Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Głęboka termomodernizacja budynków

Deep thermal modernization of buildings

www.pixabay.com

www.pixabay.com

Unia Europejska wymusza na poszczególnych krajach członkowskich wprowadzenie przepisów, które wymagają osiągnięcia standardów blisko zeroenergetycznych przez wszystkie budynki, oprócz obiektów zabytkowych. W działania te świetnie wpisuje się głęboka termomodernizacja, wpływająca na znaczną poprawę efektywności energetycznej budynków.

Zobacz także

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie...

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie obiektu zabytkowego do stanu z czasów jego świetności to zadanie dla profesjonalnych firm specjalizujących się w renowacji budynków. Eksperci dobiorą najlepsze technologie i produkty odpowiednie dla konkretnego budynku oraz warunków, z poszanowaniem walorów architektonicznych i historycznych.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

BLOKTHERM Sp. z o.o. Rewolucja w termoizolacji budynków z produktami firmy BLOKTHERM®

Rewolucja w termoizolacji budynków z produktami firmy BLOKTHERM® Rewolucja w termoizolacji budynków z produktami firmy BLOKTHERM®

Rosnące koszty energii i pracy oraz coraz większy nacisk na ekologię powodują, że w branży budowlanej należy wciąż szukać nowych, a czasem wręcz rewolucyjnych rozwiązań, które sprostają oczekiwaniom zarówno...

Rosnące koszty energii i pracy oraz coraz większy nacisk na ekologię powodują, że w branży budowlanej należy wciąż szukać nowych, a czasem wręcz rewolucyjnych rozwiązań, które sprostają oczekiwaniom zarówno inwestorów, jak i wykonawców, a także pozwolą zapewnić maksymalną dbałość o środowisko. Takim rozwiązaniem w kwestii termoizolacji budynków dysponuje firma BLOKTHERM® – właściciel patentu na masę termoizolacyjną, której 1 mm może zastąpić 10 cm tradycyjnego styropianu.

Procesy termomodernizacyjne w Polsce nabrały tempa na przełomie XX i XXI wieku. Miało na to wpływ kilka czynników, między innymi coraz większa dostępność materiałów do termomodernizacji i ich niższa cena, lepsze możliwości technologiczne, większe oczekiwania dotyczące komfortu użytkowania budynków oraz zaostrzające się przepisy, określające najpierw parametry cieplne obudowy zewnętrznej, a później również zapotrzebowania na energię. Jednak ówczesne procesy termomodernizacyjne daleko odbiegają od dzisiejszych standardów oraz zaleceń wspólnoty europejskiej, według których budynki już wkrótce mają stać się blisko zeroenergetyczne. Te wymagania spełnia tak zwana głęboka termomodernizacja.

O czym przeczytasz w artykule?

 • Oszczędność energii celem głębokiej termomodernizacji
 • Europejskie standardy energetyczne dla nowych i modernizowanych budynków
 • Ogólne definicje termomodernizacji do standardu NZEB
 • Szczegółowe definicje termomodernizacji do standardu NZEB
 • Podstawowe elementy procesu termomodernizacji
 • Poprawa izolacyjności przegród
 • Zwiększanie efektywności instalacji
W artykule poruszono zagadnienie głębokiej termomodernizacji do standardu NZEB. Przedstawiono wymagania dotyczące tego procesu, jakie obowiązują w niektórych krajach europejskich. Omówiono najważniejsze elementy termomodernizacji przegród i związane z tym problemy. Podano przykłady udanych termomodernizacji wraz z analizą stopnia opłacalności tych inwestycji.

Deep thermal modernization of buildings.

The article discusses the issue of deep thermal modernisation in order to achieve the NZEB (zero-energy) standard. Requirements for this process that are in force in some European countries were presented. The most important elements of thermal modernization of partitions and related problems were discussed. Examples of successful thermal modernization investments are presented along with an analysis of the their profitability.

Cel: oszczędność energii

Głęboka termomodernizacja prowadzi do szeroko pojętej oszczędności energii, zarówno przez poprawę parametrów energetycznych poszczególnych elementów zewnętrznej obudowy obiektu, jak i ze względu na zysk ciepła dzięki kompleksowemu podejściu do zapotrzebowania na energię dla całości bryły.

Możliwe ulepszenia termomodernizacyjne to takie, w wyniku których następuje:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczoną do budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych,
 • wykonanie przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła (które z założenia jest bardziej efektywne niż lokalne źródła ciepła),
 • całkowita lub częściowa zmiana źródeł energii na źródła odnawialne.

Europejskie standardy energetyczne dla nowych i modernizowanych budynków

Wymagania prawne dotyczące budynków poddawanych termomodernizacji są opisane w zmienionej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej (EED).

Zgodnie z dyrektywą EPBD (art. 9) państwa członkowskie powinny tworzyć polityki, mające na celu wspieranie modernizacji budynków do osiągnięcia poziomu niemal zerowego zużycia energii (NZEB).

Dyrektywa EPBD podaje następującą definicję budynku o niemal zerowym zużyciu energii: „NZEB oznacza budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu”.

Jak dotąd wymagania ustanowione przez Komisję Europejską dotyczą tylko wszystkich nowych budynków, które od 2021 r. muszą być budowane w standardzie NZEB (od 2019 r. dotyczy to budynków będących własnością i zajmowanych przez instytucje publiczne). Dla budynków modernizowanych nie wprowadzono w tym zakresie żadnych obowiązkowych przepisów.

Zgodnie z art. 2a EPBD państwa członkowskie powinny jednak ustanowić długoterminowe strategie remontowe w celu zmobilizowania inwestycji w renowację krajowych zasobów budowlanych. Komisja oceniła, że niezbędny średni poziom termomodernizacji, pozwalający na opłacalne zrealizowanie unijnych celów w zakresie efektywności energetycznej, wynosi 3%.

Ogólne definicje termomodernizacji do standardu NZEB

Zgodnie z dyrektywą EPBD za istotną modernizację uznaje się taką, w której:

a) całkowity koszt prac modernizacyjnych związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku przekracza 25% jego wartości, nie wliczając wartości gruntu, na którym budynek jest usytuowany
lub
b) modernizacji podlega ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku.

W rekomendacji 2016/1318 Komisji Europejskiej stwierdza się, że modernizacja zgodnie z wymogami NZEB powinna iść w parze z określonymi dla niej wymogami, dotyczącymi charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z raportem projektu COHERENO ogólna definicja termomodernizacji do standardu NZEB może obejmować jedno lub kilka z poniższych wymagań:

a) charakterystyka energetyczna budynku po modernizacji spełnia wymagania standardu NZEB dla nowych budynków, ponieważ są one zdefiniowane na poziomie państw członkowskich lub regionów UE
i/lub
b) zużycie energii pierwotnej w budynku po modernizacji zmniejsza się o 75% w porównaniu ze stanem przed modernizacją
i/lub
c) maksymalne zapotrzebowanie na energię pierwotną wynosi nie więcej niż 50–60 kWh/(m2·rok) i obejmuje ogrzewanie/chło­dzenie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wentylację, zużycie energii przez systemy pomocnicze budynku
i
d) minimalny udział energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, proponowany na poziomie co najmniej 50% łącznego zapotrzebowania na energię w budynku
i
e) wymóg w zakresie emisji CO2, wynoszący nie więcej niż 3 kg CO2/(m2·rok), co sugeruje się na podstawie wymagań w zakresie realizacji długoterminowych celów dekarbonizacji sektorów mieszkalnictwa i usług wynikających z Planu działania UE na rzecz niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r.

Istniejące zagraniczne definicje głębokiej termomodernizacji do standardu NZEB wykorzystują jedno lub więcej z wymienionych powyżej wymagań.

Szczegółowe definicje termomodernizacji do standardu NZEB

Kryteria termomodernizacji budynków do standardu NZEB zostały zidentyfikowane w 13 krajach i regionach, ale definicje zostały określone tylko w 8 (Austria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Francja, Łotwa, Litwa, Region Stołeczny Brukseli).

Polska nie posiada oficjalnej definicji termomodernizacji do standardu NZEB. Dania i Litwa mają taką samą definicję NZEB dla nowych i istniejących budynków. Podobnie jest w Bułgarii, na Cyprze, we Włoszech i na Łotwie, gdzie definicja NZEB dla nowych budynków jest również stosowana w przypadku kompleksowych termomodernizacji.

Poniżej zamieszczono więcej informacji na temat wymagań dla standardu NZEB dla istniejących budynków w wybranych krajach UE.

Austria

Wymagania dla osiągnięcia standardu NZEB zostały określone jednocześnie dla nowych i modernizowanych budynków. Obejmowały one cele pośrednie, dotyczące zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji, zapotrzebowanie na energię końcową, całkowity współczynnik efektywności energetycznej, zapotrzebowanie na energię pierwotną i emisje CO2 dla lat 2014, 2016, 2018 i 2020.

Najostrzejsze wymagania weszły w życie w 2020 roku i można je uznać za definicję modernizacji do standardu NZEB dla budynków mieszkalnych. Standard ten jest określony za pomocą następujących wskaźników:

 • zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUH  ≤  17∙(1 + 2,5∙(A/V)) kWh/(m2·rok), gdzie A/V – współczynnik kształtu,
 • zapotrzebowanie na energię końcową zużywaną przez systemy techniczne budynku na potrzeby ogrzewania (zmienne),
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną EP  ≤  200 kWh/(m2·rok),
 • emisja CO2  ≤  32 kg/(m2·rok)

lub

 • zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUH  ≤  25∙(1 + 2,5∙(A/V)) kWh/(m2·rok),
 • całkowity współczynnik efektywności energetycznej ≥  0,95,
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną EP  ≤  200 kWh/(m2·rok),
 • emisja CO2  ≤  32 kg/(m2·rok).

Wymagania standardu NZEB dla nowych budynków mieszkalnych są następujące:

 • zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUH  ≤  10∙(1 + 3,0∙(A/V)) kWh/(m2·rok),
 • zapotrzebowanie na energię końcową zużywaną przez systemy techniczne budynku na potrzeby ogrzewania (zmienne),
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną EP ≤  160 kWh/(m2·rok),
 • emisja CO2  ≤  24 kg/(m2·rok)

lub

 • zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUH  ≤  16∙(1 + 3,0∙(A/V)) kWh/(m2·rok),
 • całkowity współczynnik efektywności energetycznej ≥  0,75,
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną EP  ≤  160 kWh/(m2·rok),
 • emisja CO2  ≤  24 kg/(m2·rok).

Przykład Austrii pokazuje, że wymagania dotyczące budynków poddawanych termomodernizacji są niższe niż dla nowobudowanych, co wydaje się uzasadnione.

Irlandia

Irlandzka definicja termomodernizacji budynków mieszkalnych do standardu NZEB znajduje się w dokumencie „Towards nearly zero energy buildings in Ireland”.

W 2020 r. docelowe zużycie energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody, wbudowanego oświetlenia i wentylacji w istniejących budynkach mieszkalnych powinno wynosić od 125 do 150 kWh/(m2·rok). Do jego pokrycia należy wykorzystać energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, w tym energię z OZE wytwarzaną na miejscu lub w pobliżu.

Część L (Conservation of Fuel and Energy) Irlandzkich Przepisów Budowlanych (Irish Building Regulations) określa ustawowe, minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków mieszkalnych poddawanych rozbudowie, istotnej modernizacji lub przebudowie. Dotyczą one w szczególności maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła przez przegrody oraz szczelności powietrznej i przedstawiono je w TABELI 1.

tab1 gleboka termomodernizacja

TABELA 1. Wymagania dotyczące współczynników przenikania ciepła i szczelności powietrznej przegród w budynkach poddawanych termomodernizacji w Irlandii

Wymagania dotyczące nowych budynków, powstających w standardzie NZEB są ostrzejsze niż dla modernizowanych.

 • Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną nie powinien przekraczać 45 kWh/(m2·rok).
 • Udział energii ze źródeł odnawialnych wynosi minimum 20%.
 • Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych nie może przekroczyć 0,18 W/(m2·K), a dla okien zewnętrznych 1,4 W/(m2·K).
 • Maksymalny współczynnik przepuszczalności powietrznej dla przegród określony został na poziomie 5 m3/h/m2.

Słowacja

Zgodnie ze słowackimi przepisami głęboka termomodernizacja to modernizacja budynku do poziomu niskoenergetycznego. Budynek poddawany głębokiej termomodernizacji musi spełniać wymogi niemal zerowego zużycia energii (takie same, jak w przypadku nowych budynków), jeżeli jest to technicznie, funkcjonalnie i ekonomicznie wykonalne.

Standard jest zdefiniowany przez następujące wskaźniki:

 • zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUH  ≤  50 kWh/(m2·rok) w zależności o współczynnika kształtu budynków
  – budynki jednorodzinne EUH  ≤  40,7 kWh/(m2·rok),
  – budynki wielorodzinne EUH  ≤  25,0 kWh/(m2·rok),
  – budynki biurowe EUH  ≤  26,8 kWh/(m2·rok),
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną
  – budynki jednorodzinne EP  ≤  54 kWh/(m2·rok),
  - budynki wielorodzinne EP  ≤  32 kWh/(m2·rok),
  - budynki biurowe EP  ≤  60 kWh/(m2·rok).
  Dotyczy to sumy energii zużywanej na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia i wbudowanego oświetlenia.

Dodatkowe wymagania związane są ze współczynnikiem przenikania ciepła U dla różnych elementów budynku, co pokazano w TABELI 2.

tab2 gleboka termomodernizacja

TABELA 2. Przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła dla różnych przegród w budynkach niskoenergetycznych na Słowacji

Francja

Wymagania dotyczące budynków poddawanych termomodernizacji są określone w planie na rzecz zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Modernizacja do NZEB nie jest zdefiniowana bezpośrednio, ale dokument opisuje modernizację do standardu energooszczędnego. Jest ona określona następującymi wskaźnikami:

 • zapotrzebowanie na energię pierwotną – budynki mieszkalne EP  ≤  80 kWh/(m2·rok) – dotyczy sumy energii zużywanej na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, wbudowanego oświetlenia i urządzeń pomocniczych,
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną – budynki biurowe EP  ≤  60% zapotrzebowania na energię pierwotną budynku referencyjnego, wyposażonego w elementy i systemy spełniające wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej i efektywności energetycznej.

Wymagania te zmieniają się w zależności od regionów geograficznych i wysokości ponad poziomem morza.

Dla budynków nowych wymagania dotyczące zapotrzebowania na energię pierwotną są inne:

 • wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną – budynki mieszkalne EP  ≤  60 kWh/(m2·rok) – dotyczy sumy energii zużywanej na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego i urządzeń pomocniczych,
 • wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną – budynki biurowe EP  ≤  110 kWh/(m2·rok).

Szwecja

W Szwecji wymagania dotyczące budynków poddawanych termomodernizacji do standardu NZEB są takie same, jak w przypadku nowych budynków. Określają je następujące wskaźniki:

 • zapotrzebowanie na energię pierwotną – budynki mieszkalne EP  ≤  30–75 kWh/(m2·rok), w zależności od budynku referencyjnego i lokalizacji,
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną – budynki niemieszkalne EP  ≤  30–105 kWh/(m2·rok), w zależności od budynku referencyjnego i lokalizacji.

Szwedzkie prawodawstwo promuje poprawę efektywności energetycznej w istniejących budynkach do poziomu NZEB, tam gdzie jest to opłacalne i technicznie wykonalne. Jeżeli głęboka termomodernizacja nie jest możliwa, przeprowadzone prace powinny pozwolić na uzyskanie racjonalnie dużej poprawy efektywności energetycznej. Istniejące przepisy zapewniają elastyczność w tym zakresie.

Podstawowe elementy procesu głębokiej termomodernizacji

Poddając budynek głębokiej termomodernizacji, należy skoncentrować się przede wszystkim na wysokim poziomie oszczędności energii (jest to zazwyczaj około 50%), jaki należy osiągnąć dla obiektu oraz na poprawieniu jego charakterystyki energetycznej. Przedsięwzięcie musi być opłacalne, ale powinno się również wiązać z odpowiednim dofinansowaniem, którego źródeł należy szukać w polityce spójności.

Chcąc polepszyć charakterystykę energetyczną budynków stosuje się następujące środki:

 • poprawia się izolacyjność termiczną przegród zewnętrznych,
 • zwiększa się efektywność systemów ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia,
 • instaluje się systemy automatyki i sterowania budynków.

Niezwykle istotne są również działania edukacyjne, wpływające na zachowania „proefektywnościowe” użytkowników obiektów. Warto zatem przeanalizować poszczególne rodzaje środków pod kątem wiążących się z nimi aspektów pozytywnych i negatywnych.

Poprawa izolacyjności przegród 

Jednym z najczęściej napotykanych problemów związanych z głęboką termomodernizacją jest konieczność docieplenia przegród już ocieplonych materiałem izolacyjnym o niewystarczającej grubości. Istnieją wtedy dwie metody postępowania:

1) zdjęcie starej warstwy ocieplenia i ocieplenie odpowiednio grubą warstwą nowego materiału
lub
2) ułożenie dodatkowej izolacji na istniejącej wcześniej warstwie.

Wybór odpowiedniej metody zależy od konkretnego przypadku, każda ma swoje wady i zalety.

Zdjęcie w całości istniejących warstw materiału jest rozwiązaniem droższym, zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Wiąże się z koniecznością wywiezienia i utylizacji usuniętych materiałów. Daje jednak dużo większe możliwości rewitalizacji obiektu.

Można zastosować różne sposoby docieplenia, umożliwiające wykonanie docelowej elewacji obiektu w różnych technologiach i materiałach. Można też dobrać materiał izolacji, zarówno pod kątem jego ceny, parametrów cieplnych i wilgotnościowych oraz zastosowanego wykończenia.

Najczęściej stosuje się tu metody docieplenia w technologii mokrej tzw. ETICS (z wykończeniem tynkiem o różnego rodzaju fakturze i kolorze) lub suchej ze stelażem pod elewację z różnych materiałów (tworzyw sztucznych, szkła, kamienia, płyt ceramicznych, cementowych lub drewna).

Metoda ETICS swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim stosunkowo niskiej cenie. Bardzo istotne jest, aby poszczególne elementy systemu były kompatybilne, a także, aby warunki wykonywania prac były w miarę stabilne.

W tym systemie można zastosować różne materiały do izolacji termicznej (mające inną paroprzepuszczalność i palność oraz izolacyjność akustyczną i nasiąkliwość), takie jak:

 • płyty EPS (ekspandowany polistyren, potocznie zwany styropianem),
 • płyty XPS (ekstrudowany polistyren, potocznie zwany styrodurem),
 • płyty z wełny mineralnej,
 • płyty PIR i PUR.

Jednak aby otrzymać trwałą, ciągłą i skuteczną warstwę izolacji, to projektując i wykonując docieplenie, trzeba wziąć pod uwagę różne parametry zastosowanego materiału. Determinują one rodzaj/właściwości tynku oraz ewentualnie farby. Błędy tu popełnione będą skutkowały zniszczeniami elewacji, takimi jak odpadanie tynku, łuszczenie się farb, spękania itp.

Dla uzyskania trwałego efektu niezwykle istotne jest, zwłaszcza po usunięciu wcześniejszych warstw izolacji, odpowiednie przygotowanie podłoża: oczyszczenie, wyrównanie, sprawdzenie wilgotności tak, aby można było przykleić materiał izolacyjny zgodnie z wytycznymi instrukcji metodą obwodowo-punktową.

W większości przypadków konieczne jest również użycie odpowiednich łączników mechanicznych o „grzybkach” i trzpieniach dopasowanych do rodzaju materiału izolacyjnego.

Zastosowanie warstwy zbrojącej – siatki z włókna szklanego i tworzyw sztucznych z odpowiednimi zakładami, dodatkowo wzmocnionej w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia, pozwala uzyskać elewację odporną na uszkodzenia mechaniczne. Siatka powinna być równomiernie zatopiona w materiale izolacyjnym, żeby chroniła elewację przed spękaniami, szczególnie w miejscach takich, jak obrzeża okienne (gdzie powinny znaleźć się fragmenty dodatkowej siatki ułożone pod kątem 45°).

Bardzo ważne jest również sprawdzenie, czy po zdjęciu starej warstwy izolacji na elewacji nie ma spękań. Jeśli występują, trzeba je koniecznie usunąć i przed położeniem nowego docieplenia wzmocnić mur.

Podczas ocieplania metodą ETICS istotne jest też stosowanie wszystkich elementów dodatkowych, takich jak: listwy startowe, narożne, okapniki itp. wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, aby wkrótce po oddaniu prac nie było konieczności naprawy elewacji.

Zdecydowaną wadą systemu ETICS są po pierwsze dość wymagające warunki układania – temperatura powyżej 5°C, niezbyt intensywna operacja słoneczna, brak opadów atmosferycznych itd., a po drugie trudności w dokonaniu miejscowej naprawy.

Istnieje też obiegowa opinia, że elewacje wykonane w tym systemie są nieatrakcyjne i monotonne. Jest to niestety związane z działaniem bez współpracy z dobrym architektem lub nadmiernym uleganiem „zachciankom” i wytycznym właścicieli. Nie musi tak jednak być, a ocieplenie może nadać nowy charakter starym obiektom.

Drugim sposobem docieplenia jest zastosowanie systemu suchego, gdzie materiał izolacyjny jest umieszczony między elementami stelażu. Możliwy jest tu podobny wybór materiałów do izolacji termicznej chociaż najczęściej stosuje się płyty z wełny mineralnej ze względu na łatwość ich układania.

Docieplenie w takim systemie daje za to większą możliwość wykorzystania różnorodnych materiałów elewacyjnych – od płyt z tworzyw sztucznych i cementowo-włóknowych, przez płyty betonowe i kamienne, na szkle i drewnie skończywszy – oraz ich łączenie. Dzięki temu stare elewacje zyskują całkowicie nowy charakter. Konieczne jest jednak takie zaprojektowanie stelażu, aby nie stanowił on dodatkowych mostków termicznych lub należy na etapie projektowania uwzględnić ich wpływ na ostateczną wartość współczynnika przenikania ciepła Uc.

Rodzaj stelażu powinno się dobierać do materiału użytego do wykończenia elewacji, uwzględniając między innymi jego ciężar i sposób mocowania. Niezwykle istotne jest zastosowanie materiałów do izolacji wiatrochronnej, aby nie następowało niekontrolowane wywiewanie ciepła przez silne ruchy powietrza pod elewacją.

Zaletą systemów suchych są ich zdecydowanie mniejsze ograniczenia montażowe związane z warunkami zewnętrznymi. Oczywiście nie można prowadzić prac w ulewnym deszczu czy porywistym wietrze, ale np. ujemna temperatura czy nadmierne nasłonecznienie nie stanowią już ograniczenia.

Docieplenie już ocieplonej elewacji wydaje się rozwiązaniem zdecydowanie tańszym i bardziej ekologicznym. Nie ma tu kosztów związanych z pracami rozbiórkowymi, ani gromadzeniem, wywozem i utylizacją materiałów. Ale ten sposób nie zawsze jest możliwy.

Ocieplenia wykonywane wiele lat temu, bez odpowiedniego nadzoru, z materiałów o wątpliwej lub ograniczonej jakości, bez stosowania się do wytycznych systemowych czasem okazują się bardzo trudnym frontem robót.

W przypadku docieplania już wcześniej ocieplonej elewacji konieczne jest dokładne sprawdzenie i przygotowanie podłoża. Należy ocenić jakość mocowania istniejącej warstwy izolacji przez wykonanie odkrywek kontrolnych, sprawdzających zastosowaną metodę klejenia oraz zrobić testy typu „pull off”, określające wytrzymałość zaprawy klejowej i warstwy wierzchniej.

Trzeba również wykonać badanie sprawdzające wytrzymałość materiału konstrukcyjnego przez testy na wyrywanie kołków, które w tej metodzie muszą być dłuższe ze względu na mocowanie izolacji na wcześniej ułożonym materiale.

Stosowanie dodatkowej warstwy izolacji wiąże się też z ograniczeniem możliwości docieplenia do systemu ETICS, gdyż zazwyczaj zamontowanie stelaży pod inne materiały elewacyjne jest w tej metodzie niemożliwe.

Przegrodami zewnętrznymi, których izolowanie wydaje się łatwiejsze są stropodachy i skośne dachy. Tu również sposoby docieplenia zależą od konkretnego przypadku/konstrukcji.

Stosunkowo niewiele problemów technicznych występuje podczas docieplania płaskich, pełnych stropodachów. Konieczne jest oczywiście sprawdzenie możliwości konstrukcyjnych stropu, a następnie postępowanie według zasad dociepleń stropodachów o klasycznym bądź odwróconym układzie warstw. Najistotniejsze jest tu sprawdzenie parametrów cieplno-wilgotnościowych, aby po termomodernizacji nie dochodziło do międzywarstwowej kondensacji pary wodnej.

Dostępnych jest wiele materiałów do dociepleń stropodachów, począwszy od standardowo używanych płyt z wełen mineralnych, polistyrenów ekstrudowanych i ekspandowanych, przez płyty PIR i PUR, aż do pian aplikowanych metodą natryskową i twardniejących na powierzchni dachu.

W wypadku docieplania stropodachu o konstrukcji dwudzielnej gama materiałów możliwych do zastosowania jest jeszcze szersza – dochodzą granulaty, zarówno z materiałów standardowych, jak i inne np. granulaty celulozowe.

Należy pamiętać, że w stropodachach wentylowanych warstwa ocieplenia musi zostać położona poniżej przestrzeni wentylacyjnej. Izolacja ułożona powyżej warstwy wentylacyjnej nie spełni swoich funkcji i będzie tylko niepotrzebnym wydatkiem. Gdy zachodzi konieczność zlikwidowania przestrzeni wentylowanej, istotne jest przeanalizowanie i rozwiązanie problemów wilgotnościowych, które mogą wystąpić w stropodachu po jego dociepleniu.

W użytkowanych budynkach częstym problemem staje się docieplenie skośnych dachów nad zamieszkałym poddaszem. Jeśli nie ma możliwości docieplenia połaci dachowej od strony wewnętrznej, należy ułożyć izolację tzw. metodą nakrokwiową od strony zewnętrznej. Takie możliwości dają sztywne materiały izolacyjne, które mają formę ułatwiającą wykończenie docieplonego dachu materiałem pokryciowym.

Konstrukcja dachów i stropodachów poddawanych termomodernizacji powinna być oceniona pod kątem możliwości ich dodatkowego dociążenia elementami instalacji solarnych (ogniw fotowoltaicznych czy kolektorów słonecznych).

Przegrodą, której nie powinno się pomijać podczas głębokiej termomodernizacji, są podłogi na gruncie i stropy nad nieogrzewanymi piwnicami. Problemy z dociepleniem podłóg wynikają najczęściej z konieczności rozbiórki wszystkich warstw powłokowych dla zapewnienia odpowiednich parametrów cieplnych. Jedynym uzasadnieniem niewykonywania modernizacji podłogi jest niewystarczająca wysokość pomieszczenia po ociepleniu lub jego zabytkowy charakter. W nieogrzewanej piwnicy ocieplenie powinno być położone w miarę możliwości od strony piwnicy.

Jeśli docieplenie tradycyjnymi materiałami, dla uzyskania oczekiwanego współczynnika przenikania ciepła, miałoby zbyt dużą grubość, należy zastosować takie o konkurencyjnych parametrach.

Dostępne są już materiały, które ze względu na swoją cenę są jeszcze rzadko stosowane, jak np. maty aerożelowe. Ich parametry są nawet ponad dwukrotnie lepsze niż materiałów tradycyjnych, co pozwala na stosowanie zdecydowanie mniejszych grubości izolacji w celu osiągniecia takich samych wartości współczynnika przewodzenia ciepła.

Wśród elementów zewnętrznej obudowy budynku, które należy wymienić podczas głębokiej termomodernizacji jest stolarka okienna i drzwiowa. Jeszcze 12 lat temu wymagania dotyczące stolarki były blisko trzykrotnie gorsze od tych, które będą obowiązywały już od stycznia 2021 r., dlatego wymiana tych elementów, mimo że zdecydowanie najkosztowniejsza w całym procesie modernizacji, staje się coraz bardziej opłacalna.

Dla osiągnięcia celu głębokiej termomodernizacji ważny jest taki sposób prowadzenia prac, który likwiduje lub zmniejsza wpływ mostków termicznych. Przykładem może być połączenie izolacji ściany zewnętrznej z izolacją wentylowanego stropodachu, gdzie brak odpowiedniego docieplenia ścianki kolankowej może spowodować występowanie w tym miejscu kondensacji powierzchniowej we wnętrzu i rozwój grzybów pleśniowych.

Innym tego typu miejscem jest mostek na styku ściany zewnętrznej i podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą. Należy zrobić tu nie tylko odpowiednią izolację krawędziową, ale również wykonać zakład na ścianie fundamentowej lub ścianie piwnicy, minimalizujący straty ciepła od strony wewnętrznej.

Największe wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła przybiera zwykle mostek przy płytach balkonowych oraz loggii. Należy go więc zmniejszyć lub zlikwidować przez odpowiednie izolowanie płyt tak, aby nie przerwać ciągłości izolacji na ścianach.

Groźnym mostkiem, często całkowicie pomijanym w dawnych procesach termomodernizacyjnych, są obrzeża okienne. Ich docieplenie wiąże się nie tylko ze zmniejszeniem strat ciepła, ale również z poprawieniem szczelności obiektu, co przekłada się na możliwość zmniejszenia strat energii w wyniku wentylacji i zastosowania systemów rekuperacji, czyli odzysku ciepła z wentylacji.

Zwiększanie efektywności instalacji

Głęboka termomodernizacja to również prowadzenie działań na rzecz poprawy sprawności systemów instalacji ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dlatego nie można ograniczać się tylko do docieplenia przegród odpowiednią grubością materiału izolacyjnego.

Planując cały proces, należy również pamiętać o dociepleniu przewodów instalacji, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie przechodzą one przez nieogrzewane pomieszczenia. W starych budynkach sprawność instalacji wewnętrznych oraz jakość źródeł ciepła powoduje, że zapotrzebowanie na energię końcową w stosunku do energii użytkowej jest dwu- lub w skrajnych przypadkach trzykrotnie większe.

Proces głębokiej termomodernizacji wiąże się z bardzo ścisłą współpracą międzybranżową, zarówno na etapie przygotowania projektu termomodernizacji, jak i na etapie wykonawstwa, aby ewentualne problemy rozwiązywać w sposób, który będzie przyczyniał się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Przykłady głębokiej termomodernizacji

Ciekawym przykładem głębokiej termomodernizacji w warunkach polskich jest remont szkoły w Końskich. Na FOT. 1 pokazano widok budynku przed termomodernizacją, a na FOT. 2 – po termomodernizacji.

1 gleboka termomodernizacja

FOT. 1. Budynek szkoły w Końskich przed termomodernizacją; fot.: ZSP nr 1 w Końskich

2 gleboka termomodernizacja

FOT. 2. Budynek szkoły w Końskich po przeprowadzonej termomodernizacji; fot.: ZSP nr 1 w Końskich

Obliczeniowa wartość wskaźnika zapotrzebowania energii końcowej przed termomodernizacją wyniosło 520 kWh/m2/rok. Po termomodernizacji wynosi ono 40 kWh/m2/rok. Koszt prac to 840 zł/m2. Przy oszczędnościach energii końcowej równych 480 kWh/m2/rok i koszcie energii na poziomie 25 groszy za 1 kWh roczne oszczędność kosztów energii cieplnej wynosi 120 zł/m2/rok. Można dzięki temu wyliczyć, że prosty okres zwrotu nakładów wynosi 7 lat. Uzyskano korzystny efekt energetyczny przy bardzo dobrych, jak na warunki prac remontowych, parametrach ekonomicznych.

Niestety w przypadku budynków mieszkalnych, szczególnie jednorodzinnych, akceptowalne dla inwestorów parametry ekonomiczne rzadko idą w parze ze znakomitymi efektami energetycznymi. Przykładem głębokiej termomodernizacji jest remont domu jednorodzinnego w miejscowości Dąbrówka Wyłazy pod Siedlcami. Zbudowano go na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku (FOT. 3). W 2014 r. właściciel wymienił w nim dach. Nieocieplony budynek był ogrzewany piecem kaflowym. Dom nie ma przyłącza gazu ziemnego.

3 gleboka termomodernizacja

FOT. 3. Budynek jednorodzinny pod Siedlcami przed termomodernizacją; fot.: KAPE

W wyniku audytu energetycznego i wytycznych właściciela zdecydowano się na następujące przedsięwzięcia termomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, ocieplenie podłogi na gruncie, dachu i stropu, montaż wentylacji z rekuperacją, wymianę źródła ciepła, zmianę sposobu ogrzewania na instalację CO z grzejnikami.

Dodatkowo wykonano nowe instalacje, generalny remont z powiększeniem południowego okna oraz zmianę funkcji poddasza na mieszkalne. Efekty tych działań pokazano na FOT. 4.

4 gleboka termomodernizacja

FOT. 4. Budynek jednorodzinny pod Siedlcami po termomodernizacji; fot.: KAPE 

Przed termomodernizacją, budynek zużywał na cele grzewcze obliczeniowo 81,05 GJ energii rocznie. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energię, zarówno na c.o., jak również c.w.u. o 88,77%.

Po remoncie budynek zużywa na cele grzewcze około 8,36 GJ energii rocznie. Zmniejszenie zużycia energii jest znaczne, co niestety, nie przekłada się na dobry wynik ekonomiczny inwestycji. Prosty okres zwrotu nakładów (SPBT) wyniósł około 70 lat.

Podsumowanie i wnioski

Obecne możliwości techniczne pozwalają radykalnie ograniczyć zużycie energii w istniejących budynkach, niezależnie od okresu, w którym były one wznoszone. Koszty poprawy efektywności energetycznej obiektów mogą być różne, w zależności od przypadku. Należy podkreślić, że najkorzystniej jest realizować taką inwestycję w sposób kompleksowy.

Niestety często podczas termomodernizacji w Polsce koszty uzyskania oszczędności 1 kWh energii, biorąc pod uwagę trwałość inwestycji, są wyższe od kosztów zakupu energii, co czyni cały proces nieefektywnym ekonomicznie. Konieczne wydaje się więc zastosowanie finansowych mechanizmów wsparcia, co podyktowane jest również względami społecznymi i zdrowotnymi. Kluczowym jest tu kryterium redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, takich jak: pyły, tlenki siarki, tlenek i dwutlenek węgla itp.

Efektywność kosztową głębokich termomodernizacji w Polsce można poprawić, uwzględniając koszty zewnętrzne zużycia energii. Konstrukcja budynku, a także jej stan techniczny, mają znaczący wpływ na efektywność kosztową termomodernizacji. Nie wszystkie technologie termomodernizacyjne można zastosować ze względu na rodzaj i materiał konstrukcji obiektu oraz jego stan techniczny, dlatego w wielu przypadkach konieczna jest, oprócz audytu energetycznego, szczegółowa ocena techniczna.

Współczesne technologie termomodernizacyjne szczególnie w zakresie ocieplania przegród zewnętrznych budynku osiągnęły praktycznie kres swoich możliwości. Dlatego konieczne jest wspieranie innowacji, jak: izolacje transparentne, izolacje próżniowe, materiały zmiennofazowe itp.

Według KAPE potencjał techniczny termomodernizacji zasobów budowlanych w Polsce jest znaczny i wynosi ponad 45% możliwej do zaoszczędzenia energii końcowej budynków. Aby jednak jego wykorzystanie stało się możliwe, potrzebne jest podjęcie wielu działań natury regulacyjnej, edukacyjno-informacyjnej i finansowej.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009

Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009 Właściwości termoizolacyjne preizolowanych rur giętkich. Komentarz do normy PN-EN 15632-1:2009

Specyfikacja preizolowanych rur giętkich zawarta jest w normach serii PN-EN 15632, m.in. w normie PN-EN 15632-1:2009. Niektóre zapisy tego dokumentu wymagają komentarza, ponieważ zawierają błędy i nieścisłości...

Specyfikacja preizolowanych rur giętkich zawarta jest w normach serii PN-EN 15632, m.in. w normie PN-EN 15632-1:2009. Niektóre zapisy tego dokumentu wymagają komentarza, ponieważ zawierają błędy i nieścisłości mogące utrudniać wykonywanie koniecznych obliczeń.

mgr inż. Jerzy Żurawski Program dopłat do domów energooszczędnych

Program dopłat do domów energooszczędnych Program dopłat do domów energooszczędnych

W czerwcu tego roku rozpoczęto weryfikację wniosków o dofinansowanie kredytów na budowę lub zakup domów energooszczędnych ze środków NFOŚiGW. Po początkowo dużym zainteresowaniu programem zaczęły się pojawiać...

W czerwcu tego roku rozpoczęto weryfikację wniosków o dofinansowanie kredytów na budowę lub zakup domów energooszczędnych ze środków NFOŚiGW. Po początkowo dużym zainteresowaniu programem zaczęły się pojawiać głosy krytyki. Obecnie większość biur projektowych albo zniechęca inwestorów do uczestnictwa w programie, albo przedstawia zaporowe warunki cenowe. Czy warto zatem starać się o dotację?

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Łukasz Lewandowski Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny Ocena stolarki okiennej - aspekt architektoniczny i energooszczędny

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory...

W budynkach, które spełniają aktualne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, przez stolarkę budowlaną ucieka ok. 15% energii, czyli podobnie jak przez ściany zewnętrzne i dach. Projektowane otwory przewidziane na stolarkę powodują bowiem przerwanie ciągłości izolacyjności cieplnej, a w konsekwencji powstawanie mostków cieplnych.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Tomasz Steidl Projektowe charakterystyki energetyczne przegród z izolacją transparentną

Projektowe charakterystyki energetyczne przegród z izolacją transparentną Projektowe charakterystyki energetyczne przegród z izolacją transparentną

Jednym ze sposobów minimalizacji strat ciepła przez przegrodę jest dokonanie zmian technologicznych w jej budowie. Można to zrobić np. przez wprowadzenie warstwy, której zadanie będzie polegać nie tylko...

Jednym ze sposobów minimalizacji strat ciepła przez przegrodę jest dokonanie zmian technologicznych w jej budowie. Można to zrobić np. przez wprowadzenie warstwy, której zadanie będzie polegać nie tylko na dobrym izolowaniu, ale przede wszystkim na pozyskiwaniu energii ze środowiska.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Paulina Olszar Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów

Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów Przegrody budowlane stykające się z gruntem – analiza parametrów

Dobór materiałów na przegrody stykające się z gruntem i ich złącza nie może być przypadkowy. Należy przy nim uwzględnić zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe.

Dobór materiałów na przegrody stykające się z gruntem i ich złącza nie może być przypadkowy. Należy przy nim uwzględnić zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe.

dr inż. Magdalena Grudzińska Balkony o różnej konstrukcji

Balkony o różnej konstrukcji Balkony o różnej konstrukcji

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu...

Konstrukcja balkonów może być bardzo różna – najczęściej spotykane są balkony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na powierzchni przegród budowlanych.

dr inż. Anna Staszczuk, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach...

Zjawiska pogodowe związane z globalnym ociepleniem coraz częściej i bardziej dotkliwie wpływają na mikroklimat w budynkach mieszkalnych. Mogą mieć szkodliwy wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza w regionach o umiarkowanym klimacie, w których budynki mieszkalne zazwyczaj nie są przystosowane do przedłużających się okresów ciągłego występowania wysokich temperatur w okresie letnim.

dr inż. Arkadiusz Węglarz Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej

Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej Perspektywy branży izolacyjnej w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej

Polska w ramach zobowiązań wynikających z członkowstwa w Unii Europejskiej musi w najbliższym czasie wprowadzić wiele działań mających na celu wzrost efektywności energetycznej w gospodarce. Działania...

Polska w ramach zobowiązań wynikających z członkowstwa w Unii Europejskiej musi w najbliższym czasie wprowadzić wiele działań mających na celu wzrost efektywności energetycznej w gospodarce. Działania te będą dotyczyć sektora wytwarzania, przesyłu oraz końcowego użytkowania energii.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Tomasz Grykałowski Jak projektować ściany zewnętrzne w budynku pasywnym?

Jak projektować ściany zewnętrzne w budynku pasywnym? Jak projektować ściany zewnętrzne w budynku pasywnym?

Podstawowym elementem definiującym budownictwo pasywne jest dążenie do maksymalizacji zysków energetycznych i minimalizacji strat ciepła. Zarówno strat przez przenikanie oraz strat przez szczelne przegrody...

Podstawowym elementem definiującym budownictwo pasywne jest dążenie do maksymalizacji zysków energetycznych i minimalizacji strat ciepła. Zarówno strat przez przenikanie oraz strat przez szczelne przegrody na skutek przewodzenia ciepła – tzw. transmisji, jak i tych wynikających z przepływu powietrza – tzw. wentylacji.

dr inż. Robert Geryło Izolacyjność cieplna płyt warstwowych

Izolacyjność cieplna płyt warstwowych Izolacyjność cieplna płyt warstwowych

Płyty warstwowe mają wiele właściwości, dzięki którym są powszechnie stosowane w budynkach niemieszkalnych w systemach modułowych lekkiej obudowy. Pojawia się jednak pytanie: czy spełniają one aktualne...

Płyty warstwowe mają wiele właściwości, dzięki którym są powszechnie stosowane w budynkach niemieszkalnych w systemach modułowych lekkiej obudowy. Pojawia się jednak pytanie: czy spełniają one aktualne wymagania energetyczne w takich obiektach? A w związku z tym czy przegrody z nich wykonane charakteryzują się odpowiednią izolacyjnością cieplną? I czy mogą być stosowane w obiektach o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię?

mgr inż. Jerzy Żurawski Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Ocena energetyczna stolarki budowlanej Ocena energetyczna stolarki budowlanej

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

Polska tak jak inne kraje powinna stworzyć system energetycznego etykietowania poszczególnych elementów budynku mających wpływ na końcowe zużycie energii, w tym stolarki budowlanej.

dr inż. Aleksander Antoni Starakiewicz Bilans cieplny stolarki okiennej

Bilans cieplny stolarki okiennej Bilans cieplny stolarki okiennej

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie...

Główne przyczyny wymiany stolarki okiennej na bardziej energooszczędną to chęć zmniejszenia kosztów ogrzewania i zapewnienia większego komfortu cieplnego. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o wymianie okien pojawia się pytanie: które okna są najbardziej energooszczędne?

dr inż. Tomasz Steidl, dr inż. Paweł Krause Ochrona cieplna dachów i stropodachów – materiały i technologie

Ochrona cieplna dachów i stropodachów – materiały i technologie Ochrona cieplna dachów i stropodachów – materiały i technologie

O ile rozwiązania dachów i stropodachów w zakresie powszechnie przyjętej definicji są omawiane w prawie każdym podręczniku z budownictwa ogólnego, o tyle zagadnienia dotyczące ochrony cieplno-wilgotnościowej,...

O ile rozwiązania dachów i stropodachów w zakresie powszechnie przyjętej definicji są omawiane w prawie każdym podręczniku z budownictwa ogólnego, o tyle zagadnienia dotyczące ochrony cieplno-wilgotnościowej, akustycznej, przeciwpożarowej oraz innych funkcji dachu, zwłaszcza dachów zielonych, są dość często traktowane w sposób szczątkowy lub są pomijane.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Jak kształtować parametry cieplno-wilgotnościowe narożników ścian zewnętrznych?

Jak kształtować parametry cieplno-wilgotnościowe narożników ścian zewnętrznych? Jak kształtować parametry cieplno-wilgotnościowe narożników ścian zewnętrznych?

Nowoczesne narzędzia numeryczne (przy zastosowaniu programów komputerowych) pozwalają określić na etapie projektowania parametry złączy budowlanych, tzn. przepływ ciepła i wilgoci oraz rozkład temperatur....

Nowoczesne narzędzia numeryczne (przy zastosowaniu programów komputerowych) pozwalają określić na etapie projektowania parametry złączy budowlanych, tzn. przepływ ciepła i wilgoci oraz rozkład temperatur. Jest to kwestia bardzo istotna, ponieważ sposób wykonania złącza budowlanego decyduje o jakości całej dokumentacji projektowej.

mgr inż. Krzysztof Patoka Jak projektować i wykonywać gzymsy?

Jak projektować i wykonywać gzymsy? Jak projektować i wykonywać gzymsy?

Cechą każdej architektury, również polskiej, jest moda na różne formy architektoniczne. Obecnie przemija w naszym kraju moda na dworki z wejściem ozdobionym kolumnami, pojawia się natomiast nowa, bardziej...

Cechą każdej architektury, również polskiej, jest moda na różne formy architektoniczne. Obecnie przemija w naszym kraju moda na dworki z wejściem ozdobionym kolumnami, pojawia się natomiast nowa, bardziej pałacowa – na dachy z gzymsami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Karol Kończal Projektowanie ścian zewnętrznych jednowarstwowych a wymagania cieplne

Projektowanie ścian zewnętrznych jednowarstwowych a wymagania cieplne Projektowanie ścian zewnętrznych jednowarstwowych a wymagania cieplne

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mimo wprowadzonych zmian wiele problemów w zakresie projektowania...

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mimo wprowadzonych zmian wiele problemów w zakresie projektowania termicznego ścian nie zostało uporządkowanych. Pojawia się np. pytanie: czy uwzględniać wpływ mostków cieplnych w obliczeniach współczynnika Uk przegrody?

dr inż. Bogusław Maludziński Wskaźnik EP obliczany dla lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym

Wskaźnik EP obliczany dla lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym Wskaźnik EP obliczany dla lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym

Wskaźnik EP dla lokalu mieszkalnego w budynku ze wspólnym źródłem ciepła określa się na podstawie wyznaczonej wartości EP dla budynku. Uzyskana wartość jest więc średnią dla wszystkich lokali i klatki...

Wskaźnik EP dla lokalu mieszkalnego w budynku ze wspólnym źródłem ciepła określa się na podstawie wyznaczonej wartości EP dla budynku. Uzyskana wartość jest więc średnią dla wszystkich lokali i klatki schodowej. Obliczając zaś wskaźnik EP indywidualnie dla każdego z lokali, uzyskuje się inne wartości.

mgr inż. Krzysztof Patoka Jak ograniczać przewiewy w dachach?

Jak ograniczać przewiewy w dachach? Jak ograniczać przewiewy w dachach?

Przewiewy to groźne w skutkach zjawisko, a jednocześnie mało znane. Zdarza się również, że uczestnicy procesu budowlanego ignorują występujące w dachach przewiewy. W świadomości większości społeczeństwa...

Przewiewy to groźne w skutkach zjawisko, a jednocześnie mało znane. Zdarza się również, że uczestnicy procesu budowlanego ignorują występujące w dachach przewiewy. W świadomości większości społeczeństwa przepływające szczelinami przegród budowlanych powietrze nie wywołuje skojarzeń ze stratami ciepła i skroplinami stanowiącymi duże zagrożenie dla dachów i budynków. Jest to tym bardziej niepokojące, że polski zmienny klimat sprzyja powstawaniu tych zjawisk i w ten sposób przyczynia się do wielu strat.

mgr inż. Krzysztof Patoka Fatalne połączenie: przewiew i skropliny

Fatalne połączenie: przewiew i skropliny Fatalne połączenie: przewiew i skropliny

Przewiewy mają ogromny wpływ na termoizolacyjność dachów, a co za tym idzie całych budynków. W Europie są postrzegane jako bardzo niebezpieczne zjawiska z dwóch powodów: trudno jest je wyeliminować i są...

Przewiewy mają ogromny wpływ na termoizolacyjność dachów, a co za tym idzie całych budynków. W Europie są postrzegane jako bardzo niebezpieczne zjawiska z dwóch powodów: trudno jest je wyeliminować i są przyczyną dużych strat energii. Gdy działają przez dłuższy czas, obniżają trwałość dachu, ponieważ w miejscach ich występowania zawsze jest wilgoć. W Polsce zjawisko przewiewu jest ignorowane, bo niewiele osób zdaje sobie sprawę z jego istnienia, a jednocześnie polski zmienny klimat sprzyja jego powstawaniu.

mgr inż. Magdalena Musielak, prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki Energooszczędne budownictwo jednorodzinne - praktyczne zasady realizacji

Energooszczędne budownictwo jednorodzinne - praktyczne zasady realizacji Energooszczędne budownictwo jednorodzinne - praktyczne zasady realizacji

Polskie ustawodawstwo dotyczące budownictwa nie nadąża za postępem w dziedzinie materiałów i rozwiązań energooszczędnych, dlatego inwestorzy zmuszeni są samodzielnie zadbać o budowę domów cieplejszych,...

Polskie ustawodawstwo dotyczące budownictwa nie nadąża za postępem w dziedzinie materiałów i rozwiązań energooszczędnych, dlatego inwestorzy zmuszeni są samodzielnie zadbać o budowę domów cieplejszych, niż wymagają tego przepisy.

dr inż. Anna Kaczmarek, dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć? Jaki wpływ na wybrane materiały budowlane mają woda i wilgoć?

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku....

Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne – wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku. Ponadto materiały takie jak gips, anhydryt, czyli o dużym współczynniku rozmiękania, pod wpływem wilgoci zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną. Jest to przyczyną niszczenia płyt gipsowo-kartonowych, tynków i podkładów gipsowych oraz anhydrytowych. Woda powoduje również korozję chemiczną tynków,...

dr inż. Abdrahman Alsabry, mgr inż. Jerzy Żurawski Budynek pasywny - standard i ocena jakości

Budynek pasywny - standard i ocena jakości Budynek pasywny - standard i ocena jakości

Koncepcja budynku pasywnego została stworzona stosunkowo niedawno, bo w latach 80. XX w. Zgodnie z jej założeniem w domu pasywnym nie stosuje się standardowych systemów grzewczych opartych na spalaniu...

Koncepcja budynku pasywnego została stworzona stosunkowo niedawno, bo w latach 80. XX w. Zgodnie z jej założeniem w domu pasywnym nie stosuje się standardowych systemów grzewczych opartych na spalaniu paliw ze źródeł nieodnawialnych, a ewentualne straty ciepła uzupełnia się tzw. pasywnymi źródłami ciepła (mieszkańcy, działające w domu urządzenia elektryczne, energia słoneczna, ciepło odzyskane z wentylacji). Na świecie nie ma wielu domów pasywnych – do tej pory wybudowano ich w Polsce kilkanaście,...

mgr inż. Paweł Kielar Materiały do systemów ociepleń ETICS

Materiały do systemów ociepleń ETICS Materiały do systemów ociepleń ETICS

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.