Izolacje.com.pl

Stropodachy a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe

Flat roofs vs. temperature and moisture aspects

Jak projektować dachy płaskie w aspekcie cieplno-wilgotnościowym?
J. Sawicki

Jak projektować dachy płaskie w aspekcie cieplno-wilgotnościowym?


J. Sawicki

Stropodach to przekrycie płaskie lub krzywiznowe, spełniające jednocześnie funkcję stropu i dachu [1]. Termin "stropodach" nie ma jednoznacznego od-powiednika w wielu innych krajach europejskich. W celu określenia stropodachu istnieje tam najczęściej pojęcie tzw. dachu płaskiego (ang. flat roof, niem. Flachdach).

Zobacz także

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Stropodachy drewniane w świetle nowych wymagań cieplnych

Stropodachy drewniane w świetle nowych wymagań cieplnych Stropodachy drewniane w świetle nowych wymagań cieplnych

W związku ze zmianą wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)] zasadne staje się przeprowadzenie obliczeń i analiz w zakresie wytypowania rozwiązań materiałowych stropodachów...

W związku ze zmianą wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)] zasadne staje się przeprowadzenie obliczeń i analiz w zakresie wytypowania rozwiązań materiałowych stropodachów drewnianych spełniających wymagania cieplne.

dr inż. Aleksander Byrdy, mgr inż. Michał Kołaczkowski Stropodachy strome z izolacją termiczną układaną na krokwiach

Stropodachy strome z izolacją termiczną układaną na krokwiach Stropodachy strome z izolacją termiczną układaną na krokwiach

Tradycyjnym sposobem izolowania stropodachów stromych było wypełnianie przestrzeni między krokwiami izolacją termiczną z wełny mineralnej lub rzadziej ze styropianu EPS. Jednym z nowych rozwiązań uwarstwienia...

Tradycyjnym sposobem izolowania stropodachów stromych było wypełnianie przestrzeni między krokwiami izolacją termiczną z wełny mineralnej lub rzadziej ze styropianu EPS. Jednym z nowych rozwiązań uwarstwienia stropodachów stromych poddaszy mieszkalnych jest zastosowanie izolacji termicznej mocowanej na powierzchni zewnętrznej krokwi. Taka technologia wykonywania stropodachów wymaga zastosowania nowych metod mocowania podłoża pod pokrycia dachowe oraz właściwego doboru warstw stropodachu.

dr inż. Aleksander Byrdy Stropodachy z izolacją termiczną układaną na krokwiach - szczegóły wykonawcze

Stropodachy z izolacją termiczną układaną na krokwiach - szczegóły wykonawcze Stropodachy z izolacją termiczną układaną na krokwiach - szczegóły wykonawcze

W tradycyjnym budownictwie poddasza były intensywnie wentylowanymi przestrzeniami buforowymi i służyły jako pomieszczenia nieużytkowe lub pomieszczenia gospodarcze. Izolację termiczną pomieszczeń mieszkalnych...

W tradycyjnym budownictwie poddasza były intensywnie wentylowanymi przestrzeniami buforowymi i służyły jako pomieszczenia nieużytkowe lub pomieszczenia gospodarcze. Izolację termiczną pomieszczeń mieszkalnych układano na stropie przykrywającym najwyższą kondygnację i tworzono tzw. stropodach dwudzielny.

Ze względu na sposób użytkowania rozróżnia się stropodachy:

 • nieużytkowe, w których ogranicza się dostęp do stropodachu, z wyjątkiem niezbędnych czynności związanych np. z pracami konserwatorskimi i nadzorem;
 • użytkowe, dostępne dla ludzi (ruch pieszy), pojazdów kołowych (np. parking dachowy) i tzw. stropodachy zielone.

W zależności od rodzaju użytkowanego budynku stropodachy można podzielić na ocieplane i nieocieplane.

Stropodachy nieocieplane występują w budynkach, w których obliczeniowa temperatura pomieszczeń znajdujących się pod stropodachem ti jest < 8°C.

Dla stropodachów ocieplanych możemy wprowadzić umowny podział na:

 • stropodachy "mocno ocieplane" dla pomieszczeń znajdujących się pod stropodachem, w których temperatura ti  ≥  16°C, z wymaganą izolacyjnością termiczną według WT 2017 na poziomie Umax= 0,18 W/(m2·K).
 • W przypadku, gdy w pomieszczeniach pod stropodachem występuje temperatura 8°C ≤ ti < 16°C, stropodach można określić jako "słabo ocieplany", z wymaganą izolacyjnością termiczną na poziomie Umax = 0,30 W/(m2·K).
 • Stropodachy nieocieplane ti < 8°C, z wymaganą izolacyjnością termiczną według WT 2017 na poziomie Umax = 0,70 W/(m2·K).

W przypadku stropodachów ocieplanych stosowane są rozwiązania tzw. dachu zimnego, np. stropodach dwudzielny, a także dachu ciepłego w postaci stropodachu pełnego z warstwą termoizolacji usytuowanej powyżej warstw konstrukcyjnej.

Zależnie od występowania pustki przestrzeni wentylacyjnej rozróżnia się stropodachy wentylowane i niewentylowane. Ze względów konstrukcyjnych, a także struktury fizycznej, tj. liczby i układu warstw, stropodachy dzielimy na stropodachy:

 • pełne,
 • odwrócone,
 • wentylowane
 • i odpowietrzane.

Stropodachy wentylowane dzieli się na:

 • dwudzielne (dwuprzegrodowe), w którym nad termoizolacją znajduje się przestrzeń powietrzna i dach;
 • szczelinowe, w których nad warstwą termoizolacji znajdują się szczeliny powietrzne utworzone technologicznie,
 • oraz kanalikowe, w których nad termoizolacją znajdują się kanaliki wentylujące warstwę izolacji cieplnej.
RYS. 1. Stropodach pełny: 1 - pokrycie dachowe, 2 - izolacja cieplna, 3 - strop; rys.: archiwum autora

RYS. 1. Stropodach pełny: 1 - pokrycie dachowe, 2 - izolacja cieplna, 3 - strop; rys.: archiwum autora

RYS. 2. Stropodach pełny z warstwą paroizolacji i warstwą ochronną w postaci żwirku: 1 - żwir, 2 - izolacja wodochronna, 3 - termoizolacja, 4 - paroizolacja, 5 - strop; rys.: archiwum autora

RYS. 2. Stropodach pełny z warstwą paroizolacji i warstwą ochronną w postaci żwirku: 1 - żwir, 2 - izolacja wodochronna, 3 - termoizolacja, 4 - paroizolacja, 5 - strop; rys.: archiwum autora

W wielu publikacjach znajdujemy odmienne klasyfikacje stropodachów. Np. stropodach odpowietrzany klasyfikowany jest jako stropodach pełny z pokryciem wentylowanym lub też jako konstrukcja pośrednia między stropodachem pełnym a wentylowanym.

W wybranych publikacjach do stropodachów zalicza się także dachy, w których spadek połaci dachowej jest znacznie większy niż 10%, określając je jako stropodachy strome, co wpływa na kolejny podział stropodachów, np. na płaskie do 20° i strome powyżej 20°.

Ze względu na sposób odwodnienia stropodachy dzielimy na:

 • stropodachy z odwodnieniem zewnętrznym, gdzie woda jest odprowadzana przez systemem rynien oraz rur spustowych poprowadzonych na zewnątrz budynku oraz
 • stropodachy z odwodnieniem wewnętrznym, w których woda jest odprowadzana do rur spustowych umieszczonych wewnątrz budynku. W zależności od ilości połaci dachowych rozróżnia się stropodachy jednospadowe i wielospadowe.
RYS. 3-6. Rozwiązania połączenia stropodachu pełnego ze ścianą zewnętrzną: profil narożny (3), attyka (4), element ścienny (5), nośnik termoizolacyjny (6); rys.: [2]

RYS. 3-6. Rozwiązania połączenia stropodachu pełnego ze ścianą zewnętrzną: profil narożny (3), attyka (4), element ścienny (5), nośnik termoizolacyjny (6); rys.: [2]

Stropodach pełny

Najprostszym rozwiązaniem materiałowo-konstrukcyjnym jest stropodach pełny. Wszystkie warstwy stropodachu przylegają wzajemnie do siebie, bez wytworzenia przestrzeni, szczelin lub kanalików powietrznych.

Spadek stropodachu kształtuje się w zależności od zastosowanego pokrycia dachowego.

Dla tradycyjnych pokryć papowych minimalny zalecany spadek stropodachu wynosi 3%. typowym stropodachu pełnym na warstwie konstrukcyjnej ułożona jest izolacja cieplna, na której spoczywa pokrycie dachowe (RYS. 1 i RYS. 2).

Rys. 7-15. Zróżnicowane rozwiązania stropodachu: strop żelbetowy (7-9), blacha trapezowa (10-12), prefabrykat z betonu komórkowego (13-15); rys. [3]

Rys. 7-15. Zróżnicowane rozwiązania stropodachu: strop żelbetowy (7-9), blacha trapezowa (10-12), prefabrykat z betonu komórkowego (13-15); rys. [3]

Stropodachy pełne wykonuje się najczęściej w konstrukcjach stropodachów płaskich.

Konstrukcję nośną stropodachu może stanowić każdy rodzaj stropu międzykondygnacyjnego o odpowiedniej nośności. Spadek uzyskuje się na stropodachu poprzez odpowiednie ukształtowanie konstrukcji, wykonanie warstwy kształtującej spadek z kruszyw lekkich lub betonu lekkiego bądź właściwe ułożenie materiału termoizolacyjnego (np. zastosowanie klinów termoizolacyjnych).

W przypadku, gdy pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio pod stropodachem pełnym są pomieszczeniami o znacznej wilgotności (np. przy przekroczeniu ciśnienia pary wodnej 1200 Pa), pod warstwą izolacji cieplnej należy wykonać dodatkową paroizolację, z zapewnieniem całkowitej szczelności na niekontrolowaną infiltrację powietrza.

W celu poprawy trwałości pokrycia dachowego, które jest narażone na znaczne oddziaływanie promieniowania UV oraz znaczne wahania temperatury można wykonać dodatkową ochronną warstwę dociskową (np. żwir, płyty betonowe). Zróżnicowane rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne stropodachów pełnych przedstawiono na RYS. 3-6 oraz RYS 7-15.

Stropodach odpowietrzany

Odmianą stropodachów pełnych jest stropodach odpowietrzany (czasem także zaliczany do stropodachów wentylowanych) (RYS. 16). Przyjmuje się konieczność umieszczania układu odpowietrzającego w stropodachach pełnych nad pomieszczeniami o ciśnieniu pary wodnej powyżej 1400 Pa.

Zaleca się, aby stropodachy odpowietrzane były stosowane nad pomieszczeniami, w których wilgotność względna nie przekracza 60%.

Pod właściwą warstwą pokrycia dachowego układa się warstwę perforowaną (np. papę podkładową wentylacyjną) w celu wyeliminowania powstającego nadciśnienia powietrza i pary wodnej pod pokryciem dachowym.

Rys. 16. Stropodach odpowietrzany: 1 - pokrycie papowe, 2 - papa wentylacyjna, 3 - izolacja cieplna, 4 - izolacja paroszczelna, 5 - jastrych cementowy, 6 - warstwa nośna, 7 - kominek odpowietrzający; rys.: [4]

Rys. 16. Stropodach odpowietrzany: 1 - pokrycie papowe, 2 - papa wentylacyjna, 3 - izolacja cieplna, 4 - izolacja paroszczelna, 5 - jastrych cementowy, 6 - warstwa nośna, 7 - kominek odpowietrzający; rys.: [4]

Wykształcona przestrzeń powietrzna umożliwia odprowadzenie nadmiaru pary wodnej dyfundującej z wnętrza budynku spod pokrycia na zewnątrz. Stropodach odpowietrzany wykonuje się dla zmniejszenia ryzyka zawilgocenia warstw oraz uszkodzenia pokrycia dachowego. Odprowadzenie wilgoci najczęściej odbywa się za pomocą zastosowania tzw. kominków odpowietrzających lub specjalnego ukształtowania obróbek blacharskich na krawędziach stropodachu. Jeden kominek wentylacyjny stosuje się średnio na 40-60 m2 dachu.

Stropodach wentylowany

Stropodachy wentylowane, w zależności od sposobu ukształtowania przestrzeni wentylowanej, można podzielić na:

 • stropodachy kanalikowe,
 • stropodachy szczelinowe
 • i stropodachy dwudzielne.

Przestrzeń powietrzna, przez którą przepływa powietrze zewnętrzne zlokalizowana jest nad materiałem termoizolacyjnym.

RYS. 17. Stropodach kanalikowy: 1 - blacha trapezowa, 2 - izolacja cieplna, 3 - izolacja cieplna (przekładka), 4 - profil dystansowy z termiczną przekładką, 5 -izolacja paroszczelna; rys.: [5]

RYS. 17. Stropodach kanalikowy: 1 - blacha trapezowa, 2 - izolacja cieplna, 3 - izolacja cieplna (przekładka), 4 - profil dystansowy z termiczną przekładką, 5 -izolacja paroszczelna; rys.: [5]

RYS. 18. Stropodach szczelinowy z wierzchnią warstwą roślinności; rys.: [3]

RYS. 18. Stropodach szczelinowy z wierzchnią warstwą roślinności; rys.: [3]

RYS. 19. Stropodach dwudzielny - tzw. lekka konstrukcja; rys.: [6]

RYS. 19. Stropodach dwudzielny - tzw. lekka konstrukcja; rys.: [6]

Stropodach kanalikowy charakteryzuje się tym, że pomiędzy warstwą izolacji cieplnej a pokryciem dachowym zlokalizowana jest warstwa tworząca kanaliki, którymi przepływa powietrze. Najczęściej stosuje się do tego celu blachy trapezowe lub płyty faliste (RYS. 17).

Skuteczność wentylacji uzależniona jest od kąta nachylenia dachu oraz długości i przekroju kanalików. Wymagane jest wykonanie tzw. kanałów zbiorczych, dzięki którym powietrze ma możliwość dotarcia do wszystkich wolnych przestrzeni powietrznych.

Stropodachy szczelinowe stanowią przegrodę o dużym kącie nachylenia do poziomu. Przyjmuje się, że powinien on przekraczać 10°. W celu odprowadzenia nadmiaru pary wodnej z wnętrza przegrody, pod pokryciem dachowym stosuje się szczelinę wentylowaną. Zaleca się, by powierzchnia otworów wylotowych w kalenicy wynosiła minimalnie 0,5‰ całkowitej powierzchni połaci dachu oraz by liczba otworów wlotowych w okapie była na poziomie przekraczającym 0,2‰. (RYS. 18)

Izolacja termiczna w stropodachach szczelinowych może być umieszczona w zróżnicowany sposób. Powszechnym rozwiązaniem jest lokalizacja materiału termoizolacyjnego pomiędzy elementami nośnymi stropodachu (np. między krokwiami).

Ze względu na aktualne wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków jednowarstwowa izolacja termiczna okazuje się w większości przypadków niewystarczająca. Najczęściej realizuje się dodatkową warstwę ocieplenia pod elementami konstrukcyjnymi.

Innym rozwiązaniem jest wykonanie całości izolacji cieplnej nad lub pod konstrukcją nośną stropodachu. Tego typu rozwiązania nie znajdują jednak tak szerokiego zastosowania jak rozwiązania izolacji termicznej zarówno pomiędzy konstrukcja nośną, jak i pod nią.

Optymalnym rozwiązaniem w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków jest stropodach dwudzielny. Tego typu stropodachy zaleca się wykonywać w szczególności nad pomieszczeniami o ciśnieniu pary wodnej powyżej 2130 Pa. Warstwa termoizolacji układana jest na warstwie konstrukcyjnej stropodachu. (RYS. 19)

Ze względu na charakterystykę stropodachu izolacja cieplna powinna być dobrana w taki sposób, aby możliwym było równomierne jej układanie.

Istotnym problemem jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji przestrzeni powietrznej. Otwory wentylacyjne należy projektować w taki sposób aby zapewniały wymaganą wymianę powietrza w przestrzeni stropodachu oraz nie uległy zatkaniu przez izolację termiczną.

Otwory wlotowe wykonuje się najczęściej w ściankach kolankowych stropodachu.

Powietrze, wraz z parą wodną, zostaje odprowadzone na zewnątrz budynku przez otwory wylotowe zlokalizowane w ściankach kolankowych lub w górnej warstwie stropodachu dwudzielnego.

Przestrzeń powietrzna powinna mieć minimalną wysokość wynikającą z konieczności ułożenia odpowiedniej grubości termoizolacji oraz zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza. Wobec powyższego minimalne wysokości przestrzeni wentylacyjnej nie powinny być mniejsze niż 30 cm. W przypadku stropodachów przełazowych wysokość przestrzeni może przekraczać 100 cm.

Pokrycie dachowe stropodachów dwudzielnych może być wykonywane analogicznie do stropodachów pełnych, za wyjątkiem rozwiązań o bardzo dużych obciążeniach. Można zrealizować stropodach dwudzielny z hydroizolacją jako wierzchnią warstwą. Istnieją także rozwiązania z warstwą ochronną w postaci żwiru oraz rozwiązania tzw. stropodachu zielonego.

Rys. 20. Stropodach odwrócony - schemat: 1 - warstwa ochronna, 2 -termoizolacja, 3 - hydroizolacja, 4 - strop, 5 - warstwa wykończeniowa; rys.: archiwum autora

Rys. 20. Stropodach odwrócony - schemat: 1 - warstwa ochronna, 2 -termoizolacja, 3 - hydroizolacja, 4 - strop, 5 - warstwa wykończeniowa; rys.: archiwum autora

Stropodach odwrócony

W tradycyjnych rozwiązaniach stropodachów warstwę wierzchnią stanowi hydroizolacja usytuowana nad warstwą termoizolacji. Jej zadaniem jest zabezpieczenie wszystkich warstw leżących poniżej oraz całej konstrukcji stropodachu przed opadami atmosferycznymi. Nieliczne warstwy znajdujące się w wybranych rozwiązaniach powyżej izolacji wodochronnej, mają za zadanie jej ochronę przed niekorzystnym wpływem oddziaływań środowiska zewnętrznego, w tym wahań temperatury, promieniowania UV, a także, w aspekcie jej trwałości, uszkodzeń mechanicznych związanych z utrzymaniem i bieżącą konserwacją stropodachu.

Powyższe wpływy są znacznie minimalizowane w rozwiązaniu stropodachu o odwróconym układzie warstw - tzw. stropodach odwrócony. W tego typu rozwiązaniach izolacja cieplna znajduje się powyżej warstwy izolacji wodochronnej (RYS. 20, RYS. 21-22, RYS. 23 oraz RYS. 24).

RYS. 21-22. Stropodach odwrócony z warstwą ochronną w postaci żwiru (21) oraz z systemowymi elementami nawierzchni dla ruchu pieszego (22); rys.: [3]

RYS. 21-22. Stropodach odwrócony z warstwą ochronną w postaci żwiru (21) oraz z systemowymi elementami nawierzchni dla ruchu pieszego (22); rys.: [3]

RYS. 23. Stropodach odwrócony (dach zielony) - detal połączenia ze ścianą; rys.: [7]

RYS. 23. Stropodach odwrócony (dach zielony) - detal połączenia ze ścianą; rys.: [7]

RYS. 24. Termogram stropodachu od strony wewnętrznej; rys.: [8]

RYS. 24. Termogram stropodachu od strony wewnętrznej; rys.: [8]

Rozwiązanie to zabezpiecza pokrycie dachu przed wahaniami temperatury, promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Istotne jest, by zastosowana izolacja termiczna była odpowiednia do warunków, w których będzie się znajdowała (zalecany polistyren ekstrudowany XPS).

Jedną z możliwości kształtowania stropodachów odwróconych jest tzw. dach zielony. Dach zielony składa się od góry z warstwy roślinnej, warstwy glebowej (daje możliwość zakorzenienia się roślinom), wykonywanej np. w postaci mieszanki ziemi i lekkich kruszyw. Zapobieganie wypłukiwaniu składników odżywczych i drobnych części z warstwy glebowej, a także zamulania się drenażu odbywa się dzięki zastosowaniu warstwy filtrującej. Pod nią znajduje się warstwa drenażowa, służąca do odprowadzania nadmiaru wody a także przewietrzania warstwy glebowej.

Warstwa ochronna (zwana także inaczej przeciwkorzeniową) chroni izolację dachu przed oddziaływaniem korzeni roślin, mogących doprowadzić do jej uszkodzenia. Pod warstwą izolacji termicznej znajduje się hydroizolacja oraz konstrukcja nośna. Warstwa wierzchnia może być wykonana jako tzw. zazielenienie intensywne (wymagające rośliny i drzewa na grubych warstwach ziemi) lub zazielenienie ekstensywne z niewielką warstwą ziemi (odporna roślinność, niewymagająca intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych).

Uszkodzenia i błędy stropodachu

Studium przypadku 1

Przedmiotem analizy jest obiekt krytej pływalni.

 • Budynek wzniesiony w konstrukcji monolitycznej szkieletowej.
 • Wypełnienie szkieletu stanowią elementy drobnowymiarowe (pustaki).
 • Dach wykonany w konstrukcji drewnianej:
  ramy z drewna klejonego o dużej rozpiętości,
  płatwie drewniane oparte bezpośrednio na ramach drewnianych.
 • Pokrycie dachu na znacznej części wykonane jest z płyt poliwęglanowych.
 • Płyty łączone wzdłuż krawędzi profilami aluminiowymi.
 • Profile oparte są bezpośrednio na płatwiach drewnianych.
 • Pozostała część dachu wykonana jest jako dach pełny, nieprzezroczysty z izolacją cieplną między płytami z blachy stalowej.

Badania makroskopowe dotyczyły dachu hali basenu w części, w której pokrycie dachu wykonane zostało z płyt poliwęglanowych.

Podczas przeprowadzania badań makroskopowych stwierdzono występowanie śladów po zawilgoceniach w miejscu połączenia profili aluminiowych z płatwiami drewnianymi.

Dodatkowo stwierdzono: ślady po znacznych zawilgoceniach w miejscu połączenia płatwi z ramami drewnianymi oraz występowanie zabrudzeń i zawilgoceń wewnątrz płyt poliwęglanowych.

Ślady po zawilgoceniach występują praktycznie we wszystkich miejscach połączeń profili aluminiowych z elementami drewnianymi. Przykładowe miejsca po zawilgoceniach pokazano na FOT. 1, FOT. 2, FOT. 3 i FOT. 4.

FOT. 1. Ślady po zawilgoceniach w miejscu połączeń płatwi z profilem aluminiowym; fot.: [8]

FOT. 1. Ślady po zawilgoceniach w miejscu połączeń płatwi z profilem aluminiowym; fot.: [8]

FOT. 2. Widok ogólny fragmentu dachu, ramy i płatwie drewniane; fot.: [8]

FOT. 2. Widok ogólny fragmentu dachu, ramy i płatwie drewniane; fot.: [8]

FOT. 3. Fragment dachu wykonany z płyt poliwęglanowych łączonych profilami aluminiowymi; fot.: [8]

FOT. 3. Fragment dachu wykonany z płyt poliwęglanowych łączonych profilami aluminiowymi; fot.: [8]

FOT. 4. Połączenie profili aluminiowych z przeszkloną obudową. Widoczne niezamknięte zakończenia profili aluminiowych; fot.: [8]

FOT. 4. Połączenie profili aluminiowych z przeszkloną obudową. Widoczne niezamknięte zakończenia profili aluminiowych; fot.: [8]

Ślady po zawilgoceniach występują praktycznie we wszystkich miejscach połączenia profili aluminiowych z płatwiami drewnianymi oraz w niektórych miejscach połączenia elementów drewnianych ze ścianami zewnętrznymi. W trakcie przeprowadzania badań stwierdzono występowanie wilgoci na powierzchniach wewnętrznych stolarki aluminiowej stanowiącej fragment obudowy zewnętrznej hali basenu.

W celu określenia temperatury na powierzchni elementów od strony wewnętrznej, wykonano badania termowizyjne (RYS. 25), polegające na rejestracji chwilowych pól temperatury na powierzchniach badanych elementów konstrukcji i poszycia dachu w tym:

 • powierzchni wewnętrznej płyt poliwęglanowych,
 • powierzchni profili aluminiowych od strony wewnętrznej,
 • powierzchni płatwi drewnianych.
RYS. 25. Układ termogramu - termogram ilościowy; rys.: [9]

RYS. 25. Układ termogramu - termogram ilościowy; rys.: [9]

Na podstawie przeprowadzonych badań makroskopowych stwierdzono brak uszczelek poziomych w profilach aluminiowych w miejscu łączenia płyty poliwęglanowej z profilem oraz brak szczelnego zaślepienia profilu aluminiowego. Stan taki powoduje niekontrolowaną infiltrację powietrza do wnętrza profilu, co z kolei wpływa na lokalne wychładzanie się profilu.

Ponadto brak uszczelek w miejscu połączenia płyty poliwęglanowej z profilem, przy znacznej rozszerzalności termicznej elementu, może powodować infiltrację powietrza, jak i wypływanie kondensatu z wnętrza profilu.

Dodatkowo stwierdzono znacznie wyższą wilgotność powietrza wewnątrz hali basenu w odniesieniu do wilgotności rejestrowanej przez lokalny system pomiarowy. Wilgotność ta w miejscach oddalonych od wylotu systemów klimatyzacyjnych przekraczała wartości 70%. Ma to zdecydowany wpływ na zjawisko kondensacji pary wodnej na powierzchniach elementów stropodachu.

Z uwagi na brak uszczelek może następować wnikanie pary wodnej w przestrzeń pomiedzy profilami oraz w komory płyt poliwęglanowych.

Para wodna o dużym ciśnieniu nasycenia unosi ze sobą cząstki zanieczyszczeń powietrza. W zetknięciu z wierzchnimi warstwami płyt para wodna kondensuje, a następnie w postaci wody spływa w kierunku zgodnym z pochyleniem dachu, lokalnie tworząc widoczne zacieki. Zjawisko to przybierać będzie na sile przy obniżonych temperaturach powietrza zewnętrznego.

Kondensacja powierzchniowa pojawia się również na wewnętrznej płaszczyźnie profili aluminiowych. Dodatkowymi elementami wychładzającymi powierzchnię profilu są metalowe łączniki.

Jak wynika z obliczeń, temperatura na wewnętrznej powierzchni profilu (dla temperatury powietrza zewnętrznego równej –1°C) jest niższa od temperatury punktu rosy.

Można stwierdzić, iż przy temperaturze zewnętrznej poniżej –1°C, zjawisko kondensacji pary na wewnętrznej powierzchni profili aluminiowych będzie ciągłe dla panujących w hali warunków klimatycznych i jest praktycznie nie do uniknięcia.

Studium przypadku 2

Kolejne studium przypadku dotyczyło ustalenia przyczyn występujących nieprawidłowości w połaci dachowej, objawiających się lokalnym sączeniem wody w różnych miejscach dachu od strony wewnętrznej.

Przedmiotem analizy był budynek jednokondygnacyjny hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 975 m2 i kubaturze 3900 m3.

 • Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa ze ścianami wypełniającymi z bloczków ABK.
 • Stropodach w postaci dźwigarów stalowych.
 • Dach wykonano jako dwupołaciowy.
 • Nad fragmentem budynku wykonano stropodach wentylowany, a częściowo stropodach wykonano jako pełny.

Widok ogólny dachu od strony zewnętrznej i wewnętrznej pokazano na FOT. 5, FOT. 6, FOT. 7 i RYS. 25.

Warstwy stropodachu dwudzielnego wentylowanego stanowią:

 • blacha trapezowa,
 • pustka powietrzna,
 • wełna mineralna gr. około 2–8 cm,
 • folia PCV,
 • sufit podwieszany do konstrukcji stalowej.

Podczas wykonywania badań makroskopowych stwierdzono występowanie następujących nieprawidłowości w pustce dachowej pomiędzy sufitem podwieszanym a połacią dachową (stropodach wentylowany):

 • sączenie się wody z połaci dachowej na izolację cieplną i sufit podwieszany,
 • pojawianie się skroplin na wewnętrznej powierzchni blachy fałdowej pokrycia w okresach jesieni, zimy i wiosny,
 • znaczne uszkodzenia izolacji termicznej (brak jednakowej grubości izolacji termicznej, lokalne zawilgocenia itp.).
FOT. 5. Widok ogólny fragmentu dachu od strony zewnętrznej; fot.: [9]

FOT. 5. Widok ogólny fragmentu dachu od strony zewnętrznej; fot.: [9]

FOT. 6. Uszkodzona wełna mineralna na suficie podwieszonym w przestrzeni stropodachu; fot.: [9]

FOT. 6. Uszkodzona wełna mineralna na suficie podwieszonym w przestrzeni stropodachu; fot.: [9]

FOT. 7. Korozja blach trapezowych pokrycia dachu; fot.: [9]

FOT. 7. Korozja blach trapezowych pokrycia dachu; fot.: [9]

W celu określenia stanu ochrony cieplnej oraz wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w postaci nieszczelności na przenikanie powietrza przedmiotowego dachu, przeprowadzono badania termowizyjne, przedstawiające wizualizację różnic temperatury na badanej powierzchni od strony wewnętrznej.

Badania rozkładu temperatur przeprowadzono metodą termograficzną za pomocą urządzenia termowizyjnego, składającego się z kamery termowizyjnej oraz monitora.

Na podstawie przeprowadzonych badań termowizyjnych stwierdzono:

 • niedostateczną izolacyjność termiczną ścianki pomiędzy przestrzenia stropodachu a pomieszczeniami ogrzewanymi,
 • niedostateczną izolacyjność termiczną stropodachu (lokalny brak termoizolacji),
 • liniowe mostki termiczne w obrębie połączenia stropodachu i ściany zewnętrznej,
 • nieszczelności na infiltracje powietrza w obrębie stropodachu, brak otworów zapewniających prawidłową wentylacje przestrzeni ponad izolacją cieplną,
 • punktowe i liniowe mostki termiczne związane z konstrukcją stropodachu,
 • mostki termiczne w miejscach przejścia urządzeń technicznych (rury wentylatorów, kable itp.) przez sufit podwieszany.

Po wykonaniu przeglądu obiektu, zarówno od strony pokrycia dachowego, przestrzeni stropodachu, jak i od strony wewnętrznej pomieszczeń można wskazać dwie grupy przyczyn składających się na aktualny stan techniczny z występującymi wadami:

 • przyczyny technologiczne, w tym:
  • konieczności przeprowadzenia przez sufit podwieszany instalacji technologicznych powodujących niekontrolowany przepływ powietrza i pary wodnej do przestrzeni ponad izolacja cieplną,
  • usytuowania części instalacji w przestrzeni stropodachu i konieczność ich obsługi i kontroli co powoduje uszkadzanie izolacji cieplnej na płytach sufitu podwieszonego,
 • przyczyny techniczno-budowlane, w tym:
  • niska jakość robót przy wykonaniu sufitu podwieszanego i ułożonej na nim folii i izolacji cieplnej, w tym brak dokładnego uszczelnienia przejść instalacyjnych przez płyty podwieszane,
  • brak prawidłowo zaprojektowanej i dopasowanej do kubatury, wentylacji przestrzeni między sufitem podwieszanym a płaszczyzną dachu,
  • brak prawidłowego ocieplenia ścianek bocznych (wykonane są z kawałków blachy) nad sufitem podwieszanym,
  • występujące nieszczelności w pokryciu dachu z blachy trapezowej na skutek nierównomiernego nagrzewania się blach połaci i związanych z tym odkształceń cieplnych.

Przy projektowaniu połaci dachowej nie wzięto pod uwagę zróżnicowanych rozwiązań poszczególnych fragmentów stropodachu, przyczyną występujących sączeń się wody jest także postępująca korozja blach i łączników mocujących je do płatwi, rozszczelnienie lokalnych połączeń na korodujących łącznikach i fragmentach blachy.

Przedstawione nieprawidłowości skutkowały notorycznymi przeciekami wody z przestrzeni stropodachu do wnętrza hali, uniemożliwiając bezpieczne jej użytkowanie.

Literatura

 1. C. Byrdy, D. Kram, K. Korepta, M. Śliwiński, "Podstawy budownictwa cz. II". Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1997.
 2. D. Neuman, U. Hestermann, L. Rongen, "Frick/Knoell Baukonstruktionslehre 2", Vieweg+Teubner 2008.
 3. Flachdach-Atlas, AlwitraFlachdach-Systeme.
 4. H. Nowak, "Stropodachy - uszkodzenia oraz sposoby naprawy i modernizacji (cz. 1.)", "IZOLACJE" 4/2007.
 5. W.M. Willems, "Flachdächer. Scriptum zur Lehrveranstaltung Baukonstrukzionen", Bochum 2004.
 6. "Metall-Dacheindeckungen International auf Erfolgskurs", Project Info Hochbau, B64, Marzec 2000.
 7. "Bauder Grundach-Systeme Detailkonstruktionen".
 8. Praca NB-25/-RB 4/09, "Ocena przyczyn powstawania zawilgoceń elementów konstrukcji drewnianej dla pokrycia dachowego wykonanego w systemie płyt poliwęglanowych na basenie w Rudzie Śląskiej", Gliwice 2010.
 9. P. Krause, T. Steidl, "Prace niepublikowane", 2010-2014.
 10. P. Krause, "Dachy i stropodachy oraz materiały do pokryć dachowych" WPPK, Szczyrk 2011.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Jakie są zasady projektowania i wykonywania warstw wstępnego krycia oraz wentylacji dachów. Poznaj rodzaje warstw wstępnego krycia oraz wymagania materiałowe.

Jakie są zasady projektowania i wykonywania warstw wstępnego krycia oraz wentylacji dachów. Poznaj rodzaje warstw wstępnego krycia oraz wymagania materiałowe.

Piotr Wolański Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego - z czasem korzenie...

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego - z czasem korzenie roślin przebiją izolację wodochronną i dach będzie przeciekać, powodując straty i zniszczenia.

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji

Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji

Dach lub stropodach to nic innego jak przegroda chroniąca budynek lub budowlę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, przenosząca obciążenia od wiatru i śniegu, obciążenia użytkowe, a także zapewniająca...

Dach lub stropodach to nic innego jak przegroda chroniąca budynek lub budowlę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, przenosząca obciążenia od wiatru i śniegu, obciążenia użytkowe, a także zapewniająca komfort cieplny oraz pełniąca funkcje dekoracyjne. Jego konstrukcja i forma zależą od rodzaju obiektu, wymagań użytkowych (funkcji obiektu), warunków zabudowy oraz wymagań planu zagospodarowania przestrzennego, strefy klimatycznej, rodzaju pokrycia czy też sposobu odwodnienia i ocieplenia...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje? Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem...

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności

Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności

Materiałem bazowym artykułu są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji...

Materiałem bazowym artykułu są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji do krajowych unormowań uzyskały prezentowaną formę.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę? Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić...

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad termomodernizacją budynku. Od czego ją zacząć i jakie zgody należy uzyskać?

HONTER Company Polska Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego?

Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego? Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego?

Każdy chce oszczędzić. To dość oczywiste, nie trzeba tego udowadniać. Natomiast tylko niektórzy potrafią spojrzeć w przyszłość i przeanalizować swoje wydatki w perspektywie czasu, tak żeby naprawdę oszczędzić,...

Każdy chce oszczędzić. To dość oczywiste, nie trzeba tego udowadniać. Natomiast tylko niektórzy potrafią spojrzeć w przyszłość i przeanalizować swoje wydatki w perspektywie czasu, tak żeby naprawdę oszczędzić, a nie zapłacić później i to w nieprzewidzianym momencie. Przyjrzyjmy się, jak, wybór systemu premium pianki natryskowej takiego jak EXY Spray 09 firmy Honter zapewnia prawdziwą, a nie tylko doraźną oszczędność podczas izolacji poddasza.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Klasy szczelności służą do określenia zasad doboru materiałów i technik wykonawczych niezbędnych do zbudowania odpowiednich warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachowe. Dzięki temu, sposoby...

Klasy szczelności służą do określenia zasad doboru materiałów i technik wykonawczych niezbędnych do zbudowania odpowiednich warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachowe. Dzięki temu, sposoby wykonania tych uszczelnień są oparte na tych samych zasadach, znanych każdemu producentowi pokryć zasadniczych i wstępnych. Rolą producentów jest określenie zaleceń dla każdego oferowanego systemu pokryciowego, zgodnych z tymi zasadami. Niniejszy materiał powstał w oparciu o publikację "Wytyczne...

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji...

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji dachów w naszym kraju dąży się przede wszystkim do zastosowania odpowiednio dobranej (pod względem grubości) oraz zabezpieczonej przed wilgocią warstwy termoizolacyjnej [1], co ma na celu ograniczenie strat ciepła w miesiącach zimowych. Tymczasem nadmierne zyski ciepła związane z nagrzewaniem się...

dr inż. Tomasz Gorzelańczyk, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Szymków Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik...

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik Hatschek. Materiał ten nosił wówczas nazwę "Eternit" i cechował się wytrzymałością, trwałością, niewielkim ciężarem, odpornością na wilgoć i niepalnością [1]. Włóknocement stał się jednym z najbardziej popularnych materiałów na pokrycie dachów na świecie w XX wieku i było tak momentu, kiedy stwierdzono,...

mgr inż. Maciej Rokiel Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają...

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają wymagania sztuki budowlanej, a nie aspekty dekoracyjno-ekologiczne i wegetacyjne. Wszystkie wymogi i warunki konstrukcyjne, fizyczne, techniczne i wegetacyjne muszą być uzgodnione już na etapie projektowania. Współpraca ta nie może kończyć się na etapie projektowania, także poprawne wykonanie konstrukcji...

HONTER Company Polska Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych....

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych. Warunkiem skorzystania z dofinansowania, na jakie pozwala ustawa, jest audyt energetyczny. Najczęściej pierwszym i kluczowym etapem termomodernizacji okazuje się remont izolacji cieplnej, prowadzący do ograniczenia wydatków na energię. Istnieje kilka powodów, dla których pianka natryskowa świetnie...

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Paweł Roszkowski Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Odporność ogniowa konstrukcji dachowych Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów...

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów dachów pochyłych pozwalających uzyskać wymaganą klasę szczelności.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

mgr inż. Krzysztof Patoka Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

HONTER Company Polska EXY Spray 09 i 39 - system pian natryskowych premium z certyfikatem

EXY Spray 09 i 39 - system pian natryskowych premium z certyfikatem EXY Spray 09 i 39 - system pian natryskowych premium z certyfikatem

Mowa tu o certyfikacie przeprowadzonego badania lambdy starzeniowej, które zostało opracowane, żeby określać zachowanie się systemów PIR i PUR na przestrzeni czasu. Ze względu na jego kompleksowy charakter,...

Mowa tu o certyfikacie przeprowadzonego badania lambdy starzeniowej, które zostało opracowane, żeby określać zachowanie się systemów PIR i PUR na przestrzeni czasu. Ze względu na jego kompleksowy charakter, z firm dostępnych na polskim rynku, tylko te działające na spójnych, powtarzalnych systemach - głównie Honter z pianami EXY Spray - podejmują się przeprowadzenia tego badania.

mgr inż. Krzysztof Patoka Zasady wentylacji dachów

Zasady wentylacji dachów Zasady wentylacji dachów

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń...

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń i badań wynika, że ta pierwsza metoda jest droga i nie do końca skuteczna. Druga natomiast jest prosta i efektywna, ponieważ wykorzystuje naturalne zjawisko wentylowania, czyli usuwania wilgoci za pomocą przepływającego powietrza.

dr inż. Andrzej Konarzewski Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń...

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń o niedopuszczalnym stopniu deformacji oraz do zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. W razie wybuchu pożaru zapewni to zachowanie nośność konstrukcji i pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Niemniej często w branży budowlanej uwzględniane są dodatkowe wymagania dla płyt warstwowych,...

Canada Rubber Polska Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej...

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej wymiany całego dachu. Dzięki zastosowaniu tej technologii powierzchnia dachu jest zabezpieczona szczelną, trwałą, bezspoinową, elastyczną membraną bitumiczną oraz finalnie pokryta srebrnym lakierem asfaltowym.

HONTER Company Polska Honter liderem izolacji natryskowych dzięki spójnym systemom produkcji PIR i PUR

Honter liderem izolacji natryskowych dzięki spójnym systemom produkcji PIR i PUR Honter liderem izolacji natryskowych dzięki spójnym systemom produkcji PIR i PUR

Natrysk spienionego poliuretanu, coraz bardziej popularny ze względu na inaczej niemożliwą do uzyskania szczelność izolacji, to stosunkowo nowa i niezwykle dynamicznie rozwijająca się branża technologii...

Natrysk spienionego poliuretanu, coraz bardziej popularny ze względu na inaczej niemożliwą do uzyskania szczelność izolacji, to stosunkowo nowa i niezwykle dynamicznie rozwijająca się branża technologii ocieplania zarówno domów, jak i innych budynków użytkowych. Dlatego kiedy pianki natryskowe dotarły do Europy, lokalne organy normalizacyjne napotkały na problem braku starszych próbek do porównania wykonanych identyczną technologią z obecnie produkowanymi. Aby rozwiązać tę kwestię, grupa badawcza...

mgr inż. Artur Żamojda, dr hab. Jolanta Piekut Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał...

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał oraz gotowe wyroby azbestowe znajdujące zastosowanie w budownictwie i innych gałęziach gospodarki.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez...

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez odpowiedni dobór rodzaju i grubości ich warstw składowych oraz umożliwienie im pozbywania się nadmiaru zgromadzonej w nich wilgoci. Skuteczność termoizolacji będzie wyższa w przypadku wyeliminowania lub ograniczenia do minimum liczby mostków termicznych. Projekt stropodachu powinien uwzględniać także...

Wybrane dla Ciebie

Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! »

Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! » Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! »

Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem »

Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem » Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom »

Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom » Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią? Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej...

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej hydroizolacji.

HONTER Company Polska Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter

Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter

Podczas gdy wielu końcowych klientów w ogóle nie wie o istnieniu takiego parametru w termoizolacji, tak naprawdę jest on kluczową wartością, jaką inwestor powinien kierować się podczas podejmowania decyzji...

Podczas gdy wielu końcowych klientów w ogóle nie wie o istnieniu takiego parametru w termoizolacji, tak naprawdę jest on kluczową wartością, jaką inwestor powinien kierować się podczas podejmowania decyzji co do wykorzystanych materiałów. Jednocześnie wykonawca izolacji, ze względu na rzetelność, która na rynku budowlanym jest najbardziej w cenie, również powinien być świadom, tego jaką pianę natryskuje i jak się ona zachowa nawet kilka dekad po instalacji.

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.