Izolacje.com.pl

Fundusz Dróg Samorządowych w ocenie NIK

Materiały prasowe | 2021-08-12
Fundusz Dróg Samorządowych w ocenie NIK, fot. www.pixabay.com

Fundusz Dróg Samorządowych w ocenie NIK, fot. www.pixabay.com

Fundusz Dróg Samorządowych sprawdził się jako narzędzie ułatwiające modernizację sieci dróg powiatowych i gminnych oraz poprawiające bezpieczeństwo ruchu na tych drogach. Jednak w sprawozdaniach budżetowych przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury rzeczywiste przychody i koszty Funduszu nie były przedstawiane w sposób wiarygodny. Systemową barierą może okazać się, niezapewniający ciągłości oraz przejrzystości, mechanizm dofinansowywania dodatkowych zadań drogowych z rezerwy środków pozostającej w dyspozycji premiera.

Zobacz także

Materiały prasowe news Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030 na ponad 290 mld zł

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030 na ponad 290 mld zł Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030 na ponad 290 mld zł

Sprawna infrastruktura drogowa to jeden z głównych fundamentów szybkiego rozwoju. Nowe drogi krajowe i lokalne to nie tylko lepszy komfort jazdy i wzrost bezpieczeństwa, ale także szansa na nowe inwestycje...

Sprawna infrastruktura drogowa to jeden z głównych fundamentów szybkiego rozwoju. Nowe drogi krajowe i lokalne to nie tylko lepszy komfort jazdy i wzrost bezpieczeństwa, ale także szansa na nowe inwestycje i miejsca pracy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział realizację kolejnego projektu – Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2030. Środki w ramach RPBDK pozwolą dokończyć sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Łącznie wszystkie planowane inwestycje drogowe dają nam ok. 8 tys. km nowoczesnych...

Materiały prasowe news NIK o stanie dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim

NIK o stanie dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim NIK o stanie dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim

Większość skontrolowanych zarządców dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim nie działa prawidłowo i skutecznie w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg oraz poprawy bezpieczeństwa...

Większość skontrolowanych zarządców dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim nie działa prawidłowo i skutecznie w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg oraz poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników. Kontrola NIK pokazała problemy z prawidłowym wykonywaniem przeglądów stanu technicznego, prowadzeniem dokumentacji ewidencyjnej czy oznakowaniem dróg. Potrzebna jest zmiana w ustawie o drogach publicznych oraz doprecyzowanie przepisów.

Materiały prasowe news Tereny zielone w miastach bez ochrony przed zabudową

Tereny zielone w miastach bez ochrony przed zabudową Tereny zielone w miastach bez ochrony przed zabudową

Obowiązujące przepisy wciąż nie chronią przed zabudową terenów zielonych spełniających w miastach istotne funkcje klimatyczne, wentylacyjne czy hydrologiczne. Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez...

Obowiązujące przepisy wciąż nie chronią przed zabudową terenów zielonych spełniających w miastach istotne funkcje klimatyczne, wentylacyjne czy hydrologiczne. Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, normy prawne regulujące od 18 lat planowanie i zagospodarowywanie przestrzenne, zamiast wspierać zachowanie i powiększanie systemów przyrodniczych, dopuszczają do ich postępującego i nieodwracalnego osłabiania.

NIK zwraca też uwagę, że zarządcy dróg powiatowych i gminnych zaniedbywali obowiązki rzetelnego ewidencjonowania i kontrolowania stanu technicznego dróg. Przy przygotowaniu inwestycji drogowych zdarzały się sytuacje, które mogą świadczyć o występowaniu zjawisk korupcjogennych.

Wg danych GUS sieć dróg publicznych zarządzanych przez gminy i powiaty na koniec 2019 r. wynosiła 376,1 tys. km (88,5% łącznej długości dróg publicznych w Polsce). Ponad 236,5 tys. km tych dróg (62,9%) stanowiły odcinki o najbardziej pożądanych, tzw. ulepszonych rodzajach nawierzchni, reszta zaś to odcinki o nawierzchni brukowej i tłuczniowej (5,8%) oraz gruntowej (31,3%).

Drogi publiczne ogółem według kategorii dróg i rodzajów nawierzchni

W 2008 r. rząd uruchomił instrument pomocy rządu dla jednostek samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem i modernizacją sieci dróg powiatowych i gminnych. Zadanie to realizowano w ramach trzech programów wieloletnich:

 • „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011”,
 • „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
 • „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”,

w ramach których finansowano inwestycje w lokalnej infrastrukturze drogowej.

Jednakże mimo systematycznej poprawy stan techniczny dróg lokalnych jest bardzo zróżnicowany i wciąż stanowi jeden z podstawowych czynników obniżających poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Według statystyk europejskich Polska pod względem bezpieczeństwa na drogach notowana jest na jednym z ostatnich miejsc.

W październiku 2018 r. odrębną ustawą został powołany Fundusz Dróg Samorządowych, pozwalający na dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych począwszy od 2019 r. Od 31 grudnia 2020 r. fundusz nosi nazwę Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i umożliwia dofinansowanie także zadań obwodnicowych i miejskich, a środki Funduszu nie pochodzą już z dotacji celowej, ale z wpłat z budżetu państwa.

Fundusz Dróg Samorządowych ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardu lokalnej sieci drogowej oraz zwiększyć atrakcyjność i dostępność terenów inwestycyjnych. Środki FDS na zadania powiatowe oraz gminne przyznawane są na zasadach konkursowych, na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego (jako zarządców dróg) w ramach każdego województwa. Organizacja naborów i ocena wniosków leżą po stronie wojewodów. Podczas oceny wniosków brany jest pod uwagę m.in. wpływ zadania na:

 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych,
 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • czy poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Ostateczne listy zadań do dofinansowania z FDS zatwierdza Prezes Rady Ministrów, z prawem dokonywania w nich zmian (w ramach rezerwy wynoszącej 5% planowanych wydatków Funduszu w danym roku). Wysokość dofinansowania zadań powiatowych i gminnych ze środków FDS nie może przekraczać 80% kosztów realizacji zadania i jest uzależniona od dochodów własnych danej jst.

Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych (poprzez wykonanie dróg, skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych itp.) poprawiła się jakość sieci dróg lokalnych, a tym samym bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz dostępność i atrakcyjność terenów inwestycyjnych. Oznacza to, że zakładane cele i efekty rzeczowe zadań dofinansowanych z FDS zostały osiągnięte.

Jednak ewidencja księgowa Funduszu i sporządzane na jej podstawie okresowe sprawozdania budżetowe nie przekazują rzetelnego obrazu finansów Funduszu, istotnie go zniekształcając. W sprawozdaniach wystąpiły wielomilionowe zawyżenia wielkości kosztów i zobowiązań. Wykazane na koniec 2019 r. koszty realizacji zadań FDS były wyższe o 16,1% od kosztów ujętych w planie finansowym FDS, z powodu nieprawidłowego ewidencjonowania umów wieloletnich (dla których nie zaistniało jeszcze zdarzenie rodzące obowiązek wypłaty po stronie dysponenta Funduszu). Ponadto dotacja z budżetu państwa (w kwocie 1 100 000 tys. zł) została błędnie ujęta w planie finansowym FDS na rok 2019 jako należność zamiast jako planowany i zrealizowany przychód Funduszu.

W 2020 r. nastąpiła zmiana prezentacji danych nt. realizacji planu finansowego FDS: koszty realizacji zadań wykazywano nie według rodzaju zadań (powiatowych i gminnych, mostowych, obronnych, własnych), jak w 2019 r., a w podziale na koszty inwestycyjne i koszty bieżące. Niezgodności pojawiły się znów – m.in. nadal w kosztach realizacji zadań wykazywano wartość umów wieloletnich, która dotyczyła przyszłych okresów. Na koniec III kwartału 2020 r. nieprawidłowo wykazana wartość umów z tytułu projektów wieloletnich wynosiła ponad 2 mld zł.

Wskutek nierzetelnego ujmowania danych w księgach rachunkowych FDS na koniec okresu sprawozdawczego ujawniany był ujemny stan Funduszu i niedozwolone przekroczenie planu finansowego kosztów – tymczasem zgodnie z ustawą o finansach publicznych koszty państwowego funduszu celowego mogą być pokrywane tylko w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody.

Przyjęty w Ministerstwie i zalecony wojewodom sposób ewidencjonowania w księgach rachunkowych i wykazywania danych dotyczących umów wieloletnich był błędny. Ponadto, dysponent Funduszu nie ustanowił mechanizmów zapewniających prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych. Nie zapewnił również, niezależnie od wskazanej wadliwości ustalonych zasad ewidencji zdarzeń FDS, jednolitości stosowania tych zasad przez wojewodów.

Minister Infrastruktury rzetelnie oceniał prawidłowość i terminowość wpływu środków na konto Funduszu, prawidłowo podzielił je pomiędzy województwa i zapewnił bieżące ich przekazywanie na rachunki wojewodów, stosownie do zgłaszanych potrzeb. 

Minister z opóźnieniem podejmował działania w celu wyegzekwowania zaległych wpłat do Funduszu (od 57 do nawet 245 dni po terminie). Prowadzona przez niego analiza prawidłowości przekazanych przez wojewodów list zadań powiatowych i gminnych rekomendowanych do dofinansowania z FDS pomijała aspekt zgodności proponowanych kwot dofinansowania poszczególnych zadań z ustawą o FDS. W rezultacie np. jednej z gmin przyznano środki w kwocie zawyżonej prawie o 1 mln zł. Ustalone nieprawidłowości wskazują, że dysponent Funduszu sprawował nieskuteczną kontrolę wykorzystania środków FDS.

Zdaniem NIK opisany w ustawie o FDS sposób podziału środków przez wojewodów między zadania powiatowe i gminne nie uwzględnia m.in. faktu, że miasta na prawach powiatu są gminami wykonującymi zadania powiatu i mogą składać wnioski o dofinansowanie zarówno zadań gminnych, jak i powiatowych. Ustawa nie precyzuje, czy w uzasadnionych przypadkach jest dozwolona zmiana pierwotnego podziału środków dokonanego przez wojewodów.

Nabory wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych były ogłaszane i prowadzone przez wojewodów na ogół w sposób zgodny z ustawą o FDS, podobnie rzecz miała się z ocenami tych wniosków przez komisje powoływane przez wojewodów. W dwóch przypadkach doszło jednak do zawyżenia poziomu dofinansowania zadań wskutek błędnego wyliczenia dochodu własnego na mieszkańca gminy (zamiast dofinansowania w wysokości 60% wartości każdego zadania gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 80%). W województwie lubuskim stwierdzono także przypadek zastosowania niedozwolonego ustawą kryterium „oceny strategicznej dokonywanej przez wojewodę”.

Objęte badaniem wnioski z reguły przygotowane były rzetelnie. W województwie mazowieckim zostało złożonych najwięcej wniosków niespełniających wymogów formalnych.

Część wojewodów nie dotrzymywała terminów określonych w ustawie o FDS i porozumieniu zawartym z Ministrem Infrastruktury, dotyczących m.in. doręczenia dysponentowi Funduszu list zadań rekomendowanych do dofinansowania, harmonogramów przekazywania środków, sprawozdań z realizacji zadań, a także zatwierdzania rozliczeń dofinansowania zadań.

W jednym z urzędów wojewódzkich kontrolerzy ujawnili przekroczenie o ponad 90 dni terminu oddania drogi do użytkowania, co w świetle ustawy oznacza dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Komisje bezzwłocznie informowały wnioskodawców o umieszczeniu ich zadań na listach zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków FDS, jednak z informacji tych nie wynikało, czy zadanie ujęto na liście podstawowej, czy rezerwowej, ani jaki był proponowany poziom dofinansowania. Zdaniem NIK, takie informacje ułatwiłyby samorządom przygotowanie się do realizacji inwestycji.

Jeśli Prezes RM dodawał na liście nowe zadanie bądź zwiększał dofinansowanie, przyznawał dla danego województwa dodatkowe środki z rezerwy na pokrycie różnicy, ale wyłącznie w bieżącym roku. Gdy decyzja dotyczyła zadań wieloletnich, to w kolejnych latach realizacji tych zadań ich dofinansowanie nie pochodziło już z rezerwy premiera, ale z puli środków przyznanej przez dysponenta Funduszu dla województwa. Powodowało to zmniejszenie środków na dofinansowanie nowych zadań z kolejnych naborów. Zmiany na listach zadań wynikały z wniosków jst składanych bezpośrednio do Prezesa RM, a także z autonomicznych decyzji premiera, w związku z czym dofinansowanie uzyskały także te zadania, które nie podlegały komisyjnej ocenie formalnej i merytorycznej. Zdaniem NIK, praktyka przyznawania dofinansowania zadaniom pozakonkursowym po pierwsze, przeczy założeniom ustawy o FDS (art. 23 warunkuje uzyskanie dofinansowania od złożenia do wojewody przez właściwego zarządcę drogi wniosku, który musi spełniać podstawowe wymogi formalne), po drugie zaś, nieprzekazywanie wojewodom przez Prezesa RM uzasadnień dla wprowadzonych zmian skutkuje brakiem przejrzystości i jawności procesu przyznawania tego dofinansowania i może budzić wątpliwości co do równego traktowania jst ubiegających się o dofinansowanie.

W 2019 r., mimo niewyczerpania przyznanej puli środków na dofinansowanie zadań, żaden z kontrolowanych wojewodów nie ogłosił naborów uzupełniających. Informacje o niewykorzystaniu środków pojawiły się pod koniec roku, wojewodowie nie mogli więc przeprowadzić dodatkowego naboru i dokonać oceny wniosków oraz zawrzeć umów o dofinansowanie przed końcem roku. Dlatego zdaniem NIK listy zadań wskazanych do dofinansowania winny być zatwierdzane, a następnie umowy o dofinansowanie zawierane – w możliwie najszybszym terminie.

Kontrolerzy stwierdzili liczne zaniedbania zarządców dróg w zakresie ewidencjonowania, tworzenia planów rozwoju sieci bądź finansowania inwestycji i remontów, a także oceny stanu technicznego dróg. Zarządcy nie przeprowadzali lub niewłaściwie dokumentowali przebieg kontroli okresowych stanu technicznego dróg i ich objazdów. Roczne informacje o sieci dróg publicznych sporządzone w ośmiu z 20 skontrolowanych jst zawierały nierzetelne dane. Wynikało to m.in. z tego, że w części jst stan zatrudnienia lub przygotowanie zawodowe pracowników w zakresie zarządzania siecią dróg samorządowych nie odpowiadały potrzebom jednostki i zakresowi realizowanych przez nią zadań.

W jednej jednostce (Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu) opracowanie dokumentacji oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych, w tym dofinansowanych z FDS, zlecane były podmiotom zewnętrznym – pomimo wykwalifikowanego personelu własnego. Jednocześnie udzielano tego typu zamówień z pominięciem prawa zamówień publicznych. Przy tym dyrektor żywieckiego PZD – jako osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia budowlane – wielokrotnie wykonywał na rzecz jednej z firm czynności związane z realizacją w jej imieniu nadzoru inwestorskiego przy projektach drogowych gmin powiatu żywieckiego. W ocenie NIK, może to świadczyć o występowaniu mechanizmów korupcjogennych i konflikcie interesów.

W dwóch wnioskach o dofinansowanie zadań Zarząd Powiatu w Żywcu podał nieprawdziwą informację uzasadniającą wymianę nawierzchni jezdni, która zdaniem NIK była zbędnym rozszerzeniem zakresu robót budowlanych, wprowadzonym do wniosku, by zwiększyć szanse na pozyskanie dofinansowania z FDS. NIK oceniła to jako działanie niegospodarne.

Wnioski

NIK wnioskuje do Prezesa RM o rozważenie możliwości przesyłania do wojewodów i podawania do publicznej wiadomości uzasadnienia dla zmian na listach zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu, dokonanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o FDS, w szczególności w wypadku wprowadzania na listy zadań, które nie zostały zgłoszone w ramach naboru ogłoszonego przez wojewodę i w związku z tym nie podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, dokonywanej przez komisję.

NIK wnioskuje o usprawnienie procesu:

 • weryfikowania przez Ministra Infrastruktury list zadań rekomendowanych do dofinansowania, przekazanych przez wojewodów,
 • zatwierdzania tych list przez Prezesa RM,
 • zawierania przez wojewodów, na podstawie zatwierdzonych list, umów o dofinansowanie,

aby w przypadku wystąpienia oszczędności lub rezygnacji z zadań powodujących niewykorzystanie przyznanej puli środków wojewoda mógł ogłosić nabór uzupełniający i przeprowadzić go z zachowaniem terminów określonych w ustawie o FDS oraz podpisać umowy z podmiotami w danym roku finansowym.

Wnioski pokontrolne do kierowników jst oraz ich jednostek organizacyjnych dotyczyły m.in.:

 • opracowania projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz planów finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg stosownie do wymogów ustawy o drogach publicznych;
 • prowadzenia ewidencji dróg w sposób rzetelny oraz odpowiadający przepisom rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg;
 • przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego dróg;
 • przestrzegania zasad nadzoru nad realizowanymi inwestycjami, w tym właściwego dokumentowania tych czynności.

Źródło: NIK

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP BUDMA 2022: Złote Medale Grupy MTP i PARP

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów...

Zeroemisyjna minikoparka, technologie smart home i materiały budowlane poprawiające termoizolację budynków – to kilka przykładów produktów nagrodzonych Złotym Medalem podczas tegorocznej edycji Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, odbywających się w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązania wyróżniają dbałość o aspekty środowiskowe, funkcjonalność, a także wyjątkowy design. Po raz pierwszy partnerem i patronem...

Materiały prasowe news Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu dla firmy Austrotherm

Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu dla firmy Austrotherm Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu dla firmy Austrotherm

Za nami trzydziesta, jubileuszowa edycja konkursu Lider Polskiego Biznesu. Najlepsi polscy przedsiębiorcy zostali uhonorowani Złotymi Statuetkami, a firmy, które utrzymały swoją pozycję, otrzymały Diamenty...

Za nami trzydziesta, jubileuszowa edycja konkursu Lider Polskiego Biznesu. Najlepsi polscy przedsiębiorcy zostali uhonorowani Złotymi Statuetkami, a firmy, które utrzymały swoją pozycję, otrzymały Diamenty do swoich statuetek. Austrotherm znalazł się w gronie ponownie nagrodzonych firm. Prezes zarządu Anna Śpiewak, podczas uroczystej gali w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, odebrała pierwszy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu.

Materiały prasowe news Działania GDDKiA na sieci dróg krajowych – podsumowanie 2021 r. i plany na 2022 r.

Działania GDDKiA na sieci dróg krajowych – podsumowanie 2021 r. i plany na 2022 r. Działania GDDKiA na sieci dróg krajowych – podsumowanie 2021 r. i plany na 2022 r.

Działalność GDDKiA to nie tylko realizacja dużych inwestycji i budowa nowych odcinków dróg, ale także intensywne prace na istniejącej sieci. Są to m.in. przebudowa drogi oraz budowa chodnika, drogi rowerowej...

Działalność GDDKiA to nie tylko realizacja dużych inwestycji i budowa nowych odcinków dróg, ale także intensywne prace na istniejącej sieci. Są to m.in. przebudowa drogi oraz budowa chodnika, drogi rowerowej czy sygnalizacji świetlnej, jak również remonty, polegające na wymianie nawierzchni jezdni czy chodnika. Oto podsumowanie zadań na istniejącej sieci realizowanych w 2021 r. oraz plany w tym zakresie na 2022 r.

Materiały prasowe news Mieszkania na wynajem we Wrocławiu z pozwoleniem na budowę

Mieszkania na wynajem we Wrocławiu z pozwoleniem na budowę Mieszkania na wynajem we Wrocławiu z pozwoleniem na budowę

Pozwolenie na budowę dotyczy pierwszego etapu osiedla, które powstanie w rejonie ulic Zatorskiej i Odolanowskiej na wrocławskim Zakrzowie. Docelowo obejmie ono około 1300 mieszkań na wynajem. Zgodnie z...

Pozwolenie na budowę dotyczy pierwszego etapu osiedla, które powstanie w rejonie ulic Zatorskiej i Odolanowskiej na wrocławskim Zakrzowie. Docelowo obejmie ono około 1300 mieszkań na wynajem. Zgodnie z założeniami, budowa pierwszych 414 ma ruszyć już jesienią 2022 r. Inwestycja jest realizowana w ramach rynkowej części rządowego programu „Mieszkanie Plus”, za którą odpowiada spółka PFR Nieruchomości.

Materiały prasowe news W składach surowców rosną ceny węgla i drewna

W składach surowców rosną ceny węgla i drewna W składach surowców rosną ceny węgla i drewna

Polski Alarm Smogowy sprawdził ceny węgla, pelletu i drewna kawałkowego w 32 składach we wszystkich województwach. W styczniu 2022 r. węgiel był droższy średnio aż o 60% niż w tym samym okresie rok wcześniej....

Polski Alarm Smogowy sprawdził ceny węgla, pelletu i drewna kawałkowego w 32 składach we wszystkich województwach. W styczniu 2022 r. węgiel był droższy średnio aż o 60% niż w tym samym okresie rok wcześniej. Średnia cena pelletu również wzrosła o niemal 60%, natomiast drewno kawałkowe podrożało średnio o 40%.

Materiały prasowe news Wystartował program Moje Ciepło

Wystartował program Moje Ciepło Wystartował program Moje Ciepło

Osoby chcące otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W programie „Moje Ciepło”...

Osoby chcące otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W programie „Moje Ciepło” przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys. zł. Budżet wynosi 600 mln zł. Ze wsparcia skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać będzie zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.

Materiały prasowe news Zmiany cen materiałów budowlanych w styczniu 2022 r.

Zmiany cen materiałów budowlanych w styczniu 2022 r. Zmiany cen materiałów budowlanych w styczniu 2022 r.

Grupa PSB Handel analizuje zmiany cen wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu. Zobacz, jak kształtują się ceny w styczniu br.

Grupa PSB Handel analizuje zmiany cen wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu. Zobacz, jak kształtują się ceny w styczniu br.

Materiały prasowe news Mniej betonu w centrach miast

Mniej betonu w centrach miast Mniej betonu w centrach miast

Pod koniec stycznia br. odbyło się międzyresortowe spotkanie koordynacyjne dotyczące inicjatywy „Koniec z betonem w centrach miast”.

Pod koniec stycznia br. odbyło się międzyresortowe spotkanie koordynacyjne dotyczące inicjatywy „Koniec z betonem w centrach miast”.

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Raport o jakości powietrza w Polsce – propozycje działań naprawczych

Raport o jakości powietrza w Polsce – propozycje działań naprawczych Raport o jakości powietrza w Polsce – propozycje działań naprawczych

Choć jakość powietrza w Polsce systematycznie się poprawia, tempo koniecznych do wprowadzenia zmian jest wciąż niewystarczające, szczególnie w zakresie dużych miast, a często także miejscowości uzdrowiskowych....

Choć jakość powietrza w Polsce systematycznie się poprawia, tempo koniecznych do wprowadzenia zmian jest wciąż niewystarczające, szczególnie w zakresie dużych miast, a często także miejscowości uzdrowiskowych. Dodatkową barierą są koszty niezbędne do realizacji działań naprawczych, wśród których warto wymienić: wymiany pieców/kotłów, termomodernizacje budynków, domowe instalacje OZE, zarządzanie wymianami oraz uchwałami antysmogowymi, inwentaryzacje emisji z indywidualnych źródeł ciepła, edukację...

Materiały prasowe news Likwidacja kopciuchów w Warszawie przyspiesza, ale do celu wciąż daleko

Likwidacja kopciuchów w Warszawie przyspiesza, ale do celu wciąż daleko Likwidacja kopciuchów w Warszawie przyspiesza, ale do celu wciąż daleko

W 2021 r. w Warszawie zlikwidowano 1445 „kopciuchów”, w tym 322 w budynkach należących do miasta. Prawie półtora tysiąca kotłów to duży postęp w porównaniu z rokiem 2020, kiedy to wymieniono tylko 783...

W 2021 r. w Warszawie zlikwidowano 1445 „kopciuchów”, w tym 322 w budynkach należących do miasta. Prawie półtora tysiąca kotłów to duży postęp w porównaniu z rokiem 2020, kiedy to wymieniono tylko 783 sztuki. Do końca tego roku mieszkańcy Warszawy muszą wymienić jeszcze 10 811 kotłów. Od nowego roku za posiadanie takich urządzeń grzewczych grozić będą mandat lub grzywna.

Materiały prasowe news Startuje kolejna edycja projektu Eko-Miasto

Startuje kolejna edycja projektu Eko-Miasto Startuje kolejna edycja projektu Eko-Miasto

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński wziął udział w inauguracji 9. edycji projektu Eko-Miasto, organizowanego we współpracy Ambasady Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID Warszawa....

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński wziął udział w inauguracji 9. edycji projektu Eko-Miasto, organizowanego we współpracy Ambasady Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID Warszawa. Podczas spotkania (15 lutego 2022 r.) przedstawiono m.in. program tegorocznej edycji projektu oraz konkursu nt. zrównoważonego rozwoju.

Materiały prasowe news Opóźnia się przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji – co dalej?

Opóźnia się przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji – co dalej? Opóźnia się przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji – co dalej?

W listopadzie ubiegłego roku aż 19 organizacji branży budowlanej, w tym Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO, złożyło do Premiera Mateusza Morawieckiego apel o jak najszybsze...

W listopadzie ubiegłego roku aż 19 organizacji branży budowlanej, w tym Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO, złożyło do Premiera Mateusza Morawieckiego apel o jak najszybsze przyjęcie przez rząd Długoterminowej Strategii Renowacji dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynków. Niestety do dziś tylko Polska, spośród 27 unijnych krajów, nie przedstawiła Komisji Europejskiej tego dokumentu, choć powinna to zrobić do 10 marca 2020 r. Taka sytuacja oznacza brak...

Materiały prasowe news Czwarty ranking programu Czyste Powietrze

Czwarty ranking programu Czyste Powietrze Czwarty ranking programu Czyste Powietrze

Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” pokazuje aktywność gmin w czwartym kwartale 2021 r. Tym razem liderem została gmina Jejkowice z woj. śląskiego, której mieszkańcy złożyli najwięcej wniosków...

Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” pokazuje aktywność gmin w czwartym kwartale 2021 r. Tym razem liderem została gmina Jejkowice z woj. śląskiego, której mieszkańcy złożyli najwięcej wniosków w odniesieniu do liczby budynków jednorodzinnych znajdujących się na terenie tej gminy. W pierwszej trzydziestce najaktywniejszych gmin aż 25 pochodzi z województwa śląskiego. Aktywność każdej gminy można sprawdzić poprzez specjalną wyszukiwarkę dostępną na stronie polskialarmsmogowy.pl/ranking oraz...

Materiały prasowe news Wyzwania pakietu Fit for 55 dla sektora wyrobów budowlanych – webinarium

Wyzwania pakietu Fit for 55 dla sektora wyrobów budowlanych – webinarium Wyzwania pakietu Fit for 55 dla sektora wyrobów budowlanych – webinarium

23 lutego br. odbędzie się webinarium zorganizowane przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa pt. „Wyzwania pakietu «Fit for 55» dla sektora wyrobów budowlanych”.

23 lutego br. odbędzie się webinarium zorganizowane przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa pt. „Wyzwania pakietu «Fit for 55» dla sektora wyrobów budowlanych”.

Materiały prasowe news Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2022 r.

Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2022 r. Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2022 r.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w styczniu br. była wyższa o...

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w styczniu br. była wyższa o 20,8% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem spadek o 10,1%) i niższa o 56,5% w stosunku do grudnia 2021 r. (przed rokiem spadek o 62,9%).

Materiały prasowe news Zrób swój PROgres – weź udział w grze edukacyjnej i zostań ekspertem

Zrób swój PROgres – weź udział w grze edukacyjnej i zostań ekspertem Zrób swój PROgres – weź udział w grze edukacyjnej i zostań ekspertem

Już 28 lutego rusza gra edukacyjna Progres Promat, która przez 6 tygodni pozwoli użytkownikom sięgać po cenną wiedzę z zakresu zabezpieczania przepustów instalacyjnych i dylatacji.

Już 28 lutego rusza gra edukacyjna Progres Promat, która przez 6 tygodni pozwoli użytkownikom sięgać po cenną wiedzę z zakresu zabezpieczania przepustów instalacyjnych i dylatacji.

Materiały prasowe news Blisko 26 mln złotych dotacji dla województwa śląskiego w ramach Programu LIFE

Blisko 26 mln złotych dotacji dla województwa śląskiego w ramach Programu LIFE Blisko 26 mln złotych dotacji dla województwa śląskiego w ramach Programu LIFE

W Katowicach podpisano umowę dotyczącą projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego przybliży region do osiągnięcia celu strategicznego,...

W Katowicach podpisano umowę dotyczącą projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego przybliży region do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest dobra jakość powietrza.

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Materiały prasowe news Budowa mieszkań w styczniu 2022 r.

Budowa mieszkań w styczniu 2022 r. Budowa mieszkań w styczniu 2022 r.

W styczniu 2022 r. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba...

W styczniu 2022 r. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba rozpoczętych inwestycji.

Materiały prasowe news Rabat na publikacje w Księgarni technicznej

Rabat na publikacje w Księgarni technicznej Rabat na publikacje w Księgarni technicznej

Naszym stałym i nowym Czytelnikom udostępniamy kod rabatowy na zakupy w Księgarni technicznej. Promocja jest ważna do końca marca br. i dotyczy wszystkich tytułów wydawnictwa Grupa MEDIUM.

Naszym stałym i nowym Czytelnikom udostępniamy kod rabatowy na zakupy w Księgarni technicznej. Promocja jest ważna do końca marca br. i dotyczy wszystkich tytułów wydawnictwa Grupa MEDIUM.

Jerzy Doroszkiewicz news Politechnika Białostocka i ORLEN Asfalt – wspólna praca nad technologiami drogowymi przyjaznymi środowisku

Politechnika Białostocka i ORLEN Asfalt – wspólna praca nad technologiami drogowymi przyjaznymi środowisku Politechnika Białostocka i ORLEN Asfalt – wspólna praca nad technologiami drogowymi przyjaznymi środowisku

Wymiana doświadczeń i wspólna praca nad rozwojem nowych technologii drogowych przyjaznych środowisku – to najważniejsze cele porozumienia podpisanego między ORLEN Asfalt i Politechniką Białostocką. Projekty...

Wymiana doświadczeń i wspólna praca nad rozwojem nowych technologii drogowych przyjaznych środowisku – to najważniejsze cele porozumienia podpisanego między ORLEN Asfalt i Politechniką Białostocką. Projekty badawcze, które zostaną uruchomione dzięki współpracy z uczelnią, to także szansa na systematyczne unowocześnianie nawierzchni drogowych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Zielony Ład: UE inwestuje ponad 110 mln euro w projekty LIFE

Zielony Ład: UE inwestuje ponad 110 mln euro w projekty LIFE Zielony Ład: UE inwestuje ponad 110 mln euro w projekty LIFE

Komisja zapowiedziała inwestycje o wartości ponad 110 mln euro w projekty zintegrowane w ramach programu LIFE na rzecz ochrony środowiska i klimatu, wybrane na podstawie zaproszenia do składania wniosków...

Komisja zapowiedziała inwestycje o wartości ponad 110 mln euro w projekty zintegrowane w ramach programu LIFE na rzecz ochrony środowiska i klimatu, wybrane na podstawie zaproszenia do składania wniosków z 2020 r. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie nowych dużych projektów w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu w 11 krajach UE (Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowenia). Projekty te przyczyniają się do ekologicznej odbudowy gospodarki po pandemii...

Jarosław Guzal news VIII Konferencja Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

VIII Konferencja Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych VIII Konferencja Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Po roku przerwy spowodowanej pandemią w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się konferencja zatytułowana „Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry”. Organizatorem tego wydarzenia jest niezmiennie...

Po roku przerwy spowodowanej pandemią w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się konferencja zatytułowana „Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry”. Organizatorem tego wydarzenia jest niezmiennie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.