Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Obliczanie odporności ogniowej konstrukcji stalowych na podstawie euronomogramów

Analiza termiczna elementów stalowych bez izolacji ogniochronnej oraz z izolacją ogniochronną

Fot. 1. Widok dachu hali produkcyjno-magazynowej po pożarze / Calculating fire resistance of steel structures based on Euro-Nomograms
Archiwum autora

Fot. 1. Widok dachu hali produkcyjno-magazynowej po pożarze / Calculating fire resistance of steel structures based on Euro-Nomograms


Archiwum autora

Obiektywna ocena bezpieczeństwa budynku w sytuacji pożaru wymaga przeprowadzenia analizy termiczno­‑statyczno-wytrzymałościowej dostosowanej do panujących warunków. Jej podstawowym celem jest ustalenie czasu, w którym osłabiony oddziaływaniem wysokiej temperatury ustrój nośny budynku będzie w stanie przenosić obciążenie, nie ulegnie awarii ani destrukcji.

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na potrzebę uwzględniania w analizie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji stalowych sił wewnętrznych wywołanych wymuszonymi lub ograniczonymi wydłużeniami, a także deformacjami. Przedstawiono proste sposoby analizy termicznej elementów stalowych bez izolacji ognioochronnej oraz z izolacją ogniochronną. Podano praktyczne aspekty oceny ognioodporności konstrukcji stalowych metodą nośności oraz metodą temperatury krytycznej z wykorzystaniem euronomogramów.

The article takes notice of the need to take into account internal forces, which are caused by imposed or limited extensions and deformations, in fire safety analysis of steel structures. It presents simple ways of conducting a thermal analysis of steel elements with and without fire protective insulation. It also names four practical aspects of assessing fire resistance of steel structures through the application of loading-bearing capacity method and critical temperature method, while taking Euro-Nomograms into account.

Tradycyjna metoda projektowania konstrukcji stalowych pod kątem bezpieczeństwa pożarowego polega na doborze środków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności odpowiednich paramentów izolacji termicznej osłaniającej stalowy ustrój nośny obiektu przed działaniem ognia i chroniącej przed zbyt gwałtownym nagrzewaniem. Ten sposób zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych omówiono m.in. w artykułach opublikowanych na łamach „IZOLACJI” [1, 2]. Metoda ta ogranicza się do prostego wyboru środków ognioizolujących (z wykorzystaniem jedynie dostępnych materiałów). Zwykle stosuje się ją w odniesieniu do stosunkowo prostych budynków i w wielu przypadkach może być zbyt zachowawcza.

Aby zapewnić wymaganą ognioodporność konstrukcji stalowej metodą tradycyjną, należy zastosować kosztochłonną, bierną ochronę przeciwpożarową. W takim projektowaniu nie przeprowadza się żadnej dodatkowej analizy obliczeniowej oceniającej zachowanie się konstrukcji stalowej w trakcie pożaru. Nie uwzględnia się np. swobody odkształceń termicznych i stopnia „skrępowania” konstrukcji stalowej, powstałych wskutek działania sił wewnętrznych wywołanych wymuszonymi lub ograniczonymi wydłużeniami. Tymczasem te dodatkowe siły wewnętrzne mogą być przyczyną wyczerpania nośności konstrukcji, co może prowadzić do awarii lub katastrofy obiektu (fot. 1–4) [3].

Wiarygodną ocenę ognioodporności konstrukcji nośnej obiektu można uzyskać na podstawie odrębnej analizy termiczno-statyczno-wytrzymałościowej (według metody opartej na właściwościach). Ogólne zasady ustalania oddziaływań oraz projektowania w warunkach pożaru podano w normie PN-EN 1991-1-2:2006 [4].

Proste metody obliczeniowe konstrukcji stalowych w warunkach pożaru według normy PN-EN 1993-1-2:2007 [5] to metoda nośności i metoda temperatury krytycznej. W metodzie nośności stosuje się modele mechaniczne i przeprowadza weryfikację nośności konstrukcji. Obie metody projektowania (przedstawione w pracy „Pożarowe uszkodzenie i naprawa hali” [3]) służą do analizy bezpieczeństwa pożarowego typowych stalowych elementów konstrukcyjnych, np. belek i słupów. Natomiast zaawansowane modele obliczeniowe mogą być stosowane do wszystkich rodzajów konstrukcji i umożliwiają realistyczną analizę termiczno-statyczno-wytrzymałościową. Wyniki tej analizy zazwyczaj są uzyskiwane w postaci odkształceń konstrukcji podczas całego okresu pożaru. Zaawansowane modele obliczeniowe przeprowadza się metodą elementów skończonych (MES) za pomocą programów komputerowych.

Przykład deformacji konstrukcji stalowej wskutek pożaru

Na fot. 1, 2, 3–4 pokazano deformacje i uszkodzenia stalowej konstrukcji dachu i murów hali produkcyjno-magazynowej. Jedną z przyczyn uszkodzeń było nieuwzględnienie w projekcie odkształceń termicznych i „skrępowania” konstrukcji [3].
Stalowa konstrukcja nośna dachu hali składała się z ciągłych wieloprzęsłowych płatwi P1 (z rur prostokątnych 140×80) i P2 (z rur prostokątnych 80×40) oraz jednoprzęsłowych belek B1 i B2 (głównych dźwigarów dachowych). Belki B1 zaprojektowano z dwuteowników szerokostopowych HEB 450, a belki B2 – z dwuteowników normalnych 450. Elementy opierały się na żelbetowej, słupowo-ryglowej konstrukcji wsporczej wypełnionej bloczkami gazobetonowymi. Stalową konstrukcję nośną dachu zabezpieczono powłokami ogniochronnymi (farbami pęczniejącymi).
Płatwie P1 i P2 połączono z głównymi dźwigarami dachowymi B1 i B2 w sposób nieprzesuwny – dolne półki elementów P1 i P2 przyspawano do górnych pasów dwuteowych belek B1 i B2. Takie połączenie ograniczało przemieszczenia płatwi P1 i P2 wzdłuż ich osi podłużnych. Podczas pożaru w płatwiach P1 powstały bardzo duże siły ściskające, które doprowadziły do wygięcia oraz skręcenia się elementów (płatwie nie mogły się wydłużyć, ponieważ były zamocowanie w ok. 83 razy sztywniejszych belkach B1) [3] (fot. 1–2).
Belki B1 i B2 usztywniono bocznie przez nieprzesuwne połączenia z rurowymi płatwiami P1 i P2 oraz częściowo przez tarczę pokrycia dachowego. Nie uległy one deformacji w płaszczyźnie połaci dachu. Równocześnie jednoprzęsłowe belki B1 i B2 poddane wysokiej temperaturze wydłużyły się i spowodowały uszkodzenia muru ścian podłużnych hali w obrębie stref podporowych belek B1 i B2, co pokazano na fot 3–4.
W trakcie pożaru całkowitemu zniszczeniu uległy urządzenia produkcyjno-technologiczne, których wartość przekraczała kilkukrotnie wartość budowlaną obiektu. Przyczyną bardzo dużych strat materialnych było niewłaściwe uwzględnienie w projekcie hali ochrony wyposażenia i zawartości budynku w warunkach pożaru.

Analiza termiczna elementów stalowych bez izolacji ogniochronnej oraz z izolacją ogniochronną

Celem analizy termicznej jest określenie zależności między temperaturą stalowego elementu θa,t a czasem t osiągnięcia tej temperatury (zarówno w przypadku elementów nieosłoniętych izolacją ogniochronną, jak i osłoniętych). Dzięki wyznaczeniu temperatury w elemencie stalowym w rozważanym czasie t trwania pożaru można ocenić stopień wytężenia w pożarze, a także wyznaczyć odkształcenia termiczne.

Parametr Am/V [m–1] nazywa się wskaźnikiem ekspozycji przekroju (lub wskaźnikiem masywności przekroju). Jest on miarą szybkości nagrzewania się stalowego elementu nieosłoniętego narażonego na oddziaływanie wysokiej temperatury w warunkach pożaru. Ponadto w ocenie ilości ciepła przejmowanego przez taki element stalowy uwzględnia się współczynnik poprawkowy ksh związany z efektem zacienienia. Współczynnik ksh jest ilorazem umownego przekroju skrzynkowego opisanego na przekroju rzeczywistym [Am/V]b i wskaźnika ekspozycji Am/V. Sposób ustalania wskaźników przekrojów kształtowników stalowych Am/V [m–1] oraz [Am/V]sh podano w normie PN-EN 1993­‑1­‑2:2007 [5], a także w artykułach opublikowanych na łamach „IZOLACJI” [1, 2].

W normie PN-EN 1993-1-2:2007 [5] podano metodę obliczeniową oceny nagrzewania się stalowych elementów nieizolowanych ogniochronnie w przypadku równoważnego, równomiernego rozkładu temperatury w przekroju. Przyrost temperatury Δθa,t w przedziale czasu Δt w stalowym elemencie nieosłoniętym zapisany jest w postaci przyrostowej. Aby określić odpowiednik w wartościach całkowitych, należy przyjąć model pożaru i scałkowania po czasie (np. zastosować jawny algorytm całkowania po czasie). W tabeli 1 [6] podano wartości temperatury θa,t po czasie t w przekrojach stalowych elementów konstrukcyjnych bez izolacji ogniochronnej, przy różnych wartościach współczynnika ekspozycji Am*/V = ksh (Am/V), obliczonych w odniesieniu do standardowej krzywej ekspozycji pożarowej.

Aby wydłużyć czas dochodzenia w warunkach pożaru do temperatury krytycznej konstrukcji stalowej, czyli zwiększyć odporność ogniową, stosuje się m.in. bierną ochronę przeciwpożarową (osłony ognioizolacyjne). W przypadku elementu osłoniętego wskaźnik masywności przekroju przyjmuje się jako parametr Ap/V [m–1]. Zasady ustalania wskaźników przekrojów kształtowników stalowych Ap/V podano w normie PN-EN 1993-1-2:2007 [5], a także we wspomnianych artykułach opublikowanych w „IZOLACJACH” [1, 2].

W normie PN-EN 1993-1-2:2007 [5] podano również metodę obliczeniową oceny nagrzewania się stalowych elementów izolowanych materiałami biernej ochrony przeciwpożarowej. W takich przypadkach wzrost temperatury zależy od wskaźnika masywności przekroju stalowego elementu izolowanego Ap/V [m–1], grubości warstwy izolacji ogniochronnej dp [m] oraz jej przewodności cieplnej λp [W/(m·K)], które wyraża wskaźnik izolacyjności przekroju kp [W/(m³·K)] określony wzorem:

Właściwości fizyczne (m.in. przewodność cieplną λp) podstawowych materiałów stosowanych do wykonania izolacji ogniochronnych stalowych elementów konstrukcyjnych omówiono m.in. w pracach „Czynne i bierne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych” [1] oraz „Design of Steel Structures Subjected to Fire. Background and Design Guide to Eurocode 3” [6]. W tabeli 2 [6] podano wartości temperatury θa,t po czasie t stalowego elementu osłoniętego izolacją ogniochronną, przy założeniu standardowego modelu pożaru, w zależności od wskaźnika izolacyjności przekroju kp.

Proste metody projektowania oraz określania wydłużenia konstrukcji stalowych

Zachowanie stalowego elementu konstrukcyjnego podczas pożaru standardowego omówiono w kilku pracach naukowo-technicznych [1, 2, 6–8].

Gdy w warunkach pożaru temperatura gazu θg wzrasta, zwiększa się temperatura elementu stalowego θa,t, a jego nośność Rfi,d,t maleje. Konstrukcje stalowe należy projektować w sposób, który pozwoli zapewnić nośność Rfi,d,t (lub ograniczyć odkształcenia) przez pewien czas tfi,d,req, w którym są one narażone na działanie wysokiej temperatury występującej w trakcie pożaru. Czas tfi,d,req charakteryzuje klasę odporności pożarowej budynku.

W normie PN-EN 1993-1-2:2007 [5] zaproponowano proste modele obliczania nośności belek i słupów stalowych w warunkach pożaru, tj. metodę temperatury krytycznej oraz metodę nośności. Można je stosować w ocenie nośności elementów stalowych niezabezpieczonych i zabezpieczonych ogniochronnie oraz chronionych ekranami cieplnymi. W tych uproszczonych modelach obliczeniowych nie uwzględnia się sił wewnętrznych spowodowanych wymuszonymi lub ograniczonymi wydłużeniami ani deformacjami elementów konstrukcji stalowej.

Temperatura krytyczna stalowego elementu nośnego θa,cr (przy danym poziomie jego obciążenia) to temperatura, w której element ulega zniszczeniu. Ognioodporność elementu stalowego jest zapewniona po czasie t, jeżeli temperatura stali θa,t nie przekracza jej temperatury krytycznej θa,cr:

θa,t ≤ θa,cr (2)

W tym przypadku, na podstawie analizy termicznej, należy wyznaczyć temperaturę elementu stalowego θa,t po czasie t oraz jego temperaturę krytyczną θa,cr.

Zgodnie z normą PN-EN 1993-1-2:2007 [5] w ocenie bezpieczeństwa elementów stalowych w warunkach pożaru można stosować metodę nośności. W analizie prostych modeli obliczeniowych ocenę odporności ogniowej konstrukcji stalowej metodą nośności sprawdza się ze wzoru:

Efi,d ≤ Rfi,d,t (3)

gdzie:

Efi,d – obliczeniowy efekt oddziaływań (Mfi,Ed, Nfi,Ed, Vfi,Ed) w sytuacji pożarowej wyznaczony zgodnie z normą PN-EN 1991-1-2:2006 [4],

Rfi,d,t – obliczeniowa nośność elementu stalowego (Mfi,Rd, Nfi,Rd, Vfi,Rd) części lub całości konstrukcji po czasie t, obliczona według normy PN-EN 1993-1-2:2007 [5].

Obliczeniowe nośności elementów stalowych w warunkach pożaru Rfi,d,t określa się na podstawie modyfikacji odpowiednich ich nośności określanych w normalnej temperaturze według postanowień normy PN-EN 1993-1-1:2006 [9]. Metodę nośności można stosować w ocenie wytrzymałości w warunkach pożaru elementów rozciąganych, ściskanych lub/i zginanych. Przykłady obliczeń nośności konstrukcji stalowych w warunkach pożaru tą metodą przedstawiono m.in. w pracach „Projektowanie stalowych elementów rozciąganych, ściskanych i zginanych z uwagi na warunki pożarowe według PN-EN 1993-1-2” [7] oraz „Odporność ogniowa. Nośność konstrukcji w warunkach pożaru” [8].

Jeśli analizowany stalowy element konstrukcyjny ma pełną swobodę odkształceń termicznych (wydłużania oraz obrotów w węzłach i połączeniach), można przyjąć, że w wyniku rosnącej temperatury θa,t nie powstają żadne dodatkowe siły wewnętrzne. Jeśli natomiast ten warunek nie jest spełniony (występują odkształcenia termiczne oraz „skrępowanie” konstrukcji), w analizie termiczno-statyczno-wytrzymałościowej należy uwzględnić m.in. wydłużenia termiczne.

Zgodnie z normą PN-EN 1993-1-2:2007 [5] względne wydłużenia termiczne stali węglowej Δl/l można wyznaczyć według następujących zależności:

 • 20°C ≤ θa,t < 750°C
  Δl/l = 1,2 · 10–5 θa,t + 0,4 · 10–8 θ2a,t – 2,416 · 10–4 (4)
 • 750°C ≤ θa,t ≤  860°C
  Δl/l = 11 · 10–2 (5)
 • 860°C ≤ θa,t < 1200°C
  Δl/l = 2 · 10–5 θa,t – 6,2 · 10–3 (6)

gdzie:

l – długość w temp. 20°C,

Δl – wydłużenie spowodowane temperaturą,

θa,t – temperatura stali [°C].

Względne wydłużenie stali węglowej Δl/l w funkcji temperatury θa,t pokazano na rys. 1 [5].

W ramach badań naukowych prowadzonych przez Europejską Konwencję Konstrukcji Stalowych (ECSC) opracowano tzw. euronomogramy [10–15] ułatwiające obliczenia dotyczące konstrukcji stalowych w warunkach pożaru według metody nośności i metody temperatury krytycznej. Zaproponowane procedury obliczeniowe są szczególnie przydatne w przypadku analizy nośności z warunku utraty stateczności ogólnej elementów stalowych (nośności na wyboczenie oraz nośności na zwichrzenie).

Ocena metodą temperatury krytycznej na podstawie euronomogramów

Podstawą oceny bezpieczeństwa pożarowego metodą temperatury krytycznej jest wyznaczenie temperatury θa,t elementu stalowego po upływie wymaganego okresu ognioodporności tfi,d,req i porównanie jej z temperaturą krytyczną θa,cr, przy której wystąpiłoby wyczerpanie nośności, tj. sprawdzenie warunku (2). Ten prosty model obliczeniowy metody temperatury krytycznej można stosować tylko wtedy, gdy nie trzeba uwzględniać ani kryteriów stateczności w analizie wytrzymałościowej (w przypadku prętów rozciąganych, zginanych zabezpieczonych przed zwichrzeniem oraz ściskanych, które nie ulegają wyboczeniu), ani warunków odkształcenia elementu stalowego.

Temperatura krytyczna θcr stalowego elementu o przekroju klasy 1, 2 lub 3 wynosi 500–800°C. Oblicza się ją (przy założeniu równomiernego rozkładu temperatury) ze wzoru:

w którym wskaźnik wykorzystania nośności elementu µ0 wyznacza się z zależności:

gdzie:

Efi,d – efekt oddziaływań na konstrukcję, wyznaczony zgodnie z regułami wyjątkowej obliczeniowej sytuacji pożarowej według normy PN-EN 1991-1-2:2006 [4],

Rfi,d,0 – nośność obliczeniowa elementu stalowego w obliczeniowej sytuacji pożarowej w czasie t = 0.

W przypadku kształtowników o przekrojach klasy 4 należy stosować zachowawczą temperaturę krytyczną θa,cr = 350°C.

Na rys. 2 [13] pokazano nomogramy temperatury krytycznej elementów stalowych θa,cr w funkcji wskaźnika wykorzystania nośności µ0. Służą one do obliczania odporności ogniowej stalowych prętów rozciąganych i belek z uwzględnieniem współczynnika przystosowania (adaptacji).

W normie PN-EN 1993-1-2:2007 [5] podano uproszczone zasady oceny nośności na zginanie stalowych elementów o przekrojach klasy 1, 2 lub 3, o nierównomiernym rozkładzie temperatury w przekroju oraz na ich długości. W tym podejściu obliczeniową nośność na zginanie można obliczyć ze wzoru:

gdzie:

Mfi,θ,Rd – obliczeniowa nośność przy zginaniu z równomierną temperaturą w przekroju θa,t w czasie t trwania pożaru, według normy PN-EN 1993-1-2:2007 [5],

K1, K2 – współczynnik przystosowania uwzględniający nierównomierny rozkład temperatury w przekroju (tabela 3 [5]) oraz na długości (tabela 4 [5]).

Na rys. 2 [13] pokazano nomogramy temperatury krytycznej stalowych elementów zginanych zabezpieczonych przed zwichrzeniem oraz prętów rozciąganych w funkcji współczynników przystosowania K = K1 · K2 = 0,60, 0,70, 0,85, i 1,00 oraz zmodyfikowanego współczynnika stopnia ich wytężenia µ0, obliczonego ze wzoru:

Temperaturę θa,t po czasie t stalowych elementów nieosłoniętych izolacją ogniochronną oraz osłoniętych izolacją ogniochronną można wyznaczyć za pomocą danych zawartych w tabelach 1–2 lub euronomogramów, które pokazano na rys. 3–4 [10–11]. Potrzebne do określenia temperatury θa,t wartości wskaźników przekrojów walcowanych na gorąco kształtowników stalowych (odpowiednio [Am/V]sh oraz Ap/V) można określić za pomocą tablic podanych na stronach producentów stali [10–11, 16].

Temperatura krytyczna elementu stalowego θa,cr zmniejsza się wraz ze wzrostem wskaźnika wykorzystania nośności µ0. W odniesieniu do danego czasu trwania pożaru t (jeśli przyjąć, że θa,t = θa,cr) na podstawie nomogramów na rys. 2 [13] można wyznaczyć maksymalną wartość poziomu wykorzystania nośności µ0 elementu stalowego.

Ocena metodą nośności na podstawie euronomogramów

Zgodnie z normą PN-EN 1993-1-2:2007 [5] metoda nośności oceny bezpieczeństwa pożarowego polega na obliczeniu wytrzymałości elementu stalowego w podwyższonej temperaturze Rfi,d,t po upływie wymaganego czasu ognioodporności t i porównaniu jej z efektem oddziaływań na konstrukcję w warunkach pożaru Efi,d. Ocenę odporności ogniowej konstrukcji stalowej metodą nośności sprawdza się według wzoru (3).Zastosowana w normie PN-EN 1993-1-2:2007 [5] metoda nośności jest kompatybilna z zasadami obliczania nośności konstrukcji stalowych w warunkach normalnej temperatury według normy PN­‑EN 1993-1-1:2006 [9]. Umożliwia ocenę wytrzymałości elementów rozciąganych, ściskanych (z warunku wyboczenia) lub/i zginanych (z warunku zwichrzenia).

Procedury określenia nośności prętów z warunku utraty stateczności ogólnej elementów stalowych w czasie pożaru Rb,fi,d,t (ściskanych N Rb,fi,d,t lub zginanych Mb,fi,d,t) według normy PN-EN 1993­‑1­‑2:2007 [5] różnią się w niektórych aspektach od algorytmów stosowanych do obliczania nośności elementów Rb,d w normalnej temperaturze według normy PN-EN 1993-1-1:2006 [9]. Dotyczy to m.in. przyjmowania wielokrotnych krzywych niestateczności ogólnej, a wynika z konieczności uwzględnienia zmian granicy plastyczności fy,θ oraz modułu sprężystości podłużnej Eθ w podwyższonych temperaturach, które bezpośrednio decydują o nośności z warunku utraty stateczności ogólnej.

W procedurze określenia nośności na wyboczenie lub zwichrzenie prętów stalowych w warunkach pożaru można wyróżnić cztery kroki obliczeniowe:

 • wyznaczenie smukłości względnej niestateczności ogólnej w warunkach pożaru (wyboczenia λθ lub zwichrzenia λLT,θ),
 • obliczenie parametru imperfekcji α jako funkcji granicy plastyczności stali ky,θ,
 • określenie współczynnika niestateczności ogólnej (wyboczenia χfi lub zwichrzenia χLT,fi),
 • obliczenie nośności elementu stalowego w trakcie pożaru na wyboczenie Nb,fi,t,Rd lub na zwichrzenie Mb,fi,t,Rd.

Smukłości względne wyboczenia λθ lub zwichrzenia λLT,θ w warunkach pożaru zależą od temperatury, ponieważ są funkcją współczynników redukcyjnych granicy proporcjonalności, granicy plastyczności ky,θ oraz modułu sprężystości podłużnej stali kE,θ. Z tego powodu temperaturę krytyczną odpowiadającą danemu poziomowi efektu oddziaływań Nfi,Ed lub Mfi,Ed oblicza się iteracyjnie (powtarza się wymienione cztery kroki obliczeniowe). Na ogół do osiągnięcia zadowalającej zbieżności obliczeń wystarcza druga lub trzecia iteracja (proces iteracyjny jest szybkozbieżny). Iterację powtarza się do uzyskania tej samej wartości współczynnika redukcyjnego granicy plastyczności stali ky,θ w dwóch kolejnych iteracjach. Wówczas przyjmuje się, że temperatura θa wyznaczona w ostatniej iteracji jest temperaturą krytyczną θa,cr.

Przedstawiony iteracyjny sposób oceny nośności prętów stalowych z warunku utraty stateczności ogólnej (wyboczenia i ­zwichrzenia) według postanowień normy PN-EN 1993­‑1­‑2 [5] można usprawnić dzięki zastosowaniu nomogramów ze strony internetowej jednego z producentów stali [12, 14, 15].

Krzywe niestateczności ogólnej χfi i χLT,fi w warunkach pożaru zależą od temperatury stali θa,t, jej granicy plastyczności (są funkcją współczynnika redukcyjnego ky,θ) i modułu sprężystości podłużnej (są funkcją współczynnika redukcyjnego kE,θ) oraz parametru imperfekcji α, co pokazano na rys. 5–6.

Na rys. 5 pokazano krzywe niestateczności ogólnej χfi (wyboczenia) oraz χfi (zwichrzenia) elementów ze stali S235, S275, S355, S420 i S460 w temp. 500°C w funkcji smukłości względnej λ. Rysunek ten ilustruje wpływ wartości granicy plastyczności na wartość współczynnika niestateczności ogólnej. Z kolei na rys. 6 pokazano krzywe niestateczności ogólnej χfi(wyboczenia) oraz χfi (zwichrzenia) elementów ze stali S355 w temp. 300°C, 400°C, 500°C i 600°C w funkcji smukłości względnej λ. Rysunek przedstawia wpływ wzrostu temperatury na redukcję krzywych niestateczności ogólnej. Z analizy wykresów wynika, że krzywe wyboczeniowe w warunkach pożaru są zredukowane w stosunku do krzywych niestateczności w temperaturze normalnej. Ponadto wzrost temperatury stali powoduje wzrost redukcji wartości współczynnika wyboczeniowego.

Współczynniki niestateczności ogólnej (wyboczenia χfi i zwichrzenia χLT,fi) elementów ze stali S235, S275, S355, S420 i S460 w podwyższonych temperaturach θa,t można wyznaczyć na podstawie tablic podanych na stronie internetowej producenta stali [12].

Uproszenie iteracyjnego sposobu oceny nośności słupów w warunkach pożaru zaproponowano w SD0010a-EN-EU [14] (na podstawie wyników projektu badawczego Europejskiej Konwencji Konstrukcji Stalowych (ECSC) [15]). Podano tabele zależności między granicznymi nieprężeniami ściskającymi f’y,θ,λ smukłością pręta λ i temperaturą stali θa,t. Dane te służą do obliczania odporności ogniowej słupów stalowych nieizolowanych obciążonych osiowo i równomiernie nagrzanych. Obliczeniową nośność na wyboczenie Nb,fi,t,Rd elementów o przekrojach klasy 1, 2 lub 3 oraz o równomiernym rozkładzie temperatury stali θa,t określa się ze wzoru:

gdzie:

χfi – współczynnik wyboczenia giętego w sytuacji pożarowej,

A – pole przekroju elementu ściskanego,

ky,θ – współczynnik redukcyjny granicy plastyczności stali,

fy – granica plastyczności stali,

f’y,θ,λ – graniczne naprężenia ściskające w warunkach pożaru, opisane zależnością:

Wartości granicznych naprężeń ściskających w warunkach pożaru f’y,θ,λ stali S235, S275, S355 i S460 podano w „Limiting compressive stresses for the design fire resistance of steel columns” [14]. W tabeli 5 przedstawiono przykładowe graniczne naprężenia ściskające f’y,θ,λ dla stali S235 [14]. Zależą one od analizowanej temperatury stali θa,t i smukłości względnej λ w temperaturze normalnej (20°C). Smukłość względną λ w temp. 20°C należy przyjmować w sposób podany w normie PN-EN 1993-1-1:2006 [9]. Długości wyboczeniowe słupów le określa się jak przy projektowaniu elementów w normalnej temperaturze, z wyjątkiem słupów ciągłych w stężonych układach ramowych. Wówczas należy przyjąć długość wyboczeniową:

 • le = 0,5L – w odniesieniu do słupów kondygnacji pośrednich,
 • le = 0,7L – w odniesieniu do słupów kondygnacji najwyższej,

gdzie:

L – długość teoretyczna słupa rozpatrywanej kondygnacji.

Na podstawie smukłości względnej λ oraz wartości temperatury założonej w warunkach pożaru θa,t można wyznaczyć graniczne naprężenia ściskające f’y,θ,λ (na podstawie tablic [14]), a następnie ze wzoru (11) określić obliczeniową nośność pręta stalowego na wyboczenie Nb,fi,t,Rd.

Podsumowanie

W celu spełnienia wymagań ognioodporności konstrukcji stalowych najczęściej stosuje się tradycyjną metodę projektowania. Ogranicza się ona do prostego wyboru kosztownych zabezpieczeń ognioizolujących. Nie przeprowadza się wówczas żadnych obliczeń oceniających zachowanie się konstrukcji podczas pożaru. Nie uwzględnia się np. swobody odkształceń termicznych i stopnia „skrępowania” konstrukcji stalowej, które mogą być przyczyną destrukcji, awarii lub katastrofy obiektu.

Obiektywną ocenę ognioodporności można uzyskać na podstawie analizy termiczno-statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji, według metody opartej na właściwościach. Metoda ta daje możliwość wyboru rozwiązań technicznych i uwzględnia intensywność oddziaływania pożaru. Na podstawie uzyskanych pól temperatury w elementach i kombinacji oddziaływań można ocenić zachowanie konstrukcji podczas pożaru.

Zaproponowane w normie PN-EN 1993-1-2:2007 [5] relatywnie proste modele obliczeniowe metody nośności i metody temperatury krytycznej umożliwiają weryfikację nośności ogniowej konstrukcji. Ich procedury obliczeniowe można znacznie uprościć dzięki wykorzystaniu euronomogramów [10–15] dotyczących analizy elementu (według modelu 1D). Wówczas w obliczeniach pomija się siły wewnętrzne wywołane wymuszonymi lub ograniczonymi wydłużeniami, a także deformacjami. Taką analizę można stosować w ocenie nośności w warunkach pożaru „wyizolowanych” elementów stalowych rozciąganych, ściskanych (na wyboczenie) lub/i zginanych (na zwichrzenie).

Termiczno-statyczno-wytrzymałościowa analiza całej konstrukcji (według modelu 3D) lub jej podzespołów (według modelu 2D) bierze pod uwagę łącznie co najmniej kilka elementów, tak aby bezpośrednio uwzględnić wpływ interakcji między nimi. Umożliwia znacznie lepsze zrozumienie ogólnego zachowania konstrukcji w warunkach pożaru. Wymaga jednak stosowania zaawansowanych modeli obliczeniowych przeprowadzanych metodą elementów skończonych (MES) za pomocą programów komputerowych.

Literatura

 1. A. Biegus, „Czynne i bierne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych”, „Izolacje”, nr 3/2013, s. 38–48.
 2. A. Biegus, „Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według eurokodów”, „Izolacje”, nr 2/2013, s. 20–28.
 3. A. Biegus, „Pożarowe uszkodzenie i naprawa hali”, [w:] materiały XXVI Konferencji Naukowo-Technicznej „Awarie budowlane”, Międzyzdroje, 21–24 maja 2013 [publikacja w przygotowaniu do druku].
 4. PN-EN 1991-1-2:2006, „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru”.
 5. PN-EN 1993-1-2:2007, „Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1–2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe”.
 6. J.M. Franssen, R. Zaharia, „Design of Steel Structures Subjected to Fire. Background and Design Guide to Eurocode 3”, Les Editions Universite de Liege, Liege 2005.
 7. M. Giżejowski, P. Król, „Projektowanie stalowych elementów rozciąganych, ściskanych i zginanych z uwagi na warunku pożarowe według PN-EN 1993-1-2”, „Inżynieria i Budownictwo”, nr 9/2008, s. 485–495.
 8. M. Maślak, „Budownictwo ogólne”, t. 5, cz. 10: „Odporność ogniowa. Nośność konstrukcji w warunkach pożaru”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2010.
 9. PN-EN 1993-1-1:2006, „Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1–1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”.
 10. SD004a-EN-EU, „Nomogram for unprotected members”, strona internetowa: www.steel-access.com
 11. SD005a-EN-EU, „Nomogram for protected members”, strona internetowa: www.steel-access.com
 12. SD008a-EN-EU, „Buckling factors at elevated temperature”, strona internetowa: www.steel-access.com
 13. SD009a-EN-EU, „Critical temperatures for the design fire resistance of steel beams and members in tension”, strona internetowa: www.steel-access.com
 14. SD0010a-EN-EU, „Limiting compressive stresses for the design fire resistance of steel columns”, strona internetowa: www.steel-access.com
 15. ECSC project: „Buckling curves of hot rolled H sections submitted to fire”;C No. 7210-SA/316/515/618/931.
 16. Strona internetowa: www.arcelormittal.com

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • vd vd, 27.09.2014r., 19:40:12 Dachy

Powiązane

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często...

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane....

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję...

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Joanna Szot Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze...

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze warstwy ocieplenia. O ile izolacja termiczna ścian zewnętrznych nie wpływa na powierzchnię domu, o tyle w przypadku standardowego ocieplenia dachu od wewnątrz wygląda to zupełnie inaczej. Rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa.

Joanna Szot Modne i trwałe pokrycia dachowe

Modne i trwałe pokrycia dachowe Modne i trwałe pokrycia dachowe

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki...

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki ceramiczne lub cementowe, ale mnóstwo zwolenników mają również blachodachówki. To jednak niejedyne materiały. Czym więc pokryć dach?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

Joanna Ryńska Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby...

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.

Joanna Szot Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały...

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały hydroizolacyjne. Dzięki czemu ta pozioma przegroda doskonale chroni budynek przed niekorzystnymi czynnikami, a dachy płaskie coraz częściej pojawiają się w naszym krajobrazie.

mgr inż. Krzysztof Rogosz, dr inż. Paweł Żwirek Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach...

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach w sposób nieprzenikający warstwy termo- i hydroizolacji, a przenoszący obciążenia na konstrukcję za pośrednictwem pokrycia dachowego. Systemy podpór dachowych i podstaw balastowych mają wiele zalet, ale planując ich zastosowanie, należy wziąć pod uwagę również ich ograniczenia oraz ewentualne niekorzystne...

WestWood® Kunststofftechnik GmbH Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych

Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych

Obszar zastosowań produktów na bazie żywic PMMA w budownictwie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Zaczynając od nawierzchni parkingów i chodników mostowych, poprzez hydroizolację betonowych płyt mostowych,...

Obszar zastosowań produktów na bazie żywic PMMA w budownictwie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Zaczynając od nawierzchni parkingów i chodników mostowych, poprzez hydroizolację betonowych płyt mostowych, aż do uszczelnień dachów, rynien oraz renowacji balkonów i tarasów.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.