1 w przyjętym zakresie dla okna z polem powierzchni Ao = 2,40 m2 i parametrami θ = 0,6667 oraz r1 2, r2 = 2 (okno czteroskrzydłowe) daje wzrost wartości Htr od 4,319 do 4,709 W/K, tj. wzrost wynoszący 9,0%.

Uzyskane wyniki obliczeń symulacyjnych określają wpływ czynnika ψ1, charakteryzującego sposób połączenia szyby z ramą, na wielkość współczynnika Htr w ścianie osłonowej z oknem o zmiennej powierzchni i konfiguracji, wykonanym z PVC.

Wnioski

1. Opracowany deterministyczny model matematyczny pozwolił oszacować efekty wpływu liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ1 mostka termicznego na granicy szyba–rama oraz wybranych parametrów wieloskrzydłowego okna o zmiennej konfiguracji na współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie w ścianie osłonowej z oknem Htr.

2. Ustalono, że wpływ współczynnika ψ1 na wartość Htr wzmacnia się ze wzrostem powierzchni okna Ao, liczby skrzydeł r1i r2oraz słabnie ze wzrostem proporcje okna θ.

3. Wykryto, że zmiana współczynnika ψ1od 0,04 do 0,08 W/(m·K) dla okien Ao= 1,20 m2, θ = 1, r1= 1, r2= 1 powoduje wzrost współczynnika Htro 1,8%; natomiast dla okien Ao= 3,60 m, θ = 0,3333, r1= 3; r2= 3 wzrost współczynnika Htrwynosi 12,6%.

Literatura

 1. PN-EN ISO 10077-2:2012, "Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 2: Metoda komputerowa dla ram".
 2. Strona internetowa: www.oknotest.pl.
 3. Strona internetowa: www.effectglass.eu/pl.
 4. Strona internetowa: www.fh-rosenheim.de.
 5. PN-EN ISO 13789:2008, "Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania".
 6. J. Gutenbaum, "Modelowanie matematyczne systemów", Wydawnictwo EXIT, Warszawa 2003.
 7. M. Korzyński, "Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych", WNT, Warszawa 2006.
 8. B. Durakovic, "Design of Experiments Application, Concepts, Examples: State of the Art", "Periodicals of Engineering and Natural Sciences", vol. 5/2017, no. 3: 421-439.
 9. PN-EN 12519:2007, "Okna i drzwi. Terminologia".
 10. W. Jezierski, J. Borowska, "Parametry cieplne wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych", "IZOLACJE" 6/2017.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Piotr Piotr, 19.09.2019r., 13:31:57 Tyle obliczeń i doszli Państwo do wniosku, że im więcej szyb i skrzydeł tym okno zimniejsze! Super, tylko czy nie szybciej było by o to spytać dobrą firmę, która sprzedaje okna? Osoby sprzedające okna i znające się na tym zagadnieniu powiedzą, że najmniejszą izolacyjność cieplną uzyskują najmniejsze okna, ponieważ , to połączenie szyby z ramą jest najbardziej newralgicznym elementem całej konstrukcji!. Proszę zobaczyć przekrój okna: szyba opiera się na podkładkach w ramie i zamykana jest z jednej strony profilem z gumową uszczelką, a z drugiej dochodzi do stałego elementu okna , który wygląda analogicznie (kawałek plastikowego profilku okna z gumą na styku z szybą). Wystarczy zobaczyć jak się montuje szybę w profil, żeby stwierdzić gdzie jest największy mostek termiczny! A co za tym idzie, im więcej metrów bieżących na obwodzie szyby w stosunku do jej powierzchni, tym bardziej spada jej izolacyjność cieplna! :) Może kolejne badania będą miały większy sens... ;)

Powiązane

dr inż. Aleksander Gorszkov, dr hab. inż. Romuald Orłowicz Określenie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej dla zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego

Określenie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej dla zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego Określenie optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej dla zewnętrznych ścian budynku mieszkalnego

W Federacji Rosyjskiej obecnie realizowany jest program państwowy przesiedlenia ludzi z budynków mieszkalnych o dużym stopniu zużycia technicznego lub będących w stanie awaryjnym. Na stronie internetowej...

W Federacji Rosyjskiej obecnie realizowany jest program państwowy przesiedlenia ludzi z budynków mieszkalnych o dużym stopniu zużycia technicznego lub będących w stanie awaryjnym. Na stronie internetowej www.reformagkh.ru/relocation podano wykaz 47  192 budynków mieszkalnych w takim stanie o łącznej powierzchni ok. 11 401 tys. m2.

dr inż. Paula Szczepaniak Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej Ocena jakości termicznej rozwiązań węzła połączenia budynku z gruntem posadowionym na płycie fundamentowej

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji...

Płyta fundamentowa należy do grupy posadowień bezpośrednich. Jest stosowana przy występowaniu słabego podłoża gruntowego, poziomie posadowienia poniżej zwierciadła wody gruntowej, stosowaniu konstrukcji szczelnej wanny lub w przypadku konieczności zapewnienia równomiernego osiadania budynku [1].

dr inż. Adam Ujma Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną

Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną

Systemy elewacji wentylowanych są coraz powszechniejsze. Mają wiele zalet, ale także istotną wadę, jaką jest powstawanie efektu punktowego mostka cieplnego w miejscu przebicia izolacji cieplnej kotwami...

Systemy elewacji wentylowanych są coraz powszechniejsze. Mają wiele zalet, ale także istotną wadę, jaką jest powstawanie efektu punktowego mostka cieplnego w miejscu przebicia izolacji cieplnej kotwami łączącymi warstwę konstrukcyjną z elewacją. Problem ten staje się szczególnie znaczący w obliczu zaostrzających się wymagań technicznych w zakresie izolacyjności cieplnej, planowanych na 2017, 2019 i 2021 r.

dr inż. Agata Stolarska, mgr inż. Jarosław Strzałkowski Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie

Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie Wykorzystanie programu CFD do oceny mostka termicznego w miejscu połączenia ściany z podłogą na gruncie

Obliczenia cieplno-wilgotnościowe mostków termicznych wykonane z wykorzystaniem symulacji w odpowiednich programach mogą być bardzo przydatne w trakcie doboru właściwego rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego....

Obliczenia cieplno-wilgotnościowe mostków termicznych wykonane z wykorzystaniem symulacji w odpowiednich programach mogą być bardzo przydatne w trakcie doboru właściwego rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego. Pozwala to na wyeliminowanie błędów na etapie projektowania budynku oraz służy zminimalizowaniu wpływu mostków termicznych na straty ciepła z budynku.

mgr inż. Jerzy Żurawski Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów izolacyjnych

Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów izolacyjnych Projektowanie budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów izolacyjnych

Dostępność atrakcyjnych działek pod budowę budynków biurowych stopniowo się zmniejsza. Z tego powodu każde rozwiązanie materiałowe umożliwiające zwiększenie powierzchni użytkowej dzięki zastosowaniu izolacji...

Dostępność atrakcyjnych działek pod budowę budynków biurowych stopniowo się zmniejsza. Z tego powodu każde rozwiązanie materiałowe umożliwiające zwiększenie powierzchni użytkowej dzięki zastosowaniu izolacji o lepszych parametrach powinno być wzięte pod uwagę i dokładnie przeanalizowane pod względem kosztów oraz korzyści.

mgr inż. Krzysztof Patoka Komin - słaby punkt dachu

Komin - słaby punkt dachu Komin - słaby punkt dachu

Kominy są obecnie najczęstszą przyczyną przeciekania dachów. Nic dziwnego, skoro ich wykonawcy popełniają wciąż te same błędy i stosują nieodpowiednie techniki.

Kominy są obecnie najczęstszą przyczyną przeciekania dachów. Nic dziwnego, skoro ich wykonawcy popełniają wciąż te same błędy i stosują nieodpowiednie techniki.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych...

Ściana zewnętrzna stanowi sztuczną przegrodę między otoczeniem o zmiennej temperaturze i wilgotności a wnętrzem budynku – o określonych parametrach. Aby zapewniła utrzymanie w pomieszczeniu właściwych warunków mikroklimatu wewnętrznego, zgodnych z nowymi wymaganiami cieplno-wilgotnościowymi, do jej wykonania muszą być zastosowane odpowiednie rozwiązania konstrukcyjno­-materiałowe.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest...

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak, mgr inż. Krzysztof Józefiak Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody

Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody Minimalizacja wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody

Podczas projektowania przegrody zewnętrznej należy zminimalizować negatywny wpływ mostków cieplnych na jej izolacyjność. Konieczna jest do tego znajomość wartości parametrów cieplnych węzłów.

Podczas projektowania przegrody zewnętrznej należy zminimalizować negatywny wpływ mostków cieplnych na jej izolacyjność. Konieczna jest do tego znajomość wartości parametrów cieplnych węzłów.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i...

Projektowanie podłóg na gruncie, stropach międzykondygnacyjnych, nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz stropach kondygnacji podziemnych powinno nie tylko zapewnić spełnienie wymagań konstrukcyjnych i akustycznych, lecz także cieplno­‑wilgotnościowych.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Waldemar Joniec Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji

Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji Kamery termowizyjne do badania stanu izolacji

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić montaż kolektorów...

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić montaż kolektorów słonecznych.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony o różnej konstrukcji

Balkony o różnej konstrukcji Balkony o różnej konstrukcji

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu...

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na powierzchni przegród budowlanych.

mgr inż. Maria Dreger Izolacje z pianki poliuretanowej a wyroby z wełny mineralnej

Izolacje z pianki poliuretanowej a wyroby z wełny mineralnej

W zapewnieniu ochrony cieplnej budynku i ograniczeniu strat ciepła przez przegrodę budowlaną nie chodzi o chwilowy wynik opisany wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ, w dodatku deklarowaną, a...

W zapewnieniu ochrony cieplnej budynku i ograniczeniu strat ciepła przez przegrodę budowlaną nie chodzi o chwilowy wynik opisany wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ, w dodatku deklarowaną, a nie osiąganą w rzeczywistych warunkach. Właściwości materiałów izolacyjnych należy oceniać kompleksowo i rzetelnie.

mgr inż. Paweł Gaciek Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń

Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń Metody docieplania budynków na starych systemach ociepleń

Ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych jest coraz częściej braną pod uwagę metodą przy planowaniu tzw. renowacji. Wynika to z potrzeby naprawy usterek ocieplenia istniejącego albo...

Ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych jest coraz częściej braną pod uwagę metodą przy planowaniu tzw. renowacji. Wynika to z potrzeby naprawy usterek ocieplenia istniejącego albo zwiększenia jego izolacyjności.

mgr inż. Krzysztof Patoka Jak projektować i wykonywać gzymsy?

Jak projektować i wykonywać gzymsy? Jak projektować i wykonywać gzymsy?

Cechą każdej architektury, również polskiej, jest moda na różne formy architektoniczne. Obecnie przemija w naszym kraju moda na dworki z wejściem ozdobionym kolumnami, pojawia się natomiast nowa, bardziej...

Cechą każdej architektury, również polskiej, jest moda na różne formy architektoniczne. Obecnie przemija w naszym kraju moda na dworki z wejściem ozdobionym kolumnami, pojawia się natomiast nowa, bardziej pałacowa – na dachy z gzymsami.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE BUDMA 2012 – izolacja termiczna z produktami BASF

BUDMA 2012 – izolacja termiczna z produktami BASF BUDMA 2012 – izolacja termiczna z produktami BASF

W ofercie firmy BASF pojawiły się nowe produkty do izolacji termicznej budynków – dwa nowe typy Styroduru C: Neo i HT – prezentowano podczas targów BUDMA 2012.

W ofercie firmy BASF pojawiły się nowe produkty do izolacji termicznej budynków – dwa nowe typy Styroduru C: Neo i HT – prezentowano podczas targów BUDMA 2012.

mgr inż. Jacek Raźny Poraver – nowe spojrzenie na szkło

Poraver – nowe spojrzenie na szkło Poraver – nowe spojrzenie na szkło

Ponad 7 tysięcy lat temu człowiek wynalazł szkło. Od tego czasu fascynuje ono różnorodnością formy i zastosowania. Może być formowane w różne kształty, cięte, mielone, topione, może mieć zawarte w swym...

Ponad 7 tysięcy lat temu człowiek wynalazł szkło. Od tego czasu fascynuje ono różnorodnością formy i zastosowania. Może być formowane w różne kształty, cięte, mielone, topione, może mieć zawarte w swym wnętrzu różnego rodzaju substancje i materiały. Nawet rozbite czy zmiażdżone pozostaje szkłem – użytecznym na wiele sposobów, odpornym, superczystym produktem o niezliczonej liczbie znakomitych własności.

Jacek Sawicki Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Procedury uwzględniania mostków termicznych w ocenie charakterystyki energetycznej budynków

Procedury uwzględniania mostków termicznych w ocenie charakterystyki energetycznej budynków

Występowanie mostków termicznych jest często niedostrzegane przez projektantów, architektów i konstruktorów. Tymczasem jest to zjawisko, które w istotny sposób wpływa na parametry cieplne budynku, a tym...

Występowanie mostków termicznych jest często niedostrzegane przez projektantów, architektów i konstruktorów. Tymczasem jest to zjawisko, które w istotny sposób wpływa na parametry cieplne budynku, a tym samym na jego charakterystykę energetyczną.

mgr inż. Jerzy Żurawski Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby termomodernizacji

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

Wyniki obliczeń dokonane w audycie energetycznym stają się wytycznymi do projektowania, przy czym rozwiązania przyjęte w audycie powinny być możliwe do zaprojektowania i wykonania w założonej cenie.

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną Wpływ przegród przezroczystych w budynku ogrzewanym i chłodzonym na jakość energetyczną

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem...

Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta – niekoniecznie zastosowanie produktu spełniającego wymogi obowiązujących przepisów wpłynie na korzystną ocenę energetyczną budynku.

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.