Izolacje.com.pl

Głęboka termomodernizacja budynków

Deep thermal modernization of buildings

www.pixabay.com

www.pixabay.com

Unia Europejska wymusza na poszczególnych krajach członkowskich wprowadzenie przepisów, które wymagają osiągnięcia standardów blisko zeroenergetycznych przez wszystkie budynki, oprócz obiektów zabytkowych. W działania te świetnie wpisuje się głęboka termomodernizacja, wpływająca na znaczną poprawę efektywności energetycznej budynków.

Zobacz także

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

Balex Metal Sp. z o. o. Jak modernizować budynki przemysłowe?

Jak modernizować budynki przemysłowe? Jak modernizować budynki przemysłowe?

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności...

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności termicznej. Najlepszym i najszybszym sposobem dostosowania istniejących obiektów do aktualnych warunków technicznych oraz standardów architektonicznych jest zastosowanie płyt warstwowych.

Procesy termomodernizacyjne w Polsce nabrały tempa na przełomie XX i XXI wieku. Miało na to wpływ kilka czynników, między innymi coraz większa dostępność materiałów do termomodernizacji i ich niższa cena, lepsze możliwości technologiczne, większe oczekiwania dotyczące komfortu użytkowania budynków oraz zaostrzające się przepisy, określające najpierw parametry cieplne obudowy zewnętrznej, a później również zapotrzebowania na energię. Jednak ówczesne procesy termomodernizacyjne daleko odbiegają od dzisiejszych standardów oraz zaleceń wspólnoty europejskiej, według których budynki już wkrótce mają stać się blisko zeroenergetyczne. Te wymagania spełnia tak zwana głęboka termomodernizacja.

O czym przeczytasz w artykule?
 • Oszczędność energii celem głębokiej termomodernizacji
 • Europejskie standardy energetyczne dla nowych i modernizowanych budynków
 • Ogólne definicje termomodernizacji do standardu NZEB
 • Szczegółowe definicje termomodernizacji do standardu NZEB
 • Podstawowe elementy procesu termomodernizacji
 • Poprawa izolacyjności przegród
 • Zwiększanie efektywności instalacji
W artykule poruszono zagadnienie głębokiej termomodernizacji do standardu NZEB. Przedstawiono wymagania dotyczące tego procesu, jakie obowiązują w niektórych krajach europejskich. Omówiono najważniejsze elementy termomodernizacji przegród i związane z tym problemy. Podano przykłady udanych termomodernizacji wraz z analizą stopnia opłacalności tych inwestycji.
Deep thermal modernization of buildings.

The article discusses the issue of deep thermal modernisation in order to achieve the NZEB (zero-energy) standard. Requirements for this process that are in force in some European countries were presented. The most important elements of thermal modernization of partitions and related problems were discussed. Examples of successful thermal modernization investments are presented along with an analysis of the their profitability.

Cel: oszczędność energii

Głęboka termomodernizacja prowadzi do szeroko pojętej oszczędności energii, zarówno przez poprawę parametrów energetycznych poszczególnych elementów zewnętrznej obudowy obiektu, jak i ze względu na zysk ciepła dzięki kompleksowemu podejściu do zapotrzebowania na energię dla całości bryły.

Możliwe ulepszenia termomodernizacyjne to takie, w wyniku których następuje:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczoną do budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych,
 • wykonanie przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła (które z założenia jest bardziej efektywne niż lokalne źródła ciepła),
 • całkowita lub częściowa zmiana źródeł energii na źródła odnawialne.

Europejskie standardy energetyczne dla nowych i modernizowanych budynków

Wymagania prawne dotyczące budynków poddawanych termomodernizacji są opisane w zmienionej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej (EED).

Zgodnie z dyrektywą EPBD (art. 9) państwa członkowskie powinny tworzyć polityki, mające na celu wspieranie modernizacji budynków do osiągnięcia poziomu niemal zerowego zużycia energii (NZEB).

Dyrektywa EPBD podaje następującą definicję budynku o niemal zerowym zużyciu energii: „NZEB oznacza budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu”.

Jak dotąd wymagania ustanowione przez Komisję Europejską dotyczą tylko wszystkich nowych budynków, które od 2021 r. muszą być budowane w standardzie NZEB (od 2019 r. dotyczy to budynków będących własnością i zajmowanych przez instytucje publiczne). Dla budynków modernizowanych nie wprowadzono w tym zakresie żadnych obowiązkowych przepisów.

Zgodnie z art. 2a EPBD państwa członkowskie powinny jednak ustanowić długoterminowe strategie remontowe w celu zmobilizowania inwestycji w renowację krajowych zasobów budowlanych. Komisja oceniła, że niezbędny średni poziom termomodernizacji, pozwalający na opłacalne zrealizowanie unijnych celów w zakresie efektywności energetycznej, wynosi 3%.

Ogólne definicje termomodernizacji do standardu NZEB

Zgodnie z dyrektywą EPBD za istotną modernizację uznaje się taką, w której:

a) całkowity koszt prac modernizacyjnych związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku przekracza 25% jego wartości, nie wliczając wartości gruntu, na którym budynek jest usytuowany
lub
b) modernizacji podlega ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku.

W rekomendacji 2016/1318 Komisji Europejskiej stwierdza się, że modernizacja zgodnie z wymogami NZEB powinna iść w parze z określonymi dla niej wymogami, dotyczącymi charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z raportem projektu COHERENO ogólna definicja termomodernizacji do standardu NZEB może obejmować jedno lub kilka z poniższych wymagań:

a) charakterystyka energetyczna budynku po modernizacji spełnia wymagania standardu NZEB dla nowych budynków, ponieważ są one zdefiniowane na poziomie państw członkowskich lub regionów UE
i/lub
b) zużycie energii pierwotnej w budynku po modernizacji zmniejsza się o 75% w porównaniu ze stanem przed modernizacją
i/lub
c) maksymalne zapotrzebowanie na energię pierwotną wynosi nie więcej niż 50–60 kWh/(m2·rok) i obejmuje ogrzewanie/chło­dzenie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wentylację, zużycie energii przez systemy pomocnicze budynku
i
d) minimalny udział energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, proponowany na poziomie co najmniej 50% łącznego zapotrzebowania na energię w budynku
i
e) wymóg w zakresie emisji CO2, wynoszący nie więcej niż 3 kg CO2/(m2·rok), co sugeruje się na podstawie wymagań w zakresie realizacji długoterminowych celów dekarbonizacji sektorów mieszkalnictwa i usług wynikających z Planu działania UE na rzecz niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r.

Istniejące zagraniczne definicje głębokiej termomodernizacji do standardu NZEB wykorzystują jedno lub więcej z wymienionych powyżej wymagań.

Szczegółowe definicje termomodernizacji do standardu NZEB

Kryteria termomodernizacji budynków do standardu NZEB zostały zidentyfikowane w 13 krajach i regionach, ale definicje zostały określone tylko w 8 (Austria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Francja, Łotwa, Litwa, Region Stołeczny Brukseli).

Polska nie posiada oficjalnej definicji termomodernizacji do standardu NZEB. Dania i Litwa mają taką samą definicję NZEB dla nowych i istniejących budynków. Podobnie jest w Bułgarii, na Cyprze, we Włoszech i na Łotwie, gdzie definicja NZEB dla nowych budynków jest również stosowana w przypadku kompleksowych termomodernizacji.

Poniżej zamieszczono więcej informacji na temat wymagań dla standardu NZEB dla istniejących budynków w wybranych krajach UE.

Austria

Wymagania dla osiągnięcia standardu NZEB zostały określone jednocześnie dla nowych i modernizowanych budynków. Obejmowały one cele pośrednie, dotyczące zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji, zapotrzebowanie na energię końcową, całkowity współczynnik efektywności energetycznej, zapotrzebowanie na energię pierwotną i emisje CO2 dla lat 2014, 2016, 2018 i 2020.

Najostrzejsze wymagania weszły w życie w 2020 roku i można je uznać za definicję modernizacji do standardu NZEB dla budynków mieszkalnych. Standard ten jest określony za pomocą następujących wskaźników:

 • zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUH  ≤  17∙(1 + 2,5∙(A/V)) kWh/(m2·rok), gdzie A/V – współczynnik kształtu,
 • zapotrzebowanie na energię końcową zużywaną przez systemy techniczne budynku na potrzeby ogrzewania (zmienne),
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną EP  ≤  200 kWh/(m2·rok),
 • emisja CO2  ≤  32 kg/(m2·rok)

lub

 • zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUH  ≤  25∙(1 + 2,5∙(A/V)) kWh/(m2·rok),
 • całkowity współczynnik efektywności energetycznej ≥  0,95,
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną EP  ≤  200 kWh/(m2·rok),
 • emisja CO2  ≤  32 kg/(m2·rok).

Wymagania standardu NZEB dla nowych budynków mieszkalnych są następujące:

 • zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUH  ≤  10∙(1 + 3,0∙(A/V)) kWh/(m2·rok),
 • zapotrzebowanie na energię końcową zużywaną przez systemy techniczne budynku na potrzeby ogrzewania (zmienne),
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną EP ≤  160 kWh/(m2·rok),
 • emisja CO2  ≤  24 kg/(m2·rok)

lub

 • zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUH  ≤  16∙(1 + 3,0∙(A/V)) kWh/(m2·rok),
 • całkowity współczynnik efektywności energetycznej ≥  0,75,
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną EP  ≤  160 kWh/(m2·rok),
 • emisja CO2  ≤  24 kg/(m2·rok).

Przykład Austrii pokazuje, że wymagania dotyczące budynków poddawanych termomodernizacji są niższe niż dla nowobudowanych, co wydaje się uzasadnione.

Irlandia

Irlandzka definicja termomodernizacji budynków mieszkalnych do standardu NZEB znajduje się w dokumencie „Towards nearly zero energy buildings in Ireland”.

W 2020 r. docelowe zużycie energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody, wbudowanego oświetlenia i wentylacji w istniejących budynkach mieszkalnych powinno wynosić od 125 do 150 kWh/(m2·rok). Do jego pokrycia należy wykorzystać energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, w tym energię z OZE wytwarzaną na miejscu lub w pobliżu.

Część L (Conservation of Fuel and Energy) Irlandzkich Przepisów Budowlanych (Irish Building Regulations) określa ustawowe, minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków mieszkalnych poddawanych rozbudowie, istotnej modernizacji lub przebudowie. Dotyczą one w szczególności maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła przez przegrody oraz szczelności powietrznej i przedstawiono je w TABELI 1.

tab1 gleboka termomodernizacja

TABELA 1. Wymagania dotyczące współczynników przenikania ciepła i szczelności powietrznej przegród w budynkach poddawanych termomodernizacji w Irlandii

Wymagania dotyczące nowych budynków, powstających w standardzie NZEB są ostrzejsze niż dla modernizowanych.

 • Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną nie powinien przekraczać 45 kWh/(m2·rok).
 • Udział energii ze źródeł odnawialnych wynosi minimum 20%.
 • Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych nie może przekroczyć 0,18 W/(m2·K), a dla okien zewnętrznych 1,4 W/(m2·K).
 • Maksymalny współczynnik przepuszczalności powietrznej dla przegród określony został na poziomie 5 m3/h/m2.
Słowacja

Zgodnie ze słowackimi przepisami głęboka termomodernizacja to modernizacja budynku do poziomu niskoenergetycznego. Budynek poddawany głębokiej termomodernizacji musi spełniać wymogi niemal zerowego zużycia energii (takie same, jak w przypadku nowych budynków), jeżeli jest to technicznie, funkcjonalnie i ekonomicznie wykonalne.

Standard jest zdefiniowany przez następujące wskaźniki:

 • zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUH  ≤  50 kWh/(m2·rok) w zależności o współczynnika kształtu budynków
  – budynki jednorodzinne EUH  ≤  40,7 kWh/(m2·rok),
  – budynki wielorodzinne EUH  ≤  25,0 kWh/(m2·rok),
  – budynki biurowe EUH  ≤  26,8 kWh/(m2·rok),
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną
  – budynki jednorodzinne EP  ≤  54 kWh/(m2·rok),
  - budynki wielorodzinne EP  ≤  32 kWh/(m2·rok),
  - budynki biurowe EP  ≤  60 kWh/(m2·rok).
  Dotyczy to sumy energii zużywanej na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia i wbudowanego oświetlenia.

Dodatkowe wymagania związane są ze współczynnikiem przenikania ciepła U dla różnych elementów budynku, co pokazano w TABELI 2.

tab2 gleboka termomodernizacja

TABELA 2. Przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła dla różnych przegród w budynkach niskoenergetycznych na Słowacji

Francja

Wymagania dotyczące budynków poddawanych termomodernizacji są określone w planie na rzecz zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Modernizacja do NZEB nie jest zdefiniowana bezpośrednio, ale dokument opisuje modernizację do standardu energooszczędnego. Jest ona określona następującymi wskaźnikami:

 • zapotrzebowanie na energię pierwotną – budynki mieszkalne EP  ≤  80 kWh/(m2·rok) – dotyczy sumy energii zużywanej na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, wbudowanego oświetlenia i urządzeń pomocniczych,
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną – budynki biurowe EP  ≤  60% zapotrzebowania na energię pierwotną budynku referencyjnego, wyposażonego w elementy i systemy spełniające wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej i efektywności energetycznej.

Wymagania te zmieniają się w zależności od regionów geograficznych i wysokości ponad poziomem morza.

Dla budynków nowych wymagania dotyczące zapotrzebowania na energię pierwotną są inne:

 • wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną – budynki mieszkalne EP  ≤  60 kWh/(m2·rok) – dotyczy sumy energii zużywanej na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego i urządzeń pomocniczych,
 • wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną – budynki biurowe EP  ≤  110 kWh/(m2·rok).
Szwecja

W Szwecji wymagania dotyczące budynków poddawanych termomodernizacji do standardu NZEB są takie same, jak w przypadku nowych budynków. Określają je następujące wskaźniki:

 • zapotrzebowanie na energię pierwotną – budynki mieszkalne EP  ≤  30–75 kWh/(m2·rok), w zależności od budynku referencyjnego i lokalizacji,
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną – budynki niemieszkalne EP  ≤  30–105 kWh/(m2·rok), w zależności od budynku referencyjnego i lokalizacji.

Szwedzkie prawodawstwo promuje poprawę efektywności energetycznej w istniejących budynkach do poziomu NZEB, tam gdzie jest to opłacalne i technicznie wykonalne. Jeżeli głęboka termomodernizacja nie jest możliwa, przeprowadzone prace powinny pozwolić na uzyskanie racjonalnie dużej poprawy efektywności energetycznej. Istniejące przepisy zapewniają elastyczność w tym zakresie.

Podstawowe elementy procesu głębokiej termomodernizacji

Poddając budynek głębokiej termomodernizacji, należy skoncentrować się przede wszystkim na wysokim poziomie oszczędności energii (jest to zazwyczaj około 50%), jaki należy osiągnąć dla obiektu oraz na poprawieniu jego charakterystyki energetycznej. Przedsięwzięcie musi być opłacalne, ale powinno się również wiązać z odpowiednim dofinansowaniem, którego źródeł należy szukać w polityce spójności.

Chcąc polepszyć charakterystykę energetyczną budynków stosuje się następujące środki:

 • poprawia się izolacyjność termiczną przegród zewnętrznych,
 • zwiększa się efektywność systemów ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia,
 • instaluje się systemy automatyki i sterowania budynków.

Niezwykle istotne są również działania edukacyjne, wpływające na zachowania „proefektywnościowe” użytkowników obiektów. Warto zatem przeanalizować poszczególne rodzaje środków pod kątem wiążących się z nimi aspektów pozytywnych i negatywnych.

Poprawa izolacyjności przegród 

Jednym z najczęściej napotykanych problemów związanych z głęboką termomodernizacją jest konieczność docieplenia przegród już ocieplonych materiałem izolacyjnym o niewystarczającej grubości. Istnieją wtedy dwie metody postępowania:

1) zdjęcie starej warstwy ocieplenia i ocieplenie odpowiednio grubą warstwą nowego materiału
lub
2) ułożenie dodatkowej izolacji na istniejącej wcześniej warstwie.

Wybór odpowiedniej metody zależy od konkretnego przypadku, każda ma swoje wady i zalety.

Zdjęcie w całości istniejących warstw materiału jest rozwiązaniem droższym, zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Wiąże się z koniecznością wywiezienia i utylizacji usuniętych materiałów. Daje jednak dużo większe możliwości rewitalizacji obiektu.

Można zastosować różne sposoby docieplenia, umożliwiające wykonanie docelowej elewacji obiektu w różnych technologiach i materiałach. Można też dobrać materiał izolacji, zarówno pod kątem jego ceny, parametrów cieplnych i wilgotnościowych oraz zastosowanego wykończenia.

Najczęściej stosuje się tu metody docieplenia w technologii mokrej tzw. ETICS (z wykończeniem tynkiem o różnego rodzaju fakturze i kolorze) lub suchej ze stelażem pod elewację z różnych materiałów (tworzyw sztucznych, szkła, kamienia, płyt ceramicznych, cementowych lub drewna).

Metoda ETICS swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim stosunkowo niskiej cenie. Bardzo istotne jest, aby poszczególne elementy systemu były kompatybilne, a także, aby warunki wykonywania prac były w miarę stabilne.

W tym systemie można zastosować różne materiały do izolacji termicznej (mające inną paroprzepuszczalność i palność oraz izolacyjność akustyczną i nasiąkliwość), takie jak:

 • płyty EPS (ekspandowany polistyren, potocznie zwany styropianem),
 • płyty XPS (ekstrudowany polistyren, potocznie zwany styrodurem),
 • płyty z wełny mineralnej,
 • płyty PIR i PUR.

Jednak aby otrzymać trwałą, ciągłą i skuteczną warstwę izolacji, to projektując i wykonując docieplenie, trzeba wziąć pod uwagę różne parametry zastosowanego materiału. Determinują one rodzaj/właściwości tynku oraz ewentualnie farby. Błędy tu popełnione będą skutkowały zniszczeniami elewacji, takimi jak odpadanie tynku, łuszczenie się farb, spękania itp.

Dla uzyskania trwałego efektu niezwykle istotne jest, zwłaszcza po usunięciu wcześniejszych warstw izolacji, odpowiednie przygotowanie podłoża: oczyszczenie, wyrównanie, sprawdzenie wilgotności tak, aby można było przykleić materiał izolacyjny zgodnie z wytycznymi instrukcji metodą obwodowo-punktową.

W większości przypadków konieczne jest również użycie odpowiednich łączników mechanicznych o „grzybkach” i trzpieniach dopasowanych do rodzaju materiału izolacyjnego.

Zastosowanie warstwy zbrojącej – siatki z włókna szklanego i tworzyw sztucznych z odpowiednimi zakładami, dodatkowo wzmocnionej w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia, pozwala uzyskać elewację odporną na uszkodzenia mechaniczne. Siatka powinna być równomiernie zatopiona w materiale izolacyjnym, żeby chroniła elewację przed spękaniami, szczególnie w miejscach takich, jak obrzeża okienne (gdzie powinny znaleźć się fragmenty dodatkowej siatki ułożone pod kątem 45°).

Bardzo ważne jest również sprawdzenie, czy po zdjęciu starej warstwy izolacji na elewacji nie ma spękań. Jeśli występują, trzeba je koniecznie usunąć i przed położeniem nowego docieplenia wzmocnić mur.

Podczas ocieplania metodą ETICS istotne jest też stosowanie wszystkich elementów dodatkowych, takich jak: listwy startowe, narożne, okapniki itp. wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, aby wkrótce po oddaniu prac nie było konieczności naprawy elewacji.

Zdecydowaną wadą systemu ETICS są po pierwsze dość wymagające warunki układania – temperatura powyżej 5°C, niezbyt intensywna operacja słoneczna, brak opadów atmosferycznych itd., a po drugie trudności w dokonaniu miejscowej naprawy.

Istnieje też obiegowa opinia, że elewacje wykonane w tym systemie są nieatrakcyjne i monotonne. Jest to niestety związane z działaniem bez współpracy z dobrym architektem lub nadmiernym uleganiem „zachciankom” i wytycznym właścicieli. Nie musi tak jednak być, a ocieplenie może nadać nowy charakter starym obiektom.

Drugim sposobem docieplenia jest zastosowanie systemu suchego, gdzie materiał izolacyjny jest umieszczony między elementami stelażu. Możliwy jest tu podobny wybór materiałów do izolacji termicznej chociaż najczęściej stosuje się płyty z wełny mineralnej ze względu na łatwość ich układania.

Docieplenie w takim systemie daje za to większą możliwość wykorzystania różnorodnych materiałów elewacyjnych – od płyt z tworzyw sztucznych i cementowo-włóknowych, przez płyty betonowe i kamienne, na szkle i drewnie skończywszy – oraz ich łączenie. Dzięki temu stare elewacje zyskują całkowicie nowy charakter. Konieczne jest jednak takie zaprojektowanie stelażu, aby nie stanowił on dodatkowych mostków termicznych lub należy na etapie projektowania uwzględnić ich wpływ na ostateczną wartość współczynnika przenikania ciepła Uc.

Rodzaj stelażu powinno się dobierać do materiału użytego do wykończenia elewacji, uwzględniając między innymi jego ciężar i sposób mocowania. Niezwykle istotne jest zastosowanie materiałów do izolacji wiatrochronnej, aby nie następowało niekontrolowane wywiewanie ciepła przez silne ruchy powietrza pod elewacją.

Zaletą systemów suchych są ich zdecydowanie mniejsze ograniczenia montażowe związane z warunkami zewnętrznymi. Oczywiście nie można prowadzić prac w ulewnym deszczu czy porywistym wietrze, ale np. ujemna temperatura czy nadmierne nasłonecznienie nie stanowią już ograniczenia.

Docieplenie już ocieplonej elewacji wydaje się rozwiązaniem zdecydowanie tańszym i bardziej ekologicznym. Nie ma tu kosztów związanych z pracami rozbiórkowymi, ani gromadzeniem, wywozem i utylizacją materiałów. Ale ten sposób nie zawsze jest możliwy.

Ocieplenia wykonywane wiele lat temu, bez odpowiedniego nadzoru, z materiałów o wątpliwej lub ograniczonej jakości, bez stosowania się do wytycznych systemowych czasem okazują się bardzo trudnym frontem robót.

W przypadku docieplania już wcześniej ocieplonej elewacji konieczne jest dokładne sprawdzenie i przygotowanie podłoża. Należy ocenić jakość mocowania istniejącej warstwy izolacji przez wykonanie odkrywek kontrolnych, sprawdzających zastosowaną metodę klejenia oraz zrobić testy typu „pull off”, określające wytrzymałość zaprawy klejowej i warstwy wierzchniej.

Trzeba również wykonać badanie sprawdzające wytrzymałość materiału konstrukcyjnego przez testy na wyrywanie kołków, które w tej metodzie muszą być dłuższe ze względu na mocowanie izolacji na wcześniej ułożonym materiale.

Stosowanie dodatkowej warstwy izolacji wiąże się też z ograniczeniem możliwości docieplenia do systemu ETICS, gdyż zazwyczaj zamontowanie stelaży pod inne materiały elewacyjne jest w tej metodzie niemożliwe.

Przegrodami zewnętrznymi, których izolowanie wydaje się łatwiejsze są stropodachy i skośne dachy. Tu również sposoby docieplenia zależą od konkretnego przypadku/konstrukcji.

Stosunkowo niewiele problemów technicznych występuje podczas docieplania płaskich, pełnych stropodachów. Konieczne jest oczywiście sprawdzenie możliwości konstrukcyjnych stropu, a następnie postępowanie według zasad dociepleń stropodachów o klasycznym bądź odwróconym układzie warstw. Najistotniejsze jest tu sprawdzenie parametrów cieplno-wilgotnościowych, aby po termomodernizacji nie dochodziło do międzywarstwowej kondensacji pary wodnej.

Dostępnych jest wiele materiałów do dociepleń stropodachów, począwszy od standardowo używanych płyt z wełen mineralnych, polistyrenów ekstrudowanych i ekspandowanych, przez płyty PIR i PUR, aż do pian aplikowanych metodą natryskową i twardniejących na powierzchni dachu.

W wypadku docieplania stropodachu o konstrukcji dwudzielnej gama materiałów możliwych do zastosowania jest jeszcze szersza – dochodzą granulaty, zarówno z materiałów standardowych, jak i inne np. granulaty celulozowe.

Należy pamiętać, że w stropodachach wentylowanych warstwa ocieplenia musi zostać położona poniżej przestrzeni wentylacyjnej. Izolacja ułożona powyżej warstwy wentylacyjnej nie spełni swoich funkcji i będzie tylko niepotrzebnym wydatkiem. Gdy zachodzi konieczność zlikwidowania przestrzeni wentylowanej, istotne jest przeanalizowanie i rozwiązanie problemów wilgotnościowych, które mogą wystąpić w stropodachu po jego dociepleniu.

W użytkowanych budynkach częstym problemem staje się docieplenie skośnych dachów nad zamieszkałym poddaszem. Jeśli nie ma możliwości docieplenia połaci dachowej od strony wewnętrznej, należy ułożyć izolację tzw. metodą nakrokwiową od strony zewnętrznej. Takie możliwości dają sztywne materiały izolacyjne, które mają formę ułatwiającą wykończenie docieplonego dachu materiałem pokryciowym.

Konstrukcja dachów i stropodachów poddawanych termomodernizacji powinna być oceniona pod kątem możliwości ich dodatkowego dociążenia elementami instalacji solarnych (ogniw fotowoltaicznych czy kolektorów słonecznych).

Przegrodą, której nie powinno się pomijać podczas głębokiej termomodernizacji, są podłogi na gruncie i stropy nad nieogrzewanymi piwnicami. Problemy z dociepleniem podłóg wynikają najczęściej z konieczności rozbiórki wszystkich warstw powłokowych dla zapewnienia odpowiednich parametrów cieplnych. Jedynym uzasadnieniem niewykonywania modernizacji podłogi jest niewystarczająca wysokość pomieszczenia po ociepleniu lub jego zabytkowy charakter. W nieogrzewanej piwnicy ocieplenie powinno być położone w miarę możliwości od strony piwnicy.

Jeśli docieplenie tradycyjnymi materiałami, dla uzyskania oczekiwanego współczynnika przenikania ciepła, miałoby zbyt dużą grubość, należy zastosować takie o konkurencyjnych parametrach.

Dostępne są już materiały, które ze względu na swoją cenę są jeszcze rzadko stosowane, jak np. maty aerożelowe. Ich parametry są nawet ponad dwukrotnie lepsze niż materiałów tradycyjnych, co pozwala na stosowanie zdecydowanie mniejszych grubości izolacji w celu osiągniecia takich samych wartości współczynnika przewodzenia ciepła.

Wśród elementów zewnętrznej obudowy budynku, które należy wymienić podczas głębokiej termomodernizacji jest stolarka okienna i drzwiowa. Jeszcze 12 lat temu wymagania dotyczące stolarki były blisko trzykrotnie gorsze od tych, które będą obowiązywały już od stycznia 2021 r., dlatego wymiana tych elementów, mimo że zdecydowanie najkosztowniejsza w całym procesie modernizacji, staje się coraz bardziej opłacalna.

Dla osiągnięcia celu głębokiej termomodernizacji ważny jest taki sposób prowadzenia prac, który likwiduje lub zmniejsza wpływ mostków termicznych. Przykładem może być połączenie izolacji ściany zewnętrznej z izolacją wentylowanego stropodachu, gdzie brak odpowiedniego docieplenia ścianki kolankowej może spowodować występowanie w tym miejscu kondensacji powierzchniowej we wnętrzu i rozwój grzybów pleśniowych.

Innym tego typu miejscem jest mostek na styku ściany zewnętrznej i podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą. Należy zrobić tu nie tylko odpowiednią izolację krawędziową, ale również wykonać zakład na ścianie fundamentowej lub ścianie piwnicy, minimalizujący straty ciepła od strony wewnętrznej.

Największe wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła przybiera zwykle mostek przy płytach balkonowych oraz loggii. Należy go więc zmniejszyć lub zlikwidować przez odpowiednie izolowanie płyt tak, aby nie przerwać ciągłości izolacji na ścianach.

Groźnym mostkiem, często całkowicie pomijanym w dawnych procesach termomodernizacyjnych, są obrzeża okienne. Ich docieplenie wiąże się nie tylko ze zmniejszeniem strat ciepła, ale również z poprawieniem szczelności obiektu, co przekłada się na możliwość zmniejszenia strat energii w wyniku wentylacji i zastosowania systemów rekuperacji, czyli odzysku ciepła z wentylacji.

Zwiększanie efektywności instalacji

Głęboka termomodernizacja to również prowadzenie działań na rzecz poprawy sprawności systemów instalacji ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dlatego nie można ograniczać się tylko do docieplenia przegród odpowiednią grubością materiału izolacyjnego.

Planując cały proces, należy również pamiętać o dociepleniu przewodów instalacji, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie przechodzą one przez nieogrzewane pomieszczenia. W starych budynkach sprawność instalacji wewnętrznych oraz jakość źródeł ciepła powoduje, że zapotrzebowanie na energię końcową w stosunku do energii użytkowej jest dwu- lub w skrajnych przypadkach trzykrotnie większe.

Proces głębokiej termomodernizacji wiąże się z bardzo ścisłą współpracą międzybranżową, zarówno na etapie przygotowania projektu termomodernizacji, jak i na etapie wykonawstwa, aby ewentualne problemy rozwiązywać w sposób, który będzie przyczyniał się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Przykłady głębokiej termomodernizacji

Ciekawym przykładem głębokiej termomodernizacji w warunkach polskich jest remont szkoły w Końskich. Na FOT. 1 pokazano widok budynku przed termomodernizacją, a na FOT. 2 – po termomodernizacji.

1 gleboka termomodernizacja

FOT. 1. Budynek szkoły w Końskich przed termomodernizacją; fot.: ZSP nr 1 w Końskich

2 gleboka termomodernizacja

FOT. 2. Budynek szkoły w Końskich po przeprowadzonej termomodernizacji; fot.: ZSP nr 1 w Końskich

Obliczeniowa wartość wskaźnika zapotrzebowania energii końcowej przed termomodernizacją wyniosło 520 kWh/m2/rok. Po termomodernizacji wynosi ono 40 kWh/m2/rok. Koszt prac to 840 zł/m2. Przy oszczędnościach energii końcowej równych 480 kWh/m2/rok i koszcie energii na poziomie 25 groszy za 1 kWh roczne oszczędność kosztów energii cieplnej wynosi 120 zł/m2/rok. Można dzięki temu wyliczyć, że prosty okres zwrotu nakładów wynosi 7 lat. Uzyskano korzystny efekt energetyczny przy bardzo dobrych, jak na warunki prac remontowych, parametrach ekonomicznych.

Niestety w przypadku budynków mieszkalnych, szczególnie jednorodzinnych, akceptowalne dla inwestorów parametry ekonomiczne rzadko idą w parze ze znakomitymi efektami energetycznymi. Przykładem głębokiej termomodernizacji jest remont domu jednorodzinnego w miejscowości Dąbrówka Wyłazy pod Siedlcami. Zbudowano go na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku (FOT. 3). W 2014 r. właściciel wymienił w nim dach. Nieocieplony budynek był ogrzewany piecem kaflowym. Dom nie ma przyłącza gazu ziemnego.

3 gleboka termomodernizacja

FOT. 3. Budynek jednorodzinny pod Siedlcami przed termomodernizacją; fot.: KAPE

W wyniku audytu energetycznego i wytycznych właściciela zdecydowano się na następujące przedsięwzięcia termomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, ocieplenie podłogi na gruncie, dachu i stropu, montaż wentylacji z rekuperacją, wymianę źródła ciepła, zmianę sposobu ogrzewania na instalację CO z grzejnikami.

Dodatkowo wykonano nowe instalacje, generalny remont z powiększeniem południowego okna oraz zmianę funkcji poddasza na mieszkalne. Efekty tych działań pokazano na FOT. 4.

4 gleboka termomodernizacja

FOT. 4. Budynek jednorodzinny pod Siedlcami po termomodernizacji; fot.: KAPE 

Przed termomodernizacją, budynek zużywał na cele grzewcze obliczeniowo 81,05 GJ energii rocznie. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energię, zarówno na c.o., jak również c.w.u. o 88,77%.

Po remoncie budynek zużywa na cele grzewcze około 8,36 GJ energii rocznie. Zmniejszenie zużycia energii jest znaczne, co niestety, nie przekłada się na dobry wynik ekonomiczny inwestycji. Prosty okres zwrotu nakładów (SPBT) wyniósł około 70 lat.

Podsumowanie i wnioski

Obecne możliwości techniczne pozwalają radykalnie ograniczyć zużycie energii w istniejących budynkach, niezależnie od okresu, w którym były one wznoszone. Koszty poprawy efektywności energetycznej obiektów mogą być różne, w zależności od przypadku. Należy podkreślić, że najkorzystniej jest realizować taką inwestycję w sposób kompleksowy.

Niestety często podczas termomodernizacji w Polsce koszty uzyskania oszczędności 1 kWh energii, biorąc pod uwagę trwałość inwestycji, są wyższe od kosztów zakupu energii, co czyni cały proces nieefektywnym ekonomicznie. Konieczne wydaje się więc zastosowanie finansowych mechanizmów wsparcia, co podyktowane jest również względami społecznymi i zdrowotnymi. Kluczowym jest tu kryterium redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, takich jak: pyły, tlenki siarki, tlenek i dwutlenek węgla itp.

Efektywność kosztową głębokich termomodernizacji w Polsce można poprawić, uwzględniając koszty zewnętrzne zużycia energii. Konstrukcja budynku, a także jej stan techniczny, mają znaczący wpływ na efektywność kosztową termomodernizacji. Nie wszystkie technologie termomodernizacyjne można zastosować ze względu na rodzaj i materiał konstrukcji obiektu oraz jego stan techniczny, dlatego w wielu przypadkach konieczna jest, oprócz audytu energetycznego, szczegółowa ocena techniczna.

Współczesne technologie termomodernizacyjne szczególnie w zakresie ocieplania przegród zewnętrznych budynku osiągnęły praktycznie kres swoich możliwości. Dlatego konieczne jest wspieranie innowacji, jak: izolacje transparentne, izolacje próżniowe, materiały zmiennofazowe itp.

Według KAPE potencjał techniczny termomodernizacji zasobów budowlanych w Polsce jest znaczny i wynosi ponad 45% możliwej do zaoszczędzenia energii końcowej budynków. Aby jednak jego wykorzystanie stało się możliwe, potrzebne jest podjęcie wielu działań natury regulacyjnej, edukacyjno-informacyjnej i finansowej.

Komentarze

Powiązane

Henryk Ziobro Mocowanie mechaniczne materiału termoizolacyjnego w ETICS

Mocowanie mechaniczne materiału termoizolacyjnego w ETICS Mocowanie mechaniczne materiału termoizolacyjnego w ETICS

Łączniki mechaniczne są jednym z podstawowych elementów systemu ocieplenia ścian zewnętrznych (ETICS). Ich podstawowym zadaniem jest dodatkowa ochrona warstwy ocieplenia przed siłami ssącymi wiatru. Łączniki...

Łączniki mechaniczne są jednym z podstawowych elementów systemu ocieplenia ścian zewnętrznych (ETICS). Ich podstawowym zadaniem jest dodatkowa ochrona warstwy ocieplenia przed siłami ssącymi wiatru. Łączniki przenoszą też obciążenia termiczne spowodowane nagrzewaniem i chłodzeniem się ocieplonej elewacji. Chronią ponadto przed skutkami niewłaściwego przygotowania podłoża do klejenia płyt izolacyjnych, takimi jak brak gruntowania podłoża czy pozostawienie starych tynków albo łuszczących się farb elewacyjnych.

mgr inż. Tomasz Zembrowski, Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń Jak wybrać farbę elewacyjną?

Jak wybrać farbę elewacyjną? Jak wybrać farbę elewacyjną?

Farby elewacyjne są powszechnie kojarzone i stosowane z ociepleniami ścian zewnętrznych. Stosuje się je w różnych etapach cyklu życia ocieplenia w celu odświeżenia elewacji, która wraz z upływem lat straciła...

Farby elewacyjne są powszechnie kojarzone i stosowane z ociepleniami ścian zewnętrznych. Stosuje się je w różnych etapach cyklu życia ocieplenia w celu odświeżenia elewacji, która wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę lub uległa zabrudzeniu, lub przemalowania nowej elewacji, która nie spełnia oczekiwań inwestora. Jak jednak wybrać właściwą?

dr inż. Małgorzata Niziurska Systemy ociepleń ETICS - rozprzestrzenianie ognia przez ściany

Systemy ociepleń ETICS - rozprzestrzenianie ognia przez ściany Systemy ociepleń ETICS - rozprzestrzenianie ognia przez ściany

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla systemów ociepleń są zróżnicowane w zależności od przyjętej specyfikacji technicznej. Wytyczne ETAG 004:2013 [1] w zakresie bezpieczeństwa pożarowego odnoszą...

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla systemów ociepleń są zróżnicowane w zależności od przyjętej specyfikacji technicznej. Wytyczne ETAG 004:2013 [1] w zakresie bezpieczeństwa pożarowego odnoszą się wyłącznie do klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13501-1+A1:2010 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień" [2]. System klasyfikacji opisany w tej normie definiuje...

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Rozwiązania elewacyjne stosowane w modernizowanych obiektach

Rozwiązania elewacyjne stosowane w modernizowanych obiektach Rozwiązania elewacyjne stosowane w modernizowanych obiektach

W praktyce budowlanej obserwuje się często, że elewacje starych budynków wykonanych przeważnie z wielkiej płyty, ale niestety również elewacje nowych budynków wykonanych w technologii lekkiej-mokrej (ETICS)...

W praktyce budowlanej obserwuje się często, że elewacje starych budynków wykonanych przeważnie z wielkiej płyty, ale niestety również elewacje nowych budynków wykonanych w technologii lekkiej-mokrej (ETICS) ulegają z czasem uszkodzeniu pod wpływem działania warunków atmosferycznych.

dr inż. Paweł Krause Uszkodzenia elewacji z kompozytów akrylowych

Uszkodzenia elewacji z kompozytów akrylowych Uszkodzenia elewacji z kompozytów akrylowych

Kompozyty akrylowe imitujące tradycyjne elementy wykończeniowe są coraz powszechniejsze. Podobnie jak w przypadku innych systemów ociepleń, tego typu materiały wymagają zastosowania określonych reżimów...

Kompozyty akrylowe imitujące tradycyjne elementy wykończeniowe są coraz powszechniejsze. Podobnie jak w przypadku innych systemów ociepleń, tego typu materiały wymagają zastosowania określonych reżimów technologicznych, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzeń, skutkujących obniżeniem trwałości ocieplonej elewacji.

mgr inż. Andrzej Wanat Oddziaływania zewnętrzne na elewacje ocieplone w technologii ETICS

Oddziaływania zewnętrzne na elewacje ocieplone w technologii ETICS Oddziaływania zewnętrzne na elewacje ocieplone w technologii ETICS

Jednym z bardziej istotnych walorów użytkowych elewacji jest jej trwałość. Elementy te są jednak narażone na wiele różnorodnych oddziaływań niszczących, jak naprężenia termiczne czy korozja mikrobiologiczna.

Jednym z bardziej istotnych walorów użytkowych elewacji jest jej trwałość. Elementy te są jednak narażone na wiele różnorodnych oddziaływań niszczących, jak naprężenia termiczne czy korozja mikrobiologiczna.

dr inż. Małgorzata Niziurska Wpływ warunków atmosferycznych w trakcie montażu i sezonowania styropianu białego i grafitowego w systemach ETICS

Wpływ warunków atmosferycznych w trakcie montażu i sezonowania styropianu białego i grafitowego w systemach ETICS Wpływ warunków atmosferycznych w trakcie montażu i sezonowania styropianu białego i grafitowego w systemach ETICS

Rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków zwiększają zapotrzebowanie na nowoczesne wyroby izolacyjne. Podstawowym celem staje się więc uzyskanie materiału o jak najlepszych właściwościach...

Rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków zwiększają zapotrzebowanie na nowoczesne wyroby izolacyjne. Podstawowym celem staje się więc uzyskanie materiału o jak najlepszych właściwościach izolacyjnych. Obniżanie współczynnika przewodzenia ciepła stosowanych materiałów jest niezbędne, aby uniknąć stosowania bardzo grubych warstw materiału izolacyjnego. W związku z tym ciągle trwają prace i badania zmierzające do zastosowania w ociepleniach nowych rozwiązań i materiałów mogących...

mgr inż. Paweł Gaciek Ile kosztuje ocieplenie w systemie ETICS?

Ile kosztuje ocieplenie w systemie ETICS? Ile kosztuje ocieplenie w systemie ETICS?

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań w zakresie systemów ociepleń, a i koszt robocizny bywa różny w zależności od wybranego rozwiązania, rodzaju budynku, materiału termoizolacyjnego oraz standardu...

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań w zakresie systemów ociepleń, a i koszt robocizny bywa różny w zależności od wybranego rozwiązania, rodzaju budynku, materiału termoizolacyjnego oraz standardu wykończenia. Które dokładnie elementy docieplenia podwyższają jego koszty?

mgr inż. Małgorzata Sobala, dr inż. Paweł Pichniarczyk Błędy wykonawcze w ocieplaniu ścian zewnętrznych systemem ETICS (BSO)

Błędy wykonawcze w ocieplaniu ścian zewnętrznych systemem ETICS (BSO)

Od wielu lat z uwagi na rosnącą świadomość ekologiczną i zmieniające się wymagania prawne wzrasta zapotrzebowanie na ocieplanie nowych i istniejących budynków mieszkalnych. Najpopularniejszą metodą ocieplania...

Od wielu lat z uwagi na rosnącą świadomość ekologiczną i zmieniające się wymagania prawne wzrasta zapotrzebowanie na ocieplanie nowych i istniejących budynków mieszkalnych. Najpopularniejszą metodą ocieplania jest system ETICS, dawniej nazywany metodą bezspoinową (BSO), a wcześniej: lekką-mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku

Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym – studium przypadku

Prezentowany artykuł jest fragmentem najnowszej książki dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego pt. „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii”, wydanej pod patronatem miesięcznika...

Prezentowany artykuł jest fragmentem najnowszej książki dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego pt. „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii”, wydanej pod patronatem miesięcznika „IZOLACJE”.

Materiały prasowe news Moduł Termomodernizacja na strefa-projektanta.pl

Moduł Termomodernizacja na strefa-projektanta.pl Moduł Termomodernizacja na strefa-projektanta.pl

Strefa Projektanta, platforma stworzona przez Grupę Saint-Gobain, to zestaw narzędzi i materiałów, które w kompleksowy sposób wspomagają projektowanie przegród budynku ze względu na ich izolacyjność termiczną,...

Strefa Projektanta, platforma stworzona przez Grupę Saint-Gobain, to zestaw narzędzi i materiałów, które w kompleksowy sposób wspomagają projektowanie przegród budynku ze względu na ich izolacyjność termiczną, akustyczną, bezpieczeństwo pożarowe i zrównoważone budownictwo. Inżynierowie, wspierani przez niezależnych ekspertów, podjęli się rozbudowania strony strefa-projektanta.pl o moduł Termomodernizacja.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym

Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym

Budynek składa się z wielu przegród budowlanych oraz ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu zmiennego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W wielu przypadkach...

Budynek składa się z wielu przegród budowlanych oraz ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu zmiennego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W wielu przypadkach analiza przegród i złączy budowlanych w aspekcie konstrukcyjno-materiałowym i technologii wykonania nie budzi zastrzeżeń na etapie projektowania.

Materiały prasowe news Rozwiązania Schöck w poznańskim apartamentowcu

Rozwiązania Schöck w poznańskim apartamentowcu Rozwiązania Schöck w poznańskim apartamentowcu

Kameralny apartamentowiec „Święty Wojciech 27” to inwestycja o podwyższonym standardzie, zaprojektowana dla najbardziej wymagających.

Kameralny apartamentowiec „Święty Wojciech 27” to inwestycja o podwyższonym standardzie, zaprojektowana dla najbardziej wymagających.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

Materiały prasowe news Ponad 146 mln zł unijnego dofinansowania na infrastrukturę ciepłowniczą w 20 miejscowościach

Ponad 146 mln zł unijnego dofinansowania na infrastrukturę ciepłowniczą w 20 miejscowościach Ponad 146 mln zł unijnego dofinansowania na infrastrukturę ciepłowniczą w 20 miejscowościach

Ponad 146 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, przekazane przez NFOŚiGW, umożliwi budowę lub unowocześnienie sieci ciepłowniczych w 20 miejscowościach w Polsce....

Ponad 146 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, przekazane przez NFOŚiGW, umożliwi budowę lub unowocześnienie sieci ciepłowniczych w 20 miejscowościach w Polsce. Inwestycje wniosą walor antysmogowy – ograniczą emisję zanieczyszczeń powietrza i przyczynią się do redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Materiały prasowe news Krakowskie apartamenty z zastosowaniem łączników Schöck

Krakowskie apartamenty z zastosowaniem łączników Schöck Krakowskie apartamenty z zastosowaniem łączników Schöck

Podczas budowy Apartamentów Mogilska w Krakowie zastosowano rozwiązania firmy Schöck. Powstało około 100 balkonów z użyciem łączników termoizolacyjnych Schöck Isokorb® o klasie odporności ogniowej REI...

Podczas budowy Apartamentów Mogilska w Krakowie zastosowano rozwiązania firmy Schöck. Powstało około 100 balkonów z użyciem łączników termoizolacyjnych Schöck Isokorb® o klasie odporności ogniowej REI 120. Inwestycję oddano do użytku w IV kwartale 2018 roku.

Materiały prasowe news KBiN popiera zmiany w Warunkach Technicznych

KBiN popiera zmiany w Warunkach Technicznych KBiN popiera zmiany w Warunkach Technicznych

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, jako kolejna organizacja branży budowlanej, skierowała pismo do Ministerstwa Rozwoju w sprawie zmian w Rozporządzeniu z 2013 roku w sprawie warunków technicznych,...

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, jako kolejna organizacja branży budowlanej, skierowała pismo do Ministerstwa Rozwoju w sprawie zmian w Rozporządzeniu z 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjności cieplnej budynków, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2021. Konfederacja zdecydowanie popiera wprowadzenie ostatniego już etapu zmian zapisanych w Warunkach Technicznych.

mgr inż. Ireneusz Stachura Wpływ mostków cieplnych w balkonach na izolacyjność budynku

Wpływ mostków cieplnych w balkonach na izolacyjność budynku Wpływ mostków cieplnych w balkonach na izolacyjność budynku

Jedną z dróg ucieczki energii cieplnej z budynku, często niedocenianą, są mostki termiczne tworzące się w balkonach. A ich wyeliminowanie stanowi dla architektów i konstruktorów duże wyzwanie, bo konieczne...

Jedną z dróg ucieczki energii cieplnej z budynku, często niedocenianą, są mostki termiczne tworzące się w balkonach. A ich wyeliminowanie stanowi dla architektów i konstruktorów duże wyzwanie, bo konieczne jest bardzo precyzyjne i prawidłowe zaprojektowanie połączenia balkonu ze stropem oraz przemyślany dobór najlepszych rozwiązań dla danego obiektu.

Materiały prasowe news Inwestycja Sun Towers Świnoujście z zastosowaniem łączników Schöck

Inwestycja Sun Towers Świnoujście z zastosowaniem łączników Schöck Inwestycja Sun Towers Świnoujście z zastosowaniem łączników Schöck

Sun Towers to inwestycja położona w jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Świnoujścia, a zarazem na skraju dzielnicy mieszkalnej tuż przy pięknym Parku Chopina. Nieruchomość znajduje się w niewielkiej...

Sun Towers to inwestycja położona w jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Świnoujścia, a zarazem na skraju dzielnicy mieszkalnej tuż przy pięknym Parku Chopina. Nieruchomość znajduje się w niewielkiej odległości od centrum miasta oraz świnoujskiej plaży. W obiekcie, którego zakończenie przewidziane jest na pierwsze półrocze 2022 roku, zastosowano rozwiązania firmy Schöck.

Materiały prasowe news Renowacja budynków sposobem na wyjście z kryzysu budowlanego

Renowacja budynków sposobem na wyjście z kryzysu budowlanego Renowacja budynków sposobem na wyjście z kryzysu budowlanego

Aktualne dane statystyczne GUS i oceny stanu polskiej gospodarki przez banki i agencje ratingowe jednoznacznie wskazują, że gospodarka już hamuje i czeka nas kryzys. Na jaką skalę? Jak podtrzymać gospodarcze...

Aktualne dane statystyczne GUS i oceny stanu polskiej gospodarki przez banki i agencje ratingowe jednoznacznie wskazują, że gospodarka już hamuje i czeka nas kryzys. Na jaką skalę? Jak podtrzymać gospodarcze życie kraju, ochronić miejsca pracy, a nawet dać impuls do rozwoju w nowych branżach?

Materiały prasowe news Krakowska Inwestycja Angel Stradom z użyciem produktów Schöck

Krakowska Inwestycja Angel Stradom z użyciem produktów Schöck Krakowska Inwestycja Angel Stradom z użyciem produktów Schöck

Eleganckie osiedle z apartamentami powstaje w scenerii bogato zdobionych kamienic przy ulicy Stradomskiej w Krakowie. Atrakcyjna lokalizacja to połączenie wyjątkowej atmosfery Starego Miasta z nowoczesnością...

Eleganckie osiedle z apartamentami powstaje w scenerii bogato zdobionych kamienic przy ulicy Stradomskiej w Krakowie. Atrakcyjna lokalizacja to połączenie wyjątkowej atmosfery Starego Miasta z nowoczesnością i komfortem. Inwestycja jest położona w odległości zaledwie 150 m od Wawelu, a także na bezpośrednim sąsiedztwie Ogrodu Księży Misjonarzy oraz hotelu Marriott z linii Autograph CollectioAngelStradom. Projekt składa się z 133 nowych mieszkań w tym 9 lokali typu apartament, znajdujących się w...

Materiały prasowe news Bliska Wola Tower z produktami Schöck

Bliska Wola Tower z produktami Schöck Bliska Wola Tower z produktami Schöck

Bliska Wola Tower będzie jednym z najwyższych i najbardziej spektakularnych obiektów na Woli. Dzięki wyjątkowej lokalizacji, architekturze i udogodnieniom, obiekt ma szansę stać się prestiżowym symbolem...

Bliska Wola Tower będzie jednym z najwyższych i najbardziej spektakularnych obiektów na Woli. Dzięki wyjątkowej lokalizacji, architekturze i udogodnieniom, obiekt ma szansę stać się prestiżowym symbolem tej części Warszawy.

Materiały prasowe news Zdrowe serce, właściwa termoizolacja - kampania marki Austrotherm

Zdrowe serce, właściwa termoizolacja - kampania marki Austrotherm Zdrowe serce, właściwa termoizolacja - kampania marki Austrotherm

Producent styropianu Austrotherm ruszył z kampanią wizerunkową "Twoje serce jest dla nas ważne", w której podkreśla ważną rolę materiałów do termoizolacji.

Producent styropianu Austrotherm ruszył z kampanią wizerunkową "Twoje serce jest dla nas ważne", w której podkreśla ważną rolę materiałów do termoizolacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

Najnowsze produkty i technologie

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas...

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas stania w bardzo długich kolejkach. Teraz bez większego problemu kupisz tak naprawdę wszystko do domu. To też sprawia, że masz naprawdę ogromny wybór. Na tyle duży, że potrafi on nieźle zakręcić w głowie. Dlatego sztuka aranżacji wnętrz jest tak trudna. Trzeba pamiętać o naprawdę wielu kwestiach, a...

KOESTER Polska Sp. z o.o. Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują...

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują dotychczas stosowane modyfikowane polimerami masy bitumiczne oraz tzw. elastyczne szlamy uszczelniające. KÖSTER Bauchemie AG od kilku lat oferuje taką hybrydową hydroizolację – KÖSTER NB 4000. Jakie zalety ma taka hybrydowa izolacja w odniesieniu do dobrze znanych materiałów?

Canada Rubber Polska Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie...

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie dachu degraduje jego warstwę ochronną, a wysoka temperatura może prowadzić do gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także zwiększać koszty związane z chłodzeniem pomieszczeń.

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Partner Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Do czego wykorzystuje się płytę OSB? Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB,...

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB, zapraszamy do lektury!

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max) Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania...

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania wymagań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SUEZ Izolacje Budowlane Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak...

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak wiele nieskutecznych i wadliwych rozwiązań było i czasem nadal jest stosowanych. Dzisiaj te dachy wymagają modernizacji, gdyż nie przetrwały próby czasu. W niniejszym tekście dzielimy się wiedzą z zakresu renowacji dachów płaskich, która pozwoli ci efektywnie i trwale wykonać prace modernizacyjne.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.