Izolacje.com.pl

Ocena właściwości dźwiękochłonnych wykładzin porowatych stosowanych w ekranach akustycznych

archiwum autorów

archiwum autorów

Obowiązująca norma PN-EN 1793-1:2001 dotycząca drogowych urządzeń przeciwhałasowych zaleca, aby ekrany akustyczne budowane wzdłuż tras komunikacyjnych miały panele charakteryzujące się dobrymi właściwościami dźwiękochłonnymi. Właściwości te mają być określone przez podanie wartości jednoliczbowego wskaźnika oceny pochłaniania dźwięku DLα i klasy właściwości pochłaniających A.

Zobacz także

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

BSW Polska Maksymalna izolacja akustyczna stropu

Maksymalna izolacja akustyczna stropu Maksymalna izolacja akustyczna stropu

Jak ważnym a zarazem trudnym do osiągnięcia zadaniem jest odpowiednie wyciszenie stropu, możemy przekonać się przebywając w budynkach pełniących wiele funkcji jednocześnie np. gdy w tym samym budynku znajduje...

Jak ważnym a zarazem trudnym do osiągnięcia zadaniem jest odpowiednie wyciszenie stropu, możemy przekonać się przebywając w budynkach pełniących wiele funkcji jednocześnie np. gdy w tym samym budynku znajduje się siłownia lub fitness, sala konferencyjna, biuro, lokale mieszkalne, a stropy tego budynku nie zostały odpowiednio wytłumione. Irytujące uderzenia przekształcone w falę roznoszą się po całej konstrukcji budynku i są przez nas odczuwalne jako hałas. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom...

W artykule zostanie przedstawiona pierwsza część wyników badań dotyczących właściwości pochłaniających nowych materiałów o strukturze porowatej, które mają mieć zastosowanie jako wykładzina dźwiękochłonna w panelach ekranów akustycznych.

Wstęp

W ciągu ostatnich lat zaprojektowano i zbudowano wiele różnych typów ekranów akustycznych. Ich podstawowym zadaniem jest wytworzenie cienia akustycznego, tj. obszaru, do którego ze źródła dźwięku nie docierają bezpośrednie fale akustyczne. Najczęściej budowane obecnie ekrany akustyczne mają na celu ochronę akustyczną środowiska zewnętrznego przed jednym z najbardziej uciążliwych źródeł hałasu, jakim są środki komunikacji i trasy komunikacyjne.

Z punktu widzenia własności akustycznych ekrany dzieli się na dźwiękoizolacyjne – odbijające falę dźwiękową – oraz dźwiękochłonne – pochłaniające falę dźwiękową. Ekrany dźwiękochłonne mogą pochłaniać falę dźwiękową jednostronnie – od strony źródła hałasu – lub dwustronnie – obie płaszczyzny ekranu, zarówno od strony źródła hałasu, jak i od strony obiektu chronionego, charakteryzują się dobrym współczynnikiem pochłaniania dźwięku.

Ekrany dźwiękochłonne zmniejszają pogłosowość obszaru wokół jezdni, a tym samym zwiększają efektywność akustyczną ekranowania. Dzięki nim można zapewnić znacznie skuteczniejszą ochronę przed hałasem w osiedlach miejskich, szczególnie o zabudowie dwustronnej ciągłej.

Obowiązująca norma PN-EN 1793-1 z kwietnia 2001 r. wymaga, by ekrany akustyczne budowane wzdłuż tras komunikacyjnych miały zastosowany element dźwiękochłonny w celu zmniejszenia uciążliwości wynikającej z odbicia dźwięku od tego ekranu. Mając to na uwadze, norma zaleca, aby określić klasę właściwości pochłaniających stosowanego elementu ściennego (panelu) w konstrukcji ekranu akustycznego. Klasa właściwości akustycznych panelu zależy od wartości jednoliczbowego wskaźnika oceny pochłaniania dźwięku wyrażonego w decybelach. Wartość tego wskaźnika oblicza się następująco:

gdzie:

αSi – współczynnik pochłaniania dźwięku w i-tym pasmie częstotliwości o szerokości jednej trzeciej oktawy;

Li – znormalizowany poziom dźwięku A [dB] hałasu drogowego w i-tym pasmie częstotliwości o szerokości jednej trzeciej oktawy.

Według normy elementy ścienne z wykładziną dźwiękochłonną w zależności od wartości wskaźnika oceny pochłaniania można zakwalifikować do następujących klas właściwości pochłaniających:

 • klasa A0 – DLα < 4 dB (materiał nie ma własności pochłaniających),
 • klasa A1 – DLα ma wartość od 4 do 7 dB,
 • klasa A3 – DLα ma wartość od 8 do 11 dB,
 • klasa A4 – DLα > 11 dB.

Oznaczenie klasy pochłaniania jest pomocne przy dokonywaniu wyboru rodzaju ekranu akustycznego do konkretnej lokalizacji terenowej. Występująca we wzorze wartość współczynnika pochłaniania α jest wartością współczynnika wyznaczonego metodą pogłosową.

Aby określić wartość pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku materiału, trzeba dysponować materiałem o powierzchni 10 m2. Wykonanie tego typu badań akustycznych jest kosztowne, a ich rezultat w przypadku nowych materiałów może okazać się niewystarczający. 

W przypadku badań akustycznych nowych materiałów korzystniejsze jest wyznaczenie wartości fizycznego współczynnika pochłaniania (wystarczy próbka materiału o średnicy 10 cm i 3 cm) i wyznaczenie na drodze obliczeniowej wartości współczynnika pogłosowego, co umożliwia już wstępne (orientacyjne) określenie klasy właściwości pochłaniających panelu, w którym badany materiał stanowi wykładzinę dźwiękochłonną.

Jeżeli rezultaty tych badań akustycznych i wyliczeń są pozytywne (tzn. badany materiał ma własności pochłaniające), to wskazana jest weryfikacja wyników uzyskanych częściowo na drodze teoretycznej, a mianowicie wyznaczenie wartości pogłosowego współczynnika pochłaniania panelu na drodze doświadczalnej. Następnie na podstawie uzyskanych wyników należy określić jego klasę właściwości pochłaniających. Otrzymane w ten sposób wyniki z przeprowadzonych badań akustycznych pozwolą określić, czy dany materiał może być stosowany w konstrukcji paneli dźwiękochłonnego ekranu akustycznego.

Badania doświadczalne

W Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH na zlecenie firmy projektującej  i wykonującej ekrany akustyczne rozpoczęto badania akustyczne nad nowymi materiałami. Końcowym efektem tych badań miało być określenie klasy właściwości pochłaniających panelu (w którym badany materiał będzie stanowił wykładzinę dźwiękochłonną) na podstawie wyników uzyskanych całkowicie na drodze doświadczalnej. Badania te realizowane są według ustalonego programu w trzech etapach:

 • etap I – wyznaczenie wartości fizycznego współczynnika pochłaniania metodą fali stojącej,
 • etap II – określenie klasy właściwości pochłaniających na drodze teoretycznej,
 • etap III – wyznaczenie wartości pogłosowego współczynnika pochłaniania na drodze doświadczalnej i określenie klasy właściwości pochłaniających dla prototypowego panelu ekranu akustycznego.

W artykule zostaną zaprezentowane wyniki badań akustycznych materiałów przeprowadzone w etapie I, w których uzyskano pozytywne wyniki dotyczące własności pochłaniających. Przebieg badań W celu określenia własności pochłaniających dźwięk badanych materiałów mających stanowić wykładzinę dźwiękochłonną w panelach ekranów akustycznych wyznaczono wartość fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku (metodą fal stojących – prostopadłe padanie fali dźwiękowej na powierzchnię badanego materiału).

Do przeprowadzenia badań wykorzystano rurę impedancyjną (Rura Kundta). Metoda ta jest przydatna do rozważań studialnych, a także do wstępnych badań umożliwiających określenie przydatności nowych materiałów z punktu widzenia własności dźwiękochłonnych. Do wykonania badań stosuje się próbki materiałów mające kształt krążka o średnicy 10 cm i 3 cm.

Realizując program zleconych badań, przebadano akustycznie 33 próbki materiałów, określając dla tych materiałów wartość fizycznego współczynnika pochłaniania. W artykule zostaną zaprezentowane tylko wyniki badań akustycznych sześciu materiałów, w przypadku których uzyskano pozytywne wyniki dotyczące własności pochłaniających.

Zleceniodawca badań nie podał dokładnych danych dotyczących składu chemicznego materiałów. Nazwał te materiały roboczo symbolami. Materiały te można podzielić na trzy grupy, a mianowicie na wykonane:

 • na bazie trocin – próbki o symbolach: G3, T1 i 2A,
 • na bazie piasku – próbki o symbolach: B3 i A1,
 • na bazie granulatów gumowych – próbka o symbolu 1G.

Próbki materiałów wykonane na bazie trocin różniły się między sobą wielkością trocin, procentowym ich udziałem w danej próbce, rodzajem lepiszcza. Każda z badanych próbek miała inną masę objętościową. Podobnie wykonane zostały próbki materiałów na bazie piasku; każda miała inną masę objętościową. Różniły się również wielkością ziaren piasku, ich rodzajem, udziałem procentowym w próbce oraz rodzajem lepiszcza.

Próbki wykonane na bazie granulatów gumowych cechowały się również inną masą objętościową (różne wielkości granulatu gumowego, różny udział procentowy tego granulatu w próbce i różne lepiszcze). Strukturę badanych materiałów ilustrują fot. 1–7. Wszystkie poddane badaniom próbki miały jedną grubość: 6 cm.

Ponieważ w dalszej perspektywie dla panelu, w którym będzie zastosowany badany materiał charakteryzujący się dobrymi własnościami pochłaniania dźwięku, klasa właściwości pochłaniających (etap II badań) będzie określana wstępnie – na drodze teoretycznej, wszystkie badania mające określić wartość fizycznego współczynnika pochłaniania zostały przeprowadzone w pasmie częstotliwości tercjowych. 

Wyniki badań

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono na wykresach (rys. 1–3) i w zbiorczym zestawieniu tabelarycznym (tabela). Rys. 1 obrazuje charakterystyki pochłaniania dźwięku trzech różnych materiałów wykonanych na bazie trocin. Podane charakterystyki dotyczą fizycznego współczynnika pochłaniania.

Z uzyskanych wyników widać, że dla próbek G3 i 2A przebieg charakterystyk jest bardzo podobny. Materiały te charakteryzują się dość szybkim wzrostem pochłaniania dźwięku w zakresie częstotliwości od 100 do 630 Hz, natomiast w wysokich częstotliwościach ich własności pochłaniające są mniejsze. Z charakterystyki pochłaniania dźwięku materiału T1 widać również wzrost własności pochłaniających dźwięk w zakresie częstotliwości od 100 do 630 Hz, w zakresie częstotliwości wysokich własności pochłaniające maleją.

Na rys. 2 pokazano charakterystyki pochłaniania dźwięku materiałów wykonanych na bazie piasku – B3 i A1. Obydwa materiały wykazują wzrost własności pochłaniających do częstotliwości ok. 800 Hz. W zakresie częstotliwości wysokich własności pochłaniające tych materiałów na przemian rosną lub maleją – zmiany wartości fizycznego współczynnika pochłaniania dla tych częstotliwości nie są jednak tak duże jak w przypadku materiałów G3 i 2A.

Rys. 3 przedstawia charakterystykę materiału wykonanego na bazie granulatu gumowego. Charakterystyka ta pokazuje wyraźne obniżenie własności pochłaniających dźwięk w zakresie częstotliwości od 800 do 1600 Hz. Z przedstawionych wyników badań akustycznych materiałów porowatych wynika, że można je zaliczyć do grupy materiałów o własnościach pochłaniających.

Podsumowanie

Poddane badaniom materiały mają być stosowane jako wykładziny dźwiękochłonne elementów ściennych (paneli) ekranów akustycznych budowanych najczęściej wzdłuż tras komunikacyjnych. Stosowane w ekranach akustycznych panele muszą mieć określoną klasę właściwości pochłaniających zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1793-1:2001.

Przeprowadzone wstępne badania akustyczne zaprezentowane w artykule pozwolą na teoretyczne określenie klasy właściwości pochłaniających paneli, w których badany materiał będzie zastosowany. Wyniki uzyskane z badań doświadczalnych przeanalizowano i oceniono pod kątem możliwości wykorzystania tych materiałów w rozwiązaniach elementów ściennych ekranów akustycznych. Badania materiałów  o strukturze porowatej pokazały, że materiały te mogą być zaliczone do grupy materiałów o własnościach pochłaniających dźwięk.

Charakterystyki pochłaniania dźwięku tych materiałów są podobne do charakterystyk klasycznych materiałów stosowanych w konstrukcjach biernych zabezpieczeń przeciwhałasowych. Przebadane materiały mogą więc być stosowane w rozwiązaniach ekranów dźwiękochłonnych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem badań następnym krokiem będzie określenie na drodze teoretycznej klasy właściwości pochłaniających panelu, w którym badany materiał będzie stanowił wykładzinę dźwiękochłonną. Ostatecznym krokiem jest przeprowadzenie badań doświadczalnych pod kątem wyznaczenia wartości pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku oraz określenie klasy pochłaniania dla prototypowego elementu ściennego o powierzchni 10 m2

Praca została wykonana w ramach badań statutowych Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH w latach 2006–2009, zadanie badawcze nr 3: „Metody pomiaru i redukcji zagrożeń wibroakustycznych” 

Literatura

 1. Z. Engel, „Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami”, PWN, Warszawa 2001.
 2. Z. Engel, J. Sadowski, M. Stawicka-Wałkowska, S. Zaremba, „Ekrany akustyczne”, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Instytut Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kraków 1990.
 3. K.U. Ingard, „Notes on sound absorption technology”, Noise Control Foundation, Poughkeepsie, New York 1994.
 4. Instruction and Applications: „Standing Wave Apparatus type 4002”, Bruel and Kjaer, 1970.
 5. PN-ISO 10534-1:2001 „Akustyka. Określanie współczynnika pochłaniania dźwięku i impedancji akustycznej w rurach impedancyjnych. Metoda wykorzystująca współczynnik fal stojących”.
 6. PN-EN 1793-1:2001 „Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych. Część 1: Właściwa charakterystyka pochłaniania dźwięku”.
 7. J. Sikora, „Badania współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów ziarnistych”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Czasopismo Techniczne (Mechanika), zeszyt 11-M/2007, Kraków 2007.
 8. J. Turkiewicz, „Własności dźwiękochłonne struktur warstwowych z materiałem typu »plaster miodu«”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Czasopismo Techniczne (Mechanika), zeszyt 11-M/2007, Kraków 2007.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • sw sw, 18.10.2014r., 00:23:46 drogi i mosty akustyka
 • Bartek Bartek, 31.03.2015r., 19:40:02 Ekrany akustyczne drewniane lub przeciwolśnieniowe

Powiązane

Materiały prasowe news Boom na rynku projektów fotowoltaicznych

Boom na rynku projektów fotowoltaicznych Boom na rynku projektów fotowoltaicznych

Według informacji zawartych w najnowszej Bazie projektów fotowoltaicznych w Polsce obecnie na rynku rozwijanych jest ponad 10 GW projektów PV. Natomiast pozwolenie budowlane posiada prawie połowa projektów...

Według informacji zawartych w najnowszej Bazie projektów fotowoltaicznych w Polsce obecnie na rynku rozwijanych jest ponad 10 GW projektów PV. Natomiast pozwolenie budowlane posiada prawie połowa projektów – łącznie niecałe 5 GW. W bazie zawarte są projekty o różnych mocach – zarówno te o mocy około 1 MW, jak i większe farmy.

Materiały prasowe news Poprawa rentowności firm budowlanych z GPW w 2020 r.

Poprawa rentowności firm budowlanych z GPW w 2020 r. Poprawa rentowności firm budowlanych z GPW w 2020 r.

W 2020 roku całkowite przychody blisko 20 grup budowlanych notowanych na GPW wzrosły nominalnie o 4,3%, co biorąc pod uwagę dalszy wzrost cen materiałów i robocizny, w ujęciu realnym jest wzrostem symbolicznym....

W 2020 roku całkowite przychody blisko 20 grup budowlanych notowanych na GPW wzrosły nominalnie o 4,3%, co biorąc pod uwagę dalszy wzrost cen materiałów i robocizny, w ujęciu realnym jest wzrostem symbolicznym. Poprawił się natomiast wynik finansowy netto analizowanej grupy, który w ciągu roku wzrósł o blisko 0,5 mld zł. Wynik finansowy i rentowność wykonawców wciąż prezentują się jednak słabo w porównaniu z rezultatami firm deweloperskich oraz dostawców materiałów budowlanych i sprzętu.

System do zazielenień ekstensywnych

System do zazielenień ekstensywnych System do zazielenień ekstensywnych

System do zazielenień intensywnych

System do zazielenień intensywnych System do zazielenień intensywnych

System do budowy dachów zielonych marki Bauder

System do budowy dachów zielonych marki Bauder

Materiały prasowe Rockwool przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rockwool przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Rockwool przyłącza się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Grupa Rockwool chce zwiększyć swe zaangażowanie na rzecz harmonijnego, zrównoważonego rozwoju. W raporcie "Rising to the Challenge" przedstawia cele, które ma zrealizować do 2030 r., ulepszając procesy...

Grupa Rockwool chce zwiększyć swe zaangażowanie na rzecz harmonijnego, zrównoważonego rozwoju. W raporcie "Rising to the Challenge" przedstawia cele, które ma zrealizować do 2030 r., ulepszając procesy produkcyjne tak, by zmniejszyć zużycie wody oraz zwiększyć efektywność energetyczną.

Materiały prasowe news NFOŚiGW wspiera wdrożenia technologii plusenergetycznych budynków

NFOŚiGW wspiera wdrożenia technologii plusenergetycznych budynków NFOŚiGW wspiera wdrożenia technologii plusenergetycznych budynków

Już od 1 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa...

Już od 1 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa Energia”. Na innowacyjne projekty w tej dziedzinie czeka 250 mln zł.

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych w kwietniu 2021 r.

Ceny materiałów budowlanych w kwietniu 2021 r. Ceny materiałów budowlanych w kwietniu 2021 r.

W których grupach produktów ceny materiałów budowlanych wzrosły, a w kórych spadły? Jak zmieniły się ceny w okresie od stycznia do kwietnia br.?

W których grupach produktów ceny materiałów budowlanych wzrosły, a w kórych spadły? Jak zmieniły się ceny w okresie od stycznia do kwietnia br.?

Materiały prasowe news NIK o utrzymaniu mostów i przepustów drogowych w woj. łódzkim

NIK o utrzymaniu mostów i przepustów drogowych w woj. łódzkim NIK o utrzymaniu mostów i przepustów drogowych w woj. łódzkim

Z powodu braku środków finansowych obiekty mostowe w województwie łódzkim są w niedobrym stanie – choć na papierze jest znacznie lepiej. Kontrole i przeglądy mostów przeprowadzają osoby bez uprawnień,...

Z powodu braku środków finansowych obiekty mostowe w województwie łódzkim są w niedobrym stanie – choć na papierze jest znacznie lepiej. Kontrole i przeglądy mostów przeprowadzają osoby bez uprawnień, a zdarza się, że kontroli tych w ogóle nie ma. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK złożyła aż 11 zawiadomień do organów ścigania i nadzoru budowlanego.

Materiały prasowe news 336 mln zł na drogi dla samorządów

336 mln zł na drogi dla samorządów 336 mln zł na drogi dla samorządów

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, na...

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, na wsparcie zadań samorządowych przeznaczone będzie 335 999 tys. zł.

Materiały prasowe news Wykonawcy obniżają koszt budowy dróg

Wykonawcy obniżają koszt budowy dróg Wykonawcy obniżają koszt budowy dróg

Zmniejsza się średni koszt budowy kilometra dróg szybkiego ruch, zarówno autostrad jak i dróg ekspresowych. Mówimy tu o wartościach wynikających z podpisanych umów, a nie z ofert z najniższą ceną. Obserwowany...

Zmniejsza się średni koszt budowy kilometra dróg szybkiego ruch, zarówno autostrad jak i dróg ekspresowych. Mówimy tu o wartościach wynikających z podpisanych umów, a nie z ofert z najniższą ceną. Obserwowany jest również spadek wartości najniższych ofert w porównaniu z kosztorysami.

Materiały prasowe news Nowy system izolacji akustycznej

Nowy system izolacji akustycznej Nowy system izolacji akustycznej

Nowy produkt Schöck Tronsole® typu P dla spoczników o grubości ≥18 cm to element izolacji od dźwięków uderzeniowych, przeznaczony do łączenia płyt spocznikowych ze ścianą klatki schodowej.

Nowy produkt Schöck Tronsole® typu P dla spoczników o grubości ≥18 cm to element izolacji od dźwięków uderzeniowych, przeznaczony do łączenia płyt spocznikowych ze ścianą klatki schodowej.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Płyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem

Płyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem Płyta z wełny mineralnej pokryta czarnym welonem

Super-Vent Ultra – nowość w ofercie Isover – to płyta z wełny mineralnej szklanej pokryta czarnym welonem o podwyższonych właściwościach mechanicznych oraz hydrofobowych.

Super-Vent Ultra – nowość w ofercie Isover – to płyta z wełny mineralnej szklanej pokryta czarnym welonem o podwyższonych właściwościach mechanicznych oraz hydrofobowych.

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Materiały prasowe news Oceny techniczne ITB – maj 2020

Oceny techniczne ITB – maj 2020 Oceny techniczne ITB – maj 2020

W maju br. kolejnym produktom i firmom przyznano krajowe i europejskie oceny techniczne, a także rekomendacje Instytutu Techniki Budowlanej.

W maju br. kolejnym produktom i firmom przyznano krajowe i europejskie oceny techniczne, a także rekomendacje Instytutu Techniki Budowlanej.

Materiały prasowe news Inwestycja Botanika w Gdańsku z zastosowaniem produktów Schöck

Inwestycja Botanika w Gdańsku z zastosowaniem produktów Schöck Inwestycja Botanika w Gdańsku z zastosowaniem produktów Schöck

Botanika to dwuetapowa inwestycja mieszkaniowa realizowana w gdańskiej dzielnicy Osowa, w jej najładniejszej, willowej części. W tym kameralnym projekcie wykorzystano wysokiej jakości materiały.

Botanika to dwuetapowa inwestycja mieszkaniowa realizowana w gdańskiej dzielnicy Osowa, w jej najładniejszej, willowej części. W tym kameralnym projekcie wykorzystano wysokiej jakości materiały.

Materiały prasowe news Hałas pod kontrolą - poradniki Stowarzyszenia Komfort Ciszy

Hałas pod kontrolą - poradniki Stowarzyszenia Komfort Ciszy Hałas pod kontrolą - poradniki Stowarzyszenia Komfort Ciszy

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tym, jak poradzić sobie z hałasem, przystępnie wyjaśniono w filmowych poradnikach. Stowarzyszenie na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach "Komfort Ciszy" wspólnie z...

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tym, jak poradzić sobie z hałasem, przystępnie wyjaśniono w filmowych poradnikach. Stowarzyszenie na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach "Komfort Ciszy" wspólnie z dr inż. Elżbietą Nowicką z Instytutu Techniki Budowlanej przygotowało specjalne nagrania z fachowymi wskazówkami. Znajdziemy w nich odpowiedzi na pytania dotyczące trudności z akustyką w mieszkaniach, domach, biurach, restauracjach czy szkołach.

Materiały prasowe news Schöck otworzył nową fabrykę w Tychach

Schöck otworzył nową fabrykę w Tychach Schöck otworzył nową fabrykę w Tychach

W dniu 4 kwietnia w Tychach oficjalnie otwarto nowy zakład produkcyjny firmy Schöck, producenta elementów do izolacji termicznej balkonów oraz izolacji akustycznej klatek schodowych.

W dniu 4 kwietnia w Tychach oficjalnie otwarto nowy zakład produkcyjny firmy Schöck, producenta elementów do izolacji termicznej balkonów oraz izolacji akustycznej klatek schodowych.

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 4/2020

e-wydanie: IZOLACJE 4/2020 e-wydanie: IZOLACJE 4/2020

W kwietniowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o dachach zielonych, wyrobach iniekcyjnych oraz o trwałości systemów ETICS. Radzimy też, jak projektować balkony według nowych wymagań.

W kwietniowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o dachach zielonych, wyrobach iniekcyjnych oraz o trwałości systemów ETICS. Radzimy też, jak projektować balkony według nowych wymagań.

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Epufloor Sp. z o.o. Poprawa izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ścian murowanych i sufitów

Poprawa izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ścian murowanych i sufitów Poprawa izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ścian murowanych i sufitów

Użytkownicy lokali często odczuwają dyskomfort związany z hałasem powietrznym przenikającym do pomieszczenia poprzez przegrody - ściany i sufity. Spowodowane jest to niewystarczającą izolacyjnością akustyczną...

Użytkownicy lokali często odczuwają dyskomfort związany z hałasem powietrznym przenikającym do pomieszczenia poprzez przegrody - ściany i sufity. Spowodowane jest to niewystarczającą izolacyjnością akustyczną od dźwięków powietrznych.

Milenium rok założenia 1990 Białe Ciepło® - skuteczna termoizolacja i ochrona przed hałasem

Białe Ciepło® - skuteczna termoizolacja i ochrona przed hałasem Białe Ciepło® - skuteczna termoizolacja i ochrona przed hałasem

Białe Ciepło® to natryskowy system do izolacji termiczno-akustycznej o szerokim zastosowaniu.

Białe Ciepło® to natryskowy system do izolacji termiczno-akustycznej o szerokim zastosowaniu.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.