Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Skuteczność wtórnych hydroizolacji poziomych

wykonywanych metodą iniekcji chemicznej w murach ceglanych

| 2023-09-26
Skuteczność wtórnych hydroizolacji poziomych

Skuteczność wtórnych hydroizolacji poziomych

Przedmiotem książki jest poznanie zjawiska kapilarnego transportu wilgoci w przegrodach budowlanych oraz sposobów przeciwdziałania temu zjawisku, jak również analiza stosowanych dotychczas w kraju i na świecie metod oceny szeroko rozumianej skuteczności wtórnych izolacji poziomych wykonywanych w technologii iniekcji chemicznej. Celem książki natomiast jest zaproponowanie parametru pozwalającego ocenić i porównać skuteczność stosowanych środków iniekcyjnych.

Z zawilgoceniem ścian przyziemia (a co za tym idzie, ze szkodami przez zawilgocenie powodowanymi) spotykamy się często w budynkach zabytkowych, lecz niestety również w budynkach stosunkowo nowych. Problem ten jest następstwem kapilarnego podciągania wód gruntowych spowodowanego brakiem, uszkodzeniem lub technicznym zużyciem izolacji poziomej muru.

Kapilarna absorpcja i transport wilgoci determinowane są przez właściwości zwilżające wody w stosunku do materiału oraz przez strukturę i rozkład porów w materiale. Zachodzą one zatem – w przypadku materiałów hydrofilowych (kąt zwilżania przez wodę < 90°) – w porach o promieniu od 10-7 do 10-4 m, nazywanych też porami kapilarnymi.

Na przestrzeni lat wypracowano szereg różnorodnych metod wykonywania tzw. wtórnej izolacji poziomej w murze. W przypadku metod mechanicznych w istniejący mur wprowadza się materiał izolacyjny, dzięki czemu w przekroju muru powstaje całkowicie nieprzepuszczalna dla wody, trwała warstwa, zapewniając tym samym zahamowanie jej kapilarnego transportu. Metody chemiczne (iniekcyjne) bazują na technologii wprowadzania w mur płynu iniekcyjnego, dzięki czemu powstaje blokada oparta na mechanizmie zwężenia światła kapilar, hydrofobizacji, uszczelnienia kapilar lub oddziaływaniu kombinowanym.

Przedmiotem pracy było poznanie zjawiska kapilarnego transportu wilgoci w przegrodach budowlanych oraz sposobów przeciwdziałania temu zjawisku, jak również analiza stosowanych dotychczas w kraju i na świecie metod oceny szeroko rozumianej skuteczności wtórnych izolacji poziomych wykonywanych w technologii iniekcji chemicznej. Z kolei celem pracy stało się zaproponowanie parametru pozwalającego ocenić i porównać skuteczność stosowanych środków iniekcyjnych.

Skuteczność środków iniekcyjnych w oczywisty sposób weryfikowana jest przez zastosowania praktyczne. Kluczową rolę w długofalowej ocenie środków iniekcyjnych mają jednak badania prowadzone zarówno laboratoryjne, jak i in situ (czyli w rzeczywistych warunkach zastosowania).

Badania takie prowadzone są niemal od początku stosowania w budownictwie środków iniekcyjnych mających zapobiegać kapilarnemu zawilgacaniu przegród budowlanych. Obserwacji poddawany był wpływ preparatów iniekcyjnych bezpośrednio na stosowane w murach materiały budowlane (cegłę, kamień, zaprawę), na mury referencyjne (o zróżnicowanych rozmiarach), jak również prowadzono badania w warunkach rzeczywistych (na istniejących obiektach). W pracy opisano wybrane, przeprowadzone na przestrzeni kilkudziesięciu lat, w kraju i za granicą, badania dotyczące zastosowania i skuteczności metody odtwarzania poziomej izolacji przeciwwilgociowej muru w technologii iniekcji, w tym również badania własne autora.

W ramach pracy przeprowadzono badania absorpcji kapilarnej na niewielkich murkach referencyjnych, tj. próbkach składających się z sześciu cegieł ceramicznych ułożonych w trzy warstwy (na szerokość jednej cegły w obu kierunkach) i połączonych zaprawą wapienno-cementową. Próbki podzielono na grupy, a następnie zawilgocono – przy użyciu wody wodociągowej oraz roztworem mieszaniny soli – do dwóch stopni nasycenia (S=80% oraz 95%) oraz poddano iniekcji – metodą niskociśnieniową (przy zastosowaniu preparatu na bezie krzemianów i metylokrzemianów alkalicznych) oraz w technologii kremów iniekcyjnych (przy zastosowaniu dwóch typów kremu).

Badanie absorpcji prowadzono umieszczając próbki w pojemnikach z wodą w taki sposób, aby ciecz przez cały okres badania miała styczność jedynie z dolną powierzchnią oraz rejestrując zmianę masy próbki w czasie 24 godzin od zanurzenia. Po zakończeniu badania dla każdej z próbek obliczono wartości przyrostu masy na jednostkę powierzchni zanurzonej wodzie (po każdym ważeniu) oraz wykonano wykresy tej wielkości w funkcji pierwiastka z czasu zanurzenia w wodzie. Analogiczne badania wykonano dla dwóch rodzajów próbek referencyjnych, tj. nie poddanych iniekcji oraz zawierających powłokową hydroizolacje z mineralnej zaprawy uszczelniającej.

Z uwagi na zróżnicowany kształt wykresów absorpcji kapilarnej badanych próbek, zaproponowano wprowadzenie nowej wielkości, pozwalającej ocenić przebieg procesu absorpcji – synoptycznego współczynnika absorpcji kapilarnej sw. Natomiast w celu oceny skuteczności środków iniekcyjnych przeciwdziałających podciąganiu kapilarnemu wilgoci, zaproponowano wprowadzenie kolejnej nowej wielkości, czyli stopnia redukcji absorpcji kapilarnej Ra, uwzględniającej dwie wartości odniesienia, tj. średnie wartości synoptycznego współczynnika absorpcji kapilarnej próbek nie poddanych iniekcji oraz zawierających powłokową izolacje mineralną.

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły postawioną wcześniej tezę – zarówno stosowany środek iniekcyjny i sposób jego aplikacji, jak również stopień zawilgocenia i zasolenia przegrody mają istotny wpływ na skuteczność wykonania wtórnej hydroizolacji poziomej przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. Zaobserwowano również, że istotnym efektem wykonania w murze wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji jest nie tylko ograniczenie absorpcji, ale również zmiana jej dynamiki.

W związku z powyższym zaproponowano nową procedurę prowadzącą do ustalenia stopnia redukcji absorpcji kapilarnej, jako kryterium pozwalającego klasyfikować środki iniekcyjne pod kątem ich wpływu na zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci w przegrodach budowlanych.

Od Autora

W ramach niniejszej książki próbie weryfikacji poddana została następująca teza główna:

Na skuteczność zabiegu wykonywania wtórnej izolacji poziomej przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w technologii iniekcji wpływają stosowany środek iniekcyjny oraz sposób jego aplikacji, jak również zawilgocenie oraz zasolenie muru.

W celu udowodnienia hipotezy sformułowano trzy, odnoszące się do celu badania, tezy pomocnicze:

  • im wyższy stopień zawilgocenia, tym mniejsza skuteczność iniekcji chemicznej,
  • zasolenie przegrody obniża skuteczność technologii iniekcji,
  • technologie bezciśnieniowe pozwalają na uzyskanie jednorodnej przepony przecinającej podciąganie kapilarne.

Książka ma charakter studialno-doświadczalny, a jej struktura stanowi odzwierciedlenie przyjętego schematu analitycznego, mającego prowadzić do realizacji celu oraz rozwiązania problemu badawczego. 

Spis treści

Streszczenie
Wykaz najważniejszych oznaczeń
Wstęp
Wprowadzenie – cel i zakres pracy

1. Wilgotność materiałów i przegród budowlanych
1.1 Woda – informacje podstawowe i występowanie
1.2 Struktura materiałów budowlanych
1.3 Wilgotność materiałów budowlanych
1.4 Fazowe przemiany wilgoci w materiałach budowlanych
1.4.1 Sorpcja
1.4.2 Kondensacja objętościowa
1.4.3 Dyfuzja pary wodnej w materiałach porowatych
1.5 Transport wody w postaci ciekłej
1.5.1 Podciąganie kapilarne
1.5.2 Współczynnik absorpcji kapilarnej

2. Szkody wilgotnościowe w przyziemnej części budynku
2.1 Woda występująca w gruncie
2.2 Negatywne skutki zawilgocenia budynków
2.3 Zasolenie budynków

3. Ochrona budynku przed wilgocią podciąganą z gruntu
3.1 Ogólna koncepcja hydroizolacji wtórnych
3.2 Ochrona budynków przed kapilarnym transportem wilgoci z gruntu
3.3 Metody elektrofizyczne
3.4 Mechaniczne metody wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomej

4. Wtórne hydroizolacje poziome wykonywane w technologii iniekcji
4.1 Początki i rozwój metod iniekcyjnych
4.1.1 Metoda Politechniki Krakowskiej
4.1.2 Metoda elektroiniekcji (EI)
4.1.3 Metoda termoiniekcji
4.1.4 Iniekcja krystaliczna
4.1.5 Parafinowa iniekcja termohermetyczna
4.2 Technologia iniekcji – zasada działania
4.3 Nieorganiczne i organiczne związki krzemu
4.4 Preparaty iniekcyjne na bazie związków krzemu
4.5 Pozostałe środki iniekcyjne
4.6 Wykonywanie izolacji poziomej metodą iniekcji
4.7 Stosowane kryteria doboru środków iniekcyjnych
4.7.1 Metoda ITB
4.7.2 Metoda WTA
4.7.3 Metoda BuFAS
4.7.4 Metoda BBA
4.7.5 Metoda TU Delft
4.7.6 Metoda Dahlberg-Institut Wismar
5. Problem badawczy – geneza
5.1 Znaczenie hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej
5.2 Ocena skuteczności metod iniekcyjnych
5.2.1 Badania BAM
5.2.2 Alte Oper we Frankurcie
5.2.3 Badania Politechniki Krakowskiej
5.2.4 Badania IBF
5.2.5 Badania Politechniki Lubelskiej
5.2.6 Badania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
5.3 Badania własne autora (badania wstępne)
5.3.1 Penetracja preparatów iniekcyjnych w cegle ceramicznej
5.3.2 Wpływ środków iniekcyjnych na właściwości zaprawy murarskiej
5.3.3 Wysychanie muru oraz skuteczność iniekcji

6. Metoda badawcza
6.1 Cel i przedmiot badań
6.2 Metodyka badań
6.2.1 Przygotowanie i selekcja próbek
6.2.2 Zawilgocenie
6.2.3 Wykonanie iniekcji
6.2.4 Badanie absorpcji kapilarnej
6.3 Wyniki badań

7. Interpretacja wyników badań
7.1 Absorpcja kapilarna i jej redukcja
7.2 Iniekcja niskociśnieniowa
7.3 Krem iniekcyjny (emulsja o/w)
7.4 Krem iniekcyjny (emulsja w/o)

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia

Komentarze

Powiązane

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Podstawy teoretyczne i praktyka – wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej w 2023 r.

Podstawy teoretyczne i praktyka – wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej w 2023 r. Podstawy teoretyczne i praktyka – wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej w 2023 r.

Niniejszy poradnik to kompendium wiedzy praktycznej związanej z problematyką charakterystyki energetycznej budynków. Jest przeznaczony dla osób, które na co dzień sporządzają lub mają zamiar sporządzać...

Niniejszy poradnik to kompendium wiedzy praktycznej związanej z problematyką charakterystyki energetycznej budynków. Jest przeznaczony dla osób, które na co dzień sporządzają lub mają zamiar sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Opracowanie: Redakcja Detale projektowe dla architektów

Detale projektowe dla architektów Detale projektowe dla architektów

Książka ta skierowana jest przede wszystkim do odbiorcy posiadającego wiedzę ogólnobudowlaną na poziomie wyższego wykształcenia inżynierskiego. Została opracowana w przeświadczeniu, że szczegółowe detale...

Książka ta skierowana jest przede wszystkim do odbiorcy posiadającego wiedzę ogólnobudowlaną na poziomie wyższego wykształcenia inżynierskiego. Została opracowana w przeświadczeniu, że szczegółowe detale architektoniczno-budowlane mają bardzo duży wpływ na ostateczny wyraz architektoniczny budynków.

Opracowanie: Redakcja Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych

Przedmiotem niniejszego zeszytu są warunki techniczne wykonania i odbioru montażu okien i drzwi balkonowych w budynkach.

Przedmiotem niniejszego zeszytu są warunki techniczne wykonania i odbioru montażu okien i drzwi balkonowych w budynkach.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

Opracowanie: Redakcja Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6

Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6 Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji murowych.

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji murowych.

Opracowanie: Redakcja Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych

Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych

VADEMECUM PROJEKTANTA to kompleksowo ujęte kompendium wiedzy, zawierające podstawowe informacje i materiały pomocnicze związane z praktycznym stosowaniem Eurokodów dotyczących projektowania konstrukcji,...

VADEMECUM PROJEKTANTA to kompleksowo ujęte kompendium wiedzy, zawierające podstawowe informacje i materiały pomocnicze związane z praktycznym stosowaniem Eurokodów dotyczących projektowania konstrukcji, m.in. żelbetowych, stalowych, murowych i drewnianych, a także projektowania geotechnicznego.

Opracowanie: Redakcja Testy i zadania praktyczne, Egzamin zawodowy B.5, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Testy i zadania praktyczne, Egzamin zawodowy B.5, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Testy i zadania praktyczne, Egzamin zawodowy B.5, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

W publikacji zamieszczono 5 zestawów testowych przygotowujących do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację B.5 (Montaż systemów suchej zabudowy) w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych...

W publikacji zamieszczono 5 zestawów testowych przygotowujących do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację B.5 (Montaż systemów suchej zabudowy) w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Zeszyty projektanta: Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym

Zeszyty projektanta: Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym Zeszyty projektanta: Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym

Projektowanie przegród zewnętrznych budynku w standardzie energooszczędnym wymaga od projektanta znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych...

Projektowanie przegród zewnętrznych budynku w standardzie energooszczędnym wymaga od projektanta znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Trzecia część "Zeszytów projektanta" poświęcona jest przegrodom poziomym - dachom, stropodachom, podłogom oraz stropom.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Jak projektować ocieplenia elewacji budynków w kontekście bezpieczeństwa pożarowego?

Jak projektować ocieplenia elewacji budynków w kontekście bezpieczeństwa pożarowego? Jak projektować ocieplenia elewacji budynków w kontekście bezpieczeństwa pożarowego?

Poznaj zasady projektowania ocieplenia elewacji budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Do kogo skierowane są wytyczne?

Poznaj zasady projektowania ocieplenia elewacji budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Do kogo skierowane są wytyczne?

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Hydroizolacje w budownictwie – projektowanie i wykonawstwo

Hydroizolacje w budownictwie – projektowanie i wykonawstwo Hydroizolacje w budownictwie – projektowanie i wykonawstwo

Poradnik Macieja Rokiela „Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo.” to już trzecie – poszerzone wydanie publikacji. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat materiałów i technologii...

Poradnik Macieja Rokiela „Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo.” to już trzecie – poszerzone wydanie publikacji. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat materiałów i technologii hydroizolacyjnych i obejmuje ponad 1000 stron najnowszych informacji z tej dziedziny.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Jak samodzielnie zbudować drewniany dom – instrukcja montażu

Jak samodzielnie zbudować drewniany dom – instrukcja montażu Jak samodzielnie zbudować drewniany dom – instrukcja montażu

Jak zbudować niewielki budynek mieszkalny z drewna? Zobacz pomocne informacje i fachowe porady.

Jak zbudować niewielki budynek mieszkalny z drewna? Zobacz pomocne informacje i fachowe porady.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków

Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków

Publikacja "Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków” jest skierowana do inżynierów i ekspertów z branży budownictwa, a także studentów kierunków budownictwo i architektury.

Publikacja "Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków” jest skierowana do inżynierów i ekspertów z branży budownictwa, a także studentów kierunków budownictwo i architektury.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Projektowanie konstrukcji z betonu - warunki pożarowe według Eurokodu 2

Projektowanie konstrukcji z betonu - warunki pożarowe według Eurokodu 2 Projektowanie konstrukcji z betonu - warunki pożarowe według Eurokodu 2

W książce omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych...

W książce omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji żelbetowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli

Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą liczbę problemów...

Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią te powodowane przez wilgoć.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Roboty wykończeniowe - prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych

Roboty wykończeniowe - prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych Roboty wykończeniowe - prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych

Publikacja zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wykonanych z prefabrykowanych zestawów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków, zwanych również elewacjami veture. Ściany przewidziane...

Publikacja zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wykonanych z prefabrykowanych zestawów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków, zwanych również elewacjami veture. Ściany przewidziane do ocieplania mogą być wykonane z elementów murowych (ceramicznych, silikatowych, z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, kamienia naturalnego) lub z betonu (z elementów prefabrykowanych lub wylewanych na budowie). Opracowanie nie dotyczy ścian wykonanych z drewna lub metali.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Prawo zamówień publicznych - kosztorysowanie robót budowlanych

Prawo zamówień publicznych - kosztorysowanie robót budowlanych Prawo zamówień publicznych - kosztorysowanie robót budowlanych

W publikacji zawarto m.in. ujednolicony tekst ustawy - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) obowiązującej do 31 grudnia 2020 r. oraz nową ustawę - Prawo zamówień publicznych (DzU...

W publikacji zawarto m.in. ujednolicony tekst ustawy - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) obowiązującej do 31 grudnia 2020 r. oraz nową ustawę - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r. poz. 2019) wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych

Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych

Publikacja omawia m.in.: zjawisko wybuchu i jego oddziaływanie w podstawowych ośrodkach, techniki inicjowania wybuchu ładunków MW, zasady realizacji robót strzałowych w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem...

Publikacja omawia m.in.: zjawisko wybuchu i jego oddziaływanie w podstawowych ośrodkach, techniki inicjowania wybuchu ładunków MW, zasady realizacji robót strzałowych w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem rozbiórki budynków, obiektów komunikacyjnych, wież i kominów, zasady realizacji robót strzałowych w gruntach, rodzaje zagrożeń i sposoby ich ograniczenia.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Diagnostyka obiektów budowlanych

Diagnostyka obiektów budowlanych Diagnostyka obiektów budowlanych

W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy, analizy i wnioski dotyczące metod wykonywania ekspertyz, przeprowadzania diagnostyk i ocen wybranych typów obiektów budowlanych.

W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy, analizy i wnioski dotyczące metod wykonywania ekspertyz, przeprowadzania diagnostyk i ocen wybranych typów obiektów budowlanych.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe – podstawy diagnostyki

Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe – podstawy diagnostyki Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe – podstawy diagnostyki

Przedmiotem monografii są konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe (kominy żelbetowe i murowane, wieże telekomunikacyjne, wieże antenowe, widokowe itp.). Z jednej strony są to obiekty budowlane, z drugiej...

Przedmiotem monografii są konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe (kominy żelbetowe i murowane, wieże telekomunikacyjne, wieże antenowe, widokowe itp.). Z jednej strony są to obiekty budowlane, z drugiej zaś mogą pełnić funkcje urządzeń technologicznych o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania zakładów przemysłowych i elektrowni (np. kominy przemysłowe).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany

Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany

Oficyna Wydawnicza Polcen prezentuje kolejne wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany na dzień 1 sierpnia 2023 r. wg stanu prawnego na dzień 15 lipca 2023...

Oficyna Wydawnicza Polcen prezentuje kolejne wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – najnowsze zmiany na dzień 1 sierpnia 2023 r. wg stanu prawnego na dzień 15 lipca 2023 r.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem – zmiany od 1 kwietnia 2024 r.

Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem – zmiany od 1 kwietnia 2024 r. Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem – zmiany od 1 kwietnia 2024 r.

Zobacz zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dla budynków z omówieniem. Zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2024 r.

Zobacz zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dla budynków z omówieniem. Zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2024 r.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2024

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2024 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2024

Poradnik jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Atutem książki jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany...

Poradnik jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Atutem książki jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką), które weszły w życie 1 kwietnia 2024 r.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Uprawnienia budowlane 2021

Uprawnienia budowlane 2021 Uprawnienia budowlane 2021

Poradnik to najlepsze źródło informacji niezbędnych do właściwego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń z komentarzem przepisów prawnych,...

Poradnik to najlepsze źródło informacji niezbędnych do właściwego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń z komentarzem przepisów prawnych, których znajomość wymagana jest na egzaminie.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Roboty wykończeniowe – podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Roboty wykończeniowe – podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Roboty wykończeniowe – podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z montażem podłóg zewnętrznych z desek kompozytowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z montażem podłóg zewnętrznych z desek kompozytowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.