Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Technologia BIM - nowoczesny sposób projektowania w budownictwie

BIM technology - a modern approach to the construction design

Schemat wymiany informacji za pomocą formatu IFC na przykładzie projektu więźby dachowej
archiwa autorów

Schemat wymiany informacji za pomocą formatu IFC na przykładzie projektu więźby dachowej


archiwa autorów

Technologia BIM przynosi branży budowlanej wiele korzyści. Pełne wykorzystanie tego narzędzia wymaga współpracy międzybranżowej, odpowiedniego oprogramowania oraz poszerzania umiejętności uczestników procesu projektowania.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Kingspan news Projektowanie w chmurze z Autodesk BIM 360

Projektowanie w chmurze z Autodesk BIM 360 Projektowanie w chmurze z Autodesk BIM 360

BIM (inaczej: modelowanie informacji o budynku) to proces wykorzystania danych do tworzenia bardziej kompleksowych planów i modeli w budownictwie. Modelowanie trójwymiarowe to tylko jeden z aspektów BIM...

BIM (inaczej: modelowanie informacji o budynku) to proces wykorzystania danych do tworzenia bardziej kompleksowych planów i modeli w budownictwie. Modelowanie trójwymiarowe to tylko jeden z aspektów BIM – bogate w dane plany zawierają informacje na temat możliwości produktu/projektu, certyfikatów, kosztów i wielu innych. Integrując każdy znany szczegół elementu w pliku BIM, osoby znajdujące się na planie produktu mają dostęp do informacji na temat specyfikacji, instalacji, przekazania i cyklu życia...

BIM ALLY Sp. z o. o. Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023 r.

Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023 r. Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023 r.

W dzisiejszych czasach marketing stał się jednym z najważniejszych narzędzi w promowaniu biznesu. Branża budowlana, która jeszcze kilka lat temu była dość konserwatywna w swoich podejściach do reklamy...

W dzisiejszych czasach marketing stał się jednym z najważniejszych narzędzi w promowaniu biznesu. Branża budowlana, która jeszcze kilka lat temu była dość konserwatywna w swoich podejściach do reklamy i promocji, obecnie w coraz większym stopniu korzysta z różnych form działań marketingowych. Jakie grupy docelowe są najistotniejsze według przedstawicieli firm produkujących materiały budowlane? Z jakich narzędzi do optymalizacji działań marketingowych korzystają? Jakie poparcie ma technologia BIM...

Obecnie praktycznie nie wykonuje się już ręcznie dokumentacji technicznej. Systemy komputerowego wspomagania kreślenia (CAD - Computer Aided Design) pozwalają na nieograniczone możliwości korekty, oszczędność czasu, większą dokładność sporządzanej dokumentacji, a przy tym są narzędziami coraz prostszymi w obsłudze.

Powszechnie wykorzystywane systemy nie są jednak pozbawione ograniczeń. Informacje zawarte w plikach stworzonych za pomocą tradycyjnego programu CAD zawężają się do zbioru elementów geometrycznych, takich jak linie proste, krzywe, powierzchnie, prymitywne bryły itp., a program samodzielnie nie jest w stanie do takiego zbioru przypisać dodatkowych informacji. Do tego potrzebna jest wykwalifikowana osoba z wykształceniem technicznym, która przetworzy taką dokumentację.

Kolejne ograniczenie tradycyjnego procesu projektowania wynika z faktu, że jego poszczególni uczestnicy (inwestor, architekt, konstruktor, instalator, kosztorysant itd.), zazwyczaj korzystają z programów, między którymi nie ma bezpośredniej wymiany danych, co powoduje wielokrotne wprowadzanie tych samych informacji [1].

Koncepcje rozwiązania wymienionych problemów pojawiły się już w latach 70. XX w. [2, 3], ale dopiero od kilku lat obserwuje się tzw. nowe podejście w projektowaniu, a mianowicie modelowanie informacji o budynku (Building Information Modelling), w skrócie BIM [4]. Podejście to popularyzuje stowarzyszenie Building SMART, które opracowało otwarty format wymiany danych zwany IFC (­Industrial Foundation Classes) [5, 6].

Czym jest BIM?

W przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu projektowania, BIM nie opiera się na wprowadzaniu prostych elementów geometrycznych, ale obiektów. Przykładowo, jeśli wprowadzamy do programu BIM drzwi, określamy ich położenie, wymiary przestrzenne, materiał z jakiego są wykonane, wartość współczynnika przenikania ciepła, koszt itp. [6, 7] (RYS. 1a, RYS. 1b i RYS. 1c).

Program wykorzystuje parametry do analizy. Liczba drzwi w projekcie może wówczas zostać automatycznie zliczona.

RYS. 1. Drzwi jako przykładowy obiekt umieszczony w projekcie BIM; rys.: archiwa autorów

RYS. 1. Drzwi jako przykładowy obiekt umieszczony w projekcie BIM; rys.: archiwa autorów

Wykryte zostaną także kolizje geometryczne drzwi z innymi obiektami [8, 9]. Podczas takiego projektowania modeluje się informację o budynku, a jej odczyt nie wymaga interpretacji poszczególnych uczestników procesu budowlanego. Informacja ta może zostać wykorzystana bezpośrednio przez program.

Obecnie mówi się o BIM, że jest to nie tyle narzędzie, co proces, podczas którego tworzony jest wirtualny model budynku - jego prototyp, nad którym praca trwa przez cały cykl życia produktu, jakim jest budynek [10].

Nie każdy uczestnik procesu budowlanego potrzebuje wszystkich informacji na temat budynku, jednak niemal każdy potrzebuje informacji na temat jego geometrii.

W celu wymiany informacji między oprogramowaniem dostarczanym przez różnych producentów rozwijane są obecnie uniwersalne formaty wymiany danych. Jednym z nich jest otwarty format wymiany danych IFC (Industrial ­Foundation ­Classes), który pozwala przypisać do obiektów informacje wykorzystywane w poszczególnych branżach.

Do jednej geometrii przypisane zostają informacje dotyczące materiału, kosztów, czasu wbudowania, przenikania cieplnego itp. [6]. Unika się w ten sposób powtórnego wprowadzania geometrii w poszczególnych programach i eliminuje związane z tym błędy oraz znacznie oszczędza czas.

Kolejne osoby dokładają obiekty do modelu i przypisują im odpowiednie cechy oraz zależności geometryczne między nimi a istniejącymi już obiektami. Przykładowo, kosztorysant wprowadza jedynie informacje dotyczące kosztów poszczególnych elementów. Wszystko to odbywa się w modelu przestrzennym 3D, a więc automatycznie zostaną wykryte kolizje.

Jeśli mamy model 3D budynku, możemy otrzymać jego przecięcie (przekrój) w dowolnym miejscu.

Kiedy do obiektów w modelu przypisane są ich cechy, można automatycznie sporządzić rysunek [7], którego linie będą miały odpowiednią grubość, osie będą umieszczone w odpowiednich miejscach, a wymiarowanie zostanie sporządzone przez program według ustalonych reguł.

Sporządzona dokumentacja jest połączona z modelem i jeżeli dokonamy w nim zmiany (np. przesuniemy jedną ze ścian), rysunki zostaną automatycznie zaktualizowane [8, 9, 10]. Zestawienia materiałowe, elementów konstrukcyjnych, pozycji warsztatowych czy też wysyłkowych również mogą zostać wygenerowane automatycznie.

Gromadzenie informacji w jednym pliku przy wykorzystaniu ujednoliconego formatu wymiany danych poprawia jakość projektu nie tylko ze względu na ograniczenie pomyłek, skrócenia czasu pracy, lecz także ze względu na formę przekazania informacji niezbędnej do realizacji konstrukcji. 

Przykład wykorzystania technologii BIM

W przykładzie opisano projektowanie więźby dachowej z wykorzystaniem technologii BIM. Sporządzony przez architekta przestrzenny model wykorzystano do wizualizacji projektu oraz sporządzenia rysunków architektonicznych (RYS. 2).

Następnie model w formacie IFC wysłano do konstruktora, którego zadaniem było zaprojektowanie więźby dachowej. Na podstawie kształtu dachu, rozmieszczenia ścian na poddaszu oraz zawartych w projekcie ograniczeń geometrycznych konstruktor zamodelował kształt więźby.

W technologii BIM ukształtowanej belce może zostać automatycznie przypisany jej model analityczny. Możliwość tę wykorzystano w projekcie i po ukończeniu modelu geometrycznego został on przesłany do programu obliczeniowego.

W programie obliczeniowym nadano warunki brzegowe oraz obciążenia konstrukcji, a następnie wykonano obliczenia statyczne.

Warto zauważyć kształt deformacji płatwi podpierających krokwie. Analizując ich wytężenie w modelu płaskim bez uwzględnienia dokładnej geometrii dachu w postaci lukarny nad balkonem, otrzymuje się wytężenie o 8% mniejsze w porównaniu z modelem przestrzennym.

Ze względu na czasochłonność sporządzania przestrzennych modeli w programach obliczeniowych bez użycia technologii BIM konstruktorzy korzystają z płaskich modeli obliczeniowych, często uproszczonych w stosunku do modeli 3D. Wówczas, jak w powyższym przykładzie, mogą powstać rozbieżności w obliczeniach w modelu 2D i 3D.

Geometrię w formacie IFC stosunkowo małym nakładem pracy można wykorzystać do wykonania obliczeń na podstawie modelu 3D, dzięki czemu otrzymuje się dokładniejsze wyniki.

Kolejnym zadaniem jest dobranie przekrojów o odpowiedniej nośności. Po kompletnym obliczeniu konstrukcji informacje o przekrojach, warunkach brzegowych i obciążeniach przesyłane zostają do modelu geometrycznego więźby, który z kolei może zostać przesłany do architekta, a następnie scalony z całym projektem budynku. Na podstawie modelu geometrycznego zostaje sporządzona w sposób automatyczny dokumentacja projektowa.

RYS. 2. Schemat wymiany informacji za pomocą formatu IFC na przykładzie projektu więźby dachowej; rys.: archiwa autorów

RYS. 2. Schemat wymiany informacji za pomocą formatu IFC na przykładzie projektu więźby dachowej; rys.: archiwa autorów

Podsumowanie

Dzięki technologii BIM projektant korzystający z aktualnych narzędzi wspomagania projektowania może skupić uwagę na rozwiązaniach jakościowych. Automatyczne wykrywanie kolizji eliminuje wiele błędów występujących w trakcie realizacji obiektu, a możliwość wykorzystania informacji zawartych w plikach podczas eksploatacji budowli ułatwia zarządzanie nią.

Modele 3D w porównaniu z modelami 2D w lepszym stopniu odzwierciedlają rzeczywistość, a dzięki otwartym formatom wymiany danych (np. IFC) informacje wprowadzane do programów w trakcie projektowania nie są dublowane, co oszczędza czas i środki finansowe oraz przyczynia się do polepszenia jakości projektów.

Proces wdrażania technologii BIM trwa w wielu krajach już od kilku lat. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce, popularyzuje technologię BIM wśród studentów [10], dzięki czemu wiele wrocławskich biur projektowych wykorzystuje tę technologię.

Obecnie największym problemem wydaje się wykorzystanie współpracy międzybranżowej. Wiąże się to w dużej mierze ze zróżnicowanym poziomem implementacji technologii BIM w poszczególnych branżach uczestniczących w procesie budowlanym. Branża architektoniczna i konstrukcyjna wydają się gotowe do takiej współpracy, co pokazano na przykładzie zamieszczonym w artykule.

Literatura

  1. GCR, "Cost analysis of inadequate interoperability in the US capital facilities industry", Natl. Inst. Stand. Technol. NIST, 2004.
  2. C. Eastman, A. Others, "An Outline of the Building Description System. Research Report No. 50.", 1974.
  3. "BIM Handbook: A Guide to Building Inform Free Download", Free Textbook Haven.
  4. "Autodesk White Paper - autodesk_bim.pdf", strona internetowa: http://www.laiserin.com/features/bim/autodesk_bim.pdf.
  5. A/E/C Industry Alliance for Interoperability Links Building Industry Professions AT&T, Carrier Corp., Honeywell, Inc. and HOK Among Founding Members, Free Online Library”, strona interentowa: http://www.thefreelibrary.com/A%2FE%2FC+Industry+Alliance+for+Interoperability+Links+Building+Industry...-a016817760.
  6. "IFC4 Documentation", strona internetowa: http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/final/html/index.htm.
  7. K.Z. Chen, X.A. Feng, L. Ding, "Intelligent approaches for generating assembly drawings from 3-D computer models of mechanical products", "Computer-Aided Design", t. 34, nr 5/2002, s. 347-355.
  8. A. Monteiro, J. Poças Martins, "A survey on modeling guidelines for quantity takeoff-oriented BIM-based design", "Automation in Construction", t. 35/2013, s. 238–253.
  9. J.D. Manrique, M. Al-Hussein, A. Bouferguene, i R. Nasseri, "Automated generation of shop drawings in residential construction", "Automation in Construction", t. 55/2015, s. 15–24.
  10. K. Schabowicz, T. Gorzelańczyk, "Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Onduline Polska Sp. z o.o. Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe Płyta bitumiczna – wszechstronne i uniwersalne pokrycie dachowe

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością...

Płyty bitumiczne to jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów pokryciowych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wyróżniają się one nie tylko trwałością, ale również wszechstronnością zastosowań, która czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum projektów. Czym dokładnie są płyty bitumiczne i dlaczego warto rozważyć ich użycie?

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Paroc Panel System Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji Izolacja dachu skośnego – praktyczne wskazówki dla bezproblemowej eksploatacji

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie...

Projektując konstrukcję dachu skośnego, za nadrzędny cel należy obrać zapewnienie maksymalnej efektywności energetycznej oraz komfortu korzystania z poddasza. Biorąc pod uwagę rosnący nacisk na ograniczanie wpływu budynków na środowisko, odpowiedzialne zaplanowanie ocieplenia dachu wełną i zadbanie o odpowiedni przepływ powietrza staje się niezbędne. Oba aspekty mają bezpośredni wpływ na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, minimalizację strat ciepła oraz ochronę konstrukcji przed...

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych Innowacyjne rozwiązania do renowacji budynków zabytkowych

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie...

Budynki zabytkowe mają duży potencjał w zakresie termomodernizacji, jednak ich możliwości przeprowadzenia działań są ograniczone, ponieważ mogą podlegać ochronie konserwatorskiej. Dlatego przywrócenie obiektu zabytkowego do stanu z czasów jego świetności to zadanie dla profesjonalnych firm specjalizujących się w renowacji budynków. Eksperci dobiorą najlepsze technologie i produkty odpowiednie dla konkretnego budynku oraz warunków, z poszanowaniem walorów architektonicznych i historycznych.

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

Moris Dlaczego warto korzystać z hurtowni stali online?

Dlaczego warto korzystać z hurtowni stali online? Dlaczego warto korzystać z hurtowni stali online?

W biznesie czas to pieniądz. Nic dziwnego zatem, że firmy szukają sposobów na usprawnienie procesów zakupowych. Coraz częściej hurtownie stali online oferują szybką, efektywną i kosztowo optymalną alternatywę...

W biznesie czas to pieniądz. Nic dziwnego zatem, że firmy szukają sposobów na usprawnienie procesów zakupowych. Coraz częściej hurtownie stali online oferują szybką, efektywną i kosztowo optymalną alternatywę dla tradycyjnych metod zakupu stali, dostosowaną do potrzeb klientów biznesowych.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

New-House Robert Skulimowski Sp.k. Ceny materiałów budowlanych – jaka perspektywa do końca roku?

Ceny materiałów budowlanych – jaka perspektywa do końca roku? Ceny materiałów budowlanych – jaka perspektywa do końca roku?

Ze wzrostem kosztów materiałów budowlanych nieuchronnie wiąże się zwiększenie cen domów i mieszkań przez deweloperów, co ma na celu utrzymanie rentowności. W ubiegłym roku podwyżek nie brakowało, w wyniku...

Ze wzrostem kosztów materiałów budowlanych nieuchronnie wiąże się zwiększenie cen domów i mieszkań przez deweloperów, co ma na celu utrzymanie rentowności. W ubiegłym roku podwyżek nie brakowało, w wyniku czego potencjalni nabywcy nieruchomości mają prawo do niepokoju. Obecnie sytuacja wygląda bardzo podobnie, a w perspektywie najbliższych kilku miesięcy nie są prognozowane znaczące zmiany. W 2024 r. wciąż istnieją szanse na opłacalną budowę domu, przy czym warto zwrócić szczególną uwagę na jakość...

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Alchimica Polska Sp. z o.o. A może zielony dach?

A może zielony dach? A może zielony dach?

Chociaż zielone dachy nie są nowością, to z różnych powodów w naszym klimacie nie zdobyły zbyt wielu zwolenników. Na szczęście to się zmienia, ponieważ coraz więcej świadomych inwestorów poszukuje naturalnych,...

Chociaż zielone dachy nie są nowością, to z różnych powodów w naszym klimacie nie zdobyły zbyt wielu zwolenników. Na szczęście to się zmienia, ponieważ coraz więcej świadomych inwestorów poszukuje naturalnych, ale sprawdzonych rozwiązań.

Prokostal Ładziński Sp. z o.o. Twój balkon na świat

Twój balkon na świat Twój balkon na świat

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość...

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budynków wielolokalowych, dotyczącym poprawy komfortu życia oraz podniesienia standardu zamieszkiwania i większej swobody przestrzennej, stworzyliśmy możliwość rozbudowy lub dobudowy balkonu do budynków wyposażonych w tzw. portfenetry (tzw. drzwi balkonowe z balustradą) oraz loggie przez powiększenie balkonu.

Schomburg Polska Sp. z o.o. Niezawodne i bezpieczne systemy hydroizolacji

Niezawodne i bezpieczne systemy hydroizolacji Niezawodne i bezpieczne systemy hydroizolacji

Hydroizolacja jest kluczowym elementem w budownictwie, mającym na celu zapewnienie trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji. Wybór odpowiednich produktów do uszczelniania ma bezpośredni wpływ na jakość i...

Hydroizolacja jest kluczowym elementem w budownictwie, mającym na celu zapewnienie trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji. Wybór odpowiednich produktów do uszczelniania ma bezpośredni wpływ na jakość i efektywność prac budowlanych. W tym artykule przybliżymy najnowsze rozwiązania z serii AQUAFIN®, które wyróżniają się innowacyjnymi technologiami oraz doskonałymi właściwościami aplikacyjnymi.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Izolacje: INSULARIS PIANO zastąpi styropian?

Izolacje: INSULARIS PIANO zastąpi styropian? Izolacje: INSULARIS PIANO zastąpi styropian?

INSULARIS PIANO to dowód, że w budownictwie niemożliwe nie istnieje. Wykorzystując pianobeton z oferty Cemex, można szybciej i łatwiej wykonać izolację pod wylewkę podłogową oraz warstwę izolująco-wyrównującą...

INSULARIS PIANO to dowód, że w budownictwie niemożliwe nie istnieje. Wykorzystując pianobeton z oferty Cemex, można szybciej i łatwiej wykonać izolację pod wylewkę podłogową oraz warstwę izolująco-wyrównującą na dachach i stropach. Doskonałe parametry tej innowacyjnej mieszkanki sprawiają, że zarówno prace budowlane, jak i późniejsza eksploatacja budynku stają się bardziej komfortowe. INSULARIS PIANO to produkt sygnowany marką Vertua®, obejmującą rozwiązania Cemex dla zrównoważonego budownictwa.

Sferis Energooszczędne i dobre płyty grzewcze – czyli jakie?

Energooszczędne i dobre płyty grzewcze – czyli jakie? Energooszczędne i dobre płyty grzewcze – czyli jakie?

Wyposażanie nowego domu to czasochłonne zajęcie. Warto zadbać o praktyczne i trwałe sprzęty. W przypadku urządzeń elektrycznych niezwykle ważna jest także energooszczędność. Ten aspekt w końcu wpływa nie...

Wyposażanie nowego domu to czasochłonne zajęcie. Warto zadbać o praktyczne i trwałe sprzęty. W przypadku urządzeń elektrycznych niezwykle ważna jest także energooszczędność. Ten aspekt w końcu wpływa nie tylko na wysokość rachunków za prąd, ale również na środowisko naturalne. Dowiedz się, jak wybrać dobrą płytę grzewczą, która nie obciąży Twojego domowego budżetu!

MyBed Na co zwrócić uwagę podczas kupna łóżka? – Praktyczne porady

Na co zwrócić uwagę podczas kupna łóżka? – Praktyczne porady Na co zwrócić uwagę podczas kupna łóżka? – Praktyczne porady

Sen jest niezwykle istotną składową życia człowieka. To właśnie wtedy odpoczywamy po codziennych trudach, regenerując organizm, ale też walcząc z chorobami i infekcjami. Co więcej, na sen przeznaczamy...

Sen jest niezwykle istotną składową życia człowieka. To właśnie wtedy odpoczywamy po codziennych trudach, regenerując organizm, ale też walcząc z chorobami i infekcjami. Co więcej, na sen przeznaczamy znaczną część naszego istnienia, co liczone jest w dziesiątkach lat! Właśnie dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby łóżko charakteryzowało się pełną wygodą i pięknym wyglądem – dosłownie zapraszającym do zanurzenia się w pościeli.

Festool Polska Sp. z o. o. Festool rusza z akcją: Wyślij narzędzie na wakacje!

Festool rusza z akcją: Wyślij narzędzie na wakacje! Festool rusza z akcją: Wyślij narzędzie na wakacje!

Lato to czas wakacji nie tylko dla ludzi. Narzędzia również potrzebują odrobiny relaksu i przeglądu. Dlatego Festool Polska wprowadza promocję, która pozwoli sprzętom klientów na mały wakacyjny odpoczynek,...

Lato to czas wakacji nie tylko dla ludzi. Narzędzia również potrzebują odrobiny relaksu i przeglądu. Dlatego Festool Polska wprowadza promocję, która pozwoli sprzętom klientów na mały wakacyjny odpoczynek, z którego wrócą z upominkiem. Wakacyjna promocja z pewnością przyciągnie uwagę rzemieślników, profesjonalistów i majsterkowiczów. Od 1 lipca do 31 sierpnia każdy klient, który zleci płatną naprawę narzędzia w Centralnym Serwisie Festool, razem z naprawioną maszyną otrzyma okulary przeciwsłoneczne.

Ecovario Ocieplenie od wewnątrz bez ryzyka wilgoci i pleśni

Ocieplenie od wewnątrz bez ryzyka wilgoci i pleśni Ocieplenie od wewnątrz bez ryzyka wilgoci i pleśni

O sensowności ocieplania budynków nie trzeba nikogo przekonywać. Poprawa izolacyjności przegrody ściany i stropu wiąże się ściśle z oszczędnością energii, jaką musimy dostarczyć, by czuć się komfortowo...

O sensowności ocieplania budynków nie trzeba nikogo przekonywać. Poprawa izolacyjności przegrody ściany i stropu wiąże się ściśle z oszczędnością energii, jaką musimy dostarczyć, by czuć się komfortowo we własnym mieszkaniu lub domu. Raz zainwestowane pieniądze na izolację termiczną ścian przyniosą wymierne korzyści już od pierwszego sezonu grzewczego, a w przypadku dalszej odsprzedaży zapewnią wzrost wartości nieruchomości.

BIM ALLY Sp. z o. o. Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023 r.

Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023 r. Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023 r.

W dzisiejszych czasach marketing stał się jednym z najważniejszych narzędzi w promowaniu biznesu. Branża budowlana, która jeszcze kilka lat temu była dość konserwatywna w swoich podejściach do reklamy...

W dzisiejszych czasach marketing stał się jednym z najważniejszych narzędzi w promowaniu biznesu. Branża budowlana, która jeszcze kilka lat temu była dość konserwatywna w swoich podejściach do reklamy i promocji, obecnie w coraz większym stopniu korzysta z różnych form działań marketingowych. Jakie grupy docelowe są najistotniejsze według przedstawicieli firm produkujących materiały budowlane? Z jakich narzędzi do optymalizacji działań marketingowych korzystają? Jakie poparcie ma technologia BIM...

Materiały prasowe news Mieszkanie Plus – projektowanie i budowa lokali we Wrocławiu w 2021 r.

Mieszkanie Plus – projektowanie i budowa lokali we Wrocławiu w 2021 r. Mieszkanie Plus – projektowanie i budowa lokali we Wrocławiu w 2021 r.

Spółka PFR Nieruchomości już niebawem uruchomi budowę w stolicy Dolnego Śląska. Pierwsze wrocławskie mieszkania powstaną przy ul. Kolejowej. W projektowaniu znajduje się także osiedle w północnej części...

Spółka PFR Nieruchomości już niebawem uruchomi budowę w stolicy Dolnego Śląska. Pierwsze wrocławskie mieszkania powstaną przy ul. Kolejowej. W projektowaniu znajduje się także osiedle w północnej części miasta. Architekci opracowują dokumentację projektową dla 400 mieszkań w rejonie ulic Zatorskiej i Odolanowskiej.

Materiały prasowe news BIM Standard PL dla inwestorów

BIM Standard PL dla inwestorów BIM Standard PL dla inwestorów

Pod patronatem Polskiego Związku Pracowników Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich, przy udziale generalnych wykonawców, projektantów, ekspertów...

Pod patronatem Polskiego Związku Pracowników Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich, przy udziale generalnych wykonawców, projektantów, ekspertów Fundacji EccBIM oraz pracowników Urzędu Zamówień Publicznych powstała publikacja „BIM Standard PL”. Celem opracowania jest wsparcie inwestorów, w tym zamawiających publicznych, w efektywnym i skutecznym przygotowaniu i realizacji inwestycji zgodnie z metodyką BIM.

Materiały prasowe news Mieszkanie Plus: inwestycja w Warszawie realizowana w BIM

Mieszkanie Plus: inwestycja w Warszawie realizowana w BIM Mieszkanie Plus: inwestycja w Warszawie realizowana w BIM

Osiedle, które powstanie przy ul. Ratuszowej w Warszawie, będzie pierwszą inwestycją spółki PFR Nieruchomości projektowaną w technologii BIM.

Osiedle, które powstanie przy ul. Ratuszowej w Warszawie, będzie pierwszą inwestycją spółki PFR Nieruchomości projektowaną w technologii BIM.

Materiały prasowe news Nowe badanie użytkowników BIM w Polsce

Nowe badanie użytkowników BIM w Polsce Nowe badanie użytkowników BIM w Polsce

Aby dokładniej poznać potrzeby profesjonalistów poruszających się w środowisku BIM oraz pomóc im w doborze dopasowanych rozwiązań, Paroc i Foamglas, producenci izolacji budowlanych i technicznych wchodzące...

Aby dokładniej poznać potrzeby profesjonalistów poruszających się w środowisku BIM oraz pomóc im w doborze dopasowanych rozwiązań, Paroc i Foamglas, producenci izolacji budowlanych i technicznych wchodzące w skład rodziny Owens Corning, uruchomiły kompleksowe badanie internetowe.

Materiały prasowe news Cyfryzacja procesu budowlanego – ankieta dotycząca BIM

Cyfryzacja procesu budowlanego – ankieta dotycząca BIM Cyfryzacja procesu budowlanego – ankieta dotycząca BIM

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w ankiecie, której celem są konsultacje merytoryczne wzorów dokumentów BIM opracowywanych w ramach projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego” realizowanego przez...

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w ankiecie, której celem są konsultacje merytoryczne wzorów dokumentów BIM opracowywanych w ramach projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z PWC i wspieranego przez Komisję Europejską.

Materiały prasowe news Strefa Projektanta - nowe narzędzie od marki Isover

Strefa Projektanta - nowe narzędzie od marki Isover Strefa Projektanta - nowe narzędzie od marki Isover

Projektowanie przegród budynku ze względu na ich izolacyjność termiczną, akustyczną, bezpieczeństwo pożarowe i zrównoważone budownictwo jest ważnym elementem w prowadzeniu i realizacji inwestycji. Aby...

Projektowanie przegród budynku ze względu na ich izolacyjność termiczną, akustyczną, bezpieczeństwo pożarowe i zrównoważone budownictwo jest ważnym elementem w prowadzeniu i realizacji inwestycji. Aby wspierać ten proces, Isover oferuje narzędzia umożliwiające planowanie dociepleń budynków zgodnie z aktualnymi standardami budownictwa. Jednym z rozwiązań jest właśnie oddana do użytku Strefa Projektanta.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.