Izolacje.com.pl

Nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w odniesieniu do budownictwa wielkopłytowego

Amendment to the act on the supporting thermal modernisation and renovation with regard to large-panel construction

Świadomość ograniczonych zasobów naturalnych surowców energetycznych na świecie (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) wymusiła poszukiwania rozwiązań ukierunkowanych na obniżenie energochłonności we wszystkich dziedzinach gospodarki, również w sektorze budownictwa, w którym szacunkowo zużywa się około 41% całkowitej wytwarzanej energii.

Zobacz także

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

W Polsce zużycie energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej jest ponad dwa razy większe niż w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie. Wynika to m.in. z faktu utrzymywania w kraju przez wiele lat niskich kosztów energii. Pozytywnym jednak trendem w kształtowaniu budownictwa jest obserwowany od lat spadek jego energochłonności (TABELA), wciąż jednak istnieją budynki, w których zużycie energii dochodzi nawet do 400 kWh/m2/rok.

tab nowelizacja ustawy

TABELA. Zmiany zużycia energii cieplnej w Polsce

Konieczność oszczędzania energii przyczyniła się do sformułowania innowacyjnej idei cywilizacyjnej w postaci postulatu tzw. zrównoważonego rozwoju, czyli procesu mającego na celu zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom.

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w budownictwie staje się również priorytetowym kierunkiem działań w tym obszarze, zważywszy na znaczący wpływ budownictwa na środowisko z uwagi m.in. na zużycie ponad 40% światowej produkcji energii, wytwarzanie około 35% światowej emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie około 50% masy przetwarzanych materiałów.

O czym przeczytasz w artykule:
 • Potrzeba termomodernizacji i remontów obiektów budowlanych
 • Problem ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych
 • Projekt wsparcia właścicieli i użytkowników budynków

W artykule przedstawiono uzasadnienie i podstawowe założenia nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków, opracowanej w oparciu o priorytetowe kierunki Narodowego Programu Mieszkaniowego. Program ten przewiduje zwiększenie efektywności dopłat publicznych realizowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. W wyniku przeprowadzonych na szeroką skalę badań in situ budynków wielkopłytowych ITB rekomendował możliwość wzmocnienia zewnętrznych ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych.

Amendment to the act on the supporting thermal modernisation and renovation with regard to large-panel construction.

The article presents the rationale and basic assumptions of the amendment to the act on supporting thermal modernization and renovation of buildings, prepared on the basis of the priority lines of the National Housing Program. This program provides for increasing the effectiveness of public subsidies financed by the Thermal Modernization and Renovation Fund. As a result of large-scale of research of in situ large-panel buildings, the Building Research Institute recommended the possibility of strengthening the external three-layer walls in large-panel buildings.

Postulat zrównoważonego rozwoju znalazł odzwierciedlenie w przepisach Unii Europejskiej [1], w których sformułowano wymagania podstawowe, jakie powinny spełniać obiekty budowlane (wdrożone m.in. w [2]) m.in. w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Konsekwencją wymagań podstawowych jest również wzrost wymagań dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych. W celu przyspieszenia i ułatwienia remontów i termomodernizacji budynków utworzono Fundusz Termomodernizacji i Remontów, działający na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ustawa ta została znowelizowana (na mocy Art. 4 [3] obowiązuje od dnia 12.04.2020 r.) w kierunku ułatwienia i zwiększenia pomocy centralnej przy dostosowywaniu budynków do wymagań współczesnych.

Potrzeba termomodernizacji i remontów obiektów budowlanych

Ponad połowę zasobów budowlanych w Polsce stanowią budynki, które powstały w okresie deficytu wielu materiałów i gdy panował tzw. prymat ilości nad jakością. Budynki te z reguły nie odpowiadają wymaganiom podstawowym zdefiniowanym w [2, 4]. Współczesne wymagania dotyczące np. izolacyjności cieplnej obiektów budowlanych i ich przegród są znacznie bardziej rygorystyczne niż w okresie wznoszenia wielu budynków.

Wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., a odnoszące się bezpośrednio do przebudowy (zmiany parametrów użytkowych lub technicznych) przegród obiektów budowlanych (RYS.) sprawiły, że część budynków poddanych wcześniej termomodernizacji może wymagać obecnie ponownego docieplania, szczególnie w przypadkach zastosowania w nich niewystarczającej izolacji cieplnej.

rys1 nowelizacja ustawy

RYS. Zmiany wymagań dopuszczalnych wartości współczynników przenikania ciepła dla ścian i dachów/stropodachów w obiektach budowlanych; rys.: J. Szulc

Modernizacja budynków przez zwiększenie izolacyjności cieplnych przegród umożliwia ograniczenie strat ciepła i związanych z nimi kosztów eksploatacyjnych. Dodatkowo pozytywnie wpływa ona na stan cieplno-wilgotnościowy przegród, a przez to na ich trwałość oraz komfort cieplny i jakość środowiska w pomieszczeniach.

Współczesne wymagania izolacyjności cieplnych przegród w odniesieniu do budynków poddawanych przebudowom wymuszają stosowanie nowych złożonych systemów izolacji cieplnych ścian zewnętrznych o znacznie większych oporach cieplnych niż dotychczas. W przypadku wykorzystania tradycyjnych materiałów do izolacji cieplnych często oznacza to konieczność zwiększenia grubości warstw docieplających.

Problem ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych

W budynkach wielkopłytowych na skalę przemysłową stosowano ściany zewnętrzne o konstrukcjach trójwarstwowych [5]. Warstwy fakturowe i izolacyjne mocowane były do warstw konstrukcyjnych za pomocą łączników stalowych, tzw. wieszaków, które miały odpowiednią odkształcalność i wytrzymałość. W celu zapobiegnięcia unoszenia się krawędzi warstw fakturowych pod wpływem temperatury ich krawędzie łączono z warstwami konstrukcyjnymi za pomocą łączników stalowych, tzw. szpilek [6–8] (FOT. 1–3).

rys1 3 nowelizacja ustawy

FOT. 1–3. Widok ogólny prefabrykatu zewnętrznej ściany trójwarstwowej oraz elementów łączących warstwę fakturową z konstrukcyjną; fot.: J. Szulc

W okresie wznoszenia wielkiej płyty i w związku z ówczesnymi brakami materiałowymi na rynku, wieszaki często wykonywano z innych gatunków stali niż zalecane centralnie lub określane indywidualnie w projektach budynków [9]. Wątpliwymi miejscami ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych są więc połączenia warstw fakturowych z nośnymi.

Wyniki dotychczasowych badań ścian trójwarstwowych [5–8] potwierdzają występowanie błędów produkcyjnych i montażowych, m.in. stosowanie łączników z niewłaściwych klas i gatunków stali. W badaniach stwierdzono również, że przy stosowaniu stali nierdzewnej, pręty miały parametry (skład chemiczny) niespełniające wymagań dotyczących odpowiedniej odporności na oddziaływanie czynników środowiskowych.

Stwierdzono też możliwość występowania rozbieżności w usytuowaniu, liczbie i średnicach zastosowanych wieszaków. Wszystkie te usterki mogą spowodować wystąpienie uszkodzenia elementów ścian trójwarstwowych, polegającego na odpadnięciu z elewacji fragmentów warstw fakturowych [6].

Wyniki analiz rozwiązań materiałowych i technicznych oraz dotychczasowych badań in situ ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych wskazują, że przy ocenie bezpieczeństwa tych elementów uzasadnionym działaniem jest weryfikacja usytuowania wieszaków i szpilek, analiza metalurgiczna i ocena właściwości wytrzymałościowych stali oraz parametrów wytrzymałościowych betonu warstw fakturowych i nośnych; szczególnie w sytuacji przewidywanego w przyszłości dodatkowego zamocowania tzw. złożonego systemu izolacji ścian zewnętrznych ETICS [10]. Takie czynności badawcze wymagają jednak wykonywania odkrywek i pobierania próbek, co z kolei wiąże się ze zmniejszeniem nośności łączników.

Można więc stwierdzić, że racjonalnym rozwiązaniem problemu (rekomendowanym przez ITB (np. [6]) niewystarczającej jakości połączeń elementów ścian trójwarstwowych jest odtworzenie połączeń poprzez wykonanie dodatkowych kotwień warstw (bez potrzeby przeprowadzania ekspertyz stanów technicznych łączników) przy pomocy systemowych łączników do wzmacniania betonowych ścian warstwowych (łączniki wklejane lub mocowane mechanicznie [11]) i dopuszczonych zgodnie z przepisami do stosowania w budownictwie.

Projekt wsparcia właścicieli i użytkowników budynków

Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym [12], nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [3] zakłada zwiększenie efektywności dopłat publicznych realizowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Stanowi on podstawowy instrument finansowy realizacji działania priorytetowego pt. „Wsparcie realizacji przedsięwzięć poprawiających stan techniczny istniejących zasobów mieszkaniowych i warunki zamieszkiwania”, przyczyniający się do realizacji celu pt. „Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej”.

Celem podejmowanych obecnie inicjatyw ustawodawczych [3] jest poprawa stanu technicznego zasobów mieszkaniowych i warunków mieszkaniowych społeczeństwa. Przyczyniają się także do realizacji innych priorytetów, m.in. takich jak:

 • poprawa efektywności energetycznej,
 • walka ze zjawiskiem smogu,
 • walka z ubóstwem energetycznym.

Potrzeba nowelizacji ustawy [3] wynikała z konieczności dostosowania dotychczasowych zasad udzielania wsparcia termomodernizacji i remontów, którego beneficjentami stają się w większości użytkownicy reprezentowani często przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Uzasadnienie podjęcia działań w zakresie nowelizacji ustawy przedstawiono w szczególności w „Raporcie z przeglądu funkcjonowania ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w latach 2009–2016”, przygotowanym w 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a także raporcie [5], opracowanym przez ITB na podstawie prowadzonej w latach 2016–2018 pracy statutowej „Ocena bezpieczeństwa i trwałość budynków wykonanych metodami uprzemysłowionymi”.

Zasadnicze zmiany w nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [3], z uwzględnieniem obszaru budownictwa wielkopłytowego przedstawiono poniżej [13–15].

Wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego wsparcia dla inwestorów dokonujących wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym wzmocnienia warstw fakturowych w budynkach wybudowanych w technologiach wielkopłytowych.

 • Z uwagi na to, że wykonanie dodatkowych połączeń elementów w ścianach trójwarstwowych może stanowić ok. 38–46% wartości wykonania termomodernizacji, zaproponowano możliwość uzyskania wsparcia w wysokości 50% kosztów poniesionych na dodatkowe połączenia, tj. wykonania dokumentacji technicznej, nabycia materiałów oraz przeprowadzenia robót montażowych.
 • Dodatkowe wsparcie może zostać udzielone wyłącznie w przypadku, gdy wyniki audytu energetycznego wykażą, że po przeprowadzeniu termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania minimalne w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone przepisami w [4] na poziomie odpowiadającym wymaganiom obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. Dodatkowe wsparcie zwiększa wysokość premii termomodernizacyjnej, jest więc wypłacane jako spłata części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • Zmieniono zakres dokumentów wymaganych przy wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej. W przypadku wykonywania (równolegle z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym) robót polegających na wykonaniu dodatkowego połączenia warstw fakturowych z konstrukcyjnymi w zewnętrznych ścianach trójwarstwowych budynków wielkopłytowych, katalog wymaganych dokumentów rozszerzono o obowiązek załączenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew oraz kalkulacji kosztów takiej inwestycji, zgodnie z zakresem dofinansowywanych prac.

Zwiększenie intensywności wsparcia samorządów realizujących przedsięwzięcia remontowe, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych.

 • Założono likwidację barier zniechęcających samorządy gminne do ubiegania się o premię termomodernizacyjną (na równi z innymi właścicielami i zarządcami budynków, głównie spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkaniowymi), w szczególności ograniczeń wynikających ze zbyt niskiej intensywności wsparcia w stosunku do istniejących potrzeb termomodernizacyjno-remontowych i stanu technicznego zasobów komunalnych oraz obowiązku zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • Zaproponowano wprowadzenie instrumentów wspierających przedsięwzięcia poprawiające stan techniczny komunalnych budynków wielorodzinnych z ich jednoczesną termomodernizacją, wprowadzono również rozwiązania systemowe służące stworzeniu instrumentu finansowego zasilanego środkami z budżetu państwa, wspierającego działania gmin (zarządców) w zakresie kompleksowych remontów i modernizacji najstarszego zasobu komunalnego. Instrument taki miałby służyć poprawie stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków zamieszkiwania w tego rodzaju obiektach.
  Stały niedobór środków na przeprowadzanie remontów i modernizację budynków powodował dotychczas pogarszanie ich stanu technicznego, co w konsekwencji prowadziło do rezygnacji z przeprowadzania remontów i konieczności podejmowania decyzji o ich wyłączeniu z użytkowania, rozbiórki lub sprzedaży zdekapitalizowanych obiektów z zasobu mieszkaniowego gmin.
 • Zrównoważono katalog podmiotowy inwestorów ubiegających się o premie termomodernizacyjne i remontowe.
  W przypadku przedsięwzięć remontowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub spółki należące w 100% do samorządu gminnego, wysokość premii remontowej może wynieść nawet 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego.
  W nowelizacji ustawy wskazano, że o podwyższoną premię można się ubiegać w przypadku przedsięwzięć, które dotyczą:
  − wyłącznie budynków wielorodzinnych, których jedynym właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, gmin znajdujących się w województwach, które przyjęły uchwały antysmogowe
  − oraz budynków, w których w ramach wspieranego przedsięwzięcia zostanie zmodernizowany system grzewczy, lub które zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej (jeżeli budynek znajduje się na obszarze umożliwiającym takie podłączenie).
 • Dla budynków komunalnych, które są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, ustalono premię w wysokości 60%.
  Związane jest to z tym, że przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w takich budynkach wymagają dodatkowych nakładów wynikających z zaleceń konserwatora.
  Najczęściej termomodernizacji nie można bowiem zrealizować tradycyjnym sposobem i należy zastosować inne, bardziej kosztowne techniki, wymagające również zatrudnienia wyspecjalizowanych firm budowlanych, których usługi są droższe,
 • Wprowadzono zmiany proceduralne dotyczące katalogu dokumentów i oświadczeń dostarczanych przez potencjalnych beneficjentów w ramach ubiegania się o wsparcie publiczne.

Promowanie kompleksowych inwestycji obejmujących obok termomodernizacji również zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.

 • Założono możliwość wzrostu premii termomodernizacyjnej do 21% kosztów inwestycji, w przypadku, gdy inwestor w ramach termomodernizacji wprowadzi dodatkowo montaż „mikroinstalacji” (górny limit zainstalowanej mocy określono się na poziomie 50 kW) odnawialnego źródła energii [16].
 • Określono minimalną moc zainstalowanej instalacji, co warunkuje osiągnięcie celu polegającego na wsparciu tych inwestorów, którzy faktycznie będą pokrywać przynajmniej część zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Uproszczenie zasad ubiegania się o premię termomodernizacyjną i remontową oraz umożliwienie wykorzystania w większym stopniu środków własnych inwestorów.

 • Dokonano uproszczenia sposobu obliczania premii termomodernizacyjnej i remontowej, przez rezygnację z podwójnego uwzględniania jej maksymalnego limitu do kredytu i kosztu inwestycji. Premia będzie teraz stanowiła stały odsetek kosztów przedsięwzięcia. W przypadku premii termomodernizacyjnej zrezygnowano również z warunku, że premia powinna stanowić maksymalnie dwukrotność rocznych oszczędności kosztów energii.
 • Wprowadzono zastrzeżenia, że kredyt udzielany przez banki współpracujące z BGK powinien stanowić co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego. Oznacza to, że inwestorzy będą mogli w większym stopniu wykorzystać środki własne (np. zgromadzone na funduszu remontowym) bez ryzyka zmniejszenia wysokości premii.
  Jednocześnie określenie minimalnego udziału kwoty kredytu w kosztach inwestycji ma na celu zapobieżenie sytuacjom, w których inwestycja byłaby realizowana z minimalnym udziałem kredytu, tylko w celu uzyskania premii.
  Obniżenie kwoty kredytu zniechęcałoby również instytucje finansowe do udziału w programie.

Zwiększenie dostępności premii kompensacyjnej.

 • Zaproponowano zmiany w zakresie udzielania premii kompensacyjnej. Instrument wsparcia w formie premii kompensacyjnej wymaga bowiem posiadania środków własnych lub zdolności kredytowej odpowiednich do sfinansowania przedsięwzięcia remontowego. Jest on zatem niedostępny dla części uprawnionych, którzy nie są w stanie pozyskać środków nawet w wysokości przysługującej im premii.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami (w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo jego części), premia kompensacyjna ma charakter jednorazowy. BGK przekazuje premię kompensacyjną po wykorzystaniu kwoty kredytu w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej lub po poniesieniu przez inwestora wydatków na realizację przedsięwzięcia lub remontu zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej, w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.
 • Założono wprowadzenie możliwości wypłaty premii kompensacyjnej w ratach, wraz z postępami przedsięwzięcia remontowego. Rozwiązanie to poprawi dostępność premii kompensacyjnej, gdyż pozwoli na realizację przedsięwzięcia przy istotnie niższym zaangażowaniu środków finansowych.

Wprowadzenie innych rozwiązań dostosowujących ustawę do obecnych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych oraz eliminujących wątpliwości interpretacyjne.

 • Wsparcie publiczne w formie premii może być przekazane pod warunkiem, że na prowadzone działania nie uzyskano wsparcia z innych środków publicznych.
 • Uzależniono przyznanie premii od złożenia przez inwestora składającego wniosek o przyznanie premii oświadczenia, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych (uniknięcie podwójnego finansowania).
 • Premia termomodernizacyjna ulega obecnie proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku, gdy w budynku znajdują się inne lokale niż mieszkalne (np. lokale usługowe).

Podsumowanie

Związany ze światowym kryzysem paliwowym trend oszczędności energii oraz powiązany z tym postulat zrównoważonego rozwoju, spowodował sformułowanie rygorystycznych wymagań dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych również w obszarze budownictwa wielkopłytowego.

W celu przyspieszenia i ułatwienia remontów i termomodernizacji obiektów budowlanych, które nie spełniają tych wymagań, utworzono Fundusz Termomodernizacji i Remontów, działający na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

Aktualnie ustawa została znowelizowana w kierunku ułatwienia i zwiększenia pomocy państwa przy dostosowywaniu budynków do wymagań współczesnych, w szczególności z uwagi na dodatkowe koszty przedsięwzięć i ograniczone środki użytkowników obiektów budowlanych.

Nowelizacja ustawy [3] przewiduje m.in. wsparcie finansowe oraz reguluje warunki jego uzyskania dla inwestorów dokonujących wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym wzmocnienia warstw fakturowych w budynkach wybudowanych w technologiach wielkopłytowych. Skierowana jest więc do szerokiego spektrum społeczeństwa, beneficjentami zmiany ustawy są bowiem samorządy gminne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a więc instytucje reprezentujące większość mieszkańców budynków w Polsce.

Literatura

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DzU z dnia 18 marca 2020, poz. 471).
 3. Ustawa z dnia 20 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU z 12 marca 2020 r. poz. 412).
 4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2019 r. poz. 1065).
 5. J. Szulc i in., „Budownictwo wielkopłytowe. Raport o stanie technicznym”, www.budowlaneabc.gov.pl.
 6. J. Sieczkowski, J. Szulc, „Ściany trójwarstwowe w budynkach wielkopłytowych”, „Inżynier budownictwa” 10/2019.
 7. J. Szulc, „Diagnozowanie techniczne budynków wzniesionych w technologiach uprzemysłowionych. Systemy wielkopłytowe. Ogólne wytyczne”, Seria Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 496/2019, Warszawa 2018.
 8. L. Runkiewicz i in., „Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych”, cz. 1 „Przegląd budowlany” 7–8/2014, cz. 2 „Przegląd budowlany” 9/2014.
 9. M. Wójtowicz, „Trwałość budynków wielkopłytowych w świetle badań”, XIII Konferencja naukowo-techniczna, WPRB, Cedzyna 2014.
10. R. Zamorowska, J. Sieczkowski, „Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich”, Seria Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zeszyt C8, ITB, Warszawa 2019.
11. K. Konieczny, „Dodatkowe połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną wielkopłytowych ścian zewnętrznych. Budynki wielkopłytowe–wymagania podstawowe”, zeszyt 4, ITB, Warszawa 2002.
12. Narodowy Program Mieszkaniowy, Uchwała Rządu RP nr 115/2016 z dnia 27 września 2016 r., www.gov.pl.
13. L. Runkiewicz, J. Szulc, J. Sieczkowski, „Nowe propozycje finansowania termomodernizacji i remontów obiektów budowlanych”, „Budownictwo i Prawo” 1/2020.
14. L. Runkiewicz, J. Szulc, J. Sieczkowski, „Techniczna i ekonomiczna propozycja rozwiązania problemu ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych”, „Builder” 5/2020.
15. L. Runkiewicz, J. Szulc, J. Sieczkowski, „Termomodernizacja budynków wielkopłytowych. Aspekty techniczne i finansowe”, „Przegląd Budowlany” 5/2020.
16. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU z 2018 r. poz. 2389, z późniejszymi zmianami).

Komentarze

 • MS MS, 08.04.2021r., 11:18:01 To już jest wersja archiwalna! Nowa wersja ustawy X 2020

Powiązane

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Warunki brzegowe w modelowaniu procesów cieplno-wilgotnościowych w ścianach ocieplanych od wewnątrz

Warunki brzegowe w modelowaniu procesów cieplno-wilgotnościowych w ścianach ocieplanych od wewnątrz Warunki brzegowe w modelowaniu procesów cieplno-wilgotnościowych w ścianach ocieplanych od wewnątrz

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne w zakresie ochrony cieplnej wpływają na kształtowanie działań związanych z projektowaniem budynków nowych, a także z utrzymaniem i eksploatacją budynków istniejących...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne w zakresie ochrony cieplnej wpływają na kształtowanie działań związanych z projektowaniem budynków nowych, a także z utrzymaniem i eksploatacją budynków istniejących [1].

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni, mgr inż. Tomasz Majewski Charakterystyka i zakres stosowania tynków

Charakterystyka i zakres stosowania tynków Charakterystyka i zakres stosowania tynków

Wyprawy tynkarskie, potocznie nazywane tynkami, wykorzystywane są w budownictwie od wielu tysiącleci. Niektóre rodzaje tynków stosowane są w niemal niezmienionej postaci do dnia dzisiejszego, jednak wiele...

Wyprawy tynkarskie, potocznie nazywane tynkami, wykorzystywane są w budownictwie od wielu tysiącleci. Niektóre rodzaje tynków stosowane są w niemal niezmienionej postaci do dnia dzisiejszego, jednak wiele nowych typów wypraw tynkarskich opracowano w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Kiedyś przeważnie były przygotowywane w całości na budowie, obecnie w większości przypadków wytwarzane są w postaci suchych mieszanek, gotowych do zarobienia wodą, lub jako gotowe masy tynkarskie do ułożenia na powierzchni.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno, mgr inż. Natalia Budnik Wybrane zagadnienia docieplania przegród zewnętrznych budynków od wewnątrz

Wybrane zagadnienia docieplania przegród zewnętrznych budynków od wewnątrz Wybrane zagadnienia docieplania przegród zewnętrznych budynków od wewnątrz

Niejednokrotnie w praktyce budowlanej zdarzają się przypadki braku możliwości poprawy parametrów termoizolacyjnych zewnętrznych przegród budowlanych, po ich zewnętrznych stronach. Wówczas do wyboru mogą...

Niejednokrotnie w praktyce budowlanej zdarzają się przypadki braku możliwości poprawy parametrów termoizolacyjnych zewnętrznych przegród budowlanych, po ich zewnętrznych stronach. Wówczas do wyboru mogą pozostać głównie dwa rozwiązania, tj. pozostawienie istniejącego stanu bez zmian lub też wprowadzenie materiałów termoizolacyjnych do wnętrza obiektów budowlanych [1].

Marcin Feliks Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków

Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków Rola termoizolacji w systemach ETICS wobec rosnących wymagań ochrony cieplnej budynków

Czym jest kompleksowa termomodernizacja? Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między...

Czym jest kompleksowa termomodernizacja? Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między współczynnikiem przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego a jego grubością.

Jarosław Guzal Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian

Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian Piotr Woźny: Program Czyste Powietrze wymaga zmian

Piotr Woźny - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze" - w rozmowie z Jarosławem Guzalem omawia zasady działania programu i wyjaśnia, jak można jeszcze ulepszyć jego założenia.

Piotr Woźny - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze" - w rozmowie z Jarosławem Guzalem omawia zasady działania programu i wyjaśnia, jak można jeszcze ulepszyć jego założenia.

Krzysztof Krzemień, dyrektor techniczny Termo Organika Styropian grafitowy w systemach ETICS - ekonomiczne i efektywne ocieplenie ścian zewnętrznych budynków

Styropian grafitowy w systemach ETICS - ekonomiczne i efektywne ocieplenie ścian zewnętrznych budynków

Dobre ocieplenie czyni budynek tańszym w eksploatacji i bardziej komfortowym w użytkowaniu niż budynki słabo ocieplone lub nieposiadające ocieplenia. Z tym zdaniem trudno dzisiaj się nie zgodzić, wszak...

Dobre ocieplenie czyni budynek tańszym w eksploatacji i bardziej komfortowym w użytkowaniu niż budynki słabo ocieplone lub nieposiadające ocieplenia. Z tym zdaniem trudno dzisiaj się nie zgodzić, wszak nowo budowane budynki mieszkalne lub publiczne są już w zdecydowanej większości klasyfikowane jako energooszczędne.

dr inż. Jarosław Szulc Ogólny stan techniczny budynków wielkopłytowych w aspekcie historycznych nieprawidłowości systemowych

Ogólny stan techniczny budynków wielkopłytowych w aspekcie historycznych nieprawidłowości systemowych Ogólny stan techniczny budynków wielkopłytowych w aspekcie historycznych nieprawidłowości systemowych

Użytkowane obecnie budynki wielkopłytowe zostały wzniesione w czasie, gdy w produkcji i wykonawstwie panował prymat ilości nad jakością. Pośpiech i oszczędności w projektowaniu budynków oraz niska jakość...

Użytkowane obecnie budynki wielkopłytowe zostały wzniesione w czasie, gdy w produkcji i wykonawstwie panował prymat ilości nad jakością. Pośpiech i oszczędności w projektowaniu budynków oraz niska jakość materiałów, produkcji prefabrykatów i ich niestaranny montaż powodowały powstawanie błędów mających istotny wpływ na dalszą eksploatację budynków. Na początkowy stan techniczny nakładały się również zaniedbania w zakresie właściwego utrzymania budynków już w okresie ich eksploatacji.

prof. dr hab. inż. Walery Jezierski, dr inż. Beata Sadowska Zmiany wymaganej izolacyjności cieplnej przegród i ich wpływ na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku

Zmiany wymaganej izolacyjności cieplnej przegród i ich wpływ na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku Zmiany wymaganej izolacyjności cieplnej przegród i ich wpływ na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku

Wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków w Polsce przeniesiono w roku 1997 z norm do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W 2008 roku...

Wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków w Polsce przeniesiono w roku 1997 z norm do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W 2008 roku znowelizowano ten dokument i względem wszystkich budynków postawiono wymaganie alternatywne dotyczące maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła przegród lub wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi - wybrane aspekty wykonawcze

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi - wybrane aspekty wykonawcze Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi - wybrane aspekty wykonawcze

W przypadku ścian warstwowych, aby uzyskać odpowiednią izolacyjność cieplną w postaci współczynnika przenikania ciepła U, należy dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej.

W przypadku ścian warstwowych, aby uzyskać odpowiednią izolacyjność cieplną w postaci współczynnika przenikania ciepła U, należy dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej.

mgr inż. Przemysław Brzyski, dr hab. inż. Stanisław Fic Właściwości termoizolacyjne materiału ściennego opartego na wapnie i paździerzach konopnych

Właściwości termoizolacyjne materiału ściennego opartego na wapnie i paździerzach konopnych Właściwości termoizolacyjne materiału ściennego opartego na wapnie i paździerzach konopnych

Tradycyjne materiały termoizolacyjne, takie jak styropian, pianka poliuretanowa oraz wełna mineralna, produkowane są przy wykorzystaniu paliw kopalnych, a także innych nieodnawialnych zasobów przyrody....

Tradycyjne materiały termoizolacyjne, takie jak styropian, pianka poliuretanowa oraz wełna mineralna, produkowane są przy wykorzystaniu paliw kopalnych, a także innych nieodnawialnych zasobów przyrody. Ich produkcja wiąże się z dużym zużyciem energii oraz emisją dwutlenku węgla. Pojawia się także problem utylizacji tych materiałów po zakończeniu cyklu życia, wiążący się również ze znacznym nakładem energii. Zasadne jest wykorzystanie materiałów termoizolacyjnych, które mają właściwości proekologiczne...

dr inż. Jarosław Szulc Możliwości techniczne napraw lub wzmocnienia budynków z wielkiej płyty

Możliwości techniczne napraw lub wzmocnienia budynków z wielkiej płyty Możliwości techniczne napraw lub wzmocnienia budynków z wielkiej płyty

Wieloletnie stosowanie technologii wielkopłytowych stwarzało możliwość projektowego doskonalenia prototypowych rozwiązań systemowych. Z uwagi jednak na ogromną skalę zastosowania tej technologii, np. w...

Wieloletnie stosowanie technologii wielkopłytowych stwarzało możliwość projektowego doskonalenia prototypowych rozwiązań systemowych. Z uwagi jednak na ogromną skalę zastosowania tej technologii, np. w budownictwie mieszkaniowym (z ujednoliconymi rozwiązaniami konstrukcyjno-budowlanymi), sytuacja taka mogła prowadzić do wielokrotnego powtarzania błędnych rozwiązań.

dr hab. inż. Romuald Orłowicz, dr inż. Piotr Tkacz , dr inż. Aleksander Gorszkov Stateczność i termoizolacyjność ścian zewnętrznych pozostawionych po rozebraniu kamienic

Stateczność i termoizolacyjność ścian zewnętrznych pozostawionych po rozebraniu kamienic Stateczność i termoizolacyjność ścian zewnętrznych pozostawionych po rozebraniu kamienic

Podczas modernizacji budynków zabytkowych, z uwagi na duże zużycie konstrukcji nośnych, powstaje niekiedy konieczność ich częściowego rozebrania z pozostawieniem ścian zewnętrznych, wykazujących walory...

Podczas modernizacji budynków zabytkowych, z uwagi na duże zużycie konstrukcji nośnych, powstaje niekiedy konieczność ich częściowego rozebrania z pozostawieniem ścian zewnętrznych, wykazujących walory estetyczne i historyczne.

dr inż. Jerzy Szyszka Badanie poprawy bilansu okna przez instalację dodatkowego okna wewnętrznego

Badanie poprawy bilansu okna przez instalację dodatkowego okna wewnętrznego Badanie poprawy bilansu okna przez instalację dodatkowego okna wewnętrznego

Jedną z podstawowych cech budownictwa zrównoważonego jest ograniczenie zużycia energii zarówno w trakcie budowy, jak i eksploatacji budynków. W nowo budowanych obiektach przykłada się wagę do oporu termicznego...

Jedną z podstawowych cech budownictwa zrównoważonego jest ograniczenie zużycia energii zarówno w trakcie budowy, jak i eksploatacji budynków. W nowo budowanych obiektach przykłada się wagę do oporu termicznego przegród, stosując materiały gwarantujące coraz wyższą wartość ich oporu termicznego.

Jarosław Guzal Grupa PSB: To będzie dobry rok

Grupa PSB: To będzie dobry rok Grupa PSB: To będzie dobry rok

O rozwoju rynku materiałów budowlanych podczas tegorocznego sezonu oraz o tym, jak poprawić stan mieszkalnictwa w Polsce mówią Bogdan Panhirsz, dyrektor zarządu Grupy PSB Handel, i Mirosław Lubarski, członek...

O rozwoju rynku materiałów budowlanych podczas tegorocznego sezonu oraz o tym, jak poprawić stan mieszkalnictwa w Polsce mówią Bogdan Panhirsz, dyrektor zarządu Grupy PSB Handel, i Mirosław Lubarski, członek zarządu Grupy PSB Handel.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Tomasz Steidl, dr inż. Jan Antoni Rubin Prognozowanie powstawania grzybów pleśniowych na powierzchni przegród budowlanych

Prognozowanie powstawania grzybów pleśniowych na powierzchni przegród budowlanych Prognozowanie powstawania grzybów pleśniowych na powierzchni przegród budowlanych

Obecność grzybów pleśniowych w budynkach stanowi duże zagrożenie dla zdrowia mieszkańców z powodu wytwarzania przez nie mikotoksyn i alergenów. Grzyby mają przy tym niewielkie wymagania pokarmowe i ogromne...

Obecność grzybów pleśniowych w budynkach stanowi duże zagrożenie dla zdrowia mieszkańców z powodu wytwarzania przez nie mikotoksyn i alergenów. Grzyby mają przy tym niewielkie wymagania pokarmowe i ogromne możliwości przystosowawcze. Poznaj przyczyny występowania grzybów pleśniowych.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Ernst Richter Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego

Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego

Termomodernizacja budynków zabytkowych stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać zarówno rozwiązania mające na celu ograniczenie...

Termomodernizacja budynków zabytkowych stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać zarówno rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia energii, ale także zachowanie dotychczasowego zabytkowego charakteru obiektu. Budynkami poddawanymi od kilkunastu lat szerokim działaniom termomodernizacyjnym są obiekty oświaty.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, Kamil Andruszkiewicz Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii Analiza wybranych działań termomodernizacyjnych w celu osiągnięcia standardu dla budynku o niskim zużyciu energii

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70%...

Nieuniknioną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego jest m.in. wzrost zapotrzebowania na energię. Proces ten wiąże się z nieustanną eksploatacją surowców naturalnych, których ilość jest ograniczona. Aż 70% energii przeznaczane jest na ogrzewanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych (zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych).

dr inż. Maciej Robakiewicz Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE...

W lipcu 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Jarosław Guzal Izolacje w konserwacji zabytków

Izolacje w konserwacji zabytków Izolacje w konserwacji zabytków

O tym, czy branża izolacyjna sprostała wyzwaniom związanym z renowacją zabytków, oraz o trendach w sztuce konserwatorskiej, mówi Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

O tym, czy branża izolacyjna sprostała wyzwaniom związanym z renowacją zabytków, oraz o trendach w sztuce konserwatorskiej, mówi Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Janusz Belok, dr inż. Tomasz Steidl Termowizja w diagnostyce budynków

Termowizja w diagnostyce budynków Termowizja w diagnostyce budynków

Poznaj podstawowe pojęcia stosowane w termografii. Jakie błędy popełniają najczęściej osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej?

Poznaj podstawowe pojęcia stosowane w termografii. Jakie błędy popełniają najczęściej osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej?

HONTER Company Polska Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych....

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych. Warunkiem skorzystania z dofinansowania, na jakie pozwala ustawa, jest audyt energetyczny. Najczęściej pierwszym i kluczowym etapem termomodernizacji okazuje się remont izolacji cieplnej, prowadzący do ograniczenia wydatków na energię. Istnieje kilka powodów, dla których pianka natryskowa świetnie...

mgr inż. Paweł Gaciek, dr inż. Mariusz Gaczek, dr inż. Mariusz Garecki Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS

Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS Sposoby mocowania ociepleń do powierzchni ścian według technologii ETICS

Ocieplenia w technologii ETICS, wcześniej znanej jako metoda lekka mokra, a następnie jako BSO (Bezspoinowy System Ociepleń) za instrukcjami ITB (334/96 oraz 334/2002), od ponad 25 lat w naszym kraju są...

Ocieplenia w technologii ETICS, wcześniej znanej jako metoda lekka mokra, a następnie jako BSO (Bezspoinowy System Ociepleń) za instrukcjami ITB (334/96 oraz 334/2002), od ponad 25 lat w naszym kraju są podstawową formą zwiększania izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych wszelkich budynków: niskich i wysokich, mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej, zarówno nowych, jak i już istniejących.

Krystyna Stankiewicz Nowa ulga na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Nowa ulga na przedsięwzięcia termomodernizacyjne Nowa ulga na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

27 sierpnia 2018 r. resort przedstawił do konsultacji projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby...

27 sierpnia 2018 r. resort przedstawił do konsultacji projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wprowadzający ulgę podatkową, zwaną termomodernizacyjną, dla właścicieli domów jednorodzinnych.

mgr inż. Paweł Gaciek Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków

Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków Skażenie mikrobiologiczne na zewnętrznych powierzchniach ocieplonych elewacji budynków

W otoczeniu budynku występuje ogromna ilość drobnoustrojów, z których część może mieć niekorzystny wpływ na estetykę i trwałość budynku.

W otoczeniu budynku występuje ogromna ilość drobnoustrojów, z których część może mieć niekorzystny wpływ na estetykę i trwałość budynku.

Najnowsze produkty i technologie

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią? Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej...

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej hydroizolacji.

HONTER Company Polska Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter

Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter

Podczas gdy wielu końcowych klientów w ogóle nie wie o istnieniu takiego parametru w termoizolacji, tak naprawdę jest on kluczową wartością, jaką inwestor powinien kierować się podczas podejmowania decyzji...

Podczas gdy wielu końcowych klientów w ogóle nie wie o istnieniu takiego parametru w termoizolacji, tak naprawdę jest on kluczową wartością, jaką inwestor powinien kierować się podczas podejmowania decyzji co do wykorzystanych materiałów. Jednocześnie wykonawca izolacji, ze względu na rzetelność, która na rynku budowlanym jest najbardziej w cenie, również powinien być świadom, tego jaką pianę natryskuje i jak się ona zachowa nawet kilka dekad po instalacji.

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.