Izolacje.com.pl

Elastyczna izolacja z tworzywa sztucznego

Wpływ rodzaju użytego tworzywa na wymianę ciepła przez promieniowanie

Poznaj dwa rodzaje izolacji - masowe i refleksyjne
fot. [17]

Poznaj dwa rodzaje izolacji - masowe i refleksyjne


fot. [17]

Istotnym elementem zachowania jakości produktu, w tym szczególnie mrożonego produktu spożywczego, jest opakowanie [1, 2]. Produkty te są szczególnie wrażliwe na powierzchniowe rozmrożenie i uderzenia oraz wstrząsy w trakcie przechowywania i transportu. Dobry materiał opakowaniowy dla mrożonych produktów spożywczych powinien charakteryzować się odpowiednią izolacyjnością cieplną. Dlatego też nieustannie prowadzone są opracowania nad uzyskaniem sprężystego materiału, który posiadałby cechy termoizolacyjne [3].

Zobacz także

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Waldemar Joniec Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań

Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań Ciepłownictwo i węzły cieplne dla budynków, domów jednorodzinnych i poszczególnych mieszkań

Węzły cieplne mają i będą miały duże znaczenie w zwiększaniu efektywności energetycznej systemów ogrzewania w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej, które czeka gruntowna przemiana, tak jak ciepłownie....

Węzły cieplne mają i będą miały duże znaczenie w zwiększaniu efektywności energetycznej systemów ogrzewania w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej, które czeka gruntowna przemiana, tak jak ciepłownie. Indywidualne stacje mieszkaniowe wpływają nie tylko na komfort w mieszkaniach, ale i na efekty energetyczne całych budynków. Możliwości wyposażania węzłów w układy automatyki, sterowania i monitorowania pozwalają z kolei sprostać wymaganiom w zakresie przepisów wprowadzających standardy dla obiektów...

Kabiny prysznicowe – najnowsze trendy w aranżacji wnętrz!

Kabiny prysznicowe – najnowsze trendy w aranżacji wnętrz! Kabiny prysznicowe – najnowsze trendy w aranżacji wnętrz!

Do niedawna kabina prysznicowa kojarzona była z wysokim brodzikiem w kształcie kwadratu lub ze ściętą podstawą wciśniętą w kąt pomieszczenia. Dziś jednak sklepy z wyposażeniem do łazienek dają znacznie...

Do niedawna kabina prysznicowa kojarzona była z wysokim brodzikiem w kształcie kwadratu lub ze ściętą podstawą wciśniętą w kąt pomieszczenia. Dziś jednak sklepy z wyposażeniem do łazienek dają znacznie większy wybór, a rzucające się w oczy brodziki powoli odchodzą w zapomnienie. Co zatem obecnie jest na fali i na co zwrócić uwagę, wybierając modną kabinę prysznicową?

 

Abstrakt

Elastyczna izolacja z tworzywa sztucznego - wpływ rodzaju użytego tworzywa na wymianę ciepła przez promieniowanie

W artykule przedstawiono innowacyjny materiał przeznaczony do zamrażania i transportu żywności oraz jego analizy optymalizacyjne mające na celu zwiększenie jego izolacyjności cieplnej. Zaproponowano wielowarstwową strukturę izolacji z komórkami powietrznymi o kształcie prostokątnym. Izolacje wykonywano z kilku rodzajów folii z tworzywa sztucznego o różnych właściwościach. Przedstawiono model matematyczny wymiany ciepła obejmujący przewodzenie, konwekcję i promieniowanie w szeregu równoległych warstw folii. Przeanalizowano właściwości cieplne izolacji w zależności od wartości współczynników przezroczystości, refleksyjności i emisyjności folii. Model zweryfikowano badaniami doświadczalnymi, które wykazały jego dobrą zgodność. Przeprowadzone badania potwierdziły wpływ rodzaju użytej folii, liczby i grubości warstw, jak również szerokości odstępów między fałdami na wartość oporu cieplnego izolacji. W przypadku izolacji wielowarstwowej przeznaczonej do pakowania zamrożonej żywności zalecono stosowanie folii możliwie najmniej przejrzystej, jednak niekoniecznie metalizowanej.

Flexible synthetic material insulation - influence of the type material used on radiative heat transfer

The article presents an innovative material for freezing and transport of food and its optimisation analyses aimed at increasing its thermal insulation capacity. Suggested is a multi-layer structure of rectangular air cells. The insulation is made of several types of plastic film with different properties. A mathematical model of heat transfer including conduction, convection and radiation in a series of parallel layers of film in presented. Thermal insulation properties are analysed depending on the values of coefficients of transparency, reflectivity and emissivity of the film. The model was verified experimentally, and good compatibility was found. The study confirmed the impact of the type of film used, the number and thickness of layers as well as the width of the spacing between the folds on thermal resistance of the insulation. In the case of multi-layer insulation for frozen food packaging it is recommended to use film that is as opaque as possible, however, not necessarily metal-coated.

Najważniejszy czynnik decydujący o doborze izolacji to współczynnik przewodzenia ciepła; dobry materiał izolacyjny charakteryzuje się jego jak najmniejszą wartością. W praktyce zastosowanie materiału o niższej przewodności przekłada się na mniejszą grubość izolacji, co pomniejsza koszty jej wykonania.

Materiał izolacyjny powinien być odporny na szybkie zmiany temperatury, działanie wody, przy czym jego właściwości cieplne powinny też być stabilne w czasie. Bardzo ważne jest, aby materiał był odporny na działanie czynników chemicznych i biologicznych, był mało nasiąkliwy i niepalny.

Izolacje, w zależności od metody ograniczania przepływu ciepła, dzieli się na dwa rodzaje:

 • izolację masową
 • i izolację refleksyjną.

Izolacje masowe to takie, które mogą opóźniać przepływ ciepła przez przewodzenie, podczas gdy izolacje refleksyjne zmniejszają przepływ ciepła przez promieniowanie [4].

Izolacja cieplna oparta na technologii masowej wykorzystuje materiały masowe lub włókniste, takie jak włókna szklane, wełna mineralna, polistyren spieniony (EPS), polistyren ekstrudowany (XPS) itp. Jej opór cieplny zależy od współczynnika przewodzenia ciepła i gęstości lub grubości użytego materiału [5].

Z drugiej strony, izolacja cieplna, korzystająca ze skutecznej technologii, jaką jest bariera refleksyjna, wykorzystuje bardzo cienką warstwę folii aluminiowej o niskiej emisji będącą bardziej skuteczną w ograniczeniu ciepła radiacyjnego. W połączeniu z przestrzenią powietrzną przylegającą do powierzchni o niskiej emisyjności, technologia ta jest dodatkowo odporna na przewodzenie i konwekcyjne przenoszenie ciepła.

Zgodnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Producentów Izolacji (RIMA-I) [6]: ogólnie przyjęta definicja systemu bariery dla promieniowania określa, że materiał odbijający promieniowanie umieszczony jest w otwartej przestrzeni powietrznej. Podobnie Yarbrough [7] opisał system bariery dla promieniowania mający duże wentylowane lub niewentylowane przestrzenie powietrzne, większe od 0,5 m, przylegające do powierzchni o niskiej emisyjności.

Amerykańskie Towarzystwo Badań i Materiałów (ASTM) określa, że emisyjność użytego materiału odbijającego powinna być mniejsza niż 0,10 [6].

Zwykle materiały barierowe składają się z cienkiej warstwy folii aluminiowej nanoszonej jedno- lub dwustronnie na materiale nośnym, takim jak papier pakowy, folie z tworzywa sztucznego, karton itp. w celu wzmocnienia całości konstrukcji izolacji. Stosowane materiały są zwykle pojedynczą warstwą i nie można zmierzyć jej oporu cieplnego [5]. RIMA-I definiuje ten typ izolacji jako izolację cieplną składającą się z jednej lub więcej powierzchni o niskiej emisyjności, ograniczających jedną lub więcej zamkniętych przestrzeni powietrznych.

W przeciwieństwie do bariery dla promieniowania, izolacja odbijająca działa w zamkniętej lub szczelnej przestrzeni powietrznej [5]. Yarbrough [7] stwierdził ponadto, że przestrzeń powietrzna do około 0,25 m w kierunku przepływu ciepła jest wystarczająca do uzyskania skutecznie działającej izolacji. Efektywne izolacje odbijają ciepło promieniowania, zapobiegając przenoszeniu go z jednej strony na drugą z powodu powierzchni odbijającej (lub o niskiej emisyjności) [4]. Ilość wypromieniowanej energii zależy od temperatury powierzchni i współczynnika emisyjności.

Efektywna izolacja wykorzystuje jedną lub więcej powierzchni odbijających o niskiej emisyjności, które otaczają przestrzenie powietrzne [4]. Izolacja odbijająca ma co najmniej jedną powierzchnię odbijającą, która jest skierowana w stronę przestrzeni powietrznej. Jest to istotnie różne od konwencjonalnej izolacji termicznej, której opór cieplny w dużym stopniu zależy od grubości i współczynnika przewodzenia ciepła zastosowanego materiału. W odpowiedniej izolacji cieplnej materiał o niskiej emisyjności i przestrzeń powietrzna odgrywają ważną rolę w systemie izolacji.

Efektywne wkłady izolacyjne do szczegółowej charakterystyki cieplnej zbadano w szeregu publikacji [8-11]. Panele wypełnione gazem (GFP) to nowe zaawansowane zastosowania izolacji termicznej w temperaturze otoczenia. GFP są wykonane z odbijania w podczerwieni (niska emisyjność) i wielowarstwowych powłok otoczonych szczelną barierą i wypełnionych powietrzem pod ciśnieniem atmosferycznym lub gazem o niskiej przewodności [12, 13].

Elastyczna izolacja z tworzywa sztucznego

Wpływ opakowania w procesie rozmrażania jest identyczny, jak w przypadku zamrażania. Opakowanie zwłaszcza wielowarstwowe znacznie wydłuża czas tych procesów. Wynika to przede wszystkim z istnienia warstewki powietrza między produktem a opakowaniem oraz ewentualnie między poszczególnymi warstwami w strukturze opakowania. W czasie przechowywania i w transporcie schłodzonej i zamrożonej żywności jest to zjawisko korzystne (ogranicza fluktuację temperatury produktu). Aby zredukować powstający opór cieplny, w procesie zamrażania stosuje się odpowiedni docisk (zamrażanie kontaktowe płytowe - RYS. 1).

Zapoczątkowana w publikacji [14, 15] idea warstwowych przegród termalnych o anizotropowych właściwościach cieplnych skłoniła autorów do kolejnych rozważań i eksperymentów. Materiałem zastosowanym do budowy izolacji była transparentna, polipropylenowa folia o grubości 50 μm, której warstwy zgrzano podłużnie, tworząc prostokątne, podłużne kanały przedstawione na RYS. 2 [16]. Dalsze analizy autorów dotyczyły właściwości cieplnych jedno-, dwu- i trójwarstwowej wersji izolacji (RYS. 3).

Izolacje wykonywano z cienkich arkuszy folii polipropylenowej zgrzewanych razem, tworząc prostokątne, podłużne komory powietrzne. Wymiana ciepła w tego rodzaju izolacji, poza siłami konwekcyjnymi i przewodnictwem cieplnym folii z tworzywa sztucznego, silnie zależy od wybranych właściwości folii związanych z procesami przenoszenia ciepła przez promieniowanie. Autorzy zastosowali trzy rodzaje folii: przezroczystą, nieprzezroczystą (czarną) i metalizowaną. Każda z nich ma własny poziom transmisyjności, współczynnika refleksyjności i emisyjności.

Celem badań było określenie teoretycznych i praktycznych efektów zastosowania trzech rodzajów folii.

RYS. 1. Główne etapy łańcucha chłodniczego z zastosowaniem termoizolacji; rys.: [15] RYS. 2. Elastyczna izolacja z tworzywa sztucznego. Oznaczenia: 1 - pas zgrzewu, 2 - górna folia, 3 - fałdy, 4 - dolna folia, 5 - perforacja; rys.: [15]
RYS. 3. Struktura jedno-, dwu- i trójwarstwowej wersji izolacji; rys.: [15]

RYS. 3. Struktura jedno-, dwu- i trójwarstwowej wersji izolacji; rys.: [15]

Wymiana ciepła w elastycznej izolacji

Strumień ciepła w prostokątnej strukturze wielowarstwowej obliczany był jako suma:

 • przewodzenia przez materiał ścian,
 • przewodzenia lub konwekcji przez powietrze,
 • promieniowania na wskroś pomiędzy wszystkimi wewnętrznymi warstwami.

Model wymiany ciepła przedstawiony we wcześniejszych publikacjach autorów [14, 15] uwzględniał wymianę ciepła przez promieniowania w szeregu wewnętrznych przegród. Przykładowa trójwarstwowa struktura przedstawiona na RYS. 4 może być analizowana dla przypadku A, gdzie rozważano podgrzewaną górną część izolacji (wówczas pojawia się tryb stagnacji), oraz dla przypadku B, gdzie ogrzewano dno izolacji (wówczas możliwe było pojawienie się sił konwekcyjnych).

RYS. 4. Dwa przypadki rozważanego przenoszenia ciepła dla prostokątnej struktury wielowarstwowej; rys.: [15]

RYS. 4. Dwa przypadki rozważanego przenoszenia ciepła dla prostokątnej struktury wielowarstwowej; rys.: [15]

Badania eksperymentalne

Do badań eksperymentalnych na Politechnice Wrocławskiej zbudowano rodzaj urządzenia z płytą grzejną (nazywanego aparatem Poensgena, FOT. 1).

FOT. 1. Konfiguracja eksperymentalna zastosowana przez autorów. Oznaczenia: 1 - rurki wody, 2 - chłodnica wodna, 3 - trzpienie prowadzące, 4 - górny termomoduł, 5 - blok wyrównania temperatury, 6 - badana izolacja, 7 -czujnik gęstości strumienia ciepła, 8 - izolacja cieplna, 9 -górna osłona (zdjęta), 10 - dolna osłona; fot.: [14]

FOT. 1. Konfiguracja eksperymentalna zastosowana przez autorów. Oznaczenia: 1 - rurki wody, 2 - chłodnica wodna, 3 - trzpienie prowadzące, 4 - górny termomoduł, 5 - blok wyrównania temperatury, 6 - badana izolacja, 7 -czujnik gęstości strumienia ciepła, 8 - izolacja cieplna, 9 -górna osłona (zdjęta), 10 - dolna osłona; fot.: [14]

Stanowisko testowe aparatury ma dwie płyty: gorącą i zimną z termoelektrycznymi modułami Peltiera.Dla celów eksperymentu temperatura płyty gorącej utrzymywana była na poziomie +20°C, zimnej –20°C, a fluktuacja temperatury w czasie była mniejsza niż ± 0,1°C.

Przeanalizowano dwa przypadki wymiany ciepła:

 • wariant izolacji grzanej na górze i chłodzonej na dole, dla którego możliwy jest jedynie stan zastoju (stagnacji) wymiany ciepła (wariant A na RYS. 4),
 • wariant izolacji grzanej z dołu i chłodzonej od góry, dla którego możliwe są warunki stagnacji lub konwekcyjnej wymiany ciepła (wariant B na RYS. 4).

Na podstawie wcześniejszych badań [14, 15] podjęto decyzję o przeprowadzeniu walidacji eksperymentu dla izolacji o grubości warstwy h = 6 mm i rozstawie W = 6 mm:

 • z liczbą warstw izolacyjnych n = 1, 2, 3,
 • z zastosowaniem folii, przezroczystej, nieprzezroczystej (czarnej), metalizowanej (FOT. 2).
FOT. 2. Przygotowane przez autorów trzywarstwowe, elastyczne izolacje z tworzywa sztucznego wykonane z różnych rodzajów tworzyw; fot.: [17]

FOT. 2. Przygotowane przez autorów trzywarstwowe, elastyczne izolacje z tworzywa sztucznego wykonane z różnych rodzajów tworzyw; fot.: [17]

Na RYS. 5 autorzy przedstawili zestawienie wyników badań eksperymentalnych temperatury pakietu testowego zmieniającej się w czasie podczas procesu zamrażania (A) i rozmrażania (B) dla kilku wariantów:

 • bez owijania izolacją pakietu testowego,
 • owiniętego pakietu w izolację składającą się z jednej i trzech warstw, gdzie każdy pomiar wykonany dla przezroczystej, nieprzezroczystej (czarnej) lub metalizowanej folii polipropylenowej.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych otrzymano następujące wnioski:

 • Opór cieplny zależy od liczby nałożonych warstw folii.
 • Opór izolacji wielowarstwowej nie zwiększa się proporcjonalnie do ilości warstw.
 • Opór cieplny zależy głównie od kształtu struktury izolacji (ściśniętej i bez nacisku).
 • Opór cieplny ściśniętej izolacji zależy głównie od przewodzenia, nie zależy od współczynników przezroczystości, emisyjności i współczynnika odbicia.
 • Opór cieplny nieściśniętej (luźne fałdy) izolacji zależy głównie od promieniowania i jest silnie związane ze współczynnikami przezroczystości, emisyjności i współczynnika odbicia.
 • Czas zamrażania pakietu testowego jest prawie taki sam, niezależnie od zastosowania folii przezroczystej, nieprzezroczystej lub metalizowanej.
 • Czas rozmrażania pakietu testowego względem pakietu niezaizolowanego cieplnie zależy w dużej mierze od zastosowania przezroczystej, nieprzezroczystej lub metalizowanej folii i wzrasta:
  - 2× dla folii przezroczystej,
  - 3,7× dla folii czarnej,
  - 4,1× dla folii metalizowanej.
RYS. 5. Wyniki badań eksperymentalnych pakietu testowego nieowiniętego oraz owiniętego w elastyczną izolację w procesie zamrażania i rozmrażania; rys.: [17]

RYS. 5. Wyniki badań eksperymentalnych pakietu testowego nieowiniętego oraz owiniętego w elastyczną izolację w procesie zamrażania i rozmrażania; rys.: [17]

Na podstawie otrzymanych wyników badań można prognozować, że izolacje wielowarstwowe wykonanie z folii komorowych będą miały ok. 20-50% większy opór cieplny, jeśli wykonane zostaną z folii czarnej lub metalizowanej zamiast z przezroczystej. Zjawisko to jest tym silniejsze, im więcej jest warstw folii. Stosowanie folii metalizowanej zwiększa opór cieplny o ok. 10% (tylko) względem folii czarnej.

Literatura

 1. R.A. Chopko, "Survey of multi - temperature transport unit refrigeration design", International Congress of Refrigeration, Washington 2003, ICR0428.
 2. L. Aditya, T.M.I. Mahlia, B. Rismanchi, H.M. Ng, M.H. Hasan, H.S.C. Metselaar, Muraza Oki, H.B. Aditiya, "A review on insulation materials for energy conservation in buildings”, „Renewable and Sustainable Energy Reviews" 73/2017, s. 1352-1365.
 3. B.T. Griffith, D. Arasteh, E. Selkowitz, "Gas filled panel insulation", United States Patent 5,270,092, 1993.
 4. S.W. Leen, C.H. Lim, "Reflective thermal insulation systems in building: A review on radiant barrier and reflective insulation", "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 65/2016, s. 643.
 5. H.H. Saber, M.C. Swinton, "Determining through numerical modelling the effective thermal resistance of a foundation wall system with low emissivity material and furred-airspace international conference on building envelope systems and technologies", ICBEST2010, 2010, s. 247-257.
 6. F. Asdrubali, A.L. Pisello, F. D’Alessandro, F. Bianchi, M. Cornicchia, C. Fabiani, "Innovative cardboard based panels with recycled materials from the packaging industry: thermal and acoustic performance analysis", "Energy Procedia" 78/2015, s. 321-326.
 7. Radiant Barrier Fact Sheet, 2010, Oak Ridge Natl Lab.
 8. H.H. Saber, W. Maref, M.C. Swinton, C. St-Onge, "Thermal analysis of above-grade wall assembly with low emissivity materials and furred airspace", "Build Environ" 46/2011, s. 1403-1414.
 9. H. Saber, W. Maref, M. Swinton, "Numerical investigation of thermal response of basement wall systems with low emissivity material and furred airspace", 2011.
 10. H.H. Saber, W. Maref, "Effect of furring orientation on thermal response of wall systems with low emissivity material and furred­‑airspace. BEST 3: The Building Enclosure Science and Technology Conference Proceedings 2012", s. 1-15.
 11. Department of Energy US, Gas Filled Panels, 2009.
 12.  R. Baetens, B.P. Jelle, A. Gustavsen, S. Grynning, "Gas-filled panels for building applications: a state-of-the-art review", "Energy Build" 42/2010, s. 1969-1975.
 13. "Reflective Insulation Manufacturers Association International (RIMA-I)", "Understanding and Using Reflective Insulation, Radiant Barriers and Radiation Control Coatings", 2014.
 14. J. Kasperski, B. Grabowska, "Optimizing the thermal effectiveness of an insulation wrap with internal folded polypropylene film for the transportation of frozen food", "International Journal of Refrigeration", 2016.
 15. J. Kasperski, B. Grabowska, "The effect of plastic film transmittance on heat transfer in a multilayer insulation structure of rectangular air cells for frozen food wrapping", "International Journal of Refrigeration", 2018.
 16. B. Grabowska, Patent Application No. PL385657 (in Polish), 2008.
 17. B. Grabowska, J. Kasperski, "Modeling of Thermal Properties of Thermal Insulation Layered with Transparent, Opaque and Reflective Film",  "Journal of Thermal Science", 2018.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Martyna Fabijańska, mgr Robert Zaorski Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne - polemika

Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne - polemika Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne - polemika

Celulozowe izolacje termiczne są tradycyjnym materiałem izolacyjnym, który dzięki rozwojowi technologii wdmuchiwania i natrysków ociepleń zyskał nową młodość. Stosowane jako ocieplenie były już w XIX w.,...

Celulozowe izolacje termiczne są tradycyjnym materiałem izolacyjnym, który dzięki rozwojowi technologii wdmuchiwania i natrysków ociepleń zyskał nową młodość. Stosowane jako ocieplenie były już w XIX w., skalę przemysłową osiągając w pierwszej połowie XX w. Od tego czasu metody produkcji, wynikające z nich gęstości objętościowe oraz inne cechy fizyko-chemiczne i użytkowe produktów celulozowych są ciągle ulepszane, a ich minimum 50-letnia trwałość użytkowa przekracza trwałość innych materiałów izolacyjnych.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik Badania nad zastosowaniem mat refleksyjnych do dociepleń ścian od wewnątrz

Badania nad zastosowaniem mat refleksyjnych do dociepleń ścian od wewnątrz Badania nad zastosowaniem mat refleksyjnych do dociepleń ścian od wewnątrz

Oferta materiałów proponowanych do docieplania ścian od wewnątrz jest coraz bogatsza. Producenci mat refleksyjnych również podejmują starania, aby ich produkty dopisać do tej listy.

Oferta materiałów proponowanych do docieplania ścian od wewnątrz jest coraz bogatsza. Producenci mat refleksyjnych również podejmują starania, aby ich produkty dopisać do tej listy.

mgr inż. Ryszard Borkowski Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych,...

W procesie realizacji inwestycji przemysłowych do niedawna nie doceniano roli izolacji - zarówno jej znaczenia technicznego, jak i ekonomicznego. Skupiano się głównie na robotach ogólnobudowlanych, montażowych, sanitarnych, elektrycznych, automatyce itp. O izolacjach przypominano sobie dopiero w ostatniej chwili, kiedy zaczynał się rozruch instalacji i było już za mało czasu na ich odpowiednie wykonanie. Takie podejście skutkowało m.in. niską jakością izolacji, nieskutecznością jej zastosowań, brakiem...

Jarosław Guzal Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano Balex Metal: Nadszedł czas na izolację Thermano

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

Jaka jest obecnie sytuacja branży dachowej, a jak wygląda rynek płyt warstwowych? Jaka będzie przyszłość izolacji Thermano?

dr inż. Krzysztof Chudyba Izolacyjność termiczna przegród z betonu w warunkach pożarowych

Izolacyjność termiczna przegród z betonu w warunkach pożarowych Izolacyjność termiczna przegród z betonu w warunkach pożarowych

Dokonanie analizy izolacyjności termicznej przegród w warunkach pożarowych nie jest możliwe w sposób analogiczny jak izolacyjności w warunkach zwykłego użytkowania. Sytuacja pożarowa charakteryzuje się...

Dokonanie analizy izolacyjności termicznej przegród w warunkach pożarowych nie jest możliwe w sposób analogiczny jak izolacyjności w warunkach zwykłego użytkowania. Sytuacja pożarowa charakteryzuje się bowiem gwałtownymi przyrostami temperatury i zmianami wartości parametrów przegrody, a także możliwymi uszkodzeniami elementów spowodowanymi działaniem wysokiej temperatury.

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin Metody pomiaru parametrów termicznych na przykładzie sztywnej pianki PIR

Metody pomiaru parametrów termicznych na przykładzie sztywnej pianki PIR Metody pomiaru parametrów termicznych na przykładzie sztywnej pianki PIR

Niestacjonarne metody pomiarowe parametrów termicznych materiałów budowlanych nie dają tak dokładnych wyników jak metody stacjonarne. Trwają za to zdecydowanie krócej. Czy warto je stosować?

Niestacjonarne metody pomiarowe parametrów termicznych materiałów budowlanych nie dają tak dokładnych wyników jak metody stacjonarne. Trwają za to zdecydowanie krócej. Czy warto je stosować?

mgr Robert Zaorski Certyfikat CE dla celulozowych izolacji termicznych, na podstawie normy zharmonizowanej

Certyfikat CE dla celulozowych izolacji termicznych, na podstawie normy zharmonizowanej Certyfikat CE dla celulozowych izolacji termicznych, na podstawie normy zharmonizowanej

Do marca 2014 r. każdy kraj Unii Europejskiej do swojego katalogu norm włączył normę zharmonizowaną EN 15101-1:2013 [1] dotyczącą wyrobów z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowanych in situ. Norma zharmonizowana...

Do marca 2014 r. każdy kraj Unii Europejskiej do swojego katalogu norm włączył normę zharmonizowaną EN 15101-1:2013 [1] dotyczącą wyrobów z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowanych in situ. Norma zharmonizowana dla celulozy jest drugą z kolei w opracowywanej serii dokumentów zharmonizowanych dla materiałów izolacyjnych instalowanych metodą wdmuchiwania i obejmuje również mniej popularne izolacje jak wełna drzewna czy produkty niszowe nieznane na polskim rynku, np. trawę morską.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Jak projektować budynki według aktualnych warunków technicznych [pobierz PDF]

Jak projektować budynki według aktualnych warunków technicznych [pobierz PDF] Jak projektować budynki według aktualnych warunków technicznych [pobierz PDF]

Jak zaprojektować i wykonać przegrody budynku, aby ich parametry izolacyjności cieplnej spełniały zaostrzone wymagania? Prezentujemy szeroki zakres zagadnień związanych z projektowaniem przegród budynku...

Jak zaprojektować i wykonać przegrody budynku, aby ich parametry izolacyjności cieplnej spełniały zaostrzone wymagania? Prezentujemy szeroki zakres zagadnień związanych z projektowaniem przegród budynku według obowiązujących wymagań cieplno-wilgotnościowych.

mgr inż. Magdalena Bochenek Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej...

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej stosowane w budownictwie.

dr Artur Miros, mgr inż. Grażyna Swołek Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Problemy pomiaru wartości współczynnika przewodzenia ciepła w wysokich temperaturach

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości,...

Podstawową właściwością charakteryzującą materiały do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Uzyskanie jego dokładnej i wiarygodnej wartości, szczególnie w przypadku pomiarów w wysokich temperaturach, wymaga przeanalizowania wielu zagadnień, m.in. związanych z właściwościami badanego materiału, przygotowania próbek do badań i wiedzy na temat zachowania materiału w zmiennych warunkach pomiarowych.

dr inż. Aleksander Byrdy Izolacja termiczna attyk na przykładzie kompleksu budynków basenowych o konstrukcji stalowej

Izolacja termiczna attyk na przykładzie kompleksu budynków basenowych o konstrukcji stalowej Izolacja termiczna attyk na przykładzie kompleksu budynków basenowych o konstrukcji stalowej

Klimat wewnętrzny basenów krytych charakteryzuje się stałą, wysoką temperaturą i wilgotnością względną powietrza wewnętrznego. Takie warunki cieplno­‑wilgotnościowe wymagają zapewnienia maksymalnej szczelności...

Klimat wewnętrzny basenów krytych charakteryzuje się stałą, wysoką temperaturą i wilgotnością względną powietrza wewnętrznego. Takie warunki cieplno­‑wilgotnościowe wymagają zapewnienia maksymalnej szczelności warstw paroizolacyjnych w przegrodach zewnętrznych, ciągłości i wysokiej sprawności termoizolacji oraz możliwości odprowadzania nadmiaru pary wodnej.

mgr inż. Andrzej Wanat Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz

Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz

Wykonanie izolacji termicznej na zewnętrznej powierzchni ściany nie zawsze jest możliwe. W takich sytuacjach czasami ociepla się mury od strony wewnętrznej.

Wykonanie izolacji termicznej na zewnętrznej powierzchni ściany nie zawsze jest możliwe. W takich sytuacjach czasami ociepla się mury od strony wewnętrznej.

Waldemar Joniec Piony i przepusty instalacyjne

Piony i przepusty instalacyjne Piony i przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

Przepusty instalacyjne to miejsca przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi, które wyznaczają oddzielenia przeciwpożarowe, tj. ściany, stropy i drzwi.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik, mgr inż. Piotr Kosiński Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej?

Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej? Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej?

Pomimo licznych publikacji wyników badań i prowadzonej dyskusji stanowiska na temat zakresu optymalnego zagęszczenia nadal nie są jednoznaczne. Pokutują stare opinie: im materiał lżejszy, tym cieplejszy....

Pomimo licznych publikacji wyników badań i prowadzonej dyskusji stanowiska na temat zakresu optymalnego zagęszczenia nadal nie są jednoznaczne. Pokutują stare opinie: im materiał lżejszy, tym cieplejszy. Zapomina się przy tym o postępującej w czasie deformacji materiału.

dr inż. Aleksander Byrdy, dr inż. Czesław Byrdy Ocieplone stropodachy - wady i usterki

Ocieplone stropodachy - wady i usterki

Ze względów ekonomicznych częstym rozwiązaniem w budynkach ogrzewanych jest stropodach wykonany z lekkich dźwigarów kratowych lub klejonych, który zabezpiecza wnętrze przed opadami atmosferycznymi oraz...

Ze względów ekonomicznych częstym rozwiązaniem w budynkach ogrzewanych jest stropodach wykonany z lekkich dźwigarów kratowych lub klejonych, który zabezpiecza wnętrze przed opadami atmosferycznymi oraz zmianami temperatury.

Jacek Sawicki Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co...

Charakterystyczną cechą surowców przydatnych w budownictwie do produkcji wyrobów izolacyjnych odpornych na wysokie temperatury jest ich struktura materiałowa odznaczająca się dużym oporem cieplnym, co przekłada się na niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ. Dzięki tej właściwości zmniejsza się lub jest zatrzymywany przepływ ciepła przez konstrukcję, na której materiał został zamocowany bądź wbudowany.

dr inż. Andrzej Konarzewski Wpływ koloru okładzin płyt warstwowych na warunki eksploatacyjne - polemika

Wpływ koloru okładzin płyt warstwowych na warunki eksploatacyjne - polemika Wpływ koloru okładzin płyt warstwowych na warunki eksploatacyjne - polemika

Na podstawie lektury publikacji udostępnionych przez trzy niezależne ośrodki badawcze zajmujące się m.in. wykorzystaniem energii słonecznej można wysnuć wniosek, że w gorącym i wilgotnym klimacie Florydy...

Na podstawie lektury publikacji udostępnionych przez trzy niezależne ośrodki badawcze zajmujące się m.in. wykorzystaniem energii słonecznej można wysnuć wniosek, że w gorącym i wilgotnym klimacie Florydy okładziny metalowe powlekane lakierem o niskim wspłczynniku odbicia promieniowania słonecznego oraz o niskim współczynniku emisyjności promieniowania podczerwonego mogą nagrzewać się do temp. ok. 75ºC. Czy jest zatem możliwe, by w odniesieniu do klimatu Florydy górne granice potencjalnej temperatury...

dr inż. Sławomir Chłądzyński, mgr inż. Romuald Skrzypczyński Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - wykonawstwo

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć...

Podłogi stanowią elementy wykończenia przegród poziomych budynku. Ich zadaniem jest zapewnienie użytkownikom budynków bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniu. Z tego względu powinny być równe i tworzyć powierzchnię poziomą. Muszą też zapewniać stabilność wszystkich warstw, a także spełniać warunki higieniczne i estetyczne. Jest to możliwe pod warunkiem właściwego zaprojektowania poszczególnych warstw, doboru odpowiednich materiałów oraz poprawnego wykonania robót posadzkarskich.

dr inż. Krzysztof Kuczyński Kolor okładziny a obciążenia termiczne płyt warstwowych

Kolor okładziny a obciążenia termiczne płyt warstwowych Kolor okładziny a obciążenia termiczne płyt warstwowych

Im ciemniejszy kolor okładziny zewnętrznej, tym wyższa jest jej temperatura w czasie ekspozycji na promieniowanie słoneczne. W wypadku płyt warstwowych zależność ta jest kluczowa, ponieważ z powodu specyfiki...

Im ciemniejszy kolor okładziny zewnętrznej, tym wyższa jest jej temperatura w czasie ekspozycji na promieniowanie słoneczne. W wypadku płyt warstwowych zależność ta jest kluczowa, ponieważ z powodu specyfiki budowy (lekkiego rdzenia w obustronnej okładzinie metalowej) są one bardzo podatne na działanie różnicy temperatury między ich stroną zewnętrzną i wewnętrzną. Duże różnice temperatur skutkują powstawaniem naprężeń termicznych, a te mogą prowadzić do utraty nośności konstrukcji. Wydawałoby się...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE BUDMA 2012 – izolacja termiczna z produktami BASF

BUDMA 2012 – izolacja termiczna z produktami BASF BUDMA 2012 – izolacja termiczna z produktami BASF

W ofercie firmy BASF pojawiły się nowe produkty do izolacji termicznej budynków – dwa nowe typy Styroduru C: Neo i HT – prezentowano podczas targów BUDMA 2012.

W ofercie firmy BASF pojawiły się nowe produkty do izolacji termicznej budynków – dwa nowe typy Styroduru C: Neo i HT – prezentowano podczas targów BUDMA 2012.

mgr inż. Jerzy Żurawski Obliczenia charakterystyki energetycznej w praktyce

Obliczenia charakterystyki energetycznej w praktyce Obliczenia charakterystyki energetycznej w praktyce

Wdrożone w styczniu 2009 r. wymagania dyrektywy EPBD [1] w postaci uchwalonych rozporządzeń ministra infrastruktury [2, 3, 4] mają wiele wadliwych zapisów, których konsekwencje poniosą nie ich autorzy,...

Wdrożone w styczniu 2009 r. wymagania dyrektywy EPBD [1] w postaci uchwalonych rozporządzeń ministra infrastruktury [2, 3, 4] mają wiele wadliwych zapisów, których konsekwencje poniosą nie ich autorzy, lecz inwestorzy oraz uczestnicy procesu inwestycyjnego.

dr inż. Piotr Ziętek Izolacje techniczne – wymagania prawne

Izolacje techniczne – wymagania prawne

Głównym zadaniem izolacji technicznych instalacji sanitarnych jest ograniczenie strat energii cieplnej, jakie występują, gdy temperatura otoczenia odbiega od temperatury wewnątrz instalacji. Problem dotyczy...

Głównym zadaniem izolacji technicznych instalacji sanitarnych jest ograniczenie strat energii cieplnej, jakie występują, gdy temperatura otoczenia odbiega od temperatury wewnątrz instalacji. Problem dotyczy zarówno rurociągów grzejnych będących składnikiem układów centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, systemów chłodniczych, jak i przewodów wentylacji bytowej i klimatyzacji. Innym równie ważnym zagadnieniem jest ochrona instalacji przed kondensacją na jej powierzchni pary wodnej,...

mgr inż. Krzysztof Patoka Układanie paroizolacji

Układanie paroizolacji

Dach powinien być wentylowany po stronie zewnętrznej oraz osłaniany przed napływem pary wodnej z wnętrza budynku. Ważne jest przy tym nie tylko to, w którym miejscu i na jakim etapie budowy zostanie umieszczona...

Dach powinien być wentylowany po stronie zewnętrznej oraz osłaniany przed napływem pary wodnej z wnętrza budynku. Ważne jest przy tym nie tylko to, w którym miejscu i na jakim etapie budowy zostanie umieszczona paroizolacja, lecz także jej rodzaj oraz sposób zamontowania płyt gipsowo-kartonowych (lub innych materiałów wykończeniowych) na konstrukcji.

mgr inż. Krzysztof Patoka Jak wybrać pokrycie dachowe?

Jak wybrać pokrycie dachowe?

Rodzaj pokrycia dachu powinien być właściwie dobrany do kąta nachylenia połaci tego dachu. Pochylenie połaci natomiast zależne jest od przeznaczenia budynku, jego wielkości, otoczenia oraz koncepcji architektonicznej.

Rodzaj pokrycia dachu powinien być właściwie dobrany do kąta nachylenia połaci tego dachu. Pochylenie połaci natomiast zależne jest od przeznaczenia budynku, jego wielkości, otoczenia oraz koncepcji architektonicznej.

Wybrane dla Ciebie

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Okna dachowe z górnym otwieraniem » Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie » Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych » Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.