Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nieprawidłowości przy remontach dróg w woj. kujawsko-pomorskim

Materiały prasowe | 2024-03-27
Nieprawidłowości przy remontach dróg w woj. kujawsko-pomorskim, fot. Pixabay

Nieprawidłowości przy remontach dróg w woj. kujawsko-pomorskim, fot. Pixabay

Chociaż skontrolowane podmioty były przygotowane pod względem organizacyjnym do wykonania inwestycji i każdemu z przedsięwzięć zapewniono finansowanie, NIK ujawniła nieprawidłowości przy ich realizacji i to na wszystkich etapach – od opisu przedmiotu zamówienia publicznego po nierzetelne odbiory końcowe. Ze względu na wagę i skalę nieprawidłowości sformułowano 40 wniosków pokontrolnych. W jednym przypadku skierowano zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczeń przez kierownika jednostki kontrolowanej.

Zobacz także

Materiały prasowe news Dodatkowy 1 mld zł na remonty dróg powiatowych i gminnych

Dodatkowy 1 mld zł na remonty dróg powiatowych i gminnych Dodatkowy 1 mld zł na remonty dróg powiatowych i gminnych

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań remontowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskały dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze wniosków na 2023 rok....

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań remontowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskały dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze wniosków na 2023 rok. To dodatkowe środki, przeznaczone wyłącznie na remont dróg lokalnych, dzięki którym rządowe wsparcie uzyskają 1463 zadania, w tym 421 powiatowych i 1042 gminne.

Materiały prasowe news Powstaną obwodnice Zabierzowa i Pisza

Powstaną obwodnice Zabierzowa i Pisza Powstaną obwodnice Zabierzowa i Pisza

Rozpoczyna się budowa ponad 10 km obwodnicy Zabierzowa w woj. małopolskim – kierowcy skorzystają z nowej trasy w wakacje 2027 r. Trwają też prace przygotowawcze do ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy...

Rozpoczyna się budowa ponad 10 km obwodnicy Zabierzowa w woj. małopolskim – kierowcy skorzystają z nowej trasy w wakacje 2027 r. Trwają też prace przygotowawcze do ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy Pisza w woj. warmińsko-mazurskim.

Materiały prasowe news Drogowcy z Politechniki Białostockiej pracują nad redukcją hałasu drogowego

Drogowcy z Politechniki Białostockiej pracują nad redukcją hałasu drogowego Drogowcy z Politechniki Białostockiej pracują nad redukcją hałasu drogowego

Zespół drogowców z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej bada wpływ rodzaju nawierzchni drogowej na klimat akustyczny w otoczeniu dróg. To element projektu badawczego „Innowacyjne...

Zespół drogowców z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej bada wpływ rodzaju nawierzchni drogowej na klimat akustyczny w otoczeniu dróg. To element projektu badawczego „Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania – INREH”, realizowanego przez konsorcjum pięciu uczelni, finansowanego ze środków NCBiR i GDDKiA.

Rozwój lokalny realizowany jest m.in. przez projekty infrastrukturalne. Dobrze rozwinięta, nowoczesna sieć dróg poprawia możliwości komunikacyjne, poprawia komfort życia codziennego mieszkańców i wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pomimo systematycznej poprawy, stan polskich dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z barier ograniczających aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków gospodarczych. W 2018 r. powołano Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Środki przekazywane są na zasadach konkursowych.

W 2023 r. delegatura NIK w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę w 10 jednostkach samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, aby sprawdzić, czy prawidłowo przygotowano, przeprowadzono i utrzymywano inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość skontrolowanych inwestycji wyniosła 27 mln 165,8 tys. zł, a dofinansowanie – 13 mln 244,3 tys. zł.

Podmioty objęte kontrolą były przygotowane pod względem organizacyjnym do wykonania inwestycji. Ich struktura organizacyjna była dostosowana do zakresu realizowanych zadań. Każdemu skontrolowanemu przedsięwzięciu zapewniono pełne finansowanie i w każdym z nich osiągnięto wszystkie zamierzone efekty rzeczowe. Niemniej NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości przy ich realizacji i to na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Do najważniejszych należały:

1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Baruchowo

Pracownicy Urzędu Gminy Baruchowo nie wyegzekwowali od wykonawcy pełnej dokumentacji projektowej (oświetlenie drogowe), choć wymóg ten wynikał wprost z zawartej z nim umowy. Ponadto niezgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wydłużono termin wykonania umowy dotyczącej przebudowy dróg (z 15 marca na 30 września 2019 r.). Zmiana ta miała istotny charakter, a termin wykonania zlecenia był jednym z kryteriów oceny ofert. Ostatecznie wprowadzono warunki, które gdyby były znane wcześniej, mogłyby wpływać na decyzje innych oferentów. Dodatkowo wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego, który nie wykazał, że gwarantował ustawowy obowiązek  posiadania doświadczenia. Od wykonawcy przebudowy dróg oraz inspektora nadzoru nie wyegzekwowano opracowania i zatwierdzenia programu zapewnienia jakości, wszystkich wpisów w dzienniku budowy czy prowadzenia książki obmiarów – choć obowiązki w tym zakresie wynikały z zawartych umów. W latach 2018–2023 nie prowadzono dziennika objazdu dróg obejmującego badaną inwestycję, a same przebudowane drogi nie zostały objęte okresowymi kontrolami.

2. Budowa i przebudowa ul. Wodnej w Cekcynie

Pracownicy Urzędu Gminy Cekcyn wypłacili wykonawcy dokumentacji projektowej 35,4 tys. chociaż nie sporządził on protokołów zdawczo-odbiorczych, które zgodnie z umową były podstawą płatności. W samej umowie nierzetelnie określono też zakres powierzonych zadań, gdyż nie wskazano tam np. obowiązku wykonania projektu organizacji ruchu, a bez tego elementu nie było możliwe prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawcy inwestycji wypłacono wynagrodzenie na podstawie faktury końcowej wystawionej niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Urzędnicy w sposób nierzetelny zweryfikowali też prawidłowość projektu budowlanego i zaakceptowali go, mimo że zawierał wadę polegającą na nieodpowiednim zaprojektowaniu odwodnienia. W konsekwencji konieczne było wykonanie dodatkowych prac, których koszt wyniósł 13,9 tys. zł.  Dla ul. Wodnej do kwietnia 2021 r. nie prowadzono książki drogi, a po jej założeniu prowadzono ją nierzetelnie – nie zawierała bowiem wpisów dotyczących parametrów technicznych czy zagospodarowania oraz wyposażenia technicznego odcinka drogi. Przebudowana droga nie została objęta okresowymi kontrolami. 

3. Przebudowa ul. Podmurnej, części ul. Kościuszki, ul. Grudziądzkiej i ul. Radzyńskiej w Łasinie

W Urzędzie Miasta i Gminy Łasin nie opracowano projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz planów finansowania budowy, przebudowy, remontu utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. Oględziny NIK wykazały, że inwestycję zrealizowano w sposób niezgodny z przepisami i zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. Do 3 stycznia 2018 r. nie prowadzono książek drogi dla ulic Kościuszki, Podmurnej i Radzyńskiej, a po ich założeniu prowadzono je w sposób nierzetelny, bowiem nie zawierały m.in. szczegółowych danych technicznych zagospodarowania odcinka drogi oraz zmian parametrów technicznych. W ramach umowy na roboty budowlane dokonano płatności częściowej w kwocie 246 tys. zł na podstawie faktury wystawionej po  sporządzeniu protokołu rzeczowo-finansowego, chociaż umowa wymagała w tym względzie sporządzenia i zatwierdzenia protokołu częściowego odbioru robót. Ten pierwszy stanowił jedynie potwierdzenia zaawansowania prac, a nie ich akceptację i odbiór. Za nadzór na inwestycją wynagrodzenie w kwocie 30 tys. wypłacono jednorazowo, chociaż umowa zakładała, że będzie rozliczane miesięcznie. Wraz z poszczególnymi fakturami wykonawca miał przekazywać również miesięczne zestawienia godzin wykonywania czynności na budowie. Na skutek rezygnacji z rozliczenia umowy zgodnie z jej warunkami, pracownicy Urzędu pozbawili się możliwości weryfikacji sposobu jej wykonania.

4. Rozbudowa ul. Świętego Floriana w Górznie

Projekt rozbudowy w części dotyczącej branży elektrycznej, został odebrany przez Urząd, pomimo że opracowanie to nie było sprawdzone przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Do 12 grudnia 2023 r burmistrz nie zapewnił zatwierdzenia organizacji ruchu zmienionej w wyniku przebudowy ul. Świętego Floriana. Nie zapewniono też prowadzenia książki drogi, prowadzenia okresowych kontroli czy prowadzenia dziennika objazdów dróg gminnych, znajdujących się w zarządzie Miasta i Gminy. Mimo stwierdzenia w toku oględzin w lutym 2023 r. usterki oświetlenia znaku, znajdującego się w ciągu ulicy, do grudnia pracownicy Urzędu Miasta i Gminy nie dochodzili od wykonawcy wykonania naprawy. NIK oceniała to zaniechanie jako nierzetelne dochodzenie swoich praw wynikających z umowy.

5. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Więcborku

Oględziny wykazały, że wloty bocznych ulic w obszarze przeprowadzonej inwestycji oznakowane zostały nieprawidłowo znakami wskazującymi na rozpoczęcie i zakończenie stref ruchu. Do czasu ich przeprowadzenia pracownicy Urzędu Miejskiego w Więcborku nie podjęli działań w celu dostosowania organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego tak, aby odpowiednio dostosować oznakowanie skrzyżowań. Te powstały w związku z nadaniem w grudniu 2022 r. dwóm ulicom wchodzącym w obszar inwestycji statusu dróg publicznych. Na wylotach bocznych ulic znajdowały się znaki „ustąp pierwszeństwa", natomiast w ciągu ul. Wojska Polskiego nie przewidziano w organizacji ruchu i nie umieszczono żadnego oznakowania tych skrzyżowań.

6. Przebudowa ul. Jackowskiego w Grudziądzu

Z wykonawcą dokumentacji projektowej Zarząd Dróg Miejskich nie zawarł pisemnej umowy, co było niezgodne z regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w tej jednostce. Zabezpieczenia należytego wykonania dwóch umów na roboty budowalne, wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowych, zawierały zapisy ograniczające uprawnienia ZDM do zaspokojenia ewentualnych roszczeń. Od wykonawcy robót nie wyegzekwowano przedłużenia terminu ważności tego zabezpieczenia, mimo zmiany terminu zakończenia robót na dłuższy od pierwotnego o 84 dni.

7. Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie

W Urzędzie Miasta Wąbrzeźno nieprawidłowo zorganizowano nadzór nad wykonaniem inwestycji. Dopuszczono do sytuacji, w której przedłożona przez wykonawcę, w trakcie odbioru końcowego dokumentacja powykonawcza nie zawierała części dokumentów poświadczających wykonanie prac zgodnie z przyjętymi standardami. Nie wyegzekwowano też od niego dokonywania bieżących wpisów w dziennikach budowy. Nierzetelnie odebrano też przedmiot umowy z inspektorem nadzoru i nie podejmowano działań skutkujących wykonaniem przez niego zleconych obowiązków.

8. Budowy ul. Magazynowej i ul. Prusa w Unisławiu

Pracownicy Urzędu Gminy Unisław nie wyegzekwowali od wykonawcy i inspektora nadzoru realizacji wszystkich powierzonych im obowiązków odnoszących się do zapewnienia systemu jakości kontroli robót. Kontrahenci nie gromadzili bowiem wymaganej dokumentacji technicznej lub nie dopełniali wymogów sprawozdawczych (nie dokonywali wpisów do dziennika budowy w przypadku robót ulegających zakryciu, nie dokumentowali sprawdzenia zabezpieczenia przed korozją włazów studni i zaworów czy zbadania profilu nawierzchni z kostki betonowej). Nieprawidłowo prowadzono książki drogi dla ulic Magazynowej i Prusa, gdyż nie zawierały one wszystkich wymaganych wzorem informacji. Nie podjęto też skutecznych działań zmierzających do rzetelnego wypełnienia przez podmiot zewnętrzny obowiązków w zakresie kontroli okresowych dróg.

9. Przebudowa ul. M. Curie-Skłodowskiej w Chełmnie

Przeprowadzone oględziny wykazały brak oznakowań poziomych uwzględnionych w stałej organizacji ruchu, zapadnięcie i uszkodzenia krawężników przy dwóch wpustach ulicznych, zapadnięcie krawędzi drogi w pobliżu parkingu przy szkole. Ponadto pracownicy Urzędu Miasta Chełmno nierzetelnie egzekwowali obowiązki w zakresie usunięcia usterek powstałych podczas użytkowania drogi. Nie prowadzono też dziennika objazdów dróg będących w zarządzie Miasta.

10.  Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś Wielka – Pęchowo

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Bydgoszczy dokonali opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą niedokładnej i niespójnej dokumentacji projektowej, bez uwzględniania wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych. Nierzetelnie sprawowali też nadzór nad przebiegiem inwestycji. Dopuścili do sytuacji, w której osoba ustanowiona jako kierownik budowy z ramienia wykonawcy faktycznie nie wykonywała swoich obowiązków, tj. nie prowadziła dokumentacji budowy oraz nie przebywała na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych. Dodatkowo Zarząd dopuścił do czasowego pełnienia obowiązków w  zastępstwie przez osobę, która nie posiadała wymaganych kwalifikacji. Nie zapewniono też zgodności projektu stałej organizacji ruchu z projektem budowlanym i wykonania oznakowania zgodnego z projektem organizacji ruchu. Dokonano też odbioru robót stanowiących odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, dla których nie uzyskano zgody na takie odstępstwo, wykonanych niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej czy też w oparciu o nierzetelną, fragmentaryczną dokumentację powykonawczą. Nie zapewniono też rzetelnego odbioru robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Książka drogi i dziennik objazdu dróg prowadzone były w sposób nieprawidłowy, tj. nie zawierały wszystkich wymaganych elementów. Nie prowadzono lub nierzetelnie wykonywano okresowe kontrole. 

Do kierowników jednostek kontrolowanych NIK wystosowała 40 wniosków, dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Najczęściej o:

  • dokonywanie obowiązkowych okresowych kontroli stanu dróg,
  • regularne aktualizowanie książek dróg,
  • dokumentowanie objazdów dróg,
  • zapewnienie skutecznych mechanizmów kontroli gwarantujących wykonywanie inwestycji.

Zdecydowana większość spotkała się z akceptacją (21 zostało już zrealizowanych a 17 pozostaje w trakcie realizacji).

Źródło: NIK

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Działania deweloperów mieszkaniowych w Polsce

Działania deweloperów mieszkaniowych w Polsce Działania deweloperów mieszkaniowych w Polsce

Bardzo dynamiczna sytuacja na rynku mieszkaniowym w 2023 r. skłaniała deweloperów do szybkiego reagowania. Analiza ich strategii wykonana przez firmę Spectis na potrzeby raportu „Deweloperzy mieszkaniowi...

Bardzo dynamiczna sytuacja na rynku mieszkaniowym w 2023 r. skłaniała deweloperów do szybkiego reagowania. Analiza ich strategii wykonana przez firmę Spectis na potrzeby raportu „Deweloperzy mieszkaniowi w Polsce 2024–2029” wskazuje jednak, że mimo poprawy sytuacji i dużych możliwości firmy deweloperskie pozostały ostrożne w swoich decyzjach biznesowych.

Materiały prasowe news Prawie 90% Polaków za budową elektrowni jądrowych

Prawie 90% Polaków za budową elektrowni jądrowych Prawie 90% Polaków za budową elektrowni jądrowych

Niemal 90% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2023 r. Jednocześnie prawie 77% badanych zgodziłoby...

Niemal 90% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2023 r. Jednocześnie prawie 77% badanych zgodziłoby się, aby taka elektrownia powstała w ich okolicy. Podobne badania są realizowane od 2012 r.

Materiały prasowe news Większość mieszkańców Krakowa popiera Strefę Czystego Transportu

Większość mieszkańców Krakowa popiera Strefę Czystego Transportu Większość mieszkańców Krakowa popiera Strefę Czystego Transportu

Z badań społecznych zleconych przez Krakowski Alarm Smogowy wynika, że większość mieszkańców Krakowa nie wie, jak będzie wyglądać Strefa Czystego Transportu w mieście. Wiele osób spodziewa się ostrzejszych...

Z badań społecznych zleconych przez Krakowski Alarm Smogowy wynika, że większość mieszkańców Krakowa nie wie, jak będzie wyglądać Strefa Czystego Transportu w mieście. Wiele osób spodziewa się ostrzejszych przepisów niż te uchwalone rok temu. Po zapoznaniu się z rzeczywistymi wymogami SCT, ponad 60% mieszkańców popiera utworzenie Strefy.

Materiały prasowe news Konferencja TI-Expo 2024

Konferencja TI-Expo 2024 Konferencja TI-Expo 2024

W dniach 20–21 marca br. w Areal Böhler w Düsseldorfie odbędzie się Konferencja TI-Expo +. Jest to największe miejsce spotkań branży izolacyjnej w ostatnich latach i oferuje produkty, rozwiązania i aplikacje...

W dniach 20–21 marca br. w Areal Böhler w Düsseldorfie odbędzie się Konferencja TI-Expo +. Jest to największe miejsce spotkań branży izolacyjnej w ostatnich latach i oferuje produkty, rozwiązania i aplikacje związane z izolacjami technicznymi.

Materiały prasowe news Jak udrożnić program Czyste Powietrze?

Jak udrożnić program Czyste Powietrze? Jak udrożnić program Czyste Powietrze?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze, co oznacza, że kilkanaście tysięcy rodzin czeka na pieniądze. Okazało...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze, co oznacza, że kilkanaście tysięcy rodzin czeka na pieniądze. Okazało się, że w budżecie nie zabezpieczono środków na ten cel. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Materiały prasowe news BGK wspiera zrównoważone inwestycje

BGK wspiera zrównoważone inwestycje BGK wspiera zrównoważone inwestycje

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje przedsiębiorcom preferencyjne finansowanie ekologicznych inwestycji. Mowa tu m.in. o zakupie pojazdów transportu miejskiego, inwestycjach w sieć wodno-kanalizacyjną,...

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje przedsiębiorcom preferencyjne finansowanie ekologicznych inwestycji. Mowa tu m.in. o zakupie pojazdów transportu miejskiego, inwestycjach w sieć wodno-kanalizacyjną, montażu instalacji fotowoltaicznej czy budowie i modernizacji instalacji do odzysku fosforu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty

Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty

Znamy już wyniki szesnastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Profesjonalne jury oraz publiczność wybrali swoich faworytów z puli ponad 70 realizacji zgłoszonych w trzech kategoriach: kubatura,...

Znamy już wyniki szesnastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Profesjonalne jury oraz publiczność wybrali swoich faworytów z puli ponad 70 realizacji zgłoszonych w trzech kategoriach: kubatura, wnętrza i krajobraz. Nagrodę Grand Prix 2023 otrzymała kameralna przestrzeń pogrzebowa Kolumbarium w Radomiu, zaprojektowane przez pracownię BDR Architekci.

Materiały prasowe news Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r.

Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r. Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r.

2023 był trzecim z rzędu rokiem z dwucyfrowym nominalnym wzrostem przychodów grupy 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce, co wynikało przede wszystkim z ogólnego wzrostu kosztów budowy....

2023 był trzecim z rzędu rokiem z dwucyfrowym nominalnym wzrostem przychodów grupy 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce, co wynikało przede wszystkim z ogólnego wzrostu kosztów budowy. Dla dalszego rozwoju tych firm konieczne jest szybkie uruchomienie finansowania unijnego dla Polski, tj. całości dostępnych środków z Krajowego Programu Odbudowy oraz budżetu w ramach polityki spójności na lata 2021–2027.

Materiały prasowe news Nowy sklep Bricomarché w Sędziszowie Małopolskim

Nowy sklep Bricomarché w Sędziszowie Małopolskim Nowy sklep Bricomarché w Sędziszowie Małopolskim

Sieć Bricomarché zaczęła rok 2024 otwarciem nowej placówki. Uruchomiony 17 stycznia br. punkt w Sędziszowie Małopolskim będzie 11. sklepem sieci supermarketów „dom i ogród” w województwie podkarpackim...

Sieć Bricomarché zaczęła rok 2024 otwarciem nowej placówki. Uruchomiony 17 stycznia br. punkt w Sędziszowie Małopolskim będzie 11. sklepem sieci supermarketów „dom i ogród” w województwie podkarpackim i 194. w Polsce.

Materiały prasowe news SWIN na targach BUDMA 2024

SWIN na targach BUDMA 2024 SWIN na targach BUDMA 2024

Wśród wystawców na tegorocznej edycji targów BUDMA będzie też Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych. Na stoisku organizacji będzie można spotkać się ekspertami z branży izolacji natryskowych,...

Wśród wystawców na tegorocznej edycji targów BUDMA będzie też Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych. Na stoisku organizacji będzie można spotkać się ekspertami z branży izolacji natryskowych, wymienić doświadczenia i porozmawiać o planach na rok 2024.

Materiały prasowe news Roboty wykończeniowe – okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Roboty wykończeniowe – okładziny i posadzki z płytek ceramicznych Roboty wykończeniowe – okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Zakres pracy...

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Zakres pracy obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, podłoży, jak również sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych.

Materiały prasowe news Zmiany cen materiałów budowlanych w ostatnich latach

Zmiany cen materiałów budowlanych w ostatnich latach Zmiany cen materiałów budowlanych w ostatnich latach

Grupa PSB Handel analizuje trendy zmian cen materiałów budowlano-remontowych.

Grupa PSB Handel analizuje trendy zmian cen materiałów budowlano-remontowych.

Materiały prasowe news Warszawski biurowiec Lakeside z posadzkami typu terazzo żywiczne

Warszawski biurowiec Lakeside z posadzkami typu terazzo żywiczne Warszawski biurowiec Lakeside z posadzkami typu terazzo żywiczne

Lakeside to nowoczesny biurowiec położony przy ul. Szturmowej 2 w warszawskiej dzielnicy Mokotów, w sąsiedztwie parku Dolina Służewiecka. Deweloperem kompleksu jest belgijska firma inwestycyjna Atenor,...

Lakeside to nowoczesny biurowiec położony przy ul. Szturmowej 2 w warszawskiej dzielnicy Mokotów, w sąsiedztwie parku Dolina Służewiecka. Deweloperem kompleksu jest belgijska firma inwestycyjna Atenor, za jego projekt odpowiadała Grupa 5 Architekci, a generalnym wykonawcą była firma budowlana PORR. Inwestycję wyróżnia wysoki standard wykończenia powierzchni wspólnych. W jej obu reprezentacyjnych holach wejściowych zastosowano dekoracyjne posadzki typu szlifowane i polerowane terazzo żywiczne, czyli...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Złote Medale targów BUDMA 2024

Złote Medale targów BUDMA 2024 Złote Medale targów BUDMA 2024

Znamy laureatów Złotego Medalu Grupy MTP targów BUDMA 2024. Poznaj innowacyjne rozwiązania i technologie.

Znamy laureatów Złotego Medalu Grupy MTP targów BUDMA 2024. Poznaj innowacyjne rozwiązania i technologie.

Materiały prasowe news Koniunktura w budownictwie – styczeń 2024 r.

Koniunktura w budownictwie – styczeń 2024 r. Koniunktura w budownictwie – styczeń 2024 r.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 7,1 (przed miesiącem minus 13,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 10,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 17,7%...

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 7,1 (przed miesiącem minus 13,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 10,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 17,7% (przed miesiącem odpowiednio 7,4% i 20,5%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Promocja książki na targach BUDMA 2024

Promocja książki na targach BUDMA 2024 Promocja książki na targach BUDMA 2024

Zapraszamy na stoisko miesięcznika IZOLACJE podczas poznańskich Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024. Będzie można kupić naszą nowość wydawniczą w promocyjnej cenie, z autografem...

Zapraszamy na stoisko miesięcznika IZOLACJE podczas poznańskich Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024. Będzie można kupić naszą nowość wydawniczą w promocyjnej cenie, z autografem autora.

Materiały prasowe news Produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2023 r.

Produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2023 r. Produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2023 r.

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w grudniu 2023 r. była wyższa...

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w grudniu 2023 r. była wyższa o 14% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. (w 2022 r. spadek o 0,9%) oraz wyższa o 28,7% w stosunku do listopada 2023 r. (w 2022 r. wzrost o 17,2%).

Materiały prasowe news Nowy sklep Bricomarché w Łańcucie

Nowy sklep Bricomarché w Łańcucie Nowy sklep Bricomarché w Łańcucie

Sieć Bricomarché kontynuuje ekspansję i otwiera 12. punkt w woj. podkarpackim. Nowa placówka funkcjonuje od 31 stycznia br. i jest pierwszym sklepem sieci supermarketów „dom i ogród” w Łańcucie.

Sieć Bricomarché kontynuuje ekspansję i otwiera 12. punkt w woj. podkarpackim. Nowa placówka funkcjonuje od 31 stycznia br. i jest pierwszym sklepem sieci supermarketów „dom i ogród” w Łańcucie.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Partnerzy IZOLACJI – liderzy innowacyjnych rozwiązań

Partnerzy IZOLACJI – liderzy innowacyjnych rozwiązań Partnerzy IZOLACJI – liderzy innowacyjnych rozwiązań

Na portalu www.izolacje.com.pl ruszamy z nowym, prestiżowym projektem – Partnerzy. Uznani w branży producenci, dostarczający specjalistyczne technologie, w swojej działalności i rozwoju kierują się ideą...

Na portalu www.izolacje.com.pl ruszamy z nowym, prestiżowym projektem – Partnerzy. Uznani w branży producenci, dostarczający specjalistyczne technologie, w swojej działalności i rozwoju kierują się ideą zrównoważonego budownictwa, tworząc nowoczesne rozwiązania, spełniające wysokie wymagania dzisiejszego rynku. Do projektu należą firmy: Alchimica, Bauder, Canada Rubber, Sika oraz Soprema.

Materiały prasowe news Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–grudzień 2023 r.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–grudzień 2023 r. Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–grudzień 2023 r.

W 2023 r. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań,...

W 2023 r. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Materiały prasowe Płynny wariant szczelnego montażu okien

Płynny wariant szczelnego montażu okien Płynny wariant szczelnego montażu okien

Marka illbruck, ekspert w dziedzinie klejenia i uszczelniania złączy okien, drzwi i fasad w budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym, rozszerza ofertę o nowy wariant systemu szczelnego montażu okien,...

Marka illbruck, ekspert w dziedzinie klejenia i uszczelniania złączy okien, drzwi i fasad w budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym, rozszerza ofertę o nowy wariant systemu szczelnego montażu okien, oparty na innowacyjnej – pierwszej, aktywnej membranie płynnej LD926 do złączy okiennych.

Materiały prasowe news Dofinansowanie do budowy energooszczędnych mieszkań komunalnych i TBS-ów

Dofinansowanie do budowy energooszczędnych mieszkań komunalnych i TBS-ów Dofinansowanie do budowy energooszczędnych mieszkań komunalnych i TBS-ów

Od 1 lutego 2024 r. samorządy ponownie mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Pula wsparcia wynosi ponad pół miliarda...

Od 1 lutego 2024 r. samorządy ponownie mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Pula wsparcia wynosi ponad pół miliarda złotych, a środki pochodzą z KPO.

Materiały prasowe news 7 antysmogowych zadań dla rządu

7 antysmogowych zadań dla rządu 7 antysmogowych zadań dla rządu

Polski Alarm Smogowy zaprezentował siedem antysmogowych zadań dla nowego rządu. Ich realizacja ma znacznie poprawić jakość powietrza w Polsce. Pozwoliłoby to zwiększyć liczbę mieszkańców kraju oddychających...

Polski Alarm Smogowy zaprezentował siedem antysmogowych zadań dla nowego rządu. Ich realizacja ma znacznie poprawić jakość powietrza w Polsce. Pozwoliłoby to zwiększyć liczbę mieszkańców kraju oddychających czystym powietrzem z 2 do 30 milionów, ograniczając liczbę przedwczesnych zgonów, spowodowanych złą jakością powietrza o 21 tysięcy każdego roku. PAS przekazał listę postulatów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz minister klimatu i środowiska Paulinie Hennig-Klosce.

Materiały prasowe news Wypłaty dotacji w programie Czyste Powietrze

Wypłaty dotacji w programie Czyste Powietrze Wypłaty dotacji w programie Czyste Powietrze

Kolejna pula środków – tym razem ok. 400 mln zł – trafiła do NFOŚiGW, który sukcesywnie przekazuje te pieniądze na konta bankowe wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

Kolejna pula środków – tym razem ok. 400 mln zł – trafiła do NFOŚiGW, który sukcesywnie przekazuje te pieniądze na konta bankowe wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.