Izolacje.com.pl

Zagęszczalność gruntów niespoistych

Gęstość gruntu | Dokumenty odniesienia w drogownictwie | Grunty niespoiste | Zagęszczalność gruntów

Zagęszczalność gruntów niespoistych
Non-cohesive soil compactibility
Archiwum autora

Zagęszczalność gruntów niespoistych


Non-cohesive soil compactibility


Archiwum autora

Budowa dróg obejmuje m.in. roboty ziemne. Szacuje się, że w zależności od charakterystyki trasy mogą one stanowić do 60% ogółu robót. Większość tych prac związana jest z budową nasypów. Podstawową zaś czynnością podczas budowy nasypów i przygotowania podłoża pod konstrukcję nawierzchni jest zagęszczanie gruntów.

Zobacz także

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

ABSTRAKT

W artykule omówiono zagadnienie zagęszczania gruntów niespoistych podczas robót ziemnych. Opisano parametry związane z gęstością gruntów oraz zależność między wskaźnikiem jednorodności uziarnienia a wskaźnikiem nośności. Przedstawiono zalety i ograniczenia zapisów specyfikacji technicznych w drogownictwie.

The article discusses the issue associated with compacting non-cohesive soils during earthworks. In course of the article soil compactibility parameters are described, as well as the relationship between Uniformity Coefficient and Bearing Ratio. Finally, the article presents the qualities and limitations of the ways of recording technical specifications used in road engineering.

Grunt jest mieszaniną cząstek stałych. Przestrzenie między cząsteczkami (pory) wypełnione są cieczą (wodą) i gazem (powietrzem) (rys. 1).

Zagęszczanie zwiększa gęstość szkieletu gruntowego, a tym samym: 

 •  zwiększa kąt tarcia wewnętrznego,
 •  zwiększa nośność,
 •  zwiększa odporność na zmiany zawilgocenia,
 •  zmniejsza osiadanie.

Parametry związane z gęstością gruntu

Podstawowe wielkości fizyczne związane z gęstością to:

 •  gęstość objętościowa gruntu

(1),

gdzie:

ms + mw – masa gruntu (szkielet i woda),

V – objętość gruntu (rys. 1),

 • gęstość objętościowa szkieletu gruntowego:

(2),

 • gęstość właściwa szkieletu gruntowego:

(3),

gdzie:

Vs – objętość szkieletu gruntowego (rys. 1).

Miarą zagęszczenia w robotach ziemnych jest wskaźnik zagęszczenia IS obliczony na podstawie porównania gęstości objętościowej szkieletu gruntowego uzyskanej w warunkach polowych rd do gęstości uzyskanej w warunkach laboratoryjnych rds:

(4).

Dokumenty odniesienia w drogownictwie

Jednym z podstawowych dokumentów w procesie budowlanym w drogownictwie są szczegółowe specyfikacje techniczne (SST), opracowywane na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych (OST) wydawanych i aktualizowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.

Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowuje pod swoim auspicjami nowe OST dotyczące budowy dróg.

Specyfikacje techniczne w drogownictwie przyczyniły się m.in. do:

 • wzrostu jakości budowanych obiektów i zwiększenia ich trwałości,
 • zwiększenia poziomu wiedzy na temat technologii wykonywania robót,
 • usprawnienia procesu inwestycyjnego,
 • usprawnienia odbioru robót – szczegółowego określenia rodzajów i zakresu poszczególnych odbiorów oraz wymaganych dokumentów,
 • rozstrzygnięcia potencjalnych różnic między stronami procesu inwestycyjnego dotyczących interpretacji sytuacji wątpliwych (zapisy w specyfikacjach technicznych są wiążące).

Z drugiej strony ścisłe i rygorystyczne zapisy specyfikacji nie dopuszczają możliwości stosowania nowych rozwiązań i materiałów. Bardzo często wymagania są zbyt wysokie i zbyt asekuracyjne – niezależnie od funkcji, jaką pełni dana warstwa.

Co więcej, niejednokrotnie osoby tworzące SST nie mają podstawowej wiedzy z zakresu technologii budowy dróg i materiałów drogowych.

Wymagania stawiane gruntom niespoistym przeznaczonym do budowy nasypów

W Polsce przy doborze gruntów niespoistych do budowy nasypów stosuje się głównie dwa kryteria: odpowiedniej przepuszczalności i odpowiedniego uziarnienia. W większości dotychczasowych specyfikacji w części dotyczącej doboru rodzaju gruntu widnieje zapis, że przydatność gruntów do budowy nasypów powinno się określać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [2].

W bardziej kreatywnych ­specyfikacjach ­pojawiają się zapisy, że wartość wskaźnika równoziarnistości U gruntów stosowanych do budowy nasypów nie powinna być mniejsza niż 3,0.

Ostatnią górną warstwę o gr. co najmniej 0,5 m powinno się wykonać z gruntów niespoistych przepuszczalnych o wskaźniku różnorodności co najmniej 5 i współczynniku filtracji k10 ≥ 6·10–5 m/s (5,2 m/d).

Tymczasem w pracy „Uwagi do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących robót ziemnych” [3] wykazano, że zależność między wskaźnikiem jednorodności uziarnienia a współczynnikiem filtracji jest odwrotna i tak wysokie ustawienie granicznej wartości wskaźnika różnoziarnistości nie ma uzasadnienia w odniesieniu do ostatniej warstwy nasypu.

Norma PN-S-02205:1998 [2] w pkt 2.8.2 podaje, że grunty o wskaźniku U < 3 można stosować wówczas, gdy wstępne próby na polu doświadczalnym wykażą możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia.

W pkt 2.8.2 scharakteryzowano także grunty trudnozagęszczalne, charakteryzujące się wartością rds mniejszą niż 1,6 g/cm3 (z wyjątkiem popiołów i żużlu). Podano również, że w odniesieniu do piasków drobnoziarnistych wbudowywanych w ostatnią warstwę nasypu (0,5 m) wskaźnik nośności powinien wynosić wnoś. ≥ 10.

Podział gruntów pod względem wysadzinowości z uwzględnieniem ostatnich regulacji podano w tabeli 1. Podział ten oparty jest na kryteriach wysadzinowości Casagrande’a i Wiłuna [4]. W odniesieniu do oceny przydatności gruntów niespoistych podstawowym kryterium jest wartość wskaźnika piaskowego.

Zagęszczalność gruntów

Laboratoryjną metodę badania zagęszczalności gruntów spoistych opracował w 1933 r. R.R. Proctor podczas budowy zapór ziemnych [5]. Metoda ta jest obecnie powszechnie stosowana do wszystkich rodzajów gruntów. Badanie polega na zagęszczaniu gruntu warstwowo w znormalizowanych cylindrach za pomocą znormalizowanych ubijaków ręcznych lub mechanicznych (rys. 2, fot. 1).

W metodzie Proctora, nazywanej często metodą normalną, stosowana jest energia zagęszczania równa 0,59 J/cm3. Istnieje również metoda zmodyfikowana – energia zagęszczenia od 2,45 J/cm3 do 2,65 J/cm3 (w Polsce 2,65 J/cm3).

Można przyjąć, że stosowana w laboratorium energia zagęszczania metodą normalną odpowiada zagęszczaniu gruntu na placu budowy lekkim sprzętem budowlanym (lekkimi walcami drogowymi, walcami na pneumatykach o masie do 10 t, lekkimi ubijakami).

Metoda zmodyfikowana odzwierciedla natomiast pracę ciężkiego sprzętu – walców drogowych o masie 20–30 t, ciężkich walców wibracyjnych o masie większej niż 4 t, ciężkich ubijaków o masie powyżej 2 t.

Zagęszczalnością gruntu nazywa się zdolność do uzyskiwania określonej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego w zależności od zastosowanej energii zagęszczania, sposobu jej użycia i wilgotności [4].

Efektem badania maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego jest zależność w postaci krzywej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego od wilgotności (rys. 3). Z ­kształtu zależności można odczytać zmiany gęstości wraz ze wzrostem wilgotności. W odniesieniu do małych wilgotności zbliżonych do 0% uzyskuje się rd większe niż przy wilgotności optymalnej [6].

Zjawisko to nie ma jednak znaczenia w naszym klimacie, ponieważ w Polsce piaski mają wilgotność naturalną na poziomie 3–5%. Nie jest to ważne także ze względu na małą nośność piasku przy tak małej wilgotności (trudności z ruchem technologicznym).

Uziarnienie gruntów

Szkielet mineralny składa się z ziaren frakcji powyżej 0,063 mm i cząstek frakcji poniżej 0,063 mm. Grunt najczęściej składa się z kilku frakcji. Aktualny podział na frakcje przedstawiono w tabeli 2. Różnicą w stosunku do normy PN-B-02480:1986 [7] jest zmiana granicy frakcji pyłowej z piaskową z 0,05 mm na 0,063 mm oraz zmiana granic frakcji żwirowej z 40 mm na 63 mm.

Skład granulometryczny gruntów niespoistych, czyli zawartość poszczególnych frakcji, określa się za pomocą analizy sitowej, a skład granulometryczny gruntów spoistych – za pomocą analizy sitowej i sedymentacyjnej (najczęściej areometrycznej Casagrande’a) lub metodą dyfrakcji laserowej. Uziarnienie przedstawia się najczęściej w postaci krzywej uziarnienia, na podstawie której można wyznaczyć m.in. wskaźnik jednorodności uziarnienia oraz wskaźnik krzywizny.

Wskaźnik jednorodności uziarnienia to parametr opisujący kształt krzywej uziarnienia. Określa się go symbolem CU. Funkcjonują również inne nazwy: wskaźnik różnoziarnistości, niejednorodności uziarnienia, współczynnik równomierności, hydrogeologii (Pazdro, Kozerski [9]), współczynnik nierównomierności uziarnienia. Wskaźnik ten jest zdefiniowany jako stosunek średnicy ziarn, które wraz z mniejszymi stanowią 60% wagowo badanej próbki do średnicy efektywnej d10(rys. 4):

(5)

Kolejnym parametrem opisującym krzywą uziarnienia jest wskaźnik krzywizny wyznaczany według wzoru:

Cc = (d30)2(d60 · d10 (6),

gdzie:

d10 – średnica odpowiadająca zawartości 10% ziarn na krzywej uziarnienia,

d30 – średnica odpowiadająca zawartości 30% ziarn na krzywej uziarnienia,

d60 – średnica odpowiadająca zawartości 60% ziarn na krzywej uziarnienia.

Na podstawie wskaźnika krzywizny i wskaźnika jednorodności uziarnienia można podzielić grunty według charakteru ich uziarnienia (tabela 3).

W literaturze dość często pada stwierdzenie, że grunty dobrze zagęszczalne charakteryzują się wartością CC 1–3 i CU > 4 w odniesieniu do żwirów oraz CU > 6 w odniesieniu do piasków [11, 12]. Poglądy te znalazły odzwierciedlenie w zapisach SST.

Nie można jednak arbitralnie twierdzić, że gruntów o niskiej wartości CU uziarnienia nie da się zagęścić i że nie mają one odpowiedniej nośności. Takie założenie nie uwzględnia postępu technologicznego i możliwości stosowania najnowszych maszyn do zagęszczania gruntów (fot. 2). Typowe walce do robót ziemnych mają naciski liniowe do 65 kg/cm i amplitudę zagęszczania do 2,1 mm.

Nośność gruntu

Głównym kryterium możliwości zastosowania gruntu do robót ziemnych i warstw ulepszonego podłoża jest wartość wskaźnika nośności (CBR).

Określa się ją zgodnie z załącznikiem A do normy PN-S­‑02205:1998 [2] po 4 dobach nasycania wodą przy zagęszczaniu metodą normalną (rys. 5). Jest to stosunek obciążenia jednostkowego do obciążenia porównawczego, obliczany według wzoru:

(7),

gdzie:

p – ciśnienie potrzebne do zagłębienia trzpienia w odpowiednio przygotowaną próbkę gruntu na głębokość 2,5 mm lub 5 mm [MPa],

pp – ciśnienie potrzebne do zagłębienia trzpienia w materiał wzorcowy (tłuczeń standardowo zagęszczony) na głębokość 2,5 mm (7,0 MPa) lub 5 mm (10 MPa).

Wartość wskaźnika nośności jest uzależniona od wytrzymałości gruntu na ścinanie. Wytrzymałość ta oznacza opór, jaki stawia grunt naprężnikom stycznym w rozpatrywanym punkcie ośrodka [4]. Wartość oporu wyznacza się według wzoru:

(8),

gdzie:

σ – składowa normalna naprężenia [kPa],

Φ – kąt tarcia wewnętrznego [°],

tg Φ – współczynnik tarcia wewnętrznego,

c – spójność gruntu [kPa].

W odniesieniu do gruntów niespoistych c = 0 (brak spójności) wzór (8) przyjmuje postać:

(9).

Oznacza to, że nośność gruntów niespoistych zależy tylko od wartości kąta tarcia wewnętrznego. Kąt ten uzależniony jest od wielu czynników, m.in. od kształtu i obtoczenia ziarn, wielkości ziarn czy uziarnienia. Według S. Pisarczyka [11] można go wyznaczyć na podstawie wzoru Lundgena (w odniesieniu do gruntów niespoistych):

Φ = 36° + Φ1 + Φ2 + Φ3 + Φ4      (10),

gdzie:

Φ1 – składnik uwzględniający kształt ziarn od –5° (ziarna kuliste) do +1° (ziarna kanciaste),

Φ2 – składnik uwzględniający wielkość ziarn od 0° (piaski) do +2° (żwiry),

Φ3 – składnik uwzględniający kształt krzywej uziarnienia CU od –3° dla CU < 5 do +3° dla CU ≥ 15,

Φ4 – składnik uwzględniający zagęszczenie od –6° (grunty luźne) do +6° (grunty zagęszczone).

Widać zatem, że wskaźnik CU jest tylko jednym ze składników wpływających na wartość, a ziarna ze względu na budowę można podzielić na 6 różnych form (rys. 6) oraz 5 różnych szorstkości (rys. 7).

Podsumowanie

W pracy „Zagęszczanie gruntów niespoistych a wskaźnik jednorodności uziarnienia” [12] przedstawiono wyniki badań 70 gruntów niespoistych stosowanych w robotach ziemnych – od piasków pylastych po pospółki.

Charakteryzowały się one wartością wskaźnika jednorodności uziarnienia od 1,44 do 8,73. Wskaźnik nośności wynosił od 6,7 do 59,2. Grunty o wartości CU < 3 stanowiły ponad połowę (42) wszystkich badanych gruntów.

Na rys. 8 przedstawiono zależność między CU a wnoś. Na wykresie naniesiono również linie dla wartości CU = 3 oraz wnoś. = 10. Z wykresu wynika, że nie można ściśle powiązać wartości wskaźnika nośności ze wskaźnikiem jednorodności uziarnienia. Tylko 4 z 70 gruntów wykazały wartość wnoś < 10.

W publikacji „Zapory ziemne” [13] podano, że grunty źle uziarnione w warunkach filtracji łatwo ulegają sufozji. Oczywiście, w wypadku zapór ziemnych wartość CU ma niezwykle ważne znaczenie. Głównym parametrem użytkowym nasypów drogowych jest jednak zdolność do przenoszenia obciążeń bez nadmiernych osiadań, a więc nośność.

Z tego powodu najistotniejszym kryterium przydatności gruntów niespoistych do robót ziemnych jest minimalna wartość wskaźnika nośności, współczynnika filtracji k (warstwy odsączające) oraz wysadzinowości gruntu (w zależności od miejsca wbudowania).

Wykonawca robót ziemnych wykorzystuje do budowy nasypów taki grunt, jaki ma. Przyjmuje tym samym na siebie odpowiedzialność za uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia IS i nośności wyrażonej przez wtórny moduł wyznaczony płytą VSS – E2.

Literatura

 1. J. Jeż, „Gruntoznawstwo budowlane”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 2. PN-S-02205:1998, „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
 3. S. Majer, M. Kowalów, „Uwagi do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących robót ziemnych”, I Kongres Drogowy „Lepsze drogi – lepsze życie”, Warszawa 2006, s. 387–394.
 4. Z. Wiłun, „Zarys geotechniki”, WKŁ, Warszawa 1987.
 5. R.R. Proctor, „Fundamental Principles of Soil Compaction”, „Engineering News”, 9, 10, 12 i 13/1933.
 6. S. Pisarczyk, „Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badań”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
 7. PN-B-02480:1986, „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów”.
 8. PN-EN ISO 14688-1:2006, „Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis”.
 9. B. Kozerski, Z. Pazdro, „Hydrogeologia ogólna”, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1990.
 10. PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012, „Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania”.
 11. S. Pisarczyk, „Gruntoznawstwo inżynierskie”, PWN, Warszawa 2001.
 12. S. Majer, „Zagęszczanie gruntów niespoistych a wskaźnik jednorodności uziarnienia”, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym”, Poznań 2009, s. 446–455.
 13. K. Czyżewski, W. Wolski, S. Wójcicki, A. Żbikowski, „Zapory ziemne”, Arkady, Warszawa 1973.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • sw sw, 18.10.2014r., 00:13:09 drogi i mosty

Powiązane

merXu Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia...

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia drobnych napraw w domu lub ogrodzie. Zobacz ofertę z kategorii chemii budowlanej na merXu.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Kingspan Profesjonalne systemy barier ochronnych

Profesjonalne systemy barier ochronnych Profesjonalne systemy barier ochronnych

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz...

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz odpornych na uderzenia słupków i barier ochronnych pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków i poprawiają komfort pracowników.

merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

Produkty Pan Fitinka na merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży...

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wodno-kanalizacyjnej oraz armatury sanitarnej.

Soprema Polska Mata retencyjno-drenażowa Soprema – nowoczesna forma retencji wody na zielonych dachach

Mata retencyjno-drenażowa Soprema – nowoczesna forma retencji wody na zielonych dachach Mata retencyjno-drenażowa Soprema – nowoczesna forma retencji wody na zielonych dachach

Wykorzystanie wełny mineralnej w systemach dachowych jest ważną częścią historii zielonych dachów. Intensywne prace badawcze, rozpoczęte w Niemczech w latach 80. XX wieku, doprowadziły w konsekwencji do...

Wykorzystanie wełny mineralnej w systemach dachowych jest ważną częścią historii zielonych dachów. Intensywne prace badawcze, rozpoczęte w Niemczech w latach 80. XX wieku, doprowadziły w konsekwencji do opracowania nowoczesnego rozwiązania – systemu zielonego dachu. Znacząca różnica polegała na osiągnięciu efektywności i niezawodności działania ekstensywnego zielonego dachu przy użyciu znacznie lżejszego materiału i o mniejszej grubości niż dotychczas. W opracowaniu innowacyjnej technologii wykorzystano...

Soprema Polska Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema

Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema

Dachy domów i garaży to przestrzenie, które zwykle pozostają niewykorzystane. Tymczasem właśnie te miejsca można przekształcić w tereny zielone – np. zielony taras, który może stać się naszym ulubionym...

Dachy domów i garaży to przestrzenie, które zwykle pozostają niewykorzystane. Tymczasem właśnie te miejsca można przekształcić w tereny zielone – np. zielony taras, który może stać się naszym ulubionym miejscem wypoczynku i rekreacji. „Odzyskiwanie” terenów zielonych wykorzystanych pod zabudowę to jedno z zadań realizowanych przez firmę Soprema. Z systemem TUNDRA PACK aplikacja innowacyjnego, modułowego dachu zielonego z gotową, ekstensywną formą zazielenienia, jest niezwykle szybka i wyjątkowo prosta.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Skuteczna izolacja termiczna stropodachów i dachów płaskich – poznaj ofertę pianobetonu od CEMEX Polska

Skuteczna izolacja termiczna stropodachów i dachów płaskich – poznaj ofertę pianobetonu od CEMEX Polska Skuteczna izolacja termiczna stropodachów i dachów płaskich – poznaj ofertę pianobetonu od CEMEX Polska

W budownictwie, w którym stosowane są stropodachy lub dachy płaskie, straty ciepła przez dach mogą być znaczne. Dlatego od prawidłowo wykonanej izolacji termicznej zależy nie tylko oszczędność energii,...

W budownictwie, w którym stosowane są stropodachy lub dachy płaskie, straty ciepła przez dach mogą być znaczne. Dlatego od prawidłowo wykonanej izolacji termicznej zależy nie tylko oszczędność energii, ale również stabilność i funkcjonalność dachów płaskich. Doskonałe właściwości INSULARIS PIANO firmy CEMEX Polska stanowią doskonałą alternatywę dla standardowo stosowanych izolacji ze styropianu, wełny czy keramzytobetonu i zwiększają bezpieczeństwo całej konstrukcji.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Co klasyfikacja NRO oznacza w praktyce? Na pasywną ochronę przeciwpożarową budynków mają wpływ materiały, z których te budynki zostały wykonane, zarówno jeśli chodzi o konstrukcję, jak i systemy instalacji....

Co klasyfikacja NRO oznacza w praktyce? Na pasywną ochronę przeciwpożarową budynków mają wpływ materiały, z których te budynki zostały wykonane, zarówno jeśli chodzi o konstrukcję, jak i systemy instalacji. Projektanci i inżynierowie z branży instalacyjnej mają do czynienia z przewodami wentylacyjnymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi i grzewczymi oraz ich izolacjami, które, według rozporządzenia, powinny być klasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Choć ten temat można znaleźć w obowiązujących...

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Materiały prasowe news GDDKiA realizuje ponad 1500 km nowych dróg

GDDKiA realizuje ponad 1500 km nowych dróg GDDKiA realizuje ponad 1500 km nowych dróg

Obecnie w realizacji znajduje się 113 zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (PBDK) o łącznej długości 1468,3 km i wartości 54 mld zł. Na tym etapie znajduje się również 11...

Obecnie w realizacji znajduje się 113 zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (PBDK) o łącznej długości 1468,3 km i wartości 54 mld zł. Na tym etapie znajduje się również 11 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030 (PB100) o łącznej długości 101,2 km i wartości 1,7 mld zł.

Materiały prasowe news Wykonawcy obniżają koszt budowy dróg

Wykonawcy obniżają koszt budowy dróg Wykonawcy obniżają koszt budowy dróg

Zmniejsza się średni koszt budowy kilometra dróg szybkiego ruch, zarówno autostrad jak i dróg ekspresowych. Mówimy tu o wartościach wynikających z podpisanych umów, a nie z ofert z najniższą ceną. Obserwowany...

Zmniejsza się średni koszt budowy kilometra dróg szybkiego ruch, zarówno autostrad jak i dróg ekspresowych. Mówimy tu o wartościach wynikających z podpisanych umów, a nie z ofert z najniższą ceną. Obserwowany jest również spadek wartości najniższych ofert w porównaniu z kosztorysami.

Materiały prasowe news 336 mln zł na drogi dla samorządów

336 mln zł na drogi dla samorządów 336 mln zł na drogi dla samorządów

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, na...

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, na wsparcie zadań samorządowych przeznaczone będzie 335 999 tys. zł.

Materiały prasowe news Inwestycje drogowe – plany GDDKiA

Inwestycje drogowe – plany GDDKiA Inwestycje drogowe – plany GDDKiA

Choć sezon budowlany oficjalnie dopiero rusza, na niektórych inwestycjach – tam, gdzie pozwalała na to technologia – prace były prowadzone nieprzerwanie. Inwestycje na drogach krajowych realizowane są...

Choć sezon budowlany oficjalnie dopiero rusza, na niektórych inwestycjach – tam, gdzie pozwalała na to technologia – prace były prowadzone nieprzerwanie. Inwestycje na drogach krajowych realizowane są zgodnie z harmonogramem, a polskich budów nie zatrzymała ani zima, ani trwająca epidemia COVID-19. Podczas spotkania z przedstawicielami firm wykonawczych, które odbyło się online 10 marca, GDDKiA podsumowała 2020 rok, przedstawiła plany na kolejne lata oraz wzięła udział w dyskusji na temat zmian w...

Materiały prasowe Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego

Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji kolejnych sześć programów inwestycji dla zadań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zadania będą realizowane w województwach małopolskim,...

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji kolejnych sześć programów inwestycji dla zadań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zadania będą realizowane w województwach małopolskim, opolskim, wielkopolskim, podkarpackim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Obejmą budowę chodników i infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania granicznego odcinka autostrady, przebudowę skrzyżowań na ronda, a także kompleksową rozbudowę infrastruktury z zastosowaniem elementów zwiększających...

Materiały prasowe news Inwestycje drogowe w sześciu województwach

Inwestycje drogowe w sześciu województwach Inwestycje drogowe w sześciu województwach

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji programy inwestycji dla zadań drogowych w województwach dolnośląskim, łódzkim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Łączny koszt...

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji programy inwestycji dla zadań drogowych w województwach dolnośląskim, łódzkim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Łączny koszt tych zadań to ponad 308 mln zł. Inwestycje są związane z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez rozbudowę skrzyżowań, montaż sygnalizacji świetlnej, budowę chodników i ścieżek pieszo–rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę kładki dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych...

Materiały prasowe news Program budowy 100 obwodnic – postęp prac po roku

Program budowy 100 obwodnic – postęp prac po roku Program budowy 100 obwodnic – postęp prac po roku

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030 (PB100) ogłoszono 8 lutego 2020 roku. GDDKiA p podsumowuje postęp prac rok po starcie programu. W 2020 roku podpisano umowy na realizację trzech obwodnic....

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030 (PB100) ogłoszono 8 lutego 2020 roku. GDDKiA p podsumowuje postęp prac rok po starcie programu. W 2020 roku podpisano umowy na realizację trzech obwodnic. Dla dziesięciu obwodnic trwają przetargi na realizację, dla kolejnych 33 poszukiwani są wykonawcy dokumentacji projektowej, a dla 54 obwodnic trwa opracowanie dokumentacji lub przygotowanie do ogłoszenia przetargów na dokumentację.

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.