Izolacje.com.pl

Farby ekologiczne odbijające promieniowanie słoneczne przeznaczone do renowacji pokryć dachowych

Pokrycie dachowe | Temperatura dachu | Renowacja pokryć dachowych

Farby ekologiczne odbijające promieniowanie słoneczne przeznaczone do renowacji pokryć dachowych | Eco-friendly solar reflective paint coatings designed for roofing renovations
www.freeimages.com

Farby ekologiczne odbijające promieniowanie słoneczne przeznaczone do renowacji pokryć dachowych | Eco-friendly solar reflective paint coatings designed for roofing renovations


www.freeimages.com

Nagrzewanie pokrycia dachowego można zmniejszyć dzięki zastosowaniu powłok lakierowych, które odbijają promieniowanie słoneczne w zakresie długości fali od 300 do 2500 nm. Jest to jedna z metod pasywnego chłodzenia budynków.

Zobacz także

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

VELUX Polska Sp. z o.o. Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie Zastanawiasz się nad wymianą okien dachowych? Sprawdź, o czym pamiętać, by przebiegło to szybko i sprawnie

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane...

W trakcie użytkowania, okna dachowe wystawione są na ciężkie warunki atmosferyczne. Zimą na mróz i śnieg, a w miesiącach letnich na upały, wiatry, deszcze, i grad. Chociaż wszystkie okna dachowe były projektowane z myślą o wieloletniej trwałości, w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci technologia i normy bardzo się zmieniły. Dlatego eksperci radzą, by wymieniać okna mniej więcej co 20 lat. Dzięki temu zawsze będą energooszczędne i bezpieczne.

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności farb „zimnych” przeznaczonych do renowacji pokryć dachowych. Analizie poddano nagrzewanie się powierzchni i właściwości radiacyjne powłok zastosowanych na podłożu metalowym i niemetalowym.

The article presents the results of efficiency tests of reflective coatings designed for the renovation of roofs. The surface heating and radiative properties of coatings applied on metallic and non-metallic substrate have been analysed.

Farby odbijające promieniowanie słoneczne tworzą powłoki „zimne” (dachy „zimne” – ang. Cool Roof – CR). „Zimne” pokrycia dachowe stosowane są od ponad 20 lat w USA, Australii i Kanadzie i zaliczane do strategii łagodnego przeciwdziałania niekorzystnym zmianom wywołanym działalnością człowieka, a szczególnie: nadmiernej urbanizacji, dynamicznemu wzrostowi zużycia energii, uprzemysłowieniu i wynikającemu stąd ociepleniu klimatu [1].

W UE w ramach programu „Inteligentna Energia” zrealizowano projekt „Cool Roof”, którego celem było zgromadzenie danych do legitymizacji polityki poparcia lub kreowania koncepcji dachów „zimnych” w krajach Wspólnoty [2].

Dachy „zimne” a ochrona środowiska i komfort życia

Ilość energii zużywanej do klimatyzacji jest pośrednią przyczyną wysokiej emisji CO2 – podstawowego składnika gazu cieplarnianego – z elektrowni bazujących na paliwach kopalnych (węglu, ropie).

Natomiast wysoka temperatura otoczenia w miastach powoduje powstanie „miejskich wysp ciepła” (UHI), które w połączeniu z emisją tlenków azotu (NOx) i lotnych związków organicznych (VOC) ze źródeł antropogenicznych przyczyniają się do powstawania ozonu troposferycznego – głównego składnika smogu letniego i potężnego gazu cieplarnianego (prawdopodobieństwo występowania smogu wzrasta o 5% ze wzrostem temp. o 1°C przy temp. powyżej 23°C i przekracza 50% powyżej 32°C).

Stosowanie dachów „zimnych” pozwala obniżać temperaturę otoczenia. W związku z tym przyczynia się ono do:

 • oszczędności energii związanej z ograniczeniem używania lub wyeliminiowaniem klimatyzacji oraz w efekcie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery,
 • wydłużenia czasu życia urządzeń klimatyzujących dzięki eliminacji przeciążeń,
 • złagodzenia skutków działania „miejskich wysp ciepła” (UHI),
 • poprawy komfortu życia i zdrowia mieszkańców miast dzięki zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza,
 • zmniejszenia częstotliwości renowacji dachów dzięki wydłużeniu ich czasu życia [3, 4].

Właściwości radiacyjne materiału a temperatura dachu

Nagrzewanie powierzchni dachu jest wypadkową właściwości radiacyjnych materiału, zdefiniowanych wartością całkowitego współczynnika odbicia promieniowania słonecznego TSR (ang. Total Solar Reflectance) i emitancji termicznej.

Metalowy dach pomalowany konwencjonalną czarną farbą lub płytki bitumiczne mają małą wartość TSR, ale dużą emitancję termiczną, np. czarne pokrycie dachowe z papy może osiągnąć w letnie południe temp. 74–85°C, dachy metalowe o dużym TSR i małym współczynniku termicznej emisji nagrzewają się do temp. od 66 do 77°C.

„Zimne” pokrycia dachowe (CR) wykonuje się z materiałów o wysokiej wartości współczynnika odbicia promieniowania słonecznego i dużej wartości emisji termicznej. Dzięki temu maksymalna temp. powierzchni CR podczas letnich upałów wynosi 43–46°C [5], czyli jest o 28–33°C niższa od temperatury tradycyjnych pokryć dachowych.

Oczywiście, wartość temperatury, do której nagrzewa się powierzchnia dachów, zależy również od lokalnych warunków klimatycznych. Niezależnie jednak od tego należy stwierdzić, że według badań konwencjonalne ciemne dachy mogą mieć temperaturę o 31–47°C wyższą od otaczającego powietrza, podczas gdy „zimne” tylko o 6–11°C, co z kolei wpływa na wartość temperatury otoczenia.

Właściwości powłok „zimnych”

Farby tworzące powłoki „zimne” otrzymywane są przez zastąpienie konwencjonalnych pigmentów „zimnymi” [6, 7] – o wysokiej wartości współczynnika odbicia promieniowania słonecznego w zakresie NIR.

Jednocześnie przeznaczenie farb do renowacji pokryć dachowych determinuje konieczność uzyskania, obok dekoracyjności, innych ważnych właściwości, jak odporność na promieniowanie UV, cykliczne zamarzanie/odmarzanie, naprężenia termiczne wywołane zmianami temperatury, biologiczne porastanie [8]. To wymaga doboru odpowiednich spoiw i skutecznych środków pomocniczych.

W pracy zostaną przedstawione wyniki badań właściwości optycznych, mechanicznych i odpornościowych powłok, które ­otrzymano z opracowanych w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników farb ekologicznych przeznaczonych do malowania odpowiednio zagruntowanych metalowych i niemetalowych pokryć dachowych.

Część doświadczalna

Wykonana praca eksperymentalna polegała na otrzymaniu wodnych farb nawierzchniowych z udziałem kompozycji pigmentów odbijających promieniowanie IR, odwzorowujących barwy według palety RAL: szarą 7040, grafitową 7024, czerwoną tlenkową 3009 i brązową 8017 oraz charakteryzujących się maksymalną dla danej barwy wartością współczynnika TSR.

Zakres badań obejmował oznaczanie właściwości radiacyjnych, w tym barwy, TSR i nagrzewania; właściwości mechanicznych i odpornościowych. Barwę oznaczano według normy PN­‑ISO 7724­‑2:2003 [9] za pomocą spektrofotometru odbiciowego SP 62, TSR – z zastosowaniem spektrofotometru dwuwiązkowego UV/VIS/NIR V-670 z kulą całkującą. TSR obliczono zgodnie z ASTM E903-12 [10] z wykorzystaniem opracowanego programu obliczeniowego.

Badania nagrzewania się powłok wykonano w komorze grzewczej zaprojektowanej i wykonanej zgodnie z ASTM D4803-10 [11] i obliczeniu przewidywanego wzrostu temperatury powierzchni (ΔText.,cal.) pod wpływem promieniowania słonecznego zgodnie ze wzorem:

gdzie:

ΔTbox – wzrost temperatury płytek w komorze,

ΔText.,black – wzrost temperatury czarnej płytki w warunkach zewnętrznych,

ΔTbox,black – wzrost temperatury czarnej płytki w komorze.

Starzenie powłok odbijających promieniowanie słoneczne badano metodą przyspieszoną w komorze QUV, zgodnie z normą PN-EN ISO 11507:2008 [12].

Przyczepność powłok na podłożu zagruntowanym z papy i metalu sprawdzano odpowiednio metodą siatki nacięć według normy PN-EN ISO 2409:2008 [13] i metodą odrywania od podłoża według normy PN-EN ISO 4624:2004 [14], odporność na działanie skondensowanej pary wodnej – według normy PN-EN ISO 6270­‑2:2006 [15], wodochłonność zaś – zgodnie zaleceniami ITB: ZUAT-15/IV.19/2005 [16].

Wyniki badań

Przeprowadzone badania wstępne polegające na oznaczaniu charakterystyki spektralnej pigmentów „zimnych” i ich mieszanin z wypełniaczami, właściwości żywic/polimerów (MTTF, właściwości mechaniczne) i wyznaczaniu optymalnego w odniesieniu do opracowanych farb Krytycznego Stężenia Objętościowego Pigmentów (KSOP) umożliwiły ustalenie składu jakościowego i ilościowego farb odbijających.

Każdą z farb sporządzono przy stałym KSOP = 0,59, a w jej skład wchodziły: dyspersja żywicy akrylowej, tworząca powłoki o dobrej elastyczności i adhezji do niemetalowych podłoży, wypełniacze węglanowe, krzemionkowe i krzemianowe, środki pomocnicze i pigmenty odbijające IR: P.Y.164-Fe,W,Mo,Ce, spinel; P.Br.33-Fe,Cr,Zn,Ti, spinel; P.Br.29-Fe,Cr, hematyt; P.G.17-Fe,Cr, hematyt; P.B.36‑Co,Cr,Al, spinel oraz pigmenty klasyczne dobierane w zależności od odwzorowywanej barwy.

Właściwości spektralne powłok z farb z pigmentami odbijającymi IR i dostępnych na rynku farb przeznaczonych do dachów, mierzone w zakresie VIS (barwa) i promieniowania słonecznego (TSR) przedstawiono w TABELI 1 i na RYS. 1–4.

Dane dotyczące różnicy barwy (ΔE) świadczą o doskonałej zgodności barwy farb odbijających z wzorcem RAL, lepszej, z wyjątkiem RAL 8017, od farb dostępnych na rynku (RYS. 1–4). Wartość TSR jest dość dobrze skorelowana z wartością współrzędnej jasności L i w każdym przypadku kilkakrotnie większa od tejże dla farb handlowych.

Zmiany właściwości spektralnych powłok odbijających po 500 godz. ekspozycji próbek w komorze symulującej warunki atmosferyczne QUV (UV + nawilżanie) oceniano na podstawie obliczonego całkowitego współczynnika odbicia promieniowania słonecznego (TSRUV) i różnicy barwy (ΔEUV) w stosunku do wzorca. W przypadku każdej badanej farby odbijającej obserwuje się minimalny spadek wartości TSR i niewielką zmianę różnicy barwy.

Nagrzewanie się powłok odbijających w porównaniu z farbami dostępnymi na rynku, mierzone wzrostem temperatury podłoża stalowego zgodnie z normą ASTM D4803-10 [11], przedstawiono w TABELI 1, w której zamieszczono również przewidywaną temperaturę powierzchni nagrzewającej się w warunkach zewnętrznych (ΔText.,cal.), obliczoną zgodnie z normą ASTM D4803-10 [11], i wartości maksymalnych temperatur płytek (Tmaks.) badanych w komorze grzewczej.

Powłoki farb dostępnych na rynku o takiej samej barwie mają wyższą temperaturę niż powłoki opracowanych farb odbijających. Temperatura powierzchni tych pierwszych mieści się w granicach 63–70°C, drugich zaś – 52–57°C.

W TABELI 2 przedstawiono wyniki pomiaru temperatury i obliczonej różnicy temperatury powierzchni i otoczenia (ΔT) wykonane za pomocą piranometru w warunkach symulujących nagrzewanie się dwóch rodzajów pomalowanych pokryć dachowych: blachy stalowej, papy, a także poddasza poniżej wymienionych pokryć.

Dla każdego rodzaju pokrycia dachowego istotnym czynnikiem kształtującym temperaturę powierzchni zewnętrznej i poddasza jest wartość solarnego współczynnika odbicia i emisji termicznej, które w wypadku dachów „zimnych” powinny być maksymalne.

Wysoka wartość TSR powoduje odbicie większej części promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię, a pozostała jest absorbowana i wypromieniowywana przez materiały o wysokim współczynniku emisji, co minimalizuje przewodzenie ciepła przez pokrycia do poddasza.

W wypadku niskiej wartości TSR szybkość absorpcji może być większa od szybkości emisji – promieniowanie podczerwone jest wówczas przewodzone i emitowane do poddasza. Papa ma niską wartość współczynnika odbicia i wysoką współczynnika emisji, metal natomiast odwrotnie. Wysoką wartością współczynnika emisji charakteryzują się również powłoki z farb, a ich współczynnik odbicia może być regulowany przez pigmentację.

Dane zamieszczone w TABELI 2 pozwalają stwierdzić, że w wypadku farb o wzroście temperatury powierzchni zewnętrznej i nagrzewaniu się poddasza decyduje przede wszystkim wartość współczynnika odbicia w zakresie długości fal promieniowania słonecznego.

Właściwości odpornościowe systemu dekoracyjno-ochronnego na przykładzie jednej farby odbijającej (RAL 3009) nałożonej na zagruntowane farbą antykorozyjną podłoże stalowe i ze stali ocynkowanej oraz na podłoże z papy pokrytej gruntem wyrównującym ilustruje TABELA 3. Otrzymane dane wskazują na dobrą odporność systemu w warunkach ciągłego działania wody i pary wodnej.

Szczególnie wysoka jest odporność na zamarzanie/odmarzanie wilgotnej powłoki oceniana wyglądem i adhezją powłoki. System na wszystkich podłożach nie traci przyczepności po 25 cyklach, a na powłoce nie występują wyraźne zmiany. Wodochłonność powłoki z farb odbijających jest prawie dwukrotnie niższa i wynosi 3,52% w porównaniu z powłokami farb dostępnych na rynku – 6,44%.

Wnioski

Wykonane badania porównawcze opracowanych farb odbijających i dostępnych rynku farb o identycznych barwach i przeznaczonych do renowacyjnego malowania pokryć dachowych jednoznacznie wykazały lepszą jakość otrzymanych „zimnych” systemów powłokowych.

Świadczą o tym: wartość TSR (23–44% w wypadku opracowanych farb obijających oraz 7–24% – farb dostępnych na rynku), temperatury nagrzewania powłok (maksymalna temperatura nagrzewania w warunkach zewnętrznych jest od 5 do 10°C w wypadku opracowanych farb obijających), brak zmiany wyglądu powłok po starzeniu w komorze QUV i odporność na starzenie.

Opracowane receptury farb mogą być wykorzystane bezpośrednio w procesie technologicznym, ponieważ uwzględniono w nich nie tylko właściwości odbijające, lecz także mechaniczne i odpornościowe, spełniające wymagania norm.

Literatura

 1. H. Akbari, P. Berdahl, R. Levinson, S. Wiel, „Cool-Color Roofing Materials”, PIER Final Project Report, Berkeley 2006.
 2. „Cool Roofs in Europe: initiatives and examples”, dostępny w internecie: www.coolroofs-eu.eu.
 3. H. Akbari, H.D. Mathews, „Global cooling updates: Reflective roofs and pavements”, „Energy and Buildings”, Vol. 55 (December 2012), pp. 2–6.
 4. H. Akbari, S. Menon, A. Rosenfeld, „Global cooling: increasing world-wide urban albedos to offset CO2”, „Climatic Change”, Vol. 94, Issue 3-4/2009, pp. 275–286.
 5. S. Blake, „City of Houston Code Enforcement: Cool Roofs”, EPA Sustainable Communities Conference, Dallas, March 2009.
 6. R. Levinson, P. Berdahl, H. Akbari, „Solar spectral optical properties of pigments”, „Solar Energy Materials and Solar Cells”, Vol. 89, Issue 4/2005, pp. 319–389.
 7. A.K. Bendiganavale, V.C. Malsh, „Infrared Reflective Inorganic Pigments”, „Recent Patents on Chemical Engineering”, Vol. 1, Issue 1/2008, pp. 67–79.
 8. P. Berdahl, H. Akbari, R. Levinson, W.A. Miller, „Weathering of roofing materials. An overview”, „Construction and Building Materials, Vol. 22, Issue 4/2008, pp. 423–433.
 9. PN-ISO 7724-2:2003, „Farby i Lakiery. Kolorymetria. Pomiar barwy”.
 10. ASTM E903-12, „Standard Test Method for Solar Absorptance, Reflectance, and Transmittance of Materials Using Integrating Spheres”.
 11. ASTM D4803-10, „Standard Test Method for Predicting Heat Buildup in PVC Building Products”.
 12. PN-EN ISO 11507:2008, „Farby i lakiery. Ekspozycja powłok na sztuczne warunki atmosferyczne. Ekspozycja na promieniowanie lamp fluorescencyjnych UV i wodę”.
 13. PN-EN ISO 2409:2008, „Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć”.
 14. PN-EN ISO 4624:2004, „Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności”.
 15. PN-EN ISO 6270-2:2006, „Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na wilgoć. Część 2: Metoda eksponowania próbek do badań w atmosferach z wodą kondensacyjną”.
 16. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/IV.19/2005, „Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych”.
 17. PN-EN ISO 4628-1:2005, „Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 1: Wprowadzenie ogólne i system określania”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • vd vd, 27.09.2014r., 19:39:20 Dachy
 • Witos Witos, 03.10.2016r., 10:11:09 U mnie renowacją dachu zajęła sie ekipa z Integro. Spisali sie na medal, nie da sie ukryć. ;)

Powiązane

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym

Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym

Błędy projektowe oraz wykonawcze mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania budynków. Jednak sposób eksploatacji tych budynków jako całości lub ich fragmentów może...

Błędy projektowe oraz wykonawcze mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania budynków. Jednak sposób eksploatacji tych budynków jako całości lub ich fragmentów może również w znacznym stopniu spowodować pogorszenie ich stanu technicznego. Decydujący wpływ ma tutaj brak regularnie prowadzonych remontów okresowych, jak również bardzo często spotykany brak przeprowadzenia remontu kapitalnego budynku [1-3]. Z drugiej strony prowadzenie prac remontowych z pominięciem...

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Jakie są zasady projektowania i wykonywania warstw wstępnego krycia oraz wentylacji dachów. Poznaj rodzaje warstw wstępnego krycia oraz wymagania materiałowe.

Jakie są zasady projektowania i wykonywania warstw wstępnego krycia oraz wentylacji dachów. Poznaj rodzaje warstw wstępnego krycia oraz wymagania materiałowe.

Piotr Wolański Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego - z czasem korzenie...

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego - z czasem korzenie roślin przebiją izolację wodochronną i dach będzie przeciekać, powodując straty i zniszczenia.

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji

Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji

Dach lub stropodach to nic innego jak przegroda chroniąca budynek lub budowlę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, przenosząca obciążenia od wiatru i śniegu, obciążenia użytkowe, a także zapewniająca...

Dach lub stropodach to nic innego jak przegroda chroniąca budynek lub budowlę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, przenosząca obciążenia od wiatru i śniegu, obciążenia użytkowe, a także zapewniająca komfort cieplny oraz pełniąca funkcje dekoracyjne. Jego konstrukcja i forma zależą od rodzaju obiektu, wymagań użytkowych (funkcji obiektu), warunków zabudowy oraz wymagań planu zagospodarowania przestrzennego, strefy klimatycznej, rodzaju pokrycia czy też sposobu odwodnienia i ocieplenia...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje? Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem...

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności

Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności

Materiałem bazowym artykułu są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji...

Materiałem bazowym artykułu są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji do krajowych unormowań uzyskały prezentowaną formę.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę? Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić...

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad termomodernizacją budynku. Od czego ją zacząć i jakie zgody należy uzyskać?

HONTER Company Polska Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego?

Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego? Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego?

Każdy chce oszczędzić. To dość oczywiste, nie trzeba tego udowadniać. Natomiast tylko niektórzy potrafią spojrzeć w przyszłość i przeanalizować swoje wydatki w perspektywie czasu, tak żeby naprawdę oszczędzić,...

Każdy chce oszczędzić. To dość oczywiste, nie trzeba tego udowadniać. Natomiast tylko niektórzy potrafią spojrzeć w przyszłość i przeanalizować swoje wydatki w perspektywie czasu, tak żeby naprawdę oszczędzić, a nie zapłacić później i to w nieprzewidzianym momencie. Przyjrzyjmy się, jak, wybór systemu premium pianki natryskowej takiego jak EXY Spray 09 firmy Honter zapewnia prawdziwą, a nie tylko doraźną oszczędność podczas izolacji poddasza.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Klasy szczelności służą do określenia zasad doboru materiałów i technik wykonawczych niezbędnych do zbudowania odpowiednich warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachowe. Dzięki temu, sposoby...

Klasy szczelności służą do określenia zasad doboru materiałów i technik wykonawczych niezbędnych do zbudowania odpowiednich warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachowe. Dzięki temu, sposoby wykonania tych uszczelnień są oparte na tych samych zasadach, znanych każdemu producentowi pokryć zasadniczych i wstępnych. Rolą producentów jest określenie zaleceń dla każdego oferowanego systemu pokryciowego, zgodnych z tymi zasadami. Niniejszy materiał powstał w oparciu o publikację "Wytyczne...

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji...

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji dachów w naszym kraju dąży się przede wszystkim do zastosowania odpowiednio dobranej (pod względem grubości) oraz zabezpieczonej przed wilgocią warstwy termoizolacyjnej [1], co ma na celu ograniczenie strat ciepła w miesiącach zimowych. Tymczasem nadmierne zyski ciepła związane z nagrzewaniem się...

dr inż. Tomasz Gorzelańczyk, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Szymków Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik...

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik Hatschek. Materiał ten nosił wówczas nazwę "Eternit" i cechował się wytrzymałością, trwałością, niewielkim ciężarem, odpornością na wilgoć i niepalnością [1]. Włóknocement stał się jednym z najbardziej popularnych materiałów na pokrycie dachów na świecie w XX wieku i było tak momentu, kiedy stwierdzono,...

mgr inż. Maciej Rokiel Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają...

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają wymagania sztuki budowlanej, a nie aspekty dekoracyjno-ekologiczne i wegetacyjne. Wszystkie wymogi i warunki konstrukcyjne, fizyczne, techniczne i wegetacyjne muszą być uzgodnione już na etapie projektowania. Współpraca ta nie może kończyć się na etapie projektowania, także poprawne wykonanie konstrukcji...

HONTER Company Polska Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych....

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych. Warunkiem skorzystania z dofinansowania, na jakie pozwala ustawa, jest audyt energetyczny. Najczęściej pierwszym i kluczowym etapem termomodernizacji okazuje się remont izolacji cieplnej, prowadzący do ograniczenia wydatków na energię. Istnieje kilka powodów, dla których pianka natryskowa świetnie...

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Paweł Roszkowski Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Odporność ogniowa konstrukcji dachowych Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania Warstwy wstępnego krycia - ogólne zasady wykonania

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów...

W publikacji "Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze” wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przedstawiono podstawowe zasady budowy najważniejszych fragmentów dachów pochyłych pozwalających uzyskać wymaganą klasę szczelności.

Zbigniew Buczek, mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze Warstwy wstępnego krycia - detale wykonawcze

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

Poznaj zasady wykonania warstw wstępnego krycia z folii niskoparoprzepuszczalnej oraz płyt wstępnego krycia. Jak wykonać warstwy wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów skośnych?

mgr inż. Krzysztof Patoka Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

HONTER Company Polska EXY Spray 09 i 39 - system pian natryskowych premium z certyfikatem

EXY Spray 09 i 39 - system pian natryskowych premium z certyfikatem EXY Spray 09 i 39 - system pian natryskowych premium z certyfikatem

Mowa tu o certyfikacie przeprowadzonego badania lambdy starzeniowej, które zostało opracowane, żeby określać zachowanie się systemów PIR i PUR na przestrzeni czasu. Ze względu na jego kompleksowy charakter,...

Mowa tu o certyfikacie przeprowadzonego badania lambdy starzeniowej, które zostało opracowane, żeby określać zachowanie się systemów PIR i PUR na przestrzeni czasu. Ze względu na jego kompleksowy charakter, z firm dostępnych na polskim rynku, tylko te działające na spójnych, powtarzalnych systemach - głównie Honter z pianami EXY Spray - podejmują się przeprowadzenia tego badania.

mgr inż. Krzysztof Patoka Zasady wentylacji dachów

Zasady wentylacji dachów Zasady wentylacji dachów

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń...

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń i badań wynika, że ta pierwsza metoda jest droga i nie do końca skuteczna. Druga natomiast jest prosta i efektywna, ponieważ wykorzystuje naturalne zjawisko wentylowania, czyli usuwania wilgoci za pomocą przepływającego powietrza.

dr inż. Andrzej Konarzewski Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń...

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń o niedopuszczalnym stopniu deformacji oraz do zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. W razie wybuchu pożaru zapewni to zachowanie nośność konstrukcji i pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Niemniej często w branży budowlanej uwzględniane są dodatkowe wymagania dla płyt warstwowych,...

Canada Rubber Polska Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej...

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej wymiany całego dachu. Dzięki zastosowaniu tej technologii powierzchnia dachu jest zabezpieczona szczelną, trwałą, bezspoinową, elastyczną membraną bitumiczną oraz finalnie pokryta srebrnym lakierem asfaltowym.

HONTER Company Polska Honter liderem izolacji natryskowych dzięki spójnym systemom produkcji PIR i PUR

Honter liderem izolacji natryskowych dzięki spójnym systemom produkcji PIR i PUR Honter liderem izolacji natryskowych dzięki spójnym systemom produkcji PIR i PUR

Natrysk spienionego poliuretanu, coraz bardziej popularny ze względu na inaczej niemożliwą do uzyskania szczelność izolacji, to stosunkowo nowa i niezwykle dynamicznie rozwijająca się branża technologii...

Natrysk spienionego poliuretanu, coraz bardziej popularny ze względu na inaczej niemożliwą do uzyskania szczelność izolacji, to stosunkowo nowa i niezwykle dynamicznie rozwijająca się branża technologii ocieplania zarówno domów, jak i innych budynków użytkowych. Dlatego kiedy pianki natryskowe dotarły do Europy, lokalne organy normalizacyjne napotkały na problem braku starszych próbek do porównania wykonanych identyczną technologią z obecnie produkowanymi. Aby rozwiązać tę kwestię, grupa badawcza...

mgr inż. Artur Żamojda, dr hab. Jolanta Piekut Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał...

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał oraz gotowe wyroby azbestowe znajdujące zastosowanie w budownictwie i innych gałęziach gospodarki.

Wybrane dla Ciebie

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko » Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Termoizolacja na każdą kieszeń »

Termoizolacja na każdą kieszeń » Termoizolacja na każdą kieszeń »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort » Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą one spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.