Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nieprawidłowości przy remontach dróg w woj. kujawsko-pomorskim

Materiały prasowe | 2024-03-27
Nieprawidłowości przy remontach dróg w woj. kujawsko-pomorskim, fot. Pixabay

Nieprawidłowości przy remontach dróg w woj. kujawsko-pomorskim, fot. Pixabay

Chociaż skontrolowane podmioty były przygotowane pod względem organizacyjnym do wykonania inwestycji i każdemu z przedsięwzięć zapewniono finansowanie, NIK ujawniła nieprawidłowości przy ich realizacji i to na wszystkich etapach – od opisu przedmiotu zamówienia publicznego po nierzetelne odbiory końcowe. Ze względu na wagę i skalę nieprawidłowości sformułowano 40 wniosków pokontrolnych. W jednym przypadku skierowano zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczeń przez kierownika jednostki kontrolowanej.

Zobacz także

Materiały prasowe news Dodatkowy 1 mld zł na remonty dróg powiatowych i gminnych

Dodatkowy 1 mld zł na remonty dróg powiatowych i gminnych Dodatkowy 1 mld zł na remonty dróg powiatowych i gminnych

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań remontowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskały dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze wniosków na 2023 rok....

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań remontowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskały dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze wniosków na 2023 rok. To dodatkowe środki, przeznaczone wyłącznie na remont dróg lokalnych, dzięki którym rządowe wsparcie uzyskają 1463 zadania, w tym 421 powiatowych i 1042 gminne.

Materiały prasowe news Powstaną obwodnice Zabierzowa i Pisza

Powstaną obwodnice Zabierzowa i Pisza Powstaną obwodnice Zabierzowa i Pisza

Rozpoczyna się budowa ponad 10 km obwodnicy Zabierzowa w woj. małopolskim – kierowcy skorzystają z nowej trasy w wakacje 2027 r. Trwają też prace przygotowawcze do ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy...

Rozpoczyna się budowa ponad 10 km obwodnicy Zabierzowa w woj. małopolskim – kierowcy skorzystają z nowej trasy w wakacje 2027 r. Trwają też prace przygotowawcze do ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy Pisza w woj. warmińsko-mazurskim.

Materiały prasowe news Drogowcy z Politechniki Białostockiej pracują nad redukcją hałasu drogowego

Drogowcy z Politechniki Białostockiej pracują nad redukcją hałasu drogowego Drogowcy z Politechniki Białostockiej pracują nad redukcją hałasu drogowego

Zespół drogowców z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej bada wpływ rodzaju nawierzchni drogowej na klimat akustyczny w otoczeniu dróg. To element projektu badawczego „Innowacyjne...

Zespół drogowców z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej bada wpływ rodzaju nawierzchni drogowej na klimat akustyczny w otoczeniu dróg. To element projektu badawczego „Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania – INREH”, realizowanego przez konsorcjum pięciu uczelni, finansowanego ze środków NCBiR i GDDKiA.

Rozwój lokalny realizowany jest m.in. przez projekty infrastrukturalne. Dobrze rozwinięta, nowoczesna sieć dróg poprawia możliwości komunikacyjne, poprawia komfort życia codziennego mieszkańców i wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pomimo systematycznej poprawy, stan polskich dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z barier ograniczających aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków gospodarczych. W 2018 r. powołano Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Środki przekazywane są na zasadach konkursowych.

W 2023 r. delegatura NIK w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę w 10 jednostkach samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, aby sprawdzić, czy prawidłowo przygotowano, przeprowadzono i utrzymywano inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość skontrolowanych inwestycji wyniosła 27 mln 165,8 tys. zł, a dofinansowanie – 13 mln 244,3 tys. zł.

Podmioty objęte kontrolą były przygotowane pod względem organizacyjnym do wykonania inwestycji. Ich struktura organizacyjna była dostosowana do zakresu realizowanych zadań. Każdemu skontrolowanemu przedsięwzięciu zapewniono pełne finansowanie i w każdym z nich osiągnięto wszystkie zamierzone efekty rzeczowe. Niemniej NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości przy ich realizacji i to na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Do najważniejszych należały:

1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Baruchowo

Pracownicy Urzędu Gminy Baruchowo nie wyegzekwowali od wykonawcy pełnej dokumentacji projektowej (oświetlenie drogowe), choć wymóg ten wynikał wprost z zawartej z nim umowy. Ponadto niezgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wydłużono termin wykonania umowy dotyczącej przebudowy dróg (z 15 marca na 30 września 2019 r.). Zmiana ta miała istotny charakter, a termin wykonania zlecenia był jednym z kryteriów oceny ofert. Ostatecznie wprowadzono warunki, które gdyby były znane wcześniej, mogłyby wpływać na decyzje innych oferentów. Dodatkowo wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego, który nie wykazał, że gwarantował ustawowy obowiązek  posiadania doświadczenia. Od wykonawcy przebudowy dróg oraz inspektora nadzoru nie wyegzekwowano opracowania i zatwierdzenia programu zapewnienia jakości, wszystkich wpisów w dzienniku budowy czy prowadzenia książki obmiarów – choć obowiązki w tym zakresie wynikały z zawartych umów. W latach 2018–2023 nie prowadzono dziennika objazdu dróg obejmującego badaną inwestycję, a same przebudowane drogi nie zostały objęte okresowymi kontrolami.

2. Budowa i przebudowa ul. Wodnej w Cekcynie

Pracownicy Urzędu Gminy Cekcyn wypłacili wykonawcy dokumentacji projektowej 35,4 tys. chociaż nie sporządził on protokołów zdawczo-odbiorczych, które zgodnie z umową były podstawą płatności. W samej umowie nierzetelnie określono też zakres powierzonych zadań, gdyż nie wskazano tam np. obowiązku wykonania projektu organizacji ruchu, a bez tego elementu nie było możliwe prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawcy inwestycji wypłacono wynagrodzenie na podstawie faktury końcowej wystawionej niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Urzędnicy w sposób nierzetelny zweryfikowali też prawidłowość projektu budowlanego i zaakceptowali go, mimo że zawierał wadę polegającą na nieodpowiednim zaprojektowaniu odwodnienia. W konsekwencji konieczne było wykonanie dodatkowych prac, których koszt wyniósł 13,9 tys. zł.  Dla ul. Wodnej do kwietnia 2021 r. nie prowadzono książki drogi, a po jej założeniu prowadzono ją nierzetelnie – nie zawierała bowiem wpisów dotyczących parametrów technicznych czy zagospodarowania oraz wyposażenia technicznego odcinka drogi. Przebudowana droga nie została objęta okresowymi kontrolami. 

3. Przebudowa ul. Podmurnej, części ul. Kościuszki, ul. Grudziądzkiej i ul. Radzyńskiej w Łasinie

W Urzędzie Miasta i Gminy Łasin nie opracowano projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz planów finansowania budowy, przebudowy, remontu utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. Oględziny NIK wykazały, że inwestycję zrealizowano w sposób niezgodny z przepisami i zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. Do 3 stycznia 2018 r. nie prowadzono książek drogi dla ulic Kościuszki, Podmurnej i Radzyńskiej, a po ich założeniu prowadzono je w sposób nierzetelny, bowiem nie zawierały m.in. szczegółowych danych technicznych zagospodarowania odcinka drogi oraz zmian parametrów technicznych. W ramach umowy na roboty budowlane dokonano płatności częściowej w kwocie 246 tys. zł na podstawie faktury wystawionej po  sporządzeniu protokołu rzeczowo-finansowego, chociaż umowa wymagała w tym względzie sporządzenia i zatwierdzenia protokołu częściowego odbioru robót. Ten pierwszy stanowił jedynie potwierdzenia zaawansowania prac, a nie ich akceptację i odbiór. Za nadzór na inwestycją wynagrodzenie w kwocie 30 tys. wypłacono jednorazowo, chociaż umowa zakładała, że będzie rozliczane miesięcznie. Wraz z poszczególnymi fakturami wykonawca miał przekazywać również miesięczne zestawienia godzin wykonywania czynności na budowie. Na skutek rezygnacji z rozliczenia umowy zgodnie z jej warunkami, pracownicy Urzędu pozbawili się możliwości weryfikacji sposobu jej wykonania.

4. Rozbudowa ul. Świętego Floriana w Górznie

Projekt rozbudowy w części dotyczącej branży elektrycznej, został odebrany przez Urząd, pomimo że opracowanie to nie było sprawdzone przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Do 12 grudnia 2023 r burmistrz nie zapewnił zatwierdzenia organizacji ruchu zmienionej w wyniku przebudowy ul. Świętego Floriana. Nie zapewniono też prowadzenia książki drogi, prowadzenia okresowych kontroli czy prowadzenia dziennika objazdów dróg gminnych, znajdujących się w zarządzie Miasta i Gminy. Mimo stwierdzenia w toku oględzin w lutym 2023 r. usterki oświetlenia znaku, znajdującego się w ciągu ulicy, do grudnia pracownicy Urzędu Miasta i Gminy nie dochodzili od wykonawcy wykonania naprawy. NIK oceniała to zaniechanie jako nierzetelne dochodzenie swoich praw wynikających z umowy.

5. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Więcborku

Oględziny wykazały, że wloty bocznych ulic w obszarze przeprowadzonej inwestycji oznakowane zostały nieprawidłowo znakami wskazującymi na rozpoczęcie i zakończenie stref ruchu. Do czasu ich przeprowadzenia pracownicy Urzędu Miejskiego w Więcborku nie podjęli działań w celu dostosowania organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego tak, aby odpowiednio dostosować oznakowanie skrzyżowań. Te powstały w związku z nadaniem w grudniu 2022 r. dwóm ulicom wchodzącym w obszar inwestycji statusu dróg publicznych. Na wylotach bocznych ulic znajdowały się znaki „ustąp pierwszeństwa", natomiast w ciągu ul. Wojska Polskiego nie przewidziano w organizacji ruchu i nie umieszczono żadnego oznakowania tych skrzyżowań.

6. Przebudowa ul. Jackowskiego w Grudziądzu

Z wykonawcą dokumentacji projektowej Zarząd Dróg Miejskich nie zawarł pisemnej umowy, co było niezgodne z regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w tej jednostce. Zabezpieczenia należytego wykonania dwóch umów na roboty budowalne, wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowych, zawierały zapisy ograniczające uprawnienia ZDM do zaspokojenia ewentualnych roszczeń. Od wykonawcy robót nie wyegzekwowano przedłużenia terminu ważności tego zabezpieczenia, mimo zmiany terminu zakończenia robót na dłuższy od pierwotnego o 84 dni.

7. Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie

W Urzędzie Miasta Wąbrzeźno nieprawidłowo zorganizowano nadzór nad wykonaniem inwestycji. Dopuszczono do sytuacji, w której przedłożona przez wykonawcę, w trakcie odbioru końcowego dokumentacja powykonawcza nie zawierała części dokumentów poświadczających wykonanie prac zgodnie z przyjętymi standardami. Nie wyegzekwowano też od niego dokonywania bieżących wpisów w dziennikach budowy. Nierzetelnie odebrano też przedmiot umowy z inspektorem nadzoru i nie podejmowano działań skutkujących wykonaniem przez niego zleconych obowiązków.

8. Budowy ul. Magazynowej i ul. Prusa w Unisławiu

Pracownicy Urzędu Gminy Unisław nie wyegzekwowali od wykonawcy i inspektora nadzoru realizacji wszystkich powierzonych im obowiązków odnoszących się do zapewnienia systemu jakości kontroli robót. Kontrahenci nie gromadzili bowiem wymaganej dokumentacji technicznej lub nie dopełniali wymogów sprawozdawczych (nie dokonywali wpisów do dziennika budowy w przypadku robót ulegających zakryciu, nie dokumentowali sprawdzenia zabezpieczenia przed korozją włazów studni i zaworów czy zbadania profilu nawierzchni z kostki betonowej). Nieprawidłowo prowadzono książki drogi dla ulic Magazynowej i Prusa, gdyż nie zawierały one wszystkich wymaganych wzorem informacji. Nie podjęto też skutecznych działań zmierzających do rzetelnego wypełnienia przez podmiot zewnętrzny obowiązków w zakresie kontroli okresowych dróg.

9. Przebudowa ul. M. Curie-Skłodowskiej w Chełmnie

Przeprowadzone oględziny wykazały brak oznakowań poziomych uwzględnionych w stałej organizacji ruchu, zapadnięcie i uszkodzenia krawężników przy dwóch wpustach ulicznych, zapadnięcie krawędzi drogi w pobliżu parkingu przy szkole. Ponadto pracownicy Urzędu Miasta Chełmno nierzetelnie egzekwowali obowiązki w zakresie usunięcia usterek powstałych podczas użytkowania drogi. Nie prowadzono też dziennika objazdów dróg będących w zarządzie Miasta.

10.  Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś Wielka – Pęchowo

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Bydgoszczy dokonali opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą niedokładnej i niespójnej dokumentacji projektowej, bez uwzględniania wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych. Nierzetelnie sprawowali też nadzór nad przebiegiem inwestycji. Dopuścili do sytuacji, w której osoba ustanowiona jako kierownik budowy z ramienia wykonawcy faktycznie nie wykonywała swoich obowiązków, tj. nie prowadziła dokumentacji budowy oraz nie przebywała na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych. Dodatkowo Zarząd dopuścił do czasowego pełnienia obowiązków w  zastępstwie przez osobę, która nie posiadała wymaganych kwalifikacji. Nie zapewniono też zgodności projektu stałej organizacji ruchu z projektem budowlanym i wykonania oznakowania zgodnego z projektem organizacji ruchu. Dokonano też odbioru robót stanowiących odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, dla których nie uzyskano zgody na takie odstępstwo, wykonanych niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej czy też w oparciu o nierzetelną, fragmentaryczną dokumentację powykonawczą. Nie zapewniono też rzetelnego odbioru robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Książka drogi i dziennik objazdu dróg prowadzone były w sposób nieprawidłowy, tj. nie zawierały wszystkich wymaganych elementów. Nie prowadzono lub nierzetelnie wykonywano okresowe kontrole. 

Do kierowników jednostek kontrolowanych NIK wystosowała 40 wniosków, dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Najczęściej o:

  • dokonywanie obowiązkowych okresowych kontroli stanu dróg,
  • regularne aktualizowanie książek dróg,
  • dokumentowanie objazdów dróg,
  • zapewnienie skutecznych mechanizmów kontroli gwarantujących wykonywanie inwestycji.

Zdecydowana większość spotkała się z akceptacją (21 zostało już zrealizowanych a 17 pozostaje w trakcie realizacji).

Źródło: NIK

Komentarze

Powiązane

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Izolacje natryskowe – spotkanie branży

Izolacje natryskowe – spotkanie branży Izolacje natryskowe – spotkanie branży

W dniach 27–28 października w Kochcicach k. Częstochowy miała miejsce konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Natryskowych. Była to jednocześnie okazja do spotkania dla całego środowiska...

W dniach 27–28 października w Kochcicach k. Częstochowy miała miejsce konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Natryskowych. Była to jednocześnie okazja do spotkania dla całego środowiska izolacji natryskowych – przedstawicieli firm, a także członków oraz partnerów organizacji.

Materiały prasowe news Smogowy ranking PAS za rok 2022

Smogowy ranking PAS za rok 2022 Smogowy ranking PAS za rok 2022

W tegorocznym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce po raz kolejny zwyciężyła Nowa Ruda, zdobywając pierwsze miejsce w trzech kategoriach: liczba dni smogowych, stężenia PM10 oraz...

W tegorocznym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce po raz kolejny zwyciężyła Nowa Ruda, zdobywając pierwsze miejsce w trzech kategoriach: liczba dni smogowych, stężenia PM10 oraz stężenia benzo(a)pirenu. W czołówce smogowych rekordzistów znalazły się również Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Nowy Sącz czy Żywiec. Wśród najbardziej zanieczyszczonych miejscowości po raz pierwszy pojawiło się Nowe Miasto Lubawskie, w którym zainstalowano stację pomiarową.

Materiały prasowe news Bricomarché otwiera sklep w Garwolinie

Bricomarché otwiera sklep w Garwolinie Bricomarché otwiera sklep w Garwolinie

Bricomarché, sieć supermarketów „dom i ogród”, otwiera 191 punkt w Polsce. Nowy sklep znajduje się w mazowieckim Garwolinie.

Bricomarché, sieć supermarketów „dom i ogród”, otwiera 191 punkt w Polsce. Nowy sklep znajduje się w mazowieckim Garwolinie.

Materiały prasowe news SWIN uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego

SWIN uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego SWIN uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego

We wrześniu br. Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych zostało członkiem Komitetu Technicznego (KT) nr 211 ds. Wyrobów Izolacji Cieplnej w Budownictwie. W związku z tym wyłoniliśmy następujących...

We wrześniu br. Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych zostało członkiem Komitetu Technicznego (KT) nr 211 ds. Wyrobów Izolacji Cieplnej w Budownictwie. W związku z tym wyłoniliśmy następujących reprezentantów:

Materiały prasowe news Dach Forum 2024 – największe w Polsce spotkanie branży pokryć dachowych

Dach Forum 2024 – największe w Polsce spotkanie branży pokryć dachowych Dach Forum 2024 – największe w Polsce spotkanie branży pokryć dachowych

Ponad 24 tysiące sprzedanych wejściówek, blisko 150 wystawców, dwa dni wielkich dekarskich emocji i 100% prawdziwego rzemiosła. Tak w wielkim skrócie wyglądał trzeci Kongres i Targi Dekarzy, Blacharzy,...

Ponad 24 tysiące sprzedanych wejściówek, blisko 150 wystawców, dwa dni wielkich dekarskich emocji i 100% prawdziwego rzemiosła. Tak w wielkim skrócie wyglądał trzeci Kongres i Targi Dekarzy, Blacharzy, Cieśli Dach Forum 2024. Nie zabrakło premierowych produktów, branżowych nowości i ciekawych pokazów.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Branża budowlana potrzebuje stabilnego prawa

Branża budowlana potrzebuje stabilnego prawa Branża budowlana potrzebuje stabilnego prawa

Polski sektor budownictwa będzie lepiej funkcjonował, jeśli jego otoczenie prawne zyska stabilność, której ostatnio brakowało – zgodzili się uczestnicy debaty pt. „Wyzwania dla sektora budownictwa w nadchodzącej...

Polski sektor budownictwa będzie lepiej funkcjonował, jeśli jego otoczenie prawne zyska stabilność, której ostatnio brakowało – zgodzili się uczestnicy debaty pt. „Wyzwania dla sektora budownictwa w nadchodzącej kadencji Sejmu”. Organizatorem wydarzenia była Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Materiały prasowe news Sklep Bricomarché w Przasnyszu

Sklep Bricomarché w Przasnyszu Sklep Bricomarché w Przasnyszu

W piątek, 17 listopada Bricomarché otworzyło placówkę w Przasnyszu, która jest jednocześnie 192. sklepem sieci w Polsce. To drugi punkt sieci supermarketów „dom i ogród” otwarty w tym miesiącu w województwie...

W piątek, 17 listopada Bricomarché otworzyło placówkę w Przasnyszu, która jest jednocześnie 192. sklepem sieci w Polsce. To drugi punkt sieci supermarketów „dom i ogród” otwarty w tym miesiącu w województwie mazowieckim.

Materiały prasowe news Cyfryzacja w budownictwie – ruszył pilotaż systemu SOPAB

Cyfryzacja w budownictwie – ruszył pilotaż systemu SOPAB Cyfryzacja w budownictwie – ruszył pilotaż systemu SOPAB

GUNB uruchomił pilotaż zapowiadanego Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. System testować będą jego główni użytkownicy, czyli urzędnicy z organów administracji architektoniczno-budowlanej....

GUNB uruchomił pilotaż zapowiadanego Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. System testować będą jego główni użytkownicy, czyli urzędnicy z organów administracji architektoniczno-budowlanej. Uruchomienie systemu dla wszystkich organów planowane jest w przyszłym roku.

Materiały prasowe news Jakość powietrza w Polsce w 2022 r. – raport GIOŚ

Jakość powietrza w Polsce w 2022 r. – raport GIOŚ Jakość powietrza w Polsce w 2022 r. – raport GIOŚ

W 2022 r. jakość powietrza w stosunku do wszystkich rodzajów zanieczyszczeń poprawiła się. W raporcie „Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2022” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podsumował...

W 2022 r. jakość powietrza w stosunku do wszystkich rodzajów zanieczyszczeń poprawiła się. W raporcie „Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2022” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podsumował wyniki rocznej oceny jakości powietrza przeprowadzone w 2023 r. dla poszczególnych województw.

Materiały prasowe news Już wkrótce ruszy budowa 190 mieszkań w Skawinie

Już wkrótce ruszy budowa 190 mieszkań w Skawinie Już wkrótce ruszy budowa 190 mieszkań w Skawinie

W ramach współpracy skawińskiego samorządu z PFR Nieruchomości spółka Chemobudowa – Kraków wybuduje 190 mieszkania na wynajem przy ul. Torowej w Skawinie. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na...

W ramach współpracy skawińskiego samorządu z PFR Nieruchomości spółka Chemobudowa – Kraków wybuduje 190 mieszkania na wynajem przy ul. Torowej w Skawinie. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na styczeń 2024 r., trwają prace przygotowawcze. Mieszkania mają być gotowe pod koniec 2025 r.

Materiały prasowe news Operatorzy w programie Czyste Powietrze

Operatorzy w programie Czyste Powietrze Operatorzy w programie Czyste Powietrze

Funkcja operatorów w programie „Czyste Powietrze” ma wzmocnić skalę dotychczasowych działań i przyspieszyć tempo realizowanych termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła...

Funkcja operatorów w programie „Czyste Powietrze” ma wzmocnić skalę dotychczasowych działań i przyspieszyć tempo realizowanych termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne. Pilotaże programu prowadzone są w województwach małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Działania gmin jako operatorów finansuje NFOŚiGW.

Materiały prasowe news Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–październik 2023 r.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–październik 2023 r. Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–październik 2023 r.

W okresie styczeń–październik br. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba rozpoczętych budów oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano...

W okresie styczeń–październik br. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba rozpoczętych budów oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Materiały prasowe news 50 lat rur GRP w Polsce

50 lat rur GRP w Polsce 50 lat rur GRP w Polsce

Pół wieku temu w Toruniu zainstalowano pod ziemią pierwsze w Polsce rury GRP. Na zorganizowanej z tej okazji konferencji firma Amiblu Poland przedstawiła wyniki badań potwierdzających ich niezmieniony...

Pół wieku temu w Toruniu zainstalowano pod ziemią pierwsze w Polsce rury GRP. Na zorganizowanej z tej okazji konferencji firma Amiblu Poland przedstawiła wyniki badań potwierdzających ich niezmieniony stan. Nowoczesne i wciąż udoskonalane produkty są dziś eksportowane z fabryk w Dąbrowie Górniczej i Gdańsku do Europy i na cały świat.

Materiały prasowe news Produkcja budowlano-montażowa w październiku 2023 r.

Produkcja budowlano-montażowa w październiku 2023 r. Produkcja budowlano-montażowa w październiku 2023 r.

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w październiku 2023 r. była...

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w październiku 2023 r. była wyższa o 9,8% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 3,9%) oraz wyższa o 2,5% w stosunku do września br. roku (przed rokiem wzrost o 4%).

Materiały prasowe news Koniunktura w budownictwie – listopad 2023 r.

Koniunktura w budownictwie – listopad 2023 r. Koniunktura w budownictwie – listopad 2023 r.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 10,2 (przed miesiącem minus 10,4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 8,2% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 18,4%...

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 10,2 (przed miesiącem minus 10,4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 8,2% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 18,4% (przed miesiącem odpowiednio 8,5% i 18,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W ciągu trzech lat branża budowlana zwiększy wydatki na nowe technologie nawet o 31 proc.

W ciągu trzech lat branża budowlana zwiększy wydatki na nowe technologie nawet o 31 proc. W ciągu trzech lat branża budowlana zwiększy wydatki na nowe technologie nawet o 31 proc.

Z najnowszego badania PlanRadar wynika, że prawie 8 na 10 specjalistów budowlanych w Polsce ma trudności z wprowadzaniem nowych technologii w swoich firmach. Dla 23 proc. z nich jedną z największych przeszkód...

Z najnowszego badania PlanRadar wynika, że prawie 8 na 10 specjalistów budowlanych w Polsce ma trudności z wprowadzaniem nowych technologii w swoich firmach. Dla 23 proc. z nich jedną z największych przeszkód w unowocześnieniu sektora jest tradycyjny sposób myślenia przedstawicieli branży. Pomimo tych barier wszyscy respondenci zadeklarowali gotowość do wdrażania innowacji i usprawnień w swoich organizacjach, a co trzeci badany potwierdził, że jego firma zamierza zwiększyć nakłady finansowe w tym...

Materiały prasowe news Ponad 530 mld zł na realizację największych inwestycji energetyczno-przemysłowych w Polsce

Ponad 530 mld zł na realizację największych inwestycji energetyczno-przemysłowych w Polsce Ponad 530 mld zł na realizację największych inwestycji energetyczno-przemysłowych w Polsce

Wybuch wojny na Ukrainie i wynikające z niej widmo kryzysu energetycznego uświadomił rządzącym, że w obszarze transformacji energetycznej polskiej gospodarki jak najszybciej należy podjąć konkretne działania....

Wybuch wojny na Ukrainie i wynikające z niej widmo kryzysu energetycznego uświadomił rządzącym, że w obszarze transformacji energetycznej polskiej gospodarki jak najszybciej należy podjąć konkretne działania. Od początku 2022 r. obserwowany jest wyraźny wzrost liczby i wartości zapowiadanych inwestycji. W rezultacie, aktualna wartość 210 największych realizowanych i planowanych projektów energetycznych sięga już ponad 530 mld zł.

Materiały prasowe news Nowy minister klimatu i środowiska

Nowy minister klimatu i środowiska Nowy minister klimatu i środowiska

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 13 grudnia 2023 r. przyjął ślubowanie od nowej minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 13 grudnia 2023 r. przyjął ślubowanie od nowej minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.

Jacek Sawicki Targi Blechexpo/Schweisstec 2023 w Stuttgarcie

Targi Blechexpo/Schweisstec 2023 w Stuttgarcie Targi Blechexpo/Schweisstec 2023 w Stuttgarcie

Zorganizowane w Stuttgarcie w dniach 7–10 listopada 2023 r. 16. Międzynarodowe Targi Obróbki Blachy BLECHEXPO połączone z 9. Międzynarodowymi Targami Technologii Łączenia SCHWEISSTEC zgromadziły ponad...

Zorganizowane w Stuttgarcie w dniach 7–10 listopada 2023 r. 16. Międzynarodowe Targi Obróbki Blachy BLECHEXPO połączone z 9. Międzynarodowymi Targami Technologii Łączenia SCHWEISSTEC zgromadziły ponad 40 tys. gości branżowych.

Materiały prasowe news Krzysztof Hetman ministrem rozwoju i technologii

Krzysztof Hetman ministrem rozwoju i technologii Krzysztof Hetman ministrem rozwoju i technologii

Krzysztof Hetman, na wniosek premiera Donalda Tuska, został 13 grudnia 2023 r. powołany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko ministra rozwoju i technologii.

Krzysztof Hetman, na wniosek premiera Donalda Tuska, został 13 grudnia 2023 r. powołany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko ministra rozwoju i technologii.

Materiały prasowe news Stan techniczny dróg krajowych w 2022 r. – raport GDDKiA

Stan techniczny dróg krajowych w 2022 r. – raport GDDKiA Stan techniczny dróg krajowych w 2022 r. – raport GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała raport o stanie technicznym dróg krajowych w ubiegłym roku. Zamieszcza w nim szczegółowe dane dotyczące stanu nawierzchni, m.in. w zakresie aspektów...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała raport o stanie technicznym dróg krajowych w ubiegłym roku. Zamieszcza w nim szczegółowe dane dotyczące stanu nawierzchni, m.in. w zakresie aspektów mających bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Materiały prasowe news Coraz więcej deweloperów mieszkaniowych stawia na najem instytucjonalny

Coraz więcej deweloperów mieszkaniowych stawia na najem instytucjonalny Coraz więcej deweloperów mieszkaniowych stawia na najem instytucjonalny

Choć w mijającym roku deweloperzy mieszkaniowi mogli cieszyć się znaczącym wzrostem popytu ze strony klientów detalicznych, był to jednocześnie okres dalszego dynamicznego rozwoju segmentu najmu instytucjonalnego...

Choć w mijającym roku deweloperzy mieszkaniowi mogli cieszyć się znaczącym wzrostem popytu ze strony klientów detalicznych, był to jednocześnie okres dalszego dynamicznego rozwoju segmentu najmu instytucjonalnego (PRS) w Polsce. Jak wynika z raportu Spectis „Deweloperzy mieszkaniowi w Polsce 2024–2029”, poszerza się grono firm deweloperskich widzących swoje szanse na rynku najmu instytucjonalnego.

Materiały prasowe news W Warszawie powstała Strefa Czystego Transportu

W Warszawie powstała Strefa Czystego Transportu W Warszawie powstała Strefa Czystego Transportu

Rada Miasta Warszawy przegłosowała utworzenie Strefy Czystego Transportu. Według aktywistów to początek procesu poprawy jakości powietrza w stolicy. Przyjęty obszar jest jednak mniejszy od planowanego...

Rada Miasta Warszawy przegłosowała utworzenie Strefy Czystego Transportu. Według aktywistów to początek procesu poprawy jakości powietrza w stolicy. Przyjęty obszar jest jednak mniejszy od planowanego przez Urząd Miasta Warszawy. Strefa obejmie około 8% powierzchni stolicy, a jej przepisy nie dotkną na razie samych mieszkańców Warszawy.

Materiały prasowe news Aktualności z branży chemii budowlanej

Aktualności z branży chemii budowlanej Aktualności z branży chemii budowlanej

W dniach 23–24 listopada 2023 r., w hotelu Wodnik w Słoku k. Bełchatowa, odbyło się seminarium „Aktualności w branży chemii budowlanej”. Uczestniczyło w nim 10 przedstawicieli firm reprezentujących tę...

W dniach 23–24 listopada 2023 r., w hotelu Wodnik w Słoku k. Bełchatowa, odbyło się seminarium „Aktualności w branży chemii budowlanej”. Uczestniczyło w nim 10 przedstawicieli firm reprezentujących tę dziedzinę przemysłu.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »  Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.