Izolacje.com.pl

Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Loads on roof coverings and structures

Poznaj rodzaje obciążeń oddziałujące na pokrycia i konstrukcje dachowe
Rys. D. Bajno

Poznaj rodzaje obciążeń oddziałujące na pokrycia i konstrukcje dachowe


Rys. D. Bajno

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

Zobacz także

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli...

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli ogrzania bądź chłodzenia pomieszczeń [1]. Szczególnie duża konsumpcja energii występuje w budynkach użyteczności publicznej. W tych budynkach wskaźnik zużycia (w kWh/m2/a) jest dwa do sześciu razy większy, odpowiednio w biurach i restauracjach, niż w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. Liczby...

Płyty włóknocementowe w budownictwie

Płyty włóknocementowe w budownictwie

Włóknocementowe prefabrykaty budowlane (zwane w Polskich Normach włóknisto-cementowymi) jako osłony i okładziny wykończeniowe służą do zewnętrznej ochrony systemów ścian zewnętrznych i wewnętrznych, sufitów,...

Włóknocementowe prefabrykaty budowlane (zwane w Polskich Normach włóknisto-cementowymi) jako osłony i okładziny wykończeniowe służą do zewnętrznej ochrony systemów ścian zewnętrznych i wewnętrznych, sufitów, dachów, a także elementów nawierzchniowych określonych rodzajów posadzek. Wyroby takie zazwyczaj występują w formie płyt i płytek mających powierzchnie płaskie lub profilowane.

Montaż dachowych i ściennych płyt warstwowych

Montaż dachowych i ściennych płyt warstwowych Montaż dachowych i ściennych płyt warstwowych

Płyty warstwowe ścienne i dachowe są wielkoformatowymi elementami obudów ścian (elewacyjnych i wewnętrznych), przekryć dachów i niektórych przegród poziomych (stropów) w budynkach przemysłowych i specjalnych...

Płyty warstwowe ścienne i dachowe są wielkoformatowymi elementami obudów ścian (elewacyjnych i wewnętrznych), przekryć dachów i niektórych przegród poziomych (stropów) w budynkach przemysłowych i specjalnych wykonywanych w technologiach lekkich. Przy alternatywnych technologiach murarskich ich zastosowanie umożliwia skrócenie czasu realizacji takich inwestycji. Pod względem montażu wyróżniają się charakterystycznym sposobem połączeń wykorzystującym systemy ryglowo-słupowe, specjalne zakończenia ich...

Obciążenia nieodłącznie towarzyszą nie tylko dachom czy stropodachom (RYS. 1 i RYS. 2), lecz całym obiektom budowlanym, i to przez cały okres ich użytkowania [1-2].

Obciążeniem dachu będzie wszelkie oddziaływanie fizyczne, które może wywoływać w jego elementach konstrukcyjnych, uzupełniających oraz pokryciowych naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia, zarysowania lub spękania. Tak więc obciążeniem będzie zarówno pojedyncza, skupiona siła lub zespół sił skupionych lub też rozłożonych, oddziaływujących bezpośrednio, jak również wymuszenie lub ograniczenie odkształceń (oddziaływanie pośrednie). Konstrukcje i pokrycia dachów są podatne również na deformacje konstrukcji kondygnacji niższych wskutek ich zużycia, uszkodzeń lub też oddziaływania na nie obciążeń dla nich wcześniej nieprzewidzianych. Do obciążeń działających na dachy i stropodachy można zaliczyć [1-2]:

RYS. 1. Obciążenia przypadające na dachy płaskie i spadziste; rys.: [1]

RYS. 1. Obciążenia przypadające na dachy płaskie i spadziste; rys.: [1]

 • obciążenia stałe, których wartość, kierunek i położenie pozostają niezmienne w czasie użytkowania dachu lub w innym rozpatrywanym okresie np. w czasie montażu lub remontu. Należą do nich: ciężar własny konstrukcji oraz elementów z nią współpracujących, ciężar warstw wykończeniowych i ocieplenia oraz ciężar pokrycia,
 • obciążenia zmienne nieruchome i ruchome, których wartość, kierunek i położenie mogą się zmieniać w czasie użytkowania dachu lub w innym rozpatrywanym okresie. Należą do nich: ciężar urządzeń (w tym zbiorników) oraz instalacji podwieszanych do konstrukcji dachu, obciążenie technologiczne temperaturą (niebędące zmiennym obciążeniem środowiskowym), a także obciążenia użytkowe tłumem ludzi w sytuacjach, gdy dach może okresowo lub trwale stać się tarasem,
 • obciążenia zmienne środowiskowe, wywierane na konstrukcję przez naturalne środowisko, w którym jest ona eksploatowana: obciążenie wiatrem, śniegiem, temperaturą.

Występują także obciążenia wyjątkowe, których zazwyczaj nie przypisuje się dachom. Mogą one pojawić się niezamierzenie i nagle, w wyniku mało prawdopodobnych zdarzeń w okresie użytkowania dachu, będąc skutkiem wybuchu gazu lub pyłu, pożaru, wyładowania atmosferycznego, awarii urządzeń, osiadania budynku, huraganowego wiatru czy np. oddziaływania innych konstrukcji lub też uderzenia pojazdu w niskie obiekty, a nawet upadku urządzeń (maszyn) latających.

RYS. 2. Obciążenia przypadające na dachy spadziste; rys.: [1]

RYS. 2. Obciążenia przypadające na dachy spadziste; rys.: [1]

Do obciążeń zmiennych działających długotrwale można zaliczyć obciążenie urządzeniami, instalacjami i obciążenie temperaturą w czasie eksploatacji urządzeń stałych, a także obciążenia zmienne stropów poddaszy i tarasów, siły wywołane nierównomiernym osiadaniem obiektów lub ich deformacją spowodowaną innymi przyczynami, siły wynikające ze skurczu, pełzania lub relaksacji elementów konstrukcji, ciężar ludzi wykonujących prace remontowe lub konserwatorskie.

Z kolei do obciążeń zmiennych działających krótkotrwale można zaliczyć obciążenie śniegiem, wiatrem, temperaturą pochodzenia klimatycznego oraz oblodzeniem.

Zmiana wielkości i rodzaju obciążeń - przykłady

Układ obciążeń oddziaływujących na dachy i ich elementy, a także ich schemat statyczny może wielokrotnie ulec zmianie w czasie użytkowania [1]. Zmiana taka może zostać spowodowana przykładowo przez:

 • wymianę pokryć dachowych na cięższe (wymiana blach lub pap na dachówki),
 • obciążenie temperaturą głównie dachów o betonowej lub stalowej konstrukcji nośnej wskutek usunięcia wierzchnich termoizolacji lub np. wymiany pokrycia na inny kolor,
 • docieplanie dachów i ich wykańczanie od spodu płytami gipsowo-kartonowymi, podwieszanymi na rusztach drewnianych lub stalowych,
 • dociążanie stropów poddasza nowymi warstwami podłogowymi, ścianami działowymi oraz zwiększonymi obciążeniami użytkowymi,
 • dodatkowe dociążanie stref przysłupowych stropów przenoszących obciążenia skupione od dachów,
 • zmniejszanie wysokości wyboczeniowej kominów poprzez uchwycenie ich obudów w miejscu styku z konstrukcjami dachów - częściowe zamocowanie kominów w połaciach dachowych spowoduje dodatkowe obciążanie połaci siłami poziomymi pochodzącymi od wiatru i przekazywanymi przez konstrukcje kominów,
 • obciążanie dachów masztami oraz innymi urządzeniami,
 • nierównomierne rozłożenie się pokrywy śnieżnej na dachu,
 • dopuszczanie do nadmiernego gromadzenia się "worków" śnieżnych, szczególnie na dachach płaskich z przeszkodami, lecz nawet na dachach mocno pochylonych wyposażonych w płotki przeciw­śniegowe,
 • spadanie lub zsuwanie się śniegu z połaci wyższych na niższe,
 • niepewne mocowanie na dachach elementów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo użytkowe - płotki powinny być lokowane bezpośrednio nad ścianami,
 • zmianę schematu statycznego istniejących konstrukcji dachowych, np. przez wymianę układu krokwiowo-płatwiowego na jętkowy,
 • wycinanie krokwi i wprowadzanie wymianów, np. dla wstawienia okien połaciowych lub lukarn w poddaszach adaptowanych na cele mieszkalne, co będzie sprzyjać koszowemu zwiększeniu obciążeń na krokwie w postaci dodatkowych obciążeń workami śnieżnymi w miejscach styku lukarn z połacią dachową,
 • naruszenie lub uszkodzenie konstrukcji na kondygnacjach niższych,
 • podcinanie krokwi w wiązarach jętkowych w miejscach podparcia dodatkowymi płatwiami pozbawionymi podparć słupowych, a opierającymi się jedynie na ścianach szczytowych (takie sytuacje mają miejsce głównie w budownictwie jednorodzinnym) - w miejscach połączeń krokwi z jętkami największe siły wewnętrzne (momenty podporowe) występują w krokwiach będących z założenia ciągłymi elementami dwuprzęsłowymi.

W okresie zimowym głównym problemem dachów bywa ich obciążanie śniegiem. Wszystkie istniejące oraz nowo projektowane dachy, powinny bezpiecznie przenosić obciążenie ciężarem pokrywy śnieżnej do ustalonej obliczeniowo wartości. Wbrew pozorom, ciężar objętościowy śniegu nie jest wielkością stałą. Zmienia się on w czasie (RYS. 3), w wyniku oddziaływania na niego środowiska zewnętrznego, w tym wilgotności względnej powietrza, temperatury otoczenia, nasłonecznienia powierzchni, a także skuteczności termoizolacyjności dachów.

RYS. 3. Zmiana ciężaru objętościowego śniegu w zależności od czasu wg norm [3]; rys.: D. Bajno

RYS. 3. Zmiana ciężaru objętościowego śniegu w zależności od czasu wg norm [3]; rys.: D. Bajno

Zasadniczo nie powinno być potrzeby stałego oczyszczania dachów z pokrywy śnieżnej, ponieważ ich konstrukcje powinny być przewidziane do bezpiecznego przyjmowania takich obciążeń. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy zsuwający się z dachów stromych śnieg może zagrażać najbliższemu otoczeniu. Do książek obiektów budowlanych należałoby załączyć tabele dopuszczalnych obciążeń śniegiem w czasie jego zalegania, wraz z określeniem maksymalnych grubości pokrywy śnieżnej. Wówczas będzie można ograniczać akcje częstego usuwania śniegu do niezbędnego minimum, przy pełnym zachowaniu zasad bezpiecznego użytkowania dachów. Każda ingerencja związana z usuwaniem śniegu może doprowadzić do dodatkowych uszkodzeń pokrycia. Śnieg jest również dobrym "testerem" wskazującym na kondycję techniczną konstrukcji i pokryć dachowych, a także stanu termoizolacji. Każda ingerencja związana z usuwaniem śniegu może doprowadzić do dodatkowych uszkodzeń pokrycia. Śnieg wskazuje również na kondycję techniczną konstrukcji i pokryć dachowych, a także stan termoizolacji.

W czasie kataklizmów, takich jak powodzie, płytko posadowione budynki wskutek podmywania przez napierające na nie wody traciły stateczność, czego skutkiem były również uszkodzenia dachów [1-2]. Ponadto zdarzały się sytuacje, gdy wskutek prowadzenia akcji ratowniczych siła ssąca skrzydeł wirników śmigłowców zbyt nisko przemieszczających się ponad budynkami doprowadzała do odrywania całych pokryć dachowych, w tym nawet pojedynczych ciężkich dachówek.

Bardzo rzadko w projektowaniu uwzględnia się obciążanie konstrukcji dachowych antenami, masztami i kominami, z wyjątkiem sytuacji, kiedy autor projektu już wcześniej dysponuje wiedzą na temat montażu, zabudowy lub kotwienia dodatkowych elementów opartych lub połączonych z konstrukcją dachu. Późniejsze osadzanie lub montaż takich elementów będzie już prawdopodobnie wymagać wzmacniania konstrukcji nośnej dachów, o ile nie zostanie to pominięte lub zapomniane przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu.

Obciążenia wg Eurokodów PN-EN [1-6]

Dachy należy projektować z uwzględnieniem stanów granicznych nośności oraz użytkowalności i odnosić do sytuacji obliczeniowych:

 • trwałych, w których miarodajny czas trwania jest tego samego rzędu co przewidywany okres użytkowania konstrukcji,
 • przejściowych, o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia, których miarodajny czas trwania jest znacznie krótszy niż przewidywany okres użytkowania konstrukcji,
 • wyjątkowych, odnoszących się do wyjątkowych warunków użytkowania konstrukcji lub jej ekspozycji, jak np. pożaru, wybuchu, uderzenia lub lokalnego zniszczenia,
 • sejsmicznych, uwzględniających wyjątkowe warunki stawiane konstrukcjom poddanym oddziaływaniom sejsmicznym (lub parasejsmicznym).

Stanami granicznymi określa się stany konstrukcji, po których przekroczeniu konstrukcja nie spełnia stawianych jej kryteriów projektowych. Stanem granicznym nośności jest stan związany z katastrofą lub innymi podobnymi postaciami zniszczenia konstrukcji (zwykle odpowiada to maksymalnej nośności konstrukcji lub jej części).

Stanem granicznym użytkowalności jest stan odpowiadający warunkom, po którego przekroczeniu konstrukcja lub jej element przestają spełniać stawiane im wymagania użytkowe. Sprawdzenie jednego ze stanów granicznych można pominąć tylko w przypadku dysponowania stosowną wiedzą, że spełnienie jednego stanu granicznego spełnia też drugi stan graniczny.

Pod pojęciem zagrożenia należy rozumieć wyjątkowo niezwykłe i istotne zdarzenie, np. nieoczekiwane oddziaływanie lub wpływ środowiska, niedostateczną wytrzymałość materiału lub nośność konstrukcji, a także nadmierne odstępstwo od przyjętych wymiarów. Zagrożeniem może być także nieuzasadniona ingerencja człowieka w ustroje konstrukcyjne obiektów budowlanych, co zdarza się nader często.

Konstrukcje dachowe, jak i pozostałe elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych, powinny gwarantować wymagany poziom niezawodności konstrukcji, tj. gwarantować zdolność konstrukcji lub jej elementu do spełniania określonych wymagań, łącznie z uwzględnieniem projektowanego okresu jej użytkowania, na który została przewidziana (wyraża się ją zwykle miarami probabilistycznymi).

Niezawodność konstrukcji jest ściśle powiązana z utrzymywaniem obiektów w czasie ich eksploatacji, przez które należy rozumieć zespół działań podejmowanych w okresie eksploatacji ich konstrukcji w celu spełnienia przez nią wymagań niezawodności. Konstrukcje obiektów budowlanych, w tym dachów, mogą być również naprawiane w okresie użytkowania w celu zachowania lub przywrócenia zakładanych pierwotnie funkcji.

Jak wspomniano powyżej, konstrukcje obiektów budowlanych, w tym ich dachy, poddawane są oddziaływaniom pojedynczym, umiejscowionym lub nieumiejscowionym: stałym, zmiennym, wyjątkowym, sejsmicznym, geotechnicznym.

Oddziaływaniem nazywamy:

 • zbiór sił (obciążeń) przyłożonych do konstrukcji (oddziaływanie bezpośrednie),
 • zbiór wymuszonych odkształceń lub przyspieszeń, spowodowanych zmianami temperatury, zmiennością wilgotności, różnicami osiadań lub trzęsieniem ziemi (oddziaływanie pośrednie).

Efektem tych oddziaływań na poszczególne elementy konstrukcji są momenty i odkształcenia, natomiast na całą konstrukcję - m.in. ugięcia lub obroty.

Oddziaływanie może mieć charakter:

 • pojedynczy - statycznie niezależne w czasie i przestrzeni od jakiegokolwiek innego oddziaływania na konstrukcje,
 • nieumiejscowiony - mogące mieć różne rozkłady przestrzenne w stosunku do konstrukcji,
 • umiejscowiony - o ustalonym rozkładzie i pozycji w stosunku do konstrukcji lub jej części tak, że wielkość i kierunek oddziaływania są jednoznacznie określone w stosunku do całej konstrukcji lub jej części, jeśli ta wielkość i kierunek zostały określone dla jednego punktu konstrukcji lub jej części,
 • statyczny - niewywołujący znaczącego przyspieszenia konstrukcji lub jej elementów,
 • dynamiczny - wywołujący znaczące przyspieszenie konstrukcji lub jej elementów,
 • quasi-statyczny - oddziaływanie dynamiczne wyrażone w modelu obliczeniowym przez równoważne oddziaływanie statyczne.

Sumaryczne, niekorzystne oddziaływanie na każdą konstrukcję powinno być opisywane przez kombinację obciążeń, będącą zbiorem wartości obliczeniowych przyjętym do sprawdzania niezawodności konstrukcji, kiedy w rozpatrywanym stanie granicznym występują jednocześnie różne oddziaływania:

 • Oddziaływanie stałe (G) jest to oddziaływanie, które uważa się za działające przez cały zadany okres odniesienia, a zmienność jego wielkości w czasie jest pomijana lub którego zmienność następuje zawsze w tym samym kierunku (monotonicznie) do czasu osiągnięcia pewnej wielkości granicznej.
 • Oddziaływanie zmienne (Q) jest to oddziaływanie, którego zmienność wielkości w czasie nie jest pomijalna ani monotoniczna.
 • Oddziaływanie wyjątkowe (A) jest to oddziaływanie z reguły działające krótkotrwale, ale o znacznej wielkości, którego wystąpienie w przewidywanym okresie użytkowania konstrukcji uważa się za mało prawdopodobne. Uderzenie, śnieg, wiatr i oddziaływania sejsmiczne mogą być uważane za oddziaływania zmienne lub wyjątkowe, zależnie od posiadanych informacji na temat ich rozkładów statycznych.
 • Oddziaływanie sejsmiczne (AE) jest to oddziaływanie wywołane ruchami gruntu w czasie trzęsienia ziemi.
 • Oddziaływanie geotechniczne jest to oddziaływanie przekazywane przez grunt, wypełnienie gruntem lub wodę gruntową.

Projektowany okres użytkowania dachów powinien być tożsamy z okresem użytkowania obiektów, w których są one zabudowane. Według Tablicy 2.1 "Orientacyjne projektowe okresy użytkowania" [7] orientacyjna żywotność techniczna konstrukcji budynków (kat. 4) i konstrukcji budynków monumentalnych (kat. 5) wynosi odpowiednio 50 i 100 lat. Stopień degradacji można ocenić na podstawie obliczeń, badań doświadczalnych, doświadczenia zebranego z wcześniejszych realizacji i kombinacji tych podejść.

Na dachy obiektów budowlanych mogą oddziaływać następujące obciążenia:

 • stałe,
 • wiatr,
 • śnieg,
 • temperatura,
 • ciężar pojedynczego człowieka lub grupy ludzi,
 • ciężar zamontowanych urządzeń,
 • zastoiska lub "baseny" powstałe z wody opadowej lub topniejącego śniegu,
 • poziome od oparć kominów,
 • uderzeniem urządzeń lub innych konstrukcji,
 • skurcz lub deformacja wbudowywanych materiałów,
 • wyładowania elektryczne,
 • oblodzenie,
 • pożar.
TABELA 1. Wartości współczynników redukcyjnych

TABELA 1. Wartości współczynników redukcyjnych

W analizie obciążeń przyjmuje się jedno podstawowe (główne) obciążenie zmienne lub wyjątkowe, którego wielkość przyjmuje się w całości, natomiast wartości charakterystyczne innych, towarzyszących obciążeń zmiennych odpowiednio się zmniejsza poprzez zastosowanie współczynników redukcyjnych ψ (TAB. 1):

 • ψ0 przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności i nieodwracalnych stanów granicznych użytkowalności,
 • ψ1 przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności z uwzględnieniem oddziaływań wyjątkowych i odwracalnych stanów granicznych,
 • ψ2 przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności z uwzględnieniem oddziaływań wyjątkowych i nieodwracalnych stanów granicznych użytkowalności (oddziaływania quasi-stałe).

Zalecane wartości współczynników redukcyjnych można znaleźć w Tablicy A 1.1. [7] - fragmenty tablicy zamieszczono w TAB. 1.

Podstawową kombinację obciążeń można przyjąć poprzez zastosowanie wzoru 6.10 [7]

(1)

gdzie:

"+" - oznacza "należy uwzględnić w kombinacji z",
Σ- oznacza łączny efekt,
γQ,1 · Qk,1- jest głównym oddziaływaniem zmiennym,
γQ,i· Ψ0,i· Qk,i- jest towarzyszącym oddziaływaniem zmiennym.

Alternatywnie, dla stanów granicznych STR i GEO, jako mniej korzystne można przyjąć jedną z dwóch podanych niżej kombinacji (2) i (3):

(2)

(3)

gdzie ξ jest współczynnikiem redukcyjnym dla obciążeń stałych i wynosi 0,85.

Obciążanie dachu

G - ciężar własny
S - śnieg
W - wiatr
Q - użytkowe = 0

Stany graniczne STR:

 • Stałe G niekorzystne, wiodące obciążenie wiatrem W, towarzyszące obciążenie śniegiem S:

(4)

 • Stałe G niekorzystne, wiodące obciążenie śniegiem S, towarzyszące obciążenie wiatrem W:

(5)

 • Stałe G korzystne minimalne, wiodące obciążenie wiatrem W:

(6)

 • Stałe G niekorzystne minimalne, wiodące obciążenie śniegiem S:

(7)

W artykule pominięto szczegółowe odnoszenie się do obciążeń innych niż klimatyczne, ponieważ to obciążenia klimatyczne mają decydujący wpływ na wymiarowanie dachów i ich bezpieczeństwo użytkowe.

Obciążenia klimatyczne (śniegiem i wiatrem)

Podstawę do obliczeń konstrukcji obciążonych śniegiem oraz wiatrem stanowią normy [3, 5]. W niniejszym rozdziale zamieszczono tylko wybrane normy oraz ich skrócone fragmenty.

Powierzchnia Polski została podzielona na 5 stref klimatycznych (RYS. 4) dla obciążenia śniegiem oraz 3 strefy dla obciążenia wiatrem (RYS. 5).

Obciążenie śniegiem wg PN-EN Eurokod 1. Część 1-1 [3]

Norma [3] podaje zasady wyznaczania wartości obciążenia śniegiem gruntu w zależności od okresu powrotu. Obciążenie śniegiem, zalegającym na dachach czasowo, w okresach zimowych z opadami, jest dla nich jednym z podstawowych obciążeń. W zależności od rodzaju konstrukcji dachowych, a dokładniej ich masywności, wpływ ciężaru pokrywy śnieżnej na ich bezpieczeństwo zależy od udziału ciężaru śniegu w całkowitym obciążeniu dachu, uwzględniającym jego ciężar własny. To oznacza, że dla żelbetowych dachów masywnych obciążenie to będzie miało o wiele mniejsze znaczenie niż dla dachów lekkich o konstrukcji stalowej lub drewnianej (RYS. 6).

RYS. 4. Podział Polski na strefy obciążenia śniegiem wg normy [3]; rys.: D. Bajno

RYS. 4. Podział Polski na strefy obciążenia śniegiem wg normy [3]; rys.: D. Bajno

RYS. 5. Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem [5]; rys.: D. Bajno

RYS. 5. Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem [5]; rys.: D. Bajno

Obciążenie śniegiem jest zmiennym obciążeniem statycznym. W szczególnych przypadkach może się okazać obciążeniem wyjątkowym i dynamicznym, co może się zdarzyć w sytuacjach zawiewania, osuwania się i upadku czapy śniegu poprzez tworzenie zasp (RYS. 7).

RYS. 6. Współczynniki kształtu dachu; rys.: D. Bajno

RYS. 6. Współczynniki kształtu dachu; rys.: D. Bajno

RYS. 7. Przykładowe schematy obciążenia śniegiem; rys.: D. Bajno

RYS. 7. Przykładowe schematy obciążenia śniegiem; rys.: D. Bajno

Dla dachów nie jest obojętny rozkład pokrywy śnieżnej na ich powierzchniach. Takie sytuacje mogą mieć miejsce zarówno w czasie opadów przy wietrznej pogodzie, jak i przy oczyszczaniu dachów ze śniegu. Polska jest podzielona na 5 stref obciążenia śniegiem (RYS. 4), dla których zgodnie z Załącznikiem krajowym do polskiej normy [3] przyjmuje się dwie sytuacje obliczeniowe:

 • przypadek A - brak obciążeń wyjątkowych
 • oraz przypadek B2 - możliwość wystąpienia wyjątkowych zamieci.

Nie należy też lekceważyć obciążeń miejscowych powstających w okolicach elementów wystających ponad dachem, tj. kominów, ścian oddzielenia pożarowego, attyk oraz płotków przeciwśnieżnych, a także obciążeń liniowych przy okapach, spowodowanych nawisami śnieżnymi. Bardzo istotną rolę w obciążeniach dachów ma termoizolacyjność tych przegród. Przy zbyt małym oporze cieplnym lub też występujących mostkach termicznych powstaje możliwość tworzenia się zlewisk topniejącej wody, która może oddziaływać hydrostatycznie na warstwy izolacji przeciwwodnej lub też, ponownie zamarzając, tworzyć skupiska lodu.

Wzory do obliczania wielkości obciążenia śniegiem:

 • trwała i przejściowa sytuacja obliczeniowa (8)

 (8)

 • wyjątkowa sytuacja obliczeniowa (9)–(12)

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

TAB. 2. Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem [5]; rys.: D. Bajno

TAB. 2. Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem [5]; rys.: D. Bajno

gdzie:

sk - obciążenie charakterystyczne śniegiem z gruntu,

Ce - współczynnik ekspozycji,

Ct - współczynnik termiczny,

Ad - wyjątkowe obciążenie śniegiem,

Cesl - współczynnik wyjątkowego obciążenia śniegiem o zalecanej wartości 2,0,

s - obliczeniowe obciążenie śniegiem,

μi - współczynnik kształtu dachu (RYS. 6) (TAB. 2),

γƒ = 1,5 - współczynnik obciążenie.

Obciążenie wiatrem wg PN-EN Eurokod 1. Część 1-4 [5]

Oddziaływanie wiatru zmienia się w czasie i przejawia się bezpośrednio jako ciśnienie wywierane na zewnętrzne powierzchnie budowli zamkniętych, a także, z powodu przepuszczalności przegród zewnętrznych, jako ciśnienie wywierane na powierzchnie wewnętrzne. Wiatr może również bezpośrednio oddziaływać na wewnętrzne powierzchnie budowli otwartych.

Ciśnienie wywierane na powierzchnie konstrukcji lub jej indywidualnych elementów osłonowych wywołuje siły prostopadłe do nich. Dodatkowo, gdy obszary konstrukcji są opływane przez wiatr, powstają działające stycznie do powierzchni siły tarcia, które mogą być znaczące. Normę stosuje się do budynków i budowli o wysokości do 200 m.

 • Bazowa prędkość wiatru (13)

(13),

gdzie:

νb - bazowa prędkość wiatru określona jako funkcja kierunku wiatru i pory roku na wysokości 10 m nad poziomem gruntu w terenie kategorii II,

νb,0 - wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (TAB. 3),

cdir - współczynnik kierunkowy (TAB. 4),

cseason - współczynnik sezonowy.

TABELA 3. Wartości strefowe podstawowej wartości bazowej prędkości i ciśnienia prędkości wiatru

TABELA 3. Wartości strefowe podstawowej wartości bazowej prędkości i ciśnienia prędkości wiatru

TABELA 4. Wartości współczynnika kierunkowego

TABELA 4. Wartości współczynnika kierunkowego

Uwaga 1: Jeżeli wpływ wysokości nad poziomem morza na bazową prędkość wiatru νb nie jest uwzględniony w wartości podstawowej νb,0, to w Załączniku krajowym można podać, jak to uczynić.

Uwaga 2: Wartości współczynnika kierunkowego cdir, dla różnych kierunków wiatru, mogą znajdować się w Załączniku krajowym. Wartością zalecaną jest 1,0.

Uwaga 3: Wartości współczynnika sezonowego cseason mogą być podane w Załączniku krajowym. Wartością zalecaną jest 1,0.

Uwaga 4: Wartość średnią 10 minutową o rocznym prawdopodobieństwie przekroczenia p wyznacza się mnożąc bazową prędkość wiatru νb przez współczynnik prawdopodobieństwa cprob, wg poniższego wyrażenia (patrz również [5])

(14),

gdzie:

Κ - parametr zależny od współczynnika zmienności rozkładu wartości skrajnych,

n - wykładnik.

Uwaga 5: Wartości Κ i n mogą być podane w Załączniku krajowym. Zaleca się Κ = 0,2 i n = 0,5.

W obliczeniach konstrukcji tymczasowych, a także wszystkich konstrukcji w stadium budowy, można stosować współczynnik sezonowy cseason. W przypadku konstrukcji przestawnych, które mogą być użyte w dowolnej porze roku, należy przyjmować cseason = 1,0. Patrz również EN 1991-1-6 [5].

Średnia prędkość wiatru νb,0(z) na wysokości znad poziomu terenu zależy od chropowatości i rzeźby terenu oraz od bazowej prędkości wiatru, νb i jest wyznaczana z poniższego wyrażenia (15)

(15),

gdzie:

cr(z) - współczynnik chropowatości (TAB. 5),

co(z) - współczynnik rzeźby terenu (orografii), o przyjmowanej wartości 1,0 (TAB. 5).

TABELA 5. Wartości współczynnika chropowatości i współczynników ekspozycji

TABELA 5. Wartości współczynnika chropowatości i współczynników ekspozycji

Informacja o współczynniku co może być podana w Załączniku krajowym. Jeżeli wpływ rzeźby terenu jest uwzględniony w wartości bazowej prędkości wiatru, to zaleca się wartość co = 1,0. Mapy lub tablice wartości νm(z) mogą być podane w Załączniku krajowym. Należy rozważyć wpływ sąsiednich konstrukcji na prędkość wiatru.

Współczynnik chropowatości cr(z) uwzględnia zmienność prędkości wiatru w miejscu lokalizacji konstrukcji w zależności od wysokości nad poziomem gruntu i chropowatości terenu od strony rozpatrywanego kierunku wiatru.

Procedura wyznaczania wartości cr(z) może być podana w Załączniku krajowym. Procedurę zalecaną wyznaczania wartości współczynnika chropowatości na wysokości z przedstawiają poniższe wyrażenia (16) i (17), wynikające z logarytmicznego profilu prędkości wiatru

(16)

(17),

gdzie:

zo - wysokość chropowatości,

kr - współczynnik zależny od wysokości chropowatości zo, obliczany ze wzoru (18):

(18),

gdzie:

z0,II = 0,05 m - kategoria terenu II (TAB. 6),

zmin - wysokość minimalna, (TAB. 6),

zmax - należy przyjmować 200 m,

z0, zmin - zależą od kategorii terenu. Wartości zalecane są podane w TAB. 6 dla pięciu reprezentatywnych kategorii terenu.

TABELA 6. Kategoria i parametry terenu

TABELA 6. Kategoria i parametry terenu

Wyrażenia (20) i (21) obowiązują, jeżeli teren o jednorodnej chropowatości rozciąga się na dostateczną odległość, liczoną pod wiatr, aby nastąpiła wystarczająca stabilizacja profilu.

Kategoria chropowatości terenu (TAB. 5), która zostanie przyjęta dla danego kierunku wiatru, zależy od chropowatości terenu, na którym jest ona jednorodna, w sektorze kątowym obejmującym rozpatrywany kierunek i od promienia tego sektora, liczonego pod wiatr. Małe obszary (mniejsze niż 10% obszaru rozpatrywanego), o chropowatości innej niż przeważająca na danym obszarze, można pominąć.

Jeżeli współczynnik ciśnienia lub siły jest podany dla nominalnego sektora kątowego, to należy przyjmować najmniejszą wysokość chropowatości spośród wszystkich 30° sektorów kątowych wiatru. Jeżeli natomiast na określonym obszarze istnieje wybór między dwiema lub więcej kategoriami terenu, to wówczas należy wybrać ten o najmniejszej chropowatości.

Jeżeli rzeźba terenu (np. wzgórza, skarpy itp.) zwiększa prędkość wiatru o więcej niż 5%, to efekty uwzględnia się za pomocą współczynnika rzeźby terenu co. Wpływ rzeźby terenu może zostać pominięty, jeżeli średnie nachylenie terenu pod wiatr (terenu nawietrznego) jest mniejsze niż 3°. Jako nawietrzny może być rozpatrywany teren rozciągający się na odległość równą 10 wysokościom pojedynczego wzniesienia.

Obciążenie wiatrem konstrukcji i elementów konstrukcyjnych należy wyznaczać, biorąc pod uwagę zarówno ciśnienie zewnętrzne, jak i wewnętrzne wywierane przez wiatr. Dla dachów w większości przypadków do wyznaczania obciążenia wiatrem wystarczające, a nawet decydujące jest ciśnienie zewnętrzne (o ile obiekt nie jest otwarty).

Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie konstrukcji we należy wyznaczać z wyrażenia (19)

(19),

w którym:

qp(ze) - wartość szczytowa ciśnienia prędkości,

ze - wysokość odniesienia dla ciśnienia zewnętrznego, wg Rozdziału 7 normy,

cpe - współczynnik ciśnienia zewnętrznego, wg Rozdziału 7 normy.

Ciśnienie wiatru działającego na powierzchnie wewnętrzne konstrukcji należy wyznaczać z wyrażenia (20)

(20),

w którym:

qp(zi) - wartość szczytowa ciśnienia prędkości,

zi - wysokość odniesienia dla ciśnienia wewnętrznego, wg Rozdziału 7 normy,

cpi - współczynnik ciśnienia wewnętrznego, wg Rozdziału 7 normy,

qp(z) - zdefiniowane jest w punkcie 4.5 normy.

RYS. 8. Dodatnie (pozytywne) ciśnienie wewnętrzne wiatru wywierane na powierzchnie; rys.: D. Bajno

RYS. 8. Dodatnie (pozytywne) ciśnienie wewnętrzne wiatru wywierane na powierzchnie; rys.: D. Bajno

RYS. 9. Ujemne (negatywne) ciśnienie wewnętrzne wiatru wywierane na powierzchnie; rys.: D. Bajno

RYS. 9. Ujemne (negatywne) ciśnienie wewnętrzne wiatru wywierane na powierzchnie; rys.: D. Bajno

Ciśnienie sumaryczne (netto), działające na ścianę, dach lub inny element, jest różnicą algebraiczną między wartościami ciśnienia po obu stronach przegrody. Parcie skierowane ku powierzchni jest przyjmowane jako dodatnie, a ssanie skierowane od powierzchni jako ujemne (RYS. 8 i RYS. 9).

Siły wywierane przez wiatr na całą konstrukcję lub element konstrukcyjny należy obliczać stosując współczynniki sił (Rozdział 2 normy - Sytuacje obliczeniowe) lub sumując siły z powierzchni obciążonych ciśnieniem (Rozdział 3 normy).

Siła Fw wywierana przez wiatr na konstrukcję lub element konstrukcyjny może być wyznaczana bezpośrednio z wyrażenia (21)

(21),

lub za pomocą dodawania wektorowego sił działających na poszczególne elementy (jak pokazano w 7.2.2.), stosując wyrażenie (22)

(22),

w którym:

cscd - współczynnik konstrukcyjny wg Rozdziału 6 normy,

cƒ - współczynnik siły aerodynamicznej (oporu aerodynamicznego), konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego wg Rozdziału 7 lub 8 normy,

qp(ze) jest wartością szczytową ciśnienia prędkości (wg 4.5 normy) na wysokości odniesienia ze (określonej w Rozdziale 7 lub 8 normy),

Aref - jest polem powierzchni odniesienia konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego wg Rozdziału 7 lub 8 normy.

Siła Fw wywierana przez wiatr na konstrukcję lub element konstrukcyjny może być wyznaczana przez sumowanie wektorowe sił Fw,e, Fw,i Ffr, obliczonych z ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą wyrażeń (27) i (28) oraz sił tarcia powstających w przepływie równoległym do powierzchni zewnętrznych obliczanych z wyrażeń (23), (24), (25).

Siły zewnętrzne:

(23)

Siły wewnętrzne:

(24)

Siły tarcia:

(25),

gdzie:

cscd - współczynnik konstrukcyjny wg Rozdziału 6 normy (dla budynków o wysokości mniejszej niż 15 m można przyjmować wartość 1),

we - ciśnienie zewnętrzne na ele­ment powierzchni na wysokości ze, wg równania (23),

wi - ciśnienie wewnętrzne na element powierzchni na wysokości zi, wg równania (24),

Aref - pole powierzchni odniesienia konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego wg Rozdziału 7 lub 8 normy [2],

cƒr - współczynnik obciążenia stycznego wg 7.5 normy,

Aƒr - pole zewnętrznej powierzchni równoległej do kierunku wiatru, wg 7.5 normy.

Dla ścian i dachów obciążenie wiatrem jest różnicą między wypadkowymi siłami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Siły tarcia Fƒr działają w kierunku składowej prędkości wiatru równoległej do powierzchni zewnętrznych.

Siły tarcia na powierzchnie mogą nie być brane pod uwagę, jeżeli całkowite pole wszystkich powierzchni równoległych (albo znajdujących się pod niewielkim kątem) do kierunku wiatru jest równe lub mniejsze niż czterokrotna suma wszystkich powierzchni zewnętrznych, prostopadłych do kierunku wiatru (nawietrznych i zawietrznych). Sumując obciążenie wiatrem działające na konstrukcję budynku, można uwzględniać brak korelacji między obciążeniem ściany nawietrznej i zawietrznej.

Z uwagi na obszerność normy w dalszej części rozdziału ograniczono się do dachów dwuspadowych.

Współczynniki ciśnienia (Rozdział 7 [5])

Przy Θ = 0°C, w zakresie kątów spadku pomiędzy α = –5° a α = +45°, ciśnienie na połaci nawietrznej zmienia się gwałtownie między wartościami dodatnimi i ujemnymi (Tablica 7.4a [5]). Dlatego też przy ustalaniu obciążeń przypadających na powierzchnię dachów należy rozważyć cztery przypadki, w których największe lub najmniejsze wartości we wszystkich polach F, G i H są w kombinacji z największymi albo najmniejszymi wartościami w polach I i J (RYS. 10) (TAB. 7 i TAB. 8). Niedopuszczalne jest jednoczesne przyjmowanie wartości dodatnich i ujemnych na tej samej połaci.

RYS. 10. Podział dachu na pola obciążeń. Oznaczenia: e - wymiar mniejszy z dwóch: b lub 2h; b - wymiar poprzeczny do kierunku wiatru; h - wysokość budynku do najwyższego punktu; rys.: D. Bajno

RYS. 10. Podział dachu na pola obciążeń. Oznaczenia: e - wymiar mniejszy z dwóch: b lub 2h; b - wymiar poprzeczny do kierunku wiatru; h - wysokość budynku do najwyższego punktu; rys.: D. Bajno

TABELA 7. Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych (Tablica 7.4b PN-EN [5])

TABELA 7. Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych (Tablica 7.4b PN-EN [5])

TABELA 8. Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych (Tablica 7.4b PN-EN [3])

TABELA 8. Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych (Tablica 7.4b PN-EN [3])

Wartości cpe,1 są przeznaczone do obliczeń małych elementów i łączników o powierzchni elementu 1 m2 lub mniejszej, takich jak elementy ścian osłonowych i dachów. Wartości cpe,10 mogą być używane w obliczeniach konstrukcji nośnych budynków jako całości.

Na RYS. 11 i RYS. 12 pokazano przykładowy rozkład obciążenia wiatrem na dwóch połaciach dachu dwuspadowego.

RYS. 11. Przykładowe rozkłady obciążenia wiatrem na połaci dachu [1]; rys.: D. Bajno

RYS. 11. Przykładowe rozkłady obciążenia wiatrem na połaci dachu [1]; rys.: D. Bajno

RYS. 12. Przykładowy rozkład obciążenia wiatrem na połaci dachu [1]; rys.: D. Bajno

RYS. 12. Przykładowy rozkład obciążenia wiatrem na połaci dachu [1]; rys.: D. Bajno

Literatura

 1. D. Bajno, "Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 2. D. Bajno, "Utrzymanie i naprawy dachów oraz stropodachów", XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2015.
 3. PN-EN 1991-1-3, "Eurokod 1, Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem".
 4. PN-EN 1991-1-1, "Eurokod 1, Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach".
 5. PN-EN 1991-1-4, "Eurokod 1, Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru".
 6. PN-EN 1995-1-1:2010 + NA, "Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków".
 7. PN-EN 1990, "Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Jak projektować i wykonywać gzymsy?

Jak projektować i wykonywać gzymsy? Jak projektować i wykonywać gzymsy?

Cechą każdej architektury, również polskiej, jest moda na różne formy architektoniczne. Obecnie przemija w naszym kraju moda na dworki z wejściem ozdobionym kolumnami, pojawia się natomiast nowa, bardziej...

Cechą każdej architektury, również polskiej, jest moda na różne formy architektoniczne. Obecnie przemija w naszym kraju moda na dworki z wejściem ozdobionym kolumnami, pojawia się natomiast nowa, bardziej pałacowa – na dachy z gzymsami.

Izolacja w płynie

Izolacja w płynie Izolacja w płynie

Konieczność izolowania budynków nie tylko wynika z potrzeby oszczędzania energii, lecz także wymuszana jest dążeniem do poprawy warunków życia. W przeszłości izolacja przede wszystkim chroniła przed chłodem,...

Konieczność izolowania budynków nie tylko wynika z potrzeby oszczędzania energii, lecz także wymuszana jest dążeniem do poprawy warunków życia. W przeszłości izolacja przede wszystkim chroniła przed chłodem, teraz coraz częściej ma zapewnić również ochronę przed przegrzewaniem.

Membrany i folie wokół kominów – problemy z przepisami

Membrany i folie wokół kominów – problemy z przepisami Membrany i folie wokół kominów – problemy z przepisami

Sposoby łączenia kominów z warstwami wstępnego krycia, czyli z papami na deskowaniu, foliami (FWK) lub membranami wstępnego krycia (MWK), są podobne. Najbardziej popularne w tej grupie są membrany (MWK).

Sposoby łączenia kominów z warstwami wstępnego krycia, czyli z papami na deskowaniu, foliami (FWK) lub membranami wstępnego krycia (MWK), są podobne. Najbardziej popularne w tej grupie są membrany (MWK).

Poraver – nowe spojrzenie na szkło

Poraver – nowe spojrzenie na szkło Poraver – nowe spojrzenie na szkło

Ponad 7 tysięcy lat temu człowiek wynalazł szkło. Od tego czasu fascynuje ono różnorodnością formy i zastosowania. Może być formowane w różne kształty, cięte, mielone, topione, może mieć zawarte w swym...

Ponad 7 tysięcy lat temu człowiek wynalazł szkło. Od tego czasu fascynuje ono różnorodnością formy i zastosowania. Może być formowane w różne kształty, cięte, mielone, topione, może mieć zawarte w swym wnętrzu różnego rodzaju substancje i materiały. Nawet rozbite czy zmiażdżone pozostaje szkłem – użytecznym na wiele sposobów, odpornym, superczystym produktem o niezliczonej liczbie znakomitych własności.

Sople na dachach – dlaczego powstają i o czym świadczą

Sople na dachach – dlaczego powstają i o czym świadczą Sople na dachach – dlaczego powstają i o czym świadczą

Zima często weryfikuje jakość wielu dachów. Niskie temperatury i obfite opady śniegu pokazują błędy nie tylko wykonawcze, lecz także projektowe. Okazuje się, że polski klimat jest wyjątkowo niekorzystny...

Zima często weryfikuje jakość wielu dachów. Niskie temperatury i obfite opady śniegu pokazują błędy nie tylko wykonawcze, lecz także projektowe. Okazuje się, że polski klimat jest wyjątkowo niekorzystny dla dachów. Z tego powodu powinny być bardzo starannie projektowane i wykonywane.

Jak połączyć komin z pokryciem dachowym?

Jak połączyć komin z pokryciem dachowym? Jak połączyć komin z pokryciem dachowym?

Gdy się patrzy na polskie dachy, można odnieść wrażenie, że kominy muszą być murowane, i to najlepiej z dziurawej cegły klinkierowej, a ich usytuowanie na dachu jest dowolne. Takie są u nas tradycje, mimo...

Gdy się patrzy na polskie dachy, można odnieść wrażenie, że kominy muszą być murowane, i to najlepiej z dziurawej cegły klinkierowej, a ich usytuowanie na dachu jest dowolne. Takie są u nas tradycje, mimo że większość dachów przecieka właśnie wokół kominów. A może warto zauważyć, że kominy można budować lepiej, bo inaczej?

Działanie śniegu na dach płaski i pochyły

Działanie śniegu na dach płaski i pochyły Działanie śniegu na dach płaski i pochyły

Dachy płaskie i pochyłe (inaczej: strome, skośne) mają z reguły zupełnie inne pokrycia, co wynika z tego, że pokrycia funkcjonują inaczej w zależności od kąta nachylenia dachu (jego płaskości lub pochyłości)....

Dachy płaskie i pochyłe (inaczej: strome, skośne) mają z reguły zupełnie inne pokrycia, co wynika z tego, że pokrycia funkcjonują inaczej w zależności od kąta nachylenia dachu (jego płaskości lub pochyłości). Ma to związek np. z obciążeniem wynikającym z zalegania śniegu. Inaczej działa śnieg na dach płaski, a inaczej na pochyły.

Stropodach szczelinowy nad basenem

Stropodach szczelinowy nad basenem Stropodach szczelinowy nad basenem

Oblodzenie okapów i przecieki to problemy, które pojawiły się w kilka miesięcy po rozpoczęciu eksploatacji dużego kompleksu basenowego. Po przeprowadzonej ekspertyzie zdiagnozowano popełnione błędy projektowe,...

Oblodzenie okapów i przecieki to problemy, które pojawiły się w kilka miesięcy po rozpoczęciu eksploatacji dużego kompleksu basenowego. Po przeprowadzonej ekspertyzie zdiagnozowano popełnione błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne oraz zaproponowano sposób naprawy.

Okna dachowe czy lukarny?

Okna dachowe czy lukarny? Okna dachowe czy lukarny?

Już na etapie projektowania inwestor powinien zadać sobie pytanie: jak doświetlić poddasze mieszkalne – za pomocą lukarny czy okna dachowego? Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie jest mało istotna....

Już na etapie projektowania inwestor powinien zadać sobie pytanie: jak doświetlić poddasze mieszkalne – za pomocą lukarny czy okna dachowego? Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie jest mało istotna. Sposób doświetlenia poddasza określa bowiem architekturę budynku – decyduje o wyglądzie dachu, a także wpływa na aranżację wnętrza poddasza.

Jak ograniczać przewiewy w dachach?

Jak ograniczać przewiewy w dachach? Jak ograniczać przewiewy w dachach?

Przewiewy to groźne w skutkach zjawisko, a jednocześnie mało znane. Zdarza się również, że uczestnicy procesu budowlanego ignorują występujące w dachach przewiewy. W świadomości większości społeczeństwa...

Przewiewy to groźne w skutkach zjawisko, a jednocześnie mało znane. Zdarza się również, że uczestnicy procesu budowlanego ignorują występujące w dachach przewiewy. W świadomości większości społeczeństwa przepływające szczelinami przegród budowlanych powietrze nie wywołuje skojarzeń ze stratami ciepła i skroplinami stanowiącymi duże zagrożenie dla dachów i budynków. Jest to tym bardziej niepokojące, że polski zmienny klimat sprzyja powstawaniu tych zjawisk i w ten sposób przyczynia się do wielu strat.

Ciepłochronne stropodachy

Ciepłochronne stropodachy

W budynkach ogrzewanych o małej i średniej kubaturze często stosowanym rozwiązaniem stropodachu są dachy płaskie z ociepleniem ułożonym na drewnianej konstrukcji nośnej. Aby taka konstrukcja była niezawodna...

W budynkach ogrzewanych o małej i średniej kubaturze często stosowanym rozwiązaniem stropodachu są dachy płaskie z ociepleniem ułożonym na drewnianej konstrukcji nośnej. Aby taka konstrukcja była niezawodna w eksploatacji, musi być odpowiednio zaprojektowana – o właściwej kolejności warstw, z odpowiednim ociepleniem przegrody – oraz poprawnie wykonana, zwłaszcza w rozwiązaniach detali. W artykule zostaną scharakteryzowane szczegóły projektowe i wykonawcze dotyczące ciepłochronnych stropodachów pełnych...

Warstwy powietrzne w dachach

Warstwy powietrzne w dachach Warstwy powietrzne w dachach

Jeśli zimą mamy do czynienia z obfitymi opadami śniegu, w budynkach mogą pojawić się zacieki na sufitach powstałe ze skroplin, a nie przecieków. Sufit może przeciekać nie tylko z winy złego wykonawstwa....

Jeśli zimą mamy do czynienia z obfitymi opadami śniegu, w budynkach mogą pojawić się zacieki na sufitach powstałe ze skroplin, a nie przecieków. Sufit może przeciekać nie tylko z winy złego wykonawstwa. W trakcie silnych mrozów przeciekanie dachów jest w zasadzie niemożliwe. Dochodzi do niego tylko w trakcie topnienia śniegu na dachach.

Fatalne połączenie: przewiew i skropliny

Fatalne połączenie: przewiew i skropliny Fatalne połączenie: przewiew i skropliny

Przewiewy mają ogromny wpływ na termoizolacyjność dachów, a co za tym idzie całych budynków. W Europie są postrzegane jako bardzo niebezpieczne zjawiska z dwóch powodów: trudno jest je wyeliminować i są...

Przewiewy mają ogromny wpływ na termoizolacyjność dachów, a co za tym idzie całych budynków. W Europie są postrzegane jako bardzo niebezpieczne zjawiska z dwóch powodów: trudno jest je wyeliminować i są przyczyną dużych strat energii. Gdy działają przez dłuższy czas, obniżają trwałość dachu, ponieważ w miejscach ich występowania zawsze jest wilgoć. W Polsce zjawisko przewiewu jest ignorowane, bo niewiele osób zdaje sobie sprawę z jego istnienia, a jednocześnie polski zmienny klimat sprzyja jego powstawaniu.

Zastosowanie folii niskoparoprzepuszczalnych (FWK)

Zastosowanie folii niskoparoprzepuszczalnych (FWK) Zastosowanie folii niskoparoprzepuszczalnych (FWK)

Wydawałoby się, że stosowanie niskoparoprzepuszczalnych folii wstępnego krycia (FWK) w czasach, gdy na rynku dostępnych jest wiele różnego rodzaju membran wstępnego krycia (MWK), wynika tylko z przyzwyczajeń....

Wydawałoby się, że stosowanie niskoparoprzepuszczalnych folii wstępnego krycia (FWK) w czasach, gdy na rynku dostępnych jest wiele różnego rodzaju membran wstępnego krycia (MWK), wynika tylko z przyzwyczajeń. Nic bardziej mylnego: membrany nie wyparły z rynku folii niskoparoprzepuszczalnych, ponieważ we współczesnym budownictwie stosuje się wiele rodzajów konstrukcji dachowych wymagających różnych wyspecjalizowanych materiałów. W wielu wypadkach FWK doskonale spełniają wymagania takich konstrukcji.

Dachówki wentylacyjne

Dachówki wentylacyjne Dachówki wentylacyjne

Stosowanie dachówek wentylacyjnych jest ściśle związane z wentylacją dachów pochyłych lub ich pokryć. Stosowane były masowo w czasach, gdy trzeba było wykonać wylot powietrza wentylującego pod kalenicami...

Stosowanie dachówek wentylacyjnych jest ściśle związane z wentylacją dachów pochyłych lub ich pokryć. Stosowane były masowo w czasach, gdy trzeba było wykonać wylot powietrza wentylującego pod kalenicami i na grzbietach (narożach) zakrytych gąsiorami ułożonymi na zaprawę, czyli na mokro. Obecnie w większości wypadków gąsiory montuje się na sucho z zastosowaniem specjalnych taśm uszczelniających, które umożliwiają przepływ powietrza wentylującego, napływającego spod pokrycia.

Dachówki wentylacyjne – obliczenia

Dachówki wentylacyjne – obliczenia Dachówki wentylacyjne – obliczenia

Dachówki wentylacyjne powinno się układać w tych miejscach dachów, gdzie z różnych powodów brakuje wlotu lub wylotu do/ze szczeliny wentylującej pokrycie. W Polsce najczęściej montuje się je pod kalenicami...

Dachówki wentylacyjne powinno się układać w tych miejscach dachów, gdzie z różnych powodów brakuje wlotu lub wylotu do/ze szczeliny wentylującej pokrycie. W Polsce najczęściej montuje się je pod kalenicami oraz przed i za przeszkodami, takimi jak okna dachowe czy kominy.

Korek w izolacjach budowlanych

Korek w izolacjach budowlanych Korek w izolacjach budowlanych

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Korek to materiał izolacyjny pochodzenia naturalnego. W budownictwie z powodzeniem sprawdza się jako izolacja cieplna i akustyczna.

Działanie wiatru a kąt nachylenia dachu

Działanie wiatru a kąt nachylenia dachu Działanie wiatru a kąt nachylenia dachu

Wiatr jest jednym z czynników wpływających na ciężar dachu. O wielkości tego obciążenia w dużym stopniu decyduje kąt nachylenia połaci dachowej.

Wiatr jest jednym z czynników wpływających na ciężar dachu. O wielkości tego obciążenia w dużym stopniu decyduje kąt nachylenia połaci dachowej.

Dachy zielone – rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Dachy zielone – rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Dachy zielone – rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Dachy zielone stanowią rozwiązanie stropodachu w systemie odwróconym i są wykonywane w rejonach zurbanizowanych, gdzie dają możliwość kształtowania i zagospodarowania powierzchni dachu zróżnicowaną roślinnością....

Dachy zielone stanowią rozwiązanie stropodachu w systemie odwróconym i są wykonywane w rejonach zurbanizowanych, gdzie dają możliwość kształtowania i zagospodarowania powierzchni dachu zróżnicowaną roślinnością. Spełniają one taką samą funkcję jak dachy konwencjonalne, jednak różnią się od nich konstrukcją, która umożliwia umieszczanie na nim roślinności będącej formą biomasy.

Warstwy izolacyjne w stropodachach pełnych - wybrane problemy

Warstwy izolacyjne w stropodachach pełnych - wybrane problemy Warstwy izolacyjne w stropodachach pełnych - wybrane problemy

W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych cech wełny mineralnej użytej do wykonania warstwy termoizolacyjnej w stropodachach pełnych nad różnymi obiektami.

W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych cech wełny mineralnej użytej do wykonania warstwy termoizolacyjnej w stropodachach pełnych nad różnymi obiektami.

Dachy płaskie - trwałe i estetyczne

Dachy płaskie - trwałe i estetyczne Dachy płaskie - trwałe i estetyczne

Dachy płaskie mają wiele zalet, zarówno ze względu na ich walory architektoniczne, jak i na możliwość pełnienia wielorakich funkcji. Nowoczesne rozwiązania dachów płaskich zapewniają dużą łatwość budowania,...

Dachy płaskie mają wiele zalet, zarówno ze względu na ich walory architektoniczne, jak i na możliwość pełnienia wielorakich funkcji. Nowoczesne rozwiązania dachów płaskich zapewniają dużą łatwość budowania, trwałość oraz wysoką izolacyjność termiczną.

Wyloty wentylacyjne do blachodachówki

Wyloty wentylacyjne do blachodachówki Wyloty wentylacyjne do blachodachówki

Wszyscy producenci dachówek cementowych i ceramicznych oferują dachówki wentylacyjne, które są uzupełnieniem zestawu akcesoriów umożliwiających sprawne wykonanie wlotów i wylotów ze szczelin wentylujących...

Wszyscy producenci dachówek cementowych i ceramicznych oferują dachówki wentylacyjne, które są uzupełnieniem zestawu akcesoriów umożliwiających sprawne wykonanie wlotów i wylotów ze szczelin wentylujących pokrycie lub dach. W ofertach producentów blach profilowanych jest to niestety rzadkość, co utrudnia poprawne wykonanie wielu dachów. Do wykorzystania na takich dachach są jedynie uniwersalne wywietrzniki i kominki wentylacyjne.

Dlaczego kosze przeciekają?

Dlaczego kosze przeciekają? Dlaczego kosze przeciekają?

Wklęsłe połączenie dwóch połaci dachu tworzy w koszu zlewnię, do której z dwóch stron spływa woda deszczowa. Im opady są bardziej obfite, a kąt nachylenia połaci bardziej stromy, tym prędkość i dynamika...

Wklęsłe połączenie dwóch połaci dachu tworzy w koszu zlewnię, do której z dwóch stron spływa woda deszczowa. Im opady są bardziej obfite, a kąt nachylenia połaci bardziej stromy, tym prędkość i dynamika wody są większe. W związku z tym wykonanie tego fragmentu dachu w każdym szczególe musi być przemyślane i bezbłędne.

Zadbaj o swój dach podczas śnieżnej zimy – obciążenia śniegiem

Zadbaj o swój dach podczas śnieżnej zimy – obciążenia śniegiem Zadbaj o swój dach podczas śnieżnej zimy – obciążenia śniegiem

Natura w zimie zachwyca i tworzy malownicze krajobrazy. Śnieg otula drzewa, ulice, domy i…dachy. Aby jednak w spokoju cieszyć się urokami tej pory roku, zadbajmy o ich odśnieżanie!

Natura w zimie zachwyca i tworzy malownicze krajobrazy. Śnieg otula drzewa, ulice, domy i…dachy. Aby jednak w spokoju cieszyć się urokami tej pory roku, zadbajmy o ich odśnieżanie!

Najnowsze produkty i technologie

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu Kupuj i sprzedawaj materiały izolacyjne na platformie merXu

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Nowoczesne rozwiązania oraz narzędzia pomagają w prowadzeniu działalności i pozwalają firmom pozostać konkurencyjnym na rynku budowlanym. Jakie funkcjonalności wyróżniają merXu?

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do...

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do nich emisja radonu – radioaktywnego gazu szlachetnego pochodzącego z gruntu. Do uszczelnienia budowli przeciwko wnikaniu tego szkodliwego dla zdrowia gazu przeznaczone są zarówno samoprzylepne membrany bitumiczno‑polimerowe KÖSTER KSK SY 15, jak i dwuskładnikowe, bitumiczno‑polimerowe masy uszczelniające...

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021 THERMANO według nowych wymagań budowlanych 2021

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na...

Płyty Thermano to najbardziej uniwersalny materiał do termoizolacji budynków i pomieszczeń. Posiadają wiele atutów, które odgrywają kluczową rolę przy realizacjach różnego rodzaju. Pozwalają również na spełnienie wymagań wynikających z nowych Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 roku.

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych Pasywne systemy mocowań do elewacji wentylowanych

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki...

AGS zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych i niespotykanych dotąd na rynku systemów mocowań do elewacji wentylowanych, elewacji klinkierowych i ciężkich okładzin. Dynamiczny rozwój spółki oraz ciągłe rozbudowywanie i ulepszanie oferty produktowej przyczyniły się do uzyskania prawa ochrony własności intelektualnej oraz Krajowej Oceny Technicznej.

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi? Co zyskasz z nowymi oknami dachowymi?

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje...

Szacuje się, że budynki w Europie pochłaniają aż 40% całkowitego zużycia energii, z czego najwięcej przeznaczone jest na ogrzewanie. Dążenie do poprawy efektywności energetycznej budynków znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w nowych przepisach, ale też w rozwiązaniach w segmencie stolarki okiennej. Mają one spełnić oczekiwania inwestorów, którzy troszczą się o swój portfel, ale też o zdrowie i komfort użytkowania wnętrz.

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt? Zmiany w Warunkach Technicznych – wybierz najcieplejszy produkt?

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki...

Najpopularniejszym tradycyjnym materiałem izolacyjnym do dachów skośnych jest wełna mineralna. Mineralna wełna szklana climowool to jeden z najbardziej ekologicznych produktów dostępnych na rynku. Dzięki procesowi produkcyjnemu wykorzystującemu wyłącznie naturalne surowce mamy gwarancję, że dom został ocieplony produktem przyjaznym dla środowiska i mieszkańców, a jego jakość i wysoki parametr termoizolacyjny zagwarantują nie tylko cieplejszy dom zimą, ale i chłodniejszy latem.

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort Ocieplenie poddasza – energooszczędność i komfort

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Od nowoczesnego domu oczekujemy komfortu mieszkania i niskich rachunków za eksploatację. Jeden z kluczowych elementów, który wpływa na realizację powyższych oczekiwań, to skuteczna izolacja poddasza.

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.