Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Gwarancje na materiały dachowe


Klober

Klober

Spróbujmy wyjaśnić największe nieporozumienia związane z gwarancjami i reklamacjami. Gwarancja to dobrowolnie deklarowana przez producenta, sprzedawcę lub wykonawcę odpowiedzialność wobec nabywcy za używalność i dobry stan wyrobów przemysłowych, przedmiotów handlu lub usług przez określony czas.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Paroc Panel System Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie...

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie wpływu budynków na środowisko, odpowiedzialne zaplanowanie ocieplenia dachu wełną i zadbanie o odpowiedni przepływ powietrza staje się niezbędne. Oba aspekty mają bezpośredni wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, minimalizację strat ciepła oraz ochronę konstrukcji przed...

Onduline Polska Sp. z o.o. Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością...

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością zastosowań, która czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum projektów. Czym dokładnie są płyty bitumiczne i dlaczego warto rozważyć ich użycie?

Gwarant, czyli wystawiający gwarancję, może objąć zobowiązaniem dowolną cechę swojego produktu, kierując się własnymi kryteriami. Natomiast sposób realizacji zobowiązań wynika z aktualnego ustawodawstwa i podlega zasadom prawa.

Zakres tej odpowiedzialności określa gwarant w ramach obowiązującego prawa. Jednak gwarancję wydaje się po to, by łatwiej pozyskać klienta. Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy lub wykonawcy jakiegoś towaru lub usługi za jego fizyczne lub prawne wady wobec nabywcy w ustawowo określonym czasie. Rękojmia dotyczy wszystkich produktów od momentu ich sprzedania. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obowiązuje wtedy, gdy ujawnią się wady materiału budowlanego i okaże się, że nie spełnia on wymagań określonych w normach dotyczących wyrobu.

Gwarancja błędnie utożsamiana z trwałością produktu

Pojęcia: gwarancja i trwałość, choć odnoszą się do tego samego parametru – czasu właściwego funkcjonowania materiału budowlanego, nie są tożsame i znacznie się od siebie różnią. Gwarancja to dobrowolnie przez producenta określony czas, w którym bierze on na siebie odpowiedzialność za zachowanie odpowiedniej i niezmiennej jakości produktu (lub tylko wybranej cechy tego produktu). Natomiast trwałość materiału budowlanego to czas, jaki upływa od jego wytworzenia do jego praktycznego zniszczenia. Gwarancja zależy od swobodnej oceny jakości produktu dokonanej przez producenta. 

Natomiast trwałość materiału użytego do budowy zależy od:

  • tworzywa, z którego został wykonany (beton, ceramika, stal, tworzywa sztuczne itp.),
  • sposobu jego wykonania (technologii),
  • sposobu i jakości zastosowania (ułożenia, wbudowania, zainstalowania),
  • warunków eksploatacji.

Zazwyczaj trwałość materiałów dachowych jest dłuższa od wydanej na nie gwarancji. Jeżeli zaś materiał wytrzymał na dachu krócej, niż przewidywała to gwarancja, inwestor ma prawo do zgłoszenia reklamacji na zasadzie gwarancji (lub rękojmi).

Gwarancja nie oznacza automatycznej rekompensaty

Nie zawsze posiadanie gwarancji daje pewność, że wszelkie straty wynikłe z obniżenia jakości produktu zostaną zrekompensowane. Inwestor, aby wyegzekwować prawa wynikające z gwarancji lub z rękojmi, musi przede wszystkim złożyć reklamację. Praktycznie rzecz biorąc, gwarancja oznacza tylko prawo do zgłoszenia reklamacji. A od zgłoszenia reklamacji do szczęśliwego finału satysfakcjonującego obie strony upływa zazwyczaj dużo czasu, ponieważ jednoznaczne ustalenie przyczyny utraty przez materiał budowlany odpowiednich właściwości jest procesem złożonym, trudnym i nie zawsze dającym jednoznaczne rozstrzygnięcia. Na etapie rozpatrywania reklamacji reklamujący może dowiedzieć się, że:

  • materiał miał wady ukryte, które obniżyły jego jakość i doprowadziły do powstania strat; jest to na ogół dla reklamującego sytuacja korzystna, ponieważ gwarant bierze odpowiedzialność za wady ukryte;
  • reklamowany materiał nie miał wad ukrytych, a straty powstały w wyniku nieprawidłowego zamontowania (zainstalowania itp.); dla reklamującego jest to sytuacja trudna, ponieważ producent nie bierze odpowiedzialności za straty powstałe z tej przyczyny;
  • reklamowany materiał uległ zniszczeniu na skutek działania czynników niezależnych od producenta i wykonawcy (np. zadziałały siły wyższe); jest to dla reklamującego sytuacja niepomyślna, bo straty powstały w następstwie zjawisk atmosferycznych (lub innych) o ekstremalnym natężeniu i nie będą rekompensowane.

Nawet rozstrzygnięcia korzystne dla reklamującego nie oznaczają wyeliminowania wszystkich kłopotów związanych z naprawą szkód. Reklamujący zostaje sam z wieloma problemami do rozwiązania. Jeżeli jego straty powstały z powodu niefachowego zastosowania materiału, to gwarant może mu tylko pomóc wypracować diagnozę i wskazać, jak zaradzić powstałym uszkodzeniom.

Trzeba pamiętać, iż wyegzekwowanie praw z tytułu gwarancji udzielonej na materiały dachowe jest trudne i długotrwałe, ponieważ w grę wchodzą duże pieniądze. Wada pokrycia dachowego lub błąd jego wykonania zmniejszają funkcję osłonową dachu i oznaczają ogromne straty w całym budynku. Naprawa dachu wymaga dużo wyższych nakładów niż naprawa w innych częściach budynku. Dlatego producent lub wykonawca wszelkimi metodami broni się przed przyjęciem odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

Zupełnie inaczej jest z rękojmią. Wady ukryte materiałów dachowych w większości wypadków ujawniają się w okresie rękojmi (do 2 lat). Najczęściej budowa nie jest jeszcze wtedy skończona, a straty nie takie duże jak w budynkach zamieszkanych.

Czy słusznie klienci wybierają produkty z dłuższą gwarancją?

Dużo ważniejszy od okresu obowiązywania gwarancji jest sam gwarant, czyli producent lub importer. To on musi być wiarygodny. Najlepiej, jeżeli z dotychczasowej działalności gwaranta na rynku wiadomo, że poważnie rozpatruje reklamacje. Dobrym źródłem takich informacji są firmy handlowe, pod warunkiem że same są dostatecznie długo na rynku, by móc to wiedzieć (i że same są wiarygodne). Z doświadczeń rynkowych wynika, że najsolidniej rozpatrują reklamacje producenci z dużymi zakładami produkcyjnymi w Polsce. Gorzej jest z producentami nieposiadającymi żadnego majątku w Polsce.

Wiele firm wydaje gwarancje tylko po to, aby zdobyć przewagę nad konkurencją. W istocie taka firma ma nadzieję, że w przyszłości klient będzie miał znikome szanse na wyegzekwowanie warunków gwarancji. Istnieją sprzyjające takiemu postępowaniu okoliczności. Szybka, bo niezbędna naprawa przeciekającego dachu oznacza w większości wypadków zatarcie śladów wad materiałowych i wykonawczych. A to utrudnia wyjaśnienie przyczyn powstałych przecieków.

Producenci chętnie wydający gwarancje zazwyczaj w umowie gwarancyjnej przedstawiają nabywcy długą listę warunków, które muszą być spełnione, aby gwarancja okazała się skuteczna. Zdarza się bardzo często, że firmy nieudzielające gwarancji chętniej rozpatrują reklamacje niż te wydające gwarancję. Jeżeli producent chce mieć dobrą pozycję na rynku, to celowo i świadomie stara się wyjaśnić wszelkie zgłaszane reklamacje: słuszne i nieuzasadnione. Na ten cel musi przeznaczyć duże środki. W branży dachowej oznacza to również zatrudnienie specjalisty. Firmy, które zatrudniają specjalistów od techniki zastosowania swojego produktu, są więc bardziej wiarygodne (warto to sprawdzić przed zakupem).

Lepszym produktem jest ten z dokładną instrukcją układania

Wiele gwarancji na materiały dachowe nie ma większej wartości bez gwarancji wykonawcy. Praktyka budowlana pokazuje, że 85–95%, a więc przytłaczająca większość reklamacji dotyczących materiałów dachowych nie jest uzasadniona. Zgłaszane usterki i uszkodzenia nie wynikają z utraty jakości materiału dachowego, lecz pojawiają się jako następstwo błędów projektowych lub wykonawczych. Dla producenta pragnącego ograniczenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji krótka, zdawkowa instrukcja jest korzystna. Inwestor natomiast ma szansę na wyegzekwowanie gwarancji tylko wtedy, gdy wykaże, iż dach został wykonany prawidłowo. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy dekarz udzieli gwarancji na swoją pracę, zgodną z ogólnymi standardami wykonawczymi. W wielu krajach standardy te określone są w normach oraz regułach dekarskich opracowanych przez związki dekarskie.

Ponieważ w Polsce nie ma takich reguł ani norm z odpowiednimi wymaganiami, jedynym standardem mogą być zalecenia producentów materiałów dachowych (czyli instrukcje układania), o ile są opracowane i przedstawione do ogólnej wiadomości. Obszerna i dobrze przygotowana instrukcja ułożenia lub zastosowania materiału dachowego, umożliwiająca weryfikację działań dekarza, daje większą gwarancję niż sama gwarancja. W wielu krajach obowiązują gwarancje wiązane, czyli wydane przez uprawnionego dekarza razem z producentem. Tylko one są w pełni wartościowe.

Warto zauważyć, że kiedy brakuje standardów, za błędy wykonawcze nie zawsze odpowiada wykonawca. Bywa, że zleceniodawca, choć nie jest fachowcem, przesądza o kształcie wykonywanych robót. Źródłem wiarygodnej informacji są dla niego sąsiedzi, koledzy, krewni lub czasopisma, które nierzadko publikują wyrywkowe, a nawet fałszywe informacje. Oprócz tego do grupy odpowiedzialnych za takie błędy (wynikające z braku standardów) mogą również należeć projektant oraz nadzór budowlany.

Nie każdy materiał musi mieć gwarancję

Są materiały, na które wydawanie gwarancji mija się z celem. Rozpatrzmy to na przykładzie membran wstępnego krycia (nazywanych również membranami dachowymi). Kilku ich producentów udziela w Polsce gwarancji, licząc, iż w ten sposób zachęci klientów do zakupu. Membrany wykonywane są najczęściej z polipropylenu, polietylenu lub poliuretanu, tworzyw mało odpornych na UV. Aby zwiększyć ich odporność na UV i tym samym trwałość, producenci stosują odpowiednie komponenty. Jednak promieniowanie słoneczne stopniowo zużywa te substancje uodporniające na UV. Tempo zużycia membrany zależy od ilości pochłoniętego promieniowania UV w czasie jej ekspozycji na słońcu.

Zazwyczaj membrana jest naświetlana w czasie, jaki upływa od jej położenia do zakończenia montażu pokrycia zasadniczego. Jeśli jest to okres na tyle długi (wielomiesięczny), iż doprowadza to do utraty odporności na UV, to membrana jest uszkodzona i powinna być wymieniona na nową. Jej uszkodzenie nie oznacza natychmiastowego rozkładu. Może on nastąpić nawet po kilku latach, kiedy nikt tego nie zauważy, bo membrany dachowe są zakryte pokryciem zasadniczym. W związku z tym żadna membrana nie powinna leżeć zbyt długo bez pokrycia zasadniczego. Komponenty (stabilizatory) uodporniające ją na UV potrzebne są jej w długiej eksploatacji dachu, ponieważ pokrycia dachów skośnych nie są szczelne i zawsze występują w nich prześwity lub nieszczelności wpuszczające światło słoneczne. Jeżeli stabilizatory UV zostaną całkowicie zużyte w czasie budowy dachu, to już po ułożeniu pokrycia zasadniczego membrana będzie dużo krócej spełniała swoje zadania. Tak więc gwarancja na membrany ma sens tylko wtedy, gdy istnieje możliwość ustalenia, jak długo membrana nie była zakryta pokryciem zasadniczym i była wystawiona na światło dzienne (UV).

Wiarygodne ustalenie tego faktu jest bardzo trudne. Jedynym dokumentem, który może do tego posłużyć, jest książka budowy, jednak podlega ona obowiązkowi przechowywania tylko przez pięć lat i rzadko prowadzona jest na bieżąco. Uwzględniając ograniczoną możliwość wykorzystania książki budowy do nadzoru czasu naświetlania membrany, należy stwierdzić, że nie można łatwo i wiarygodnie określić, ile czasu membrana leżała na słońcu bez przykrycia pokryciem zasadniczym.

Membrany wstępnego krycia (MWK) montuje się pod pokryciami dachów skośnych po to, aby je uszczelniały i osłaniały konstrukcję i termoizolację dachu przed zawilgoceniem. Jednak gdy pokrycie dachu zostanie źle zamontowane lub uszkodzone w trakcie eksploatacji w taki sposób, że przez powstałą dziurę wpada zbyt dużo światła, to membrana szybko traci swoją odporność na promieniowanie UV i się uszkadza. W związku z tym oczywiste jest, że trwałość membran dachowych zależy od trwałości pokrycia zasadniczego oraz od jakości ułożenia tego pokrycia. Można gwarantować jakość MWK tylko wtedy, gdy dekarz wyda gwarancję na ułożenie nie tylko membrany, lecz także pokrycia zasadniczego zgodnie z wymaganiami obu producentów (membrany i pokrycia). Bez takiego zapewnienia ze strony dekarza, popartego odpowiednimi standardami, nie można jednoznacznie ustalić odpowiedzialności producenta membrany.

Dodatkowo wszyscy dekarze i producenci wiedzą o tym, że ewentualne wady fabryczne (wady ukryte) MWK, w zdecydowanej większości notowanych przypadków ujawniają się w okresie rękojmi. Dlatego wydawanie gwarancji na membrany wstępnego krycia jest tylko próbą stworzenia dodatkowego atutu dla produktu gwaranta. Jest pozorną korzyścią dla kupującego i może być przyczyną niepotrzebnych nieporozumień już w trakcie budowy. Są one tym bardziej prawdopodobne, im krótsza jest instrukcja układania MWK (i innych produktów). W rzeczywistości gwarancja nie oznacza wyższej od innych produktów jakości, natomiast na jakość użytkową produktu duży wpływ ma dobra instrukcja jego zastosowania.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

  • Tomek Tomek, 29.09.2011r., 14:11:04 " Jedynym dokumentem, który może do tego posłużyć, jest książka budowy, jednak podlega ona obowiązkowi przechowywania tylko przez pięć lat i rzadko prowadzona jest na bieżąco." Książka budowy czyli dziennik budowy przechowywać należy do czasu istnienia obiektu więc informacja podana w artykule jest nierzetelna.

Powiązane

Julia Motyczyńska Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać? Konserwacja rynien – co powoduje uszkodzenia i jak je naprawiać?

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych....

Konserwacja rynien jest bardzo ważna, gdy chcemy, aby orynnowanie było trwałe i wydajne. Rynny znajdujące się na budynku narażone są na uszkodzenia mechaniczne i działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Wobec tego, warto regularnie wykonywać przeglądy rynien.

Agregaty malarskie Izolacje natryskowe od A do Z

Izolacje natryskowe od A do Z Izolacje natryskowe od A do Z

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega...

Z roku na rok izolacje natryskowe stają się coraz bardziej popularne i chętniej wybierane przez klientów. Ich główną zaletą są bardzo dobre właściwości izolacyjne. Jeżeli interesuje Cię, na czym polega izolacja termiczna metodą natryskową, oraz chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, ten poradnik jest dla Ciebie!

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie Polimocznik jako materiał wzmacniający konstrukcje w budownictwie

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często...

Uprzemysłowienie i nieprawidłowe gospodarowanie zasobami naturalnymi powodują zmiany środowiska naturalnego, które generują niekorzystne oddziaływania na konstrukcje budowlane. Zmiany te, wraz z często nieprawidłową eksploatacją obiektów budowlanych, powodują pogorszenie trwałości elementów konstrukcji, niejednokrotnie zmniejszając bezpieczeństwo użytkowania budynku. Kwestie związane z użytkowaniem obiektu, uszkodzeniami mechanicznymi i korozyjnymi oraz starzeniem się materiałów są ściśle powiązane....

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych? Jak zwiększyć retencję miejską poprzez stosowanie dachów zielonych?

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić...

Aby uzyskać rzeczywisty efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego w miastach, należy ograniczyć ilość wody deszczowej spadającej na poziom gruntu oraz opóźnić spływ wody do kanalizacji, co pozwoli też opóźnić spływ wody do rzek. Oczywiście ważne jest prowadzenie kompleksowych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi niebiesko-zielonej infrastruktury jako sposobu na retencję na terenach zurbanizowanych. Ale w kontekście potrzeby ograniczania ilości deszczówki spadającej na poziom gruntu...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych Wybrane zagadnienia dotyczące trwałości pokryć dachowych

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać...

Dach jest pierwszą i zasadniczą przegrodą chroniącą zarówno wnętrza, konstrukcje, jak i inne elementy obiektów budowlanych przed niekorzystnym oddziaływaniem na nie otoczenia. Rzadko można obecnie spotkać autentyczne pokrycie dachowe, które towarzyszy historycznemu obiektowi od momentu jego wybudowania. Dzisiaj nadal stosuje się tradycyjne, jak również coraz częściej ulepszone rozwiązania technologiczne w materiałach pokryciowych, zachowując w większości przypadków ich pierwotny wygląd, które także...

mgr inż. Krzysztof Patoka Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach Dyfuzyjne i efuzyjne membrany wstępnego krycia stosowane na dachach skośnych i poddaszach

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania...

Na łamach miesięcznika „IZOLACJE” pisaliśmy już od dawna o wysoko paroprzepuszczalnych membranach wstępnego krycia (określanych jako MWK) jako o nowoczesnych materiałach, które zmieniły sposób budowania dachów, przyczyniając się do wzrostu energooszczędności całego budynku.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Małgorzata Kośla Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność Termoizolacja budynków narażonych na dużą wilgotność

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością...

Niektóre materiały termoizolacyjne, używane do budowy obiektów narażonych na kondensację, mogą nieść ryzyko zawilgocenia w przegrodzie, przecieków, korozji czy uszkodzeń. Wszystkie te zjawiska z pewnością wpłyną negatywnie na właściwości termoizolacyjne budynku. Wobec tego, inwestor planujący skuteczne zaizolowanie obiektu, powinien zdawać sobie sprawę, że wybrany materiał musi dobrze spełniać funkcje termomodernizacyjne budynków narażonych na dużą wilgotność i wysokie ciśnienie pary wodnej.

Joanna Szot Izolacja dachów płaskich

Izolacja dachów płaskich Izolacja dachów płaskich

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą...

Zaletą dachów płaskich jest przede wszystkim większa funkcjonalność niż w przypadku dachów stromych i niczym nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni poddasza. Jednak aby tak było, stropodachy muszą być prawidłowo zaizolowane.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

dr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Ekologiczny aspekt piątej elewacji – wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję...

Wśród naukowców zajmujących się klimatem panuje konsensus – 97% spośród nich łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka i uważa, że zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny [1].

Joanna Szot Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie Izolacja nakrokwiowa – dobry sposób na ocieplenie

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze...

Aby spełnić obecne wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród oraz w trosce o komfort domowników, a także niskie rachunki za ogrzewanie, budujemy coraz cieplejsze domy, czyli stosujemy coraz grubsze warstwy ocieplenia. O ile izolacja termiczna ścian zewnętrznych nie wpływa na powierzchnię domu, o tyle w przypadku standardowego ocieplenia dachu od wewnątrz wygląda to zupełnie inaczej. Rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa.

Joanna Szot Modne i trwałe pokrycia dachowe

Modne i trwałe pokrycia dachowe Modne i trwałe pokrycia dachowe

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki...

Pokrycie dachowe przede wszystkim powinno być trwałe i gwarantować nam oraz konstrukcji dachowej bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest również jego estetyka. Zazwyczaj polscy inwestorzy wybierają dachówki ceramiczne lub cementowe, ale mnóstwo zwolenników mają również blachodachówki. To jednak niejedyne materiały. Czym więc pokryć dach?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Okna do dachów płaskich – nowe możliwości Okna do dachów płaskich – nowe możliwości

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują...

Zadaniem okna dachowego jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrz pod płaskim dachem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic, okna do płaskich dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia. To właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu wnętrze pod płaskim dachem jest pełne naturalnego światła.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Poznaj przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi, z uwzględnieniem nowych wymagań cieplnych.

Joanna Szot Remont dachu płaskiego

Remont dachu płaskiego Remont dachu płaskiego

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL,...

Dach płaski po latach użytkowania prawdopodobnie wymaga napraw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ narażony jest nieustannie na destrukcyjne czynniki atmosferyczne. Ponadto, jeśli powstał w czasach PRL, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak został zbudowany i jakie materiały zostały użyte. Na szczęście remont stropodachu wcale nie musi oznaczać zrywania wszystkich warstw.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3) Układy materiałowe wybranych przegród zewnętrznych w aspekcie wymagań cieplnych (cz. 3)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika...

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [1] wprowadziło od 31 grudnia 2020 r. nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych oraz wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. Jednak w rozporządzeniu nie sformułowano wymagań w zakresie ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych...

Joanna Ryńska Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe Odprowadzanie wody i odwodnienia wokół budynku oraz zabezpieczenia przeciwzalewowe

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby...

Gospodarowanie wodą deszczową w mieście wymaga wielu działań – trzeba zarówno zabezpieczać budynki i ich otoczenie przed negatywnymi skutkami deszczu, jak i retencjonować i wykorzystywać bezcenne zasoby wody deszczowej. Obok produktów i systemów inżynierii sanitarnej i ekologicznej odpowiadających jednostkowo na te problemy w branży trwa rozwój rozwiązań pozwalających podejść do całego zagadnienia wód opadowych kompleksowo.

Joanna Szot Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały Hydroizolacja dachu płaskiego – nowoczesne materiały

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały...

Dachy płaskie jeszcze kilkanaście lat temu izolowane były najczęściej za pomocą pap asfaltowych na lepik. Na rynku pojawiły się jednak dużo skuteczniejsze, trwalsze oraz łatwiejsze do ułożenia materiały hydroizolacyjne. Dzięki czemu ta pozioma przegroda doskonale chroni budynek przed niekorzystnymi czynnikami, a dachy płaskie coraz częściej pojawiają się w naszym krajobrazie.

mgr inż. Krzysztof Rogosz, dr inż. Paweł Żwirek Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich Bezpieczne instalowanie podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach...

Problematyka podpór na dachu stanowi dziś bardzo aktualny temat z uwagi na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, instalacjami solarnymi oraz ze względu na wzrost liczby urządzeń posadawianych na dachach w sposób nieprzenikający warstwy termo- i hydroizolacji, a przenoszący obciążenia na konstrukcję za pośrednictwem pokrycia dachowego. Systemy podpór dachowych i podstaw balastowych mają wiele zalet, ale planując ich zastosowanie, należy wziąć pod uwagę również ich ograniczenia oraz ewentualne niekorzystne...

WestWood® Kunststofftechnik GmbH Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych

Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych Skuteczne i niezawodne systemy uszczelniania i renowacji pokryć dachowych

Obszar zastosowań produktów na bazie żywic PMMA w budownictwie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Zaczynając od nawierzchni parkingów i chodników mostowych, poprzez hydroizolację betonowych płyt mostowych,...

Obszar zastosowań produktów na bazie żywic PMMA w budownictwie jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Zaczynając od nawierzchni parkingów i chodników mostowych, poprzez hydroizolację betonowych płyt mostowych, aż do uszczelnień dachów, rynien oraz renowacji balkonów i tarasów.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.