Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Izolacja w niskich temperaturach - ochrona przed kondensacją i stratami energii

Insulation in cold applications - protection against condensation and energy losses

Znaczenie systemu izolacyjnego na ogół dostrzega się dopiero wtedy, kiedy on zawodzi.
Armacel

Znaczenie systemu izolacyjnego na ogół dostrzega się dopiero wtedy, kiedy on zawodzi.


Armacel

Zazwyczaj nie dostrzega się znaczenia izolacji technicznych dla instalacji mechanicznych oraz armatury, jednak to one odgrywają kluczową rolę: podnoszą wydajność energetyczną wyposażenia, zapobiegają kondensacji, zapewniają ochronę przed korozją, redukują poziom emitowanego hałasu i zapewniają prawidłowe działanie technicznego wyposażenia budynku.

Zobacz także

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover U Protect – innowacyjny system ognioodpornej izolacji kanałów

U Protect – innowacyjny system ognioodpornej izolacji kanałów U Protect – innowacyjny system ognioodpornej izolacji kanałów

System ochrony przeciwpożarowej kanałów wentylacyjnych i przewodów oddymiających, stosowany od 10 lat przez wykonawców w ponad 20 krajach europejskich, jest już dostępny również na polskim rynku. Zalety...

System ochrony przeciwpożarowej kanałów wentylacyjnych i przewodów oddymiających, stosowany od 10 lat przez wykonawców w ponad 20 krajach europejskich, jest już dostępny również na polskim rynku. Zalety U Protect to niewielki ciężar oraz łatwość montażu. Rozwiązanie firmy Isover wyróżnia ochrona przeciwpożarowa nawet do 2 godzin.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające...

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które obowiązuje już ponad 4 lata. Niestety nadal nie wszystkie obiekty są projektowane zgodnie z określonymi w przepisach nowymi, zaostrzonymi wymaganiami izolacyjności cieplnej dla przegród...

Magdalena Mańka Bezpieczeństwo pożarowe przepustów instalacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe przepustów instalacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe przepustów instalacyjnych

Pomimo bardzo szybkiego rozwoju nowoczesnych metod i narzędzi, które służą ograniczaniu rozwoju pożaru oraz minimalizowaniu jego skutków, wciąż najwyższy poziom bezpieczeństwa budynku gwarantuje konstrukcja...

Pomimo bardzo szybkiego rozwoju nowoczesnych metod i narzędzi, które służą ograniczaniu rozwoju pożaru oraz minimalizowaniu jego skutków, wciąż najwyższy poziom bezpieczeństwa budynku gwarantuje konstrukcja i ściany oraz stropy wydzielenia przeciwpożarowego. Rozwiązania te wspomagane przez elementy biernej i czynnej ochrony przeciwpożarowej pozwalają nam na ograniczenie obszaru objętego pożarem wyłącznie do pojedynczej strefy pożarowej.

Znaczenie systemu izolacyjnego na ogół staje się dostrzegalne dopiero wtedy, kiedy on zawodzi: zamarznięte rury, wilgoć na sufitach podwieszanych z powodu osadzania się na instalacjach skroplonej pary wodnej, zakłócenia procesów przemysłowych skutkujące kosztownymi pracami konserwacyjnymi i przestojami, bądź gwałtowny wzrost zużycia energii - to tylko niektóre przykłady. Według badania przeprowadzonego przez Exxon-Mobil Chemical od 40 do 60% kosztów prac konserwacyjnych w przypadku rur jest skutkiem wystąpienia korozji pod izolacją. Główną przyczyną jest zawilgocenie izolacji.

W obszarze techniki izolacyjnej rozróżnia się izolacje związane z konstrukcją budynków (ścian, stropów, połaci dachowych itp.) oraz izolacje urządzeń technicznych stanowiących ich wyposażenie (tj. sprzętu hydraulicznego i klimatyzacyjnego). Przegrody w budynku są izolowana termicznie w celu zminimalizowania efektu ochładzania budynków ogrzewanych lub nagrzewania budynków schłodzonych oraz by zapewnić użytkownikom przyjemny klimat wewnątrz.

W celu zapewnienia prawidłowego działania oraz zredukowania zapotrzebowania na energię wyposażenie techniczne budynku jest izolowane termicznie. Ogólnie można więc stwierdzić, że ochrona przed utratą ciepła lub chłodu nie tylko zwiększa wydajność energetyczną, ale także zapewnia ich długoterminową niezawodność eksploatacyjną.

Podczas gdy głównym celem izolowania przewodów grzewczych i gorącej wody jest oszczędność energii, zimne systemy (takie jak przewody zimnej wody w systemach klimatyzacji lub przewody ssące w zamrażarce) wymagają także ochrony przed skraplaniem się pary wodnej, a w rezultacie -przed korozją. Jednocześnie izolacja obniża spadek mocy urządzeń w niskich temperaturach.

Urządzenia przemysłowe izoluje się w celu stabilizacji procesów produkcyjnych (np. zachowania zadanych temperatur roboczych), podniesienia efektywności pracy urządzenia, a co za tym idzie - w celu redukcji kosztów. Co więcej, izolacja zabezpiecza wyposażenie przed oddziaływaniem mechanicznym, zwiększa niezawodność i wydłuża żywotność poprzez obniżenie liczby cykli operacyjnych. Przyczynia się ona do zachowania bezpieczeństwa w czasie pracy na przykład poprzez obniżenie temperatury powierzchni kontaktowej wyposażenia wysokotemperaturowego.

FOT. Elastyczne izolacje kauczukowe pozwalają szczelnie zaizolować nawet skomplikowane kształty; fot.: Armacell

FOT. Elastyczne izolacje kauczukowe pozwalają szczelnie zaizolować nawet skomplikowane kształty; fot.: Armacell

Ponadto izolacje techniczne zapewniają ochronę akustyczną, obniżając poziom hałasu pochodzącego z instalacji, oraz poprawiają klimat wewnątrz pomieszczeń.

Materiały izolacyjne muszą spełniać odpowiednie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, być łatwe w montażu nawet w trudnych warunkach roboczych oraz, w zależności od zastosowania, muszą posiadać wysoką odporność na substancje chemiczne i być materiałami fizjologicznie obojętnymi.

Poniżej szczegółowo zaprezentowane zostały najważniejsze wymagania techniczne stawiana dla materiałów izolacyjnych oraz ich kluczowe właściwości fizyczne.

Obniżanie strat energii

Izolacje techniczne minimalizują straty energii, tj. stratę ciepła lub chłodu. Ciepło przenoszone jest poprzez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie. Najważniejszą właściwością fizyczną w ocenie materiałów izolacyjnych jest współczynnik przewodzenia ciepła (λ).

Przewodność cieplna

Jest to ilość ciepła, które przepływa przez warstwę substancji o powierzchni równej 1 m2 i grubości 1 m w czasie jednej sekundy, w sytuacji kiedy różnica temperatur pomiędzy tymi dwoma przeciwległymi powierzchniami wynosi 1 K. Im niższa przewodność cieplna (λ), tym lepsze właściwości izolacyjne materiału i mniejsza strata energii (RYS. 1)

RYS. 1. Przewodność cieplna różnych materiałów: im niższa wartość, tym wyższa zdolność izolacyjna; rys.: Armacell

RYS. 1. Przewodność cieplna różnych materiałów: im niższa wartość, tym wyższa zdolność izolacyjna; rys.: Armacell

Przewodność cieplna jest zależną od temperatury stałą materiałową, co oznacza, że (nieznacznie) wzrasta w miarę podnoszenia się temperatury. Z tego powodu rzetelni producenci izolacji podają wartość przewodności cieplnej jedynie w połączeniu z temperaturą. Wartość ta jest zazwyczaj zapisywana w postaci indeksu dolnego, np. λ0°C  ≤ 0,033 W/(m·K).

Bardzo dobre właściwości izolacyjne mają elastyczne pianki elastomerowe (FEF) - kauczuk syntetyczny. W zależności od rodzaju elastomeru, maksymalna przewodność cieplna waha się pomiędzy 0,033 a 0,040 W/(m·K) w temperaturze 0°C. Jeśli wymagany jest określony przepływ ciepła (to znaczy, że nie wolno go przekroczyć), można zaoszczędzić miejsce poprzez stosowanie izolacji mniejszej grubości.

Obniżanie strat energii

Przejmowanie ciepła

Wpływ na wymianę ciepła, tj. przenoszenie ciepła pomiędzy cieczą a ciałem stałym (np. ścianką rury lub naczynia) ma głównie konwekcja i promieniowanie cieplne (radiacja). Określono je przy użyciu współczynnika przejmowania ciepła:  hCV- konwekcyjny współczynnik przejmowania ciepła i hr- radiacyjny współczynnik przejmowania ciepła (RYS. 2).

RYS. 2. Współczynnik przejmowania ciepła; rys.: Armacell

RYS. 2. Współczynnik przejmowania ciepła; rys.: Armacell

Należy rozróżnić wewnętrzne przejmowanie ciepła (tj. wymianę ciepła pomiędzy medium znajdującym się w rurze lub naczyniu a ścianą rury lub naczynia) i zewnętrzne przejmowanie ciepła (wymianę ciepła pomiędzy ścianą rury lub naczynia bądź jego materiałem izolacyjnym a otoczeniem). Współczynnik przejmowania ciepła dzieli się zazwyczaj na:

  • przejmowanie ciepła poprzez konwekcję
  • oraz przejmowanie ciepła poprzez promieniowanie (radiację).

W przeciwieństwie do przewodności cieplnej współczynnik przejmowania ciepła nie jest stałą materiałową, ale zależy on od rodzaju przepływającego czynnika, prędkości przepływu, struktury powierzchni (szorstka lub gładka, błyszcząca lub matowa) oraz innych parametrów.

Konwekcja

Współczynnik przejmowania ciepła związany z konwekcją w znaczący sposób przyczynia się do zapobiegania kondensacji pary wodnej na powierzchni materiału izolacyjnego. Im szybciej przepływa otaczające powietrze, tym więcej ciepła zostaje przeniesione. Dlatego też w praktyce niezbędne jest zapewnienie, aby rury i przewody nie leżały zbyt blisko siebie lub zbyt blisko ścian i innych instalacji.

W przeciwnym wypadku, oprócz trudności w prawidłowym montażu materiału izolacyjnego, istnieje także niebezpieczeństwo powstania tzw. martwej strefy. W takich obszarach cyrkulacja powietrza (konwekcja) wymagana do zapewnienia odpowiednio wysokiej temperatury powierzchni izolacji jest zahamowana, tj. w takich martwych strefach współczynnik przejmowania ciepła jest niższy, ponieważ spada udział konwekcji. W rezultacie ryzyko kondensacji znacząco wzrasta. Efektem jest konieczność stosowania znacząco większych grubości materiału izolacyjnego zapobiegającego kondensacji pary wodnej na izolacji.

Promieniowanie cieplne (radiacja)

Promieniowanie cieplne to rodzaj przenikania ciepła, w którym ciepło przenoszone jest za pomocą fal elektromagnetycznych. Przenoszenie energii przez promieniowanie nie jest ograniczone do jednego czynnika pośredniczącego.

W przeciwieństwie do przewodności cieplnej lub konwekcji (przepływu ciepła), promieniowanie cieplne może także rozchodzić się w próżni. W przypadku promieniowania cieplnego, mechanizm przenikania ciepła składa się z dwóch procesów:

  • emisja: na powierzchni ciała o wyższej temperaturze ciepło zostaje zamienione w wypromieniowaną energię,
  • absorpcja: promieniowanie, które dociera do powierzchni ciała o niższej temperaturze zostaje zamienione na ciepło.

Ciała w ciemnych kolorach emitują więcej energii niż ciała w jasnych kolorach. Z drugiej jednak strony, ciała w ciemnych kolorach absorbują więcej energii cieplnej niż te w jasnych kolorach.

Pomiar emisyjności materiału wyrażony jest za pomocą współczynnika absorpcji ε. Pomiar mocy absorpcji wyraża się współczynnikiem α. Emisyjność ciała w danym kolorze jest dokładnie tak duża, jak jego absorpcyjność. Ciało całkowicie czarne posiada największą zarówno absorpcyjność i emisyjność.

Warto wiedzieć, że to głównie charakter powierzchni materiału izolacyjnego lub jego płaszcz ochronny - oprócz wpływu innych ciał refleksyjnych -określa udział promieniowania αS we współczynniku przejmowania ciepła. Materiał izolacyjny na bazie kauczuku syntetycznego absorbuje dużo więcej energii cieplnej niż na przykład folia aluminiowa. Ma to niezwykle pozytywny wpływ na grubość izolacji wymaganej do kontroli kondensacji, tj. im wyższa absorpcyjność, tym mniejsza grubość izolacji wymagana w celu zapobieganiu kondensacji.

Ochrona przed wnikaniem wilgoci

W niskich temperaturach izolacja musi zostać zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci. Z jednej strony wilgoć powstaje w związku z kondensacją pary wodnej na powierzchni rur o temperaturze poniżej temperatury otoczenia. Z drugiej jednak strony, ze względu na różnicę ciśnień cząstkowych pary wodnej, para wodna może wnikać w materiał izolacyjny i w niedługim czasie doprowadzić do jego zawilgocenia.

Zapobieganie kondensacji

Otaczające nas powietrze składa się z różnych gazów oraz z pary wodnej. Zawartość pary wodnej w powietrzu może się znacząco różnić. Na przykład w zakładach, w których wykorzystuje się dużą ilość wody, takich jak browary lub ubojnie, zawartość pary wodnej w powietrzu będzie o wiele wyższa niż w typowym budynku biurowym. Jednak zdolność powietrza do pochłaniania wilgoci w formie pary wodnej jest ograniczona. Mówiąc ogólnie, ciepłe powietrze może zaabsorbować więcej wody niż zimne. W praktyce oznacza to, że kiedy powietrze atmosferyczne o określonej temperaturze oraz określonej zawartości pary wodnej ochładza się w obecności zimnej rury, jego zdolność wchłonięcia wody spada.

Rzeczywista zawartość pary wodnej w powietrzu nazywana jest wilgotnością bezwzględną i mierzona jest w gramach na metr sześcienny powietrza (g/m3).

Maksymalna wilgotność to maksymalna ilość pary wodnej, która może zmieścić się w jednym metrze sześciennym powietrza. Jest ona zależna od temperatury, tj. ilość ta jest mniejsza w chłodnym powietrzu a większa w ciepłym. Na przykład powietrze o temperaturze 30°C może zaabsorbować maksymalnie 30,3 g wody, podczas gdy powietrze o temperaturze 5°C może zaabsorbować maksymalnie 6,8 g. Jeśli nasycone powietrze ochładza się z 30°C do 5 °C, nastąpi uwolnienie 23,5 g wody.

Zazwyczaj wilgotność bezwzględna jest zestawiana z wilgotnością maksymalną w celu ustalenia wilgotności względnej. Wartość ta jest mnożona przez 100, co daje wynik wilgotności względnej wyrażonej w procentowo.

Temperatura punktu rosy i kondensacja

Ponieważ zawartość pary wodnej nie obniża się wraz z ochładzaniem się powietrza, stopień nasycenia powietrza wilgotnością rośnie w miarę obniżania się temperatury.

W określonej temperaturze powietrze staje się nasycone w 100%. Temperatura ta znana jest jako temperatura punktu rosy. Jeżeli w tym momencie powietrze będzie ulegało dalszemu schładzaniu na obiekcie, część wilgoci nie będzie już absorbowana w postaci (niewidocznej) pary wodnej i przejdzie w stan ciekły. Nastąpi wtedy kondensacja, zwana również skraplaniem.

Aby zapobiec kondensacji, niezbędne jest zapewnienie, by temperatura powierzchni izolacji była przynajmniej równa temperaturze punktu rosy otaczającego powietrza.

Dyfuzja pary wodnej

Dyfuzja pary wodnej (znana także jako przepuszczalność pary wodnej) to naturalny ruch pary wodnej przez materiały konstrukcyjne i izolacyjne. Motorem napędowym jest różnica ciśnień cząstkowych pary wodnej po obydwu stronach elementu. Para wodna wędruje ze strony o wyższym ciśnieniu w kierunku gradientu ciśnienia. Ciśnienie pary wodnej zależy od temperatury i wilgotności względnej.

Odporność na dyfuzję pary wodnej, zwana także wartością μ, wskazuje, ile razy większy jest opór dyfuzyjny warstwy materiału w porównaniu do statycznej warstwy powietrza tej samej grubości.

μ jest bezwymiarową własnością materiałów zależną od temperatury. Im niższa wartość μ materiału izolacyjnego, tym większy wzrost zawartości wilgotności w izolacji wskutek procesów dyfuzji, prowadzącym z kolei do większych strat energii.

Grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej

Inną właściwością odporności na dyfuzję pary wodnej jest grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej (wartość sd). W przeciwieństwie do wartości μ, uwzględnia ona grubość materiału konstrukcyjnego. Wyraźnie określa ona odporność na dyfuzję pary wodnej, wskazując grubość, jaką miałaby statyczna warstwa powietrza wymagana, aby osiągnąć taką samą dyfuzję w takich samych warunkach jak badany materiał. Wartość sdopisuje, jak dobrze materiał konstrukcyjny sprawdza się jako bariera dla pary wodnej.

Wysokie straty energii spowodowane absorpcją wilgoci

W niskich temperaturach niezbędne jest zabezpieczenie materiału izolacyjnego przed wnikaniem wilgoci do jego wnętrza. Skuteczność izolacji jest znacząco obniżana przez wilgoć. Dlatego wybierając i określając grubość izolacji do takich temperatur, należy koniecznie pamiętać, że w przypadku materiałów izolacyjnych o niskiej wartości μ straty energii podczas użytkowania mogą drastycznie wzrosnąć w wyniku przenikania wilgoci do ich wnętrza. Woda ma dużo wyższą przewodność cieplną niż materiały izolacyjne. Dlatego też absorpcja wilgoci zawsze prowadzi do wzrostu przewodności cieplnej materiału izolacyjnego oraz obniżenia zdolności izolacyjnej.

Wraz ze wzrostem zawartości wilgoci w izolacji jej przewodność cieplna wzrasta, a skuteczność izolacji obniża się. Rezultatem są nie tylko wyższe straty energii, ale również spadek temperatury zewnętrznej powierzchni izolacji. Jeżeli spadnie ona poniżej temperatury punktu rosy, nastąpi kondensacja.

Jedynie wtedy, gdy przewodność cieplna izolacji nie wzrośnie na skutek przenikania wilgoci, można zagwarantować, że temperatura powierzchni zewnętrznej izolacji będzie wyższa od temperatury punktu rosy nawet po wielu latach.

Wzrosty przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych zależne od zawartości wilgoci zostały udokumentowane przez Joachima Achtzigera i J. Cammerera już w latach 80. ubiegłego wieku. Badali oni wpływ wilgoci na zdolność izolacyjną różnych materiałów izolacyjnych wykonanych z wełny mineralnej o gęstości pomiędzy 34 a 78 kg/m³. Materiały izolacyjne zostały zamontowane na miedzianej rurze o średnicy 35 mm, przy temperaturze rurociągu 60°C i temperaturze otoczenia 22°C.

Przewodność cieplna izolacji z wełny mineralnej o gęstości 62 kg/m³ wynosi 0,040 W/(m·K) przy 0% zawartości wilgoci i 0,075 W/(m·K), kiedy zawartość wilgoci wzrasta do 2,5%. Nawet w przypadku tak małej absorpcji wilgoci, aby osiągnąć taką samą oszczędność energii, izolacja musiałaby być czterokrotnie zwiększona (z 30 mm do 120 mm).

Większa oszczędność energii dzięki optymalnej izolacji

Zapobieganie kondensacji na powierzchni to minimalne wymaganie, które musi spełnić każda izolacja mając na uwadze długoterminową perspektywę, a nawet warunki krytyczne. Warunkami wstępnymi są tutaj wysoka jakość materiału, fachowe wykonanie oraz zamontowanie izolacji o odpowiedniej grubości. Specjaliści i montażyści, którzy poświęcają jakość na rzecz niższych kosztów, nie używają odpowiednich materiałów lub nie określają grubości i montują izolacje zbyt cienkie, podejmują nieobliczalne ryzyko.

Minimalna grubość izolacji zapobiegająca jedynie kondensacji zazwyczaj nie jest optymalnie przystosowana do zmniejszania strat energii. Montaż izolacji o większej grubości skutkuje znacznie wyższymi oszczędnościami energii oraz CO2.

Izolacje wyższego poziomu, tj. o grubościach, które wykraczają poza kontrolę kondensacji, wymagają nieco wyższych nakładów, jednak są one opłacalne, a wymierne oszczędności finansowe zauważane są już po kilku latach.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Rafał Rafał, 13.05.2020r., 17:14:09 Fajny artykuł, dużo ciekawych informacji.
  • Michał_Ż. Michał_Ż., 13.05.2020r., 17:29:29 Co artykuł to człowiek dowiaduje się czegoś nowego.

Powiązane

dr inż. Nina Umnyakova, dr inż. Adam Ujma Wpływ powłoki refleksyjnej na izolacyjność cieplną niewentylowanych warstw powietrza

Wpływ powłoki refleksyjnej na izolacyjność cieplną niewentylowanych warstw powietrza Wpływ powłoki refleksyjnej na izolacyjność cieplną niewentylowanych warstw powietrza

Przekazywanie ciepła przy wykorzystaniu fal elektromagnetycznych wymaga transparentności środowiska powietrznego lub innego na przepływ promieniowania o pewnym zakresie długości fal. Wymiana ciepła między...

Przekazywanie ciepła przy wykorzystaniu fal elektromagnetycznych wymaga transparentności środowiska powietrznego lub innego na przepływ promieniowania o pewnym zakresie długości fal. Wymiana ciepła między ciałami, a właściwie ich powierzchniami, pomimo przejrzystości rozdzielającego je ośrodka, wymaga również odpowiedniego usytuowania ich względem siebie, tak aby promieniowanie mogło docierać do wspomnianych powierzchni. Ponieważ wszystkie obiekty, których temperatura powierzchniowa jest wyższa od...

dr inż. Mariusz Garecki Wymagania w zakresie izolacyjności przegród zewnętrznych

Wymagania w zakresie izolacyjności przegród zewnętrznych Wymagania w zakresie izolacyjności przegród zewnętrznych

Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywał następny etap zmian w zakresie izolacyjności. Po raz kolejny obniżona zostanie minimalna wartość współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych. Nowe regulacje...

Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywał następny etap zmian w zakresie izolacyjności. Po raz kolejny obniżona zostanie minimalna wartość współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych. Nowe regulacje prawne wymuszą konieczność systematycznego zwiększania izolacyjności termicznej przegród budowlanych w nowo wznoszonych budynkach.

dr hab. inż. Michał Piasecki, mgr inż. Michał Pilarski Badania izolacyjnych wyrobów refleksyjnych oraz ich zastosowanie w przegrodach budowlanych

Badania izolacyjnych wyrobów refleksyjnych oraz ich zastosowanie w przegrodach budowlanych Badania izolacyjnych wyrobów refleksyjnych oraz ich zastosowanie w przegrodach budowlanych

Przedstawiamy metody i wyniki badań cieplnych wyrobów izolacji refleksyjnych stosowanych w przegrodach budowlanych. Jakie są korzyści ze stosowania tego rodzaju izolacji w budownictwie?

Przedstawiamy metody i wyniki badań cieplnych wyrobów izolacji refleksyjnych stosowanych w przegrodach budowlanych. Jakie są korzyści ze stosowania tego rodzaju izolacji w budownictwie?

dr Artur Miros Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych

Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów organicznych do izolacji przemysłowych

Artykuł przedstawia podejście normowe i pozanormowe do wprowadzonych w ostatnich kilku latach zmian wymagań izolacyjności termicznej dla izolacji przemysłowych.

Artykuł przedstawia podejście normowe i pozanormowe do wprowadzonych w ostatnich kilku latach zmian wymagań izolacyjności termicznej dla izolacji przemysłowych.

dr hab. inż., prof. Zbigniew Plutecki , mgr inż. Paweł Sattler , mgr inż. Krystian Ryszczyk , mgr inż. Ewelina Krupa , inż. Paweł Gajewski Wzrost efektywności energetycznej instalacji przemysłowych dzięki poprawie izolacyjności

Wzrost efektywności energetycznej instalacji przemysłowych dzięki poprawie izolacyjności Wzrost efektywności energetycznej instalacji przemysłowych dzięki poprawie izolacyjności

Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie termomodernizacji wymagają od osób podejmujących takie decyzje uzasadnienia ekonomicznego. W drugim rzędzie istotne jest wykazanie innych efektów towarzyszących,...

Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie termomodernizacji wymagają od osób podejmujących takie decyzje uzasadnienia ekonomicznego. W drugim rzędzie istotne jest wykazanie innych efektów towarzyszących, takich jak zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zwiększenie sprawności technicznej pracujących maszyn i urządzeń, zwiększenie produktywności czy wydajności.

mgr inż. Anna Goljan, dr inż. Halina Prejzner Aktualne wymagania stawiane wyrobom do izolacji cieplnych związane z oceną obecności i uwalniania niebezpiecznych substancji

Aktualne wymagania stawiane wyrobom do izolacji cieplnych związane z oceną obecności i uwalniania niebezpiecznych substancji Aktualne wymagania stawiane wyrobom do izolacji cieplnych związane z oceną obecności i uwalniania niebezpiecznych substancji

Ocena obecności i wydzielania niebezpiecznych substancji powinna zostać przeprowadzona zarówno w odniesieniu do europejskich, jak i krajowych przepisów i umieszczona w deklaracji właściwości użytkowych...

Ocena obecności i wydzielania niebezpiecznych substancji powinna zostać przeprowadzona zarówno w odniesieniu do europejskich, jak i krajowych przepisów i umieszczona w deklaracji właściwości użytkowych w pozycję zasadniczych charakterystyki - wydzielanie substancji niebezpiecznych.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Metodyka projektowania izolacji cieplnych od wewnątrz

Metodyka projektowania izolacji cieplnych od wewnątrz Metodyka projektowania izolacji cieplnych od wewnątrz

Tematyka docieplenia od strony wewnętrznej pomieszczeń ogrzewanych pojawia się od czasu do czasu w czasopismach technicznych na zasadzie pokazania jednostkowego przykładu zastosowania, bez poparcia choćby...

Tematyka docieplenia od strony wewnętrznej pomieszczeń ogrzewanych pojawia się od czasu do czasu w czasopismach technicznych na zasadzie pokazania jednostkowego przykładu zastosowania, bez poparcia choćby prostymi obliczeniami cieplno­‑wilgotnościowymi. Tymczasem bez obliczeń takie rozwiązanie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawilgocenia docieplonego fragmentu ściany, a co za tym idzie – powstania zagrzybienia na styku konstrukcyjnej i izolacyjnej części przegrody.

dr Artur Miros Wyroby płaskie do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych

Wyroby płaskie do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych Wyroby płaskie do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych

Migracja ciepła w ekstremalnych warunkach, w jakich pracują wyroby do izolacji przemysłowych (od ok. –200°C do 1000°C i wyższych), nie może być określana na podstawie wartości współczynnika przewodzenia...

Migracja ciepła w ekstremalnych warunkach, w jakich pracują wyroby do izolacji przemysłowych (od ok. –200°C do 1000°C i wyższych), nie może być określana na podstawie wartości współczynnika przewodzenia ciepła deklarowanego dla typowych warunków użytkowania obiektów budownictwa ogólnego. Zgodnie bowiem z pakietem norm dotyczących wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie wartość współczynnika  deklaruje się w odniesieniu tylko do temperatury 10°C.

Jacek Sawicki Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co...

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co przekłada się na niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ. Dzięki tej właściwości zmniejsza się lub jest zatrzymywany przepływ ciepła przez konstrukcję, na której materiał został zamocowany bądź wbudowany.

dr inż. Piotr Narowski, dr inż. Aleksander Dariusz Panek Zmiany klimatyczne a wymagania izolacyjności cieplnej

Zmiany klimatyczne a wymagania izolacyjności cieplnej Zmiany klimatyczne a wymagania izolacyjności cieplnej

Osiem z ostatnich dziesięciu lat było najcieplejszych spośród wszystkich dotychczas zmierzonych, czyli od 1817 r. Prowadzone są badania i prace analityczne mające ustalić przyczyny tego ocieplenia. Za...

Osiem z ostatnich dziesięciu lat było najcieplejszych spośród wszystkich dotychczas zmierzonych, czyli od 1817 r. Prowadzone są badania i prace analityczne mające ustalić przyczyny tego ocieplenia. Za najbardziej prawdopodobne uznaje się, że są nimi działalność człowieka i antropogeniczne zanieczyszczenie środowiska, w tym emisja gazów cieplarnianych.

mgr inż. Karol Bednarczyk Wybór materiału izolacyjnego – kryteria jego oceny

Wybór materiału izolacyjnego – kryteria jego oceny Wybór materiału izolacyjnego – kryteria jego oceny

Wybór materiału izolacyjnego – styropianu lub wełny mineralnej – wpływa na decyzję dotyczącą zastosowania materiałów chemii budowlanej, takich jak kleje i wyprawy tynkarskie, a więc na dobór konkretnego...

Wybór materiału izolacyjnego – styropianu lub wełny mineralnej – wpływa na decyzję dotyczącą zastosowania materiałów chemii budowlanej, takich jak kleje i wyprawy tynkarskie, a więc na dobór konkretnego systemu ociepleń. Elementy systemu nie mogą być bowiem stosowane wybiórczo. Na co więc zwracać uwagę przy doborze termoizolacji?

Joanna Ryńska Izolacja przewodów wentylacji i klimatyzacji – ochrona przeciwkondensacyjna

Izolacja przewodów wentylacji i klimatyzacji – ochrona przeciwkondensacyjna Izolacja przewodów wentylacji i klimatyzacji – ochrona przeciwkondensacyjna

Przewody wentylacji i klimatyzacji pracują w zmiennych warunkach – zarówno pod względem parametrów otoczenia, jak i własności medium płynącego w przewodzie. Może to mieć wpływ na trwałość instalacji. Dlatego...

Przewody wentylacji i klimatyzacji pracują w zmiennych warunkach – zarówno pod względem parametrów otoczenia, jak i własności medium płynącego w przewodzie. Może to mieć wpływ na trwałość instalacji. Dlatego izolacje techniczne przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych muszą spełniać ważną funkcję ochrony przeciwwilgociowej.

Materiały prasowe news Nowe badanie użytkowników BIM w Polsce

Nowe badanie użytkowników BIM w Polsce Nowe badanie użytkowników BIM w Polsce

Aby dokładniej poznać potrzeby profesjonalistów poruszających się w środowisku BIM oraz pomóc im w doborze dopasowanych rozwiązań, Paroc i Foamglas, producenci izolacji budowlanych i technicznych wchodzące...

Aby dokładniej poznać potrzeby profesjonalistów poruszających się w środowisku BIM oraz pomóc im w doborze dopasowanych rozwiązań, Paroc i Foamglas, producenci izolacji budowlanych i technicznych wchodzące w skład rodziny Owens Corning, uruchomiły kompleksowe badanie internetowe.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news VIII Mistrzostwa Polski Wykonawców Izolacji Przemysłowych

VIII Mistrzostwa Polski Wykonawców Izolacji Przemysłowych VIII Mistrzostwa Polski Wykonawców Izolacji Przemysłowych

23 października 2019 r. w Opolu odbyły się VIII Mistrzostwa Polski Monterów Izolacji Przemysłowych. Organizatorami wydarzenia były Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych (PSWIP), Opolskie...

23 października 2019 r. w Opolu odbyły się VIII Mistrzostwa Polski Monterów Izolacji Przemysłowych. Organizatorami wydarzenia były Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych (PSWIP), Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Centrum Szkolenia Zawodowego oraz firma Multiserwis z Krapkowic.

Nicola Hariasz Izolacje instalacji – ich rodzaje, funkcje i obowiązujące wymagania techniczne

Izolacje instalacji – ich rodzaje, funkcje i obowiązujące wymagania techniczne Izolacje instalacji – ich rodzaje, funkcje i obowiązujące wymagania techniczne

Szukając sposobów na obniżenie kosztów eksploatacji budynku, warto zwrócić uwagę na odpowiednią izolację rurociągów instalacyjnych. Wpływa ona na koszt ogrzewania i chłodzenia obiektu oraz przyczynia się...

Szukając sposobów na obniżenie kosztów eksploatacji budynku, warto zwrócić uwagę na odpowiednią izolację rurociągów instalacyjnych. Wpływa ona na koszt ogrzewania i chłodzenia obiektu oraz przyczynia się do obniżenia kosztów podgrzewania wody użytkowej.

Jarosław Guzal Steinbacher Izoterm: Wciąż mamy potencjał do rozwoju

Steinbacher Izoterm: Wciąż mamy potencjał do rozwoju Steinbacher Izoterm: Wciąż mamy potencjał do rozwoju

Maciej Trzoch, dyrektor generalny Steinbacher Izoterm, w rozmowie z Jarosławem Guzalem, o jakości materiałów budowlanych oraz o roli nadzoru budowlanego w kontroli rynku.

Maciej Trzoch, dyrektor generalny Steinbacher Izoterm, w rozmowie z Jarosławem Guzalem, o jakości materiałów budowlanych oraz o roli nadzoru budowlanego w kontroli rynku.

Joanna Ryńska Bezpieczne przejścia instalacyjne

Bezpieczne przejścia instalacyjne Bezpieczne przejścia instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach, zapewniające odpowiednią klasę odporności ogniowej, są kluczowe przy zapobieganiu rozprzestrzenianiu się pożaru -ognia, dymu i gazów pożarowych. Ściana lub strop musi...

Oddzielenia pożarowe w budynkach, zapewniające odpowiednią klasę odporności ogniowej, są kluczowe przy zapobieganiu rozprzestrzenianiu się pożaru -ognia, dymu i gazów pożarowych. Ściana lub strop musi zachowywać swoje własności w sposób ciągły, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie punktów ingerujących w konstrukcję przegrody - miejsc, w których przez przegrodę przechodzą instalacje.

Jarosław Guzal Rohhe - życie jest formą energii

Rohhe - życie jest formą energii Rohhe - życie jest formą energii

O sytuacji na rynku izolacji technicznych i jego perspektywach oraz o kierunku rozwoju materiałów izolacyjnych mówi Michał Kalinowski, prezes zarządu firmy Rohhe.

O sytuacji na rynku izolacji technicznych i jego perspektywach oraz o kierunku rozwoju materiałów izolacyjnych mówi Michał Kalinowski, prezes zarządu firmy Rohhe.

Waldemar Joniec Izolacje techniczne - zapobieganie stratom energii i korozji instalacji

Izolacje techniczne - zapobieganie stratom energii i korozji instalacji Izolacje techniczne - zapobieganie stratom energii i korozji instalacji

Izolacje techniczne w instalacjach powinny skutecznie chronić nie tylko przed stratami energii (zyskami lub stratami ciepła i chłodu), ale także przed kondensacją pary wodnej na powierzchni przewodów,...

Izolacje techniczne w instalacjach powinny skutecznie chronić nie tylko przed stratami energii (zyskami lub stratami ciepła i chłodu), ale także przed kondensacją pary wodnej na powierzchni przewodów, a w razie potrzeby pełnić nawet funkcję izolacji akustycznej.

dr Artur Miros Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych

Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych

Projektowanie instalacji przemysłowych wiąże się m.in. z określeniem wymaganej grubości izolacji. Wymagania dotyczące grubości izolacji termicznych zawarte w przepisach i normach pomimo pewnych niespójności...

Projektowanie instalacji przemysłowych wiąże się m.in. z określeniem wymaganej grubości izolacji. Wymagania dotyczące grubości izolacji termicznych zawarte w przepisach i normach pomimo pewnych niespójności dają podstawę do uzyskania odpowiedniej temperatury na płaszczu instalacji rurowej. Ważnym zagadnieniem jest też opłacalność zwiększania grubości izolacji, która może być szacowana za pomocą zasad określonych w normach.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Instalacje dobrze zaizolowane

Instalacje dobrze zaizolowane Instalacje dobrze zaizolowane

Poziom zużycia energii oraz stopień bezpieczeństwa pożarowego w budynku zależą od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji przewodów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Poziom zużycia energii oraz stopień bezpieczeństwa pożarowego w budynku zależą od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji przewodów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające...

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które obowiązuje już ponad 4 lata. Niestety nadal nie wszystkie obiekty są projektowane zgodnie z określonymi w przepisach nowymi, zaostrzonymi wymaganiami izolacyjności cieplnej dla przegród...

mgr inż. Ryszard Borkowski Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych,...

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych, sanitarnych, elektrycznych, automatyce itp. O izolacjach przypominano sobie dopiero w ostatniej chwili, kiedy zaczynał się rozruch instalacji i było już za mało czasu na ich odpowiednie wykonanie. Takie podejście skutkowało m.in. niską jakością izolacji, nieskutecznością jej zastosowań, brakiem...

Jacek Sawicki Rodzaje izolacji wysokotemperaturowych

Rodzaje izolacji wysokotemperaturowych Rodzaje izolacji wysokotemperaturowych

Izolacje przeznaczone do stosowania w warunkach wysokich temperatur to materiały i ich układy, które w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie z gorącymi mediami (płomieniami, gazami, cieczami, materiałami...

Izolacje przeznaczone do stosowania w warunkach wysokich temperatur to materiały i ich układy, które w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie z gorącymi mediami (płomieniami, gazami, cieczami, materiałami stałymi, stopionymi itd.) lub czynnikami gorącymi ograniczają emisję ciepła ze źródła do otoczenia i/lub ośrodka sąsiedniego.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.