Izolacje.com.pl

Nie tylko hydroizolacja - metody usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych

Not only waterproofing - methods of removing excess moisture from division walls

Mechaniczne osuszanie zawilgoconej ściany w pasie iniekcji
fot. [17]

Mechaniczne osuszanie zawilgoconej ściany w pasie iniekcji


fot. [17]

Pod pojęciem "osuszanie budynków" należy rozumieć zespół czynności technicznych oraz technologicznych mających na celu doprowadzenie do trwałego zmniejszenia poziomu zawilgocenia (najczęściej do 3-6% wilgotności masowej), co pozwoli na przeprowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich oraz właściwą eksploatację budynku [1].

Zobacz także

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych

Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych

Woda (występująca w różnych postaciach) oraz związki, jakie transportuje (np. szkodliwe sole budowlane), to główne czynniki powodujące procesy destrukcyjne w obiektach budowlanych. Nadmierne zawilgocenie...

Woda (występująca w różnych postaciach) oraz związki, jakie transportuje (np. szkodliwe sole budowlane), to główne czynniki powodujące procesy destrukcyjne w obiektach budowlanych. Nadmierne zawilgocenie powoduje różnego rodzaju zniszczenia materiału konstrukcji, objawiające się deformacjami, zmniejszeniem nośności, uszkodzeniami mrozowymi, pęcznieniem i wypłukiwaniem spoiw, przesunięciami czy też spękaniami [1].

KOESTER Polska Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy

Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy

Iniekcje uszczelniające wykonywane są w przegrodach budowlanych wykonanych z betonu i żelbetu, jak również w konstrukcjach murowych, jako zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem, niewywierającą ciśnienia...

Iniekcje uszczelniające wykonywane są w przegrodach budowlanych wykonanych z betonu i żelbetu, jak również w konstrukcjach murowych, jako zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem, niewywierającą ciśnienia oraz wilgotnością gruntu [1].

 

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest usuwanie nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych. Autor omawia metody osuszania budynków z wykorzystaniem metod naturalnych oraz sztuczne wymuszanie usuwania nadmiaru wilgoci za pomocą osuszaczy kondensacyjnych, osuszaczy adsorpcyjnych nagrzewnic, urządzeń mikrofalowych i promienników.

Not only waterproofing - methods of removing excess moisture from division walls

The subject of the paper is the removal of excess moisture from division walls. The author discusses some methods for drying buildings with natural solutions and artificial forcing the removal of excess moisture by means of condensation dehumidifiers, adsorption dehumidifiers, heaters, microwave equipment, and radiators.

W pierwszym etapie należy przeprowadzić prawidłową diagnostykę budynku [2-4], wykonać wtórne izolacje pionowe [5] (od zewnątrz [6] lub od wewnątrz [7]) oraz poziome (metodą iniekcji chemicznej [8] lub mechaniczną [9]), względnie uszczelnić budynek (lub jego część) metodą iniekcji kurtynowej lub strukturalnej [10]. Dopiero po likwidacji źródeł zawilgocenia można przystąpić do usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych, czyli kroku, który można by określić jako "osuszanie właściwe" [11].

Suszenie sensu stricto to proces jednoczesnego przepływu ciepła oraz masy prowadzący do usunięcia wilgoci z suszonego materiału za pomocą czynnika suszącego [12]. Prowadzenie suszenia wymaga dostarczenia energii cieplnej - ze względu na źródło jej pochodzenia suszenie może przebiegać na dwa sposoby:

 • naturalny - w sytuacji, gdy ciepło pochodzi bezpośrednio z otaczającego powietrza,
 • sztuczny - gdy ciepło wytwarzane jest przy użyciu zewnętrznych nośników energii.

Przebieg procesu suszenia można analizować na podstawie krzywych kinetycznych, tj. wykresów sporządzanych najczęściej w następujących układach współrzędnych [12]:

 • wilgotność materiału - czas suszenia (krzywe suszenia),
 • szybkość suszenia - wilgotność materiału (krzywe szybkości suszenia),
 • temperatura materiału - wilgotność materiału (krzywe temperaturowe).

W warunkach ustalonych zmiany wilgotności materiału przebiegają w sposób przedstawiony na RYS. 1.

Po okresie wstępnym, w którym zazwyczaj następuje podgrzanie materiału o wilgotności początkowej w0 (odcinek AB), rozpoczyna się okres jednostajnego obniżania wilgotności materiału (odcinek BC).

Po przekroczeniu pierwszego punktu krytycznego (punktu C), tj. osiągnięciu tzw. wilgotności krytycznej wkr, na powierzchni materiału zaczynają się pojawiać "suche plamy", a proces wysychania przestaje być jednostajny. W dalszym okresie ubytek wilgoci następuje coraz wolniej.

RYS. 1. Krzywa suszenia dla warunków ustalonych; rys.: [12]

RYS. 1. Krzywa suszenia dla warunków ustalonych; rys.: [12]

Po przekroczeniu drugiego punktu krytycznego (punktu D), który odpowiada całkowitemu usunięciu wilgoci z powierzchni, krzywa suszenia zbliża się asymptotycznie do wartości wilgotności równowagowej wr.

W przypadku przegród budowlanych proces ten jest nieco bardziej złożony i uzależniony nie tylko od warunków klimatycznych wokół przegrody, ale również od jej konstrukcji, materiałów użytych do jej wzniesienia [13] czy też zawartości szkodliwych soli budowlanych [4].

Krzywą suszenia przedstawiono na RYS. 2.

RYS. 2. Schematyczna krzywa suszenia przegrody budowlanej; rys.: [14]

RYS. 2. Schematyczna krzywa suszenia przegrody budowlanej; rys.: [14]

Osuszanie naturalne

W przypadku wysychania naturalnego zwilżająca powierzchnię materiału woda zaczyna parować i na skutek dyfuzji może przechodzić do otaczającego powietrza. W tym wypadku można wyróżnić następujące etapy [15]:

 • wysychanie zachodzące na powierzchni ściany,
 • kapilarno-dyfuzyjny transport wilgoci,
 • transport dyfuzyjny (dyfuzja objętościowa i powierzchniowa) w sieci kapilar.

Ilość wilgoci odparowanej w określonej temperaturze zależy przede wszystkim od różnicy ciśnień pary wodnej na powierzchni materiału i w otaczającym powietrzu, a także od kształtu tej powierzchni i prędkości opływającego powietrza.

Przybliżony czas trwania osuszania naturalnego można określić przy użyciu dwóch podobnie wyglądających wzorów - w pierwszym przypadku wynosi on [15]:

    (1)

gdzie:

tw - czas suszenia muru do poziomu wilgotności równowagowej [doba]

d - wymiar charakterystyczny przegrody równy największej odległości, na której musi przemieszać się wilgoć z wnętrza przegrody do jej powierzchni, zwykle równy połowie grubości muru [cm]

a - współczynnik przewodności wilgoci zależny od właściwości materiału i stopnia zawilgocenia [doba/cm2] (TABELA 1).

TABELA 1. Współczynnik niezbędny do obliczeń czasu naturalnego suszenia wg wzoru (1) [15]

TABELA 1. Współczynnik niezbędny do obliczeń czasu naturalnego suszenia wg wzoru (1) [15]

W drugim przypadku czas trwania osuszania naturalnego wynosi [14]:

(2)

gdzie:

tw - czas schnięcia [doba]

g - grubość muru [cm]

s - współczynnik bezwymiarowy właściwy dla materiałów budowlanych: dla cegły = 0,28, dla cegły silikatowej = 1,2, dla betonu komórkowego = 1,2.

Czas schnięcia muru z cegły ceramicznej pełnej o grubości 2½ cegły (64 cm) wyniesie zatem odpowiednio:

 • wg wzoru (1): tw= 0,40 ∙ 322 = 410 dni,
 • wg wzoru (2): tw= 0,28 ∙ 642 = 1147 dni.

Mając jednak na uwadze, że wzór (1) obejmuje jedynie okres efektywnego suszenia, który w ciągu roku wynosi ok. 100 dni [15], można przyjąć, że czas wysychania takiego muru wyniesie od trzech (1147/365 ≈ 3) do czterech (410/100 ≈ 4) lat.

Oba wyniki należy jednak traktować jako wartość oszacowaną z grubsza, która pozwala jedynie ocenić, czy z ekonomicznego punktu widzenia lub z uwagi na warunki użytkowania wymagane jest suszenie sztuczne.

Należy również uwzględnić fakt, iż suszenie naturalne wymaga ciągłego, intensywnego wietrzenia, z czym wiąże się konieczność wielogodzinnego otwierania okien oraz stałego nadzoru nad obiektem. Metoda ta ma zatem ograniczony zasięg i z reguły nie daje zadowalających efektów. W związku z tym zazwyczaj stosowana jest jedynie w przypadku osuszania cienkich ścian o niewielkim stopniu zawilgocenia.

Osuszanie sztuczne

Zasada wymuszonego usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych jest pochodną osuszania naturalnego - wykorzystuje te same mechanizmy [15]. Opiera się na zmianie jednego lub kilku parametrów związanych z przepływem ciepła i wilgoci wpływających na szybkość suszenia. Parametry te to:

 • temperatura powietrza otaczającego osuszaną przegrodę,
 • prędkość przepływu powietrza,
 • wilgotność względna otaczającego powietrza,
 • promieniowanie cieplne na osuszaną przegrodę.

Do przeprowadzenia sztucznego osuszania wykorzystywane są takie urządzenia, jak osuszacze kondensacyjne, osuszacze adsorpcyjne, nagrzewnice wentylatorowe (elektryczne, gazowe, olejowe), suszarki mikrofalowe, promienniki, piece przenośne na paliwa stałe, koksowniki.

Efekty osuszania sztucznego zależą przede wszystkim od sposobu dostarczania energii, a w przypadku promienników od mocy i charakterystyki widma promieniowania [16] i (mimo że osuszanie sztuczne napotyka na podobne problemy [15]) daje ono zdecydowanie lepsze efekty niż osuszanie naturalne.

W przypadku osuszaczy kondensacyjnych (FOT. 1) wykorzystywane jest zjawisko obniżenia wilgotności otaczającego powietrza.

FOT. 1. Osuszacz kondensacyjny; fot.: B. Monczyński

FOT. 1. Osuszacz kondensacyjny; fot.: B. Monczyński

Osuszanie powietrza w pomieszczeniach następuje poprzez skroplenie zawartej w nim wilgoci. W tym przypadku duże znaczenie ma również emisja ciepła od sprężarki, która skutkuje podwyższeniem temperatury powietrza. Wilgotne powietrze zasysane jest przez wentylator i przesyłane na parownik, w którym następuje oziębienie poniżej punktu rosy. Powstały kondensat spływa do zbiornika, z którego może zostać odprowadzony grawitacyjnie, przez przepompowanie do kanalizacji, lub też opróżniony ręcznie.

Osuszone w ten sposób powietrze przepływa następnie przez ażurowy skraplacz, który oddając ciepło, podwyższa temperaturę powietrza (RYS. 3).

RYS. 3. Schemat osuszacza kondensacyjnego. Objaśnienia: 1 - suche powietrze, 2 - wentylator, 3 - płyta parownika, 4 - skraplacz, 5 - kratka z filtrem powietrza, 6 - wilgotne powietrze, 7 - pojemnik na wodę, 8 - kompresor; rys.: www.sprint.de

RYS. 3. Schemat osuszacza kondensacyjnego. Objaśnienia: 1 - suche powietrze, 2 - wentylator, 3 - płyta parownika, 4 - skraplacz, 5 - kratka z filtrem powietrza, 6 - wilgotne powietrze, 7 - pojemnik na wodę, 8 - kompresor; rys.: www.sprint.de

FOT. 2. Osuszacz adsorpcyjny; fot.: B. Monczyński

FOT. 2. Osuszacz adsorpcyjny; fot.: B. Monczyński

RYS. 4. Schemat osuszacza adsorpcyjnego. Objaśnienia: 1 - suche powietrze, 2 - nagrzewnica, 3 - rotor adsorpcyjny, 4 - wentylator, 5 - wilgotne powietrze, 6 - napęd rotora; rys.: www.sprint.de

RYS. 4. Schemat osuszacza adsorpcyjnego. Objaśnienia: 1 - suche powietrze, 2 - nagrzewnica, 3 - rotor adsorpcyjny, 4 - wentylator, 5 - wilgotne powietrze, 6 - napęd rotora; rys.: www.sprint.de

Osuszacze kondensacyjne działają skutecznie w zakresie temperatury od 0 do 40°C, jednak optymalną temperaturą jest 20-25°C. Wydajność tych urządzeń jest zróżnicowana: przy małej mocy, np. 2,5 kW, wynosi ona około 5 m3/dobę, a przy wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu rzędu 90% i mocy 14 kW może wynosić nawet około 1600 m3/dobę. Osuszacze te są niezastąpionymi urządzeniami stosowanymi do obniżania wilgotności powietrza w pomieszczeniach o podwyższonej emisji wilgoci. Osuszanie tą metodą trwa przeważnie kilka miesięcy.

Metoda osuszania adsorpcyjnego bazuje na założeniu, że w wyniku znacznego wysuszenia powietrza w zawilgoconym obiekcie przegrody zaczną schnąć, oddając nadmiar wilgoci do osuszanego pomieszczenia.

W osuszaczach adsorpcyjnych (FOT. 2) wykorzystywane jest odwracalne zjawisko adsorpcji zawartej w powietrzu fizycznej i kapilarnej wilgoci przez substancje pochłaniające. Substancjami tymi są przeważnie silikażele oraz żele glinowe, które bardzo dobrze pochłaniają wilgoć oraz dają się przez dość długi czas regenerować gorącym powietrzem bez większego postępu procesów starzenia.

Osuszacze te produkowane są w wielu odmianach: od niewielkich pojemników stosowanych np. w garderobach po duże urządzenia wyposażone w obrotowe pochłaniacze o dużej wydajności z automatyczną regeneracją.

Wilgotne powietrze zasysane przez wentylator jest filtrowane, a następnie przepływa przez aktywną warstwę pochłaniającą, którą stanowi np. żel krzemionkowy naniesiony na płytki z włókna ceramicznego. Stosowana tutaj warstwa pochłaniająca jest na tyle trwała, że w przypadku zabrudzeń może być przemywana z użyciem specjalnych środków powierzchniowo czynnych. Przefiltrowane powietrze zewnętrzne zostaje ogrzane, a następnie przepuszczone przez sorbent, co powoduje odebranie wcześniej zaabsorbowanej wody oraz jej wydalenie na zewnątrz (RYS. 4).

Procesy te zachodzą w ciągłym cyklu. Prędkość obrotów wirnika wynosi około 0,5 obr./min. Osuszacze adsorpcyjne, w przeciwieństwie do kondensacyjnych, mogą być stosowane również w temperaturze ujemnej (od –20 do 35°C). Najlepsze efekty suszenia uzyskuje się przy szczelnie zamkniętych pomieszczeniach (RYS. 5).

RYS. 5. Zasada działania osuszacza adsorpcyjnego; rys.: B. Monczyński

RYS. 5. Zasada działania osuszacza adsorpcyjnego; rys.: B. Monczyński

Osuszanie nagrzewnicami polega na podniesieniu temperatury powietrza w pomieszczeniu do kilkudziesięciu stopni, co powoduje odparowywanie wilgoci z powierzchniowych warstw muru. Niestety podczas ogrzewania wierzchniej warstwy muru woda zgromadzona w jego głębszych warstwach transportowana jest w głąb muru. W efekcie uzyskuje się tylko pozorne osuszenie przypowierzchniowych warstw muru - po zakończeniu ogrzewania część wilgoci przetransportowanej wcześniej w głąb muru wraca na powierzchnię.

W metodzie tej stosowane są nagrzewnice elektryczne, gazowe lub olejowe, w których temperatura wydmuchiwanego powietrza wynosi od 50 do 250°C (FOT. 3 na górze). Moc urządzenia powinna być tak dobrana, aby temperatura wewnątrz pomieszczenia nie przekroczyła 35°C. Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu może wywołać zbyt duże ciśnienie pary wodnej w murze, a to z kolei może spowodować jego destrukcję. Należy podkreślić, że osuszanie nagrzewnicami bez skutecznej wentylacji daje tylko efekty powierzchniowe. Przy braku możliwości odprowadzania wilgoci na zewnątrz następuje cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu i oddawanie wilgoci suchym fragmentom muru.

Promienniki są klasycznymi urządzeniami dostarczającymi przegrodzie ciepło parowania bez konwekcyjnego ogrzewania otaczającego powietrza. Wykorzystują one różne długości promieniowania cieplnego, w tym także podczerwień i promieniowanie mikrofalowe.

Najczęściej stosowanymi urządzeniami są promienniki halogenowe, których efekty działania odczuwalne są już po kilku minutach po włączeniu. Ponieważ wytwarzane przez te promienniki ciepło ma naturę promieniowania słonecznego, bez większych strat ciepła przechodzi przez powietrze i dopiero padając na dowolną powierzchnię, zostaje pochłonięte, powodując wzrost temperatury tej powierzchni. Kierunek przesyłania i zasięg emitowanego promieniowania cieplnego można regulować wysokością ustawienia promiennika oraz kątem nachylenia do posadzki. Urządzenia te stosowane są często jako uzupełnienie osuszania kondensacyjnego, zapewniając wyższą temperaturę w miejscach o najwyższej wilgotności.

RYS. 6. Schemat działania metody mikrofalowej. Objaśnienia: 1 - tynk, 2 - zawilgocony mur, 3 - dyfuzja pary wodnej, 4 - generator; rys.: www.sprint.de

RYS. 6. Schemat działania metody mikrofalowej. Objaśnienia: 1 - tynk, 2 - zawilgocony mur, 3 - dyfuzja pary wodnej, 4 - generator; rys.: www.sprint.de

RYS. 7. Specyfika nagrzewania promiennikami mikrofalowymi; rys.: B. Monczyński

RYS. 7. Specyfika nagrzewania promiennikami mikrofalowymi; rys.: B. Monczyński

W przypadku osuszania mikrofalowego wykorzystywane jest zjawisko zamiany pola elektromagnetycznego w zakresie promieniowania mikrofalowego na energię cieplną. Znajdujące się w silnym polu elektromagnetycznym molekuły zaczynają drgać z tą samą częstotliwością. Na skutek drgań następuje wydzielanie się ciepła w ilości proporcjonalnej do współczynnika strat dielektrycznych suszonego materiału. Koncentracja absorbowanej energii zależy także od pojemności cieplnej i stałej dielektrycznej materiałów. 

Suszarki mikrofalowe działają na częstotliwości około 2,45 GHz, dzięki czemu możliwe jest wnikanie fal w materiał i transport niezbędnej ilości energii. Przenikające przez suszony materiał mikrofale są stosunkowo słabo tłumione i silnie pochłaniane przez wodę, w której następuje szybki wzrost temperatury. Odpowiednio zbudowany emitor fal elektromagnetycznych powoduje, że rozkład temperatury w przekroju muru sprzyja transportowi wilgoci od środka do powierzchni suszonej przegrody [15] (RYS. 6 i RYS. 7).

Ważną cechą tej technologii jest możliwość niszczenia występujących na murze grzybów i pleśni. Metoda ta może być stosowna niezależnie od rodzaju powierzchni muru. Jej zaletą jest skuteczność i szybkość osuszania wynosząca około 8 m2 muru o grubości 40-50 cm w ciągu doby przy użyciu jednego urządzenia, wynikająca z możliwości penetrowania muru na całej jego grubości. Zawarte w murze cząsteczki wody zostają poddane promieniowaniu i odparowują, nie przenosząc soli mineralnych, co zapobiega krystalizacji soli na powierzchni muru i powoduje, że strefa oddziaływania jest nieograniczona. Przy użyciu tej technologii można osuszać mury o grubości dochodzącej nawet do 2,5 m.

Częstotliwość i moc suszarek mikrofalowych uwarunkowana jest względami bezpieczeństwa pracy, gdyż mikrofale niszczą żywe komórki wszystkich organizmów. Ze względów bezpieczeństwa pracownicy obsługujący te urządzenia powinni być wyposażeni w akustyczne sygnalizatory promieniowania.

W celu prawidłowego osuszenia konieczne jest wcześniejsze opracowanie projektu wykonawczego określającego dokładny sposób obniżenia zawilgocenia z uwzględnieniem maksymalnej temperatury, do jakiej zostanie podgrzana przegroda (nie powinna ona przekraczać 80°C) oraz niezbędnych przerw technologicznych [15].

Stosowane do osuszania budynków agregaty na paliwo stałe, suszące gorącym powietrzem ze spalinami lub bez, wymagają wykwalifikowanej obsługi i ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Koksowniki są najprostszymi urządzeniami do osuszania w postaci koszy lub piecyków z palącym się koksem. Ich stosowanie powoduje niestety tylko powierzchniowe schnięcie muru oraz zbyt intensywne schnięcie miejsc w bezpośredniej bliskości kosza. Ponadto stosowanie tych urządzeń grozi niebezpieczeństwem pożaru oraz zagrożenia zdrowia pracujących robotników na skutek wydzielania się czadu. Obecnie metoda ta nie jest w Polsce stosowana.

W TABELI 2 zestawiono zalety oraz wady wybranych metod osuszania budynków.

TABELA 2. Porównanie wybranych metod osuszania zawilgoconych przegród budowlanych [11]

TABELA 2. Porównanie wybranych metod osuszania zawilgoconych przegród budowlanych [11]

Próby osuszania budynków przy wykorzystaniu metod elektrofizycznych (klasyfikowanych niekiedy nawet jako jedna z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej [13, 18]) budzą wśród inżynierów budownictwa spore kontrowersje [16, 19-21].

Podstawy metody, bazującej na zjawisku elektroosmozy, zostały opracowane na początku XIX wieku przez niemieckiego naukowca F.F. Reuss’a, który odkrył, że cząsteczki wody poruszają się w naturalnym albo sztucznym polu w kierunku bieguna przeciwnie naładowanego w stosunku do ich ładunku [18]. Celem osuszania elektroosmotycznego jest zmiana istniejących potencjałów, która spowoduje, że na określonej wysokości muru zostanie wymuszony ruch wilgoci przeciwny do przewodnictwa kapilarnego (czyli w kierunku gruntu). W ten sposób następuje zahamowanie transportu kapilarnego.

Wśród elektrofizycznych metod osuszania murów rozróżnia się metody pasywne, w których przepływ prądy wywoływany jest przez materiały (metale) wykorzystywane przy wykonywaniu przegród, oraz rozwinięte w późniejszym okresie metody aktywne, w których przepływ prądu wywoływany jest przez przyłożenie napięcia [18]. Obecnie prawdopodobnie najbardziej popularne (wśród metod elektrofizycznych) są, obecne również na polskim rynku, metody, w których kapilarność w murze ma zostać przerwana na skutek wysyłania fal elektromagnetycznych przez urządzenie zasilane elektrycznie, a nawet niewymagające dostarczania energii z zewnątrz (źródłem emitowanych fal mają być wibracje, magnetokineza itp.) [16, 20-22].

Niewiele wiadomo na temat praktycznej użyteczności metod elektrofizycznych - nie są znane żadne badania, które w jednoznaczny sposób rozróżniałyby ich wpływ na efekt suszarniczy od skutków działań osłonowych. Dostępne są spełniające kryteria naukowe wyniki badań laboratoryjnych, jednak możliwość ich transferu do praktyki budowlanej jest kwestionowana przez samych autorów badań [20-21].

Stosowanie metod wykorzystujących elektrody umieszczane w strukturze przegrody nie jest zalecane ze względów ekonomicznych [20-21], natomiast skuteczność oraz szanse powodzenia tak zwanych metod bezinwazyjnych są negowane w środowiskach naukowych i inżynierskich, a same urządzenia (określane często mianem "magicznych skrzynek" [20-21]) postrzegane są jako nieskuteczne.

Literatura

 1. C. Magott, M. Rokiel, "Osuszanie murów", "Inżynier Budownictwa" 9/2017, s. 93-100.
 2. B. Monczyński, "Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych", "IZOLACJE" 1/2019, s. 89-93.
 3. B. Monczyński, "Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych", "IZOLACJE" 2/2019, s. 78-84.
 4. B. Monczyński, "Zasolenie budynków i sposoby jego określania na potrzeby diagnostyki budowli", "IZOLACJE" 3/2019, s. 96-101.
 5. B. Monczyński, "Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków", "IZOLACJE" 4/2019, s. 120-125.
 6. B. Monczyński, "Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków", "IZOLACJE" 5/2019, s. 109-115.
 7. B. Monczyński, "Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz", "IZOLACJE" 6/2019, s. 92-98.
 8. B. Monczyński, "Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji", "IZOLACJE" 7/8/2019, s. 104-114.
 9. B. Monczyński, "Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych", "IZOLACJE" 9/2019, s. 104-108.
 10. B. Monczyński, "Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających", "IZOLACJE" 10/2019, s. 96-100.
 11. B. Monczyński, B. Ksit, "Zasady działania wybranych metod usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych", "Materiały Budowlane" 5/2019, s. 18-20.
 12. C. Strumiłło, "Podstawy teorii i techniki suszenia", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975.
 13. J. Karyś, "Sposoby osuszania budynków" [w:] "Ochrona budynków przed korozją biologiczną", (red.: J. Ważny, J. Karyś), Arkady, Warszawa 2001, s. 256-279.
 14. J. Weber, "Bauteiltrocknung in der Altbausanierung" [w:] "Bauwerksabdichtung in der Altbausanierung: Verfahren und juristische Betrachtungsweise", J. Weber (red.), Springer Verlag, Wiesbaden 2018, s. 193-214.
 15. C. Magott, M. Rokiel, "Sposoby wykonywania izolacji wtórnych i osuszanie budynków", [w:] "Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczna w budownictwie", J. Karyś (red.), Grupa MEDIUM, Warszawa 2014, s. 248-293.
 16. R. Wójcik, "Co inżynier budownictwa powinien wiedzieć o osuszaniu budynków", "Inżynier Budownictwa" 4/2019, s. 60-66.
 17. B. Monczyński, G. Wysocki, "Adaptacja obiektów gospodarczych na budynki mieszkalne na przykładzie zabytkowego spichlerza w Chorzeminie" [w:] "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych", t. 6, T. Biliński (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, s. 107-116.
 18. F. Frössel, "Osuszanie murów i renowacja piwnic", Polcen, Warszawa 2007.
 19. R. Wójcik, "Odtwarzanie izolacji poziomych", "Builder" 1/2008, s. 90-93.
 20. WTA Merkblatt 4-6-14/D, "Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile, Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.", München 2014.
 21. WTA Merkblatt 4-10-15/D, "Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport, Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.", München 2015.
 22. B. Monczyński, "Przeciwwilgociowe wtórne izolacje poziome - możliwości i perspektywy [w:] "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych", t. 5, T. Biliński (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 407-416.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli

Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą liczbę problemów...

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią te powodowane przez wilgoć.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające - właściwości i zastosowanie

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice...

W pierwszej części artykułu [Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające] omówione zostały zasady doboru materiałów wodochronnych. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji o specyfice i zastosowaniu hybrydowych mas uszczelniających.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem....

Obok iniekcyjnych metod odtwarzania hydroizolacji poziomych [1] w renowacji zawilgoconych budynków stosowane są również iniekcje uszczelniające (nazywane także iniekcjami żelowymi lub żelującymi, od niem. Gelinietion oraz ang. injection of gel), tj. takie, które umożliwiają wykonanie uszczelnienia również przeciw wodzie działającej pod ciśnieniem.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

Wtórną izolację poziomą przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można wykonać w technologii iniekcji chemicznej [1] lub też przy wykorzystaniu tzw. metod mechanicznych.

mgr inż. Maciej Rokiel Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające Hybrydowe (reaktywne) masy uszczelniające

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania budynków (obojętne czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym itp.) i budowli, lecz także wymóg formalny.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w...

Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji lub też iniekcji chemicznej należy rozumieć wprowadzenie środka iniekcyjnego w strukturę muru w taki sposób, aby zapewniać jego rozłożenie (rozprowadzenie) w całym przekroju przegrody.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych

Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych Tarasy i balkony z warstwą użytkową z płyt kamiennych

Coraz większa dostępność różnorodnych płyt z kamieni naturalnych powoduje, że standardom wykończeniowym stawia się coraz wyższe wymagania. Takie okładziny cechują się naturalnym pięknem, jednocześnie ich...

Coraz większa dostępność różnorodnych płyt z kamieni naturalnych powoduje, że standardom wykończeniowym stawia się coraz wyższe wymagania. Takie okładziny cechują się naturalnym pięknem, jednocześnie ich parametry użytkowe pozwalają na przeniesienie nieraz ekstremalnych obciążeń. Do stosowania okładzin z kamieni naturalnych impulsem jest także chęć nadania pomieszczeniu czy budynkowi indywidualnego charakteru, wyglądu lub zwiększenia jego wartości.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu...

Podstawowym zadaniem w przypadku renowacji zawilgoconych budynków jest ich osuszenie, rozumiane jako skoordynowany zespół działań technicznych i technologicznych, który ma na celu trwałe obniżenie poziomu zawilgocenia (zazwyczaj do poziomu 3-6% wilgotności masowej), co z kolei umożliwi prowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich, a po ich zakończeniu użytkowanie budynku zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem [1].

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Zasolenie budynków i sposoby jego określania na potrzeby diagnostyki budowli

Zasolenie budynków i sposoby jego określania na potrzeby diagnostyki budowli Zasolenie budynków i sposoby jego określania na potrzeby diagnostyki budowli

Wilgoć oraz tzw. szkodliwe sole budowlane postrzegane są jako dwa główne czynniki wpływające na obniżenie trwałości murów [1]. Woda pod każdą ze swoich postaci może wpływać na strukturę materiałów kapilarno-porowatych...

Wilgoć oraz tzw. szkodliwe sole budowlane postrzegane są jako dwa główne czynniki wpływające na obniżenie trwałości murów [1]. Woda pod każdą ze swoich postaci może wpływać na strukturę materiałów kapilarno-porowatych (takich jak kamień, cegła, zaprawy murarskie oraz tynkarskie), prowadząc do ich destrukcji [2]. Procesy niszczenia materiału są tym intensywniejsze, im dłużej trwa zawilgacanie muru na skutek kapilarnego podciągania wilgoci, a tym samym gromadzenie się soli [2-3].

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym...

Kluczowym elementem diagnostyki zawilgoconych konstrukcji murowych jest ocena ich parametrów wilgotnościowych, jak również rozpoznanie rodzaju i proporcji szkodliwych soli zawartych w materiale budowlanym [1]. Sposoby pomiaru zawartości wody względnie wilgotności w mineralnych materiałach budowlanych zostały szerzej opisane w instrukcji WTA nr 4–11–16/D [2].

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje podziemnych części budynków

Hydroizolacje podziemnych części budynków Hydroizolacje podziemnych części budynków

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej...

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Hydroizolacje w budownictwie – projektowanie i wykonawstwo

Hydroizolacje w budownictwie – projektowanie i wykonawstwo Hydroizolacje w budownictwie – projektowanie i wykonawstwo

Poradnik Macieja Rokiela „Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo.” to już trzecie – poszerzone wydanie publikacji. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat materiałów i technologii...

Poradnik Macieja Rokiela „Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo.” to już trzecie – poszerzone wydanie publikacji. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat materiałów i technologii hydroizolacyjnych i obejmuje ponad 1000 stron najnowszych informacji z tej dziedziny.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych

Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych

Woda (występująca w różnych postaciach) oraz związki, jakie transportuje (np. szkodliwe sole budowlane), to główne czynniki powodujące procesy destrukcyjne w obiektach budowlanych. Nadmierne zawilgocenie...

Woda (występująca w różnych postaciach) oraz związki, jakie transportuje (np. szkodliwe sole budowlane), to główne czynniki powodujące procesy destrukcyjne w obiektach budowlanych. Nadmierne zawilgocenie powoduje różnego rodzaju zniszczenia materiału konstrukcji, objawiające się deformacjami, zmniejszeniem nośności, uszkodzeniami mrozowymi, pęcznieniem i wypłukiwaniem spoiw, przesunięciami czy też spękaniami [1].

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko,...

Zima jak co roku zaskoczyła drogowców! Zdanie to (choć - nawiasem mówiąc - bardzo krzywdzące dla wspomnianych drogowców, którzy zajmują się budową dróg, a nie ich utrzymaniem) doskonale obrazuje zjawisko, które widoczne jest szczególnie w budownictwie: to, co nieuniknione, potrafi zaskoczyć.

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż Sposoby uszczelnień i metody renowacji zawilgoconych ścian piwnic

Sposoby uszczelnień i metody renowacji zawilgoconych ścian piwnic Sposoby uszczelnień i metody renowacji zawilgoconych ścian piwnic

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nie są czynnikiem decydującym o jakości konstrukcji budynku i jego bezpieczeństwie, mają natomiast znaczący wpływ na jego trwałość i komfort użytkowania.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nie są czynnikiem decydującym o jakości konstrukcji budynku i jego bezpieczeństwie, mają natomiast znaczący wpływ na jego trwałość i komfort użytkowania.

mgr inż. Kalina Grabowska, dr inż. Piotr Konca Wpływ granulowanego szkła piankowego na właściwości fizyczne lekkich zapraw cementowych

Wpływ granulowanego szkła piankowego na właściwości fizyczne lekkich zapraw cementowych Wpływ granulowanego szkła piankowego na właściwości fizyczne lekkich zapraw cementowych

Czy granulowane szkło piankowe może być powszechnie stosowane w produkcji lekkich zapraw cementowych? Poznaj właściwości fizyczne zapraw budowlanych.

Czy granulowane szkło piankowe może być powszechnie stosowane w produkcji lekkich zapraw cementowych? Poznaj właściwości fizyczne zapraw budowlanych.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

mgr inż. Sebastian Czernik Dyspersyjne wyroby budowlane

Dyspersyjne wyroby budowlane Dyspersyjne wyroby budowlane

Produkcja materiałów budowlanych z obszaru chemii budowlanej bazuje przede wszystkim na spoiwach mineralnych - cemencie portlandzkim, gipsie naturalnym lub syntetycznym oraz wapnie. Rozwija się jednak...

Produkcja materiałów budowlanych z obszaru chemii budowlanej bazuje przede wszystkim na spoiwach mineralnych - cemencie portlandzkim, gipsie naturalnym lub syntetycznym oraz wapnie. Rozwija się jednak także osobny segment rynku obejmujący materiały na bazie dyspersji polimerowych - wyrobów gotowych do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

dr inż. Maciej Trochonowicz Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych

Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych

Brak informacji dotyczących możliwości i skuteczności hydrofobizacji strukturalnej materiałów ze skał wapiennych wynika przede wszystkim z lokalności stosowania tego kamienia jako materiału budowlanego....

Brak informacji dotyczących możliwości i skuteczności hydrofobizacji strukturalnej materiałów ze skał wapiennych wynika przede wszystkim z lokalności stosowania tego kamienia jako materiału budowlanego. Dodatkowo problemem jest jego drobnoporowata budowa, a to pociąga za sobą trudność wykonania iniekcji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Hydroizolacje - wymogi techniczne i projektowanie [pobierz PDF]

Hydroizolacje - wymogi techniczne i projektowanie [pobierz PDF] Hydroizolacje - wymogi techniczne i projektowanie [pobierz PDF]

Woda i wilgoć oddziałują na powierzchnię dachów, balkonów i tarasów oraz na fundamenty, a obiekty takie jak baseny czy oczka wodne są przez cały czas swojej eksploatacji narażone na jej szkodliwy wpływ....

Woda i wilgoć oddziałują na powierzchnię dachów, balkonów i tarasów oraz na fundamenty, a obiekty takie jak baseny czy oczka wodne są przez cały czas swojej eksploatacji narażone na jej szkodliwy wpływ. Jak zapewnić ich długoletnią i bezproblemową eksploatację?

Jarosław Guzal Nowy sternik w Schomburg Polska

Nowy sternik w Schomburg Polska Nowy sternik w Schomburg Polska

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

Wybrane dla Ciebie

Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! »

Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! » Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! »

Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem »

Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem » Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom »

Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom » Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią? Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej...

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej hydroizolacji.

HONTER Company Polska Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter

Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter

Podczas gdy wielu końcowych klientów w ogóle nie wie o istnieniu takiego parametru w termoizolacji, tak naprawdę jest on kluczową wartością, jaką inwestor powinien kierować się podczas podejmowania decyzji...

Podczas gdy wielu końcowych klientów w ogóle nie wie o istnieniu takiego parametru w termoizolacji, tak naprawdę jest on kluczową wartością, jaką inwestor powinien kierować się podczas podejmowania decyzji co do wykorzystanych materiałów. Jednocześnie wykonawca izolacji, ze względu na rzetelność, która na rynku budowlanym jest najbardziej w cenie, również powinien być świadom, tego jaką pianę natryskuje i jak się ona zachowa nawet kilka dekad po instalacji.

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.