Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zazielenianie współczesnych miast – dachy zielone i żyjące ściany

Pavel Dostal z Czeskiego Stowarzyszenia Dachów Zielonych i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Żywych Ścian, fot. Katarzyna Wolańska

Pavel Dostal z Czeskiego Stowarzyszenia Dachów Zielonych i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Żywych Ścian, fot. Katarzyna Wolańska

W dniach 18–19 kwietnia 2024 r. odbyła się w Warszawie, transmitowana online, międzynarodowa konferencja pod nazwą „Zazielenianie współczesnych miast. Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania zielonej infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian”. Jej organizatorem było Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”. Konferencja była częścią Festiwalu Nowy Europejski Bauhaus.

Zobacz także

Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Katarzyna Wolańska Dachy biosolarne – połączenie dachu zielonego i ogniw fotowoltaicznych jako sposób na zwiększenie efektywności instalacji PV

Dachy biosolarne – połączenie dachu zielonego i ogniw fotowoltaicznych jako sposób na zwiększenie efektywności instalacji PV Dachy biosolarne – połączenie dachu zielonego i ogniw fotowoltaicznych jako sposób na zwiększenie efektywności instalacji PV

Połączenie instalacji fotowoltaicznej i dachu zielonego jest korzystne, ponieważ pozwala uzyskać efekt synergii przy wytwarzaniu prądu. Stosunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej prowadzi do...

Połączenie instalacji fotowoltaicznej i dachu zielonego jest korzystne, ponieważ pozwala uzyskać efekt synergii przy wytwarzaniu prądu. Stosunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej prowadzi do mniejszego nagrzewania modułów fotowoltaicznych, co poprawia ich efektywność.

dr inż. Jacek Nowak Pielęgnacja dachów zielonych

Pielęgnacja dachów zielonych Pielęgnacja dachów zielonych

Prawidłowy wzrost oraz przeżywalność roślin uprawianych na dachach zależy od wielu czynników, wśród nich można wymienić odpowiedni skład oraz właściwości powietrzno-wodne podłoży czy lokalne warunki pogodowe....

Prawidłowy wzrost oraz przeżywalność roślin uprawianych na dachach zależy od wielu czynników, wśród nich można wymienić odpowiedni skład oraz właściwości powietrzno-wodne podłoży czy lokalne warunki pogodowe. Rośliny wprowadzane na zielone dachy narażone są na wiele czynników stresowych, które w znacznym stopniu mogą zredukować liczbę nasadzeń zwłaszcza w pierwszych latach uprawy. Bardzo ważny jest właściwy dobór roślin przeznaczonych na zielone dachy z uwzględnieniem ich niskich wymagań siedliskowych,...

SOPREMA Polska Budujemy zieloną przyszłość – innowacyjne rozwiązania dachowe

Budujemy zieloną przyszłość – innowacyjne rozwiązania dachowe Budujemy zieloną przyszłość – innowacyjne rozwiązania dachowe

Dachy, będące istotnym elementem każdego budynku, stanowią obszar, na którym możemy wprowadzać innowacyjne rozwiązania z myślą o ochronie środowiska. Firma Soprema Polska przeprowadziła renowację dachu...

Dachy, będące istotnym elementem każdego budynku, stanowią obszar, na którym możemy wprowadzać innowacyjne rozwiązania z myślą o ochronie środowiska. Firma Soprema Polska przeprowadziła renowację dachu o powierzchni ponad 5500 m2, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie dostępne w Grupie Soprema.

jan rapan dachy zielone

Jan Rapan ze Słowackiego Stowarzyszenia Dachów Zielonych i Zielonej Infrastruktury, fot. Katarzyna Wolańska

Wydarzenie było skierowane do przedstawicieli samorządów, świata nauki, studentów, projektantów i firm, których działalność związana jest z zieloną i zielono-błękitną infrastrukturą, a także do urzędników odpowiedzialnych za zieleń w miastach, studentów i pasjonatów tej tematyki.

Konferencję otworzyła Marta Weber-Siwirska, prezes Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ) i członek zarządu Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN) wraz z Janem Łukaszkiewiczem, moderatorem pierwszej sesji. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Agnieszka Murawska, reprezentująca Ambasadę Królestwa Niderlandów, honorowego patrona konferencji.

Pierwsza sesja obejmowała referaty, których motywem przewodnim było „Zazielenianie współczesnych miast: strategie i działania”.

Jako pierwszy wystąpił Dusty Gedge, wieloletni prezes, a od 2023 r. ambasador międzynarodowej organizacji European Federation of Green Roof Associations (EFB), członek zarządu Green Roof Organisation (GRO), ekspert w dziedzinie zielonych dachów i zielonej infrastruktury miejskiej, reprezentujący UK. Pierwsza część wykładu koncentrowała się na tym, w jaki sposób można zapewnić znaczącą różnorodność biologiczną na dachach zielonych, zarówno ekstensywnych, jak i intensywnych. W drugiej części prelegent podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z mapowaniem dachów zielonych w ramach teledetekcji zielonej infrastruktury miejskiej.

Następną prezentację wygłosił Luigi Petito, pracujący na co dzień w Belgii, reprezentujący Business Solutions Europa i Światową Sieć Zielonej Infrastruktury (WGIN). Tematem było zazielenianie budynków w strategiach Unii Europejskiej. Od 2019 r. działająca w ramach WGIN Sekcja EU pracuje nad szerokim zakresem polityk i przepisów, które mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia wdrażania zielonej infrastruktury w całej Europie. Autor skupił się na trzech kluczowych aktach prawnych. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej europejskich zasobów budowlanych, w szczególności poprzez renowacje budynków. Celem jest osiągnięcie do 2050 r. energooszczędnych i zdekarbonizowanych zasobów budowlanych. Dokument wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia dachów zielonych i innych technologii przy opracowywaniu strategii zwiększania skali instalacji dachów solarnych. Drugim omawianym aktem była ustawa o ochronie przyrody. Jej celem jest przywrócenie naturalnych siedlisk i zwiększenie różnorodności biologicznej. Ustawa proponuje konkretne zielone cele dla obszarów miejskich. Wymaga od krajów UE powstrzymania utraty miejskich terenów zielonych do 2030 r. i zwiększenia od tego czasu ich liczby. Prelegent omówił też dyrektywę w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Stara polityka z lat 90. jest obecnie poddawana przeglądowi. Nowa dyrektywa odnosi się do zanieczyszczeń na gęsto zaludnionych obszarach pochodzących z pierwszych deszczy, które następują po długich okresach suszy. Wprowadza plany zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła i wskazuje rozwiązania oparte na naturze, jako preferowane w stosunku do tych, które wymagałyby stworzenia szarej infrastruktury.

Następnie publiczność wysłuchała wystąpienia Laury Gatti, reprezentującej Studio Laura Gatti, która łączyła się z Włoch za pośrednictwem internetu. Prelekcja dotyczyła doboru roślin w projektach Bosco Verticale i innych realizacji nazywanych umownie pionowymi lasami. Laura Gatti jest agronomem, konsultantem i projektantem krajobrazu oraz współprojektantem wielokrotnie nagradzanego Bosco Verticale w Mediolanie (architekta Stefano Boeriego), a także Vertical Forest w Nanjing, La Forêt Blanche w Paryżu oraz pionowego lasu Trudo Eindhoven.

Kolejną prelegentką była Anna Bocheńska – architekt i nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jej wystąpienie dotyczyło BGI jako niezbędnego elementu wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej w bardziej odpornym i zrównoważonym mieście. W ciągu ostatniego roku autorka pracowała nad projektem badawczo-rozwojowym, którego jednym z głównych celów było opracowanie modelowej przestrzeni publicznej, jako części niebiesko-zielonej infrastruktury miasta i jako miejsca promującego zdrowy styl życia wśród mieszkańców. Jednym z etapów badań była analiza rozwoju wybranych miejskich przestrzeni publicznych. W swoim wystąpieniu przedstawiła wnioski z analizy porównawczej wybranych przestrzeni publicznych i ich infrastruktury. Uwzględniła przestrzenie publiczne zlokalizowane w miastach najwyżej ocenione w konkursie European Prize for Urban Public Space w latach 2018–2023.

Pierwszą sesję zamknęło wystąpienie architekta i urbanisty z Waszyngtonu Dhiru Thadaniego. Prezentacja zilustrowana bardzo sugestywnymi rysunkami przygotowanymi przez autora koncentrowała się wokół tematu urbanistyki jako najskuteczniejszej formy organizowania miejsc zamieszkania. Przyjęcie i ustanowienie przepisów prawnych uwzględniających tradycyjne układy miejskie, które są zwarte, połączone solidnymi sieciami komunikacji i transportu tak, aby codzienne potrzeby były w zasięgu spaceru, to według prelegenta najbardziej zrównoważona recepta na walkę ze zmianami klimatycznymi i zmniejszenie globalnej zależności od paliw kopalnych.

W sesji drugiej moderowanej przez Balbinę Gryczyńską występujący koncentrowali się na aspektach związanych z roślinnością dachów zielonych w funkcjonowaniu współczesnych miast.

Pierwszym występującym był Jan Rapan, reprezentujący Słowackie Stowarzyszenie Dachów Zielonych i Zielonej Infrastruktury. Tematem wystąpienia była klimatologia i zielono-niebieska infrastruktura jako rozwiązanie kompleksowe i zrównoważone. Zdaniem autora Zielony Ład UE to doskonały pomysł, który musieliśmy zapisać w strategii, aby móc na jego podstawie zacząć tworzyć indywidualne plany działania (inicjatywy). Każdy dobry plan wymaga mierzalnych wskaźników, które powinny być regularnie oceniane i publikowane. Autor postawił tezę, że cała strategia i jej plany działania chwieją się w fundamentach, a tempo wprowadzania zmian nie gwarantuje osiągnięcia założonych efektów. Zamiast wykonalnych i trwałych rozwiązań długoterminowych goniliśmy jedynie za szybkimi zwycięstwami. Ignorujemy dane, pomiary i prawdziwą naukę. Czas wrócić do rozwiązań opartych na danych i przestać udawać, że jesteśmy zainteresowani rozwiązaniem problemów.

Następnie głos zabrała Ewa Burszta-Adamiak reprezentująca Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) i Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”. Bazując na wynikach własnych badań realizowanych w Instytucie Inżynierii Środowiska UPWr, prelegentka omówiła zagadnienia dotyczące dachów zielonych jako rozwiązań służących retencji wód opadowych i roztopowych. Celem badań jest odpowiedź na pytania, w jaki sposób oraz w jakim stopniu dachy zielone, jako systemy oparte na przyrodzie (ang. Nature-based Solutions – NbS), mogą wspomóc adaptację miast do zmian klimatu, szczególnie w aspekcie wyzwań hydrologicznych. Dodatkowo, na podstawie wyników badań dotyczących zdolności ekstensywnych dachów zielonych do retencjonowania, opóźniania spływu i redukcji szczytowej fali odpływu wód opadowych zostało przedstawione, w jaki sposób dachy zielone mogą wspomóc gospodarowanie wodami opadowymi w miastach poprzez lokalną retencję i infiltrację. Autorka omówiła też wpływ głównych czynników warunkujących określony stopień retencji na dachach zielonych i dokonała przeglądu współczesnych rozwiązań inżynierskich, które mogą poprawić retencję spływu wód opadowych na dachach zielonych oraz wspomóc rozwój systemów obiegu zamkniętego.

Kolejną prelegentką była Magdalena Biela – zastępca dyrektora w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach, doktorantka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, również należąca do Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”. Przedstawiła wyniki swojego doktoratu wdrożeniowego. W wystąpieniu „Dobór gatunków roślin na zielone dachy w oparciu o ideę szablonu siedliska: stare czy nowe podejście” autorka omówiła przebieg prac badawczych oraz wnioski. W ramach omawianej pracy, opartej na podejściu szablonu siedliska (Lundholm, 2006), w maju 2021 r. na modelowe ekstensywne dachy zielone wprowadzono rośliny z siedlisk o podobnych warunkach abiotycznych, tj. hałd kopalnianych. Generalnie na dachach modelowych posadzono gatunki rodzime. Rośliny posadzono w układzie badającym wpływ liczby gatunków roślin (jednego gatunku, dwóch gatunków, trzech i czterech gatunków) o różnych cechach funkcjonalnych na funkcjonowanie dachu zielonego. Analizie poddano cechy funkcjonalne roślin: wysokość, SLA, wydajność aparatu fotosyntetycznego, wymianę gazową i zawartość barwników. Końcowe wyniki wykazały, że gatunki zbiorowisk zielnych i traw, rosnące na glebach słabych, spełniające kryterium atrakcyjności i trwałości, można wskazać jako potencjalne elementy zazieleniania infrastruktury miejskiej, w tym zielonych dachów.

Następnie głos zabrała Katarzyna Wróblewska, reprezentująca Katedrę Ogrodnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, także należąca do Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”. Swoje wystąpieni poświęciła tematyce zanieczyszczenia powietrza, które uważane jest za główne, coraz bardziej groźne dla zdrowia ryzyko środowiskowe. Podczas wykładu przedstawione zostały mechanizmy wychwytywania PM przez rośliny oraz czynniki wpływające na redukcję przez nie PM w atmosferze. Autorka odniosła się do efektywności wykorzystania roślinności w różnych formach zielonej infrastruktury: drzewach, użytkach zielonych, zielonych dachach, żywych ścianach, zbiornikach wodnych, czy w rolnictwie miejskim.

Sesję drugą zamknęło wystąpienie Davida Brasfielda z Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury, które dotyczyło roli zieleni na terenach przyszpitalnych. Autor omówił korzyści i możliwości wykorzystania zielonej infrastruktury do wielu funkcji w placówkach opieki zdrowotnej. Oprócz pełnienia swojej podstawowej funkcji jako miejsc powołanych do skutecznego wykonywania procedur opieki zdrowotnej, placówki medyczne powinny również zapewniać przestrzeń sprzyjającą dobremu samopoczuciu personelu, pacjentów i odwiedzających. Aby zoptymalizować długoterminową rentowność, placówki opieki zdrowotnej powinny być odporne na zmiany klimatu. Badania wyraźnie wykazały, że wprowadzenie cech biofilnych do środowisk opieki zdrowotnej może złagodzić negatywne skutki hospitalizacji i skutkować krótszymi pobytami pacjentów, zmniejszonym zapotrzebowaniem na leki, zmniejszoną częstością występowania depresji i poprawą samopoczucia. Placówki opieki zdrowotnej i kampusy szpitalne często obejmują duże obszary w ramach lokalnej tkanki miejskiej. A wiele funkcji zielonej infrastruktury związanych z adaptacją do zmian klimatu może być w pełni wykorzystywanych, jeśli są one stosowane na dużą skalę. 

Podczas trzeciej sesji moderowanej przez Katarzynę Wróblewską występujący koncentrowali się na tematyce wdrażania zielonych rozwiązań we współczesnych miastach.

Uczestnicy wysłuchali wystąpienia Pavla Dostala z Czeskiego Stowarzyszenia Dachów Zielonych i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Żywych Ścian dotyczącego doświadczeń związanych z zazielenianiem czeskich miast. Przeszłość zielonych dachów w czeskich miastach pokazuje drogę eksperymentów i stopniowego wdrażania. Od skromnych początków do uznanych standardów, zielone dachy przeszły od nowości do konieczności. Wczesne wdrożenia zapewniły bezcenny wgląd w ich korzyści ekologiczne, takie jak zwiększona różnorodność biologiczna, zarządzanie wodą deszczową i łagodzenie miejskiej wyspy ciepła. W obecnym krajobrazie rynek zielonych dachów w czeskich miastach odzwierciedla mieszankę możliwości i wyzwań. Podczas gdy świadomość troski o środowisko rośnie, bariery, takie jak koszty początkowe i kwestie związane z konserwacją, utrzymują się. Niemniej jednak istnieje wiele możliwości rozwoju, stymulowanych przez rosnące zapotrzebowanie na zrównoważoną infrastrukturę, postęp technologiczny i rozwijającą się zieloną gospodarkę. Patrząc w przyszłość, zazielenianie czeskich miast zależy od wykorzystania dotychczasowych doświadczeń, wykorzystania pojawiających się możliwości i przyjęcia holistycznego podejścia opartego na zrównoważonym rozwoju. Włączając zielone dachy do planowania urbanistycznego, wykorzystując wsparcie legislacyjne i czerpiąc inspirację z mądrości przyrody, czeskie miasta mogą kultywować kwitnące, odporne i świadome ekologicznie społeczności.

Następnie miały miejsce dwa wystąpienia gości zagranicznych.

Głos zabrał Aslan Jonoubi, architekt, reprezentujący J&R Design Build z Iranu, którego prezentacja dotyczyła projektowania biofilnego w budownictwie wielomieszkaniowym. Według prelegenta rozwój metropolitalny nie musi oznaczać rezygnacji z zieleni. Wykorzystując zieleń na pionowych powierzchniach architektonicznych i przestrzenie typu „open space”, wieżowce mogą pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. 

Uczestnicy konferencji wysłuchali także wystąpienia Pedro Romero García, architekta reprezentującego Szkołę Architektury Uniwersytetu w Las Palmas de Gran Canaria w Hiszpanii, pt. „Projekty z krajobrazu: między zrównoważonym rozwojem a estetyką”.

Sesję zakończył referat Jacka Nowaka z Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach dotyczący substratów na zielone dachy – cech jakościowych, dopuszczania do obrotu. Głównym zadaniem substratów dachowych jest zapewnienie idealnych warunków dla wzrostu i rozwoju roślin, a więc dostarczenie przyswajalnych dla roślin składników pokarmowych oraz powietrza i wody. Dobrze dobrany substrat na zielone dachy powinien składać się głównie z komponentów mineralnych, porowatych, o wysokiej zdolności magazynowania wody przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiednich warunków powietrzno-wodnych i mrozoodpornych. Substrat dachowy powinien cechować się trwałością, stabilnością oraz odpowiednimi właściwościami fizycznymi. Nie powinien również ulegać mineralizacji oraz erozji powodowanej przez wiatr i wodę. Autor podkreślił, że w świetle ustawy o nawozach i nawożeniu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. (obowiązuje od 16 lipca 2023 r.), w Polsce jak i w pozostałych krajach UE, podłoża/substraty wymagają dopuszczenia do obrotu. Dotyczy to również substratów produkowanych do uprawy roślin na dachach.

Po ostatniej przerwie uczestnicy konferencji spotkali się na sesji czwartej dotyczącej tematyki wsparcia technicznego i dobrych praktyk w zakresie zazieleniania miast, którą moderowała Małgorzata Żydek-Piątek.

Sesję rozpoczęło wystąpienie Jana Łukaszkiewicza ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, który omówił wybrane zagadnienia dotyczące pielęgnacji zielonych dachów. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie dachami zielonymi na całym świecie, co prowadzi do dynamicznego rozwoju światowego rynku tego rodzaju rozwiązań. Wartość rynku dachów zielonych w 2024 r. przewyższa dwukrotnie wartość z 2018 r., osiągając poziom 2,22 mln dol. amerykańskich (dane STATISTA). Przewiduje się, że w ciągu kolejnych czterech lat, do 2028 r., wartość tego rynku podwoi się w stosunku do obecnego stanu. Coraz większy udział dachów zielonych w inwestycjach komercyjnych, przemysłowych oraz mieszkalnych jest wynikiem transformacji miast, podejmowanej w odpowiedzi na zmiany klimatyczne. Oprócz sadzenia drzew i rozwijania zielonej i niebieskiej infrastruktury, zakładanie dachów zielonych staje się jedną z priorytetowych strategii. Rosnący udział obiektów komercyjnych i przemysłowych posiadających zieloną certyfikację przyczynia się do pozytywnego oddziaływania roślinnych dachów na środowisko.

Zakładając, że zielone dachy powinny spełniać swoje funkcje przez wiele lat, istotne staje się pytanie o jakość ich projektowania i utrzymania. Nakłady czasu i środków wymagane do utrzymania dachu zielonego są efektem przyjętych założeń projektowych, które, jeśli są racjonalne, mogą przyczynić się do ograniczenia kosztów pielęgnacyjnych. Im lepsza kondycja roślin porastających dach, tym skuteczniejsze jest oddziaływanie dachu na klimat miasta, włączając w to ewapotranspirację, schładzanie atmosfery, retencję wody opadowej oraz ograniczanie ryzyka podtopień i powodzi. Konieczne jest także monitorowanie techniczne dachu zielonego, obejmujące stan substratu, utrzymanie wpustów, opasek oraz innych elementów technicznych. Optymalne, niskokosztowe utrzymanie i pielęgnacja roślinności na dachu oraz regularna kontrola stanu technicznego dachu są kluczowe dla zachowania jego funkcjonalności.

Kolejny prelegent Jacek Dudziak z DÖRKEN Membranes Polska omówił zielono-niebieską infrastrukturę na przykładzie miejskich inwestycji w Warszawie, a Balbina Gryczyńska z Calla Group omówiła realizację żyjącej ściany w centrum handlowym Supersam w Katowicach.

Adam Stępkowski z RETENCJAPL poświęcił swoje wystąpienie tematowi, jak ułatwić projektowanie zielono-błękitnej infrastruktury w miastach.

Ostatnim prelegentem była Oleksandra Strashok z Ukrainy, która przedstawiła Ukraińskie Stowarzyszenie Zielonej Infrastruktury, jego pierwsze kroki i możliwości współpracy. Na specjalne zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” w wydarzeniu (stacjonarnie i online) wzięli udział liczni studenci i reprezentanci uczelni z Ukrainy.

Podczas każdej z czterech sesji oraz w przerwach miała miejsce ożywiona dyskusja i wymiana poglądów. Podsumowania i zakończenia pierwszego dnia konferencji dokonała Marta Weber-Siwirska, prezes Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.

W drugim dniu konferencji odbyła się sesja wyjazdowa, podczas której zaprezentowane zostały przykłady zielono-błękitnej infrastruktury na terenie Warszawy.

Tematyka zielonej i zielono-niebieskiej infrastruktury została przedstawiona zarówno z punktu widzenia prac badawczych, jak i praktycznego podejścia związanego z realizacją tego typu przedsięwzięć. Zaprezentowane realizacje stosowane w miastach całego świata z pewnością posłużą jako inspiracje dla polskich miast do podejmowania działań na rzecz budowania strategii i wdrażania dobrych praktyk w zakresie zielonej i zielono-błękitnej infrastruktury. Wymiana wiedzy i doświadczeń przyczyni się do popularyzacji i stosowania rozwiązań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury jako narzędzi służących retencji, różnorodności biologicznej, adaptacji miast do zmian klimatu i ochrony klimatu przed dalszymi zmianami.

Patronem medialnym wydarzenia była redakcja miesięcznika „IZOLACJE”.

Komentarze

Powiązane

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Dachy zielone a poprawa efektywności energetycznej budynków

Dachy zielone a poprawa efektywności energetycznej budynków Dachy zielone a poprawa efektywności energetycznej budynków

Płaskie dachy, szczególnie w miastach, to przestrzeń, którą można zagospodarować i wykorzystać w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, poprawiając efektywność energetyczną budynków, ograniczając...

Płaskie dachy, szczególnie w miastach, to przestrzeń, którą można zagospodarować i wykorzystać w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, poprawiając efektywność energetyczną budynków, ograniczając emisję CO2 do atmosfery i osiągając wymierne oszczędności ekonomiczne dzięki niższym kosztom ogrzewania w zimie i klimatyzowania w lecie.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 11/12/2020

e-wydanie: IZOLACJE 11/12/2020 e-wydanie: IZOLACJE 11/12/2020

W listopadowo-grudniowym wydaniu IZOLACJI poruszamy temat bezpieczeństwa płyt warstwowych oraz wymagań WT 2021 dla przegród i złączy budowlanych. Piszemy też o tynkach dekoracyjnych oraz ochronie cieplnej...

W listopadowo-grudniowym wydaniu IZOLACJI poruszamy temat bezpieczeństwa płyt warstwowych oraz wymagań WT 2021 dla przegród i złączy budowlanych. Piszemy też o tynkach dekoracyjnych oraz ochronie cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym. W części poświęconej renowacjom omawiamy kwestię termomodernizacji i remontów w budynkach z wielkiej płyty oraz mechanizmy poprawy efektywności energetycznej budynków.

Materiały prasowe news Walne Zebranie Stowarzyszenia DAFA

Walne Zebranie Stowarzyszenia DAFA Walne Zebranie Stowarzyszenia DAFA

3 września w miejscowości Przygoń odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia DAFA.

3 września w miejscowości Przygoń odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia DAFA.

Materiały prasowe news Wirtualna Akademia DAFA – cykl webinariów

Wirtualna Akademia DAFA – cykl webinariów Wirtualna Akademia DAFA – cykl webinariów

Stowarzyszenie DAFA uruchomiło Wirtualną Akademię DAFA – serię szkoleń online, które pozwalają wartościowo wykorzystać czas izolacji, podnieść kwalifikacje.

Stowarzyszenie DAFA uruchomiło Wirtualną Akademię DAFA – serię szkoleń online, które pozwalają wartościowo wykorzystać czas izolacji, podnieść kwalifikacje.

Materiały prasowe news Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone

Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone Nowe władze Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone

W dniu 28 lutego br. podczas Walnego Zebrania członkowie Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" (PSDZ) wybrali nowe władze.

W dniu 28 lutego br. podczas Walnego Zebrania członkowie Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" (PSDZ) wybrali nowe władze.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news IZOLACJE 2/2020

IZOLACJE 2/2020 IZOLACJE 2/2020

Udostępniamy część materiałów z lutowego wydania miesięcznika IZOLACJE. Zobacz bezpłatnie numer 2/2020 lub wykup prenumeratę i przeczytaj całe wydanie.

Udostępniamy część materiałów z lutowego wydania miesięcznika IZOLACJE. Zobacz bezpłatnie numer 2/2020 lub wykup prenumeratę i przeczytaj całe wydanie.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA - piąta edycja kampanii

Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA - piąta edycja kampanii Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA - piąta edycja kampanii

DAFA promuje inwestycję w jakość materiałów budowlanych i wysokie standardy w budownictwie. Stowarzyszenie nagradza rzetelność firm specjalnym certyfikatem, który pozwala użytkownikom dokonać przemyślanego...

DAFA promuje inwestycję w jakość materiałów budowlanych i wysokie standardy w budownictwie. Stowarzyszenie nagradza rzetelność firm specjalnym certyfikatem, który pozwala użytkownikom dokonać przemyślanego wyboru.

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach

Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach

Popularyzacji dachów zielonych na terenie naszego kraju podjęło się Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, które od 2009 r. ściśle współpracuje z EFB – Europejską Federację Stowarzyszeń Dachów Zielonych...

Popularyzacji dachów zielonych na terenie naszego kraju podjęło się Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, które od 2009 r. ściśle współpracuje z EFB – Europejską Federację Stowarzyszeń Dachów Zielonych (ang. European Federation of Green Roof Associations).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 6/2020

e-wydanie: IZOLACJE 6/2020 e-wydanie: IZOLACJE 6/2020

W czerwcowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o potencjale i funkcjach dachów zielonych w miastach, zastosowaniu tynków renowacyjnych, a także o ocieplaniu przegród od wewnątrz z uwzględnieniem...

W czerwcowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o potencjale i funkcjach dachów zielonych w miastach, zastosowaniu tynków renowacyjnych, a także o ocieplaniu przegród od wewnątrz z uwzględnieniem nowych wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Słoneczne dachy zielone

Słoneczne dachy zielone Słoneczne dachy zielone

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”, na koniec 2021 r. moc instalacji fotowoltaicznych w krajach Unii Europejskiej wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost...

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”, na koniec 2021 r. moc instalacji fotowoltaicznych w krajach Unii Europejskiej wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost 21,4 GW (tempo wzrostu rynku wyniosło ponad 15%). Polska najprawdopodobniej znalazła się na drugim miejscu (za Niemcami) pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Autorzy raportu nazwali ostatnie 10 lat rozwoju branży „złotą dekadą polskiej fotowoltaiki”.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 4/2020

e-wydanie: IZOLACJE 4/2020 e-wydanie: IZOLACJE 4/2020

W kwietniowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o dachach zielonych, wyrobach iniekcyjnych oraz o trwałości systemów ETICS. Radzimy też, jak projektować balkony według nowych wymagań.

W kwietniowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o dachach zielonych, wyrobach iniekcyjnych oraz o trwałości systemów ETICS. Radzimy też, jak projektować balkony według nowych wymagań.

Nicola Hariasz Okna do dachów płaskich

Okna do dachów płaskich Okna do dachów płaskich

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie...

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie projektowania i wpływa na jego wymaganą wytrzymałość. Dachy skośne nie wymagają usuwania nadmiaru śniegu z jego powierzchni, dlatego przez lata były najczęściej wybieranym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Jednak dachy płaskie coraz bardziej podbijają serca inwestorów i architektów. Zaliczamy do nich...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat

Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat

Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały...

Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny.

Optigrün International AG Instalacja fotowoltaiczna i dach zielony – przyszłościowa kombinacja

Instalacja fotowoltaiczna i dach zielony – przyszłościowa kombinacja Instalacja fotowoltaiczna i dach zielony – przyszłościowa kombinacja

Jakie wyzwania stawia instalacja solarna przed projektantami i instalatorami urządzeń solarnych? Instalacja solarna do wytwarzania prądu z energii słonecznej powinna być wydajna. Jednak jej wydajność jest...

Jakie wyzwania stawia instalacja solarna przed projektantami i instalatorami urządzeń solarnych? Instalacja solarna do wytwarzania prądu z energii słonecznej powinna być wydajna. Jednak jej wydajność jest uzależniona od różnych czynników. Z jednej strony instalacja musi być optymalnie ustawiona względem słońca, aby mogła jak najlepiej absorbować promieniowanie słoneczne. Z drugiej strony systemy powinny dać się szybko i tanio montować. Chłodzenie może ponadto przyczyniać się do poprawy mocy instalacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 2/2020

e-wydanie: IZOLACJE 2/2020 e-wydanie: IZOLACJE 2/2020

W lutowym numerze miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o termomodernizacji budynków uwzględniającej wymagania cieplno-wilgotnościowe, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 r., a także wyjaśniamy, jak...

W lutowym numerze miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o termomodernizacji budynków uwzględniającej wymagania cieplno-wilgotnościowe, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 r., a także wyjaśniamy, jak pokrycie dachowe może oddziaływać na klimat.

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu...

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza, osłabianie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

Jarosław Guzal Owens Corning stawia na szkło komórkowe Foamglas

Owens Corning stawia na szkło komórkowe Foamglas Owens Corning stawia na szkło komórkowe Foamglas

Łukasz Barcz pełniący funkcję Country Managera w Foamglas Building Poland przedstawia właściwości użytkowe szkła komórkowego oraz jego zastosowanie w budownictwie.

Łukasz Barcz pełniący funkcję Country Managera w Foamglas Building Poland przedstawia właściwości użytkowe szkła komórkowego oraz jego zastosowanie w budownictwie.

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

mgr inż. Maciej Rokiel Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają...

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają wymagania sztuki budowlanej, a nie aspekty dekoracyjno-ekologiczne i wegetacyjne. Wszystkie wymogi i warunki konstrukcyjne, fizyczne, techniczne i wegetacyjne muszą być uzgodnione już na etapie projektowania. Współpraca ta nie może kończyć się na etapie projektowania, także poprawne wykonanie konstrukcji...

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji

Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji

Dach lub stropodach to nic innego jak przegroda chroniąca budynek lub budowlę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, przenosząca obciążenia od wiatru i śniegu, obciążenia użytkowe, a także zapewniająca...

Dach lub stropodach to nic innego jak przegroda chroniąca budynek lub budowlę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, przenosząca obciążenia od wiatru i śniegu, obciążenia użytkowe, a także zapewniająca komfort cieplny oraz pełniąca funkcje dekoracyjne. Jego konstrukcja i forma zależą od rodzaju obiektu, wymagań użytkowych (funkcji obiektu), warunków zabudowy oraz wymagań planu zagospodarowania przestrzennego, strefy klimatycznej, rodzaju pokrycia czy też sposobu odwodnienia i ocieplenia...

Piotr Wolański Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego - z czasem korzenie...

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego - z czasem korzenie roślin przebiją izolację wodochronną i dach będzie przeciekać, powodując straty i zniszczenia.

dr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu

Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu

Stropodachy, zarówno posiadające, jak i nieposiadające funkcji użytkowej, coraz częściej wykonywane są w formie dachu zielonego. Konstrukcja ta charakteryzuje się tym, iż jej ostatnia (wierzchnia) warstwa...

Stropodachy, zarówno posiadające, jak i nieposiadające funkcji użytkowej, coraz częściej wykonywane są w formie dachu zielonego. Konstrukcja ta charakteryzuje się tym, iż jej ostatnia (wierzchnia) warstwa jest biologicznie czynna.

mgr inż. Michał Musiał Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi

Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi

Jakie rozwiązania konstrukcyjne stosuje się na dachach płaskich i stropodachach? Jak poprawić ich parametry?

Jakie rozwiązania konstrukcyjne stosuje się na dachach płaskich i stropodachach? Jak poprawić ich parametry?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.