Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nie tylko hydroizolacja - metody usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych

Not only waterproofing - methods of removing excess moisture from division walls

Mechaniczne osuszanie zawilgoconej ściany w pasie iniekcji
fot. [17]

Mechaniczne osuszanie zawilgoconej ściany w pasie iniekcji


fot. [17]

Pod pojęciem "osuszanie budynków" należy rozumieć zespół czynności technicznych oraz technologicznych mających na celu doprowadzenie do trwałego zmniejszenia poziomu zawilgocenia (najczęściej do 3-6% wilgotności masowej), co pozwoli na przeprowadzenie dalszych prac budowlanych i/lub konserwatorskich oraz właściwą eksploatację budynku [1].

Zobacz także

PRINZ Polska sp. z o.o. Zakładanie nowej izolacji poziomej w istniejącym budynku metodą cięcia – osuszanie murów w technologii PRINZ

Zakładanie nowej izolacji poziomej w istniejącym budynku metodą cięcia – osuszanie murów w technologii PRINZ Zakładanie nowej izolacji poziomej w istniejącym budynku metodą cięcia – osuszanie murów w technologii PRINZ

Źle ułożona, zniszczona izolacja pozioma murów fundamentowych lub jej całkowity brak umożliwia kapilarne podciąganie wody gruntowej. Za pomocą mikrokanalików cząsteczki wody migrują do obszarów o mniejszej...

Źle ułożona, zniszczona izolacja pozioma murów fundamentowych lub jej całkowity brak umożliwia kapilarne podciąganie wody gruntowej. Za pomocą mikrokanalików cząsteczki wody migrują do obszarów o mniejszej wilgotności. Podciągająca wilgoć jest przyczyną technicznych degradacji, w wyniku których na murach przyziemia oraz ścianach wyższych kondygnacji mamy do czynienia z wykwitami soli, odpadaniem tynku czy rozsypywaniem się muru. Jak zatrzymać ten proces?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych

Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych

Woda (występująca w różnych postaciach) oraz związki, jakie transportuje (np. szkodliwe sole budowlane), to główne czynniki powodujące procesy destrukcyjne w obiektach budowlanych. Nadmierne zawilgocenie...

Woda (występująca w różnych postaciach) oraz związki, jakie transportuje (np. szkodliwe sole budowlane), to główne czynniki powodujące procesy destrukcyjne w obiektach budowlanych. Nadmierne zawilgocenie powoduje różnego rodzaju zniszczenia materiału konstrukcji, objawiające się deformacjami, zmniejszeniem nośności, uszkodzeniami mrozowymi, pęcznieniem i wypłukiwaniem spoiw, przesunięciami czy też spękaniami [1].

dr inż. Bartłomiej Monczyński Pomiary wilgotności w diagnostyce obiektów budowlanych – metoda higrometryczna

Pomiary wilgotności w diagnostyce obiektów budowlanych – metoda higrometryczna Pomiary wilgotności w diagnostyce obiektów budowlanych – metoda higrometryczna

W diagnostyce zawilgoconych budynków obok najbardziej miarodajnych, bezwzględnych metod oceny zawilgocenia [1] oraz szeroko stosowanych względnych metod elektrycznych [2] stosowany jest szereg mniej rozpowszechnionych...

W diagnostyce zawilgoconych budynków obok najbardziej miarodajnych, bezwzględnych metod oceny zawilgocenia [1] oraz szeroko stosowanych względnych metod elektrycznych [2] stosowany jest szereg mniej rozpowszechnionych urządzeń i sposobów określania ilości wody w materiałach i elementach budowlanych. Jedną z nich jest metoda pomiaru higrometrycznego, nazywana również metodą wilgotności równowagowej.

 

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest usuwanie nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych. Autor omawia metody osuszania budynków z wykorzystaniem metod naturalnych oraz sztuczne wymuszanie usuwania nadmiaru wilgoci za pomocą osuszaczy kondensacyjnych, osuszaczy adsorpcyjnych nagrzewnic, urządzeń mikrofalowych i promienników.

Not only waterproofing - methods of removing excess moisture from division walls

The subject of the paper is the removal of excess moisture from division walls. The author discusses some methods for drying buildings with natural solutions and artificial forcing the removal of excess moisture by means of condensation dehumidifiers, adsorption dehumidifiers, heaters, microwave equipment, and radiators.

W pierwszym etapie należy przeprowadzić prawidłową diagnostykę budynku [2-4], wykonać wtórne izolacje pionowe [5] (od zewnątrz [6] lub od wewnątrz [7]) oraz poziome (metodą iniekcji chemicznej [8] lub mechaniczną [9]), względnie uszczelnić budynek (lub jego część) metodą iniekcji kurtynowej lub strukturalnej [10]. Dopiero po likwidacji źródeł zawilgocenia można przystąpić do usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych, czyli kroku, który można by określić jako "osuszanie właściwe" [11].

Suszenie sensu stricto to proces jednoczesnego przepływu ciepła oraz masy prowadzący do usunięcia wilgoci z suszonego materiału za pomocą czynnika suszącego [12]. Prowadzenie suszenia wymaga dostarczenia energii cieplnej - ze względu na źródło jej pochodzenia suszenie może przebiegać na dwa sposoby:

 • naturalny - w sytuacji, gdy ciepło pochodzi bezpośrednio z otaczającego powietrza,
 • sztuczny - gdy ciepło wytwarzane jest przy użyciu zewnętrznych nośników energii.

Przebieg procesu suszenia można analizować na podstawie krzywych kinetycznych, tj. wykresów sporządzanych najczęściej w następujących układach współrzędnych [12]:

 • wilgotność materiału - czas suszenia (krzywe suszenia),
 • szybkość suszenia - wilgotność materiału (krzywe szybkości suszenia),
 • temperatura materiału - wilgotność materiału (krzywe temperaturowe).

W warunkach ustalonych zmiany wilgotności materiału przebiegają w sposób przedstawiony na RYS. 1.

Po okresie wstępnym, w którym zazwyczaj następuje podgrzanie materiału o wilgotności początkowej w0 (odcinek AB), rozpoczyna się okres jednostajnego obniżania wilgotności materiału (odcinek BC).

Po przekroczeniu pierwszego punktu krytycznego (punktu C), tj. osiągnięciu tzw. wilgotności krytycznej wkr, na powierzchni materiału zaczynają się pojawiać "suche plamy", a proces wysychania przestaje być jednostajny. W dalszym okresie ubytek wilgoci następuje coraz wolniej.

RYS. 1. Krzywa suszenia dla warunków ustalonych; rys.: [12]

RYS. 1. Krzywa suszenia dla warunków ustalonych; rys.: [12]

Po przekroczeniu drugiego punktu krytycznego (punktu D), który odpowiada całkowitemu usunięciu wilgoci z powierzchni, krzywa suszenia zbliża się asymptotycznie do wartości wilgotności równowagowej wr.

W przypadku przegród budowlanych proces ten jest nieco bardziej złożony i uzależniony nie tylko od warunków klimatycznych wokół przegrody, ale również od jej konstrukcji, materiałów użytych do jej wzniesienia [13] czy też zawartości szkodliwych soli budowlanych [4].

Krzywą suszenia przedstawiono na RYS. 2.

RYS. 2. Schematyczna krzywa suszenia przegrody budowlanej; rys.: [14]

RYS. 2. Schematyczna krzywa suszenia przegrody budowlanej; rys.: [14]

Osuszanie naturalne

W przypadku wysychania naturalnego zwilżająca powierzchnię materiału woda zaczyna parować i na skutek dyfuzji może przechodzić do otaczającego powietrza. W tym wypadku można wyróżnić następujące etapy [15]:

 • wysychanie zachodzące na powierzchni ściany,
 • kapilarno-dyfuzyjny transport wilgoci,
 • transport dyfuzyjny (dyfuzja objętościowa i powierzchniowa) w sieci kapilar.

Ilość wilgoci odparowanej w określonej temperaturze zależy przede wszystkim od różnicy ciśnień pary wodnej na powierzchni materiału i w otaczającym powietrzu, a także od kształtu tej powierzchni i prędkości opływającego powietrza.

Przybliżony czas trwania osuszania naturalnego można określić przy użyciu dwóch podobnie wyglądających wzorów - w pierwszym przypadku wynosi on [15]:

    (1)

gdzie:

tw - czas suszenia muru do poziomu wilgotności równowagowej [doba]

d - wymiar charakterystyczny przegrody równy największej odległości, na której musi przemieszać się wilgoć z wnętrza przegrody do jej powierzchni, zwykle równy połowie grubości muru [cm]

a - współczynnik przewodności wilgoci zależny od właściwości materiału i stopnia zawilgocenia [doba/cm2] (TABELA 1).

TABELA 1. Współczynnik niezbędny do obliczeń czasu naturalnego suszenia wg wzoru (1) [15]

TABELA 1. Współczynnik niezbędny do obliczeń czasu naturalnego suszenia wg wzoru (1) [15]

W drugim przypadku czas trwania osuszania naturalnego wynosi [14]:

(2)

gdzie:

tw - czas schnięcia [doba]

g - grubość muru [cm]

s - współczynnik bezwymiarowy właściwy dla materiałów budowlanych: dla cegły = 0,28, dla cegły silikatowej = 1,2, dla betonu komórkowego = 1,2.

Czas schnięcia muru z cegły ceramicznej pełnej o grubości 2½ cegły (64 cm) wyniesie zatem odpowiednio:

 • wg wzoru (1): tw= 0,40 ∙ 322 = 410 dni,
 • wg wzoru (2): tw= 0,28 ∙ 642 = 1147 dni.

Mając jednak na uwadze, że wzór (1) obejmuje jedynie okres efektywnego suszenia, który w ciągu roku wynosi ok. 100 dni [15], można przyjąć, że czas wysychania takiego muru wyniesie od trzech (1147/365 ≈ 3) do czterech (410/100 ≈ 4) lat.

Oba wyniki należy jednak traktować jako wartość oszacowaną z grubsza, która pozwala jedynie ocenić, czy z ekonomicznego punktu widzenia lub z uwagi na warunki użytkowania wymagane jest suszenie sztuczne.

Należy również uwzględnić fakt, iż suszenie naturalne wymaga ciągłego, intensywnego wietrzenia, z czym wiąże się konieczność wielogodzinnego otwierania okien oraz stałego nadzoru nad obiektem. Metoda ta ma zatem ograniczony zasięg i z reguły nie daje zadowalających efektów. W związku z tym zazwyczaj stosowana jest jedynie w przypadku osuszania cienkich ścian o niewielkim stopniu zawilgocenia.

Osuszanie sztuczne

Zasada wymuszonego usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych jest pochodną osuszania naturalnego - wykorzystuje te same mechanizmy [15]. Opiera się na zmianie jednego lub kilku parametrów związanych z przepływem ciepła i wilgoci wpływających na szybkość suszenia. Parametry te to:

 • temperatura powietrza otaczającego osuszaną przegrodę,
 • prędkość przepływu powietrza,
 • wilgotność względna otaczającego powietrza,
 • promieniowanie cieplne na osuszaną przegrodę.

Do przeprowadzenia sztucznego osuszania wykorzystywane są takie urządzenia, jak osuszacze kondensacyjne, osuszacze adsorpcyjne, nagrzewnice wentylatorowe (elektryczne, gazowe, olejowe), suszarki mikrofalowe, promienniki, piece przenośne na paliwa stałe, koksowniki.

Efekty osuszania sztucznego zależą przede wszystkim od sposobu dostarczania energii, a w przypadku promienników od mocy i charakterystyki widma promieniowania [16] i (mimo że osuszanie sztuczne napotyka na podobne problemy [15]) daje ono zdecydowanie lepsze efekty niż osuszanie naturalne.

W przypadku osuszaczy kondensacyjnych (FOT. 1) wykorzystywane jest zjawisko obniżenia wilgotności otaczającego powietrza.

FOT. 1. Osuszacz kondensacyjny; fot.: B. Monczyński

FOT. 1. Osuszacz kondensacyjny; fot.: B. Monczyński

Osuszanie powietrza w pomieszczeniach następuje poprzez skroplenie zawartej w nim wilgoci. W tym przypadku duże znaczenie ma również emisja ciepła od sprężarki, która skutkuje podwyższeniem temperatury powietrza. Wilgotne powietrze zasysane jest przez wentylator i przesyłane na parownik, w którym następuje oziębienie poniżej punktu rosy. Powstały kondensat spływa do zbiornika, z którego może zostać odprowadzony grawitacyjnie, przez przepompowanie do kanalizacji, lub też opróżniony ręcznie.

Osuszone w ten sposób powietrze przepływa następnie przez ażurowy skraplacz, który oddając ciepło, podwyższa temperaturę powietrza (RYS. 3).

RYS. 3. Schemat osuszacza kondensacyjnego. Objaśnienia: 1 - suche powietrze, 2 - wentylator, 3 - płyta parownika, 4 - skraplacz, 5 - kratka z filtrem powietrza, 6 - wilgotne powietrze, 7 - pojemnik na wodę, 8 - kompresor; rys.: www.sprint.de

RYS. 3. Schemat osuszacza kondensacyjnego. Objaśnienia: 1 - suche powietrze, 2 - wentylator, 3 - płyta parownika, 4 - skraplacz, 5 - kratka z filtrem powietrza, 6 - wilgotne powietrze, 7 - pojemnik na wodę, 8 - kompresor; rys.: www.sprint.de

FOT. 2. Osuszacz adsorpcyjny; fot.: B. Monczyński

FOT. 2. Osuszacz adsorpcyjny; fot.: B. Monczyński

RYS. 4. Schemat osuszacza adsorpcyjnego. Objaśnienia: 1 - suche powietrze, 2 - nagrzewnica, 3 - rotor adsorpcyjny, 4 - wentylator, 5 - wilgotne powietrze, 6 - napęd rotora; rys.: www.sprint.de

RYS. 4. Schemat osuszacza adsorpcyjnego. Objaśnienia: 1 - suche powietrze, 2 - nagrzewnica, 3 - rotor adsorpcyjny, 4 - wentylator, 5 - wilgotne powietrze, 6 - napęd rotora; rys.: www.sprint.de

Osuszacze kondensacyjne działają skutecznie w zakresie temperatury od 0 do 40°C, jednak optymalną temperaturą jest 20-25°C. Wydajność tych urządzeń jest zróżnicowana: przy małej mocy, np. 2,5 kW, wynosi ona około 5 m3/dobę, a przy wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu rzędu 90% i mocy 14 kW może wynosić nawet około 1600 m3/dobę. Osuszacze te są niezastąpionymi urządzeniami stosowanymi do obniżania wilgotności powietrza w pomieszczeniach o podwyższonej emisji wilgoci. Osuszanie tą metodą trwa przeważnie kilka miesięcy.

Metoda osuszania adsorpcyjnego bazuje na założeniu, że w wyniku znacznego wysuszenia powietrza w zawilgoconym obiekcie przegrody zaczną schnąć, oddając nadmiar wilgoci do osuszanego pomieszczenia.

W osuszaczach adsorpcyjnych (FOT. 2) wykorzystywane jest odwracalne zjawisko adsorpcji zawartej w powietrzu fizycznej i kapilarnej wilgoci przez substancje pochłaniające. Substancjami tymi są przeważnie silikażele oraz żele glinowe, które bardzo dobrze pochłaniają wilgoć oraz dają się przez dość długi czas regenerować gorącym powietrzem bez większego postępu procesów starzenia.

Osuszacze te produkowane są w wielu odmianach: od niewielkich pojemników stosowanych np. w garderobach po duże urządzenia wyposażone w obrotowe pochłaniacze o dużej wydajności z automatyczną regeneracją.

Wilgotne powietrze zasysane przez wentylator jest filtrowane, a następnie przepływa przez aktywną warstwę pochłaniającą, którą stanowi np. żel krzemionkowy naniesiony na płytki z włókna ceramicznego. Stosowana tutaj warstwa pochłaniająca jest na tyle trwała, że w przypadku zabrudzeń może być przemywana z użyciem specjalnych środków powierzchniowo czynnych. Przefiltrowane powietrze zewnętrzne zostaje ogrzane, a następnie przepuszczone przez sorbent, co powoduje odebranie wcześniej zaabsorbowanej wody oraz jej wydalenie na zewnątrz (RYS. 4).

Procesy te zachodzą w ciągłym cyklu. Prędkość obrotów wirnika wynosi około 0,5 obr./min. Osuszacze adsorpcyjne, w przeciwieństwie do kondensacyjnych, mogą być stosowane również w temperaturze ujemnej (od –20 do 35°C). Najlepsze efekty suszenia uzyskuje się przy szczelnie zamkniętych pomieszczeniach (RYS. 5).

RYS. 5. Zasada działania osuszacza adsorpcyjnego; rys.: B. Monczyński

RYS. 5. Zasada działania osuszacza adsorpcyjnego; rys.: B. Monczyński

Osuszanie nagrzewnicami polega na podniesieniu temperatury powietrza w pomieszczeniu do kilkudziesięciu stopni, co powoduje odparowywanie wilgoci z powierzchniowych warstw muru. Niestety podczas ogrzewania wierzchniej warstwy muru woda zgromadzona w jego głębszych warstwach transportowana jest w głąb muru. W efekcie uzyskuje się tylko pozorne osuszenie przypowierzchniowych warstw muru - po zakończeniu ogrzewania część wilgoci przetransportowanej wcześniej w głąb muru wraca na powierzchnię.

W metodzie tej stosowane są nagrzewnice elektryczne, gazowe lub olejowe, w których temperatura wydmuchiwanego powietrza wynosi od 50 do 250°C (FOT. 3 na górze). Moc urządzenia powinna być tak dobrana, aby temperatura wewnątrz pomieszczenia nie przekroczyła 35°C. Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu może wywołać zbyt duże ciśnienie pary wodnej w murze, a to z kolei może spowodować jego destrukcję. Należy podkreślić, że osuszanie nagrzewnicami bez skutecznej wentylacji daje tylko efekty powierzchniowe. Przy braku możliwości odprowadzania wilgoci na zewnątrz następuje cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu i oddawanie wilgoci suchym fragmentom muru.

Promienniki są klasycznymi urządzeniami dostarczającymi przegrodzie ciepło parowania bez konwekcyjnego ogrzewania otaczającego powietrza. Wykorzystują one różne długości promieniowania cieplnego, w tym także podczerwień i promieniowanie mikrofalowe.

Najczęściej stosowanymi urządzeniami są promienniki halogenowe, których efekty działania odczuwalne są już po kilku minutach po włączeniu. Ponieważ wytwarzane przez te promienniki ciepło ma naturę promieniowania słonecznego, bez większych strat ciepła przechodzi przez powietrze i dopiero padając na dowolną powierzchnię, zostaje pochłonięte, powodując wzrost temperatury tej powierzchni. Kierunek przesyłania i zasięg emitowanego promieniowania cieplnego można regulować wysokością ustawienia promiennika oraz kątem nachylenia do posadzki. Urządzenia te stosowane są często jako uzupełnienie osuszania kondensacyjnego, zapewniając wyższą temperaturę w miejscach o najwyższej wilgotności.

RYS. 6. Schemat działania metody mikrofalowej. Objaśnienia: 1 - tynk, 2 - zawilgocony mur, 3 - dyfuzja pary wodnej, 4 - generator; rys.: www.sprint.de

RYS. 6. Schemat działania metody mikrofalowej. Objaśnienia: 1 - tynk, 2 - zawilgocony mur, 3 - dyfuzja pary wodnej, 4 - generator; rys.: www.sprint.de

RYS. 7. Specyfika nagrzewania promiennikami mikrofalowymi; rys.: B. Monczyński

RYS. 7. Specyfika nagrzewania promiennikami mikrofalowymi; rys.: B. Monczyński

W przypadku osuszania mikrofalowego wykorzystywane jest zjawisko zamiany pola elektromagnetycznego w zakresie promieniowania mikrofalowego na energię cieplną. Znajdujące się w silnym polu elektromagnetycznym molekuły zaczynają drgać z tą samą częstotliwością. Na skutek drgań następuje wydzielanie się ciepła w ilości proporcjonalnej do współczynnika strat dielektrycznych suszonego materiału. Koncentracja absorbowanej energii zależy także od pojemności cieplnej i stałej dielektrycznej materiałów. 

Suszarki mikrofalowe działają na częstotliwości około 2,45 GHz, dzięki czemu możliwe jest wnikanie fal w materiał i transport niezbędnej ilości energii. Przenikające przez suszony materiał mikrofale są stosunkowo słabo tłumione i silnie pochłaniane przez wodę, w której następuje szybki wzrost temperatury. Odpowiednio zbudowany emitor fal elektromagnetycznych powoduje, że rozkład temperatury w przekroju muru sprzyja transportowi wilgoci od środka do powierzchni suszonej przegrody [15] (RYS. 6 i RYS. 7).

Ważną cechą tej technologii jest możliwość niszczenia występujących na murze grzybów i pleśni. Metoda ta może być stosowna niezależnie od rodzaju powierzchni muru. Jej zaletą jest skuteczność i szybkość osuszania wynosząca około 8 m2 muru o grubości 40-50 cm w ciągu doby przy użyciu jednego urządzenia, wynikająca z możliwości penetrowania muru na całej jego grubości. Zawarte w murze cząsteczki wody zostają poddane promieniowaniu i odparowują, nie przenosząc soli mineralnych, co zapobiega krystalizacji soli na powierzchni muru i powoduje, że strefa oddziaływania jest nieograniczona. Przy użyciu tej technologii można osuszać mury o grubości dochodzącej nawet do 2,5 m.

Częstotliwość i moc suszarek mikrofalowych uwarunkowana jest względami bezpieczeństwa pracy, gdyż mikrofale niszczą żywe komórki wszystkich organizmów. Ze względów bezpieczeństwa pracownicy obsługujący te urządzenia powinni być wyposażeni w akustyczne sygnalizatory promieniowania.

W celu prawidłowego osuszenia konieczne jest wcześniejsze opracowanie projektu wykonawczego określającego dokładny sposób obniżenia zawilgocenia z uwzględnieniem maksymalnej temperatury, do jakiej zostanie podgrzana przegroda (nie powinna ona przekraczać 80°C) oraz niezbędnych przerw technologicznych [15].

Stosowane do osuszania budynków agregaty na paliwo stałe, suszące gorącym powietrzem ze spalinami lub bez, wymagają wykwalifikowanej obsługi i ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Koksowniki są najprostszymi urządzeniami do osuszania w postaci koszy lub piecyków z palącym się koksem. Ich stosowanie powoduje niestety tylko powierzchniowe schnięcie muru oraz zbyt intensywne schnięcie miejsc w bezpośredniej bliskości kosza. Ponadto stosowanie tych urządzeń grozi niebezpieczeństwem pożaru oraz zagrożenia zdrowia pracujących robotników na skutek wydzielania się czadu. Obecnie metoda ta nie jest w Polsce stosowana.

W TABELI 2 zestawiono zalety oraz wady wybranych metod osuszania budynków.

TABELA 2. Porównanie wybranych metod osuszania zawilgoconych przegród budowlanych [11]

TABELA 2. Porównanie wybranych metod osuszania zawilgoconych przegród budowlanych [11]

Próby osuszania budynków przy wykorzystaniu metod elektrofizycznych (klasyfikowanych niekiedy nawet jako jedna z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej [13, 18]) budzą wśród inżynierów budownictwa spore kontrowersje [16, 19-21].

Podstawy metody, bazującej na zjawisku elektroosmozy, zostały opracowane na początku XIX wieku przez niemieckiego naukowca F.F. Reuss’a, który odkrył, że cząsteczki wody poruszają się w naturalnym albo sztucznym polu w kierunku bieguna przeciwnie naładowanego w stosunku do ich ładunku [18]. Celem osuszania elektroosmotycznego jest zmiana istniejących potencjałów, która spowoduje, że na określonej wysokości muru zostanie wymuszony ruch wilgoci przeciwny do przewodnictwa kapilarnego (czyli w kierunku gruntu). W ten sposób następuje zahamowanie transportu kapilarnego.

Wśród elektrofizycznych metod osuszania murów rozróżnia się metody pasywne, w których przepływ prądy wywoływany jest przez materiały (metale) wykorzystywane przy wykonywaniu przegród, oraz rozwinięte w późniejszym okresie metody aktywne, w których przepływ prądu wywoływany jest przez przyłożenie napięcia [18]. Obecnie prawdopodobnie najbardziej popularne (wśród metod elektrofizycznych) są, obecne również na polskim rynku, metody, w których kapilarność w murze ma zostać przerwana na skutek wysyłania fal elektromagnetycznych przez urządzenie zasilane elektrycznie, a nawet niewymagające dostarczania energii z zewnątrz (źródłem emitowanych fal mają być wibracje, magnetokineza itp.) [16, 20-22].

Niewiele wiadomo na temat praktycznej użyteczności metod elektrofizycznych - nie są znane żadne badania, które w jednoznaczny sposób rozróżniałyby ich wpływ na efekt suszarniczy od skutków działań osłonowych. Dostępne są spełniające kryteria naukowe wyniki badań laboratoryjnych, jednak możliwość ich transferu do praktyki budowlanej jest kwestionowana przez samych autorów badań [20-21].

Stosowanie metod wykorzystujących elektrody umieszczane w strukturze przegrody nie jest zalecane ze względów ekonomicznych [20-21], natomiast skuteczność oraz szanse powodzenia tak zwanych metod bezinwazyjnych są negowane w środowiskach naukowych i inżynierskich, a same urządzenia (określane często mianem "magicznych skrzynek" [20-21]) postrzegane są jako nieskuteczne.

Literatura

 1. C. Magott, M. Rokiel, "Osuszanie murów", "Inżynier Budownictwa" 9/2017, s. 93-100.
 2. B. Monczyński, "Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji murowych", "IZOLACJE" 1/2019, s. 89-93.
 3. B. Monczyński, "Badanie wilgotności mineralnych materiałów budowlanych", "IZOLACJE" 2/2019, s. 78-84.
 4. B. Monczyński, "Zasolenie budynków i sposoby jego określania na potrzeby diagnostyki budowli", "IZOLACJE" 3/2019, s. 96-101.
 5. B. Monczyński, "Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków", "IZOLACJE" 4/2019, s. 120-125.
 6. B. Monczyński, "Uszczelnienie od zewnątrz odsłoniętych elementów istniejących budynków", "IZOLACJE" 5/2019, s. 109-115.
 7. B. Monczyński, "Uszczelnianie istniejących budynków od wewnątrz", "IZOLACJE" 6/2019, s. 92-98.
 8. B. Monczyński, "Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji", "IZOLACJE" 7/8/2019, s. 104-114.
 9. B. Monczyński, "Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych", "IZOLACJE" 9/2019, s. 104-108.
 10. B. Monczyński, "Wtórne hydroizolacje wykonywane metodą iniekcji uszczelniających", "IZOLACJE" 10/2019, s. 96-100.
 11. B. Monczyński, B. Ksit, "Zasady działania wybranych metod usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych", "Materiały Budowlane" 5/2019, s. 18-20.
 12. C. Strumiłło, "Podstawy teorii i techniki suszenia", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975.
 13. J. Karyś, "Sposoby osuszania budynków" [w:] "Ochrona budynków przed korozją biologiczną", (red.: J. Ważny, J. Karyś), Arkady, Warszawa 2001, s. 256-279.
 14. J. Weber, "Bauteiltrocknung in der Altbausanierung" [w:] "Bauwerksabdichtung in der Altbausanierung: Verfahren und juristische Betrachtungsweise", J. Weber (red.), Springer Verlag, Wiesbaden 2018, s. 193-214.
 15. C. Magott, M. Rokiel, "Sposoby wykonywania izolacji wtórnych i osuszanie budynków", [w:] "Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczna w budownictwie", J. Karyś (red.), Grupa MEDIUM, Warszawa 2014, s. 248-293.
 16. R. Wójcik, "Co inżynier budownictwa powinien wiedzieć o osuszaniu budynków", "Inżynier Budownictwa" 4/2019, s. 60-66.
 17. B. Monczyński, G. Wysocki, "Adaptacja obiektów gospodarczych na budynki mieszkalne na przykładzie zabytkowego spichlerza w Chorzeminie" [w:] "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych", t. 6, T. Biliński (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, s. 107-116.
 18. F. Frössel, "Osuszanie murów i renowacja piwnic", Polcen, Warszawa 2007.
 19. R. Wójcik, "Odtwarzanie izolacji poziomych", "Builder" 1/2008, s. 90-93.
 20. WTA Merkblatt 4-6-14/D, "Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile, Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.", München 2014.
 21. WTA Merkblatt 4-10-15/D, "Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport, Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.", München 2015.
 22. B. Monczyński, "Przeciwwilgociowe wtórne izolacje poziome - możliwości i perspektywy [w:] "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych", t. 5, T. Biliński (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 407-416.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

mgr inż. Maciej Rokiel Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej Badanie skuteczności prac i preparatów do wykonywania przepony poziomej

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w...

Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonywania wtórnej izolacji poziomej. Celem iniekcji chemicznej jest wytworzenie w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne, a także uzyskanie, w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej wilgotności.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż Sposoby uszczelnień i metody renowacji zawilgoconych ścian piwnic

Sposoby uszczelnień i metody renowacji zawilgoconych ścian piwnic Sposoby uszczelnień i metody renowacji zawilgoconych ścian piwnic

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nie są czynnikiem decydującym o jakości konstrukcji budynku i jego bezpieczeństwie, mają natomiast znaczący wpływ na jego trwałość i komfort użytkowania.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nie są czynnikiem decydującym o jakości konstrukcji budynku i jego bezpieczeństwie, mają natomiast znaczący wpływ na jego trwałość i komfort użytkowania.

mgr inż. Kalina Grabowska, dr inż. Piotr Konca Wpływ granulowanego szkła piankowego na właściwości fizyczne lekkich zapraw cementowych

Wpływ granulowanego szkła piankowego na właściwości fizyczne lekkich zapraw cementowych Wpływ granulowanego szkła piankowego na właściwości fizyczne lekkich zapraw cementowych

Czy granulowane szkło piankowe może być powszechnie stosowane w produkcji lekkich zapraw cementowych? Poznaj właściwości fizyczne zapraw budowlanych.

Czy granulowane szkło piankowe może być powszechnie stosowane w produkcji lekkich zapraw cementowych? Poznaj właściwości fizyczne zapraw budowlanych.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości Hydroizolacje w gruncie - podział, zastosowanie i właściwości

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym,...

Konieczność wykonania skutecznych powłok wodochronnych to nie tylko jeden z podstawowych wymogów bezproblemowego i komfortowego użytkowania zarówno budynków (obojętne, czy w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, czy przemysłowym), jak i budowli, a także wymóg formalny. Intensywny rozwój chemii budowlanej w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodował, że mamy do dyspozycji szeroką gamę materiałów, począwszy od stosowanych tylko do izolacji przeciwwilgociowych, a skończywszy na materiałach...

mgr inż. Sebastian Czernik Dyspersyjne wyroby budowlane

Dyspersyjne wyroby budowlane Dyspersyjne wyroby budowlane

Produkcja materiałów budowlanych z obszaru chemii budowlanej bazuje przede wszystkim na spoiwach mineralnych - cemencie portlandzkim, gipsie naturalnym lub syntetycznym oraz wapnie. Rozwija się jednak...

Produkcja materiałów budowlanych z obszaru chemii budowlanej bazuje przede wszystkim na spoiwach mineralnych - cemencie portlandzkim, gipsie naturalnym lub syntetycznym oraz wapnie. Rozwija się jednak także osobny segment rynku obejmujący materiały na bazie dyspersji polimerowych - wyrobów gotowych do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, dr inż. Anna Rawska-Skotniczny Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczeń podziemnych części istniejących budynków przed wilgocią

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez...

Wilgoć zawsze będzie towarzyszyć obiektom budowlanym w okresie eksploatacyjnym, dlatego zabezpiecza się je przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem się wilgoci do ich pomieszczeń poprzez odpowiedni dobór materiałów oraz izolacje zewnętrzne. Nie istnieją uniwersalne metody zabezpieczeń materiałów przed wilgocią, dlatego podjęcie decyzji o zasadności wykonania izolacji lub też o doborze odpowiedniej technologii powinno zostać poparte przeprowadzoną wcześniej analizą, odpowiadającą...

dr inż. Maciej Trochonowicz Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych

Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych

Brak informacji dotyczących możliwości i skuteczności hydrofobizacji strukturalnej materiałów ze skał wapiennych wynika przede wszystkim z lokalności stosowania tego kamienia jako materiału budowlanego....

Brak informacji dotyczących możliwości i skuteczności hydrofobizacji strukturalnej materiałów ze skał wapiennych wynika przede wszystkim z lokalności stosowania tego kamienia jako materiału budowlanego. Dodatkowo problemem jest jego drobnoporowata budowa, a to pociąga za sobą trudność wykonania iniekcji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Hydroizolacje - wymogi techniczne i projektowanie [pobierz PDF]

Hydroizolacje - wymogi techniczne i projektowanie [pobierz PDF] Hydroizolacje - wymogi techniczne i projektowanie [pobierz PDF]

Woda i wilgoć oddziałują na powierzchnię dachów, balkonów i tarasów oraz na fundamenty, a obiekty takie jak baseny czy oczka wodne są przez cały czas swojej eksploatacji narażone na jej szkodliwy wpływ....

Woda i wilgoć oddziałują na powierzchnię dachów, balkonów i tarasów oraz na fundamenty, a obiekty takie jak baseny czy oczka wodne są przez cały czas swojej eksploatacji narażone na jej szkodliwy wpływ. Jak zapewnić ich długoletnią i bezproblemową eksploatację?

Jarosław Guzal Nowy sternik w Schomburg Polska

Nowy sternik w Schomburg Polska Nowy sternik w Schomburg Polska

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

O rozwoju rynku chemii budowlanej, a także o renowacji obiektów zabytkowych i potencjale polimoczników mówi Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający w firmie Schomburg Polska.

Damian Żabicki Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Penetrujące materiały hydroizolacyjne Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

dr inż. Mariusz Cholewa, dr inż. Przemysław Baran, inż. Michał Szymański, dr inż. Katarzyna Kamińska Wielkość przecieków przez uszkodzenia maty bentonitowej (GBR-C) przy zmiennych wysokościach słupa wody

Wielkość przecieków przez uszkodzenia maty bentonitowej (GBR-C) przy zmiennych wysokościach słupa wody Wielkość przecieków przez uszkodzenia maty bentonitowej (GBR-C) przy zmiennych wysokościach słupa wody

Jakie są właściwości i zastosowanie mat bentonitowych? Autorzy prezentują wyniki badań zależności między średnicą i liczbą otworów w macie, wysokością słupa wody a natężeniem przepływu. Określają też,...

Jakie są właściwości i zastosowanie mat bentonitowych? Autorzy prezentują wyniki badań zależności między średnicą i liczbą otworów w macie, wysokością słupa wody a natężeniem przepływu. Określają też, jaki wpływ na skuteczność bentomaty mogą mieć uszkodzenia spowodowane przebiciem.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik Ochrona przeciwwilgociowa w budynkach niskoenergetycznych - najnowsze trendy

Ochrona przeciwwilgociowa w budynkach niskoenergetycznych - najnowsze trendy Ochrona przeciwwilgociowa w budynkach niskoenergetycznych - najnowsze trendy

Ostatnio publikowane artykuły dotyczące budownictwa niskoenergetycznego rozpoczynają się zwykle od stwierdzenia, że statystycznie ponad 80% czasu spędzamy w budynkach. W nowych rozwiązaniach powinno się...

Ostatnio publikowane artykuły dotyczące budownictwa niskoenergetycznego rozpoczynają się zwykle od stwierdzenia, że statystycznie ponad 80% czasu spędzamy w budynkach. W nowych rozwiązaniach powinno się zatem na równi traktować efektywność energetyczną i wymagania zdrowotne. Postulat ten jednak nie zawsze jest realizowany.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE ABC tarasów i balkonów

ABC tarasów i balkonów ABC tarasów i balkonów

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych

Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych

Jak uszczelniać pomieszczenia mokre i wilgotne narażone na bezpośredni i długotrwały kontakt z wodą? Jak zaprojektować i wykonać izolację podpłytkową?

Jak uszczelniać pomieszczenia mokre i wilgotne narażone na bezpośredni i długotrwały kontakt z wodą? Jak zaprojektować i wykonać izolację podpłytkową?

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale balkonów i tarasów

Trudne detale balkonów i tarasów Trudne detale balkonów i tarasów

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji,...

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji, są dylatacje brzegowe.

mgr inż. Maciej Rokiel Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części...

Poprawne (czyli zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie obiektu to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią. Woda jest niestety takim medium, które bezlitośnie wykorzystuje wszelkie usterki i nieciągłości w warstwach hydroizolacyjnych, wnikając do wnętrza konstrukcji.

mgr inż. Maciej Rokiel Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających Właściwości i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

Rolą hydroizolacji jest odcięcie dostępu wody i wilgoci do budynku lub jego elementu.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet...

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet w ciągu kilku miesięcy – jeżeli prace wykonywano jesienią) może dojść do znacznych uszkodzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

Aby hydroizolacja była skuteczna, powinna być właściwie dobrana, a także poprawnie zaprojektowana i wykonana.

mgr inż. Jarosław Gasewicz Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich?

Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich? Jakie powłoki hydroizolacyjne stosować w basenach pływackich?

Dawniej jedynym praktycznie sposobem wykończenia niecki w basenie pływackim były okładziny z płytek ceramicznych. Obecnie, szczególnie w przypadku basenów o niewielkich rozmiarach, istnieją inne metody...

Dawniej jedynym praktycznie sposobem wykończenia niecki w basenie pływackim były okładziny z płytek ceramicznych. Obecnie, szczególnie w przypadku basenów o niewielkich rozmiarach, istnieją inne metody zapewnienia szczelności i odporności na wodę basenową, jedną z nich jest stosowanie specjalnych folii lub wbudowanie gotowej niecki ze stali szlachetnej. Okładziny z płytek ceramicznych wciąż jednak pozostają najczęściej wybieranym sposobem wykończenia niecki i plaży.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zawilgocenie muru a skuteczność iniekcyjnej przepony hydroizolacyjnej

Zawilgocenie muru a skuteczność iniekcyjnej przepony hydroizolacyjnej Zawilgocenie muru a skuteczność iniekcyjnej przepony hydroizolacyjnej

Metody odtwarzania izolacji poziomych wciąż nie są tak skuteczne, jak mogłyby być. Wynika to z tego, że mechanizmy oraz zasady działania stosowanych środków są dla większości planujących oraz prowadzących...

Metody odtwarzania izolacji poziomych wciąż nie są tak skuteczne, jak mogłyby być. Wynika to z tego, że mechanizmy oraz zasady działania stosowanych środków są dla większości planujących oraz prowadzących tego typu prace nieznane.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Hydroizolacje fundamentów z masami KMB Hydroizolacje fundamentów z masami KMB

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

Niemieckie wytyczne, wobec braku polskich norm i wytycznych dotyczących wykonywania hydroizolacji z mas KMB, stanowią źródło informacji na temat m.in. poprawnej aplikacji zapewniającej skuteczność izolacji.

Jacek Sawicki Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013

Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013 Wyższe wymagania – nowe standardy, czyli o przyszłości budownictwa na Konferencji IZOLACJE 2013

Od 2019 r. w krajach UE obligatoryjne będą standardy budownictwa prawie zeroenergetycznego. To, jak Polska przymierza się do ich wprowadzenia, oraz jaką rolę w nowoczesnym projektowaniu i architekturze...

Od 2019 r. w krajach UE obligatoryjne będą standardy budownictwa prawie zeroenergetycznego. To, jak Polska przymierza się do ich wprowadzenia, oraz jaką rolę w nowoczesnym projektowaniu i architekturze odegrają izolacje, było tematem Konferencji IZOLACJE 2013.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.