Izolacje.com.pl

Stropodachy a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe

Flat roofs vs. temperature and moisture aspects

Jak projektować dachy płaskie w aspekcie cieplno-wilgotnościowym?
J. Sawicki

Jak projektować dachy płaskie w aspekcie cieplno-wilgotnościowym?


J. Sawicki

Stropodach to przekrycie płaskie lub krzywiznowe, spełniające jednocześnie funkcję stropu i dachu [1]. Termin "stropodach" nie ma jednoznacznego od-powiednika w wielu innych krajach europejskich. W celu określenia stropodachu istnieje tam najczęściej pojęcie tzw. dachu płaskiego (ang. flat roof, niem. Flachdach).

Zobacz także

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Stropodachy drewniane w świetle nowych wymagań cieplnych

Stropodachy drewniane w świetle nowych wymagań cieplnych Stropodachy drewniane w świetle nowych wymagań cieplnych

W związku ze zmianą wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)] zasadne staje się przeprowadzenie obliczeń i analiz w zakresie wytypowania rozwiązań materiałowych stropodachów...

W związku ze zmianą wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)] zasadne staje się przeprowadzenie obliczeń i analiz w zakresie wytypowania rozwiązań materiałowych stropodachów drewnianych spełniających wymagania cieplne.

dr inż. Aleksander Byrdy Stropodachy z izolacją termiczną układaną na krokwiach - szczegóły wykonawcze

Stropodachy z izolacją termiczną układaną na krokwiach - szczegóły wykonawcze Stropodachy z izolacją termiczną układaną na krokwiach - szczegóły wykonawcze

W tradycyjnym budownictwie poddasza były intensywnie wentylowanymi przestrzeniami buforowymi i służyły jako pomieszczenia nieużytkowe lub pomieszczenia gospodarcze. Izolację termiczną pomieszczeń mieszkalnych...

W tradycyjnym budownictwie poddasza były intensywnie wentylowanymi przestrzeniami buforowymi i służyły jako pomieszczenia nieużytkowe lub pomieszczenia gospodarcze. Izolację termiczną pomieszczeń mieszkalnych układano na stropie przykrywającym najwyższą kondygnację i tworzono tzw. stropodach dwudzielny.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Ze względu na sposób użytkowania rozróżnia się stropodachy:

 • nieużytkowe, w których ogranicza się dostęp do stropodachu, z wyjątkiem niezbędnych czynności związanych np. z pracami konserwatorskimi i nadzorem;
 • użytkowe, dostępne dla ludzi (ruch pieszy), pojazdów kołowych (np. parking dachowy) i tzw. stropodachy zielone.

W zależności od rodzaju użytkowanego budynku stropodachy można podzielić na ocieplane i nieocieplane.

Stropodachy nieocieplane występują w budynkach, w których obliczeniowa temperatura pomieszczeń znajdujących się pod stropodachem ti jest < 8°C.

Dla stropodachów ocieplanych możemy wprowadzić umowny podział na:

 • stropodachy "mocno ocieplane" dla pomieszczeń znajdujących się pod stropodachem, w których temperatura ti  ≥  16°C, z wymaganą izolacyjnością termiczną według WT 2017 na poziomie Umax= 0,18 W/(m2·K).
 • W przypadku, gdy w pomieszczeniach pod stropodachem występuje temperatura 8°C ≤ ti < 16°C, stropodach można określić jako "słabo ocieplany", z wymaganą izolacyjnością termiczną na poziomie Umax = 0,30 W/(m2·K).
 • Stropodachy nieocieplane ti < 8°C, z wymaganą izolacyjnością termiczną według WT 2017 na poziomie Umax = 0,70 W/(m2·K).

W przypadku stropodachów ocieplanych stosowane są rozwiązania tzw. dachu zimnego, np. stropodach dwudzielny, a także dachu ciepłego w postaci stropodachu pełnego z warstwą termoizolacji usytuowanej powyżej warstw konstrukcyjnej.

Zależnie od występowania pustki przestrzeni wentylacyjnej rozróżnia się stropodachy wentylowane i niewentylowane. Ze względów konstrukcyjnych, a także struktury fizycznej, tj. liczby i układu warstw, stropodachy dzielimy na stropodachy:

 • pełne,
 • odwrócone,
 • wentylowane
 • i odpowietrzane.

Stropodachy wentylowane dzieli się na:

 • dwudzielne (dwuprzegrodowe), w którym nad termoizolacją znajduje się przestrzeń powietrzna i dach;
 • szczelinowe, w których nad warstwą termoizolacji znajdują się szczeliny powietrzne utworzone technologicznie,
 • oraz kanalikowe, w których nad termoizolacją znajdują się kanaliki wentylujące warstwę izolacji cieplnej.
RYS. 1. Stropodach pełny: 1 - pokrycie dachowe, 2 - izolacja cieplna, 3 - strop; rys.: archiwum autora

RYS. 1. Stropodach pełny: 1 - pokrycie dachowe, 2 - izolacja cieplna, 3 - strop; rys.: archiwum autora

RYS. 2. Stropodach pełny z warstwą paroizolacji i warstwą ochronną w postaci żwirku: 1 - żwir, 2 - izolacja wodochronna, 3 - termoizolacja, 4 - paroizolacja, 5 - strop; rys.: archiwum autora

RYS. 2. Stropodach pełny z warstwą paroizolacji i warstwą ochronną w postaci żwirku: 1 - żwir, 2 - izolacja wodochronna, 3 - termoizolacja, 4 - paroizolacja, 5 - strop; rys.: archiwum autora

W wielu publikacjach znajdujemy odmienne klasyfikacje stropodachów. Np. stropodach odpowietrzany klasyfikowany jest jako stropodach pełny z pokryciem wentylowanym lub też jako konstrukcja pośrednia między stropodachem pełnym a wentylowanym.

W wybranych publikacjach do stropodachów zalicza się także dachy, w których spadek połaci dachowej jest znacznie większy niż 10%, określając je jako stropodachy strome, co wpływa na kolejny podział stropodachów, np. na płaskie do 20° i strome powyżej 20°.

Ze względu na sposób odwodnienia stropodachy dzielimy na:

 • stropodachy z odwodnieniem zewnętrznym, gdzie woda jest odprowadzana przez systemem rynien oraz rur spustowych poprowadzonych na zewnątrz budynku oraz
 • stropodachy z odwodnieniem wewnętrznym, w których woda jest odprowadzana do rur spustowych umieszczonych wewnątrz budynku. W zależności od ilości połaci dachowych rozróżnia się stropodachy jednospadowe i wielospadowe.
RYS. 3-6. Rozwiązania połączenia stropodachu pełnego ze ścianą zewnętrzną: profil narożny (3), attyka (4), element ścienny (5), nośnik termoizolacyjny (6); rys.: [2]

RYS. 3-6. Rozwiązania połączenia stropodachu pełnego ze ścianą zewnętrzną: profil narożny (3), attyka (4), element ścienny (5), nośnik termoizolacyjny (6); rys.: [2]

Stropodach pełny

Najprostszym rozwiązaniem materiałowo-konstrukcyjnym jest stropodach pełny. Wszystkie warstwy stropodachu przylegają wzajemnie do siebie, bez wytworzenia przestrzeni, szczelin lub kanalików powietrznych.

Spadek stropodachu kształtuje się w zależności od zastosowanego pokrycia dachowego.

Dla tradycyjnych pokryć papowych minimalny zalecany spadek stropodachu wynosi 3%. typowym stropodachu pełnym na warstwie konstrukcyjnej ułożona jest izolacja cieplna, na której spoczywa pokrycie dachowe (RYS. 1 i RYS. 2).

Rys. 7-15. Zróżnicowane rozwiązania stropodachu: strop żelbetowy (7-9), blacha trapezowa (10-12), prefabrykat z betonu komórkowego (13-15); rys. [3]

Rys. 7-15. Zróżnicowane rozwiązania stropodachu: strop żelbetowy (7-9), blacha trapezowa (10-12), prefabrykat z betonu komórkowego (13-15); rys. [3]

Stropodachy pełne wykonuje się najczęściej w konstrukcjach stropodachów płaskich.

Konstrukcję nośną stropodachu może stanowić każdy rodzaj stropu międzykondygnacyjnego o odpowiedniej nośności. Spadek uzyskuje się na stropodachu poprzez odpowiednie ukształtowanie konstrukcji, wykonanie warstwy kształtującej spadek z kruszyw lekkich lub betonu lekkiego bądź właściwe ułożenie materiału termoizolacyjnego (np. zastosowanie klinów termoizolacyjnych).

W przypadku, gdy pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio pod stropodachem pełnym są pomieszczeniami o znacznej wilgotności (np. przy przekroczeniu ciśnienia pary wodnej 1200 Pa), pod warstwą izolacji cieplnej należy wykonać dodatkową paroizolację, z zapewnieniem całkowitej szczelności na niekontrolowaną infiltrację powietrza.

W celu poprawy trwałości pokrycia dachowego, które jest narażone na znaczne oddziaływanie promieniowania UV oraz znaczne wahania temperatury można wykonać dodatkową ochronną warstwę dociskową (np. żwir, płyty betonowe). Zróżnicowane rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne stropodachów pełnych przedstawiono na RYS. 3-6 oraz RYS 7-15.

Stropodach odpowietrzany

Odmianą stropodachów pełnych jest stropodach odpowietrzany (czasem także zaliczany do stropodachów wentylowanych) (RYS. 16). Przyjmuje się konieczność umieszczania układu odpowietrzającego w stropodachach pełnych nad pomieszczeniami o ciśnieniu pary wodnej powyżej 1400 Pa.

Zaleca się, aby stropodachy odpowietrzane były stosowane nad pomieszczeniami, w których wilgotność względna nie przekracza 60%.

Pod właściwą warstwą pokrycia dachowego układa się warstwę perforowaną (np. papę podkładową wentylacyjną) w celu wyeliminowania powstającego nadciśnienia powietrza i pary wodnej pod pokryciem dachowym.

Rys. 16. Stropodach odpowietrzany: 1 - pokrycie papowe, 2 - papa wentylacyjna, 3 - izolacja cieplna, 4 - izolacja paroszczelna, 5 - jastrych cementowy, 6 - warstwa nośna, 7 - kominek odpowietrzający; rys.: [4]

Rys. 16. Stropodach odpowietrzany: 1 - pokrycie papowe, 2 - papa wentylacyjna, 3 - izolacja cieplna, 4 - izolacja paroszczelna, 5 - jastrych cementowy, 6 - warstwa nośna, 7 - kominek odpowietrzający; rys.: [4]

Wykształcona przestrzeń powietrzna umożliwia odprowadzenie nadmiaru pary wodnej dyfundującej z wnętrza budynku spod pokrycia na zewnątrz. Stropodach odpowietrzany wykonuje się dla zmniejszenia ryzyka zawilgocenia warstw oraz uszkodzenia pokrycia dachowego. Odprowadzenie wilgoci najczęściej odbywa się za pomocą zastosowania tzw. kominków odpowietrzających lub specjalnego ukształtowania obróbek blacharskich na krawędziach stropodachu. Jeden kominek wentylacyjny stosuje się średnio na 40-60 m2 dachu.

Stropodach wentylowany

Stropodachy wentylowane, w zależności od sposobu ukształtowania przestrzeni wentylowanej, można podzielić na:

 • stropodachy kanalikowe,
 • stropodachy szczelinowe
 • i stropodachy dwudzielne.

Przestrzeń powietrzna, przez którą przepływa powietrze zewnętrzne zlokalizowana jest nad materiałem termoizolacyjnym.

RYS. 17. Stropodach kanalikowy: 1 - blacha trapezowa, 2 - izolacja cieplna, 3 - izolacja cieplna (przekładka), 4 - profil dystansowy z termiczną przekładką, 5 -izolacja paroszczelna; rys.: [5]

RYS. 17. Stropodach kanalikowy: 1 - blacha trapezowa, 2 - izolacja cieplna, 3 - izolacja cieplna (przekładka), 4 - profil dystansowy z termiczną przekładką, 5 -izolacja paroszczelna; rys.: [5]

RYS. 18. Stropodach szczelinowy z wierzchnią warstwą roślinności; rys.: [3]

RYS. 18. Stropodach szczelinowy z wierzchnią warstwą roślinności; rys.: [3]

RYS. 19. Stropodach dwudzielny - tzw. lekka konstrukcja; rys.: [6]

RYS. 19. Stropodach dwudzielny - tzw. lekka konstrukcja; rys.: [6]

Stropodach kanalikowy charakteryzuje się tym, że pomiędzy warstwą izolacji cieplnej a pokryciem dachowym zlokalizowana jest warstwa tworząca kanaliki, którymi przepływa powietrze. Najczęściej stosuje się do tego celu blachy trapezowe lub płyty faliste (RYS. 17).

Skuteczność wentylacji uzależniona jest od kąta nachylenia dachu oraz długości i przekroju kanalików. Wymagane jest wykonanie tzw. kanałów zbiorczych, dzięki którym powietrze ma możliwość dotarcia do wszystkich wolnych przestrzeni powietrznych.

Stropodachy szczelinowe stanowią przegrodę o dużym kącie nachylenia do poziomu. Przyjmuje się, że powinien on przekraczać 10°. W celu odprowadzenia nadmiaru pary wodnej z wnętrza przegrody, pod pokryciem dachowym stosuje się szczelinę wentylowaną. Zaleca się, by powierzchnia otworów wylotowych w kalenicy wynosiła minimalnie 0,5‰ całkowitej powierzchni połaci dachu oraz by liczba otworów wlotowych w okapie była na poziomie przekraczającym 0,2‰. (RYS. 18)

Izolacja termiczna w stropodachach szczelinowych może być umieszczona w zróżnicowany sposób. Powszechnym rozwiązaniem jest lokalizacja materiału termoizolacyjnego pomiędzy elementami nośnymi stropodachu (np. między krokwiami).

Ze względu na aktualne wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków jednowarstwowa izolacja termiczna okazuje się w większości przypadków niewystarczająca. Najczęściej realizuje się dodatkową warstwę ocieplenia pod elementami konstrukcyjnymi.

Innym rozwiązaniem jest wykonanie całości izolacji cieplnej nad lub pod konstrukcją nośną stropodachu. Tego typu rozwiązania nie znajdują jednak tak szerokiego zastosowania jak rozwiązania izolacji termicznej zarówno pomiędzy konstrukcja nośną, jak i pod nią.

Optymalnym rozwiązaniem w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków jest stropodach dwudzielny. Tego typu stropodachy zaleca się wykonywać w szczególności nad pomieszczeniami o ciśnieniu pary wodnej powyżej 2130 Pa. Warstwa termoizolacji układana jest na warstwie konstrukcyjnej stropodachu. (RYS. 19)

Ze względu na charakterystykę stropodachu izolacja cieplna powinna być dobrana w taki sposób, aby możliwym było równomierne jej układanie.

Istotnym problemem jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji przestrzeni powietrznej. Otwory wentylacyjne należy projektować w taki sposób aby zapewniały wymaganą wymianę powietrza w przestrzeni stropodachu oraz nie uległy zatkaniu przez izolację termiczną.

Otwory wlotowe wykonuje się najczęściej w ściankach kolankowych stropodachu.

Powietrze, wraz z parą wodną, zostaje odprowadzone na zewnątrz budynku przez otwory wylotowe zlokalizowane w ściankach kolankowych lub w górnej warstwie stropodachu dwudzielnego.

Przestrzeń powietrzna powinna mieć minimalną wysokość wynikającą z konieczności ułożenia odpowiedniej grubości termoizolacji oraz zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza. Wobec powyższego minimalne wysokości przestrzeni wentylacyjnej nie powinny być mniejsze niż 30 cm. W przypadku stropodachów przełazowych wysokość przestrzeni może przekraczać 100 cm.

Pokrycie dachowe stropodachów dwudzielnych może być wykonywane analogicznie do stropodachów pełnych, za wyjątkiem rozwiązań o bardzo dużych obciążeniach. Można zrealizować stropodach dwudzielny z hydroizolacją jako wierzchnią warstwą. Istnieją także rozwiązania z warstwą ochronną w postaci żwiru oraz rozwiązania tzw. stropodachu zielonego.

Rys. 20. Stropodach odwrócony - schemat: 1 - warstwa ochronna, 2 -termoizolacja, 3 - hydroizolacja, 4 - strop, 5 - warstwa wykończeniowa; rys.: archiwum autora

Rys. 20. Stropodach odwrócony - schemat: 1 - warstwa ochronna, 2 -termoizolacja, 3 - hydroizolacja, 4 - strop, 5 - warstwa wykończeniowa; rys.: archiwum autora

Stropodach odwrócony

W tradycyjnych rozwiązaniach stropodachów warstwę wierzchnią stanowi hydroizolacja usytuowana nad warstwą termoizolacji. Jej zadaniem jest zabezpieczenie wszystkich warstw leżących poniżej oraz całej konstrukcji stropodachu przed opadami atmosferycznymi. Nieliczne warstwy znajdujące się w wybranych rozwiązaniach powyżej izolacji wodochronnej, mają za zadanie jej ochronę przed niekorzystnym wpływem oddziaływań środowiska zewnętrznego, w tym wahań temperatury, promieniowania UV, a także, w aspekcie jej trwałości, uszkodzeń mechanicznych związanych z utrzymaniem i bieżącą konserwacją stropodachu.

Powyższe wpływy są znacznie minimalizowane w rozwiązaniu stropodachu o odwróconym układzie warstw - tzw. stropodach odwrócony. W tego typu rozwiązaniach izolacja cieplna znajduje się powyżej warstwy izolacji wodochronnej (RYS. 20, RYS. 21-22, RYS. 23 oraz RYS. 24).

RYS. 21-22. Stropodach odwrócony z warstwą ochronną w postaci żwiru (21) oraz z systemowymi elementami nawierzchni dla ruchu pieszego (22); rys.: [3]

RYS. 21-22. Stropodach odwrócony z warstwą ochronną w postaci żwiru (21) oraz z systemowymi elementami nawierzchni dla ruchu pieszego (22); rys.: [3]

RYS. 23. Stropodach odwrócony (dach zielony) - detal połączenia ze ścianą; rys.: [7]

RYS. 23. Stropodach odwrócony (dach zielony) - detal połączenia ze ścianą; rys.: [7]

RYS. 24. Termogram stropodachu od strony wewnętrznej; rys.: [8]

RYS. 24. Termogram stropodachu od strony wewnętrznej; rys.: [8]

Rozwiązanie to zabezpiecza pokrycie dachu przed wahaniami temperatury, promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Istotne jest, by zastosowana izolacja termiczna była odpowiednia do warunków, w których będzie się znajdowała (zalecany polistyren ekstrudowany XPS).

Jedną z możliwości kształtowania stropodachów odwróconych jest tzw. dach zielony. Dach zielony składa się od góry z warstwy roślinnej, warstwy glebowej (daje możliwość zakorzenienia się roślinom), wykonywanej np. w postaci mieszanki ziemi i lekkich kruszyw. Zapobieganie wypłukiwaniu składników odżywczych i drobnych części z warstwy glebowej, a także zamulania się drenażu odbywa się dzięki zastosowaniu warstwy filtrującej. Pod nią znajduje się warstwa drenażowa, służąca do odprowadzania nadmiaru wody a także przewietrzania warstwy glebowej.

Warstwa ochronna (zwana także inaczej przeciwkorzeniową) chroni izolację dachu przed oddziaływaniem korzeni roślin, mogących doprowadzić do jej uszkodzenia. Pod warstwą izolacji termicznej znajduje się hydroizolacja oraz konstrukcja nośna. Warstwa wierzchnia może być wykonana jako tzw. zazielenienie intensywne (wymagające rośliny i drzewa na grubych warstwach ziemi) lub zazielenienie ekstensywne z niewielką warstwą ziemi (odporna roślinność, niewymagająca intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych).

Uszkodzenia i błędy stropodachu

Studium przypadku 1

Przedmiotem analizy jest obiekt krytej pływalni.

 • Budynek wzniesiony w konstrukcji monolitycznej szkieletowej.
 • Wypełnienie szkieletu stanowią elementy drobnowymiarowe (pustaki).
 • Dach wykonany w konstrukcji drewnianej:
  ramy z drewna klejonego o dużej rozpiętości,
  płatwie drewniane oparte bezpośrednio na ramach drewnianych.
 • Pokrycie dachu na znacznej części wykonane jest z płyt poliwęglanowych.
 • Płyty łączone wzdłuż krawędzi profilami aluminiowymi.
 • Profile oparte są bezpośrednio na płatwiach drewnianych.
 • Pozostała część dachu wykonana jest jako dach pełny, nieprzezroczysty z izolacją cieplną między płytami z blachy stalowej.

Badania makroskopowe dotyczyły dachu hali basenu w części, w której pokrycie dachu wykonane zostało z płyt poliwęglanowych.

Podczas przeprowadzania badań makroskopowych stwierdzono występowanie śladów po zawilgoceniach w miejscu połączenia profili aluminiowych z płatwiami drewnianymi.

Dodatkowo stwierdzono: ślady po znacznych zawilgoceniach w miejscu połączenia płatwi z ramami drewnianymi oraz występowanie zabrudzeń i zawilgoceń wewnątrz płyt poliwęglanowych.

Ślady po zawilgoceniach występują praktycznie we wszystkich miejscach połączeń profili aluminiowych z elementami drewnianymi. Przykładowe miejsca po zawilgoceniach pokazano na FOT. 1, FOT. 2, FOT. 3 i FOT. 4.

FOT. 1. Ślady po zawilgoceniach w miejscu połączeń płatwi z profilem aluminiowym; fot.: [8]

FOT. 1. Ślady po zawilgoceniach w miejscu połączeń płatwi z profilem aluminiowym; fot.: [8]

FOT. 2. Widok ogólny fragmentu dachu, ramy i płatwie drewniane; fot.: [8]

FOT. 2. Widok ogólny fragmentu dachu, ramy i płatwie drewniane; fot.: [8]

FOT. 3. Fragment dachu wykonany z płyt poliwęglanowych łączonych profilami aluminiowymi; fot.: [8]

FOT. 3. Fragment dachu wykonany z płyt poliwęglanowych łączonych profilami aluminiowymi; fot.: [8]

FOT. 4. Połączenie profili aluminiowych z przeszkloną obudową. Widoczne niezamknięte zakończenia profili aluminiowych; fot.: [8]

FOT. 4. Połączenie profili aluminiowych z przeszkloną obudową. Widoczne niezamknięte zakończenia profili aluminiowych; fot.: [8]

Ślady po zawilgoceniach występują praktycznie we wszystkich miejscach połączenia profili aluminiowych z płatwiami drewnianymi oraz w niektórych miejscach połączenia elementów drewnianych ze ścianami zewnętrznymi. W trakcie przeprowadzania badań stwierdzono występowanie wilgoci na powierzchniach wewnętrznych stolarki aluminiowej stanowiącej fragment obudowy zewnętrznej hali basenu.

W celu określenia temperatury na powierzchni elementów od strony wewnętrznej, wykonano badania termowizyjne (RYS. 25), polegające na rejestracji chwilowych pól temperatury na powierzchniach badanych elementów konstrukcji i poszycia dachu w tym:

 • powierzchni wewnętrznej płyt poliwęglanowych,
 • powierzchni profili aluminiowych od strony wewnętrznej,
 • powierzchni płatwi drewnianych.
RYS. 25. Układ termogramu - termogram ilościowy; rys.: [9]

RYS. 25. Układ termogramu - termogram ilościowy; rys.: [9]

Na podstawie przeprowadzonych badań makroskopowych stwierdzono brak uszczelek poziomych w profilach aluminiowych w miejscu łączenia płyty poliwęglanowej z profilem oraz brak szczelnego zaślepienia profilu aluminiowego. Stan taki powoduje niekontrolowaną infiltrację powietrza do wnętrza profilu, co z kolei wpływa na lokalne wychładzanie się profilu.

Ponadto brak uszczelek w miejscu połączenia płyty poliwęglanowej z profilem, przy znacznej rozszerzalności termicznej elementu, może powodować infiltrację powietrza, jak i wypływanie kondensatu z wnętrza profilu.

Dodatkowo stwierdzono znacznie wyższą wilgotność powietrza wewnątrz hali basenu w odniesieniu do wilgotności rejestrowanej przez lokalny system pomiarowy. Wilgotność ta w miejscach oddalonych od wylotu systemów klimatyzacyjnych przekraczała wartości 70%. Ma to zdecydowany wpływ na zjawisko kondensacji pary wodnej na powierzchniach elementów stropodachu.

Z uwagi na brak uszczelek może następować wnikanie pary wodnej w przestrzeń pomiedzy profilami oraz w komory płyt poliwęglanowych.

Para wodna o dużym ciśnieniu nasycenia unosi ze sobą cząstki zanieczyszczeń powietrza. W zetknięciu z wierzchnimi warstwami płyt para wodna kondensuje, a następnie w postaci wody spływa w kierunku zgodnym z pochyleniem dachu, lokalnie tworząc widoczne zacieki. Zjawisko to przybierać będzie na sile przy obniżonych temperaturach powietrza zewnętrznego.

Kondensacja powierzchniowa pojawia się również na wewnętrznej płaszczyźnie profili aluminiowych. Dodatkowymi elementami wychładzającymi powierzchnię profilu są metalowe łączniki.

Jak wynika z obliczeń, temperatura na wewnętrznej powierzchni profilu (dla temperatury powietrza zewnętrznego równej –1°C) jest niższa od temperatury punktu rosy.

Można stwierdzić, iż przy temperaturze zewnętrznej poniżej –1°C, zjawisko kondensacji pary na wewnętrznej powierzchni profili aluminiowych będzie ciągłe dla panujących w hali warunków klimatycznych i jest praktycznie nie do uniknięcia.

Studium przypadku 2

Kolejne studium przypadku dotyczyło ustalenia przyczyn występujących nieprawidłowości w połaci dachowej, objawiających się lokalnym sączeniem wody w różnych miejscach dachu od strony wewnętrznej.

Przedmiotem analizy był budynek jednokondygnacyjny hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 975 m2 i kubaturze 3900 m3.

 • Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa ze ścianami wypełniającymi z bloczków ABK.
 • Stropodach w postaci dźwigarów stalowych.
 • Dach wykonano jako dwupołaciowy.
 • Nad fragmentem budynku wykonano stropodach wentylowany, a częściowo stropodach wykonano jako pełny.

Widok ogólny dachu od strony zewnętrznej i wewnętrznej pokazano na FOT. 5, FOT. 6, FOT. 7 i RYS. 25.

Warstwy stropodachu dwudzielnego wentylowanego stanowią:

 • blacha trapezowa,
 • pustka powietrzna,
 • wełna mineralna gr. około 2–8 cm,
 • folia PCV,
 • sufit podwieszany do konstrukcji stalowej.

Podczas wykonywania badań makroskopowych stwierdzono występowanie następujących nieprawidłowości w pustce dachowej pomiędzy sufitem podwieszanym a połacią dachową (stropodach wentylowany):

 • sączenie się wody z połaci dachowej na izolację cieplną i sufit podwieszany,
 • pojawianie się skroplin na wewnętrznej powierzchni blachy fałdowej pokrycia w okresach jesieni, zimy i wiosny,
 • znaczne uszkodzenia izolacji termicznej (brak jednakowej grubości izolacji termicznej, lokalne zawilgocenia itp.).
FOT. 5. Widok ogólny fragmentu dachu od strony zewnętrznej; fot.: [9]

FOT. 5. Widok ogólny fragmentu dachu od strony zewnętrznej; fot.: [9]

FOT. 6. Uszkodzona wełna mineralna na suficie podwieszonym w przestrzeni stropodachu; fot.: [9]

FOT. 6. Uszkodzona wełna mineralna na suficie podwieszonym w przestrzeni stropodachu; fot.: [9]

FOT. 7. Korozja blach trapezowych pokrycia dachu; fot.: [9]

FOT. 7. Korozja blach trapezowych pokrycia dachu; fot.: [9]

W celu określenia stanu ochrony cieplnej oraz wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w postaci nieszczelności na przenikanie powietrza przedmiotowego dachu, przeprowadzono badania termowizyjne, przedstawiające wizualizację różnic temperatury na badanej powierzchni od strony wewnętrznej.

Badania rozkładu temperatur przeprowadzono metodą termograficzną za pomocą urządzenia termowizyjnego, składającego się z kamery termowizyjnej oraz monitora.

Na podstawie przeprowadzonych badań termowizyjnych stwierdzono:

 • niedostateczną izolacyjność termiczną ścianki pomiędzy przestrzenia stropodachu a pomieszczeniami ogrzewanymi,
 • niedostateczną izolacyjność termiczną stropodachu (lokalny brak termoizolacji),
 • liniowe mostki termiczne w obrębie połączenia stropodachu i ściany zewnętrznej,
 • nieszczelności na infiltracje powietrza w obrębie stropodachu, brak otworów zapewniających prawidłową wentylacje przestrzeni ponad izolacją cieplną,
 • punktowe i liniowe mostki termiczne związane z konstrukcją stropodachu,
 • mostki termiczne w miejscach przejścia urządzeń technicznych (rury wentylatorów, kable itp.) przez sufit podwieszany.

Po wykonaniu przeglądu obiektu, zarówno od strony pokrycia dachowego, przestrzeni stropodachu, jak i od strony wewnętrznej pomieszczeń można wskazać dwie grupy przyczyn składających się na aktualny stan techniczny z występującymi wadami:

 • przyczyny technologiczne, w tym:
  • konieczności przeprowadzenia przez sufit podwieszany instalacji technologicznych powodujących niekontrolowany przepływ powietrza i pary wodnej do przestrzeni ponad izolacja cieplną,
  • usytuowania części instalacji w przestrzeni stropodachu i konieczność ich obsługi i kontroli co powoduje uszkadzanie izolacji cieplnej na płytach sufitu podwieszonego,
 • przyczyny techniczno-budowlane, w tym:
  • niska jakość robót przy wykonaniu sufitu podwieszanego i ułożonej na nim folii i izolacji cieplnej, w tym brak dokładnego uszczelnienia przejść instalacyjnych przez płyty podwieszane,
  • brak prawidłowo zaprojektowanej i dopasowanej do kubatury, wentylacji przestrzeni między sufitem podwieszanym a płaszczyzną dachu,
  • brak prawidłowego ocieplenia ścianek bocznych (wykonane są z kawałków blachy) nad sufitem podwieszanym,
  • występujące nieszczelności w pokryciu dachu z blachy trapezowej na skutek nierównomiernego nagrzewania się blach połaci i związanych z tym odkształceń cieplnych.

Przy projektowaniu połaci dachowej nie wzięto pod uwagę zróżnicowanych rozwiązań poszczególnych fragmentów stropodachu, przyczyną występujących sączeń się wody jest także postępująca korozja blach i łączników mocujących je do płatwi, rozszczelnienie lokalnych połączeń na korodujących łącznikach i fragmentach blachy.

Przedstawione nieprawidłowości skutkowały notorycznymi przeciekami wody z przestrzeni stropodachu do wnętrza hali, uniemożliwiając bezpieczne jej użytkowanie.

Literatura

 1. C. Byrdy, D. Kram, K. Korepta, M. Śliwiński, "Podstawy budownictwa cz. II". Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1997.
 2. D. Neuman, U. Hestermann, L. Rongen, "Frick/Knoell Baukonstruktionslehre 2", Vieweg+Teubner 2008.
 3. Flachdach-Atlas, AlwitraFlachdach-Systeme.
 4. H. Nowak, "Stropodachy - uszkodzenia oraz sposoby naprawy i modernizacji (cz. 1.)", "IZOLACJE" 4/2007.
 5. W.M. Willems, "Flachdächer. Scriptum zur Lehrveranstaltung Baukonstrukzionen", Bochum 2004.
 6. "Metall-Dacheindeckungen International auf Erfolgskurs", Project Info Hochbau, B64, Marzec 2000.
 7. "Bauder Grundach-Systeme Detailkonstruktionen".
 8. Praca NB-25/-RB 4/09, "Ocena przyczyn powstawania zawilgoceń elementów konstrukcji drewnianej dla pokrycia dachowego wykonanego w systemie płyt poliwęglanowych na basenie w Rudzie Śląskiej", Gliwice 2010.
 9. P. Krause, T. Steidl, "Prace niepublikowane", 2010-2014.
 10. P. Krause, "Dachy i stropodachy oraz materiały do pokryć dachowych" WPPK, Szczyrk 2011.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów...

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów dachów pochyłych pozwalających uzyskać wymaganą klasę szczelności.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

mgr inż. Krzysztof Patoka Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

mgr inż. Krzysztof Patoka Zasady wentylacji dachów

Zasady wentylacji dachów Zasady wentylacji dachów

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń...

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń i badań wynika, że ta pierwsza metoda jest droga i nie do końca skuteczna. Druga natomiast jest prosta i efektywna, ponieważ wykorzystuje naturalne zjawisko wentylowania, czyli usuwania wilgoci za pomocą przepływającego powietrza.

dr inż. Andrzej Konarzewski Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń...

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń o niedopuszczalnym stopniu deformacji oraz do zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. W razie wybuchu pożaru zapewni to zachowanie nośność konstrukcji i pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Niemniej często w branży budowlanej uwzględniane są dodatkowe wymagania dla płyt warstwowych,...

Canada Rubber Polska Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej...

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej wymiany całego dachu. Dzięki zastosowaniu tej technologii powierzchnia dachu jest zabezpieczona szczelną, trwałą, bezspoinową, elastyczną membraną bitumiczną oraz finalnie pokryta srebrnym lakierem asfaltowym.

mgr inż. Artur Żamojda, dr hab. Jolanta Piekut Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał...

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał oraz gotowe wyroby azbestowe znajdujące zastosowanie w budownictwie i innych gałęziach gospodarki.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez...

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez odpowiedni dobór rodzaju i grubości ich warstw składowych oraz umożliwienie im pozbywania się nadmiaru zgromadzonej w nich wilgoci. Skuteczność termoizolacji będzie wyższa w przypadku wyeliminowania lub ograniczenia do minimum liczby mostków termicznych. Projekt stropodachu powinien uwzględniać także...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej...

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania. Jest to także nowe wyzwanie dla osób budujących domy, które do tej pory korzystały przede wszystkim z tanich technologii. Teraz muszą pamiętać również o rygorystycznych wymogach unijnych.

dr inż. Aleksander Byrdy Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Bauder Polska Sp. z o. o. Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny...

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny wodne mogą bowiem powodować wiele szkód zarówno na dachu, jak i wewnątrz domu.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne...

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne i trwałość od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

mgr inż. Krzysztof Patoka Szron na dachu

Szron na dachu Szron na dachu

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane...

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane są zimne. Można się o tym przekonać na podstawie obserwacji ich zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną. Kamery termowizyjne zamieniają promieniowanie podczerwone wysyłane przez badany obiekt na światło widzialne. Na wykonanych przez nie zdjęciach zimne miejsca są zazwyczaj ciemne (niebieskie), ciepłe...

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu...

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza, osłabianie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi

Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi

Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”.

Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat

Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat

Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały...

Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny.

Nicola Hariasz Okna do dachów płaskich

Okna do dachów płaskich Okna do dachów płaskich

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie...

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie projektowania i wpływa na jego wymaganą wytrzymałość. Dachy skośne nie wymagają usuwania nadmiaru śniegu z jego powierzchni, dlatego przez lata były najczęściej wybieranym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Jednak dachy płaskie coraz bardziej podbijają serca inwestorów i architektów. Zaliczamy do nich...

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Słoneczne dachy zielone

Słoneczne dachy zielone Słoneczne dachy zielone

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”, sektor fotowoltaiki (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie.

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”, sektor fotowoltaiki (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie.

Farby Specjalistyczne Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów

Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów

Większość z nas spotkała się z problemem przeciekającego dachu. Tradycyjne pokrycia, takie jak gont bitumiczny i papa termozgrzewalna, mają swoje zalety, ale nie są też pozbawione wad. Dachy kryte papą...

Większość z nas spotkała się z problemem przeciekającego dachu. Tradycyjne pokrycia, takie jak gont bitumiczny i papa termozgrzewalna, mają swoje zalety, ale nie są też pozbawione wad. Dachy kryte papą lub gontem z czasem tracą szczelność. Wynika to z degradacji materiałów pod wpływem działania czynników atmosferycznych lub ze złego wykonawstwa.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.