Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Stropodach szczelinowy nad basenem

Uszkodzona obróbka blacharska ogrzewanego elektrycznie kosza dachowego
Archiwum autora

Uszkodzona obróbka blacharska ogrzewanego elektrycznie kosza dachowego


Archiwum autora

Oblodzenie okapów i przecieki to problemy, które pojawiły się w kilka miesięcy po rozpoczęciu eksploatacji dużego kompleksu basenowego. Po przeprowadzonej ekspertyzie zdiagnozowano popełnione błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne oraz zaproponowano sposób naprawy.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Paroc Panel System Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie...

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie wpływu budynków na środowisko, odpowiedzialne zaplanowanie ocieplenia dachu wełną i zadbanie o odpowiedni przepływ powietrza staje się niezbędne. Oba aspekty mają bezpośredni wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, minimalizację strat ciepła oraz ochronę konstrukcji przed...

Onduline Polska Sp. z o.o. Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością...

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością zastosowań, która czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum projektów. Czym dokładnie są płyty bitumiczne i dlaczego warto rozważyć ich użycie?

Kompleks basenowy, nad którym wykonano analizowany dach, jest obiektem nowym. Budynek stanowi centrum rozrywki turystycznej, jest obiektem o charakterze uzdrowiskowym i rehabilitacyjnym. W budynku znajduje się 6 basenów o temperaturze wody od 29 do 36ºC. Konstrukcję budynku zrealizowano jako szkielet żelbetowy ze ścianami wypełniającymi z pustaków ceramicznych. Dach budynku głównego oparto na dźwigarach z drewna klejonego.

Głównymi elementami konstrukcji dachu są dźwigary z drewna klejonego klasy GL28 łączone za pomocą blach węzłowych. Obiekt dzieli się na trzy połączone ze sobą segmenty (fot. 1). Główny segment środkowy przekryto dachem dwuspadowym o rozpiętości 29 m, a dwa boczne segmenty ułożone symetrycznie przekryto dachami trójspadowymi o rozpiętości 22 m. Bryły dachów połączono ze sobą i w ten sposób powstały kilkunastometrowe płaszczyzny koszowe. Analizowany dach nad kompleksem basenów ma powierzchnię ok. 3800 m². Dach zaprojektowano jako stromy stropodach szczelinowy z dwiema szczelinami wentylacyjnymi.

Stan techniczny przekrycia dachowego

Na podstawie oględzin stanu opisywanego dachu podczas pierwszej wizji lokalnej wykonanej w połowie lutego (w kilka miesięcy po rozpoczęciu eksploatacji) stwierdzono występowanie oblodzenia okapów dachu na całym obwodzie, ze szczególnym natężeniem w strefach koszowych. Oblodzenie stref okapowych występowało zarówno w pasie nadrynnowym, jak i przy wlotach do dolnej szczeliny powietrznej zlokalizowanej w odeskowaniu dolnej powierzchni okapu dachów.

Oblodzenie okapów i koszy spowodowało liczne uszkodzenia blachy pokrycia oraz obróbek blacharskich, a także było przyczyną uszkodzeń instalacji odwodnienia dachu. Podczas następnej wizji lokalnej wykonanej na początku marca zaobserwowano duże ilości lodu i zlodzonego śniegu oderwane od okapów i zalegające wokół budynku, stwierdzono także zniszczenie większości elementów odwodnienia dachu (fot. 2 i 3).

Na podstawie dokonanych oględzin od strony wewnętrznej powierzchni dachu, zarówno nad przestrzenią basenową, jak i w strefie holu wejściowego oraz w pomieszczeniach jeszcze nieoddanych do użytku, stwierdzono występowanie licznych zacieków na powierzchniach bocznych dźwigarów dachowych. W strefie basenowej zaobserwowano cieknącą wodę bezpośrednio z powierzchni dźwigarów koszowych na powierzchnię posadzki. Na powierzchniach bocznych dźwigarów pośrednich zaobserwowano także liczne wycieki kondensatu z wnętrza stropodachu (fot. 4).

Wykonano kilka odkrywek dolnej płaszczyzny okładziny drewnianej w celu sprawdzenia przyczyn zawilgocenia. Obserwacja odkrywek pozwoliła stwierdzić widoczne gołym okiem zawilgocenie paroizolacji na jej zewnętrznej powierzchni (na styku z termoizolacją z wełny mineralnej) zarówno w pomieszczeniach wilgotnych (strefa pomieszczeń basenu), jak i w pomieszczeniach o niskiej wilgotności (pomieszczenia jeszcze nieoddane do użytku – fot. 5).

Dokumentacja termowizyjna wybranych fragmentów dachu

Podczas wizji lokalnej budynku zostały wykonane badania termowizyjne wybranych fragmentów obudowy zewnętrznej obiektu. Do badań została użyta kamera termowizyjna z detektorem mikrobolometrycznym o wymiarze 384 x 288 pikseli. Obrazy termowizyjne zostały zapisane na karcie pamięci kamery w formacie wewnętrznym, a po obróbce w komputerze w postaci bitmapy. Część wyników badań termowizyjnych pokazano na fot. 6–9.

Widoczna na fot. 6 wewnętrzna powierzchnia połaci dachu po prawej stronie dźwigara miała nieco zróżnicowaną temperaturę, co mogło być wynikiem niewielkiego wzrostu wilgotności powierzchniowej drewna w tym obszarze. Pionowe paski na dźwigarach to kondensat wyciekający z dachu. Czerwona plama po stronie lewej to efekt odbicia promieniowania od lampy oświetleniowej.

Na fot. 7 pokazano fragment odkrywki, w której usunięto deski podsufitki. Widoczny jest na nim obrys spodu drewnianej płatwi (kolor zielony) stanowiącej mostek cieplny; plamy o jeszcze niższej temperaturze (kolor granatowy) to woda ściekająca po paroizolacji, która była także dobrze widoczna gołym okiem.

Na kolejnym termogramie pokazano krawędź odkrywki w pobliżu jednego z dźwigarów dachowych. Granatowy kolor na termogramie wskazuje obszary intensywnie zawilgocone i bezpośrednio miejsca wyciekania kondensatu znad paroizolacji po krawędzi bocznej dźwigara i wzdłuż niego. Wycieki kondensatu na powierzchni bocznej dźwigara spowodowane przez nieszczelne połączenie paroizolacji z dźwigarem z drewna klejonego pokazano na fot. 9.

Na termogramie widoczne jest w tym obszarze zagęszczenie miejsc wyciekania kondensatu przez nieszczelne połączenie paroizolacji z krawędzią dźwigara oraz spływanie kondensatu wzdłuż dźwigara. 

Na podstawie przeprowadzonych badań termowizyjnych stwierdzono, że izolacyjność termiczna połaci dachowych była na ogół wyrównana, nie odnotowano w badanych obszarach istotnych braków izolacji termicznej czy jej nieciągłości.

Obecność wycieków wody z warstw stropodachu można było łatwo stwierdzić gołym okiem. Wykonane zdjęcia termowizyjne pozwalały na lokalizację przecieków słabo widocznych, a także pokazały obszary podwyższonej wilgotności desek podbicia oraz powierzchni ściany.

Usterki projektowe stropodachu

Ze względu na funkcję powierzchni wewnętrznej budynku zastosowano nowoczesne rozwiązania przekrycia dachu. Zastosowanie dźwigarów z drewna klejonego zwykle doskonale sprawdza się w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności względnej powietrza wewnętrznego.

W budynkach, w których znajdują się baseny, ze względu na panujące w ich wnętrzu bardzo trudne warunki cieplno-wilgotnościowe przegrody zewnętrzne powinny być zaprojektowane szczególnie starannie w celu zapewnienia ich bezawaryjnej eksploatacji. Niekompletna dokumentacja projektowa budynku zawierała jedynie rysunek przekroju poprzecznego przez stropodach. Na przekrojach stropodachu (rys. 1) nie podano szczegółowej specyfikacji materiałów użytych do wykonania stropodachu, co umożliwiło wykonawcy zastosowanie w stropodachu materiałów o dowolnych parametrach technicznych.

Zaprojektowane uwarstwienie stropodachu pomiędzy drewnianymi dźwigarami konstrukcyjnymi nie pozwalało na realizację w pełni skutecznej, szczelnej i ciągłej warstwy paroizolacyjnej. Dodatkowo sposób mocowania folii paroizolacyjnej za pomocą taśmy samoprzylepnej nie zapewniał trwałego przyklejenia paroizolacji do powierzchni dźwigarów dachowych.

Dokumentacja projektowa nie zawierała szczegółowych rozwiązań wlotów i wylotów szczelin wentylacyjnych stropodachów w okolicach koszy, krawędzi grzbietowych oraz zestawów okien dachowych. Złe rozwiązanie otworów wlotu i wylotu mogło powodować brak drożności szczelin wentylacyjnych. Zaprojektowany dach ze względu na kształt praktycznie nie nadawał się do stosowania rozwiązania stropodachu szczelinowego pokazanego na rys. 1. Zastosowanie okien połaciowych w układzie szeregowym (po 5 okien) oraz odwodnienia połaci dachowych kilkunastometrowymi korytami koszowymi przy konieczności zapewniania odpowiednich przestrzeni wlotu do obu szczelin wentylacyjnych, a także szczelności pokrycia było rozwiązaniem bardzo trudnym do zrealizowania w praktyce. Wymagało bowiem szczegółowych rysunków detali konstrukcyjnych, dużej staranności wykonania oraz stałego nadzoru budowlanego.

Brak w dokumentacji projektowej rysunków przedstawiających rozwiązanie izolacji termicznej i paroszczelnej w miejscach styków blach węzłowych dźwigarów, okapów oraz kalenicy dachu mógł być kolejną przyczyną realizacji wadliwie funkcjonującego stropodachu.

Usterki wykonawcze w stropodachu

Dach został wykonany bez należytej dbałości o szczelność warstwy paroizolacyjnej. Folia PE (paroizolacja) została zamontowana w sposób niezgodny z projektem (od spodu). Była ona mocowana tzw. tackerami (zszywkami), a styki arkuszy folii nie zostały należycie połączone ze sobą, przez co znacznie zmniejszono skuteczność warstwy paroizolacyjnej. Szczeliny wywiewne ze szczelin wentylowanych stropodachu w kalenicy zostały osłonięte obróbkami blacharskimi o zbyt małych otworach wylotowych (podniesiony gąsior kalenicy – fot. 10).

Gąsiory krawędzi grzbietowych dachu zostały wykonane z systemowych profili blach, które również nie zapewniały wystarczającej powierzchni wywiewu ze szczelin wentylowanych.

Obróbki blacharskie koszy dachu nie zapewniały wystarczającej powierzchni wlotu do szczelin wentylacyjnych (dolnych i górnych), a koryto kosza miało zbyt małą powierzchnię (fot. na górze).

Przy kryciu połaci dachowych blachą dachówkową arkusze blach zlewni w złączach prostopadłych do spadku należy łączyć na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne; brzegi podłużne arkuszy blach zlewni zagina się ku górze i w stronę środka zlewni na szerokość 20–30 mm, pokrycie połaci dachowych powinno zaś zachodzić na pas zlewni min. na 150–200 mm, przy czym zgodnie z PN-B-10245:1961 [1] minimalna całkowita szerokość pasa blachy kosza nie może być mniejsza niż 60 cm. Wykonany kosz spełniał wymagania normy PN-B-10245:1961, jednak przy tak dużych powierzchniach dachu obsługiwanych przez koryto kosza powinien być wykonany jako znacznie szerszy. Instalacja ogrzewania kosza mocowana na dodatkowej obróbce blacharskiej kosza utrudniała odprowadzenie wody opadowej z dachu i była podatna na uszkodzenia przez zsuwającą się pokrywę śnieżną (fot. na górze).

Rynny zamocowano w poprawnym położeniu, przy zastosowaniu odpowiedniego rozstawu rynhaków, jednak zgodnie z PN-B-10245:1961 w przypadku rynien o średnicy 180 mm i większej należało stosować uchwyty z płaskowników o przekroju min. 5 x 30 mm.

Po przeprowadzeniu rozmów z pracownikami nadzorującymi prace budowlane oraz na podstawie fotografii z etapów wykonywania dachu stwierdzono, że w krawędziach koszowych oraz w grzbietowych nie wykonano otworów wlotowych i wylotowych do szczeliny dolnej stropodachu (rys. 1). Zamocowanie okien połaciowych w układzie szeregowym przy braku zapewnienia wywiewu w dolnej krawędzi okien i nawiewu do szczelin obsługujących powierzchnie pokrycia ponad pasem okien spowodowało brak drożności szczelin wentylacyjnych w pasmach z oknami połaciowymi (fot. 10).

Usterki eksploatacyjne

W celu zabezpieczenia przed wystąpieniem oblodzenia stref okapowych dachu w systemie orynnowania zamontowano elektryczną instalację ogrzewania. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że w dniu mroźnym (temperatura otoczenia wynosiła –2ºC) elektryczna instalacja podgrzewania rynien była wyłączona. Jednakże ilość śniegu i lodu na dachu była tak duża, że instalacja ogrzewania mogła być jedynie elementem wspomagającym funkcjonowanie stropodachu.

Najważniejsze konsekwencje błędów

Zmierzone temperatury wewnętrzne przestrzeni basenu wynosiły od 26,7 do 32,3ºC, a wilgotność względna powietrza – od 29,5 do 65,8%. Przy tak wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza prężność pary wodnej jest wysoka i odpowiada warunkom klimatu wewnętrznego pomieszczeń dla klasy V według PN-EN ISO 13788:2003 [2]. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie stropodachu dwudzielnego, z intensywnie wentylowaną przestrzenią powietrzną pod pokryciem dachowym.

Zastosowane rozwiązanie materiałowe paroizolacji i drugiej powierzchni odwodnienia dachu z papy termozgrzewalnej oraz brak drożności przepływu powietrza w szczelinach wentylacyjnych były jednymi z głównych przyczyn powstawania kondensacji pary wodnej w przekroju stropodachu (rys. 2).

Dwukrotne przecięcie wykresu ciśnienia stanu nasycenia i rzeczywistego ciśnienia pary wodnej wskazuje zakres przekroju, w którym prawdopodobnie nastąpi kondensacja wgłębna.

Zastosowane rozwiązanie według rys. 1 stropodachu szczelinowego jest kłopotliwe w realizacji ze względu na skomplikowany kształt dachu (wiele grzbietów, koszy i załamań płaszczyzny połaci dachu, szeregów okien połaciowych). Z tego powodu brakowało możliwości swobodnego przepływu powietrza w dolnej i górnej szczelinie wentylacyjnej.

Niedrożność przepływu powietrza w szczelinach wentylacyjnych była również spowodowana zbyt małymi powierzchniami wylotu powietrza ze szczelin wentylacyjnych. Obliczone zgodnie z normą DIN 4108 [3] minimalne powierzchnie szczelin powietrznych pokazano w tabeli.

Powierzchnie wlotu i wylotu dotyczą minimalnego przekroju dla każdej ze szczelin, tj. górnej i dolnej osobno z każdej strony połaci. Zgodnie z obliczonymi wynikami pole przekroju poprzecznego szczeliny wentylacyjnej było wystarczające, a powiększenia wymagały otwory wylotu w kalenicy. Powierzchnia otworów wywiewnych (fot. 10) wynosiła jedynie ok. 24 cm² na m.b. kalenicy, co nie odpowiada powierzchniom minimalnym według danych zawartych w tabeli.

Umożliwienie intensywnej wymiany powietrza w szczelinie wentylacyjnej pod płytami OSB sprawiłoby, że nawet przy niewielkim oporze dyfuzyjnym paroizolacji w żadnym miejscu przegrody nie doszłoby do wykraplania pary wodnej.

Proponowany sposób naprawy

W warunkach, w jakich pracował opisywany stropodach, jedynym rozwiązaniem, które mogłoby gwarantować poprawne funkcjonowanie przegrody, byłby stropodach wentylowany (najlepiej dwudzielny) z odpowiednią paroizolacją oraz intensywną wymianą powietrza w przestrzeni wentylowanej. Opisywany stropodach powinien zostać wykonany jako konstrukcja stropodachu wentylowanego, izolowanego termicznie od góry. Na powierzchniach górnych dźwigarów dachowych należało ułożyć warstwę płyt OSB, a na niej ciągłą wysokosprawną warstwę paroizolacji, następnie warstwę twardej termoizolacji z płyt XPS. Na warstwie izolacji termicznej należało ułożyć kontrłaty (ażurowo, co ułatwiałoby przepływ powietrza między pasmami kontrłat), na których można mocować kolejne poszycie z OSB i warstwy pokrycia (w postaci np. gontu bitumicznego na papie podkładowej). Powierzchnię przekroju szczeliny wentylacyjnej, otworów wlotu i wylotu należałoby znacznie zwiększyć w stosunku do wartości minimalnych podanych w tabeli. Tylko takie rozwiązanie dawałoby gwarancję skutecznej pracy dachu o skomplikowanej geometrii i utrudnionym ruchu powietrza w połaciach koszowych.

W celu poprawy funkcjonowania stropodachu przy minimalnym zakresie remontu zaproponowano próbę udrożnienia obu szczelin wentylacyjnych przez zmianę gąsiora systemowego na podniesiony gąsior z blachy płaskiej oraz wykonanie kosza ułożonego bezpośrednio na powierzchni płyt OSB, zapewniającego skuteczny wlot do szczelin wentylacyjnych. Nowy kosz oraz pasy nadokienne należałoby wykonać przez częściowy demontaż pokrycia blaszanego. Wlot do szczelin wentylacyjnych w strefach kosza oraz w pasach nadokiennych trzeba wykonać poprzez wycięcie otworów w płytach OSB pod blaszanym pokryciem dachowym. Dodatkowo w krawędziach grzbietowych powinny być udrożnione wyloty ze szczeliny dolnej, a sam grzbiet dachu powinien być zaopatrzony w gąsior z blachy płaskiej w sposób analogiczny do gąsiora kalenicowego. Przy okazji jakichkolwiek prac należy się także upewnić, czy szczelina wentylacyjna pod płytą OSB jest otwarta pod gąsiorem w kalenicy na całej długości.

Ze względu na niebezpieczeństwo zalegania śniegu w płaszczyznach koszowych zatykającego wloty powietrza do szczelin wentylowanych zaproponowane rozwiązanie nie może dawać pełnej gwarancji poprawnego funkcjonowania stropodachu i wymaga sprawdzenia przez obserwację jego skuteczności.

Naprawa dachu powinna być poprzedzona wykonaniem rysunków wykonawczych detali kształtowania szczelin wentylacyjnych wlotu i wylotu powietrza w stropodachu. Prace naprawcze powinny być wykonane przez firmę dekarską wyspecjalizowaną w wykonywaniu stropodachów wentylowanych.

Literatura

  1. PN-B-10245:1961, „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
  2. PN-EN ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania”.
  3. DIN 4108, „Wärmeschutz im Hochbau”.

PAŹDZIERNIK 2010

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Czy w najbliższym czasie planujesz modernizację domu lub mieszkania?

Małgorzata Kośla Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać?

Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać? Rodzaje rynien – jaką rynnę wybrać?

Dobrze dobrany rodzaj rynien to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności systemu rynnowego. Przy wyborze odpowiedniego typu najważniejsze są wielkość dachu oraz parametry techniczne rynien. Rynny różnią...

Dobrze dobrany rodzaj rynien to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności systemu rynnowego. Przy wyborze odpowiedniego typu najważniejsze są wielkość dachu oraz parametry techniczne rynien. Rynny różnią się od siebie skutecznością, trwałością i charakterystyką eksploatacji. Jak dobrać materiał i kształt odpowiednio do typu zabudowania?

Redakcja Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego? Jak dobierać rynny do pokrycia dachowego?

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z...

Dobór rynien do kształtu i rodzaju pokrycia dachowego jest kluczową kwestią w ustalaniu wydajnego systemu orynnowania. W tym celu powinniśmy obliczyć EPD (Efektywną Powierzchnię Dachu) lub skorzystać z pomocy gotowych kalkulatorów obliczeniowych, poprosić o pomoc specjalistów od doradztwa techniczno-projektowego lub producenta danego systemu orynnowania.

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często...

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane....

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję...

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Joanna Szot Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze...

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze warstwy ocieplenia. O ile izolacja termiczna ścian zewnętrznych nie wpływa na powierzchnię domu, o tyle w przypadku standardowego ocieplenia dachu od wewnątrz wygląda to zupełnie inaczej. Rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa.

Joanna Szot Modne i trwałe pokrycia dachowe

Modne i trwałe pokrycia dachowe Modne i trwałe pokrycia dachowe

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki...

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki ceramiczne lub cementowe, ale mnóstwo zwolenników mają również blachodachówki. To jednak niejedyne materiały. Czym więc pokryć dach?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

Joanna Ryńska Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby...

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.