Izolacje.com.pl

Zbiorniki na nieczystości płynne. Korozja. Zabezpieczenia

Tanks for liquid waste. Corrosion. Protection

FOT. 2. Korona zbiornika osadnika narażona na wpływy mechaniczne, fizyczne i chemiczne
Ekoton

FOT. 2. Korona zbiornika osadnika narażona na wpływy mechaniczne, fizyczne i chemiczne


Ekoton

Żelbet nie jest trwałym kompozytem budowlanym. Korozji ulegają zarówno składniki stwardniałego betonu, jak i stal zbrojeniowa. Mimo to jest najczęściej stosowany do budowy zbiorników oczyszczalni ścieków i zbiorników na inne ciecze.

Zobacz także

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią? Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej...

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej hydroizolacji.

 

Abstrakt

W artykule opisano mechanizmy, które prowadzą do zniszczeń konstrukcji z rozwinięciem wpływów chemicznych. Pokazano wybrane miejsca newralgiczne na uszkodzenia. Dokonano również ogólnego przeglądu zabezpieczeń.

Tanks for liquid waste. Corrosion. Protection

The article describes the mechanisms that lead to damage of reinforced structures, with an extended discussion of chemical factors. Selected critical damage locations are presented, along with a general overview of protection systems and products.

Podstawową cechą użytkową zbiorników oczyszczalni ścieków i zbiorników na inne ciecze jest ich szczelność. Dlatego też dużą uwagę zwraca się na trwałość materiału do budowy, zaizolowania i naprawy konstrukcji.

Zbiorniki na nieczystości płynne pracują zazwyczaj jako zagłębione w gruncie, więc ich szczelność nie zawsze jest ewidentna. Ściany tych zbiorników mają stanowić stałą barierę chroniącą środowisko naturalne, a są narażone nie tylko na wpływy ścieków (temperatura, parcie, abrazja, agresywne związki, mikroorganizmy i in.), lecz także na wpływy wody gruntowej (agresywne jony, parcie).

Choć główną uwagę w artykule zwrócono na wpływ agresywnego środowiska na żelbetowe elementy obiektów oczyszczalni ścieków, trzeba zaznaczyć, że do zniszczenia konstrukcji przyczyniają się również inne czynniki.

W przypadku konstrukcji remontowanych, których większość powstała w latach, kiedy to wymagania stawiane budowlom nie były tak wysokie jak obecnie, zniszczenia spowodowane błędami pierwotnymi zostały zintensyfikowane czynnikami wtórnymi - eksploatacyjnymi (RYS. 1).

RYS. 1. Podział na czynniki niszczące budowle żelbetowe; rys. archiwum autorki

RYS. 1. Podział na czynniki niszczące budowle żelbetowe; rys. archiwum autorki

Żelbet jest kompozytem z betonu przenoszącego obciążenia ściskające wywierane na konstrukcję i ze stali - odporniejszej na rozciąganie. Odczyn pH betonu waha się w okolicy 13 jednostek. Takie warunki sprzyjają prawidłowemu zachowaniu się stali zbrojeniowej i niewystępowaniu jej korozji.

Żelbet jest też materiałem porowatym, czyli "otwartym" na otoczenie, a jego wysokie pH sprawia, że jako niezabezpieczony jest ciągle narażony na wpływy środowiskowe, „reaktywny”. Beton jest więc przepuszczalny dla gazów, cieczy i dla mikroorganizmów; jest materiałem wieloskładnikowym i wielofazowym. Pomiędzy fazami istnieje równowaga, szczególnie pomiędzy fazą stałą (zaczyn cementowy) a fazą ciekłą (roztwór w porach). Wnikające substancje ze środowiska zewnętrznego powodują pewne reakcje zaburzające równowagę systemu cementowego.

Najbardziej podatnymi na korozję składnikami żelbetu są zaczyn cementowy i stal zbrojeniowa. W większości przypadków kruszywo nie bierze udziału w reakcjach korozyjnych. Choć też zdarzały się nieprzyjemne dla konstrukcji skutki jego reaktywności, objawiającej się odpryskiwaniem wierzchnich warstw betonu wskutek wewnętrznej korozji kruszywa z alkaliami (błędy projektowe lub wykonawcze), intensyfikowanymi w środowisku wilgotnym.

Zbrojenie chronione jest przed wpływami zewnętrznymi pewną grubością betonu, tzw. otuliną. Jeśli otulina zaczyna przepuszczać wnikające związki, szczególnie jony chlorkowe, zwykle dochodzi do depasywacji stali. Efektem jest korozja, czyli wytwarzanie produktów reakcji o dużo większej objętości. Zjawisko to skutkuje powstaniem naprężeń w otulinie. Otulina zarysowuje się, powstają w niej mikrospękania, staje się coraz bardziej przepuszczalna, a w końcu kruszy się lub odspaja od zbrojenia.

Coraz cieńszy przekrój korodujących prętów stalowych powoduje, że konstrukcja nie spełnia wymaganych warunków nośności i użytkowania. Może więc dojść do awarii, w szczególności elementów współpracujących ze zbiornikiem (zasuwy, pompy zanurzeniowe, ruszty napowietrzające, rotory, mieszadła, pomosty, zgarniacze, kanały i in.).

FOT. 1. Odchylenie zgarniacza od osi w kierunku korony zbiornika; fot.: archiwum autorki

FOT. 1. Odchylenie zgarniacza od osi w kierunku korony zbiornika; fot.: archiwum autorki

Jednym z przykładów złej współpracy elementu z konstrukcją może być zgarniacz osadu w osadnikach, który uległ wyboczeniu czy przechyleniu (FOT. 1) na skutek starcia wierzchnich warstw korony zbiornika (jezdni) narażonej na nacisk, sole odladzające, mróz, biochemiczne czynniki agresywne (FOT. główne).

Zwykle jednak, zanim stal skoroduje, dochodzi do pewnych zmian betonu. Zmiany te zależne są od wielu czynników i objawiają się na różny sposób. Czynniki agresywne w stosunku do betonu sklasyfikowane są w normach budowlanych. Oddziaływania środowiska mogą być przedstawiane jako klasy ekspozycji:

 • korozja spowodowana karbonatyzacją [XC],
 • korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej [XD],
 • korozja spowodowana chlorkami pochodzącymi z wody morskiej [XS],
 • agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania bez środków odladzających albo ze środkami odladzającymi [XF],
 • agresja chemiczna [XA] - dotyczy wody gruntowej, nawierzchni stacji paliw, ścieków.

W normie PN-B-06265:2004 [1] podano jeszcze 3 klasy ekspozycji oznaczone XM ze względu na agresję wywołaną ścieraniem.

TABELA 1. Klasy ekspozycji betonu według PN EN 206-1:2000 [PN EN-206-1:2000, „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.]

TABELA 1. Klasy ekspozycji betonu według PN EN 206-1:2000 [PN EN-206-1:2000, „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.]

Zestawiono również zakresy stosowania cementów zgodnych z PN EN 197-1:2012 [2] do produkcji betonu ze względu na korozję zbrojenia i ze względu na agresję wobec betonu.

We wcześniejszej wersji normy, PN-B-06250:1988 [3], wskazano na zastosowanie konkretnego cementu w podanych konstrukcjach.

W przytoczonych normach wyszczególniono minimalną klasę betonu, minimalną zawartość cementu i maksymalny wskaźnik w/c. W normie PN EN-206-1:2000 [4] (TAB. 1) zestawiono graniczne klasy ekspozycji dotyczące agresji chemicznej gruntów naturalnych i wody gruntowej.

W bardziej radykalnej normie PN-B-01800:1980 [5] powyższe wartości kształtują się nieco inaczej, dotyczą agresywności wody, a ponadto znajduje się tu wskaźnik opisujący korozję ługującą, określaną przez tzw. twardość wody, dla której środowisko jest mało agresywne, jeśli Tw  <  6°niem. W praktyce najczęściej ma miejsce synergistyczne działanie pewnej grupy czynników korozyjnych.

Norma PN-80/B-01800 [5] podkreśla ponadto, że stopień agresywności wody należy przyjmować o jeden wyższy, jeżeli beton styka się z wodą powierzchniową będącą w ruchu o szybkości przepływu V  >  0,2 m/s. A jeżeli woda zawiera substancje organiczne, to konieczna jest indywidualna ocena agresywności. Norma z 1980 r. wskazuje, dla jakiego betonu zestawiono klasyfikację środowisk.

Kolejne normy betonowe kwestię agresywności traktują coraz bardziej liberalnie. Nie sprecyzowano też właściwie, co to znaczy: "środowisko średnio agresywne" - w sensie skutków zniszczenia betonu, czyli po jakim czasie do jakiej zmiany środowisko doprowadzi konkretny rodzaj betonu.

Środowiska agresywne

Ze względu na złożoność procesów wytwórczych i dużą różnorodność ścieków (nawet w obrębie jednego zakładu przemysłowego) podano ogólnie znane mechanizmy prowadzące do zniszczenia konstrukcji budowlanych.

Korozja ługująca

Korozja ta jest związana z bardzo małą twardością (<  6°n) czynnika, ale również z zawartością cukrów w wodzie. Jest zwykle spotykana w konstrukcjach lub obiektach mających kontakt z wodą źródlaną, bardzo czystą, ale może ją spowodować również woda destylowana. Polega na rozpuszczaniu spoiwa zawartego w betonie.

Rozpuszczaniu w zaczynie cementowym ulega przede wszystkim wodorotlenek wapnia Ca(OH)2. W fazie krystalicznej jest to tzw. portlandyt.

W następnej kolejności zaczynają rozpuszczać się kolejne fazy shydratyzowanego zaczynu cementowego, aby zawartość wodorotlenku wapnia w roztworze w porach zbytnio nie obniżyła się, ponieważ stanowi ochronę dla fazy C-S-H.

Korozja kwasowa (kwaśna)

Jest ona związana z odczynem niższym niż środowisko zaczynu cementowego i polega na reakcji jonów wodorowych z fazami zaczynu, z wodorotlenkiem wapnia, glinianami i krzemianami wapnia:

Ca(OH)2 + 2H+ → Ca2+ + 2H2O (1)

W efekcie powstają łatwo rozpuszczalne sole wapnia, które przyczyniają się do wzrostu porowatości betonu i spadku jego wytrzymałości.

Stopień zagrożenia nie zależy jedynie od odczynu pH, ale także od rodzaju kwasu.

Efekty tej korozji to przede wszystkim dekalcyfikacja, która dotyka również żelu C-S-H, do tego stopnia, że stosunek Ca/Si zmniejsza się tak, że pozostaje tylko żel kwasu krzemowego.

Korozja węglanowa

Jest ona związana z zawartością dwutlenku węgla w postaci agresywnej. Niezwiązany CO2 reaguje z węglanem wapnia, powodując powstanie związków lepiej rozpuszczalnych

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2(2)

Karbonatyzacja betonu zmniejsza jego odczyn i likwiduje warstwę alkaliczną, jaką stanowi Ca(OH)2 dla stalowych wkładek zbrojeniowych.

Jony węglanowe, wnikając w głąb betonu o obniżonym pH, mogą również przyczynić się do powstania fazy, niegdyś nazywanej węglanową formą ettringitu: thaumasytem lub do powstania ich roztworu stałego (ett-th). Thaumasyt jest też produktem korozji siarczanowej i najprawdopodobniej jest najgroźniejszą fazą dla trwałości konstrukcji żelbetowych.

Korozja magnezowa

Związana jest z obecnością w roztworze jonów Mg2+ i polega na wymianie jonów wapniowych na magnezowe według równania:

Ca(OH)2 + MgCl2 → CaCl2 + Mg(OH)2 (3)

Powstały wodorotlenek magnezu nie ma właściwości wiążących. Jest fazą pęczniejącą.

Korozja amonowa

Jest ona związana z obecnością jonów NH4+. W wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z jonami amonowymi powstaje szybko uchodzący z betonu gazowy amoniak oraz łatwo rozpuszczająca się i dysocjująca sól chlorku wapnia

Ca(OH)2 + 2NH4Cl → CaCl2 + 2NH3 + 2H2O (4)

Jony wapnia dyfundują na zewnątrz betonu, a jony chlorkowe do wewnątrz, w kierunku wkładek zbrojeniowych. Przejściowo mogą utworzyć sól Friedla, która (jak wszystkie fazy) jest trwała w ograniczonym zakresie pH.

Korozja siarczanowa

Jest ona związana z obecnością jonów siarczanowych (jako związków rozpuszczonych w wodzie). Jony siarczanowe reagują ze składnikami spoiwa cementowego i w wyniku szeregu przemian tworzą rozsadzające otulinę betonową ettringit –3CaO ∙ Al2O3 ∙ 3CaSO4 ∙ 32H2O, następnie niemający właściwości wiążących thaumasyt (CaSiO3)2 ∙ (CaSO4)2 ∙ (CaCO3)2 ∙ 30H2O, aż w końcu gips CaSO4 ∙ 2H2O.

Niestety, do utworzenia tych produktów korozji może dojść również podczas korozji innego typu, bez udziału zewnętrznego źródła siarczanów, ponieważ jony siarczanowe zwykle zawarte są w cemencie.

Korozja chlorkowa

Jest ona związana z obecnością jonów Cl. W betonie obserwuje się powstawanie soli Friedla: 3CaO ∙ Al2O3 ∙ CaCl2 ∙ 10H2O, która nie wpływa niszcząco na beton, a dodatkowo chroni zbrojenie wiążąc jony Cl. Jeśli jednak dojdzie do jej rozpuszczenia, na skutek obniżenia pH poniżej 12, jony Cl są uwalniane i w efekcie docierają do zbrojenia ze zwiększoną intensywnością, powodując jego korozję.

Chlorki mogą być też zawarte w wodzie zarobowej lub w niezhydratyzowanym spoiwie. Dopuszcza się też stosowanie wody z recyklingu. W związku z tym norma PN EN 206-1:2000 [4] wskazuje na maksymalną zawartość chlorków w betonie w zależności od zbrojenia.

Produkty ropopochodne i rozpuszczalniki lżejsze od wody

FOT. 3. Osadnik z rozpuszczoną powłoką bitumiczną na terenie zakładu przemysłu spożywczego; fot.: archiwum autorki

FOT. 3. Osadnik z rozpuszczoną powłoką bitumiczną na terenie zakładu przemysłu spożywczego; fot.: archiwum autorki

Produkty te pochodzące ze ścieków przemysłowych prawdopodobnie nie reagują chemicznie ze składnikami betonu. Mogą jednak reagować z niektórymi warstwami powłok ochronnych. Powodują również rozpuszczanie i odspajanie zabezpieczeń bitumicznych (FOT. 3).

Dodatkowo produkty te wnikają w strukturę betonu, co wpływa na mechaniczne zmniejszenie tarcia wewnętrznego, zmniejszenie przyczepności spoiwa cementowego do prętów zbrojenia i ziaren kruszywa. Może dojść do zmniejszenia ogólnej wytrzymałości betonu aż o 25%.

Detergenty

W zasadzie można powiedzieć, że są one obojętne chemicznie względem betonu. Mogą jednak, poprzez zmniejszanie napięcia powierzchniowego wody, ułatwiać zwilżanie betonu. W konsekwencji dochodzi do lepszego, głębszego wnikania szkodliwych substancji w pory, czyli do przyspieszania procesów korozji.

Korozja biologiczna

Występuje ona głównie w przypadku kanałów ściekowych, osadników, zbiorników, zapór wodnych.

Najczęściej zauważa się efekty działania bakterii siarkowych utleniających siarkowodór do H2SO4. Biogenny kwas siarkowy powoduje jednak nieco inny efekt niż chemiczna korozja kwasu siarkowego.

Działalność bakterii redukujących siarczany polega na transformacji siarczanów ze ścieków do uchodzącego H2S.

Siarkowodór może w sposób bezpośredni reagować z wapniowymi składnikami betonu, a w szczególności z Ca(OH)2, tworząc wodorosiarczyn wapnia Ca(HCO3)2.

Uchodzący siarkowodór może również reagować nad zwierciadłem ścieków z tlenem, a produktem tej reakcji jest siarka – substrat dla wielu bakterii z grupy chemolitotroficznych, które metabolizują ją do kwasu siarkowego.

FOT. 4. Różne rodzaje form żywych w obrębie zwierciadła ścieków; fot.: archiwum autorki

FOT. 4. Różne rodzaje form żywych w obrębie zwierciadła ścieków; fot.: archiwum autorki

FOT. 5. Chłodnia porośnięta glonami; fot.: archiwum autorki

FOT. 5. Chłodnia porośnięta glonami; fot.: archiwum autorki

Ponadto H2S może reagować z parą wodną w kanalizacyjnej atmosferze, tworząc reszty kwasu siarkowego kondensujące na betonowych ściankach powyżej zwierciadła ścieków.

Tak zakwaszona powierzchnia betonu najczęściej sprzyja rozwojowi acidofilnych bakterii przy pH 2–3, zwanych "pożeraczami betonu". H2S może więc być utleniony w wieloetapowych reakcjach w środowisku aerobowym do kwasu siarkowego przez bakterie siarkowe zielone i purpurowe (ścisłe beztlenowce).

W otwartych komorach ściekowych również może występować bogactwo mikroorganizmów (FOT. 4). Jest tu widoczna biała błona biologiczna rozwijająca się pod powierzchnią zwierciadła i formy zielone (prawdopodobnie glony) nad powierzchnią zwierciadła.

Wilgotne powierzchnie betonu, porośnięte roślinnością zasiedlaną przez mikroorganizmy, atakowane są produktami metabolicznymi, które często działają agresywnie w stosunku do betonu. Ponadto glony porastające konstrukcje mogą wywoływać dodatkowe obciążenia osłabionych już elementów lub całej budowli (FOT. 5).

Środowisko wywiera na konstrukcję bardziej agresywny wpływ w przypadku, gdy beton jest zarysowany. Ze względu na dopuszczalne zarysowanie dokonano klasyfikacji zbiorników na ciecze według 3 klas.

W klasie 3, w której przecieki są niedopuszczalne (aby uniknąć skażenia środowiska naturalnego), zaleca się, aby ściany były sprężone lub zaizolowane okładzinami czy taśmami. Izolacje jednak nie wystarczą, musi być dodatkowo spełnionych wiele warunków konstrukcyjnych.

Ponadto beton w kanałach i zbiornikach przepływowych może być narażony na ścieranie i kawitację, więc również pod tym względem należy go zabezpieczyć materiałowo-strukturalnie i/lub powierzchniowo.

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia betonu zbiorników na nieczystości płynne można podzielić ze względu na wiele aspektów. Ważny jest czas użytkowania obiektu, skala ewentualnych zniszczeń, możliwości naprawcze oraz koszt naprawy. Ogólnie przyjęto, że dobór ochrony zależy od stopnia agresywności środowiska (TAB. 2).

TABELA 2. Rodzaj ochrony przed korozją ze względu na agresywność środowiska, według norm PN-B-01801:1982 [6], PN-B-01800:1980 [5]

TABELA 2. Rodzaj ochrony przed korozją ze względu na agresywność środowiska, według norm PN-B-01801:1982 [6], PN-B-01800:1980 [5]

W ramach ochrony strukturalno-materiałowej, jako podstawowego sposobu zabezpieczenia budowli, jeszcze przed stwardnieniem betonu, należy uwzględnić:

 • klasę betonu, rodzaj cementu i kruszywa,
 • dodatki uplastyczniające i uszczelniające,
 • proporcje składników i technologię wykonania betonu,
 • rodzaj zbrojenia i jego przekroje,
 • materiały do ochrony zbrojenia przed korozją,
 • geometryczne kształty konstrukcji,
 • obliczeniową rozwartość rys,
 • grubość otuliny.

W przypadku budowli istniejących wyróżnia się dwa podstawowe typy zabezpieczeń betonu: strukturalny i powierzchniowy (RYS. 2).

RYS. 2. Podział zabezpieczeń betonu; rys.: archiwum autorki

RYS. 2. Podział zabezpieczeń betonu; rys.: archiwum autorki

Impregnacja jako obróbka powierzchniowa jest metodą wysycania przypowierzchniowych nieciągłości betonu - porów, rys, spękań. Impregnację kapilarną wykonuje się przy użyciu niskolepkich spoiw żywicznych i może sięgać do głębokości 4 mm.

Impregnacja termiczna polega na nagrzewaniu powierzchni betonu, co powoduje przemieszczanie impregnatu w głąb, nawet do 8 mm. Na tak przygotowane powierzchnie zwykle nakłada się powłoki organiczne lub mineralne. Zwiększa się w ten sposób uszczelnienie betonu.

Ogólnie przyjęto, że powłoki wykonane na bazie materiałów mineralnych są tańsze i można nakładać je nawet na powierzchnie zawilgocone, natomiast powłoki polimerowe są droższe i wymagają spełnienia ostrzejszych warunków podczas aplikacji. Są mniej przepuszczalne.

Norma PN-EN 1504-2:2006 [7] definiuje następujące metody ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych i żelbetowych, pokrótce wskazując na rodzaj materiału:

 • impregnację hydrofobizującą (obróbka nadająca powierzchni betonu zdolności odpychania wody; zastosowane mogą być silany lub siloksany);
 • impregnację (obróbka betonu polegająca na wypełnieniu porów powierzchniowych; można zastosować polimery organiczne);
 • powłokę ochronną (ciągła warstwa ochronna na powierzchni betonu o przeciętnej grubości z przedziału 0,1–5,0 mm; można zastosować polimery organiczne z cementem, cement hydrauliczny modyfikowany dyspersją polimerową).

Do czasu, kiedy w Polsce nie funkcjonowały jeszcze normy serii PN-EN 1504 "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności" posługiwano się zaleceniami Niemieckiego Komitetu Żelbetu DAfStb (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e.V.) co do stosowania powłok polimerowych układanych na podłożach betonowych (TAB. 3).

TABELA 3. Klasy polimerowych powłok ochronnych

TABELA 3. Klasy polimerowych powłok ochronnych

Pomocne w wyborze odpowiedniego zabezpieczenia są też aprobaty techniczne. W Zaleceniach Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT) wyrobom budowlanym sprecyzowane są kryteria i cechy techniczne, które powinny spełniać wyroby, aby uzyskać aprobaty stwierdzające przydatność do stosowania wyrobu w budownictwie.

Powłoki ochronne można więc klasyfikować na różne sposoby, ze względu na zastosowanie, materiał, z którego są wykonane, lub ze względu na agresywność środowiska, w którym mają pracować.

Zabezpieczeniami ograniczającymi dostęp ścieków do betonu mogą być:

 • powłoki lakiernicze i powłoki z żywic syntetycznych nanoszone technikami malarskimi,
 • powłoki polimerowo-cementowe (PCC),
 • wyprawy mineralne,
 • powłoki polimerowo-bitumiczne
 • i powłoki bitumiczne.

Natomiast, aby ochronić żelbet przed działaniem silnie agresywnych substancji, stosuje się izolacje chemoodporne w postaci:

 • laminatów żywicznych lub laminatów żywiczno-bitumicznych,
 • elastycznych powłok grubowarstwowych,
 • wyklein z folii z tworzyw sztucznych,
 • wykładziny chemoodpornej w przypadku ścierania lub zarysowania,
 • wymurówki z cegieł ceramicznych lub
 • wymurówki z cegieł węglowych czy wymurówki z cegieł bazaltowych zespolonych ze szlamami uszczelniającymi.

Pod koniec lat 70. XX wieku powstała praca Fijałkowskiego i in. [8], w której wyszczególniono dane o właściwościach różnych sposobów zabezpieczeń i pewnych rozwiązaniach konstrukcyjnych w zależności od agresywności środowiska.

Obecnie takie informacje znajdują się głównie w ofercie firm działających w branży chemii budowlanej, dotyczą indywidualnych przypadków. Zakłada się bowiem, że wyrób i technologia zabezpieczenia betonu/zbrojenia ma swoje przeznaczenie.

Bardzo często stosuje się systemy warstw z kilku różnych materiałów. Najpowszechniejsze, zwłaszcza w latach ubiegłych, zabezpieczenie bitumiczne ulegało stosunkowo szybkiemu rozpuszczeniu.

Aby powłoka spełniała wymagania użytkowe, powinna być chemoodporna, wodoodporna i gazoszczelna. Powłoka powinna mieć dobrą przyczepność do podłoża, być zdolna do mostkowania rys i cechować się odpornością na ścieranie.

Po pewnym czasie od wykonaniu remontu, należałoby wykonać próbę szczelności powłoki, ponieważ dużym problemem w przypadku głębokich komór jest utrzymanie tego warunku wskutek parcia medium.

FOT. 6. Ściana z zauważalnymi przeciekami przez nową powłokę; fot.: archiwum autorki

FOT. 6. Ściana z zauważalnymi przeciekami przez nową powłokę; fot.: archiwum autorki

FOT. 7. Ściana w trakcie remontu z naklejoną taśmą i matą z włóknami nasączonymi żywicą; fot.: archiwum autorki

FOT. 7. Ściana w trakcie remontu z naklejoną taśmą i matą z włóknami nasączonymi żywicą; fot.: archiwum autorki

Na FOT. 6 pokazano zdjęcie ściany zbiornika po remoncie. Widać, że ani element konstrukcyjny narażony na jednostronny napór, ani powłoka nie były szczelne. Zwiększoną rysoodporność powłok uzyskuje się poprzez zazbrojenie jej włóknami, np. szklanymi w postaci tkanin bądź też mat (FOT. 7).

FOT. 8. Wymurówka z chemoodpornej cegły oraz przejście rury przez ścianę; fot.: archiwum autorki

FOT. 8. Wymurówka z chemoodpornej cegły oraz przejście rury przez ścianę; fot.: archiwum autorki

FOT. 9. Osadnik współpracujący z urządzeniem mechanicznym; fot.: archiwum autorki

FOT. 9. Osadnik współpracujący z urządzeniem mechanicznym; fot.: archiwum autorki

Najbardziej newralgicznymi elementami zbiorników do gromadzenia mediów płynnych są złącza, przerwy robocze, szczeliny dylatacyjne, przejścia rur i armatury przez ściany.

W miejsca dylatacji wbudowuje się taśmy uszczelniające. Taśmy te wykonane są z rożnych materiałów - PVC, PE, miedzi i in., w zależności od warunków środowiskowych.

Materiał uszczelniający rury powinien być elastyczny ze względu na możliwe drgania lub uderzenia hydrauliczne.

Przy okazji wykonywania remontu zbiornika zarządca powinien przewidzieć również modernizację urządzeń lub instalacji współpracujących z konstrukcją (FOT. 8 i FOT. 9) poprzez nałożenie odpowiednich powłok ochronnych. Najczęściej są to bowiem obiekty, przez które odbywa się stały przepływ w ciągu technologicznym danego procesu.

Należy również wspomnieć o uszczelnianiu budowli przeciw wilgoci gruntowej i wodzie napierającej, co można zrealizować mineralnymi szlamami i całą gamą innych materiałów.

Podsumowanie

Wachlarz zjawisk destrukcyjnie działających na żelbetowe obiekty oczyszczalni ścieków i na inne żelbetowe zbiorniki na płyny jest dość szeroki.

Można uznać, że mechanizm indywidualnego działania każdego czynnika niszczącego jest znany. Jednak nie zawsze jest ewidentne, czy współdziałanie wybranych z nich przyspiesza czy też opóźnia proces korozji materiałów budowlanych. To jest istotna sprawa, ponieważ zwykle kosztowne remonty po czasie okazują się mało skuteczne.

Najczęściej powodem mogą być niezbyt specjalistycznie wykonane badania stanu technicznego eksploatowanego obiektu, diagnostyka, a w konsekwencji nieprawidłowa naprawa.

Aktualnie stosowane metody stwierdzania głębokości zniszczenia otuliny zbrojenia lub głębszych partii betonu nie są już zadawalające, o czym świadczy kilkukrotna nieraz rehabilitacja tych samych elementów. Wysokie koszty remontu wcale nie muszą iść zatem w parze z właściwym doborem i wykonaniem zabezpieczenia na wysoce rygorystyczne warunki użytkowania.

Materiały chroniące nowo wznoszone obiekty oraz te do napraw są coraz lepszej jakości, jednak zanim się je wybierze i zastosuje, należy przemyśleć inwestycję od strony ekonomicznej.

Literatura

 1. PN-B-06265:2004, "Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność".
 2. PN EN 197-1:2012, "Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".
 3. PN-B-06250:1988, "Beton zwykły".
 4. PN EN-206-1:2000, "Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność".
 5. PN-B-01800:1980, "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk".
 6. PN-82/B-01801, "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania".
 7. PN-EN 1504-2:2006, "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu".
 8. J. Fijałkowski, B. Ihnatowicz, A. Kwiatkowski, "Zabezpieczenia antykorozyjne w budownictwie przemysłowym. Poradnik projektanta", Arkady, Warszawa 1977.
 9. "Warunki techniczne wykonania i odbioru zbiorników betonowych oczyszczalni wody i ścieków", koordynator pracy C. Kempa, Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa 1998.
 10. Biczók, "Concrete corrosion. Concrete protection", Akadèmiai Kiadó, Budapest 1972.
 11. L. Czarnecki, P. Emmons, "Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych", Polski Cement, Kraków 2002.
 12. L. Czarnecki, "Materiały do ochrony powierzchniowej konstrukcji z betonu", XVII Konf. WPPK, Ustroń 2002.
 13. T. Haile, G. Nakhla, E. Allouche, S. Vaidya, "Evaluation of the bactericidal characteristics of nano-copper oxide or functionalized zeolite coating for bio-corrosion control in concrete sewer pipes", "Corrosion Science" 52/2010, s. 45-53.
 14. Z. Ściślewski, "Ochrona konstrukcji żelbetowych", Arkady, Warszawa 1999.
 15. A. Zybura, M. Jaśniok, T. Jaśniok, "Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu", PWN, Warszawa 2011.
 16. PN-EN 1992-3:2008, "Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze".

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

KOESTER Polska Sp. z o.o. Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują...

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują dotychczas stosowane modyfikowane polimerami masy bitumiczne oraz tzw. elastyczne szlamy uszczelniające. KÖSTER Bauchemie AG od kilku lat oferuje taką hybrydową hydroizolację – KÖSTER NB 4000. Jakie zalety ma taka hybrydowa izolacja w odniesieniu do dobrze znanych materiałów?

Centrum Wyposażenia Wnętrz Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas...

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas stania w bardzo długich kolejkach. Teraz bez większego problemu kupisz tak naprawdę wszystko do domu. To też sprawia, że masz naprawdę ogromny wybór. Na tyle duży, że potrafi on nieźle zakręcić w głowie. Dlatego sztuka aranżacji wnętrz jest tak trudna. Trzeba pamiętać o naprawdę wielu kwestiach, a...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

Termo Organika Sp. z o.o. Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne

Zastosowanie styropianu o obniżonej przewodności cieplnej w budownictwie i jego wpływ na detale konstrukcyjne

W każdej przegrodzie budowlanej można obserwować złożone formy transportu ciepła. Oprócz regularnych obszarów, w których przepływ ciepła jest jednowymiarowy i dobrze charakteryzowany przez wartość współczynnika...

W każdej przegrodzie budowlanej można obserwować złożone formy transportu ciepła. Oprócz regularnych obszarów, w których przepływ ciepła jest jednowymiarowy i dobrze charakteryzowany przez wartość współczynnika przenikania ciepła U, mamy zawsze do czynienia z miejscami, w których przepływ ciepła jest dwu lub nawet trójwymiarowy. Związane z tym dodatkowe straty ciepła muszą być starannie obliczone i uwzględnione w charakterystyce cieplnej budynku w formie liniowych i punktowych współczynników przenikania...

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą one spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią? Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej...

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej hydroizolacji.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

Janusz Banera Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej Zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności...

Podczas realizacji projektów renowacji zbiorników w oczyszczalniach ścieków występuje bardzo dużo różnych czynników, których wpływ wywołuje określone skutki dla trzech kolejnych parametrów efektywności inwestycji. Tymi parametrami są koszty projektu, czas realizacji inwestycji i jakość wykonanych prac, która determinuje trwałość przeprowadzonej renowacji.

Janusz Banera Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie Zasady zarządzania ryzykiem w budownictwie

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich...

Błędne założenia dotyczące finansów powinniśmy podzielić na dwie części, pierwsza – ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji oraz druga – ustalenie budżetu na zbyt niskim poziomie. Ich skutki będą lokowały się w różnych rodzajach zagrożeń. Ustalanie wysokości budżetu w fazie planowania inwestycji nie może opierać się na wcześniejszych doświadczeniach, ponieważ z jednej strony każdą tego typu inwestycję należy traktować indywidualnie, gdyż zakres prac nawet przy bliźniaczo podobnych...

mgr inż. Tomasz Majewski, dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej

Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej

Autorzy przedstawiają procedury i szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej, a także opisują charakterystykę analizowanej...

Autorzy przedstawiają procedury i szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej, a także opisują charakterystykę analizowanej posadzki oraz zakres i sposób prowadzenia prac naprawczych.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

Wybrane dla Ciebie

Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! »

Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! » Wiarygodny i kompletny system ociepleń – sprawdź! »

Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem »

Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem » Ekologiczna termoizolacja w zgodzie ze środowiskiem »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom »

Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom » Dowiedz się, jak skutecznie zapobiegać niechcianym hałasom »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto? Termoizolacyjność nowych budynków i termomodernizacja istniejących – czy warto?

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję...

W miejsce wcześniejszego „Europejskiego Zielonego Ładu” (The European Green Deal) Parlament Europejski uchwalił dokument „Fit for 55”. W myśl tego programu Unia Europejska już do 2030 r. ma osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 55% względem 1990 r., co stanowi podwyżkę aż o 15 punktów procentowych względem wcześniejszych założeń.

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią? Jak zabezpieczyć łazienkę przed wilgocią?

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej...

Pomieszczenia takie jak łazienka, pralnia czy kuchnia są narażone na częste działanie wody. Jej obecność może doprowadzić do uszkodzeń ścian i podłóg. Z tego powodu niezmiernie ważne jest wykonanie prawidłowej hydroizolacji.

HONTER Company Polska Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter

Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter Lambda starzeniowa - kluczowy parametr pian EXY Spray 09 i 39 firmy Honter

Podczas gdy wielu końcowych klientów w ogóle nie wie o istnieniu takiego parametru w termoizolacji, tak naprawdę jest on kluczową wartością, jaką inwestor powinien kierować się podczas podejmowania decyzji...

Podczas gdy wielu końcowych klientów w ogóle nie wie o istnieniu takiego parametru w termoizolacji, tak naprawdę jest on kluczową wartością, jaką inwestor powinien kierować się podczas podejmowania decyzji co do wykorzystanych materiałów. Jednocześnie wykonawca izolacji, ze względu na rzetelność, która na rynku budowlanym jest najbardziej w cenie, również powinien być świadom, tego jaką pianę natryskuje i jak się ona zachowa nawet kilka dekad po instalacji.

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.