Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Powłoki polimocznikowe w budownictwie

Polyurea coatings in the construction industry

Wybieg basenowy we wrocławskim Afrykarium zabezpieczony szczelną polimocznikową powłoką
BASF Polska

Wybieg basenowy we wrocławskim Afrykarium zabezpieczony szczelną polimocznikową powłoką


BASF Polska

Powłoki polimocznikowe ze względu na bardzo uniwersalne właściwości fizyczne, jak wodoszczelność, wyjątkowo wysoką odporność na zużycie, odporność na obciążenia chemiczne i mechaniczne, jednocześnie dużą elastyczność i rozciągliwość oraz wytrzymałość na cykle zamarzania i rozmarzania, znajdują coraz więcej zwolenników i zastosowanie w szeroko pojętym budownictwie.

Zobacz także

Alchimica Polska Sp. z o.o. A może zielony dach?

A może zielony dach? A może zielony dach?

Chociaż zielone dachy nie są nowością, to z różnych powodów w naszym klimacie nie zdobyły zbyt wielu zwolenników. Na szczęście to się zmienia, ponieważ coraz więcej świadomych inwestorów poszukuje naturalnych,...

Chociaż zielone dachy nie są nowością, to z różnych powodów w naszym klimacie nie zdobyły zbyt wielu zwolenników. Na szczęście to się zmienia, ponieważ coraz więcej świadomych inwestorów poszukuje naturalnych, ale sprawdzonych rozwiązań.

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

New-House Robert Skulimowski Sp.k. Ceny materiałów budowlanych – jaka perspektywa do końca roku?

Ceny materiałów budowlanych – jaka perspektywa do końca roku? Ceny materiałów budowlanych – jaka perspektywa do końca roku?

Ze wzrostem kosztów materiałów budowlanych nieuchronnie wiąże się zwiększenie cen domów i mieszkań przez deweloperów, co ma na celu utrzymanie rentowności. W ubiegłym roku podwyżek nie brakowało, w wyniku...

Ze wzrostem kosztów materiałów budowlanych nieuchronnie wiąże się zwiększenie cen domów i mieszkań przez deweloperów, co ma na celu utrzymanie rentowności. W ubiegłym roku podwyżek nie brakowało, w wyniku czego potencjalni nabywcy nieruchomości mają prawo do niepokoju. Obecnie sytuacja wygląda bardzo podobnie, a w perspektywie najbliższych kilku miesięcy nie są prognozowane znaczące zmiany. W 2024 r. wciąż istnieją szanse na opłacalną budowę domu, przy czym warto zwrócić szczególną uwagę na jakość...

Niemal każdy projekt polegający na wykonaniu powłoki izolacji z polimocznika wymaga zastosowania w różnej konfiguracji produktów do:

 • iniekcji rys i pęknięć,
 • reprofilacji konstrukcji,
 • zablokowania przecieków wody pod ciśnieniem,
 • uzupełnienia wykruszonych krawędzi,
 • wyoblenia na połączeniu powierzchni poziomej z pionową,
 • wstępnego wypełnienia dylatacji skurczowych,
 • wklejenia taśm na dylatacje konstrukcyjne,
 • różnego rodzaju gruntów szczepnych.

Powłoki polimocznikowe jako wodochronne i chemoodporne zabezpieczenia są stosowane w celu ochrony:

 • konstrukcji żelbetowych przed niszczącym działaniem wody,
 • przed zniszczeniami i utratą mienia przez zalanie wodą,
 • przed przedostawaniem się szkodliwych substancji do wód gruntowych (FOT. 1).
FOT. 1. Ekspozycja hipopotamów jako wewnętrzna zagroda i wybieg basenowy we wrocławskim Afrykarium zabezpieczone szczelną polimocznikową powłoką; fot.: BASF Polska
ochronną; fot.: BASF Polska

FOT. 1. Ekspozycja hipopotamów jako wewnętrzna zagroda i wybieg basenowy we wrocławskim Afrykarium zabezpieczone szczelną polimocznikową powłoką; fot.: BASF Polskaochronną; fot.: BASF Polska

RYS. 1. Łańcuch naturalnego obiegu wody; rys.: BASF Polska

RYS. 1. Łańcuch naturalnego obiegu wody; rys.: BASF Polska

Jest to olbrzymi zakres zastosowania począwszy od całej infrastruktury gospodarki wodnej na każdym ogniwie naturalnego obiegu wody (RYS. 1), poprzez przemysł, rolnictwo, parkingi i dachy w budownictwie przemysłowym i ogólnym, pozwalający również na wyeksponowanie walorów estetycznych powierzchni użytkowych.

Łańcuch naturalnego obiegu wody to zamknięty, stale powtarzający się cykl obiegu wody na ziemi, w którym znajduje się między innymi cały szereg konstrukcji i budowli.

Naturalnym źródłem zasobów wody na ziemi są morza i oceany, skąd woda poprzez parowanie unosi się do atmosfery i w postaci opadów atmosferycznych zasila nasze rzeki i dorzecza. To jest pierwsze miejsce, gdzie konstruuje się tamy i zapory w celu regulowania rzek lub wykorzystywania energii wody do napędzania turbin elektrowni wodnych.

Woda z rzek poprzez kanały irygacyjne jest transportowana do nawadniania upraw i plantacji. Wodę z rzek pobiera się do stacji uzdatniania wody, gdzie jest oczyszczana i przesyłana do zbiorników rezerw wody pitnej. Większość tej wody w postaci wtórnie zanieczyszczonej trafia poprzez kanalizację do oczyszczalni ścieków. Po ponownym oczyszczeniu woda ta jest przesyłana z powrotem do rzek, aby wrócić do pierwotnego źródła, czyli do morza.

To olbrzymia ilość budowli i konstrukcji, które muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym, ponieważ bezpośrednio przekłada się to na jakość naszego życia. W skali Europy przedstawia się to następująco:

 • długość instalacji do przesyłu wody pitnej to 3,6 mln km,
 • długość instalacji do przesyłu ścieków to 2,2 mln km,
 • 7000 dużych tam i setki tysięcy małych spiętrzeń i przepustów,
 • liczba oczyszczalni ścieków w Europie w 2014 r. to 68  800.

Szacuje się, że ok. 70% kosztów gospodarowania przesyłem wody to wydatki związane z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej. Jednak cechy i właściwości powłoki polimocznikowej rozszerzają zakres zastosowania tej technologii poza konstrukcje betonowe, a gotowe systemy rozwiązań do wykonywania powłok polimocznikowych wraz z pracami przygotowawczymi i naprawami podkładu stosować można:

 • izolacji dachów z poszyciem z blachy ocynkowanej, z piany PU, blachy malowanej lub powlekanej, wełny mineralnej, płyty warstwowej, papy bitumicznej, folii PVC, folii EPDM,
 • izolacji nawierzchni parkingowych na płytach dennych, stropach pośrednich, kondygnacjach dachowych, zarówno nowo budowanych obiektów, jak i w ramach remontu lub renowacji budynków użytkowanych,
 • zabezpieczenia konstrukcji betonowych w oczyszczalniach ścieków z podziałem na zbiorniki bioreaktorów, zbiorniki fermentacji wstępnej, przepompownie, komory zlewni, zbiorniki piaskowników, zbiorniki ścieków dowożonych i zbiorniki zagęszczania osadów,
 • powłok ochronnych wewnątrz zbiorników na wodę pitną, na wodę procesową, na wodę ppoż., zbiorników do kompostowania odpadów komunalnych, do kompostowania biomasy, do produkcji kiszonek, zbiorników na płynną gnojownicę, zbiorników fermentacyjnych do produkcji biogazu, zbiorników retencyjnych w wykopie gruntowym wyłożonym włókniną,
 • zabezpieczeń powierzchniowych obiektów wodnych i basenów, w tym basenów kąpielowych, budowli hydrotechnicznych, kanałów irygacyjnych, kolektorów i kanalizacji miejskich,
 • zabezpieczeń chemoodpornych betonowych tac awaryjnych pod zbiornikami w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, na tacach rozładunkowych cystern kolejowych, czy tacach obornikowych w rolnictwie.

Abstrakt

W artykule omówiono cechy powłok polimocznikowych oraz zakres ich zastosowania w budownictwie. Szczegółowo opisano prace przygotowawcze przed aplikacją polimoczników na powierzchnie betonowe.

Polyurea coatings in the construction industry

The article presents the properties of polyurea coatings and their applicability in the constructions sector. There is a detailed description of pre-treatment works before application of polyurea products on concrete surfaces.

Realizacja każdego projektu wymaga znajomości szerokiego zakresu normy PN-EN1504 dotyczącej napraw i ochrony konstrukcji betonowych obejmującej swym zakresem wiele technologii, jak w przedstawionym poniżej przykładowym opisie niezbędnych prac od przygotowania powierzchni do wykonania gotowej powłoki polimocznikowej.

Przygotowanie podłoża

Pierwszą czynnością będzie oczyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie, hydropiaskowanie bądź wodną obróbkę hydrodynamiczną wysokociśnieniową min. 800 barów (FOT. 2-3).

FOT. 2–3. Przygotowanie podłoża; fot.: BASF Polska

Fot. 2-3. Przygotowanie podłoża pod nałożenie powłoki polimocznikowej - ręczne (2) oraz mechaniczne (3); fot.: BASF Polska

W miejscach, gdzie w wyniku degradacji betonu uległa zniszczeniu cała grubość otuliny zbrojenia należy wyznaczyć pola do wykucia betonu o kształcie prostych figur geometrycznych (FOT. 4).

Do wykuwania betonu należy używać wyłącznie lekkich młotów pneumatycznych (poniżej 8 kg wagi), ponieważ stosowanie sprzętu ciężkiego może prowadzić do powstawania mikropęknięć konstrukcji, mających istotny wpływ na zmniejszenie przyczepności materiału naprawczego, a tym samym na skuteczność naprawy (FOT. 5).

FOT. 4. Fragmenty przygotowane do wykucia betonu; fot.: BASF Polska

FOT. 4. Fragmenty przygotowane do wykucia betonu; fot.: BASF Polska

FOT. 5. Wykuwanie lekkim młotem pneumatycznym; fot.: BASF Polska

FOT. 5. Wykuwanie lekkim młotem pneumatycznym; fot.: BASF Polska

Prace naprawcze przed aplikacją powłoki polimocznikowej

Iniekcje rys i pęknięć

Rysy, które mają być zabezpieczone przed penetracją wody i przed korozyjnie działającymi zanieczyszczeniami, należy wypełniać i uszczelniać materiałami iniekcyjnymi, które z jednej strony przenoszą obciążenia, a z drugiej są tak elastyczne, że dostosowują się do kolejnych odkształceń działających na rysę, w innym są to materiały pęczniejące, szczelnie wypełniające rysy. Rozróżniamy rysy statyczne i dynamiczne. Rysy statyczne są wywołane np. początkowym skurczem; wymagają jedynie pełnego odkrycia i naprawy wypełnienia odpowiednim materiałem naprawczym. Rysy dynamiczne zmieniają swoją szerokość i wymagają materiałów wypełniających elastycznych lub pęczniejących.

W przypadku występowania pęknięć lub rys na powierzchni betonowej konstrukcji należy wykonać prace naprawcze poprzez iniekcję, stosując odpowiednie materiały naprawcze, które wypełniają pęknięcia, a także pustki wewnątrz elementu żelbetowego. Według normy EN 1504-5 wyróżnia się na trzy typy wyrobów iniekcyjnych:

 • wyroby iniekcyjne typu F do napraw konstrukcyjnych na bazie żywicy epoksydowej są stosowane tam, gdzie zachodzi konieczność przywrócenia konstrukcji utraconej na skutej zarysowania nośności. Poprzez stosowanie tego typu materiałów zostaje przywrócona integralna całość konstrukcyjna spękanych elementów żelbetowych, takich jak słupy, belki i płyty oraz zostaje przywrócona ciągłość przenoszenia obciążeń przez wypełnioną iniektem rysę,
 • wyroby iniekcyjne typu D na bazie poliuretanów są stosowane w przypadkach zapewnienia konstrukcji elastyczności podczas postępujących w niej dalszych odkształceń. Wyroby iniekcyjne służą tu do elastycznego wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie w ramach naprawy niekonstrukcyjnej,
 • wyroby iniekcyjne typu S produkowane są na bazie poliuretanów lub akryli, które w stanie utwardzonym mogą wielokrotnie pęcznieć na skutek adsorpcji wody, przy czym woda jest wiązana przez składnik wyrobu iniekcyjnego. Wyroby iniekcyjne służą do wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie wykorzystując ich pęcznienie wewnątrz materiału.

Produkty iniekcyjne typu S stosuje się zazwyczaj do wstępnej iniekcji rys z wyciekiem wody (nawet pod ciśnieniem hydrostatycznym) w celu zatrzymania penetracji wody w rysie. Następnie spękania wypełniane są iniektem typu F lub D w celu trwałego uszczelnienia rys.

Lepkość żywic iniekcyjnych musi być odpowiednio niska, aby zapewnić efektywną penetrację pęknięcia na całą jego szerokość i głębokość. Produkty iniekcyjne w całej swojej rozległej gamie dostosowane są zarówno do warunków wilgotnych, jak i suchych, a także do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych.

Zabezpieczenie dylatacji

Istniejące w obiektach dylatacje należy zabezpieczyć lub wstępnie wypełnić trwale elastycznym materiałem, w celu stworzenia podparcia dla powłoki polimocznikowej nanoszonej natryskiem.

Ważnym aspektem przy tym etapie prac jest ukształtowanie poszerzonej linii dylatacji, zwiększając w ten sposób początkową strefę rozciągania nałożonej powłoki (inaczej będzie pracowała powłoka w linii rozciągania, gdy początkowe rozwarcie rysy rozpoczyna się od szerokości 0,1 mm, a inaczej gdy początkowa szerokość rozciąganej linii dylatacji wynosi np. 5 mm). Przy takim układzie naprężeń prawdopodobieństwo rozerwania powłoki jest dużo mniejsze (RYS. 2-3 i FOT. 6-8).

Spękania i samoistnie powstałe "dzikie" dylatacje skurczowe należy oczyścić, ewentualnie poszerzyć w górnej strefie przez rozfrezowanie, zagruntować krawędzie żywicą, zablokować sznurem z pianki polietylenowej i wypełnić trwale elastycznym jednokomponentowym poliuretanem.

W przypadku dylatacji konstrukcyjnych należy wykonać podparcie dla powłoki polimocznikowej z elastycznej taśmy hepalonowej wklejonej w kształcie wklęsłej omegi wzdłuż dylatacji w celu umożliwienia rozszerzania i kurczenia się tej dylatacji jeszcze przed procesem naprężania i rozciągania powłoki polimocznikowej (FOT. 9).

RYS. 2–3. Odkształcenia wypełnienia jakim jest kit dylatacyjny; rys.: BASF Polska

RYS. 2–3. Odkształcenia wypełnienia jakim jest kit dylatacyjny; rys.: BASF Polska

FOT. 6–8. Wypełnienie dylatacji, FOT. 9. Układanie taśmy hepalonowej; fot.: BASF Polska

FOT. 6–8. Wypełnienie dylatacji, FOT. 9. Układanie taśmy hepalonowej; fot.: BASF Polska

Tamowanie aktywnych przecieków wody

Punktowe wycieki wody pod ciśnieniem są trudne do zatrzymania tradycyjnymi zaprawami mineralnymi lub epoksydowymi, ponieważ zaprawa ta podczas aplikacji jest wypłukiwana przez napływającą wodę. W takich sytuacjach należy zastosować szybko twardniejący materiał pęczniejący, który, zwiększając swoją objętość, twardnieje w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund, kotwiąc się w ten sposób w otworze i tamując przeciek.

Jednak warunkiem skuteczności zastosowania tej technologii jest właściwe przygotowanie miejsca tamowania aktywnego przecieku (RYS. 4-6).

RYS. 4–6. Schemat poprawnego przygotowania otworu przed tamowaniem aktywnego przecieku: niedopuszczalne (4), akceptowalne (5), prawidłowe (6); rys.: BASF Polska

RYS. 4–6. Schemat poprawnego przygotowania otworu przed tamowaniem aktywnego przecieku: niedopuszczalne (4), akceptowalne (5), prawidłowe (6); rys.: BASF Polska

Jeżeli otwór w betonie przeznaczony do zablokowania pęczniejącym materiałem w trakcie błyskawicznego wiązania będzie miał kształt zwężającego się stożka w głąb, to wtłoczony w niego materiał w wyniku zwiększania swojej objętości zostanie wypchnięty z otworu i blokada okaże się nieskuteczna. Przed aplikacją materiału musimy mieć pewność, że otwór poszerza się w głębi struktury w stosunku do wielkości otworu wylotowego, pozwalając zakotwić się wytworzonej blokadzie podczas wiązania.

Naprawy i reprofilacja powierzchni betonu

W sytuacji napraw konstrukcyjnych istotnym jest odpowiednio duży prześwit między odkrytym zbrojeniem a powierzchnią betonu. Odstęp ten powinien wynosić min. 19 mm lub być 6 razy większy od średnicy największego kruszywa w zaprawie naprawczej.

Przed aplikacją należy oczyścić zbrojenie z rdzy i zabezpieczyć je inhibitorem korozji nanoszonym pędzlem na powierzchnię betonu (FOT. 10 i FOT. 11).

FOT. 10. Oczyszczanie zbrojenia z rdzy; rys.: BASF Polska

FOT. 10. Oczyszczanie zbrojenia z rdzy; rys.: BASF Polska

FOT. 11. Zabezpieczanie oczyszczonego z rdzy zbrojenia inhibitorem korozji; fot.: BASF Polska

FOT. 11. Zabezpieczanie oczyszczonego z rdzy zbrojenia inhibitorem korozji; fot.: BASF Polska

Jeżeli powierzchnia wymagająca grubowarstwowej naprawy konstrukcyjnej nie jest wielka, to można wykonać ją ręcznie, narzucając materiał za pomocą kielni. Jeżeli tych napraw jest więcej, korzystniej jest stosować obrzutkę maszynową.

Przy doborze odpowiedniej zaprawy naprawczej należy kierować się wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1504 część 3. Norma ta określa klasy materiałów naprawczych (R4, R3, R2, R1) i wśród nich wyróżnia materiały przeznaczone do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych.

Naprawy konstrukcyjne dotyczą konstrukcji, w których uszkodzenia zagrażają utracie nośności konstrukcji. Uszkodzenia te naruszają rdzeń elementów konstrukcyjnych. (FOT. 12-13, FOT. 14-15, FOT. 16, FOT. 17, FOT. 18-19, FOT. 20-21, FOT. 22-24), RYS. 7 i RYS. 8.

FOT. 12–13. Przykłady uszkodzeń i defektów konstrukcji betonowych wymagających napraw konstrukcyjnych: odpryski, ubytki betonu (12), uszkodzenia mrozowe (13); fot.: BASF Polska

FOT. 12–13. Przykłady uszkodzeń i defektów konstrukcji betonowych wymagających napraw konstrukcyjnych: odpryski, ubytki betonu (12), uszkodzenia mrozowe (13); fot.: BASF Polska

FOT. 14-15. Przykłady uszkodzeń i defektów konstrukcji betonowych wymagających napraw konstrukcyjnych: uszkodzenia spowodowane erozją (14), uszkodzenia spowodowane reakcją kruszywa z betonu z alkaliami (15); fot.: BASF Polska

FOT. 14-15. Przykłady uszkodzeń i defektów konstrukcji betonowych wymagających napraw konstrukcyjnych: uszkodzenia spowodowane erozją (14), uszkodzenia spowodowane reakcją kruszywa z betonu z alkaliami (15); fot.: BASF Polska

FOT. 16. Przykład uszkodzeń i defektów konstrukcji betonowych wymagających napraw konstrukcyjnych: uszkodzenia spowodowane działaniem soli; fot.: BASF Polska

FOT. 16. Przykład uszkodzeń i defektów konstrukcji betonowych wymagających napraw konstrukcyjnych: uszkodzenia spowodowane działaniem soli; fot.: BASF Polska

FOT. 17. Przykład uszkodzeń i defektów konstrukcji betonowych wymagających napraw konstrukcyjnych: korozja stali zbrojeniowej; fot.: BASF Polska

FOT. 17. Przykład uszkodzeń i defektów konstrukcji betonowych wymagających napraw konstrukcyjnych: korozja stali zbrojeniowej; fot.: BASF Polska

FOT. 18–19. Przykłady uszkodzeń i defektów konstrukcji betonowych wymagających napraw konstrukcyjnych: głęboka segregacja (18,19); fot.: BASF Polska

FOT. 18–19. Przykłady uszkodzeń i defektów konstrukcji betonowych wymagających napraw konstrukcyjnych: głęboka segregacja; fot.: BASF Polska

FOT. 20–21. Przykłady uszkodzeń i defektów konstrukcji betonowych wymagających napraw niekonstrukcyjnych: płytka segregacja (20), niewystarczająca otulina (21); fot.: BASF Polska

FOT. 20–21. Przykłady uszkodzeń i defektów konstrukcji betonowych wymagających napraw niekonstrukcyjnych: płytka segregacja (20), niewystarczająca otulina (21); fot.: BASF Polska

FOT. 22–24. Przykłady uszkodzeń i defektów konstrukcji betonowych wymagających napraw niekonstrukcyjnych: uszkodzenia miejscowe (22), otwory technologiczno-montażowe (23), porowata powierzchnia (24); fot.: BASF Polska

FOT. 22–24. Przykłady uszkodzeń i defektów konstrukcji betonowych wymagających napraw niekonstrukcyjnych: uszkodzenia miejscowe (22), otwory technologiczno-montażowe (23), porowata powierzchnia (24); fot.: BASF Polska

RYS. 7. Przekrój żelbetowego słupa z pokazaniem
rdzenia przekroju; rys.: BASF Polska

RYS. 7. Przekrój żelbetowego słupa z pokazaniem rdzenia przekroju; rys.: BASF Polska

RYS. 8. Uszkodzenie otuliny zbrojenia; rys.: BASF Polska

RYS. 8. Uszkodzenie otuliny zbrojenia; rys.: BASF Polska

Naprawy niekonstrukcyjne dotyczą konstrukcji, w których uszkodzenia nie wpływają na utratę nośności konstrukcji, czyli bez naruszenie rdzenia konstrukcji, gdzie uszkodzenia ograniczają się do strefy otuliny stali zbrojeniowej.

Na wybór odpowiedniego materiału naprawczego składa się wiele czynników, lecz mimo szerokiego wachlarza podaży materiałów nie ma wyczerpującej listy tych, które mogłyby zaspokoić każde zapotrzebowanie (FOT. 26, FOT. 27, FOT. 28, FOT. 29, FOT. 30, FOT. 31, FOT. 32, FOT. 33-38; FOT. 39-43).

Skuteczność wykonywanych prac renowacyjnych i hydroizolacyjnych obiektów w sektorze gospodarki wodnej zależy nie tylko od dobrej jakości materiałów naprawczych. Dodatkowo przy wyborze odpowiednich materiałów powinny być wzięte pod uwagę takie czynniki, jak stopień zawilgocenia zbiornika, wzajemna relacja stopnia zawilgocenia i wytrzymałość elementów konstrukcji, czas realizacji naprawy, wieloparametrowość harmonogramu prac naprawczych, złożoność przebiegu procesów fizycznych i chemicznych samej naprawy i koniecznych przerw technologicznych między kolejnymi etapami prac wymaganymi ze względu na procesy wiązania lub wysychania poszczególnych materiałów.

Wobec wysokich kosztów związanych z wyłączeniem z eksploatacji zbiornika, wielokrotnie przewyższającym koszty jego renowacji, dąży się zawsze do minimalizacji czasu naprawy konstrukcji. Konieczność renowacji powłok wodochronnych zbiorników wynika z faktu dużego zawilgocenia żelbetowych ścian i den spowodowanego uszkodzeniem lub brakiem tych powłok.

Jednokomponentowe materiały naprawcze są dostarczane w proszku i na miejscu wbudowania mieszane z wodą, jednocześnie wymagają dodatkowego zwilżania powierzchni przed aplikacją, co z kolei dodatkowo zwiększa zawilgocenie naprawianej ściany. A to właśnie wilgotność podłoża obok odpowiedniej wytrzymałości podłoża na ściskanie i na odrywanie w chwili nakładania powłok z żywic reaktywnych decyduje o sukcesie lub też niepowodzeniu wykonanych izolacji.

Zbyt duża wilgotność podłoża w chwili aplikacji powłok żywicznych prowadzi bezpośrednio do odspojeń i odprysków (FOT. 25). Podobnie zachowuje się powłoka aplikowana na podłoże betonowej o zbyt niskiej wytrzymałości.

FOT. 25. Delaminacja powłoki żywicznej wskutek zbyt wysokiej wilgotności podłoża w chwili aplikacji żywicy; fot.: BASF Polska

FOT. 25. Delaminacja powłoki żywicznej wskutek zbyt wysokiej wilgotności podłoża w chwili aplikacji żywicy; fot.: BASF Polska

FOT. 26-28. Aplikacja materiałów naprawczych; fot.: BASF Polska
FOT. 29. Reprofilacja uszkodzonych naroży; fot.: BASF Polska

FOT. 29. Reprofilacja uszkodzonych naroży; fot.: BASF Polska

FOT. 30. Kraterowanie powłoki polimocznikowej spowodowane niedostatecznie zgruntowanym podłożem; fot.: BASF Polska

FOT. 30. Kraterowanie powłoki polimocznikowej spowodowane niedostatecznie zgruntowanym podłożem; fot.: BASF Polska

FOT. 31. Przygotowane podłoże w zbiorniku dla rekinów we wrocławskim Afrykarium;

FOT. 31. Przygotowane podłoże w zbiorniku dla rekinów we wrocławskim Afrykarium; fot.: BASF Polska

FOT. 32. Poprawnie ułożona powłoka z polimocznika w zbiorniku dla rekinów we wrocławskim Afrykarium;

FOT. 32. Poprawnie ułożona powłoka z polimocznika w zbiorniku dla rekinów we wrocławskim Afrykarium; fot.: BASF Polska

Planując harmonogram prac renowacyjnych zbiornika wodnego (w ściśle określonym czasie), musimy przewidzieć zarówno czas potrzebny do wykonania tych prac, czyli wbudowanie określonych materiałów, jak i czas potrzebny do związania tych materiałów między kolejnymi warstwami, czas do całkowitego związania ostatecznej warstwy przed obciążeniem wodą oraz przerwy technologiczne potrzebne na utratę wilgotności materiałów naprawczych przed pokrywaniem ich powłokami żywicznymi.

FOT. 33–34. Zwilżanie powierzchni betonu; FOT. 35–36. Nakładanie szpachli kosmetycznej; FOT. 37–38. Wygładzanie nałożonej szpachli;

FOT. 33–34. Zwilżanie powierzchni betonu; FOT. 35–36. Nakładanie szpachli kosmetycznej; FOT. 37–38. Wygładzanie nałożonej szpachli; fot.: BASF Polska

FOT. 39–43. Procedura wygładzania podłoża w budowlach hydrotechnicznych: przed nakładaniem materiału należy nawilżyć powierzchnie (39). Materiał nakładamy pacą stalową (40). Po jego nałożeniu należy za pomocą twardej gąbki wetrzeć go w pory i dziurki (41.

FOT. 39-43. Procedura wygładzania podłoża w budowlach hydrotechnicznych: przed nakładaniem materiału należy nawilżyć powierzchnie (39). Materiał nakładamy pacą stalową (40). Po jego nałożeniu należy za pomocą twardej gąbki wetrzeć go w pory i dziurki (41). Po 30-45 minutach można przemyć powierzchnie betonu za pomocą wody i gąbki (42); fot. BASF Polska

Zaokrąglenia płaszczyzny w narożnikach

Na połączeniu płaszczyzny pionowej i poziomej powinno być wykonane wyoblenie (zaokrąglenie) przy użyciu materiałów o właściwościach blokowania wody (FOT. 44). Wykonanie tego elementu obejmuje jednocześnie kilka aspektów.

Jednym z nich jest lepsza kontrola ciągłości wykonywanej powłoki i możliwość nałożenia natryskiem powłoki o stałej grubości, co przy załamaniu płaszczyzn pod kątem 90° nie jest do końca możliwe. Innym aspektem jest możliwość czyszczenia powłoki w zbiorniku podczas jego eksploatacji.

Kolejnym zagadnieniem, zdecydowanie najważniejszym ze strony użytkownika, jest blokowanie napierającej, przesączającej się z zewnątrz wody lub wilgoci przez przerwę roboczą w konstrukcji żelbetowej. (FOT. 45) Ma to miejsce pomiędzy wcześniej betonowaną płytą fundamentową lub dnem zbiornika a betonowanymi w następnej kolejności ścianami. Dotyczy to także narożników pionowych zbiorników, zwłaszcza w zbiornikach na ciecze, w sytuacjach, gdzie przerwa robocza w betonowaniu występuje w tym właśnie narożniku narożnikiem.

To właśnie z tego względu, w tego typu narożnikach zaleca się wykonać nacięcie (bruzdę kotwiącą) wzdłuż narożnika i wyoblenie z materiału, w którym w sposób kontrolowany szybko wzrasta wytrzymałość, a materiał zwiększa swoją objętość, co gwarantuje trwałą szczelność (RYS. 9).

Dodatkową zaletą tego materiału jest oszczędność czasu, ponieważ już po jednej godzinie od aplikacji można nakładać na niego powłokę. Efektem niestarannego wykończenia narożnika może być przesączanie wody oddziaływujące destrukcyjnie na całą konstrukcję (FOT. 45).

RYS. 9. Detal wykończenia narożnika; rys.: BASF Polska

RYS. 9. Detal wykończenia narożnika; rys.: BASF Polska

FOT. 44 (po lewej) Zaokrąglenia płaszczyzny w narożnikach, FOT 45 Przesączanie się wody w narożnikach; fot. BASF Polska

FOT. 44 (po lewej) Zaokrąglenia płaszczyzny w narożnikach, FOT. 45 Przesączanie się wody w narożnikach; fot. BASF Polska

Gruntowanie powierzchni

Budowle hydrotechniczne będące w stałym kontakcie z wodą z założenia mają wysoką wilgotność podłoża i w związku z tym zalecane jest ich gruntowanie, co minimalizuje zagrożenie odspajania powłoki lub tworzenia się pęcherzy pod wpływem ciśnienia dyfuzyjnego, jak na FOT. 46-48.

FOT. 46–48. Tworzenie się pęcherzy pod wpływem ciśnienia dyfuzyjnego; fot.: BASF Polska

FOT. 46–48. Tworzenie się pęcherzy pod wpływem ciśnienia dyfuzyjnego; fot.: BASF Polska

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ultrapur Sp. z o.o. Izolacja z piany poliuretanowej – skuteczne ocieplenie poddasza

Izolacja z piany poliuretanowej – skuteczne ocieplenie poddasza Izolacja z piany poliuretanowej – skuteczne ocieplenie poddasza

Jak uniknąć wysokich kosztów ogrzewania, przeciągów oraz efektu zimnych ścian? Poznaj zalety izolacji z piany poliuretanowej Ultrapur – laureata wyróżnienia „Perły Jakości QI 2023”.

Jak uniknąć wysokich kosztów ogrzewania, przeciągów oraz efektu zimnych ścian? Poznaj zalety izolacji z piany poliuretanowej Ultrapur – laureata wyróżnienia „Perły Jakości QI 2023”.

Canada Waterproof System Jak zapobiec przeciekaniu dachu i tarasu?

Jak zapobiec przeciekaniu dachu i tarasu? Jak zapobiec przeciekaniu dachu i tarasu?

Dachy, balkony i tarasy to zewnętrzne elementy konstrukcyjne budynku przez cały rok wystawione na destrukcyjne działanie różnych warunków i czynników atmosferycznych. Aby uniknąć kłopotliwych awarii oraz...

Dachy, balkony i tarasy to zewnętrzne elementy konstrukcyjne budynku przez cały rok wystawione na destrukcyjne działanie różnych warunków i czynników atmosferycznych. Aby uniknąć kłopotliwych awarii oraz kosztownych napraw, warto dobrze zabezpieczyć ich powierzchnie przed kontaktem z wodą.

Drewnolandia Domki letniskowe – jakie rozwiązania dotyczące ogrzewania warto zastosować?

Domki letniskowe – jakie rozwiązania dotyczące ogrzewania warto zastosować? Domki letniskowe – jakie rozwiązania dotyczące ogrzewania warto zastosować?

Domki letniskowe to doskonałe miejsce na odpoczynek i relaks, szczególnie w okresie letnim. Zimowe miesiące mogą być już mniej przyjemne, gdyż trudno się ogrzać w takim obiekcie – zwłaszcza kiedy nie ma...

Domki letniskowe to doskonałe miejsce na odpoczynek i relaks, szczególnie w okresie letnim. Zimowe miesiące mogą być już mniej przyjemne, gdyż trudno się ogrzać w takim obiekcie – zwłaszcza kiedy nie ma tam dostępu do centralnego ogrzewania. Wiele osób, które posiadają domek letniskowy, zastanawia się nad tym, jakie rozwiązania dotyczące ogrzewania warto w nim zastosować.

PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek Jak wybrać system ociepleń?

Jak wybrać system ociepleń? Jak wybrać system ociepleń?

Prawidłowo zaprojektowane i wykonane ocieplenie przegród w budynku pozwala zmniejszyć zużycie energii, a co za tym idzie obniżyć koszty eksploatacji i domowe rachunki.

Prawidłowo zaprojektowane i wykonane ocieplenie przegród w budynku pozwala zmniejszyć zużycie energii, a co za tym idzie obniżyć koszty eksploatacji i domowe rachunki.

Grupa Pracuj S.A. Jak łączyć studia z pracą?

Jak łączyć studia z pracą? Jak łączyć studia z pracą?

Studia i praca to dwa ważne elementy w życiu dorastającej osoby, które dla wielu stanowią klucz do osiągnięcia sukcesu i realizacji swoich celów w przyszłości. Jednak połączenie tych dwóch dziedzin niekiedy...

Studia i praca to dwa ważne elementy w życiu dorastającej osoby, które dla wielu stanowią klucz do osiągnięcia sukcesu i realizacji swoich celów w przyszłości. Jednak połączenie tych dwóch dziedzin niekiedy może być trudne i wymagające. Jak więc pogodzić obowiązki studenckie i odnieść sukces zarówno w nauce, jak i pracy? Przedstawiamy kilka wskazówek.

Follmann Chemia Polska – Oddział Triflex Polska Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę?

Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę? Renowacja balkonów i tarasów – na co zwracać uwagę?

Wiele mieszkań i dachów posiada niewykorzystywane do tej pory tarasy lub balkony. W ostatnim czasie coraz więcej właścicieli mieszkań docenia ich urok i wartość. Zaniedbywane przez długi czas, przeważnie...

Wiele mieszkań i dachów posiada niewykorzystywane do tej pory tarasy lub balkony. W ostatnim czasie coraz więcej właścicieli mieszkań docenia ich urok i wartość. Zaniedbywane przez długi czas, przeważnie są w stanie nienadającym się do użytku i wymagają remontu. Jakich należy użyć materiałów, aby naprawa była prawidłowo wykonana, a efekt był trwały?

Nobless Polska Porównanie olejów do tarasów – który jest najlepszy?

Porównanie olejów do tarasów – który jest najlepszy? Porównanie olejów do tarasów – który jest najlepszy?

Twój taras jest miejscem, gdzie spędzasz czas na relaksie oraz spotkaniach z rodziną i przyjaciółmi. Aby cieszyć się pięknym drewnianym tarasem przez wiele lat, ważne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna...

Twój taras jest miejscem, gdzie spędzasz czas na relaksie oraz spotkaniach z rodziną i przyjaciółmi. Aby cieszyć się pięknym drewnianym tarasem przez wiele lat, ważne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna przed działaniem czynników atmosferycznych. Olejowanie tarasu jest niezwykle skutecznym sposobem na ochronę drewna i zachowanie jego naturalnego uroku. Jednak na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów olejów, co może stanowić wyzwanie dla właścicieli domów. W tym artykule przedstawimy porównanie...

Rockwool Polska Jakie są korzyści z termomodernizacji?

Jakie są korzyści z termomodernizacji? Jakie są korzyści z termomodernizacji?

Termomodernizacja domu pomaga znacząco ograniczyć straty ciepła, a w konsekwencji poprawić jego efektywność energetyczną oraz komfort termiczny w budynku. Dzięki przeprowadzonym pracom udaje się zmniejszyć...

Termomodernizacja domu pomaga znacząco ograniczyć straty ciepła, a w konsekwencji poprawić jego efektywność energetyczną oraz komfort termiczny w budynku. Dzięki przeprowadzonym pracom udaje się zmniejszyć zużycie energii i koszty eksploatacji, jak również zredukować emisję gazów cieplarnianych. Efektem termomodernizacji są więc niższe rachunki za ogrzewanie i prąd, lepsze warunki dla mieszkańców, a także korzyści dla środowiska.

Narzedziownia.shop Profesjonalne narzędzia dla twojej firmy – na co postawić w 2023 roku?

Profesjonalne narzędzia dla twojej firmy – na co postawić w 2023 roku? Profesjonalne narzędzia dla twojej firmy – na co postawić w 2023 roku?

Podczas wyposażania swojej firmy w elektronarzędzia na pewno oczekujesz wyłącznie najwyższej jakości. Rynek elektronarzędzi oferuje jednak tyle różnych rodzajów sprzętów, że czasem ciężko się zdecydować....

Podczas wyposażania swojej firmy w elektronarzędzia na pewno oczekujesz wyłącznie najwyższej jakości. Rynek elektronarzędzi oferuje jednak tyle różnych rodzajów sprzętów, że czasem ciężko się zdecydować. W jaki sposób zatem można mieć pewność, że zakupione przez ciebie sprzęty będą odznaczać się wysoką trwałością i skutecznością pracy?

Festool Polska Sp. z o. o. Moc, bezpieczeństwo, szybkość i bezprzewodowe zasilanie

Moc, bezpieczeństwo, szybkość i bezprzewodowe zasilanie Moc, bezpieczeństwo, szybkość i bezprzewodowe zasilanie

Nowa akumulatorowa piła szablasta RSC 18 jest niezwykle mocna, szybka, precyzyjna i wyjątkowo wytrzymała. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC, możliwości regulacji skoku wahadłowego i niskim wibracjom...

Nowa akumulatorowa piła szablasta RSC 18 jest niezwykle mocna, szybka, precyzyjna i wyjątkowo wytrzymała. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC, możliwości regulacji skoku wahadłowego i niskim wibracjom jest łatwa do prowadzenia i stanowi doskonałą pomoc we wszystkich pracach związanych z przebudową lub rozbiórką.

Domitech Wkrętarka do płyt g-k do zabudowy poddasza – jaką wybrać?

Wkrętarka do płyt g-k do zabudowy poddasza – jaką wybrać? Wkrętarka do płyt g-k do zabudowy poddasza – jaką wybrać?

Dobra wkrętarka do płyt g-k to narzędzie, które zdecydowanie ułatwi wykonywanie zabudowy poddasza oraz konstruowanie ścian działowych. Sprzęt ten został zaprojektowany z myślą o szybkim i jednocześnie...

Dobra wkrętarka do płyt g-k to narzędzie, które zdecydowanie ułatwi wykonywanie zabudowy poddasza oraz konstruowanie ścian działowych. Sprzęt ten został zaprojektowany z myślą o szybkim i jednocześnie bezpiecznym osadzaniu wkrętów w drewnie oraz karton-gipsie. Dzięki temu niemal całkowicie eliminowane jest ryzyko uszkodzenia powierzchni roboczych, pozwalając zwiększyć tempo prac. Jednak pomimo pozornie prostej konstrukcji wkrętarki do płyt g-k są zaskakująco skomplikowanymi urządzeniami. Pokażemy...

Alchimica Polska Sp. z o.o. Hydroizolacja basenu zewnętrznego Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Hydroizolacja basenu zewnętrznego Hotelu Gołębiewski w Pobierowie Hydroizolacja basenu zewnętrznego Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Trwają prace wykończeniowe basenów w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. W ostatnich tygodniach ukończono już roboty hydroizolacyjne przy dwóch basenach zewnętrznych o łącznej powierzchni przekraczającej...

Trwają prace wykończeniowe basenów w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. W ostatnich tygodniach ukończono już roboty hydroizolacyjne przy dwóch basenach zewnętrznych o łącznej powierzchni przekraczającej 14 000 mkw.

Expondo Ocieplenie budynku styropianem – jak zrobić to dobrze?

Ocieplenie budynku styropianem – jak zrobić to dobrze? Ocieplenie budynku styropianem – jak zrobić to dobrze?

Decydując się na budowę domu, warto pamiętać o tym, że kluczowym elementem finalnego wykończenia budynku będzie ocieplenie oraz elewacja. Do ocieplenia ścian styropianem potrzebne są nie tylko specjalistyczne...

Decydując się na budowę domu, warto pamiętać o tym, że kluczowym elementem finalnego wykończenia budynku będzie ocieplenie oraz elewacja. Do ocieplenia ścian styropianem potrzebne są nie tylko specjalistyczne narzędzia, ale także wiedza budowlana. Dowiedz się, jak ocieplić dom styropianem i przycinać arkusze materiału na wymiar.

Domitech Jaka poziomica laserowa do zabudowy poddasza? Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Jaka poziomica laserowa do zabudowy poddasza? Na co zwrócić uwagę przy zakupie? Jaka poziomica laserowa do zabudowy poddasza? Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Poziomica laserowa to doskonałe narzędzie przeznaczone do szybkiego i wygodnego poziomowania płyt g-k oraz precyzyjnego wykonywania otworów montażowych, a nawet układania glazury. Wystarczy jej wiązkę...

Poziomica laserowa to doskonałe narzędzie przeznaczone do szybkiego i wygodnego poziomowania płyt g-k oraz precyzyjnego wykonywania otworów montażowych, a nawet układania glazury. Wystarczy jej wiązkę skierować w stronę powierzchni roboczej i zabrać się do określonej pracy. Znacznie więcej problemu może jednak przysporzyć sam wybór odpowiedniego modelu poziomnicy laserowej, który spełni nasze oczekiwania. Na co zatem zwracać uwagę podczas zakupów?

Instalator24 Poznaj najlepszą pompę ciepła na rynku w 2023 roku – Vaillant AroTHERM Split

Poznaj najlepszą pompę ciepła na rynku w 2023 roku – Vaillant AroTHERM Split Poznaj najlepszą pompę ciepła na rynku w 2023 roku – Vaillant AroTHERM Split

Poznaj rewolucyjną pompę ciepła, która wyznacza nowe standardy na rynku – Vaillant AroTHERM Split. Dowiedz się, dlaczego ta innowacyjna technologia zapewnia wyjątkową efektywność, oszczędność i komfort...

Poznaj rewolucyjną pompę ciepła, która wyznacza nowe standardy na rynku – Vaillant AroTHERM Split. Dowiedz się, dlaczego ta innowacyjna technologia zapewnia wyjątkową efektywność, oszczędność i komfort grzewczy. Odkryj najlepsze rozwiązanie do ogrzewania Twojego domu w 2023 r.!

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Montaż płyt warstwowych do ścian murowanych

Montaż płyt warstwowych do ścian murowanych Montaż płyt warstwowych do ścian murowanych

Płyty warstwowe posiadają liczne zalety, dzięki którym stały się materiałem powszechnie używanym w budownictwie przemysłowym i coraz częściej również w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Są jednak takie...

Płyty warstwowe posiadają liczne zalety, dzięki którym stały się materiałem powszechnie używanym w budownictwie przemysłowym i coraz częściej również w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Są jednak takie aplikacje, gdzie zastosowanie tego typu produktów nie wydaje się trafnym pomysłem, jak choćby montaż do ściany pełnej, np. murowanej. Jak zamontować płyty poprawnie? Wystarczy trzymać się pewnych reguł.

Remmers Polska Uszczelnianie budynków jeszcze nigdy nie było tak proste

Uszczelnianie budynków jeszcze nigdy nie było tak proste Uszczelnianie budynków jeszcze nigdy nie było tak proste

Wraz z pojawieniem się na rynku materiałów budowlanych elastycznych modyfikowanych polimerami powłok grubowarstwowych – określanych czasem skrótem FPMC (od ang. Flexible Polymer Modified thick Coating),...

Wraz z pojawieniem się na rynku materiałów budowlanych elastycznych modyfikowanych polimerami powłok grubowarstwowych – określanych czasem skrótem FPMC (od ang. Flexible Polymer Modified thick Coating), a częściej jako hydroizolacje „hybrydowe” lub „reaktywne” – hydroizolacje budowlane weszły w erę postbitumiczną.

PAROC Polska Otulina z wełny mineralnej czy maty izolacyjne?

Otulina z wełny mineralnej czy maty izolacyjne? Otulina z wełny mineralnej czy maty izolacyjne?

Izolacja termiczna, przeciwpożarowa, przeciwkondensacyjna i akustyczna – to kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy zabezpieczeniu przewodów grzewczych, kanałów wentylacyjnych czy rurociągów...

Izolacja termiczna, przeciwpożarowa, przeciwkondensacyjna i akustyczna – to kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy zabezpieczeniu przewodów grzewczych, kanałów wentylacyjnych czy rurociągów przemysłowych. Tu z pomocą profesjonalnym wykonawcom przychodzi równie profesjonalne rozwiązanie – wełna kamienna, która ze względu na swoje doskonałe właściwości oraz parametry jest niezawodnym wyborem nawet w przypadku najbardziej wymagających obszarów roboczych. Pozostaje tylko zadać sobie pytanie:...

Alchimica Polska Sp. z o.o. Chłodny dach i renowacja wyeksploatowanych pokryć dachowych

Chłodny dach i renowacja wyeksploatowanych pokryć dachowych Chłodny dach i renowacja wyeksploatowanych pokryć dachowych

System płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo od ponad 35 lat jest z powodzeniem wykorzystywany zarówno do hydroizolacji nowych dachów płaskich, jak i renowacji istniejących pokryć m.in. z papy bitumicznej,...

System płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo od ponad 35 lat jest z powodzeniem wykorzystywany zarówno do hydroizolacji nowych dachów płaskich, jak i renowacji istniejących pokryć m.in. z papy bitumicznej, PVC, TPO/FPO, EPDM. Można go stosować we wszystkich strefach klimatycznych. Rozwiązanie to zostało zastosowane m.in. na dachu największego na świecie radioteleskopu – Wielkiego Teleskopu Milimetrowego, położonego na wysokości 4600 m n.p.m. w Meksyku.

Milwaukee Electric Corporation Tool Na przekór inflacji – branża budowlana szuka sposobu na rozwój

Na przekór inflacji – branża budowlana szuka sposobu na rozwój Na przekór inflacji – branża budowlana szuka sposobu na rozwój

Jak wynika z badań GUS, które zostały przeprowadzone w maju br., przedstawiciele branży budowlanej za główne bariery rozwoju uznają inflację i wysokie koszty inwestycji. Sposobem na rozwój ma być sięganie...

Jak wynika z badań GUS, które zostały przeprowadzone w maju br., przedstawiciele branży budowlanej za główne bariery rozwoju uznają inflację i wysokie koszty inwestycji. Sposobem na rozwój ma być sięganie po nowe technologie, w tym nowoczesne narzędzia i maszyny oraz rozwiązania zapewniające ciągłość prac remontowo-budowlanych.

Domedom Membrany hydroizolacyjne – ich instalacje i rekomendowane rozwiązania

Membrany hydroizolacyjne – ich instalacje i rekomendowane rozwiązania Membrany hydroizolacyjne – ich instalacje i rekomendowane rozwiązania

Wszystkie membrany i inne składniki wchodzące w skład Systemu Revestech są produkowane od 20 lat przez firmę Revestech z siedzibą w Alikante w Hiszpanii i oferowane przez nas jako wyłącznych agentów w...

Wszystkie membrany i inne składniki wchodzące w skład Systemu Revestech są produkowane od 20 lat przez firmę Revestech z siedzibą w Alikante w Hiszpanii i oferowane przez nas jako wyłącznych agentów w Polsce i krajach bałtyckich.

Kingspan Płyty warstwowe KINGSPAN QUADCORE® – nowoczesne podejście do znanych problemów

Płyty warstwowe KINGSPAN QUADCORE® – nowoczesne podejście do znanych problemów Płyty warstwowe KINGSPAN QUADCORE® – nowoczesne podejście do znanych problemów

Aktualnie obowiązujące regulacje w zakresie oszczędności zużycia energii w budownictwie oznaczają, że przy projektowaniu i realizacji założeń nowoczesnych budynków należy przywiązywać szczególną uwagę...

Aktualnie obowiązujące regulacje w zakresie oszczędności zużycia energii w budownictwie oznaczają, że przy projektowaniu i realizacji założeń nowoczesnych budynków należy przywiązywać szczególną uwagę do efektywności energetycznej zastosowanych materiałów. Jednocześnie wciąż rosną wymagania dotyczące jakości stosowanych produktów. Rośnie popyt na trwałe, przyjazne dla zdrowia oraz środowiska wyroby budowlane. W obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej nie da się także pominąć niezwykle istotnej kwestii...

Paroc Polska Jak kontrolować poziom wilgoci w ścianach zewnętrznych? Poprzez dobór odpowiedniego ocieplenia!

Jak kontrolować poziom wilgoci w ścianach zewnętrznych? Poprzez dobór odpowiedniego ocieplenia! Jak kontrolować poziom wilgoci w ścianach zewnętrznych? Poprzez dobór odpowiedniego ocieplenia!

Wilgoć stanowi zagrożenie nie tylko dla kondycji budynku, ale też dla zdrowia jego użytkowników. Kwestie związane z kontrolowaniem poziomu wilgoci trzeba przewidzieć już na etapie projektowania obiektu,...

Wilgoć stanowi zagrożenie nie tylko dla kondycji budynku, ale też dla zdrowia jego użytkowników. Kwestie związane z kontrolowaniem poziomu wilgoci trzeba przewidzieć już na etapie projektowania obiektu, m.in. poprzez dobór konstrukcji ścian zewnętrznych, ich ocieplenia i wykończenia. Zarówno w przypadku elewacji wentylowanych, jak i ocieplanych metodą lekką mokrą, kluczowe jest zastosowanie materiałów o odpowiedniej paroprzepuszczalności.

Redakcja Termoizolacja hali namiotowej – poznaj materiały i techniki umożliwiające utrzymanie odpowiedniej temperatury!

Termoizolacja hali namiotowej – poznaj materiały i techniki umożliwiające utrzymanie odpowiedniej temperatury! Termoizolacja hali namiotowej – poznaj materiały i techniki umożliwiające utrzymanie odpowiedniej temperatury!

Hale namiotowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem inwestorów z wielu różnych branż. Niezaprzeczalną zaletą jest możliwość zaoszczędzenia cennego czasu oraz gotówki. Tego typu obiekty uchodzą za funkcjonalne,...

Hale namiotowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem inwestorów z wielu różnych branż. Niezaprzeczalną zaletą jest możliwość zaoszczędzenia cennego czasu oraz gotówki. Tego typu obiekty uchodzą za funkcjonalne, trwałe, bezpieczne. Mogą być w pełni dopasowane do wymogów obowiązujących w danej branży, a także indywidualnych wymagań inwestora. Kolejnym ich atutem jest możliwość szybkiej i łatwej rozbudowy.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.