Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Agnieszka Stawiarska Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych

Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych

Od ponad roku program „Czyste Powietrze” dofinansowujący remonty domów jednorodzinnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie bez przyczyny. Wyższe dofinansowanie, wyższe dotacje do kompleksowej termomodernizacji...

Od ponad roku program „Czyste Powietrze” dofinansowujący remonty domów jednorodzinnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie bez przyczyny. Wyższe dofinansowanie, wyższe dotacje do kompleksowej termomodernizacji i prefinansowanie dla wykonawców skutecznie zachęciły do składania wniosków o dotację.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the...

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the last resort). Jeśli branża budowlana chce realizować ideę i cele ekorozwoju, musi odejść od podejścia „weź, wyprodukuj, wyrzuć”. Międzynarodowa firma Arup opracowała raport prezentujący zasady projektowania zgodnego z koncepcją regeneracyjną.

Materiały prasowe news Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu w Warszawie

Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu w Warszawie Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu w Warszawie

Od 1 lipca 2024 r. w stolicy działa Strefa Czystego Transportu (SCT). Nowe przepisy mają poprawić jakość powietrza i zdrowie mieszkańców poprzez ograniczenie wjazdu pojazdów o wysokiej emisji spalin. Polski...

Od 1 lipca 2024 r. w stolicy działa Strefa Czystego Transportu (SCT). Nowe przepisy mają poprawić jakość powietrza i zdrowie mieszkańców poprzez ograniczenie wjazdu pojazdów o wysokiej emisji spalin. Polski Alarm Smogowy rozpoczyna kampanię promującą Strefę.

Raport o jakości powietrza w Polsce – propozycje działań naprawczych

Materiały prasowe | 2022-02-11
Raport o jakości powietrza w Polsce – propozycje działań naprawczych, fot. www.pixabay.com

Raport o jakości powietrza w Polsce – propozycje działań naprawczych, fot. www.pixabay.com

Choć jakość powietrza w Polsce systematycznie się poprawia, tempo koniecznych do wprowadzenia zmian jest wciąż niewystarczające, szczególnie w zakresie dużych miast, a często także miejscowości uzdrowiskowych. Dodatkową barierą są koszty niezbędne do realizacji działań naprawczych, wśród których warto wymienić: wymiany pieców/kotłów, termomodernizacje budynków, domowe instalacje OZE, zarządzanie wymianami oraz uchwałami antysmogowymi, inwentaryzacje emisji z indywidualnych źródeł ciepła, edukację oraz kontrole zachowania obowiązujących przepisów. Niemniej jednak kierunki działań związanych z poprawą jakości powietrza wpisano jako priorytetowe na najbliższe lata, co może dawać realną szansę na poprawę sytuacji w perspektywie do 2030 r.

Zobacz także

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

W raporcie UN Global Compact Network Poland „Jakość powietrza w Polsce – stan obecny i propozycje działań naprawczych” oceniono wyniki działań w zakresie monitorowania jakości powietrza w Polsce, z uwzględnieniem norm Swiatowej Organizacji Zdowia WHO i nadal powszechnego zjawiska smogu w miastach. Dokument zawiera  również zalecenia dla miast i gmin w Polsce na rzecz polepszenia jakości powietrza w ich regionie.  

Do udziału w raporcie zaproszono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, biznesu oraz reprezentantów ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych.  

Istotną część raportu stanowią także wyniki ankiety o działaniach samorządów na rzecz poprawy jakości powietrza. Badanie ankietowe skupia się głównie na przeglądzie rodzaju, efektywności i monitoringu podejmowanych działań, bazując na dotychczasowych doświadczeniach europejskich. 

1. Zarówno wypowiedź GIOŚ, jak i wyniki analiz pomiarów stężeń zanieczyszczeń, wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wskazują na systematyczną poprawę jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 (dotyczy to obszaru całego kraju, w tym także uzdrowisk). Średnie roczne stężenia benzo(a)pirenu, który ma szczególnie istotny negatywny wpływ na zdrowie ludzi, zmniejszyły się także w ostatnich latach, jednak postęp w redukcji stężeń tego zanieczyszczenia nie ma tak dużego tempa, jak w przypadku pyłu zawieszonego. Przekroczenia poziomu docelowego benzo(a) pirenu nadal obejmują znaczne obszary Polski i stanowią poważny problem i zagrożenie dla zdrowia ludzi.

2. Do redukcji stężeń zanieczyszczeń przyczyniają się w głównej mierze prowadzone działania naprawcze, ale także warunki meteorologiczne panujące w danym roku.

Pandemia mogła mieć wpływ na obniżony poziom zanieczyszczeń w roku 2020, w  szczególności dwutlenku azotu, spowodowany wprowadzonym lockdownem i związanymi z nim ograniczeniami w możliwości przemieszczania się.

Poznaj też: Rolę ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

3. Pojawiające się nadal przekroczenia wartości normatywnych, obserwowane głównie w południowych strefach Polski, świadczą o konieczności prowadzenia dalszych, zintensyfikowanych działań naprawczych na rzecz poprawy jakości powietrza.

4. Działania te określane są w programach ochrony powietrza, opracowanych przede wszystkim ze względu na przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych: pyłu zawieszonego PM10 i  PM2,5, a także i benzo(a)pirenu. W przypadku 3 województw (śląskie, wielkopolskie oraz łódzkie) program opracowano również ze względu na przekroczenia poziomu docelowego ozonu5, a największe miasta (Warszawa, Kraków, aglomeracja górnośląska oraz Wrocław) wymagały przygotowania programu ze względu na występowanie przekroczeń stężeń dwutlenku azotu (NO2).

5. Główną przyczyną występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń pyłowych jest spalanie w domowych piecach paliw stałych. Z kolei za przekroczenia standardów NO2 w miastach odpowiada przede wszystkim transport. Działania naprawcze skupiają się przede wszystkim na działaniach związanych z redukcją emisji z indywidualnych systemów grzewczych na paliwa stałe, wśród których warto wymienić: wymiany pieców/kotłów, termomodernizację budynków, domowe instalacje OZE, zarządzanie wymianami oraz uchwałami antysmogowymi, inwentaryzacje emisji z indywidualnych źródeł ciepła, edukację oraz kontrole zachowania obowiązujących przepisów.

6. Największe redukcje są przewidywane tam, gdzie planuje się największe ilości wymian i szacuje największe koszty działań, czyli w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, podkarpackim i małopolskim.

7. Działania wskazane do realizacji w  programach rozłożone zostały w większości stref na lata 2021–2026. 

8. W  ramach programu „Czyste Powietrze” od września 2018 do 10 grudnia 2021 r. złożono ponad 368 tysięcy wniosków, podpisano 290 tysięcy umów na dofinansowanie w kwocie blisko 4,8 mld złotych na wymianę około 315 000 źródeł ciepła, co wg wyliczeń z POP stanowi ok. 10% potrzeb.

9. Suma planowanych kosztów działań ujętych w programach ochrony powietrza to około 50,43 mld zł do wydatkowania w przeciągu 6 lat. Przy czym należy pamiętać, że w większości tych programów nie uwzględniono kosztów termomodernizacji, więc koszty podejmowanych działań są jeszcze wyższe.

Koszty wymiany pieców/kotłów to ponad 44 miliardy zł, i mają one największy udział sięgający aż 88% kosztów całkowitych.

10. Jednym z głównych narzędzi do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza z  indywidualnych systemów ogrzewania są uchwały sejmików samorządowych, tzw. uchwały antysmogowe. Zostały one uchwalone w 14 województwach, tylko podlaskie i  warmińsko-mazurskie nie wprowadziły żadnych ograniczeń.

11. Uchwały te mają zróżnicowany zakres dotyczący zarówno rodzaju paliw, jak i dopuszczonych instalacji do użytkowania oraz terminów wejścia w życie przepisów. Większość uchwał wprowadza ograniczenia dotyczące jakości paliw stałych oraz zakaz stosowania pieców/kotłów pozaklasowych (kopciuchów). W większości województw nie będzie można stosować kotłów pozaklasowych już od roku 2022–2024.

12. Do realizacji działań zawartych w uchwałach antysmogowych niezbędne są środki finansowe skierowane na wsparcie wymian przestarzałych instalacji, edukację mieszkańców w zakresie konieczności realizacji tych działań, a także na systematyczne kontrole przestrzegania realizacji przepisów. Środki te znajdują się w rządowych programach, np. „Czyste Powietrze” czy „Stop Smog”, ale również w regionalnych programach operacyjnych, projektach unijnych (np. LIFE) czy środkach własnych gmin.

13. Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych gmin, należących w dużej części do sieci NAZCA, gminy borykają się przede wszystkim z problemami finansowymi na podejmowanie działań naprawczych. Jako problem wskazują także ciągle niską świadomość mieszkańców, co do konieczności podjęcia działań.

14. Gminy koncentrują się głównie na kontynuacji dotychczasowych działań, w tym na wymianie indywidualnych źródeł ciepła, powiększeniu powierzchni zielonych, inwestycjach w zakresie transportu zbiorowego oraz inwentaryzacjach źródeł ciepła. Jako priorytety wskazują przede wszystkim konieczność wdrożenia bardziej restrykcyjnych norm dla paliw stałych oraz wprowadzenie przepisów wspomagających egzekwowanie prawa, zwłaszcza w odniesieniu do kontroli palenisk. Chcąc ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, w szczególności w zakresie dwutlenku azotu, gminy, a szczególnie aglomeracje, inwestują także w infrastrukturę rowerową oraz ekologiczny transport publiczny.

15. Priorytet dla takich działań wynika również z celów klimatycznych nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027, która promuje wszelkie działania związane z ograniczeniem zmian klimatu.

16. Intensywność wymian pieców nie przebiega na terenie kraju w sposób równomierny. Niestety są regiony pozostające w tyle, a także takie, które są już bardzo zaawansowane. Do tych drugich należy miasto Kraków, gdzie wymieniono ok. 80% źródeł ciepła, z czego 40% w ostatnich kilku latach.

17. Możliwość monitorowania efektów realizowanych działań naprawczych jest bardzo ważnym aspektem zarządzania jakością powietrza. Samorządy w Polsce korzystają w dużej mierze z ułatwień informatycznych w zakresie inwentaryzacji emisji i obliczeń efektu ekologicznego. Jednakże pozostaje wciąż duża grupa miast, która chętnie wdrożyłaby odpowiednie rozwiązania, ale z różnych przyczyn (finansowych, kadrowych) nie może sobie na to pozwolić. Ujednolicenie narzędzi i metod wydaje się jednym z ważniejszych aspektów porządkujących sytuację związaną z realizacją działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza.

18. Wśród rozwiązań, które zyskują na popularności, znajdują się przede wszystkim urządzenia do bieżącego monitoringu jakości powietrza. Sama analiza zanieczyszczeń może jednak okazać się niewystarczająca, o ile dane nie wskazują także ich przyczyny. Aby móc efektywnie walczyć ze smogiem, dane dotyczące jakości powietrza na danym obszarze warto zestawić z danymi na temat udziałów źródeł zanieczyszczeń w tym obszarze.

19. Obecne technologie w różnym stopniu wspierają gminy w procesie przekształcania się w prawdziwe zrównoważone zielone miasta, jednak do tego konieczna jest odpowiednia integracja istniejących już systemów.

20. Priorytetem dla respondentów ankiet jest przede wszystkim kontynuacja działań w zakresie ochrony powietrza, dostępność i pozyskanie środków, wprowadzanie nowych przepisów prawa, ułatwiających finansowanie i prowadzenie działań w tym zakresie.

Głosy zarówno z poziomu krajowego (Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, GIOŚ, NFOŚiGW), z poziomu regionalnego (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) oraz lokalnego (Urząd Miasta Stołecznego Warszawa i Urząd Miasta Bydgoszcz) wskazują na pełne zaangażowanie w działania na rzecz poprawy jakości powietrza na wszystkich szczeblach. Zaangażowanie wszystkich interesariuszy, od instytucji rządowych, poprzez samorząd regionalny, a kończąc na samorządach lokalnych, jest niezbędnym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu w zakresie poprawy jakości powietrza.

Przed nami nowa perspektywa finansowa, która wspierać będzie działania w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez różne instrumenty realizowane ze środków unijnych na lata 2021–2027. Do finansowania obszaru poprawy jakości powietrza posłuży m.in. znana z poprzednich okresów programowania Polityka Spójności oraz Krajowy Plan Odbudowy jako solidarna odpowiedź UE na bezprecedensowy kryzys związany z pandemią.

Wyzwanie związane z poprawą jakości powietrza musi być traktowane kompleksowo przez pryzmat wielu obszarów problemowych: Monitoring i jakość powietrza, Zrównoważony transport, Zrównoważone budownictwo, Planowanie przestrzenne, Rozwój terenów zieleni miejskiej, Paliwa i technologie grzewcze, Technologia i Edukacja. Tworzone dokumenty strategiczne w tym projektowana Krajowa Polityka Miejska 2030 powinna w taki właśnie sposób podchodzić do kwestii jakości powietrza.

Czy uda się osiągnąć cele redukcji stężeń na rok 2026 założone w przyjętych programach ochrony powietrza? Dotychczasowe działania w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza pokazują, że jest to proces długotrwały i na mierzalne efekty działań trzeba czekać. Kierunki działań związanych z poprawą jakości powietrza wpisano jako priorytetowe na najbliższe lata, co może dawać szansę na ich osiągnięcie w perspektywie 2030 r. 

Źródło: UN Global Compact Network Poland

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Ekologiczny aspekt działalności ważny dla ponad trzech czwartych firm z branży budowlanej

Ekologiczny aspekt działalności ważny dla ponad trzech czwartych firm z branży budowlanej Ekologiczny aspekt działalności ważny dla ponad trzech czwartych firm z branży budowlanej

51 proc. firm z branży budowlanej minimalizuje papierowy obieg dokumentów, a 47 proc. stawia na obniżanie energochłonności swoich zakładów – to wyniki badania „Inwestycje w branży budowlanej” zrealizowanego...

51 proc. firm z branży budowlanej minimalizuje papierowy obieg dokumentów, a 47 proc. stawia na obniżanie energochłonności swoich zakładów – to wyniki badania „Inwestycje w branży budowlanej” zrealizowanego przez Siemens Financial Services w Polsce. Takie dane wskazują, że dla dużej części firm z tej branży wpływ ich biznesu na środowisko nie jest obojętny.

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Zielony dach w mieście – ekonomia w ekologicznym wydaniu

Zielony dach w mieście – ekonomia w ekologicznym wydaniu Zielony dach w mieście – ekonomia w ekologicznym wydaniu

Budownictwo to nadal znaczące źródło krajowego PKB. Teraz, gdy proste rezerwy rozwoju są na wyczerpaniu, rynek budowlany wymusza wyszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, co sprawia, że branża ta wręcz skazana...

Budownictwo to nadal znaczące źródło krajowego PKB. Teraz, gdy proste rezerwy rozwoju są na wyczerpaniu, rynek budowlany wymusza wyszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, co sprawia, że branża ta wręcz skazana jest na poszukiwanie nowych dróg ekspansji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Innowacje budowlane 2024 – produkty i usługi

Innowacje budowlane 2024 – produkty i usługi Innowacje budowlane 2024 – produkty i usługi

Wyzwania i problemy w budownictwie są siłą napędową rozwoju branży, która musi szukać coraz to nowszych i doskonalszych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań.

Wyzwania i problemy w budownictwie są siłą napędową rozwoju branży, która musi szukać coraz to nowszych i doskonalszych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Nowoczesne dachy w budownictwie zrównoważonym

Nowoczesne dachy w budownictwie zrównoważonym Nowoczesne dachy w budownictwie zrównoważonym

28 września w Warszawie odbędzie się konferencja szkoleniowa pt. „Nowoczesne dachy w budownictwie zrównoważonym – dachy wielkopowierzchniowe, użytkowe, zielone”.

28 września w Warszawie odbędzie się konferencja szkoleniowa pt. „Nowoczesne dachy w budownictwie zrównoważonym – dachy wielkopowierzchniowe, użytkowe, zielone”.

Materiały prasowe news Narzędzia BIM dla architektów i inżynierów

Narzędzia BIM dla architektów i inżynierów Narzędzia BIM dla architektów i inżynierów

Cemex, producent cementu, betonu i kruszyw, opracował szereg unikalnych rozwiązań w zakresie modelowania informacji o budynku (BIM), przeznaczonych do projektowania i zarządzania projektami budowlanymi....

Cemex, producent cementu, betonu i kruszyw, opracował szereg unikalnych rozwiązań w zakresie modelowania informacji o budynku (BIM), przeznaczonych do projektowania i zarządzania projektami budowlanymi. Opracowane przez firmę narzędzia cyfrowe wspierają klientów, pozwalając im znaleźć najlepsze produkty i rozwiązania oraz umożliwiają wybór najbardziej innowacyjnej, opłacalnej i zrównoważonej opcji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Robert Małkowski Budownictwo zrównoważone – wybrane aspekty (cz. 11)

Budownictwo zrównoważone – wybrane aspekty (cz. 11) Budownictwo zrównoważone – wybrane aspekty (cz. 11)

W myśl idei budownictwa zrównoważonego zaprojektowanie budynku wymaga podejścia kompleksowego, które uwzględnia wszystkie aspekty związane z procesem budowlanym, tj. projektowanie, budowę, użytkowanie...

W myśl idei budownictwa zrównoważonego zaprojektowanie budynku wymaga podejścia kompleksowego, które uwzględnia wszystkie aspekty związane z procesem budowlanym, tj. projektowanie, budowę, użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymanie obiektu budowlanego. Wymaga to wykorzystania najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych, materiałowych i architektonicznych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news 13. PLGBC Green Building Summit w październiku w Warszawie

13. PLGBC Green Building Summit w październiku w Warszawie 13. PLGBC Green Building Summit w październiku w Warszawie

13. edycja wydarzenia pod hasłem Building (R)evolution w formacie hybrydowym odbędzie się w dniach 5–6 października br. w zrównoważonej przestrzeni Sound Garden Hotel w kompleksie Business Garden w Warszawie...

13. edycja wydarzenia pod hasłem Building (R)evolution w formacie hybrydowym odbędzie się w dniach 5–6 października br. w zrównoważonej przestrzeni Sound Garden Hotel w kompleksie Business Garden w Warszawie oraz w transmisji live. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Redakcja news Powstaje pierwsza w Polsce samowystarczalna energetycznie dzielnica

Powstaje pierwsza w Polsce samowystarczalna energetycznie dzielnica Powstaje pierwsza w Polsce samowystarczalna energetycznie dzielnica

Budowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii niskoemisyjnych Miasteczko Siewierz Jeziorna to dzielnica miasta Siewierz, leżącego na północ od Katowic. Efektem ma być dzielnica jak najbardziej samowystarczalna...

Budowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii niskoemisyjnych Miasteczko Siewierz Jeziorna to dzielnica miasta Siewierz, leżącego na północ od Katowic. Efektem ma być dzielnica jak najbardziej samowystarczalna energetycznie.

Materiały prasowe news Cemex Polska nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR

Cemex Polska nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR Cemex Polska nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR

Po raz kolejny firma Cemex Polska została doceniona za swoje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, otrzymując Srebrny Listek CSR oraz wyróżnienie za dobre...

Po raz kolejny firma Cemex Polska została doceniona za swoje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, otrzymując Srebrny Listek CSR oraz wyróżnienie za dobre praktyki wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju za rok 2022. Nagrody przyznano w trakcie Gali Listków CSR POLITYKI 13 czerwca br.

Materiały prasowe news VI Forum Budowlane – budownictwo zrównoważone

VI Forum Budowlane – budownictwo zrównoważone VI Forum Budowlane – budownictwo zrównoważone

Forum Budowlane w Płocku to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim. Wiodącym tematem bieżącej edycji, która odbędzie się w dniach od 30 czerwca do 1 lipca, będzie budownictwo zrównoważone zarówno w warstwie...

Forum Budowlane w Płocku to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim. Wiodącym tematem bieżącej edycji, która odbędzie się w dniach od 30 czerwca do 1 lipca, będzie budownictwo zrównoważone zarówno w warstwie technicznej, jak i społecznej – w odniesieniu do rozwoju i utrzymania infrastruktury budowlanej.

Materiały prasowe news Sika przejmuje MBCC i umacnia swoją pozycję lidera zrównoważonego rozwoju

Sika przejmuje MBCC i umacnia swoją pozycję lidera zrównoważonego rozwoju Sika przejmuje MBCC i umacnia swoją pozycję lidera zrównoważonego rozwoju

Sika uzyskała wszystkie niezbędne aprobaty prawne na przejęcie Grupy MBCC. Dzięki tej transakcji firma wzmacnia swój zasięg geograficzny zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Poszerza tym samym gamę...

Sika uzyskała wszystkie niezbędne aprobaty prawne na przejęcie Grupy MBCC. Dzięki tej transakcji firma wzmacnia swój zasięg geograficzny zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Poszerza tym samym gamę swoich produktów i usług w pełnym cyklu życia budynku oraz przyspiesza zrównoważoną transformację branży budowlanej.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news O problemach budownictwa na konferencji BUDIN 2023

O problemach budownictwa na konferencji BUDIN 2023 O problemach budownictwa na konferencji BUDIN 2023

W dniach 30–31 marca 2023 r. w Szklarskiej Porębie odbyła się VII Konferencja ­Naukowo-Techniczna BUDIN 2023 „­Aktualne Problemy w Budownictwie Ogólnym i Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych”, zorganizowana...

W dniach 30–31 marca 2023 r. w Szklarskiej Porębie odbyła się VII Konferencja ­Naukowo-Techniczna BUDIN 2023 „­Aktualne Problemy w Budownictwie Ogólnym i Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych”, zorganizowana przez Katedrę Budownictwa Ogólnego Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej pod patronatem Dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, Sekcji Fizyki Budowli oraz Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Państwowej Akademii Nauk,...

dr inż. Adam Ujma news Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym – relacja z konferencji

Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym – relacja z konferencji Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym – relacja z konferencji

W dniach 16–18 listopada 2022 r. odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i technologie energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Konferencję...

W dniach 16–18 listopada 2022 r. odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i technologie energooszczędne – budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Konferencję zorganizowała Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa PCz. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN oddział Katowice.

dr inż. Przemysław Brzyski Kompozyt wapienno-konopny jako materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych

Kompozyt wapienno-konopny jako materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych Kompozyt wapienno-konopny jako materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych

Zgodnie z ideą budownictwa zrównoważonego dąży się obecnie do ograniczenia zużycia surowców nieodnawialnych oraz emisji gazów cieplarnianych w sektorze budownictwa. Jedną z metod jest stosowanie materiałów...

Zgodnie z ideą budownictwa zrównoważonego dąży się obecnie do ograniczenia zużycia surowców nieodnawialnych oraz emisji gazów cieplarnianych w sektorze budownictwa. Jedną z metod jest stosowanie materiałów budowlanych niskoprzetworzonych.

Materiały prasowe news PLGBC opracowało mapę drogową dekarbonizacji budownictwa do 2050 r.

PLGBC opracowało mapę drogową dekarbonizacji budownictwa do 2050 r. PLGBC opracowało mapę drogową dekarbonizacji budownictwa do 2050 r.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało raport „Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050”, który przedstawia założenia i metodykę...

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało raport „Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050”, który przedstawia założenia i metodykę szacowania śladu węglowego budynków w całym cyklu życia.

Zielone budownictwo – ekologiczne projektowanie, nowoczesne technologie i energooszczędne materiały

Zielone budownictwo – ekologiczne projektowanie, nowoczesne technologie i energooszczędne materiały Zielone budownictwo – ekologiczne projektowanie, nowoczesne technologie i energooszczędne materiały

Zarówno Polska, jak i inne kraje UE, stoją przed koniecznością poszerzenia zakresu i przyspieszenia tempa modernizacji energetycznej, co oznacza dla branży konieczność zmiany w postrzeganiu budynku i jego...

Zarówno Polska, jak i inne kraje UE, stoją przed koniecznością poszerzenia zakresu i przyspieszenia tempa modernizacji energetycznej, co oznacza dla branży konieczność zmiany w postrzeganiu budynku i jego funkcjonalności. Natomiast rynek budowlany, chcąc sprostać nowym wyzwaniom środowiskowym i wpisać się w ideę zrównoważonego rozwoju, musi w procesie projektowania i wytwarzania materiałów budowlanych uwzględnić wymóg dekarbonizacji budownictwa. Jest to ważny krok w stronę osiągnięcia neutralności...

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Materiały prasowe news Future In Action – CEMEX testuje zeroemisyjną betonomieszarkę

Future In Action – CEMEX testuje zeroemisyjną betonomieszarkę Future In Action – CEMEX testuje zeroemisyjną betonomieszarkę

CEMEX w Polsce testuje prototyp elektrycznej betonomieszarki w ramach projektu pilotażowego realizowanego przez firmę w wielu krajach. Planowana inwestycja w zeroemisyjne pojazdy stanowi kolejny krok na...

CEMEX w Polsce testuje prototyp elektrycznej betonomieszarki w ramach projektu pilotażowego realizowanego przez firmę w wielu krajach. Planowana inwestycja w zeroemisyjne pojazdy stanowi kolejny krok na drodze do realizacji przez firmę strategii „Future in Action”, której celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ, mgr inż. Katarzyna Stefańska Parametry fizykalne przegród zewnętrznych budynków drewnianych – studium przypadku

Parametry fizykalne przegród zewnętrznych budynków drewnianych – studium przypadku Parametry fizykalne przegród zewnętrznych budynków drewnianych – studium przypadku

Budynki drewniane wpisują się w rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe szeroko rozumianego budownictwa zrównoważonego. W krajach skandynawskich bardzo popularne i powszechnie stosowane jest właśnie budownictwo...

Budynki drewniane wpisują się w rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe szeroko rozumianego budownictwa zrównoważonego. W krajach skandynawskich bardzo popularne i powszechnie stosowane jest właśnie budownictwo drewniane szkieletowe. Mimo że panuje tam chłodniejszy klimat, sprawdza się ono bardzo dobrze, a zaletą tych budynków jest głównie to, że ich obudowa to w większości materiał izolacyjny w postaci wełny mineralnej.

Materiały prasowe news Waldemar Buda ministrem rozwoju i technologii

Waldemar Buda ministrem rozwoju i technologii Waldemar Buda ministrem rozwoju i technologii

Prezydent Andrzej Duda, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, powołał Waldemara Budę na stanowisko ministra rozwoju i technologii.

Prezydent Andrzej Duda, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, powołał Waldemara Budę na stanowisko ministra rozwoju i technologii.

Materiały prasowe news Kongres Budownictwa Polskiego – co zmienić w branży budowlanej?

Kongres Budownictwa Polskiego – co zmienić w branży budowlanej? Kongres Budownictwa Polskiego – co zmienić w branży budowlanej?

Skutki pandemii, dynamiczny wzrost cen materiałów i usług, zmiany prawne i podatkowe – to tylko niektóre wyzwania, z jakimi mierzy się branża budowlana. Co czeka rynek budowlany w najbliższej przyszłości?...

Skutki pandemii, dynamiczny wzrost cen materiałów i usług, zmiany prawne i podatkowe – to tylko niektóre wyzwania, z jakimi mierzy się branża budowlana. Co czeka rynek budowlany w najbliższej przyszłości? O tym rozmawiać będą uczestnicy pierwszego Kongresu Budownictwa Polskiego, który odbędzie się w kwietniu w Poznaniu.

Materiały prasowe news 60 lat innowacji – 60 lat Schöck

60 lat innowacji – 60 lat Schöck 60 lat innowacji – 60 lat Schöck

To, co zaczęło się 2 kwietnia 1962 r. od małej ekipy budowlanej złożonej z pięciu murarzy, w czasie sześciu dekad rozwinęło się w przedsiębiorstwo działające na całym świecie, zatrudniające ponad 1100...

To, co zaczęło się 2 kwietnia 1962 r. od małej ekipy budowlanej złożonej z pięciu murarzy, w czasie sześciu dekad rozwinęło się w przedsiębiorstwo działające na całym świecie, zatrudniające ponad 1100 pracowników i zaopatrujące ponad 40 rynków. Wizja założyciela firmy, Eberharda Schöcka, aby uczynić budownictwo lepszym i nowocześniejszym, kształtuje firmę do dziś. Dzięki licznym innowacjom Schöck wyznaczał i nadal wyznacza standardy w branży budowlanej, a także odgrywa pionierską rolę w istotnych...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Zmarł dr inż. Józef Adamowski

Zmarł dr inż. Józef Adamowski Zmarł dr inż. Józef Adamowski

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 marca 2022 r. w wieku 72 lat zmarł dr inż. Józef Adamowski.

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 marca 2022 r. w wieku 72 lat zmarł dr inż. Józef Adamowski.

Materiały prasowe news Współpraca Politechniki Białostockiej z ITB

Współpraca Politechniki Białostockiej z ITB Współpraca Politechniki Białostockiej z ITB

W dniu 11 marca 2022 r. w siedzibie ITB w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Instytutem Techniki Budowlanej.

W dniu 11 marca 2022 r. w siedzibie ITB w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Instytutem Techniki Budowlanej.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.