Izolacje.com.pl

Mechanizmy poprawy efektywności energetycznej budynków

Mechanisms for improving the energy effiiiency of buildings

rys. Photoexpress

rys. Photoexpress

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 możliwe jest jedynie poprzez stworzenie właściwych strategii o charakterze krótko- i długoterminowym w najbardziej energochłonnych obszarach gospodarki.

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Termomodernizacja budynków [pobierz PDF] Termomodernizacja budynków [pobierz PDF]

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik "Termomodernizacja...

Na czym polega kompleksowa termomodernizacja, co obejmuje i od czego ją zacząć? Jak modernizować stare budynki i kiedy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu? Pobierz poradnik "Termomodernizacja budynków" i poznaj odpowiedzi na te oraz inne pytania.

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

Polityka długoterminowa w obszarze budownictwa to, oprócz zapewnienia odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynków nowoprojektowanych, również program głębokiej termomodernizacji i stopniowe odchodzenie od miejscowych, konwencjonalnych źródeł energii.

Obszar działań niezbędnych do podjęcia w perspektywie najbliższych dziesięciu lat powinien natomiast uwzględniać najbardziej palące potrzeby w obszarze poprawy jakości powietrza, likwidacji ubóstwa energetycznego oraz wprowadzanie do sektora budowlanego technologi inteligentnych.

O czym przeczytasz w artykule?
  • Strategie renowacji budynków i programy wsparcia
  • Błędy termomodernizacji
  • Budownictwo zrównoważone
  • Efektywność energetyczna w okresie letnim
  • Efektywność ekonomiczna termomodernizacji

Przedmiotem artykułu są mechanizmy poprawy efektywności energetycznej budynków. Autor omawia unijne i krajowe strategie renowacji budynków oraz umożliwiające je programy wsparcia. Analizuje popełnione błędy termomodernizacji oraz charakteryzuje zasady budownictwa zrównoważonego, w tym zalecane zmiany źródeł ciepła oraz zagadnienia efektywności energetycznej budynków w okresie letnim. Podsumowaniem artykułu jest analiza efektywności ekonomicznej termomodernizacji.

Mechanisms for improving the energy efficiency of buildings

The article focuses on the mechanisms of improving the energy efficiency of buildings. The author discusses EU and national building renovation strategies and support programs that help to implement them. He analyses the mistakes made in thermal modernization and characterizes the principles of sustainable construction, including the recommended changes in heat sources and the issues of energy efficiency of buildings in the summer. The article is summarized with an analysis of the economic efficiency of thermal modernization.

Strategie renowacji budynków

Opublikowana przez Komisję Europejską Strategia na rzecz fali renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków doskonale wpisuje się w krótkoterminową politykę podniesienia standardu budynków i oszczędniejszego gospodarowania zasobami. Stwarza jednocześnie szansę na zintesyfikowanie działań oraz zwiększone wsparcie finansowe w obszarze termomodernizacji. Należy przy tym zaznaczyć, że już obecnie Polska wdraża kompleksowe działania na rzecz wsparcia renowacji budynków, które obejmują narzędzia legislacyjne, planistyczne i organizacyjne, a także wsparcie finansowe zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych.

Kluczowymi instytucjami krajowymi wspierającymi renowację zasobów budowlanych są Bank Gospodarstwa Krajowego (za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (m.in. program „Czyste Powietrze”).

Warto też wspomnieć o istotnej roli wsparcia realizowanego w UE w ramach programu ELENA oferującego zwrot do 90% kosztów niezbędnych do doprowadzenia danego projektu inwestycyjnego do stanu realizacji.

W Polsce fundusze ELENA dla renowacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych są dostępne w powiązaniu z ofertą niskooprocentowanych pożyczek, a także z kredytem z premią termomodernizacyjną lub remontową za pośrednictwem m.in. Alior Bank SA.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat obserwowany jest długoterminowy trend poprawy efektywności energetycznej wszystkich kategorii budynków w Polsce. Jest on spowodowany zarówno polityką w zakresie termomodernizacji istniejących zasobów, jak i stopniowym wzrostem wymagań stawianych budynkom nowoprojektowanym, a także rozwojem nowoczesnych, efektywnych technologii w obszarze ochrony cieplnej i wytwarzania energii.

Istniejące zasoby budowlane, z wyjątkiem budynków oddanych do użytku po roku 2000, w dużym stopniu charakteryzują się niską efektywnością energetyczną. Przegląd krajowego zasobu budowlanego potwierdza, że znaczna jego część cechuje się wysoką energochłonnością i w najbliższych latach będzie wymagała renowacji. Dotyczy to szczególnie budynków jednorodzinnych, stanowiących w Polsce niemal 7 mln obiektów, które w najbliższej perspektywnie czasowej pilnie wymagają termomodernizacji, a zwłaszcza wymiany źródeł ciepła. W tego typu obiektach są to najczęściej przestarzałe i charakteryzujące się niską sprawnością kotły na paliwa stałe.

30% wielorodzinnych budynków mieszkalnych nadal wymaga termomodernizacji pozwalającej poprawić parametry cieplne przegród zewnętrznych oraz sprawność instalacji ogrzewczej. Warto podkreślić, iż działania te są całkowicie uzsadnione ekonomicznie nawet przy obecnych cenach nośników energii. Wraz ze wzrostem cen energii liczba budynków rekomendowanych do modernizacji będzie rosła i zaczną jej podlegać także obiekty stosunkowo nowe, zaprojektowane zgodnie z wymaganiami ochrony cieplnej obowiazującymi od lat 90. ubiegłego wieku.

Programy wsparcia

W latach 2000–2020 podjęto w Polsce szereg działań, które doprowadziły do usprawnienia systemu wsparcia długoterminowej poprawy efektywności energetycznej budynków, obniżenia emisji CO2 oraz poprawy jakości powietrza.

Wśród najważniejszych podjętych ostatnio działań należy wymienić:

  • wprowadzenie wymagań jakościowych dla paliw stałych i wymagań dla kotłów na paliwo stałe,
  • stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
  • uruchomienie programów „Czyste Powietrze” oraz „Stop Smog”,
  • wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej
  • oraz zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Należy jednak podkreślić, że wiele z istniejących mechanizmów nie ma charakteru kompleksowego i sprawia wrażenie działań doraźnych. Jako przykład należałoby wskazać wsparcie wymiany źródeł ciepła bez konieczności przeprowadzenia gruntownej termomodernizacji.

Biorąc pod uwagę żywotność urządzeń grzewczych, takie działania legitymizują użytkowanie budynków o złej i bardzo złej charakterystyce energetycznej przez kolejne 15–20 lat. Brak zasadności takich działań najlepiej pokazują kompleksowe audyty energetyczne, które powinny być wykonywane dla każdego przedsięwzięcia finansowanego z funduszy publicznych.

Ograniczenie analiz energetyczno-ekonomicznych do opracowań uproszczonych zaciera rzeczywisty obraz zarówno w kontekście skutków takich działań, jak i ich opłacalności oraz spodziewanych efektów środowiskowych. Na rynku krajowym posiadamy zespół profesjonalnych i aktywnych zawodowo audytorów energetycznych, których specjalistyczna wiedza mogłaby być znacznie lepiej wykorzystana w procesie decyzyjnym przyznawania środków finansowych na termomodernizację.

Błędy termomodernizacji

Odczuwalna poprawa jakości środowiska wewnętrznego oraz istotne zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków po termomodernizacji są oczywiste i niepodważalne. Należy jednak podkreślić, że zarówno w latach minionych, jak i obecnie wiele prac należałoby przeprowadzać w sposób bardziej świadomy.

Klasycznym przykładem niewłaściwie pojętej termomodernizacji było pogorszenie jakości powietrza wewnętrznego w wyniku zbytniego uszczelnienia budynku. Choć problem ten przestał być aktualny wraz ze zmianą Warunków Technicznych w roku 2008, nie zmienia to jednak faktu, że zagadnienie modernizacji wentylacji, szczególnie w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, nadal pozostawia wiele do życzenia.

Niezbędne wydaje się zdefiniowanie oraz wprowadzenie w przepisach konieczności stosowania wentylacji hybrydowej, zwłaszcza w tych budynkach, w których istotnie poprawia się szczelność powietrzną.

Kolejnym zagadnieniem związanym bezpośrednio z branżą materiałów izolacyjnych jest kwestia jakości wykonywania dociepleń i sposób docieplenia mostków termicznych.

W budynkach termomodernizowanych praktycznie pomija się zarówno kwestię ciepłego montażu stolarki, jak i właściwego ocieplenia płyt balkonowych, ścian loggii i ścianek attyki. Tego typu nieprawidłowości w sposób znaczący determinują rzeczywiste, mierzalne efekty termomodernizacji.

Obszar kontroli powykonawczej i monitoringu rezultatów jest jednocześnie polem do działania audytorów energetycznych, szczególnie ekspertów z zakresu diagnostyki cieplnej budynków.

W przeszłości innym negatywnym czynnikiem sprzyjającym niewłaściwej renowacji był brak wytycznych dotyczących izolacyjności cieplnej okien i drzwi stosowanych w budynkach termomodernizowanych. Z tego powodu wiele wymienionych w ostatnich 20 latach komponentów nadal charakteryzuje się dobrym stanem technicznym, a jednocześnie wysokim współczynnikiem przenikania ciepła.

Budownictwo zrównoważone

Osobną kwestią jest stosowanie w modernizowanych budynkach tradycyjnych źródeł ciepła, opalanych paliwami stałymi, co w warunkach krajowych jest niestety uzasadnione relacjami cen poszczególnych nośników energii.

Wyzwaniem najbliższych lat będzie z pewnością próba odchodzenia od lokalnych źródeł ciepła, najpierw tych wysoce emisyjnych, a w dalszej perspektywie również tych opalanych gazem. Tym samym tam, gdzie to tylko możliwe, całkowicie uzasadnione wydaje się korzystanie z ciepła systemowego, zaś w pozostałych przypadkach zasilanie budynków za pomocą pomp ciepła.

Rozwiązanie wykorzystania pomp ciepła, wspomaganych dodatkowo produkowaną na miejscu energią odnawialną z instalacji fotowoltaicznej, nie tylko zapewni racjonalne ogrzewanie budynku, lecz także uzasadni ekonomicznie montaż instalacji fotowoltaicznej (również tej zintegrowanej z bryłą budynku).

Jednak przyszłe modernizacje budynków i rewitalizacje obszarów miejskich dotyczą nie tylko zagadnień związanych z oszczędnością energii, lecz także szerszego, holistycznego podejścia do budynków wraz z przestrzenią miejską, zdefiniowanego jako budownictwo zrównoważone. Pojęcie to nie ogranicza się do rozwiązań technologicznych oraz zużycia energii w okresie użytkowania budynku, nie powinno również dotyczyć samych tylko obiektów. Odnosi się ono bowiem również do społeczności, która bierze udział w projektowaniu, wznoszeniu oraz użytkowaniu budynków, aż po ich rozbiórkę i zagospodarowanie materiałów, czyli w całym cyklu życia obiektów, spełniając tym samym postulat gospodarki o obiegu zamkniętym. Koncepcja budownictwa zrównoważonego łączy bowiem ze sobą korzyści płynące z inteligentnego wykorzystania innowacyjnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii, zintegrowanych z bioklimatyczną architekturą w celu stworzenia komfortowej i zdrowej przestrzenni do życia bazującej na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska i przystosowanych do zmieniającego się klimatu.

Efektywność energetyczna w okresie letnim

Mimo że dotychczasowe działania (prowadzone od lat 90.) nastawione są na poprawę efektywności energetycznej w sezonie grzewczym, ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, nie należy zapominać o narastającym problemie komfortu cieplnego w okresie letnim. Zagadnienie przegrzewania się budynków dotyczy obecnie zarówno obiektów nowych, jak i istniejących i wynika z braku precyzyjnych wytycznych projektowych.

Dodatkowym problemem jest niedoskonała metodyka wyznaczania charakterystyki energetycznej (brak obowiązkowego stosowania metod symulacyjnych przynajmniej dla budynków z instalacjami chłodzenia), a także brak konieczności oceny jakości środowiska wewnętrznego w okresie letnim lub wyznaczenia zapotrzebowania na chłód, nawet w sytuacji, gdy pierwotnie nie zakłada się instalacji chłodzenia aktywnego.

Na skutek obserwowanych zmian klimatu, w szczególności prawdopodobieństwa pojawiania się długich okresów wysokiej temperatury, warto uwzględnić przyszłe trendy na rynku urządzeń klimatyzacyjnych i zawczasu przewidzieć energetyczne oraz ekonomiczne skutki ich powszechnego stosowania. Warto zatem rozważyć przeprowadzenie rzetelnej analizy efektywności energetycznej budynków w okresie letnim również w kontekście aktualnych wymagań ochrony cieplnej.

Efektywność ekonomiczna termomodernizacji

Analiza możliwych przyszłych działań termomodernizacyjnych wskazuje na potrzebę zarówno bieżącej kontroli jakości wykonywanych prac oraz działań niskonakładowych, jak i konieczność stopniowego wdrażania kapitałochłonnych inwestycji zapewniających znaczącą i trwałą poprawę efektywności energetycznej oraz redukcję emisji.

Ocena efektywności ekonomicznej kompleksowej i głębokiej termomodernizacji potwierdza, że w obecnych warunkach rynkowych w znacznej części budynków jest ona opłacalna.

W przypadku budynków jednorodzinnych korzystających z paliw stałych oraz budynków oddanych do użytku w ostatnich dwóch dekadach i cechujących się dość dobrą efektywnością energetyczną inwestycje termomodernizacyjne charakteryzują się jednak relatywnie długim czasem zwrotu. Sytuacja ta może ulec istotnej zmianie w długim okresie, wraz z transformacją gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej, która będzie wymuszać odejście od bezpośredniego wykorzystania paliw kopalnych w budynkach oraz dekarbonizację systemu elektroenergetycznego i ciepłownictwa.

Wraz z oczekiwanym wzrostem jednostkowych kosztów energii, w tym ogrzewania, renowacja stanie się opłacalna dla zdecydowanej większości budynków.

Ogółem, w przypadku budynków mieszkalnych, opłacalna pod względem ekonomicznym termomodernizacja pozwala na uzyskanie potencjalnych oszczędności sięgających nawet 75% obecnego poziomu ich zapotrzebowania na energię końcową oraz redukcję około 10% całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych i ¼ całkowitej emisji pyłów w Polsce.

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news NIK o efektywności energetycznej gospodarki

NIK o efektywności energetycznej gospodarki NIK o efektywności energetycznej gospodarki

Usprawnianie procesów produkcyjnych, modernizacja urządzeń i budynków czy wprowadzanie nowych technologii to działania służące poprawie efektywności energetycznej gospodarki. Chodzi o to by dostarczać...

Usprawnianie procesów produkcyjnych, modernizacja urządzeń i budynków czy wprowadzanie nowych technologii to działania służące poprawie efektywności energetycznej gospodarki. Chodzi o to by dostarczać tyle samo produktów czy usług wykorzystując do tego mniej energii, a tym samym surowców służących do jej wytwarzania. Efektem ma być ograniczanie emisji zanieczyszczeń i zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego państwa (im mniej energii będziemy zużywać, tym mniej surowców do jej wytworzenia będziemy...

Materiały prasowe news Ruszyły prace nad platformą ekspertów efektywności energetycznej

Ruszyły prace nad platformą ekspertów efektywności energetycznej Ruszyły prace nad platformą ekspertów efektywności energetycznej

Powstanie nowe narzędzie internetowe, które ma być eksperckim źródłem wiedzy dla osób planujących remont domu pod kątem oszczędności na ogrzewaniu i energii, czyli dla potencjalnych beneficjentów programu...

Powstanie nowe narzędzie internetowe, które ma być eksperckim źródłem wiedzy dla osób planujących remont domu pod kątem oszczędności na ogrzewaniu i energii, czyli dla potencjalnych beneficjentów programu "Czyste Powietrze". Przydatność platformy certyfikowanych ekspertów efektywności energetycznej pilotażowo będzie sprawdzana w jednym z regionów Polski.

Materiały prasowe news PGNiG i NFOŚiGW razem na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce

PGNiG i NFOŚiGW razem na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce PGNiG i NFOŚiGW razem na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nawiązały współpracę w zakresie wsparcia programu "Czyste Powietrze". Celem porozumienia jest przede...

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nawiązały współpracę w zakresie wsparcia programu "Czyste Powietrze". Celem porozumienia jest przede wszystkim usprawnienie procesu przyznawania dofinansowania na wymianę ogrzewania na gazowe, co przyczyni się do ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Forum Termomodernizacja 2020

Forum Termomodernizacja 2020 Forum Termomodernizacja 2020

Już po raz dwudziesty Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaprasza przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Forum Termomodernizacja do Warszawy. Wydarzenie to okazja do wymiany doświadczeń...

Już po raz dwudziesty Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaprasza przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Forum Termomodernizacja do Warszawy. Wydarzenie to okazja do wymiany doświadczeń i opinii, a także dyskusji na temat nowych trendów w energetyce, innowacyjnych technologii wykorzystywanych w  budownictwie oraz rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej.

Materiały prasowe news Program Czyste Powietrze po roku

Program Czyste Powietrze po roku Program Czyste Powietrze po roku

Program "Czyste Powietrze" działa już od roku. "To pierwszy w historii Polski tak szeroki program rządowy związany z poprawą jakości powietrza, w ramach którego możliwe jest udzielenie wsparcia dla termomodernizacji...

Program "Czyste Powietrze" działa już od roku. "To pierwszy w historii Polski tak szeroki program rządowy związany z poprawą jakości powietrza, w ramach którego możliwe jest udzielenie wsparcia dla termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany starych źródeł ogrzewani" - powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej. W spotkaniu, które odbyło się 19 września 2019 r. w Bytomiu, uczestniczyli również premier Mateusz Morawiecki oraz prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

Materiały prasowe news Startuje program Mój Prąd

Startuje program Mój Prąd Startuje program Mój Prąd

Zakończono prace legislacyjne związane z programem "Mój Prąd" i będzie można już składać wnioski. Wdrożenie programu ma być silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej.

Zakończono prace legislacyjne związane z programem "Mój Prąd" i będzie można już składać wnioski. Wdrożenie programu ma być silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej.

Materiały prasowe news Lepiej bez smogu - kampania Isover

Lepiej bez smogu - kampania Isover Lepiej bez smogu - kampania Isover

Choć lato w pełni, a wraz z końcem sezonu grzewczego temat smogu ucichł, to problem wcale nie zniknął. Jego rozwiązanie wymaga regulacji legislacyjnych, rozwoju programów ułatwiających ograniczenie zużycia...

Choć lato w pełni, a wraz z końcem sezonu grzewczego temat smogu ucichł, to problem wcale nie zniknął. Jego rozwiązanie wymaga regulacji legislacyjnych, rozwoju programów ułatwiających ograniczenie zużycia energii oraz zmiany postaw społecznych. Przypomina o tym marka Isover, organizująca ogólnopolską kampanię społeczną "Lepiej bez smogu", w której lubiani sportowcy, ambasadorzy akcji - Kamil Stoch, Anka Dziedzic oraz Antonio Lindback - zachęcają do wspólnej walki o czyste powietrze w Polsce.

Materiały prasowe news Termomodernizacja - dobry kierunek zmian

Termomodernizacja - dobry kierunek zmian Termomodernizacja - dobry kierunek zmian

Do konsultacji publicznych skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej odniosło się do zaproponowanych...

Do konsultacji publicznych skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej odniosło się do zaproponowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmian.

Materiały prasowe news XXXIII Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska - Cottonina 2019

XXXIII Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska - Cottonina 2019 XXXIII Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska - Cottonina 2019

W dniach od 7 do 10 maja br. miała miejsce XXXIII Wiosenna Szkoła Naukowa zorganizowana przez Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Politechniki Wrocławskiej. Odbyła się ona w Świeradowie...

W dniach od 7 do 10 maja br. miała miejsce XXXIII Wiosenna Szkoła Naukowa zorganizowana przez Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Politechniki Wrocławskiej. Odbyła się ona w Świeradowie Zdroju, w ośrodku Cottonina, jednym z obiektów znajdujących się w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Jacek Michalak po raz czwarty na czele SSO

Jacek Michalak po raz czwarty na czele SSO Jacek Michalak po raz czwarty na czele SSO

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) wybrało zarząd na nową dwuletnią kadencję. Prezesem SSO został ponownie Jacek Michalak (Atlas), kierujący organizacją od 2013 roku. W składzie zarządu znaleźli...

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) wybrało zarząd na nową dwuletnią kadencję. Prezesem SSO został ponownie Jacek Michalak (Atlas), kierujący organizacją od 2013 roku. W składzie zarządu znaleźli się, podobnie jak w poprzednich wyborach, Jacek Kulig (wiceprezes, Henkel) i Kamil Kiejna (wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu) oraz Grzegorz Burzyński (Koelner). Pozostali członkowie to Bożena Serwatka-Berbeć (Caparol) i Marek Śliwiński (Mapei). Do Komisji Rewizyjnej wybrano...

Materiały prasowe news Konkurs Top Ten Okna 2019

Konkurs Top Ten Okna 2019 Konkurs Top Ten Okna 2019

30 maja br. w Warszawie w Hotelu MDM odbyła się gala konkursu Top Ten Okna 2019, podczas której ogłoszono wyniki piątej edycji konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną.

30 maja br. w Warszawie w Hotelu MDM odbyła się gala konkursu Top Ten Okna 2019, podczas której ogłoszono wyniki piątej edycji konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news VI Międzynarodowa Konferencja ETICS

VI Międzynarodowa Konferencja ETICS VI Międzynarodowa Konferencja ETICS

W dniach 9-10 maja br. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja ETICS, cykliczne spotkanie polskiej branży ociepleń, organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń...

W dniach 9-10 maja br. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja ETICS, cykliczne spotkanie polskiej branży ociepleń, organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) od 2014 r. W wydarzeniu wzięły udział 163 osoby z Polski, Austrii, Litwy, Niemiec, Słowacji i Ukrainy. To rekord frekwencji dotychczasowych sześciu edycji konferencji. Podczas branżowej debaty szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa pożarowego ocieplonych elewacji, które w ostatnim...

dr inż. Maciej Robakiewicz news Forum Termomodernizacja 2019

Forum Termomodernizacja 2019 Forum Termomodernizacja 2019

W dniu 3 kwietnia br., w budynku Tower-Service w Warszawie, odbyło się XIX Forum Termomodernizacja zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Wiodącym tematem tegorocznej edycji było...

W dniu 3 kwietnia br., w budynku Tower-Service w Warszawie, odbyło się XIX Forum Termomodernizacja zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Wiodącym tematem tegorocznej edycji było hasło "Odnawialne źródła energii - droga do niskoemisyjnego budownictwa".

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach

Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach

Popularyzacji dachów zielonych na terenie naszego kraju podjęło się Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, które od 2009 r. ściśle współpracuje z EFB – Europejską Federację Stowarzyszeń Dachów Zielonych...

Popularyzacji dachów zielonych na terenie naszego kraju podjęło się Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, które od 2009 r. ściśle współpracuje z EFB – Europejską Federację Stowarzyszeń Dachów Zielonych (ang. European Federation of Green Roof Associations).

Jarosław Guzal MIWO: Promujemy przewagi wełny mineralnej

MIWO: Promujemy przewagi wełny mineralnej MIWO: Promujemy przewagi wełny mineralnej

Henryk Kwapisz, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia MIWO, mówi o sytuacji na rynku wełny mineralnej, a także o roli prawidłowej izolacji akustycznej w budynkach.

Henryk Kwapisz, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia MIWO, mówi o sytuacji na rynku wełny mineralnej, a także o roli prawidłowej izolacji akustycznej w budynkach.

Jarosław Guzal Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne Kierunek: Budownictwo plusenergetyczne

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji...

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o założeniach programu „Czyste Powietrze”, sposobach walki ze smogiem oraz trudnościach w realizacji inwestycji termomodernizacyjnych.

Jarosław Guzal Warunki Techniczne muszą być zmienione

Warunki Techniczne muszą być zmienione Warunki Techniczne muszą być zmienione

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o potrzebie termomodernizacji wielu budynków w Polsce oraz kosztach tego przedsięwzięcia, a także o konieczności...

Dr Ludomir Duda, doradca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi o potrzebie termomodernizacji wielu budynków w Polsce oraz kosztach tego przedsięwzięcia, a także o konieczności wprowadzenia zmian w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Warunków Technicznych).

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu...

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza, osłabianie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

Waldemar Joniec Nowe regulacje w zakresie energoefektywności systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Nowe regulacje w zakresie energoefektywności systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Nowe regulacje w zakresie energoefektywności systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi,...

Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i ogrzewania.

Jarosław Guzal Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian

Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian

Piotr Woźny - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze" - w rozmowie z Jarosławem Guzalem omawia zasady działania programu i wyjaśnia, jak można jeszcze ulepszyć jego założenia.

Piotr Woźny - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze" - w rozmowie z Jarosławem Guzalem omawia zasady działania programu i wyjaśnia, jak można jeszcze ulepszyć jego założenia.

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE...

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

dr inż. Beata Wilk-Słomka, dr inż. Janusz Belok Optymalizacja energetyczna funkcjonowania ściany hybrydowej

Optymalizacja energetyczna funkcjonowania ściany hybrydowej Optymalizacja energetyczna funkcjonowania ściany hybrydowej

Obecnie duży nacisk kładzie się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię do celów grzewczych obiektu. Dodatkowo dąży się do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Jednym ze sposobów wykorzystania...

Obecnie duży nacisk kładzie się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię do celów grzewczych obiektu. Dodatkowo dąży się do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Jednym ze sposobów wykorzystania tego typu rozwiązań w budownictwie niskoenergetycznym jest zastosowanie systemów pasywnych, zarówno w zakresie zysków bezpośrednich, jak i pośrednich.

mgr inż. Jerzy Żurawski Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB Optymalizacja energetyczna istniejących budynków do poziomu nZEB

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie...

Efektywność energetyczna to priorytet. We wszystkich krajach UE realizowana jest polityka poprawy efektywności energetycznej w każdej dziedzinie życia. Według specjalistów UE budownictwo odpowiada za zużycie 41% energii, więcej niż transport i przemysł.

Najnowsze produkty i technologie

merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

Produkty Pan Fitinka na merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży...

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wodno-kanalizacyjnej oraz armatury sanitarnej.

homebook.pl Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć? Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie...

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie piszczy i które tendencje okażą się godne tego, aby zaimplementować je również w swoich czterech ścianach. Przed Tobą kilka najciekawszych tendencji, którym zdecydowanie warto bliżej się przyjrzeć.

Kingspan Profesjonalne systemy barier ochronnych

Profesjonalne systemy barier ochronnych Profesjonalne systemy barier ochronnych

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz...

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz odpornych na uderzenia słupków i barier ochronnych pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków i poprawiają komfort pracowników.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Xella Polska Sp. z o.o. Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się...

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się przeważnie płyty styropianowe. Rzadziej do tego celu wykorzystuje się - droższe od nich - płyty z wełny mineralnej. Od połowy 2019 roku oba te materiały ociepleniowe mają dużą konkurencję w postaci mineralnych płyt izolacyjnych Multipor ETICS.

merXu Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia...

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia drobnych napraw w domu lub ogrodzie. Zobacz ofertę z kategorii chemii budowlanej na merXu.

Kärcher PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty...

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej wiosny Kärcher oferuje budowlańcom najlepsze modele swoich urządzeń w atrakcyjnych, obniżonych cenach. Oferta PRO Korzyści to szeroki wybór sprzętów – urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS oraz bez niego HD, odkurzacze NT do suchych i mokrych zabrudzeń radzące...

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.