Izolacje.com.pl

Mostowe, polimeroasfaltowe papy zgrzewalne w świetle normy PN-EN 14695:2012

Polymer modified asphalt torch-on membranes for bridge construction in light of PN-EN 14695:2012

FOT. 1. Gruntowanie podłoża betonowego za pomocą żywicznego środka gruntującego
Archiwa autorów

FOT. 1. Gruntowanie podłoża betonowego za pomocą żywicznego środka gruntującego


Archiwa autorów

Norma PN-EN 14695:2012 [1] wprowadza osiem zupełnie nowych metod badawczych, które nie były dotąd znane czołowym producentom pap zgrzewalnych. W wypadku paru metod wprowadza także istotne modyfikacje.

Zobacz także

Jacek Sawicki Izolacje konstrukcji obiektów mostowych

Izolacje konstrukcji obiektów mostowych Izolacje konstrukcji obiektów mostowych

Obowiązek zabezpieczania/izolowania elementów konstrukcji obiektów mostowych przed działaniem czynników niszczących wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30...

Obowiązek zabezpieczania/izolowania elementów konstrukcji obiektów mostowych przed działaniem czynników niszczących wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [1].

Jacek Sawicki Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali...

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali itp. z użyciem taśm elastycznych wklejanych są powszechne w budownictwie ogólnym i hydrotechnicznym. Skutecznie spełniają one swoje zadania pod warunkiem przestrzegania zaleceń systemodawców.

dr inż. Jadwiga Turkiewicz, dr inż. Jan Sikora Ocena właściwości dźwiękochłonnych wykładzin porowatych stosowanych w ekranach akustycznych

Ocena właściwości dźwiękochłonnych wykładzin porowatych stosowanych w ekranach akustycznych Ocena właściwości dźwiękochłonnych wykładzin porowatych stosowanych w ekranach akustycznych

Obowiązująca norma PN-EN 1793-1:2001 dotycząca drogowych urządzeń przeciwhałasowych zaleca, aby ekrany akustyczne budowane wzdłuż tras komunikacyjnych miały panele charakteryzujące się dobrymi właściwościami...

Obowiązująca norma PN-EN 1793-1:2001 dotycząca drogowych urządzeń przeciwhałasowych zaleca, aby ekrany akustyczne budowane wzdłuż tras komunikacyjnych miały panele charakteryzujące się dobrymi właściwościami dźwiękochłonnymi. Właściwości te mają być określone przez podanie wartości jednoliczbowego wskaźnika oceny pochłaniania dźwięku DLα i klasy właściwości pochłaniających A.

 

Abstrakt

Autorzy artykułu przedstawili wnioski z przeanalizowania normy PN-EN 14695 dotyczącej badania pap zgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji obiektów mostowych oraz problemy z wdrażaniem metod badawczych powołanych w niniejszej normie. Norma wprowadza badania, które dotąd nie były wykonywane przez czołowych producentów pap zgrzewalnych w Europie.

Polymer modified asphalt torch-on membranes for bridge construction in light of PN-EN 14695:2012

The article presents the conclusions brought upon the review of PN-EN 14695 concerning testing of torch-on membrane designed for insulating bridges, and problems with implementing the study methods referenced in said standard. The standard introduces certain tests that have not yet been commonly performed by leading manufacturers of torch-on membranes in Europe.

Pojawianie się na rynku polskim w latach 90. XX wieku na szeroką skalę mostowych, polimeroasfaltowych pap zgrzewalnych pozwoliło na wykonywanie izolacji płyt pomostów obiektów inżynierskich w sposób bardziej trwały i skuteczny. Obecnie mostowe, polimeroasfaltowe papy zgrzewalne, zwane dalej papami zgrzewalnymi, są stosowane na przeszło 90% powierzchni płyt mostowych budowanych i remontowanych obiektów mostowych w Polsce.

Papy zgrzewalne (RYS. 1) są rolowymi materiałami izolacyjnymi złożonymi z osnowy z włókniny poliestrowej o gramaturze zazwyczaj 250 g/m2, przesyconej i powleczonej obustronnie masą polimeroasfaltową, modyfikowaną kauczukiem syntetycznym SBS (styren-butadien-styren) albo polipropylenem ataktycznym APP.

RYS. 1. Schemat budowy papy zgrzewalnej: 1 - drobnoziarnista albo gruboziarnista posypka mineralna albo folia polietylenowa, 2 - masa polimeroasfaltowa modyfikowana SBS albo APP, 3 - włóknina poliestrowa impregnowana masą polimeroasfaltową modyfikowaną SBS albo APP, 4 - folia z tworzywa sztucznego (polietylenowa); rys.: archiwa autorów

RYS. 1. Schemat budowy papy zgrzewalnej: 1 - drobnoziarnista albo gruboziarnista posypka mineralna albo folia polietylenowa, 2 - masa polimeroasfaltowa modyfikowana SBS albo APP, 3 - włóknina poliestrowa impregnowana masą polimeroasfaltową modyfikowaną SBS albo APP, 4 - folia z tworzywa sztucznego (polietylenowa); rys.: archiwa autorów

 • Dolna powierzchnia papy zgrzewalnej jest zabezpieczona przed sklejeniem w rolce cienką folią z tworzywa sztucznego (zazwyczaj z polietylenu), która ulega stopieniu w wyniku ogrzania płomieniem palnika gazowego podczas układania papy.
 • Górna powierzchnia papy może być zabezpieczona przed sklejeniem, np. drobnoziarnistą lub gruboziarnistą posypką mineralną albo folią polietylenową.

Izolację z pap zgrzewalnych na płycie pomostu obiektu mostowego należy wykonywać poprzez przyklejenie jednej warstwy papy na podłożu z betonu cementowego, zagruntowanym środkiem gruntującym. Dopuszcza się wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej w dwóch warstwach w strefach: krawężników lub kap chodnikowych oraz w miejscach wzmocnień izolacji, z wyjątkiem strefy pod nawierzchnią mostową przeznaczoną do ruchu pojazdów samochodowych, gdzie należy wykonać izolację z papy zgrzewalnej w jednej warstwie.

Izolację z papy zgrzewalnej można układać po zagruntowaniu podłoża betonowego asfaltowym środkiem gruntującymi albo żywicznymi środkiem gruntującym (FOT. 1 - zdjęcie główne).

Klejenie arkuszy papy należy wykonać po całkowitym wyschnięciu (asfaltowego) lub utwardzeniu (żywicznego) środka gruntującego.

Podłoża zagruntowanego gruntem żywicznym nie należy ponownie gruntować asfaltowym środkiem gruntującym i na odwrót, podłoża zagruntowanego asfaltowym środkiem gruntującym nie należy gruntować ponownie środkiem żywicznym.

Podczas klejenia (FOT. 2) powierzchnię arkusza papy należy podgrzewać ręcznie palnikiem gazowym lub gorącym powietrzem za pomocą maszyny do automatycznego układania papy, aż do roztopienia masy polimeroasfaltowej na spodniej stronie arkusza i docisnąć do podłoża.

FOT. 2. Układanie izolacji z pap zgrzewalnych; fot. archiwa autorów

FOT. 2. Układanie izolacji z pap zgrzewalnych; fot. archiwa autorów

FOT. 3. Widok wykonanej izolacji z papy zgrzewalnej; fot. archiwa autorów

FOT. 3. Widok wykonanej izolacji z papy zgrzewalnej; fot. archiwa autorów

Poszczególne arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakład:

 • poprzeczny (równolegle do długości arkusza papy) szerokości 8 cm;
 • podłużny (równolegle do szerokości arkusza papy) szerokości 15 cm.

Styki podłużne sąsiadujących arkuszy należy przesunąć względem siebie o co najmniej 50 cm [1]. Poprawnie wykonaną izolację z papy zgrzewalnej pokazano na FOT. 3.

Nawierzchnię na jezdniach drogowych obiektów mostowych należy układać i zagęszczać mechanicznie bezpośrednio na izolacji wykonanej z papy zgrzewalnej. Stosowanie jakichkolwiek dodatkowych warstw ochronnych izolacji pod nawierzchnią mostową przeznaczoną do ruchu pojazdów samochodowych jest niewskazane.

Bezpośrednio na izolacji z papy zgrzewalnych można układać nawierzchnię z betonu cementowego oraz następujące rodzaje nawierzchni asfaltowych:

 • nawierzchnię SMA,
 • nawierzchnię z asfaltu lanego rozkładanego mechanicznie,
 • nawierzchnię z betonu asfaltowego o uziarnieniu ciągłym od 0 mm do 20 mm.

Temperatura układania mieszanek mineralno-asfaltowych wynosi od 170°C (w przypadku betonu asfaltowego i asfaltu mastyksowo-grysowego - SMA) do 200°C, a nawet 210°C w przypadku asfaltów lanych. Beton asfaltowy i SMA są w stanie gorącym zagęszczane mechanicznie stalowymi wałami wibracyjnymi o masie 20 t.

Normy i wytyczne dotyczące izolacji mostowych

Pojawienie się normy PN-EN 14695:2012 [1], dotyczącej pap zgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji na płytach pomostów obiektów mostowych, miało uporządkować i ujednolicić wymagania stawiane papom zgrzewalnym, jednak poprzez brak wymagań oraz wprowadzenie nowych, dotąd nieznanych, metod badawczych, różniących się w zasadniczy sposób od metod badawczych dotąd stosowanych, cel ten nie został w pełni osiągnięty.

W załączniku C omawianej normy zamieszczona jest tablica z zestawieniem badań wymaganych w stosunku do pap zgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji na płytach pomostów obiektów mostowych (TAB. 1).

Pobieżna analiza TAB. 1 pokazuje, iż według wymagań normy PN-EN 14695:2012 [1] należy sprawdzić 21 właściwości papy zgrzewalnej przed wprowadzeniem jej do obrotu. Metody badawcze są opisane w 17 normach badawczych. W wypadku starej polskiej normy PN-90/B-04615 [2] należało sprawdzić 12 właściwości:

 • sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 • sprawdzenie wymiarów (długości i szerokości),
 • sprawdzenie dokładności nasycenia impregnatem,
 • oznaczanie masy składników przez ważenie,
 • oznaczanie masy składników metodą ekstrakcji,
 • oznaczanie giętkości,
 • oznaczanie przesiąkliwości,
 • oznaczanie nasiąkliwości,
 • oznaczanie odporności na działanie podwyższonej temperatury,
 • oznaczanie zwartości części lotnych,
 • oznaczanie siły zrywającej przy rozciąganiu,
 • oznaczanie wydłużenia przy zerwaniu.
TABELA 1. Informacje o badaniach (według tablicy C1 normy PN-EN 14695:2012 [1])

TABELA 1. Informacje o badaniach (według tablicy C1 normy PN-EN 14695:2012 [1])

Wszystkie metody badawcze były opisane w tej normie. Norma PN-90/B-04615 [2] jest normą badawczą i jako taka nie ustala wymagań dla pap. Wymagania powinny być ustalone w normach przedmiotowych lub zakładowych.

Masowe pojawienie się mostowych, polimeroasfaltowych pap zgrzewalnych w latach 90. ubiegłego wieku było przyczyną opracowania przez IBDiM – ZUAT IBDiM nr Z/96-03-001 "Polimeroasfaltowe papy zgrzewalne i samoprzylepne przeznaczone do wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych i kolejowych obiektach inżynierskich" [3]. Dokument ten wprowadził wymagania dla mostowych pap zgrzewalnych (TAB. 2), a także powołał nowe metody badawcze dla mostowych pap zgrzewalnych, których nie zawierała norma PN-90/B-04615 [2].

W normie PN-EN 14695:2012 [1] wprowadzono wymóg oznaczenia 21 właściwości wyrobu, jednak nie określono żadnych wymagań w stosunku do wyrobu będącego przedmiotem tej normy.

W tablicy C1 normy PN-EN 14695:2012 [1] (TAB. 1) kolumna "Wartość lub ustalenie" jest pusta i pozostawiona do wypełnienia przez producenta.

Producent może deklarować właściwości swojego wyrobu na trzy sposoby:

 • MLV (manufacturer’s limiting value) - określić wartość graniczną dla danej właściwości: minimalną lub maksymalną,
 • MDV (manufacturer’s declared value) - określić wartość deklarowaną producenta, łącznie z deklarowaną tolerancją,
 • wpisać określenie "spełnienie wymagań", co oznacza, że wyrób spełnia wymagania określonej normy badawczej.

W wypadku takiego ustawienia wymagań właściwie każda papa staje się zgodna z normą PN-EN 14695:2012 [1]. Wystarczy, iż producent zbada swój wyrób zgodnie z normą i wpisze wyniki badań do odpowiednich rubryk w kolumnie "Wartość lub ustalenie". Czy to jednak oznacza, że każda papa zgrzewalna jest odpowiednia do wykonywania izolacji mostowych? Niestety nie.

Wśród wprowadzonego przez normę PN-EN 14695:2012 [1] wymogu badania 21 właściwości papy zgrzewalnej, 5 wymagań (lp. 10, 17, 19, 20 i 21) oznaczono w kolumnie 6 znakiem "-", który oznacza "nie jest właściwe".

Niestety, nie do końca wiadomo, jak interpretować powyższy zapis. Czy oznacza on, że badania wprowadzone przez normę PN-EN 14695:2012 [1] są przez tę samą normę uznane za niewłaściwe w stosunku do oceny wyrobu, którego ta norma dotyczy? Czy producent papy ma te właściwości deklarować, czy nie?

W przeważającej większości wymaganych właściwości wymienionych w tablicy C1 norma PN-EN 14695:2012 [1], a także odpowiednie normy badawcze, nie precyzują, jakie powinny być wyniki badania, żeby stwierdzić, czy badana papa zgrzewalna jest odpowiednia do zastosowań mostowych. Dotyczy to aż 18 właściwości na 21 wymaganych przez normę PN-EN 14695:2012 [1] w stosunku do pap zgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji na płytach pomostów obiektów mostowych.

Jedynie w wypadku trzech właściwości:

 • prostoliniowość (lp. 4),
 • odporność na mieszankę mineralno-asfaltową poddawaną zagęszczeniu (lp. 19)
 • i wodoszczelność (lp. 21),

norma wymaga, aby były spełnione wymagania odpowiednich norm badawczych.

W tym momencie rodzi się pytanie, jeśli nie mamy podanych wymagań, jakie powinna spełnić papa zgrzewalna, w wypadku 18 z 21 właściwości wymaganych przez normę, to jak z takiej normy skorzystać i jak ocenić wyrób?

Należy także odnotować, że w normie PN-EN 14695:2012 [1] powołano wiele nowych metod badawczych w stosunku do pap zgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji na płytach pomostów obiektów mostowych, dotychczas nie stosowanych przez czołowych producentów pap zgrzewalnych w Europie.

Wśród nowych metod badawczych zestawionych w tablicy C1 można wymienić:

 • oznaczenie początkowej ilości mineralnego zabezpieczenia powierzchni (lp. 7) według PN-EN 12039:2016-07 [4],
 • oznaczenie odporności na starzenie termiczne przez długotrwałe działanie podwyższonej temperatury (lp. 14) według PN-EN 1296:2002 [5],
 • oznaczenie wytrzymałości na ścinanie (lp. 16) według PN-EN 13653:2006 [6],
 • oznaczenie zdolności zabezpieczania rys w podłożu (lp. 17) według PN-EN 14224:2010 [7],
 • oznaczenie kompatybilności w badaniach cieplnych (lp. 18) według PN-EN 14691:2005 [8],
 • oznaczenie odporności na mieszankę mineralno-asfaltową poddawaną zagęszczaniu (lp. 19) według PN-EN 14692:2005 [9],
 • oznaczenie zachowania wyrobów asfaltowych podczas układania mieszanki mineralno-asfaltowej (lp. 20) według PN-EN 14693:2006 [10],
 • oznaczenie wodoszczelności (lp. 21) według PN-EN 14694:2005 [11].

Wprowadzenie tak dużej ilości nowych metod badawczych bez podania wymagań przez normę PN-EN 14695:2012 [1] wymaga długotrwałego i kosztownego procesu ich wdrożenia przez producentów lub laboratoria badawcze. Należy tutaj także zaznaczać, iż w wielu przypadkach wiążę się to z zakupem nowego sprzętu laboratoryjnego, który w większości wypadków będzie sprzętem prototypowym.

Przykładem takiego badania jest badanie wytrzymałości na ścinanie według normy PN-EN 13653:2006 [6]. Jest to badanie nowe, wymagające skonstruowania skomplikowanej aparatury oraz posiadania zaplecza laboratoryjnego pozwalającego na aplikację mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco.

Norma PN-EN 13653:2006 [6] wprowadza badanie, które należy wykonać w stosunku do modelu całego układu złożonego z płyty pomostu, izolacji i nawierzchni. Model ten należy poddać ścinaniu w maszynie wytrzymałościowej, przy czym siła ścinająca powinna działać pod kątem 15° w stosunku do płaszczyzny ułożonej izolacji.

Pokazany na FOT. 4 sposób przyłożenia siły spowoduje powstanie sił obciążających mimośrodowo elementy maszyny wytrzymałościowej i jej przyspieszone zużycie. W IBDiM wykonano już pierwsze badania mostowych pap zgrzewalnych według PN-EN 13653:2006 [6] (FOT. 4), a uzyskane średnie wyniki badań są w przedziale od 0,3 MPa do 0,4 MPa.

Przykładami nowych metod badawczych powołanych w normie PN-EN 14695:2012 [1], o których można powiedzieć, iż nie do końca wiadomo, co autor chciał zbadać, jest oznaczenie kompatybilności w badaniach cieplnych według PN-EN 14691:2005 [8] oraz oznaczenie zdolności zabezpieczania rys w podłożu według ­PN-EN 14224:2010 [7]. Właściwości te nie były dotychczas wymagane w stosunku do pap mostowych.

FOT. 4. Badanie ścinania według PN-EN 13653:2006 [6]; fot. archiwa autorów

FOT. 4. Badanie ścinania według PN-EN 13653:2006 [6]; fot. archiwa autorów

 • W wypadku oznaczenia kompatybilności w badaniach cieplnych norma PN-EN 14691:2005 [8] wymaga, aby 4 próbki wykonane identycznie jak w badaniu wytrzymałości na ścinanie według normy PN-EN 13653:2006 [6] umieścić w suszarce w temp. 23 ± 2°C na okres 91 dni.
 • Po tym okresie należy zbadać próbki na ścinanie zgodnie z normą PN-EN 13653:2006 [6].
 • Następnie należy obliczyć współczynnik kompatybilności w badaniach cieplnych ze wzoru:

gdzie:

τmax0 = wartość średnia wytrzymałości na ścinanie według PN-EN 13653:2006 [6],

τmaxC = wartość średnia wytrzymałości na ścinanie oznaczona po badaniach cieplnych.

Badania tzw. kompatybilności cieplnej są zazwyczaj badaniami starzeniowymi, mającymi za zadanie symulowanie zachowania materiału w czasie, poddanego niekorzystnym wpływom czynników atmosferycznych, najczęściej zmian temperatury.

W wypadku powyższego badania trudno uznać, iż przechowywanie próbki w suszarce w temp. 23 ± 2°C przez okres 91 dni będzie miało wpływ na zmianę właściwości papy zgrzewalnej na ścinanie.

W wypadku oznaczenia zdolności zabezpieczania rys w podłożu według PN-EN 14224:2010 [7] należy wykonać model całego układu złożonego z płyty pomostu, izolacji i nawierzchni (RYS. 2).

RYS. 2. Schemat próbki do badania zdolności do badania pęknięć w podłożu według normy PN-EN 14224:2010 [7]: 1 - płyta betonowa, 2 - izolacja, 3 - rysa, 4 - nacięcie piłą, 5 -nawierzchnia (warstwa wiążąca); rys. norma PN-EN 14224:2010 [7]

RYS. 2. Schemat próbki do badania zdolności do badania pęknięć w podłożu według normy PN-EN 14224:2010 [7]: 1 - płyta betonowa, 2 - izolacja, 3 - rysa, 4 - nacięcie piłą, 5 -nawierzchnia (warstwa wiążąca); rys. norma PN-EN 14224:2010 [7]

 • Model ten należy poddać procesowi rozciągania w maszynie wytrzymałościowej, przy czym należy kontrolować rozwartość rysy w podłożu betonowym.
 • Średnia rozwartość rysy powinna wynosić 0,2 ± 0,02 mm, a amplituda zmian rozwartości rysy 0,12 ± 0,02 mm.
 • Należy wykonać 10  000 cykli obciążenia.
 • Badanie można wykonywać w temp.: –30°C, –20°C, –10°C i 0° z tolerancją ± 1°C.

Badanie to jest podobne do badania zdolności powłok ochronnych na betonie do przekrywania rys. Jest jednak zasadnicza różnica - powłoki ochronne na betonie są znacznie cieńsze i mniej elastyczne od izolacji papowych. Papy zgrzewalne odkształcają się przy rozciąganiu o kilkadziesiąt procent, a podłoże betonowe o ułamek promila.

Dotąd nie obserwowano uszkodzeń izolacji z pap zgrzewalnych spowodowanych zarysowaniem podłoża.

Czemu te badania mają służyć? A jeśli już odnajdziemy sens w tych kosztownych i pracochłonnych badaniach, to jakie powinniśmy ustalić wymagania?

Kolejnym zagadnieniem są zmiany wprowadzone w metodach badawczych powszechnie stosowanych w badaniach pap zgrzewalnych.

Przykładem takiej zmiany jest wprowadzenie stempli kwadratowych 50×50 mm w badaniu przyczepności papy zgrzewalnej do podłoża betonowego według PN-EN 13596:2006 [12]. Badanie przyczepności papy zgrzewalnej do podłoża betonowego jest obecnie w Polsce wykonywane od ponad 20 lat za pomocą przyklejanych stempli okrągłych o średnicy Ø  50 mm.

Norma przedmiotowa PN-EN 13596:2006 [12] wprowadza stemple kwadratowe 50×50 mm. Jest to niewielka zmiana, ale wymaga zakupienia nowej aparatury.

W Europie w różnych krajach stosowane są oba rodzaje stempli: okrągłe i kwadratowe. Należy się zastanowić, czy nie lepiej byłoby pozostawić możliwość wykonywania badań za pomocą obu rodzajów stempli?

Wnioski

 • Norma PN-EN 14695:2012 [1] wprowadza 8 zupełnie nowych metod badawczych, które nie były dotąd znane czołowym producentom pap zgrzewalnych, a w wypadku paru metod wprowadza istotne modyfikacje. Badań jest w sumie 21, przy czym w stosunku do 18 badań norma nie stawia żadnych wymagań i pozostawia ich określenie producentom pap.
 • W stosunku do 5. właściwości (lp. 10, 17, 19, 20 i 21) norma stwierdza "nie jest właściwe", co jest niezrozumiałe dla autorów niniejszego artykułu.
 • W stosunku do 8 nowych badań (lp. 7, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21) należy sobie zadać pytanie, jaki jest cel ich wprowadzenia, jakie mogą być interpretacje fizyczne uzyskanych wyników. W wypadku paru metod badawczych zasadne wydaje się też przeprowadzenie procesu ich walidacji, w celu stwierdzenia ich przydatności do zamierzonych zastosowań. Należy także zaznaczyć, iż wprowadzenie do stosowania nowej normy i przeprowadzenia badań w niej powołanych wymaga zakupu nowej aparatury oraz wdrożenia metod badawczych we wszystkich laboratoriach, które badają mostowe papy zgrzewalne. Do nowych badań trzeba skonstruować w większości wypadków prototypy nowej aparatury.

Mimo, że od opublikowania normy w Europie w 2010 r. minęło już prawie 7 lat, autorom artykułu nie udało się dotąd uzyskać informacji o laboratorium, które skompletowało aparaturę do wykonywania wszystkich badań według normy PN-EN 14695:2012 [1], ani pełnego raportu z badań obejmującego wszystkie metody badawcze. Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów w IBDiM, który tworzą autorzy artykułu, wykonuje co 5 lat pełne badania sprawdzające wszystkich pap mostowych będących na rynku w Polsce. Badania te były wymagane przy każdym wydawaniu i przedłużaniu ważności Aprobaty Technicznej IBDiM, a obecnie będą wymagane przy wydawaniu Krajowych Ocenach Technicznych. Aktualnie jest ważnych ok. 20 aprobat technicznych. Powstaje pytanie, dlaczego nie ma w Europie kompleksowych wyników badań wykonanych według obowiązującej normy?

Literatura

 1. PN-EN 14695:2012, "Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Definicje i właściwości".
 2. PN-90/B-04625, "Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań".
 3. K. Germaniuk, "Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-001 Polimeroasfaltowe papy zgrzewalne i samoprzylepne przeznaczone do wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych i kolejowych obiektach inżynierskich", Seria I, zeszyt nr 74, IBDiM, Warszawa 2008.
 4. PN-EN 12039:2016-07, "Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określanie przyczepności posypki".
 5. PN-EN 1296:2002, "Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Metoda sztucznego starzenia przez długotrwale działanie podwyższonej temperatury".
 6. PN-EN 13653:2006, "Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie wytrzymałości na ścinanie".
 7. PN-EN 14224:2010, "Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie zdolności do zabezpieczania pęknięć w podłożu".
 8. PN-EN 14691:2005, "Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie kompatybilności w badaniach cieplnych".
 9. PN-EN 14692:2005, "Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie odporności na mieszankę mineralno-asfaltową poddawaną zagęszczaniu".
 10. PN-EN 14693:2006, "Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie zachowania wyrobów asfaltowych podczas układania mieszanki mineralno-asfaltowej".
 11. PN-EN 14694:2005, "Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie odporności na ciśnienie dynamiczne wody po wstępnej próbie uszkodzenia".
 12. PN-EN 13596:2006, "Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna nawierzchni mostów i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określanie przyczepności".
 13. K. Germaniuk, D. Sybilski, "Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych", zeszyt nr 68, IBDiM, Warszawa 2005.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Germaniuk, mgr inż. Tomasz Gajda Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Materiały naprawcze do betonu stosowane w obiektach inżynierskich

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza...

Stosowanie w naprawach konstrukcji inżynierskich produktów nieodpornych na wielokrotne, cykliczne zmiany temperatury jest często główną przyczyną niepowodzenia wykonywanych robót. Dotyczy to zwłaszcza materiałów naprawczych do betonu.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia

Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą część problemów...

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą część problemów związanych z eksploatacją stanowią te powodowane przez wilgoć.

dr inż. Robert Jurczak Ocena techniczna pap zgrzewalnych

Ocena techniczna pap zgrzewalnych Ocena techniczna pap zgrzewalnych

Obecne kryteria oceny pap asfaltowych można uznać za niewystarczające – przede wszystkim z powodu braku badań właściwości masy powłokowej w wysokich i niskich temperaturach.

Obecne kryteria oceny pap asfaltowych można uznać za niewystarczające – przede wszystkim z powodu braku badań właściwości masy powłokowej w wysokich i niskich temperaturach.

Materiały prasowe news Nowa jakość w wymaganiach technicznych z rekomendacją ministra infrastruktury

Nowa jakość w wymaganiach technicznych z rekomendacją ministra infrastruktury Nowa jakość w wymaganiach technicznych z rekomendacją ministra infrastruktury

Minister infrastruktury zaleca do stosowania serię wzorców i standardów dotyczącą drogowych obiektów inżynierskich. To kolejny krok w budowaniu nowego systemy wymagań technicznych w drogownictwie, który...

Minister infrastruktury zaleca do stosowania serię wzorców i standardów dotyczącą drogowych obiektów inżynierskich. To kolejny krok w budowaniu nowego systemy wymagań technicznych w drogownictwie, który powstaje w resorcie infrastruktury.

Materiały prasowe news Dodatkowe wsparcie dla dróg samorządowych

Dodatkowe wsparcie dla dróg samorządowych Dodatkowe wsparcie dla dróg samorządowych

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie zadań na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r.

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie zadań na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r.

prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko, mgr inż. Rafał Wasilczyk Ocena stanu granicznego zmęczenia konstrukcji żelbetowych w ujęciu norm krajowych i europejskich

Ocena stanu granicznego zmęczenia konstrukcji żelbetowych w ujęciu norm krajowych i europejskich Ocena stanu granicznego zmęczenia konstrukcji żelbetowych w ujęciu norm krajowych i europejskich

Wycofane normy polskie jasno określały wymagania oraz uproszczone metody weryfikacji zmęczenia konstrukcji żelbetowych na podstawie wartości obciążeń charakterystycznych. Zalecenia Eurokodu 2 dają zaś...

Wycofane normy polskie jasno określały wymagania oraz uproszczone metody weryfikacji zmęczenia konstrukcji żelbetowych na podstawie wartości obciążeń charakterystycznych. Zalecenia Eurokodu 2 dają zaś większe możliwości wyboru metody sprawdzenia stanu granicznego oraz wyraźniej stawiają na doświadczenie i wiedzę projektanta.

dr inż. Marzena Najduchowska Ochrona powierzchniowa betonu

Ochrona powierzchniowa betonu Ochrona powierzchniowa betonu

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji....

Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażenia środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie się materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.

Materiały prasowe news 582 mln zł na modernizację dróg krajowych

582 mln zł na modernizację dróg krajowych 582 mln zł na modernizację dróg krajowych

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 10 programów inwestycji dla zadań na sieci dróg krajowych o łącznej wartości 582 mln zł. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni,...

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 10 programów inwestycji dla zadań na sieci dróg krajowych o łącznej wartości 582 mln zł. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, budową przepustów i mostów na drogach krajowych, zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym oraz wyprowadzeniem nadmiernego ruchu drogowego z obszarów...

Materiały prasowe news Poprawa bezpieczeństwa na istniejącej sieci dróg - plany GDDKiA na 2020 rok

Poprawa bezpieczeństwa na istniejącej sieci dróg - plany GDDKiA na 2020 rok Poprawa bezpieczeństwa na istniejącej sieci dróg - plany GDDKiA na 2020 rok

Działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to nie tylko realizacja dużych inwestycji i budowa nowych odcinków dróg, ale także zarządzanie i wykonywanie zadań na bieżącej sieci dróg krajowych...

Działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to nie tylko realizacja dużych inwestycji i budowa nowych odcinków dróg, ale także zarządzanie i wykonywanie zadań na bieżącej sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 17 760 km. W tym roku GDDKiA ogłosi przetargi na ponad 200 zadań, które swoim zakresem obejmą ok. 630 km dróg. Łączna wartość wszystkich tych zadań to ok. 3,6 mld zł.

Materiały prasowe news Powstał katalog konstrukcji obiektów mostowych i przepustów dla dróg

Powstał katalog konstrukcji obiektów mostowych i przepustów dla dróg Powstał katalog konstrukcji obiektów mostowych i przepustów dla dróg

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał rekomendację dla stosowania Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów, który pozwoli obniżyć koszty projektowania i budowy...

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał rekomendację dla stosowania Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów, który pozwoli obniżyć koszty projektowania i budowy obiektów tego typu na polskich drogach. Publikacja katalogu to kolejny etap procesu optymalizacji kosztów realizacji inwestycji drogowych.

dr inż. Marzena Najduchowska Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane...

W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN 1504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.

Jacek Sawicki Izolacje konstrukcji obiektów mostowych

Izolacje konstrukcji obiektów mostowych Izolacje konstrukcji obiektów mostowych

Obowiązek zabezpieczania/izolowania elementów konstrukcji obiektów mostowych przed działaniem czynników niszczących wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30...

Obowiązek zabezpieczania/izolowania elementów konstrukcji obiektów mostowych przed działaniem czynników niszczących wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [1].

Jarosław Guzal TROKOTEX: Przezbroimy świat kompozytem

TROKOTEX: Przezbroimy świat kompozytem TROKOTEX: Przezbroimy świat kompozytem

Dorota Godyń, prezes zarządu TROKOTEX Polymer Group, opisuje zastosowanie prętow kompozytowych jako zamiennika stali, a także wykorzystanie zbiorników z TWS (Tworzywa Wzmacnianego Szkłem). Jak rozwija...

Dorota Godyń, prezes zarządu TROKOTEX Polymer Group, opisuje zastosowanie prętow kompozytowych jako zamiennika stali, a także wykorzystanie zbiorników z TWS (Tworzywa Wzmacnianego Szkłem). Jak rozwija się rynek materiałów kompozytowych?

Materiały prasowe news Ile kosztuje kilometr drogi?

Ile kosztuje kilometr drogi? Ile kosztuje kilometr drogi?

Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, zależy od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni...

Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, zależy od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi. Przy uwzględnieniu łącznych kosztów inwestycji liczy się również wartość wypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

dr inż. Paweł Mieczkowski Warstwy ochronne z mieszanek mineralno-asfaltowych na obiektach mostowych

Warstwy ochronne z mieszanek mineralno-asfaltowych na obiektach mostowych Warstwy ochronne z mieszanek mineralno-asfaltowych na obiektach mostowych

Jako warstwę ochronną nawierzchni drogowej na obiektach mostowych powszechnie stosuje się asfalty lane. Choć materiały te mają wiele zalet, mają również wady. Warto więc rozważyć stosowanie innych mieszanek...

Jako warstwę ochronną nawierzchni drogowej na obiektach mostowych powszechnie stosuje się asfalty lane. Choć materiały te mają wiele zalet, mają również wady. Warto więc rozważyć stosowanie innych mieszanek mineralno-asfaltowych, zapewniających w równym stopniu prawidłowe funkcjonowanie warstwy wiążącej. Jednym z takich rozwiązań zastępczych jest mastyks wysokogrysowy.

Jacek Sawicki Kotwa chemiczna jako element mocujący w budownictwie

Kotwa chemiczna jako element mocujący w budownictwie Kotwa chemiczna jako element mocujący w budownictwie

Kotwa chemiczna to zestaw systemowy zawierający profilowany element mocowany metalowy lub z tworzywa oraz chemicznie wiążącą go w otworze masę klejącą (czynną powierzchniowo i o właściwościach silnie adhezyjnych)....

Kotwa chemiczna to zestaw systemowy zawierający profilowany element mocowany metalowy lub z tworzywa oraz chemicznie wiążącą go w otworze masę klejącą (czynną powierzchniowo i o właściwościach silnie adhezyjnych). W warunkach roboczych funkcję kotwy pełni żywica zmieniająca chemicznie swoją strukturę (utwardzająca się), która z racji pierwotnej ciekłej konsystencji bywa również określana mianem „kotwy montażowej 'ciekłej' lub 'płynnej'”.

dr inż. Stanisław Majer Drogi i konstrukcje nawierzchni drogowych

Drogi i konstrukcje nawierzchni drogowych Drogi i konstrukcje nawierzchni drogowych

Budowa dróg jest kosztowna, dlatego tak ważne jest, aby jej najważniejszy element, jakim jest nawierzchnia, charakteryzował się odpowiednimi parametrami i wystarczającą trwałością eksploatacyjną. Nawierzchnia...

Budowa dróg jest kosztowna, dlatego tak ważne jest, aby jej najważniejszy element, jakim jest nawierzchnia, charakteryzował się odpowiednimi parametrami i wystarczającą trwałością eksploatacyjną. Nawierzchnia powinna być wykonana z materiałów o odpowiedniej jakości oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

inż. Łukasz Górecki, mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych

Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach dotąd niewykorzystywanych ze względu na wystąpienie w podłożu gruntów słabych i bardzo ściśliwych....

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej skutkuje prowadzeniem nowych szlaków komunikacyjnych na terenach dotąd niewykorzystywanych ze względu na wystąpienie w podłożu gruntów słabych i bardzo ściśliwych. W takich przypadkach najczęściej stosuje się wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie pali, kolumn, zbrojenia geosyntetykami.

mgr inż. Izabela Szerszeniewska Transport szynowy – niedogodność czy korzyść dla nieruchomości sąsiednich?

Transport szynowy – niedogodność czy korzyść dla nieruchomości sąsiednich? Transport szynowy – niedogodność czy korzyść dla nieruchomości sąsiednich?

Pewnie dla większości z nas zadane w tytule pytanie będzie miało charakter stricte retoryczny. Wskazanie uciążliwości związanych z mieszkaniem w sąsiedztwie linii tramwajowej lub kolejowej nie nastręcza...

Pewnie dla większości z nas zadane w tytule pytanie będzie miało charakter stricte retoryczny. Wskazanie uciążliwości związanych z mieszkaniem w sąsiedztwie linii tramwajowej lub kolejowej nie nastręcza nam bowiem żadnych trudności. Ponadto trudno znaleźć osobę, która w XXI wieku nie słyszała o negatywnym wpływie hałasu oraz drgań (generowanych przez poruszające się pociągi) na ludzki organizm.

mgr inż. Maria Pietras, dr hab. inż. Janusz Konkol Metakaolinit jako dodatek do betonu

Metakaolinit jako dodatek do betonu Metakaolinit jako dodatek do betonu

Według normy PN-EN 206:2014 [1] dodatkiem do betonu nazywany jest drobnoziarnisty materiał nieorganiczny, używany w celu polepszenia określonych właściwości betonu lub osiągnięcia specjalnych właściwości.

Według normy PN-EN 206:2014 [1] dodatkiem do betonu nazywany jest drobnoziarnisty materiał nieorganiczny, używany w celu polepszenia określonych właściwości betonu lub osiągnięcia specjalnych właściwości.

Polskie Towarzystwo Cynkownicze Cynkownie ogniowe i ich wpływ na środowisko

Cynkownie ogniowe i ich wpływ na środowisko Cynkownie ogniowe i ich wpływ na środowisko

Cynk jest naturalnym składnikiem świata fauny i flory. W różnych ilościach występuje w skałach, glebie, wodzie i powietrzu. Czy zatem technologia cynkowania ogniowego, która wykorzystywana jest do ochrony...

Cynk jest naturalnym składnikiem świata fauny i flory. W różnych ilościach występuje w skałach, glebie, wodzie i powietrzu. Czy zatem technologia cynkowania ogniowego, która wykorzystywana jest do ochrony stali przed korozją, może mieć negatywny wpływ na środowisko i jego ekologię?

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska, mgr inż. Krzysztof Pokorski, dr inż. Tomasz Piotrowski Wymagania dla betonu do konstrukcji nawierzchni sztywnych

Wymagania dla betonu do konstrukcji nawierzchni sztywnych Wymagania dla betonu do konstrukcji nawierzchni sztywnych

Podstawowe wymagania stawiane konstrukcji nawierzchni drogowej to rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże gruntowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów. Dodatkowe współczesne...

Podstawowe wymagania stawiane konstrukcji nawierzchni drogowej to rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże gruntowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów. Dodatkowe współczesne wymagania dla nawierzchni drogowych wynikają z doktryny zrównoważonego rozwoju i z potrzeby zachowania racjonalności ekonomicznej.

mgr inż. Piotr Prochoń, dr inż. Tomasz Piotrowski Wymagania dla konstrukcji z betonu w obiektach specjalnych

Wymagania dla konstrukcji z betonu w obiektach specjalnych Wymagania dla konstrukcji z betonu w obiektach specjalnych

Współczesne projekty inżynierskie dotyczące specjalnych obiektów budowlanych, takich jak budynki wysokościowe, mosty, elektrownie, silosy czy obiekty hydrotechniczne, wymagają od projektantów i wykonawców...

Współczesne projekty inżynierskie dotyczące specjalnych obiektów budowlanych, takich jak budynki wysokościowe, mosty, elektrownie, silosy czy obiekty hydrotechniczne, wymagają od projektantów i wykonawców biegłości w sztuce inżynierskiej. Muszą oni nie tylko zaprojektować konstrukcje w zgodzie z restrykcyjnymi normami i wymogami szczegółowymi, ale również zapewnić odpowiednie parametry użytkowe. W celu spełnienia wszystkich założeń projektowych konieczny staje się dobór podstawowego materiału konstrukcyjnego.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej Izolacja cieplna budynków, w których wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej

Sprawdź komponenty do natrysku piany

Sprawdź komponenty do natrysku piany Sprawdź komponenty do natrysku piany

Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta

Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta Rozwiązania posadzkowe dostosowane do potrzeb klienta

Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobrze uszczelniony dach, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty »

Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty » Kupuj materiały izolacyjne w jednym miejscu i minimalizuj koszty »

Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem »

Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem » Eksperci dobierają technologię i materiały z kosztorysem »

Jakie wybrać pokrycie dachowe?

Jakie wybrać pokrycie dachowe? Jakie wybrać pokrycie dachowe?

„Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! »

„Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! » „Hydroizolacje w budownictwie" teraz w promocji! »

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym po...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

Getin Noble Bank SA Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować? Czym jest termomodernizacja i jak ją sfinansować?

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia...

Termomodernizacja budynku mieszkalnego może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu. Ekspert Getin Noble Bank odpowiada na pytania dotyczące korzyści wynikających z przeprowadzenia remontu oraz przedstawia dostępne w banku sposoby jego sfinansowania.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Bogata oferta produktów i rozwiazań, gwarancja bezpiecznych zakupów oraz możliwość negocjacji warunków i cen to tylko niektóre zalet platformy handlowej merXu. Zobacz, dlaczego warto korzystać z merXu.

Bogata oferta produktów i rozwiazań, gwarancja bezpiecznych zakupów oraz możliwość negocjacji warunków i cen to tylko niektóre zalet platformy handlowej merXu. Zobacz, dlaczego warto korzystać z merXu.

FOVEO TECH Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe

Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe Rodzaje tynków elewacyjnych – zewnętrzne tynki cienkowarstwowe

Po nałożeniu na elewację zewnętrzne tynki cienkowarstwowe są w zasadzie nie do odróżnienia, niezależnie od tego, jakiego są rodzaju. Jednak to podobieństwo jest tylko wizualne.

Po nałożeniu na elewację zewnętrzne tynki cienkowarstwowe są w zasadzie nie do odróżnienia, niezależnie od tego, jakiego są rodzaju. Jednak to podobieństwo jest tylko wizualne.

Balex Metal Sp. z o. o. Jak modernizować budynki przemysłowe?

Jak modernizować budynki przemysłowe? Jak modernizować budynki przemysłowe?

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności...

Kilku- i kilkudziesięcioletnie budynki przemysłowe wymagają modernizacji. Ma ona jednak na celu nie tylko poprawienie ich walorów estetycznych, ale przede wszystkim uzyskanie wymaganej normami izolacyjności termicznej. Najlepszym i najszybszym sposobem dostosowania istniejących obiektów do aktualnych warunków technicznych oraz standardów architektonicznych jest zastosowanie płyt warstwowych.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

DEFRO Kominek a rekuperacja w domu

Kominek a rekuperacja w domu Kominek a rekuperacja w domu

W dobie rosnących opłat za wszelkiego rodzaju dobra i usługi wielu z nas szuka oszczędności. Wysoki procent comiesięcznych wydatków stanowi pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Konkretniej,...

W dobie rosnących opłat za wszelkiego rodzaju dobra i usługi wielu z nas szuka oszczędności. Wysoki procent comiesięcznych wydatków stanowi pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Konkretniej, chodzi o ogrzewanie domu. Utrzymanie komfortu termicznego jest naszą podstawową potrzebą. Pamiętajmy jednak, że nie trzeba na to wydawać ogromnych sum. Obecnie na rynku istnieje wiele rozwiązań, które zapewniają oszczędne i wydajne ogrzewanie. Jednym z nich może być kominek. Zazwyczaj jest on stosowany...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.