Izolacje.com.pl

Materiały prasowe news Ruszył nabór LIFE 2022 – do rozdysponowania aż 598 mln euro

Ruszył nabór LIFE 2022 – do rozdysponowania aż 598 mln euro Ruszył nabór LIFE 2022 – do rozdysponowania aż 598 mln euro

17 maja 2022 r. Komisja UE oficjalnie uruchomiła nowy nabór w ramach programu LIFE i zachęca do składania wniosków.

17 maja 2022 r. Komisja UE oficjalnie uruchomiła nowy nabór w ramach programu LIFE i zachęca do składania wniosków.

Materiały prasowe Politechnika Śląska liderem konsorcjum, które opracuje metody redukcji hałasu urządzeń

Politechnika Śląska liderem konsorcjum, które opracuje metody redukcji hałasu urządzeń Politechnika Śląska liderem konsorcjum, które opracuje metody redukcji hałasu urządzeń

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) hałas jest drugą z przyczyn współczesnych chorób cywilizacyjnych. Nad metodami jego redukcji, w ramach projektu badawczego „Active reduction of noise transmitted...

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) hałas jest drugą z przyczyn współczesnych chorób cywilizacyjnych. Nad metodami jego redukcji, w ramach projektu badawczego „Active reduction of noise transmitted into and from enclosures through encapsulated structures – IN-NOVA”, finansowanego z programu Horyzont Europa, będzie pracować kilkanaście uczelni, koncernów i instytucji z całego świata. Liderem projektu jest Politechnika Śląska, a koordynuje go prof. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej...

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Raport o jakości powietrza w Polsce – propozycje działań naprawczych

Materiały prasowe | 2022-02-11
Raport o jakości powietrza w Polsce – propozycje działań naprawczych, fot. www.pixabay.com

Raport o jakości powietrza w Polsce – propozycje działań naprawczych, fot. www.pixabay.com

Choć jakość powietrza w Polsce systematycznie się poprawia, tempo koniecznych do wprowadzenia zmian jest wciąż niewystarczające, szczególnie w zakresie dużych miast, a często także miejscowości uzdrowiskowych. Dodatkową barierą są koszty niezbędne do realizacji działań naprawczych, wśród których warto wymienić: wymiany pieców/kotłów, termomodernizacje budynków, domowe instalacje OZE, zarządzanie wymianami oraz uchwałami antysmogowymi, inwentaryzacje emisji z indywidualnych źródeł ciepła, edukację oraz kontrole zachowania obowiązujących przepisów. Niemniej jednak kierunki działań związanych z poprawą jakości powietrza wpisano jako priorytetowe na najbliższe lata, co może dawać realną szansę na poprawę sytuacji w perspektywie do 2030 r.

Zobacz także

Materiały prasowe news Pierwsze Banki Spółdzielcze SGB z dopłatami do kredytów z programu Czyste Powietrze

Pierwsze Banki Spółdzielcze SGB z dopłatami do kredytów z programu Czyste Powietrze Pierwsze Banki Spółdzielcze SGB z dopłatami do kredytów z programu Czyste Powietrze

Od 19 stycznia 2022 r. w wybranych Bankach Spółdzielczych zrzeszenia SGB można ubiegać się o ekologiczne kredyty antysmogowe z dotacją z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Kredytobiorcy mogą liczyć...

Od 19 stycznia 2022 r. w wybranych Bankach Spółdzielczych zrzeszenia SGB można ubiegać się o ekologiczne kredyty antysmogowe z dotacją z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Kredytobiorcy mogą liczyć na dopłatę nawet do 37 tys. zł. Dzięki „ścieżce bankowej” klienci dopełnią wszystkich formalności w jednej placówce.

dr inż. Andrzej Konarzewski Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny Zrównoważone budownictwo – wprowadzenie do problematyki oceny

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40%...

Sektor budownictwa dostarcza od 5% do 10% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w każdym kraju na świecie i jest głównym pracodawcą, z 10% zatrudnieniem. W tym samym czasie jest odpowiedzialny za zużycie 40% energii, 50% wszystkich naturalnych zasobów i 60% powstających odpadów. Zrównoważony sektor budowlany jest kluczem będącym w stanie doprowadzić do redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także jest odpowiedzialny za bardziej zrównoważony świat.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

W raporcie UN Global Compact Network Poland „Jakość powietrza w Polsce – stan obecny i propozycje działań naprawczych” oceniono wyniki działań w zakresie monitorowania jakości powietrza w Polsce, z uwzględnieniem norm Swiatowej Organizacji Zdowia WHO i nadal powszechnego zjawiska smogu w miastach. Dokument zawiera  również zalecenia dla miast i gmin w Polsce na rzecz polepszenia jakości powietrza w ich regionie.  

Do udziału w raporcie zaproszono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, biznesu oraz reprezentantów ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych.  

Istotną część raportu stanowią także wyniki ankiety o działaniach samorządów na rzecz poprawy jakości powietrza. Badanie ankietowe skupia się głównie na przeglądzie rodzaju, efektywności i monitoringu podejmowanych działań, bazując na dotychczasowych doświadczeniach europejskich. 

1. Zarówno wypowiedź GIOŚ, jak i wyniki analiz pomiarów stężeń zanieczyszczeń, wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wskazują na systematyczną poprawę jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 (dotyczy to obszaru całego kraju, w tym także uzdrowisk). Średnie roczne stężenia benzo(a)pirenu, który ma szczególnie istotny negatywny wpływ na zdrowie ludzi, zmniejszyły się także w ostatnich latach, jednak postęp w redukcji stężeń tego zanieczyszczenia nie ma tak dużego tempa, jak w przypadku pyłu zawieszonego. Przekroczenia poziomu docelowego benzo(a) pirenu nadal obejmują znaczne obszary Polski i stanowią poważny problem i zagrożenie dla zdrowia ludzi.

2. Do redukcji stężeń zanieczyszczeń przyczyniają się w głównej mierze prowadzone działania naprawcze, ale także warunki meteorologiczne panujące w danym roku.

Pandemia mogła mieć wpływ na obniżony poziom zanieczyszczeń w roku 2020, w  szczególności dwutlenku azotu, spowodowany wprowadzonym lockdownem i związanymi z nim ograniczeniami w możliwości przemieszczania się.

Poznaj też: Rolę ekologii w budownictwie – zrównoważone budownictwo

3. Pojawiające się nadal przekroczenia wartości normatywnych, obserwowane głównie w południowych strefach Polski, świadczą o konieczności prowadzenia dalszych, zintensyfikowanych działań naprawczych na rzecz poprawy jakości powietrza.

4. Działania te określane są w programach ochrony powietrza, opracowanych przede wszystkim ze względu na przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych: pyłu zawieszonego PM10 i  PM2,5, a także i benzo(a)pirenu. W przypadku 3 województw (śląskie, wielkopolskie oraz łódzkie) program opracowano również ze względu na przekroczenia poziomu docelowego ozonu5, a największe miasta (Warszawa, Kraków, aglomeracja górnośląska oraz Wrocław) wymagały przygotowania programu ze względu na występowanie przekroczeń stężeń dwutlenku azotu (NO2).

5. Główną przyczyną występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń pyłowych jest spalanie w domowych piecach paliw stałych. Z kolei za przekroczenia standardów NO2 w miastach odpowiada przede wszystkim transport. Działania naprawcze skupiają się przede wszystkim na działaniach związanych z redukcją emisji z indywidualnych systemów grzewczych na paliwa stałe, wśród których warto wymienić: wymiany pieców/kotłów, termomodernizację budynków, domowe instalacje OZE, zarządzanie wymianami oraz uchwałami antysmogowymi, inwentaryzacje emisji z indywidualnych źródeł ciepła, edukację oraz kontrole zachowania obowiązujących przepisów.

6. Największe redukcje są przewidywane tam, gdzie planuje się największe ilości wymian i szacuje największe koszty działań, czyli w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, podkarpackim i małopolskim.

7. Działania wskazane do realizacji w  programach rozłożone zostały w większości stref na lata 2021–2026. 

8. W  ramach programu „Czyste Powietrze” od września 2018 do 10 grudnia 2021 r. złożono ponad 368 tysięcy wniosków, podpisano 290 tysięcy umów na dofinansowanie w kwocie blisko 4,8 mld złotych na wymianę około 315 000 źródeł ciepła, co wg wyliczeń z POP stanowi ok. 10% potrzeb.

9. Suma planowanych kosztów działań ujętych w programach ochrony powietrza to około 50,43 mld zł do wydatkowania w przeciągu 6 lat. Przy czym należy pamiętać, że w większości tych programów nie uwzględniono kosztów termomodernizacji, więc koszty podejmowanych działań są jeszcze wyższe.

Koszty wymiany pieców/kotłów to ponad 44 miliardy zł, i mają one największy udział sięgający aż 88% kosztów całkowitych.

10. Jednym z głównych narzędzi do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza z  indywidualnych systemów ogrzewania są uchwały sejmików samorządowych, tzw. uchwały antysmogowe. Zostały one uchwalone w 14 województwach, tylko podlaskie i  warmińsko-mazurskie nie wprowadziły żadnych ograniczeń.

11. Uchwały te mają zróżnicowany zakres dotyczący zarówno rodzaju paliw, jak i dopuszczonych instalacji do użytkowania oraz terminów wejścia w życie przepisów. Większość uchwał wprowadza ograniczenia dotyczące jakości paliw stałych oraz zakaz stosowania pieców/kotłów pozaklasowych (kopciuchów). W większości województw nie będzie można stosować kotłów pozaklasowych już od roku 2022–2024.

12. Do realizacji działań zawartych w uchwałach antysmogowych niezbędne są środki finansowe skierowane na wsparcie wymian przestarzałych instalacji, edukację mieszkańców w zakresie konieczności realizacji tych działań, a także na systematyczne kontrole przestrzegania realizacji przepisów. Środki te znajdują się w rządowych programach, np. „Czyste Powietrze” czy „Stop Smog”, ale również w regionalnych programach operacyjnych, projektach unijnych (np. LIFE) czy środkach własnych gmin.

13. Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych gmin, należących w dużej części do sieci NAZCA, gminy borykają się przede wszystkim z problemami finansowymi na podejmowanie działań naprawczych. Jako problem wskazują także ciągle niską świadomość mieszkańców, co do konieczności podjęcia działań.

14. Gminy koncentrują się głównie na kontynuacji dotychczasowych działań, w tym na wymianie indywidualnych źródeł ciepła, powiększeniu powierzchni zielonych, inwestycjach w zakresie transportu zbiorowego oraz inwentaryzacjach źródeł ciepła. Jako priorytety wskazują przede wszystkim konieczność wdrożenia bardziej restrykcyjnych norm dla paliw stałych oraz wprowadzenie przepisów wspomagających egzekwowanie prawa, zwłaszcza w odniesieniu do kontroli palenisk. Chcąc ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, w szczególności w zakresie dwutlenku azotu, gminy, a szczególnie aglomeracje, inwestują także w infrastrukturę rowerową oraz ekologiczny transport publiczny.

15. Priorytet dla takich działań wynika również z celów klimatycznych nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027, która promuje wszelkie działania związane z ograniczeniem zmian klimatu.

16. Intensywność wymian pieców nie przebiega na terenie kraju w sposób równomierny. Niestety są regiony pozostające w tyle, a także takie, które są już bardzo zaawansowane. Do tych drugich należy miasto Kraków, gdzie wymieniono ok. 80% źródeł ciepła, z czego 40% w ostatnich kilku latach.

17. Możliwość monitorowania efektów realizowanych działań naprawczych jest bardzo ważnym aspektem zarządzania jakością powietrza. Samorządy w Polsce korzystają w dużej mierze z ułatwień informatycznych w zakresie inwentaryzacji emisji i obliczeń efektu ekologicznego. Jednakże pozostaje wciąż duża grupa miast, która chętnie wdrożyłaby odpowiednie rozwiązania, ale z różnych przyczyn (finansowych, kadrowych) nie może sobie na to pozwolić. Ujednolicenie narzędzi i metod wydaje się jednym z ważniejszych aspektów porządkujących sytuację związaną z realizacją działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza.

18. Wśród rozwiązań, które zyskują na popularności, znajdują się przede wszystkim urządzenia do bieżącego monitoringu jakości powietrza. Sama analiza zanieczyszczeń może jednak okazać się niewystarczająca, o ile dane nie wskazują także ich przyczyny. Aby móc efektywnie walczyć ze smogiem, dane dotyczące jakości powietrza na danym obszarze warto zestawić z danymi na temat udziałów źródeł zanieczyszczeń w tym obszarze.

19. Obecne technologie w różnym stopniu wspierają gminy w procesie przekształcania się w prawdziwe zrównoważone zielone miasta, jednak do tego konieczna jest odpowiednia integracja istniejących już systemów.

20. Priorytetem dla respondentów ankiet jest przede wszystkim kontynuacja działań w zakresie ochrony powietrza, dostępność i pozyskanie środków, wprowadzanie nowych przepisów prawa, ułatwiających finansowanie i prowadzenie działań w tym zakresie.

Głosy zarówno z poziomu krajowego (Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, GIOŚ, NFOŚiGW), z poziomu regionalnego (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) oraz lokalnego (Urząd Miasta Stołecznego Warszawa i Urząd Miasta Bydgoszcz) wskazują na pełne zaangażowanie w działania na rzecz poprawy jakości powietrza na wszystkich szczeblach. Zaangażowanie wszystkich interesariuszy, od instytucji rządowych, poprzez samorząd regionalny, a kończąc na samorządach lokalnych, jest niezbędnym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu w zakresie poprawy jakości powietrza.

Przed nami nowa perspektywa finansowa, która wspierać będzie działania w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez różne instrumenty realizowane ze środków unijnych na lata 2021–2027. Do finansowania obszaru poprawy jakości powietrza posłuży m.in. znana z poprzednich okresów programowania Polityka Spójności oraz Krajowy Plan Odbudowy jako solidarna odpowiedź UE na bezprecedensowy kryzys związany z pandemią.

Wyzwanie związane z poprawą jakości powietrza musi być traktowane kompleksowo przez pryzmat wielu obszarów problemowych: Monitoring i jakość powietrza, Zrównoważony transport, Zrównoważone budownictwo, Planowanie przestrzenne, Rozwój terenów zieleni miejskiej, Paliwa i technologie grzewcze, Technologia i Edukacja. Tworzone dokumenty strategiczne w tym projektowana Krajowa Polityka Miejska 2030 powinna w taki właśnie sposób podchodzić do kwestii jakości powietrza.

Czy uda się osiągnąć cele redukcji stężeń na rok 2026 założone w przyjętych programach ochrony powietrza? Dotychczasowe działania w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza pokazują, że jest to proces długotrwały i na mierzalne efekty działań trzeba czekać. Kierunki działań związanych z poprawą jakości powietrza wpisano jako priorytetowe na najbliższe lata, co może dawać szansę na ich osiągnięcie w perspektywie 2030 r. 

Źródło: UN Global Compact Network Poland

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news PAS apeluje o naprawę programu Czyste Powietrze

PAS apeluje o naprawę programu Czyste Powietrze PAS apeluje o naprawę programu Czyste Powietrze

Wysokie zanieczyszczenie powietrza z ostatnich dni pokazało, że walka ze smogiem stoi w miejscu. Polski Alarm Smogowy apeluje do Premiera Mateusza Morawieckiego o jak najszybszą reformę programu „Czyste...

Wysokie zanieczyszczenie powietrza z ostatnich dni pokazało, że walka ze smogiem stoi w miejscu. Polski Alarm Smogowy apeluje do Premiera Mateusza Morawieckiego o jak najszybszą reformę programu „Czyste Powietrze”. Przez pierwsze dwa lata programu zlikwidowano zaledwie 70 tysięcy „kopciuchów”. Bez pełnego zaangażowania rządu nie uda się poprawić jakości powietrza w Polsce.

Materiały prasowe Bank Światowy wspiera działania na rzecz czystego powietrza

Bank Światowy wspiera działania na rzecz czystego powietrza Bank Światowy wspiera działania na rzecz czystego powietrza

Bank Światowy chce pomóc Polsce w walce z zanieczyszczonym powietrzem. Carlos Pinerua - przedstawiciel Banku na Polskę i Kraje Bałtyckie spotkał się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofem Kwiatkowskim....

Bank Światowy chce pomóc Polsce w walce z zanieczyszczonym powietrzem. Carlos Pinerua - przedstawiciel Banku na Polskę i Kraje Bałtyckie spotkał się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofem Kwiatkowskim. W ostatnim czasie NIK przeprowadziła dwie kontrole tego obszaru: krajową i międzynarodową - koordynowaną wspólnie z Najwyższym Organem Kontrolnym Holandii. Wyniki tej drugiej, dotyczącej zanieczyszczeń w krajach Europy, poznamy na przełomie stycznia i lutego.

Materiały prasowe Sadzenie drzew i termomodernizacja budynków dla poprawy jakości powietrza

Sadzenie drzew i termomodernizacja budynków dla poprawy jakości powietrza Sadzenie drzew i termomodernizacja budynków dla poprawy jakości powietrza

Drzewa nie tylko produkują tlen, ale również pochłaniają dwutlenek węgla oraz niebezpieczne substancje będące przyczyną smogu. Politechnika Warszawska oraz Termo Organika włączyły się w jesienną akcję...

Drzewa nie tylko produkują tlen, ale również pochłaniają dwutlenek węgla oraz niebezpieczne substancje będące przyczyną smogu. Politechnika Warszawska oraz Termo Organika włączyły się w jesienną akcję nasadzania drzew na warszawskiej Woli, zorganizowaną 16 listopada przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. W akcji uczestniczyła Omenaa Mensah - ambasadorka kampanii społecznej "Termomodernizacja najlepszy sposób na smog".

Redakcja Jakość powietrza w szkołach i przedszkolach 2021 – pobierz bezpłatny e-book

Jakość powietrza w szkołach i przedszkolach 2021 – pobierz bezpłatny e-book Jakość powietrza w szkołach i przedszkolach 2021 – pobierz bezpłatny e-book

Nowość od Redakcji Rynku Instalacyjnego! Mamy dla Was wyjątkowy bezpłatny e-book, którego 116 stron poświęcone jest jakości powietrza w szkołach i przedszkolach – wymaganiom dotyczacym jakości powietrza...

Nowość od Redakcji Rynku Instalacyjnego! Mamy dla Was wyjątkowy bezpłatny e-book, którego 116 stron poświęcone jest jakości powietrza w szkołach i przedszkolach – wymaganiom dotyczacym jakości powietrza w obiektach edukacyjnych oraz rozwiązaniom specjalnym. Dzięki niemu dowiesz się m.in. o wentylacji budynków edukacyjnych, jak zaprojektować systemy wentylacyjne i klimatyzację w żłobku, przedszkolu i szkole, oraz jaki jest stan systemów wentylacyjnych w budynkach edukacyjnych.

Materiały prasowe news Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski w 2020 r.

Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski w 2020 r. Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski w 2020 r.

Ponad 96% respondentów deklaruje, że regularnie segreguje odpady. Według 94% badanych zmiany klimatu to ważny albo bardzo ważny problem. Ponad 3/4 mieszkańców Polski jest skłonnych wydać więcej na „czystą”...

Ponad 96% respondentów deklaruje, że regularnie segreguje odpady. Według 94% badanych zmiany klimatu to ważny albo bardzo ważny problem. Ponad 3/4 mieszkańców Polski jest skłonnych wydać więcej na „czystą” energię, a blisko 6 na 10 planuje zmienić swój piec na bardziej ekologiczne źródło energii. To tylko niektóre wyniki badań dotyczących świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski przeprowadzonych w październiku 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Materiały prasowe news Polacy chcą działać na rzecz poprawy jakości powietrza

Polacy chcą działać na rzecz poprawy jakości powietrza Polacy chcą działać na rzecz poprawy jakości powietrza

65% mieszkańców Polski jest skłonnych zastąpić własny samochód bardziej ekologicznym (elektrycznym), aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w swoim mieście. Natomiast 88% badanych słyszało o rządowym...

65% mieszkańców Polski jest skłonnych zastąpić własny samochód bardziej ekologicznym (elektrycznym), aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w swoim mieście. Natomiast 88% badanych słyszało o rządowym programie „Czyste powietrze” – wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dotyczących jakości powietrza, przeprowadzonego w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ Mechanizmy poprawy efektywności energetycznej budynków

Mechanizmy poprawy efektywności energetycznej budynków Mechanizmy poprawy efektywności energetycznej budynków

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 możliwe jest jedynie poprzez stworzenie właściwych strategii o charakterze krótko- i długoterminowym w najbardziej energochłonnych obszarach gospodarki.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 możliwe jest jedynie poprzez stworzenie właściwych strategii o charakterze krótko- i długoterminowym w najbardziej energochłonnych obszarach gospodarki.

Materiały prasowe news Projekt Polskiej Strategii Wodorowej w konsultacjach społecznych

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej w konsultacjach społecznych Projekt Polskiej Strategii Wodorowej w konsultacjach społecznych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 14 stycznia 2021 r. przekazało do konsultacji publicznych projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” – dokumentu, który określa ambitne...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 14 stycznia 2021 r. przekazało do konsultacji publicznych projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” – dokumentu, który określa ambitne i realne cele w zakresie rozwoju wykorzystania technologii wodorowych w Polsce.

Materiały prasowe news Smogowi winne kopciuchy, złej jakości paliwo i przemysł

Smogowi winne kopciuchy, złej jakości paliwo i przemysł Smogowi winne kopciuchy, złej jakości paliwo i przemysł

Jako główną przyczynę smogu Polacy wskazują używanie do ogrzewania domów niskiej jakości paliw na równi z działalnością zakładów przemysłowych (po 83%). Dodatkowo, 80% ankietowanych wśród czynników pogarszających...

Jako główną przyczynę smogu Polacy wskazują używanie do ogrzewania domów niskiej jakości paliw na równi z działalnością zakładów przemysłowych (po 83%). Dodatkowo, 80% ankietowanych wśród czynników pogarszających jakość powietrza wymienia eksploatację nieekologicznych źródeł energii – wynika z raportu Banku Ochrony Środowiska „Barometr ekologiczny Polaków. Co robimy, aby chronić środowisko?”

Materiały prasowe news Poprawa jakości powietrza w Europie w ciągu ostatnich 10 lat

Poprawa jakości powietrza w Europie w ciągu ostatnich 10 lat Poprawa jakości powietrza w Europie w ciągu ostatnich 10 lat

Lepsza jakość powietrza doprowadziła w ostatnim dziesięcioleciu do znacznego zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów w Europie. Najnowsze oficjalne dane Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazują...

Lepsza jakość powietrza doprowadziła w ostatnim dziesięcioleciu do znacznego zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów w Europie. Najnowsze oficjalne dane Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazują jednak, że prawie wszyscy Europejczycy nadal cierpią z powodu zanieczyszczenia powietrza.

Materiały prasowe news NFOŚiGW pracuje nad API dla Czystego Powietrza

NFOŚiGW pracuje nad API dla Czystego Powietrza NFOŚiGW pracuje nad API dla Czystego Powietrza

Nowe kanały dystrybucji wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” to rozwiązanie, nad którym pracuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozbudowa generatora wniosków...

Nowe kanały dystrybucji wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” to rozwiązanie, nad którym pracuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozbudowa generatora wniosków o dofinansowanie (GWD) o mechanizm API umożliwi partnerom programu udostępnianie elektronicznej wersji wniosku.

Materiały prasowe news Ponad 250 mln zł na wymianę starych kotłów i pieców na Śląsku

Ponad 250 mln zł na wymianę starych kotłów i pieców na Śląsku Ponad 250 mln zł na wymianę starych kotłów i pieców na Śląsku

W ramach programu „Czyste Powietrze” ponad 18 tysięcy mieszkańców Śląska otrzyma wsparcie finansowe na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ogrzewania. Łączna wartość umów podpisanych przez Wojewódzki...

W ramach programu „Czyste Powietrze” ponad 18 tysięcy mieszkańców Śląska otrzyma wsparcie finansowe na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ogrzewania. Łączna wartość umów podpisanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to 251 mln zł w ramach dotacji oraz 23 mln zł w pożyczkach.

Materiały prasowe news Czy fala renowacji dotrze do Polski?

Czy fala renowacji dotrze do Polski? Czy fala renowacji dotrze do Polski?

Postępujące zmiany klimatu i działania wpływające na degradację środowiska stanowią istotne zagrożenie dla Europy i całego świata. Europejski Zielony Ład, czyli strategia, której efektem ma być osiągnięcie...

Postępujące zmiany klimatu i działania wpływające na degradację środowiska stanowią istotne zagrożenie dla Europy i całego świata. Europejski Zielony Ład, czyli strategia, której efektem ma być osiągnięcie w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych, przyczyni się do przekształcenia Unii w nowoczesną, a zarazem zasobooszczędną gospodarkę. Konieczne jest jednak wdrożenie wszystkich niezbędnych do osiągnięcia celu narzędzi, także tych dotyczących sektora budowlanego – związanych m.in. z...

Materiały prasowe news Ruszyła druga część programu Czyste Powietrze 2.0

Ruszyła druga część programu Czyste Powietrze 2.0 Ruszyła druga część programu Czyste Powietrze 2.0

21 października rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha...

21 października rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów...

Materiały prasowe news Na Mazowszu zakaz palenia w kominkach w smogowe dni

Na Mazowszu zakaz palenia w kominkach w smogowe dni Na Mazowszu zakaz palenia w kominkach w smogowe dni

Sejmik Województwa Mazowieckiego przegłosował nowy Program Ochrony Powietrza, który m.in. zakazuje używania kominków podczas smogowych dni, gdy zanieczyszczenie pyłem przekroczy wartość dopuszczalną –...

Sejmik Województwa Mazowieckiego przegłosował nowy Program Ochrony Powietrza, który m.in. zakazuje używania kominków podczas smogowych dni, gdy zanieczyszczenie pyłem przekroczy wartość dopuszczalną – 50 ug/m3. Mazowsze jako pierwsze województwo w Polsce wprowadza taki zakaz.

Materiały prasowe news Laureaci konkursu ECO-MIASTO 2020

Laureaci konkursu ECO-MIASTO 2020 Laureaci konkursu ECO-MIASTO 2020

21 września br. podczas Międzynarodowej Konferencji „ECO-MIASTO 2020. Energia zmian” poznaliśmy laureatów 7. edycji konkursu ECO-MIASTO. Przyznano także nagrody specjalne oraz wyróżnienie Ministra Klimatu....

21 września br. podczas Międzynarodowej Konferencji „ECO-MIASTO 2020. Energia zmian” poznaliśmy laureatów 7. edycji konkursu ECO-MIASTO. Przyznano także nagrody specjalne oraz wyróżnienie Ministra Klimatu. Za co nagrodzono poszczególne miasta?

Materiały prasowe news Ruszyła ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze

Ruszyła ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze Ruszyła ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze

Od 3 sierpnia 2020 r. pod nr telefonu 22 340 40 80 działa ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze”.

Od 3 sierpnia 2020 r. pod nr telefonu 22 340 40 80 działa ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze”.

Materiały prasowe news Ruszyły mobilne biura programu Czyste Powietrze

Ruszyły mobilne biura programu Czyste Powietrze Ruszyły mobilne biura programu Czyste Powietrze

„Spotkania na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek w programie, to kolejny krok w celu poprawy jakości powietrza nie tylko...

„Spotkania na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek w programie, to kolejny krok w celu poprawy jakości powietrza nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale również w małych miejscowościach” – zaznaczył minister klimatu Michał Kurtyka 8 lipca 2020 r. w Myślenicach, podczas inauguracji działalności mobilnych biur programu „Czyste Powietrze”.

Materiały prasowe news Już ponad 5,2 mld zł na poprawę jakości powietrza w Polsce

Już ponad 5,2 mld zł na poprawę jakości powietrza w Polsce Już ponad 5,2 mld zł na poprawę jakości powietrza w Polsce

„Dotychczas w ramach programu «Czyste Powietrze» złożono już ponad 142 tys. wniosków i podjęto niemal 111 tys. uchwał o udzieleniu finansowania na kwotę blisko 2,2 mld zł. Ponadto znamy już szacunkowe...

„Dotychczas w ramach programu «Czyste Powietrze» złożono już ponad 142 tys. wniosków i podjęto niemal 111 tys. uchwał o udzieleniu finansowania na kwotę blisko 2,2 mld zł. Ponadto znamy już szacunkowe wyniki za ostatni rok podatkowy – dzięki uldze termomodernizacyjnej Polacy zaoszczędzili ponad 3 mld zł” – poinformował minister klimatu Michał Kurtyka.

Materiały prasowe news Czyste Powietrze – złóż wniosek bez wychodzenia z domu

Czyste Powietrze – złóż wniosek bez wychodzenia z domu Czyste Powietrze – złóż wniosek bez wychodzenia z domu

Zgodnie z zapowiedziami 10 czerwca 2020 r. uruchomiono internetową ścieżkę składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze". E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl.

Zgodnie z zapowiedziami 10 czerwca 2020 r. uruchomiono internetową ścieżkę składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze". E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl.

Materiały prasowe news Stowarzyszenie MIWO sygnatariuszem listu otwartego do Premiera

Stowarzyszenie MIWO sygnatariuszem listu otwartego do Premiera Stowarzyszenie MIWO sygnatariuszem listu otwartego do Premiera

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej jest sygnatariuszem listu otwartego do Prezesa Rady Ministrów na temat renowacji budynków jako jednego ze sposobów wyjścia z kryzysu...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej jest sygnatariuszem listu otwartego do Prezesa Rady Ministrów na temat renowacji budynków jako jednego ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego po pandemii COVID-19.

Materiały prasowe news Program Czyste Powietrze po zmianach

Program Czyste Powietrze po zmianach Program Czyste Powietrze po zmianach

Nabór wniosków w zreformowanym programie „Czyste Powietrze” rusza 15 maja. Do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu trafił projekt ustawy przewidującej wydawanie przez gminy zaświadczeń potwierdzających prawo...

Nabór wniosków w zreformowanym programie „Czyste Powietrze” rusza 15 maja. Do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu trafił projekt ustawy przewidującej wydawanie przez gminy zaświadczeń potwierdzających prawo do otrzymania podwyższonego poziomu finansowania w programie. NFOŚiGW podpisał porozumienie ze Związkiem Banków Polskich – to bilet wstępu do programu dla zainteresowanych banków. Wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym Fundusz przygotowuje cykl e-szkoleń pod nazwą #AkademiaCzystegoPowietrza.

Materiały prasowe news Słabe Programy Ochrony Powietrza na Śląsku i w Małoposce

Słabe Programy Ochrony Powietrza na Śląsku i w Małoposce Słabe Programy Ochrony Powietrza na Śląsku i w Małoposce

24 marca skończyły się konsultacje społeczne dotyczące nowego Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego. Zdaniem lokalnych aktywistów planowane aktualizacje istniejących przepisów są niewystarczające...

24 marca skończyły się konsultacje społeczne dotyczące nowego Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego. Zdaniem lokalnych aktywistów planowane aktualizacje istniejących przepisów są niewystarczające i nie doprowadzą do poprawy jakości powietrza. Także trzynaście alarmów smogowych z Małopolski przygotowało petycję w sprawie nowego POP. Domagają się, żeby przepisy bardziej mobilizowały gminy z całego regionu do walki ze smogiem.

Materiały prasowe news Mazowiecki Program Ochrony Powietrza do zmiany

Mazowiecki Program Ochrony Powietrza do zmiany Mazowiecki Program Ochrony Powietrza do zmiany

Warszawa Bez Smogu przesłała uwagi do Programu Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego. Zdaniem WBS przyjęcie programu w obecnej formie, pozbawionego konkretnych działań i nie gwarantującego osiągnięcia...

Warszawa Bez Smogu przesłała uwagi do Programu Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego. Zdaniem WBS przyjęcie programu w obecnej formie, pozbawionego konkretnych działań i nie gwarantującego osiągnięcia obowiązujących w prawie norm jakości powietrza, znacznie zwiększa ryzyko nałożenia na Polskę kar za łamanie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie jakości powietrza.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete  – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.