Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Akustyczne aspekty rewitalizacji budynków

Acoustic aspects of building revitalization

fot. www.pixabay.com

fot. www.pixabay.com

Celem rewitalizacji istniejących budynków jest najczęściej chęć polepszenia ich właściwości użytkowych oraz zapewnienie użytkownikom poziomu komfortu analogicznego jak w budynkach nowych. Wymagają tego wszystkie obowiązujące zapisy norm akustycznych [1–3].

Zobacz także

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie...

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie obiektu zabytkowego do stanu z czasów jego świetności to zadanie dla profesjonalnych firm specjalizujących się w renowacji budynków. Eksperci dobiorą najlepsze technologie i produkty odpowiednie dla konkretnego budynku oraz warunków, z poszanowaniem walorów architektonicznych i historycznych.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

BLOKTHERM Sp. z o.o. Rewolucja w termoizolacji budynków z produktami firmy BLOKTHERM®

Rewolucja w termoizolacji budynków z produktami firmy BLOKTHERM® Rewolucja w termoizolacji budynków z produktami firmy BLOKTHERM®

Rosnące koszty energii i pracy oraz coraz większy nacisk na ekologię powodują, że w branży budowlanej należy wciąż szukać nowych, a czasem wręcz rewolucyjnych rozwiązań, które sprostają oczekiwaniom zarówno...

Rosnące koszty energii i pracy oraz coraz większy nacisk na ekologię powodują, że w branży budowlanej należy wciąż szukać nowych, a czasem wręcz rewolucyjnych rozwiązań, które sprostają oczekiwaniom zarówno inwestorów, jak i wykonawców, a także pozwolą zapewnić maksymalną dbałość o środowisko. Takim rozwiązaniem w kwestii termoizolacji budynków dysponuje firma BLOKTHERM® – właściciel patentu na masę termoizolacyjną, której 1 mm może zastąpić 10 cm tradycyjnego styropianu.

Często główną przyczyną modernizacji jest potrzeba ograniczenia strat ciepła w budynku przez wykonanie docieplenia, montaż wentylacji mechanicznej i wymianę stolarki. Przy okazji wykonywania tych prac, równie istotne jest zapewnienie w modernizowanym obiekcie komfortowych warunków akustycznych, dostosowanych do planowanej funkcji pomieszczeń i sposobów ich wykorzystania przez użytkowników [4–5]. Praktyka projektowa autora wskazuje, że jest to często duży problem dla wszystkich uczestników procesu projektowego: projektanta, inwestora i wykonawcy.

O czym przeczytasz w artykule?

  • Emisja hałasu instalacyjnego na otaczające tereny
  • Izolacyjność akustyczna w projektowaniu rozwiązań rewitalizacyjnych istniejących budynków

Artykuł przedstawia problematykę rewitalizacji budynków w kontekście akustycznym. Omówiono w nim najczęściej spotykane problemy akustyczne w adaptowanych, modernizowanych i rewitalizowanych budynkach. Ponadto na przykładach pokazano skutki pominięcia aspektów akustycznych w trakcie projektowania.

Acoustic aspects of building revitalization

The article presents the issues of revitalization of buildings in the context of acoustics. It discusses the most common acoustic problems in adapted, modernized and revitalized buildings. In addition, the examples show the effects of ignoring the acoustic aspects during the design process.

Emisja hałasu

Doświadczenia autora przy wielu projektach modernizacji istniejących budynków wskazują, że jednym z istotnych problemów, z którymi spotykają się projektanci jest problem nadmiernej emisji hałasu instalacyjnego na otaczające tereny. Z uwagi na zmniejszający się dostęp do niezabudowanych działek w centrach miast, coraz częściej renowacji poddaje się zlokalizowane w śródmieściu stare kamienice albo budynki poprzemysłowe, często łącząc zabiegi modernizacyjne z budową nowej tkanki mieszkalnej, biurowej lub usługowej. Z ostatnich przykładów można wymienić:

  • rewitalizację Hali Koszyki w Warszawie na centrum biurowo-usługowe,
  • adaptację Cukrowni w Żninie na Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe,
  • rewitalizację zabudowań niegdysiejszego kościoła św. Jadwigi Śląskiej wraz z kamienicą przy ul. Stradomskiej w Krakowie na kompleks hotelowo-mieszkalny.

Tego typu lokalizacje są bardzo atrakcyjne komercyjnie. Należy jednak pamiętać, że przez ostatnie dziesiątki lat mieszkańcy budynków otaczających tak atrakcyjny teren, przyzwyczaili się, że do braku jakiegokolwiek hałasu dochodzącego z nieużytkowanego dotąd i najczęściej zaniedbanego terenu. Lokalizacja nowej zabudowy lub modernizacja już istniejącej skutkuje w typowym współczesnym budynku wprowadzeniem szeregu rozwiązań, głównie instalacyjnych, które emitują hałas.

Typowymi przykładami źródeł hałasu instalacyjnego są centrale wentylacyjne, agregaty klimatyzacyjne, wentylatory wyciągowe lub oddymiające, agregaty wody lodowej czy też całe spektrum innych potencjalnie głośnych urządzeń.

Do tego dochodzą inne źródła również traktowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska [6–7] jako hałas instalacyjny, takie jak wjazdy do garaży, parkingi czy też nowowprowadzany ruch pojazdów po działce.

Innymi słowy, rewitalizacja czy modernizacja istniejącej zabudowy powoduje każdorazowo stworzenie szeregu nowych źródeł hałasu, które będą oddziaływować na sąsiednie, najczęściej ciche wewnętrzne kwartały mieszkalne.

Opisany powyżej problem inżynierski jest najczęściej możliwy do poprawnego rozwiązania. Niestety w polskich warunkach nakłada się na niego szereg pozatechnicznych aspektów. Pierwszym problemem jest brak świadomości o zagrożeniach akustycznych wśród projektantów tego typu systemów instalacyjnych. Projektanci instalacji wydają się nie mieć pojęcia o istnieniu wymagań akustycznych ustawy Prawo Ochrony Środowiska, które to wymagania dotyczą bezpośrednio projektowanych przez nich urządzeń.

Rzadko który projektant instalacji potrafi oszacować, jaki poziom hałasu będzie słyszalny przez projektowane przez niego urządzenie na granicy sąsiedniej działki.

Geneza problemu tkwi zapewne w pomijaniu edukacji w zakresie akustyki środowiska na wydziałach inżynierii części uczelni wyższych.

Drugim problemem jest dążenie do stosowania jak najprostszych rozwiązań instalacyjnych, skutkujące lokalizowaniem tych urządzeń typowo na zewnątrz budynków, aby wykorzystać możliwość chłodzenia powietrzem.

Na to nakłada się trzeci problem, generowany przez samych inwestorów, czyli ograniczanie powierzchni wszelkich szachtów instalacyjnych i pomieszczeń technicznych, który niejako wymusza na projektantach lokalizowanie urządzeń instalacyjnych na dachach lub poza obrysem projektowanych budynków.

Jak powszechnie wiadomo efekt ekonomiczny typowej inwestycji mieszkaniowej zależy od powierzchni użytkowej mieszkalnej (tzw. PUM), gdyż tylko ją można sprzedać. A każdy szacht czy pomieszczenie techniczne tę powierzchnię redukuje. Takie podejście powoduje, że hałasujące urządzenia zamiast znaleźć się w dedykowanych pomieszczeniach technicznych na najniższym poziomie piwnic i być połączonymi ze zlokalizowanymi na dachu czerpniami i wyrzutniami dedykowanymi szachtami instalacyjnymi będącymi na całej długości tłumikami hałasu, zostają zlokalizowane najczęściej bezpośrednio na dachu (zakłócając pracę i odpoczynek użytkowników najwyższych kondygnacji) albo (co jeszcze gorsze) na podwórku przed samymi oknami i balkonami istniejących lub nowoprojektowanych budynków.

Izolacyjność akustyczna

Spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności akustycznej, zarówno od dźwięków powietrznych, jak i uderzeniowych jest wymagane [2] zarówno w nowoprojektowanych, jak i w adoptowanych czy modernizowanych budynkach. Wśród projektantów panuje ogólne przekonanie, że spełnienie wymagań akustycznych w zakresie przenikania dźwięków powietrznych albo uderzeniowych może być osiągnięte przez „dodanie kilku warstw na stropie czy ścianie”, bez zasadniczego ingerowania w konstrukcję przegrody. Niestety to przekonanie nawet w przypadku wielu nowych budynków jest najczęściej błędne.

W przypadku budynków adoptowanych takie założenie, bez przeprowadzenia dokładnej analizy i pomiarów akustycznych stanu istniejącego może prowadzić do poważnych błędów, których skutki pojawią się dopiero po rozpoczęciu użytkowania zaadoptowanego budynku.

Typowym problemem akustycznym opisanym szczegółowo w poprzednich publikacjach [4], a spotykanym w trakcie modernizacji budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, jest zbyt niska masa powierzchniowa istniejących stropów. Przekłada się to na niską izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych oraz wysoki poziom dźwięków uderzeniowych przenikających przez taki strop.

Zwiększenie masy powierzchniowej istniejącego stropu jest najczęściej niemożliwe, gdyż znacznie obniżyło by to jego nośność. Natomiast zastosowanie efektywnego akustycznie układu warstwowego na istniejącym stropie wymaga zwykle większej niż typowa grubości warstw podłogowych, na co często nie ma miejsca z punktu widzenia wysokości kondygnacji, albo co jest niemożliwe, przy zachowaniu poziomu istniejących klatek schodowych. Dlatego każdy projekt modernizacji, adaptacji czy rewitalizacji istniejącego budynku wymaga szczegółowej analizy akustycznej pod względem możliwości spełnienia wymagań akustycznych dostosowanych do zamierzonej funkcji i znalezienia wspólnie z generalnym projektantem możliwych rozwiązań budowlanych, pozwalających te wymagania spełnić.

Podsumowanie

Projekty modernizacji, adaptacji czy rewitalizacji istniejących budynków powinny uwzględniać od samego początku aspekty akustyczne. Ich pominięcie, zwłaszcza w fazie koncepcyjnej, może skutkować późniejszym ujawnieniem się problemów, których usunięcie będzie praktycznie niemożliwe. Z tego powodu, planując rewitalizację lub modernizację istniejącego budynku, konieczne jest wykonanie szczegółowej analizy emisji hałasu instalacyjnego na otaczające tereny, uwzględniającej wszystkie potencjalne źródła hałasu.

Najlepiej, aby efekt takiej analizy nie tylko potwierdzał brak przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [7], ale również wzorem zagranicznych standardów Bream czy Leed ograniczał poziom nowej emisji do wartości tła akustycznego istniejącego wokół modernizowanego budynku dotychczas. Dzięki temu poziom komfortu akustycznego sąsiednich mieszkańców nie zmieni się po zakończeniu modernizacji.

W przypadku zachowania istniejących stropów i ścian, zalecana jest szczegółowa analiza ich właściwości akustycznych, a często też pomiary akustyczne. Wyniki takich analiz dają możliwość zespołowi projektowemu na wczesną identyfikację potencjalnych problemów i znalezienie możliwych rozwiązań, a inwestorowi na ocenę ich kosztów i podjęcie świadomej decyzji o kontynuowaniu lub rezygnacji z planów adaptacji.

Literatura

1. PN-B-02151-2:1987, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”.
2. PN-B-02151-3:2015, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
3. PN-B-02151-4:2015, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań”.
4. A.K. Kłosak, B. Ziarko, K. Nering, „Akustyczne aspekty adaptacji, modernizacji i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej”, „IZOLACJE” 1/2018.
5. A.K. Kłosak, „Zagadnienia akustyczne w projektach budynków użyteczności publicznej – różnorodność funkcji, różnorodność problemów”, „Materiały Budowlane” 8/2015.
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2014 r.).

Komentarze

Powiązane

dr inż. Leszek Dulak Dźwięki uderzeniowe przenikające do pomieszczeń mieszkalnych z pomieszczeń komunikacji ogólnej na przykładzie pomiarów terenowych

Dźwięki uderzeniowe przenikające do pomieszczeń mieszkalnych z pomieszczeń komunikacji ogólnej na przykładzie pomiarów terenowych Dźwięki uderzeniowe przenikające do pomieszczeń mieszkalnych z pomieszczeń komunikacji ogólnej na przykładzie pomiarów terenowych

Jakie są podstawowe wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń mieszkalnych z pomieszczeń komunikacji ogólnej?

Jakie są podstawowe wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń mieszkalnych z pomieszczeń komunikacji ogólnej?

dr inż. Leszek Dulak, dr inż. Artur Nowoświat Izolacyjność akustyczna - parametry i wskaźniki

Izolacyjność akustyczna - parametry i wskaźniki Izolacyjność akustyczna - parametry i wskaźniki

Jednym z warunków niezbędnych do uzyskania komfortu podczas użytkowania pomieszczeń jest ograniczenie hałasu. Dotyczy to zarówno pomieszczeń mieszkalnych, jak i przeznaczonych do pracy.

Jednym z warunków niezbędnych do uzyskania komfortu podczas użytkowania pomieszczeń jest ograniczenie hałasu. Dotyczy to zarówno pomieszczeń mieszkalnych, jak i przeznaczonych do pracy.

dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Podstawowe pojęcia akustyczne

Podstawowe pojęcia akustyczne Podstawowe pojęcia akustyczne

Trudno oprzeć się wrażeniu, że tematyka akustyczna często bywa pomijana w procesie projektowania. Prawdopodobnie ten stan rzeczy spowodowany jest po części zmianami w zakresie normalizacji, a po części...

Trudno oprzeć się wrażeniu, że tematyka akustyczna często bywa pomijana w procesie projektowania. Prawdopodobnie ten stan rzeczy spowodowany jest po części zmianami w zakresie normalizacji, a po części okrojonym programem dydaktycznym realizowanym na większości uczelni wyższych, w ramach którego niewiele czasu pozostaje na tę problematykę.

Dorota Kajka , mgr inż. Tomasz Połubiński Wpływ materiałów ściennych na akustykę w odniesieniu do nowych regulacji i zapowiadanych zmian

Wpływ materiałów ściennych na akustykę w odniesieniu do nowych regulacji i zapowiadanych zmian Wpływ materiałów ściennych na akustykę w odniesieniu do nowych regulacji i zapowiadanych zmian

Jakie obowiązujące i planowane dokumenty odnoszą się do izolacyjności akustycznej przegród budowlanych? Jakie wymagania izolacyjności akustycznej w różnych typach budynków zawiera aktualizacja normy PN-B-02151-3?...

Jakie obowiązujące i planowane dokumenty odnoszą się do izolacyjności akustycznej przegród budowlanych? Jakie wymagania izolacyjności akustycznej w różnych typach budynków zawiera aktualizacja normy PN-B-02151-3? Jakie materiały spełnią nowe wymogi?

dr inż. Leszek Dulak Możliwości poprawy izolacyjności akustycznej budynków

Możliwości poprawy izolacyjności akustycznej budynków Możliwości poprawy izolacyjności akustycznej budynków

Jak można poprawić izolacyjność akustyczną ocieplanych ścian? Autor przedstawia wyniki badań wskaźników izolacyjności akustycznej przegród bazowych z dodatkowymi systemami. Określa też wpływ adaptacji...

Jak można poprawić izolacyjność akustyczną ocieplanych ścian? Autor przedstawia wyniki badań wskaźników izolacyjności akustycznej przegród bazowych z dodatkowymi systemami. Określa też wpływ adaptacji układu rezonansowego, systemu ociepleń ETICS oraz izolacji termicznej i warstwy licowej na izolacyjność akustyczną właściwą przegród.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz, dr inż. Jerzy Ickiewicz Przyczyny złej izolacji akustycznej stropów międzypiętrowych w budownictwie mieszkaniowym

Przyczyny złej izolacji akustycznej stropów międzypiętrowych w budownictwie mieszkaniowym Przyczyny złej izolacji akustycznej stropów międzypiętrowych w budownictwie mieszkaniowym

Jakie są typowe przy­czy­­ny źle wykonanych izolacji akustycznych masywnych stropów (np. płyt żelbetowych) i lekkich stopów dre­wnia­nych w bu­dynkach wielo­rodzinnych? Przedstawiamy wyniki i analizę pomiarów...

Jakie są typowe przy­czy­­ny źle wykonanych izolacji akustycznych masywnych stropów (np. płyt żelbetowych) i lekkich stopów dre­wnia­nych w bu­dynkach wielo­rodzinnych? Przedstawiamy wyniki i analizę pomiarów akustycznych wybranych budynków mieszkalnych, a także aktualne wymagania normowe oraz pro­pozycje poprawnych rozwiązań.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Nowe regulacje w zakresie akustyki

Nowe regulacje w zakresie akustyki Nowe regulacje w zakresie akustyki

Akustyka budowlana w Polskich Normach, ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych budynków i elementów budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stanowią...

Akustyka budowlana w Polskich Normach, ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych budynków i elementów budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stanowią główne wątki tematyczne niniejszego artykułu. Autor przywołuje i omawia najważniejsze normy z zakresu akustyki budynków oraz zwraca uwagę na takie kwestie jak: pomiar poziomu ciśnienia akustycznego, dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, wymagania dotyczące warunków pogłosowych...

dr Jarosław Gil Izolacyjność akustyczna ścian w placówkach edukacji muzycznej

Izolacyjność akustyczna ścian w placówkach edukacji muzycznej Izolacyjność akustyczna ścian w placówkach edukacji muzycznej

W budynkach szkół muzycznych często trudno uzyskać odpowiednią izolacyjność akustyczną. Instrumenty muzyczne generują wysokie poziomy ciśnienia akustycznego, a jednocześnie tolerancja na dźwięki dochodzące...

W budynkach szkół muzycznych często trudno uzyskać odpowiednią izolacyjność akustyczną. Instrumenty muzyczne generują wysokie poziomy ciśnienia akustycznego, a jednocześnie tolerancja na dźwięki dochodzące z sąsiednich sal jest bardzo niska. Dodatkowym problemem są małe wymiary pomieszczeń.

Epufloor Sp. z o.o. Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych?

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych? Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych?

Produkty do ścian Isolgomma łączą w sobie właściwości termiczne i akustyczne, zapewniając przy tym poprawę jakości życia i chroniąc środowisko naturalne.

Produkty do ścian Isolgomma łączą w sobie właściwości termiczne i akustyczne, zapewniając przy tym poprawę jakości życia i chroniąc środowisko naturalne.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Izolacyjność akustyczna w budownictwie mieszkaniowym. Praktyczny poradnik

Izolacyjność akustyczna w budownictwie mieszkaniowym. Praktyczny poradnik Izolacyjność akustyczna w budownictwie mieszkaniowym. Praktyczny poradnik

W polskim budownictwie wymagania akustyczne bywają często marginalizowane zarówno przez architektów, jak i inspektorów budowlanych. Wynika to w dużej mierze z tego, że w Polsce przepisy i normy dotyczące...

W polskim budownictwie wymagania akustyczne bywają często marginalizowane zarówno przez architektów, jak i inspektorów budowlanych. Wynika to w dużej mierze z tego, że w Polsce przepisy i normy dotyczące izolacyjności akustycznej nigdy nie były rygorystycznie egzekwowane. Nie było i nie ma również obowiązku wykonywania pomiarów weryfikacyjnych.

dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz, dr inż. Elżbieta Nowicka Nowelizacja krajowych norm dotyczących akustyki budowlanej

Nowelizacja krajowych norm dotyczących akustyki budowlanej Nowelizacja krajowych norm dotyczących akustyki budowlanej

Jakość akustyczna budynku zależy od prawidłowych pod względem akustycznym rozwiązań projektowych i materiałowo-konstrukcyjnych, dobrej jakości wyrobów budowlanych zastosowanych do wzniesienia budynku oraz...

Jakość akustyczna budynku zależy od prawidłowych pod względem akustycznym rozwiązań projektowych i materiałowo-konstrukcyjnych, dobrej jakości wyrobów budowlanych zastosowanych do wzniesienia budynku oraz prawidłowego wykonawstwa.

dr inż. Jan Sikora, dr inż. Jadwiga Turkiewicz Przegrody warstwowe z rdzeniami dźwiękochłonnymi pochodzącymi z recyklingu wyrobów gumowych

Przegrody warstwowe z rdzeniami dźwiękochłonnymi pochodzącymi z recyklingu wyrobów gumowych Przegrody warstwowe z rdzeniami dźwiękochłonnymi pochodzącymi z recyklingu wyrobów gumowych

Granulaty gumowe uzyskane w wyniku recyklingu odpadów produkcyjnych i zużytych wyrobów zawierających przekładki bawełniane charakteryzują się dobrymi własnościami dźwiękochłonnymi i mogą stanowić rdzenie...

Granulaty gumowe uzyskane w wyniku recyklingu odpadów produkcyjnych i zużytych wyrobów zawierających przekładki bawełniane charakteryzują się dobrymi własnościami dźwiękochłonnymi i mogą stanowić rdzenie dźwiękochłonne w przegrodach warstwowych (dwuściennych). Badania wykazały ich przydatność do stosowania szczególnie w takich zabezpieczeniach przeciwhałasowych, jak zintegrowane obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne.

dr Jarosław Gil, dr hab. inż., prof. Jakub Marcinowski Jak poprawić izolacyjność akustyczną ściany dzielącej sale nauki muzyki?

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ściany dzielącej sale nauki muzyki? Jak poprawić izolacyjność akustyczną ściany dzielącej sale nauki muzyki?

Polskie normy nie określają kryteriów izolacyjności akustycznej między salami muzycznymi w placówkach edukacji muzycznej. Tymczasem ze względu na wysokie poziomy mocy akustycznej instrumentów muzycznych...

Polskie normy nie określają kryteriów izolacyjności akustycznej między salami muzycznymi w placówkach edukacji muzycznej. Tymczasem ze względu na wysokie poziomy mocy akustycznej instrumentów muzycznych lekcje czy próby prowadzone w jednej sali mogą zakłócać naukę w salach sąsiednich. Taki problem wystąpił w budynku Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim: w sali, gdzie odbywa się nauka gry na pianinie, wyraźnie słychać było dźwięki gry na fortepianie dochodzące z pomieszczenia obok.

dr hab. inż. Barbara Ksit, mgr inż. Michał Majcherek Ochrona akustyczna w budynkach

Ochrona akustyczna w budynkach Ochrona akustyczna w budynkach

W budynkach, w których ludzie muszą mieć zapewnione warunki sprzyjające skupieniu, ale także relaksowi, szczególnie ważna jest odpowiednia ochrona akustyczna, rozumiana jako wszystkie działania budowlane...

W budynkach, w których ludzie muszą mieć zapewnione warunki sprzyjające skupieniu, ale także relaksowi, szczególnie ważna jest odpowiednia ochrona akustyczna, rozumiana jako wszystkie działania budowlane zmierzające do zmniejszenia obciążenia człowieka hałasem.

dr inż. arch. Janusz Barnaś Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Kształtowanie akustyki w budynkach – poprawne rozwiązania w projektowaniu i wykonawstwie

Kształtowanie akustyki w budynkach – poprawne rozwiązania w projektowaniu i wykonawstwie Kształtowanie akustyki w budynkach – poprawne rozwiązania w projektowaniu i wykonawstwie

Mieszkańcy współcześnie wybudowanych budynków wielorodzinnych najczęściej jako zastrzeżenia co do akustyki ich mieszkań zgłaszają odgłosy kroków dobiegające z sąsiednich mieszkań i klatek schodowych, odgłosy...

Mieszkańcy współcześnie wybudowanych budynków wielorodzinnych najczęściej jako zastrzeżenia co do akustyki ich mieszkań zgłaszają odgłosy kroków dobiegające z sąsiednich mieszkań i klatek schodowych, odgłosy z łazienek sąsiadów oraz nadmierny hałas wydostający się z systemu wentylacji. Przyczyną tych problemów są błędy popełnione na etapie projektowania i wykonawstwa.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Projektowanie akustyczne budynków

Projektowanie akustyczne budynków Projektowanie akustyczne budynków

Projekt akustyczny budynku jest jednym z elementów projektu architektoniczno-budowlanego obiektu. Pomimo tego jest on często bagatelizowany przez architektów.

Projekt akustyczny budynku jest jednym z elementów projektu architektoniczno-budowlanego obiektu. Pomimo tego jest on często bagatelizowany przez architektów.

dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz, dr inż. Elżbieta Nowicka Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo. W wielu przypadkach najważniejszy jest projekt,...

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo. W wielu przypadkach najważniejszy jest projekt, ponieważ źle zaprojektowany pod względem akustycznym budynek nie zapewni właściwych warunków akustycznych w pomieszczeniach, nawet jeśli zostaną zastosowane dobrej jakości wyroby budowlane, a wykonawstwo będzie poprawne i zgodne z projektem. Jednakże zła jakość wyrobów i nieprawidłowe wykonawstwo...

dr inż. Jadwiga Turkiewicz, dr inż. Jan Sikora Keramzyt a półprefabrykat keramzytobeton

Keramzyt a półprefabrykat keramzytobeton Keramzyt a półprefabrykat keramzytobeton

W przegrodach dźwiękochłonno-izolacyjnych nie zawsze można zastosować materiały dźwiękochłonne w postaci płyt czy mat. Dlatego rozwiązania paneli akustycznych z warstwami materiałów ziarnistych, opracowane...

W przegrodach dźwiękochłonno-izolacyjnych nie zawsze można zastosować materiały dźwiękochłonne w postaci płyt czy mat. Dlatego rozwiązania paneli akustycznych z warstwami materiałów ziarnistych, opracowane dzięki wieloletnim badaniom, znajdują zainteresowanie wśród producentów ekranów akustycznych i wykonawców zabezpieczeń przeciwhałasowych.

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, mgr inż. Sebastian Sacha Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Jakość szyb zespolonych stosowanych w budownictwie a eksploatacja pomieszczeń

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest...

Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te są spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone są wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie było odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie oraz sprawnie działającą wentylację.

dr inż. Leszek Dulak Akustyka budowlana ścian i stropów

Akustyka budowlana ścian i stropów Akustyka budowlana ścian i stropów

Projektowanie budynków wymaga m.in. wiedzy na temat izolacyjności akustycznej rozwiązań stosowanych do wznoszenia ścian i stropów, a co za tym idzie – także spełnienia przez nie wymagań normowych.

Projektowanie budynków wymaga m.in. wiedzy na temat izolacyjności akustycznej rozwiązań stosowanych do wznoszenia ścian i stropów, a co za tym idzie – także spełnienia przez nie wymagań normowych.

dr inż. Jan Sikora, dr inż. Jadwiga Turkiewicz Ocena właściwości dźwiękochłonnych styropianu

Ocena właściwości dźwiękochłonnych styropianu Ocena właściwości dźwiękochłonnych styropianu

Dosyć często w publikacjach technicznych oraz prospektach reklamowych określa się styropian jako materiał do izolacji akustycznej, a nawet używa się nazwy „styropian akustyczny”. Czy jednak styropian ma...

Dosyć często w publikacjach technicznych oraz prospektach reklamowych określa się styropian jako materiał do izolacji akustycznej, a nawet używa się nazwy „styropian akustyczny”. Czy jednak styropian ma właściwości dźwiękochłonne? Czy można go stosować w zabezpieczeniach przeciwhałasowych?

dr inż. Leszek Dulak Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej...

Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej prognozowania oraz pomiarów izolacyjności akustycznej.

dr inż. Leszek Dulak Akustyka budowlana - projektowanie i wykonawstwo

Akustyka budowlana - projektowanie i wykonawstwo Akustyka budowlana - projektowanie i wykonawstwo

Współczesne projektowanie ma na celu nie tylko zapewnianie właściwej realizacji funkcji oraz bezpieczeństwa konstrukcji, lecz także podnoszenie komfortu użytkowania budynku. W związku z tym coraz ważniejszą...

Współczesne projektowanie ma na celu nie tylko zapewnianie właściwej realizacji funkcji oraz bezpieczeństwa konstrukcji, lecz także podnoszenie komfortu użytkowania budynku. W związku z tym coraz ważniejszą pozycję w świadomości projektantów oraz użytkowników budynków zajmuje ochrona przed hałasem.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.