Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Stan techniczny dróg krajowych w 2022 r. – raport GDDKiA

Materiały prasowe | 2023-12-07
Stan techniczny dróg krajowych w 2022 r., fot. Pixabay

Stan techniczny dróg krajowych w 2022 r., fot. Pixabay

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała raport o stanie technicznym dróg krajowych w ubiegłym roku. Zamieszcza w nim szczegółowe dane dotyczące stanu nawierzchni, m.in. w zakresie aspektów mających bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zobacz także

Materiały prasowe news Drogowcy z Politechniki Białostockiej pracują nad redukcją hałasu drogowego

Drogowcy z Politechniki Białostockiej pracują nad redukcją hałasu drogowego Drogowcy z Politechniki Białostockiej pracują nad redukcją hałasu drogowego

Zespół drogowców z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej bada wpływ rodzaju nawierzchni drogowej na klimat akustyczny w otoczeniu dróg. To element projektu badawczego „Innowacyjne...

Zespół drogowców z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej bada wpływ rodzaju nawierzchni drogowej na klimat akustyczny w otoczeniu dróg. To element projektu badawczego „Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania – INREH”, realizowanego przez konsorcjum pięciu uczelni, finansowanego ze środków NCBiR i GDDKiA.

Materiały prasowe news Dodatkowy 1 mld zł na remonty dróg powiatowych i gminnych

Dodatkowy 1 mld zł na remonty dróg powiatowych i gminnych Dodatkowy 1 mld zł na remonty dróg powiatowych i gminnych

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań remontowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskały dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze wniosków na 2023 rok....

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań remontowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskały dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze wniosków na 2023 rok. To dodatkowe środki, przeznaczone wyłącznie na remont dróg lokalnych, dzięki którym rządowe wsparcie uzyskają 1463 zadania, w tym 421 powiatowych i 1042 gminne.

Materiały prasowe news Budimex i Lafrentz Polska nawiązały współpracę z Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu

Budimex i Lafrentz Polska nawiązały współpracę z Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu Budimex i Lafrentz Polska nawiązały współpracę z Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu

Firma budowlana Budimex oraz Lafrentz Polska, przedsiębiorstwo projektujące i zarządzające inwestycjami budowlanymi, z rozpoczęły współpracę z Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu. Uczniowie...

Firma budowlana Budimex oraz Lafrentz Polska, przedsiębiorstwo projektujące i zarządzające inwestycjami budowlanymi, z rozpoczęły współpracę z Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu. Uczniowie zyskają dzięki temu rozszerzony program praktyk, mający na celu wspieranie i rozwijanie młodych talentów w dziedzinie projektowania, geodezji i budownictwa.

W 2022 r. udostępniliśmy do ruchu 322 km nowych dróg. W kolejnym roku zakres ten wyniósł prawie 270 km. Pozwoliło to ułatwić podróż oraz zwiększyć bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkownikom. Obecnie korzystamy z ponad 5115 km dróg szybkiego ruchu, a czego blisko 1850 km to autostrady, a ponad 3265 km – drogi ekspresowe.

Wszystkie nowo wybudowane drogi podlegają gwarancji, udzielanej odrębnie dla każdego asortymentu i w zależności od jego rodzaju może być różna. Długość gwarancji określona jest w umowie. Nawierzchnie dróg krajowych najczęściej objęte są 5-letnią gwarancją. W zależności od ujawnionych wad i wykonanych napraw gwarancyjnych, okres gwarancji może się wydłużyć.

Jak i po co powstaje raport?

Raport opracowywany jest na podstawie wyników pomiarów cech techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni realizowanych zgodnie z Wytycznymi Systemu diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi oraz informacji dodatkowych opracowanych w Oddziałach GDDKiA.

W ramach corocznie wykonywanych przez GDDKiA badań stanu nawierzchni, gromadzone są m.in. dane o następujących parametrach techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni:

 • wskaźniku ugięć nawierzchni UP (dane pozwalające określić pozostałą trwałość konstrukcji nawierzchni; pomiary wykonywane są w zakresie niezbędnym do określenia technologii robót naprawczych),
 • wskaźniku krzywizny ugięcia nawierzchni SCIP (dane pozwalające określić trwałość pakietu warstw asfaltowych nawierzchni; pomiary wykonywane są w zakresie niezbędnym do określenia technologii robót naprawczych),
 • wskaźniku stanu spękań (pozwalającym uzyskać wstępne informacje dotyczące utraty nośności),
 • równości podłużnej,
 • równości poprzecznej (głębokości kolein),
 • wskaźniku stanu powierzchni,
 • właściwościach przeciwpoślizgowych (współczynniku tarcia),
 • makroteksturze (parametr pomocniczy).

Każdy z tych parametrów kwalifikowany jest według klas, w czterostopniowej skali oznaczanej A, B, C oraz D.  Po przetworzeniu danych pomiarowych poszczególnych parametrów, następuje kwalifikacja odcinków nawierzchni do następujących klas:

 • Klasa A – odcinek o nawierzchni w stanie dobrym,
 • Klasa B – odcinek o nawierzchni w stanie zadowalającym,
 • Klasa C – odcinek o nawierzchni w stanie niezadowalającym,
 • Klasa D – odcinek o nawierzchni w stanie złym.

Zagregowane wyniki stanu technicznego nawierzchni z poszczególnych odcinków służą do wyznaczania oceny stanu nawierzchni jezdni, tj. wyznaczenia trzech poziomów decyzyjnych:

 • Poziom pożądany – obejmuje dwie klasy stanu nawierzchni: klasę A, która oznacza nawierzchnię w stanie dobrym oraz klasę B, która oznacza nawierzchnię w stanie zadowalającym;
 • Poziom ostrzegawczy – obejmuje klasę C;
 • Poziom krytyczny – obejmuje klasę D.

Zagregowana ocena stanu może być wyznaczana na dwóch zakresach, jako:

 1. Ogólna ocena stanu (OOS),
 2. Użytkowa ocena stanu (UOS).

Zakres ogólnej oceny, uwzględnia wszystkie parametry stanu technicznego nawierzchni i opisuje kompleksowe potrzeby remontowe.

W zakresie użytkowej oceny brane są pod uwagę parametry stanu technicznego nawierzchni z wyłączeniem parametrów UP i SCIP, czyli wszystkie parametry wpływające na komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd).

Pomiary wykonywane są własnymi siłami Wydziałów Technologii GDDKiA. Do badań wykorzystywane są następujące specjalistyczne urządzenia pomiarowe:

 • profilografy laserowe, do pomiarów równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni;
 • ugięciomierze dynamiczne, do pomiarów ugięć konstrukcji nawierzchni;
 • system pomiarowy LCMS, do identyfikacji i oceny spękań oraz stanu powierzchni;
 • zestawy SRT-3, TWO i ViaFriction, do pomiarów właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni (szorstkości).

Wspólnym mianownikiem do którego odnoszone są wyniki statystyczne stanu technicznego dróg na trzech poziomach decyzyjnych, jest długość sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA w rozwinięciu na jezdnię w danym roku. Licznikiem są długości odcinków dróg w stanie pożądanym, niezadowalającym i krytycznym, które ulegają zmianie w zależności od degradacji nawierzchni.

Celem wykonania diagnostyki stanu nawierzchni, czyli pomiarów i badań cech techniczno-eksploatacyjnych, jest pozyskanie danych umożliwiających dokonanie oceny stanu drogi, wymaganego prawem.

Zamieszczone w raporcie informacje dotyczą sieci dróg krajowych na koniec 2022 r., zarządzanych przez:

 • GDDKiA, o długości 17 792 km (22 721 km w rozwinięciu na jedną jezdnię),
 • koncesjonariuszy płatnych odcinków autostrad (na A1, A2 i A4) o łącznej długości 472 km (940 km w rozwinięciu na jedną jezdnię).

Wielkość zmiany długości ocenianych odcinków dróg w stosunku do roku 2021, która to wówczas wynosiła 22 564 km w rozwinięciu na jezdnię, wynika ze zmian sieci w związku z nowymi odcinkami dróg oddawanymi do użytku, jak również długościami odcinków dróg przekazywanymi do innych zarządców.

Zamieszczone w raporcie informacje dotyczą sieci dróg krajowych, wg stanu na koniec 2022 r., zarządzanych przez GDDKiA oraz koncesjonariuszy.

Raport nie obejmuje odcinków dróg krajowych, którymi nie zarządza GDDKiA, czyli tych  przebiegających przez duże i średnie miasta w Polsce, które są powiatami grodzkimi, czyli miastami na prawach powiatu. Przypomnijmy, że w tych miastach tylko drogi ekspresowe (klasy S) i autostrady (klasy A) są administrowane przez GDDKiA, a wszystkie pozostałe drogi są zarządzane przez samorząd.

Zebrane dane pozwalają nam określić:

 • stopień zużycia nawierzchni, czyli pozostałą trwałość konstrukcji nawierzchni, m.in. poprzez wskaźnik ugięć czy też krzywizny ugięcia nawierzchni,
 • wstępne informacje dotyczące utraty nośności poprzez wskaźnik stanu spękań nawierzchni,
 • równości podłużnej,
 • występujące na jedni koleiny, czyli równość poprzeczną,
 • wskaźnik stanu powierzchni,
 • przyczepność pojazdów do nawierzchni (szorstkość nawierzchni), czyli właściwości przeciwpoślizgowe poprzez współczynnik tarcia.

Zmiany stanu technicznego nawierzchni dróg krajowych

Raport jest cennym źródłem informacji dla nas jako zarządcy drogi, a także dla użytkowników dróg. Porównując dane z początku XXI wieku, możemy powiedzieć o znaczącej poprawie, z pewnymi wahaniami i to pomimo rosnącego ruchu pojazdów.

W 2001 r. w 3 stopniowej skali ocen, w stanie dobrym (najwyższym) mieliśmy zaledwie 28,5 proc. dróg krajowych, w niezadowalającym 37,5 proc., a w najgorszym stanie złym 34 proc. Na koniec 2022 r. było to odpowiednio: w stanie dobrym 59,4 proc., niezadowalającym 24,7 proc., a w stanie złym 14,7 proc. Natomiast na ok. 1,2 proc. długości dróg krajowych trwały remonty lub roboty budowlane, po zakończeniu których następuje poprawa ich stanu.

Ogólna ocena stanu technicznego nawierzchni sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA na koniec 2001 roku

Ogólna ocena stanu technicznego nawierzchni sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA na koniec 2022 roku

Osiągnięcie 100 proc. nawierzchni w stanie dobrym jest niemożliwe. Wynika to z naturalnego procesu, jakim jest cykl życia drogi, czyli stopniowego zużywania się, od samego początku oddania do użytkowania nowych odcinków oraz w trakcie ich eksploatacji. Stan, w którym 100 proc. dróg miałby ocenę dobrą, oznaczał by, że wszystkie odcinki dróg krajowych zostały zbudowane w jednym czasie oraz są nowe lub mają maksymalnie kilka lat.

W rzeczywistości jednak tak nie jest i choć konstrukcje nawierzchni wykonywane w technologii asfaltowej oraz betonowej mają obecnie taki sam 30-letni czas trwałości, to wymagają regularnych remontów. W nawierzchniach asfaltowych co 12–15 lat wymieniana jest powierzchnia, po której jeżdżą pojazdy, czyli warstwa ścieralna (w zależności od stopnia degradacji wymiany wymaga także częściowo warstwa wiążąca). W przypadku nawierzchni betonowych naprawiane są jej fragmenty, czyli poszczególne płyty oraz wymieniane są wypełnienia szczelin dylatacyjnych.

Ocena użytkowników dróg

W raporcie przedstawione są również dane z użytkowej oceny stanu technicznego, czyli parametrów wpływających na komfort jazdy, takich jak równość nawierzchni i warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. współczynnik tarcia, odpowiadający za przyczepność kół pojazdów do nawierzchni (szorstkość nawierzchni). Z badań wynika, że są one lepsze niż ogólna ocena stanu technicznego.

Parametry równości podłużnej i poprzecznej (koleiny) określane są w przepisach techniczno-budowlanych jako komfort jazdy. Wpływają one bezpośrednio na odczucia kierujących pojazdami, np. w postaci podskakiwania pojazdów w trakcie jazdy czy też najechania na koleinę zwłaszcza wypełnioną wodą podczas opadów atmosferycznych.

Parametr właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni (szorstkości) wpływa natomiast na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników dróg, np. w zakresie długości drogi hamowania.

W zakresie użytkowej oceny stanu technicznego, w 2022 r. na drogach zarządzanych przez GDDKiA zanotowano 63,7 proc. w dobrym stanie, 26,2 proc. na poziomie ostrzegawczym, a tylko 8,9 proc. w stanie złym. Przy czym tylko odcinki w stanie złym wymagają niezwłocznych zabiegów naprawczych lub odpowiedniego ich oznakowania.

Drogi na poziomie ostrzegawczym natomiast potrzebują zaplanowania odpowiednich zabiegów, tak aby można je było naprawić przed pogorszeniem stanu technicznego. Jest to informacja kluczowa dla zarządcy drogi, ponieważ pozwala na zmniejszenie ilości dróg w najgorszym stanie technicznym, poprzez niedopuszczanie do ich nadmiernej degradacji.

Zadaniem raportu jest (coroczne) przedstawienie stanu technicznego użytkowanej sieci nawierzchni dróg krajowych, w tym wskazywanie zagrożeń, wynikających z tego stanu a mających m.in. bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dane wykorzystywane są m.in. do planowana remontów odcinków dróg, opracowywania Wniosku o Dofinansowanie (WoD) do CUPT.

Plan remontów na lata 2024–2025

Efektem prowadzonej oceny stanu technicznego jest lista odcinków dróg, jakie w najbliższych dwóch latach powinny przejść remonty. Lista uwzględnia odcinki autostrad, dróg ekspresowych oraz pozostałych dróg krajowych.

Remonty planowane są na najstarszych odcinkach dróg, m.in: na jezdni A2 od granicy woj. wielkopolskiego i łódzkiego do węzła Emilia oraz sąsiedniej jezdni pomiędzy węzłem Emilia i Chrząstowem oraz Białą Górą i granicą woj., obu jezdni A4 pomiędzy Zgorzelcem a Krzywą, fragmentach S7 w woj. pomorskim i małopolskim, kilku odcinkach S8 w woj. dolnośląskim i mazowieckim, fragmentach S10 w woj. zachodniopomorskim i DK10 w wielkopolskim, a także S52 w woj. śląskim.

Przy remontach odcinków z nawierzchnią bitumiczną chcemy wykorzystać destrukt powstały w wyniku frezowania dotychczasowej nawierzchni i ponownie, po odpowiednim przetworzeniu, wbudować w drogę. Takie działanie to jedna z podstaw realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w branży drogowej.

Źródło: GDDKiA

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Posadzki w sklepach z zabawkami i strefach dla dzieci – inspiracje projektowe

Posadzki w sklepach z zabawkami i strefach dla dzieci – inspiracje projektowe Posadzki w sklepach z zabawkami i strefach dla dzieci – inspiracje projektowe

Sklepy z prezentami dla najmłodszych i sale zabaw dla dzieci należą do miejsc często odwiedzanych podczas przedświątecznych zakupów. Tego typu placówki są projektowane z dużym rozmachem, w sposób pobudzający...

Sklepy z prezentami dla najmłodszych i sale zabaw dla dzieci należą do miejsc często odwiedzanych podczas przedświątecznych zakupów. Tego typu placówki są projektowane z dużym rozmachem, w sposób pobudzający wyobraźnię maluchów. Wielobarwne posadzki żywiczne stanowią integralną część ich wnętrz, a nowoczesne materiały i technologie oferowane przez markę Flowcrete pozwalają realizować nawet najśmielsze pomysły. Oto inspirujące przykłady z całego świata!

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych w listopadzie 2023 r.

Ceny materiałów budowlanych w listopadzie 2023 r. Ceny materiałów budowlanych w listopadzie 2023 r.

Grupa PSB Handel obserwuje ceny materiałów dla budownictwa. W których grupach produktowych ceny wzrosły, a w jakich spadły?

Grupa PSB Handel obserwuje ceny materiałów dla budownictwa. W których grupach produktowych ceny wzrosły, a w jakich spadły?

Materiały prasowe news 193 sklepy sieci Bricomarché w Polsce

193 sklepy sieci Bricomarché w Polsce 193 sklepy sieci Bricomarché w Polsce

Bricomarché kończy rok otwarciem 193. punktu w Polsce. Nowy sklep otworzył się 13 grudnia br. w Lesku (woj. podkarpackie). Supermarket jest pierwszą placówką sieci supermarketów typu „dom i ogród” w tej...

Bricomarché kończy rok otwarciem 193. punktu w Polsce. Nowy sklep otworzył się 13 grudnia br. w Lesku (woj. podkarpackie). Supermarket jest pierwszą placówką sieci supermarketów typu „dom i ogród” w tej miejscowości.

Materiały prasowe news Budownictwo społeczne tanie w eksploatacji

Budownictwo społeczne tanie w eksploatacji Budownictwo społeczne tanie w eksploatacji

W Mysłowicach stanął inteligentny budynek komunalny z 29 mieszkaniami o powierzchni od 45 do 68 m2. Obiekt powstał w technologii modułowej 3D, a montaż 56 modułów trwał zaledwie trzy i pół tygodnia. Budynek,...

W Mysłowicach stanął inteligentny budynek komunalny z 29 mieszkaniami o powierzchni od 45 do 68 m2. Obiekt powstał w technologii modułowej 3D, a montaż 56 modułów trwał zaledwie trzy i pół tygodnia. Budynek, obecnie w fazie testów, jest zeroemisyjny, wyposażony w najnowocześniejsze technologie, i produkuje więcej energii niż sam zużywa.

Materiały prasowe news Dariusz Klimczak ministrem infrastruktury

Dariusz Klimczak ministrem infrastruktury Dariusz Klimczak ministrem infrastruktury

13 grudnia 2023 r. Dariusz Klimczak objął funkcję ministra infrastruktury, składając przysięgę przed Prezydentem RP.

13 grudnia 2023 r. Dariusz Klimczak objął funkcję ministra infrastruktury, składając przysięgę przed Prezydentem RP.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news MONTERIADA 2024 na targach BUDMA

MONTERIADA 2024 na targach BUDMA MONTERIADA 2024 na targach BUDMA

Ponad 15 godzin pokazów dobrego montażu na żywo, 9 stoisk eksperckich, wystawa zamontowanych produktów, konferencja prasowa i setki rozmów z ekspertami – tak wyglądała w pigułce MONTERIADA 2024. Wydarzenie...

Ponad 15 godzin pokazów dobrego montażu na żywo, 9 stoisk eksperckich, wystawa zamontowanych produktów, konferencja prasowa i setki rozmów z ekspertami – tak wyglądała w pigułce MONTERIADA 2024. Wydarzenie zorganizowane przez Związek POiD oraz Partnerów promowało nowoczesne rozwiązania do budowy i termomodernizacji domu.

Materiały prasowe news Ekrany akustyczne ze śmigieł zużytych turbin wiatrowych

Ekrany akustyczne ze śmigieł zużytych turbin wiatrowych Ekrany akustyczne ze śmigieł zużytych turbin wiatrowych

Naukowcy z Politechniki Białostockiej opracowują innowacyjne ekrany akustyczne. Mają być wykonane z łopat turbin wiatrowych, jakie zalegają na wysypiskach odpadów w rejonach farm wiatrowych, szczególnie...

Naukowcy z Politechniki Białostockiej opracowują innowacyjne ekrany akustyczne. Mają być wykonane z łopat turbin wiatrowych, jakie zalegają na wysypiskach odpadów w rejonach farm wiatrowych, szczególnie w zachodniej Polsce.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2024

Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2024 Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2024

Zakończyła się 32. edycja targów BUDMA. Przez cztery dni, od 30 stycznia do 2 lutego br, w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich swoje produkty, technologie i usługi prezentowało około 650 firm...

Zakończyła się 32. edycja targów BUDMA. Przez cztery dni, od 30 stycznia do 2 lutego br, w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich swoje produkty, technologie i usługi prezentowało około 650 firm z 25 krajów. Zwiedzający mogli zobaczyć nowości z branży budowlanej, premiery rynkowe, a także wziąć udział w wielu konferencjach i prelekcjach.

Materiały prasowe news Działania SIPUR w II połowie 2023 r.

Działania SIPUR w II połowie 2023 r. Działania SIPUR w II połowie 2023 r.

W drugiej części ubiegłego roku przedstawiciele Związku „SIPUR” wspierali organizację wielu konferencji o tematyce budowlanej, uczestniczyli też w ważnych wydarzeniach branżowych oraz warsztatach tematycznych.

W drugiej części ubiegłego roku przedstawiciele Związku „SIPUR” wspierali organizację wielu konferencji o tematyce budowlanej, uczestniczyli też w ważnych wydarzeniach branżowych oraz warsztatach tematycznych.

Materiały prasowe news Rośnie wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce

Rośnie wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce Rośnie wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce

Zyskujące na popularności technologie prefabrykacji budynków oraz bogata oferta rozwiązań materiałowych, a z drugiej strony rosnące ceny surowców oraz siły roboczej sprawiły, że w ciągu zaledwie dwóch...

Zyskujące na popularności technologie prefabrykacji budynków oraz bogata oferta rozwiązań materiałowych, a z drugiej strony rosnące ceny surowców oraz siły roboczej sprawiły, że w ciągu zaledwie dwóch lat wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce wzrosła o blisko połowę. Istotny wkład w rozwój branży ma sprzedaż zagraniczna, która w minionych latach odpowiadała za ponad jedną trzecią przychodów producentów. Pomimo przejściowego spowolnienia, perspektywy dla budownictwa modułowego do 2029 r. pozostają...

Materiały prasowe news Koniunktura w budownictwie – grudzień 2023 r.

Koniunktura w budownictwie – grudzień 2023 r. Koniunktura w budownictwie – grudzień 2023 r.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 13,2 (przed miesiącem minus 10,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 7,4% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 20,5%...

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 13,2 (przed miesiącem minus 10,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 7,4% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 20,5% (przed miesiącem odpowiednio 8,2% i 18,4%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Materiały prasowe news Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–listopad 2023 r.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–listopad 2023 r. Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–listopad 2023 r.

W okresie styczeń–listopad 2023 r. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym...

W okresie styczeń–listopad 2023 r. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba rozpoczętych budów.

Materiały prasowe news Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2023 r.

Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2023 r. Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2023 r.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w listopadzie 2023 r. była wyższa o 3,9% w porównaniu...

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w listopadzie 2023 r. była wyższa o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 4%) oraz wyższa o 3,1% w stosunku do października br. roku (przed rokiem wzrost o 9%).

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych w grudniu oraz na koniec 2023 r.

Ceny materiałów budowlanych w grudniu oraz na koniec 2023 r. Ceny materiałów budowlanych w grudniu oraz na koniec 2023 r.

Grupa PSB Handel analizuje zmiany cen wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu. Jak kształtowały się ceny w poszczególnych grupach produktowych?

Grupa PSB Handel analizuje zmiany cen wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu. Jak kształtowały się ceny w poszczególnych grupach produktowych?

Materiały prasowe news Działania deweloperów mieszkaniowych w Polsce

Działania deweloperów mieszkaniowych w Polsce Działania deweloperów mieszkaniowych w Polsce

Bardzo dynamiczna sytuacja na rynku mieszkaniowym w 2023 r. skłaniała deweloperów do szybkiego reagowania. Analiza ich strategii wykonana przez firmę Spectis na potrzeby raportu „Deweloperzy mieszkaniowi...

Bardzo dynamiczna sytuacja na rynku mieszkaniowym w 2023 r. skłaniała deweloperów do szybkiego reagowania. Analiza ich strategii wykonana przez firmę Spectis na potrzeby raportu „Deweloperzy mieszkaniowi w Polsce 2024–2029” wskazuje jednak, że mimo poprawy sytuacji i dużych możliwości firmy deweloperskie pozostały ostrożne w swoich decyzjach biznesowych.

Materiały prasowe news Prawie 90% Polaków za budową elektrowni jądrowych

Prawie 90% Polaków za budową elektrowni jądrowych Prawie 90% Polaków za budową elektrowni jądrowych

Niemal 90% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2023 r. Jednocześnie prawie 77% badanych zgodziłoby...

Niemal 90% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2023 r. Jednocześnie prawie 77% badanych zgodziłoby się, aby taka elektrownia powstała w ich okolicy. Podobne badania są realizowane od 2012 r.

Materiały prasowe news Większość mieszkańców Krakowa popiera Strefę Czystego Transportu

Większość mieszkańców Krakowa popiera Strefę Czystego Transportu Większość mieszkańców Krakowa popiera Strefę Czystego Transportu

Z badań społecznych zleconych przez Krakowski Alarm Smogowy wynika, że większość mieszkańców Krakowa nie wie, jak będzie wyglądać Strefa Czystego Transportu w mieście. Wiele osób spodziewa się ostrzejszych...

Z badań społecznych zleconych przez Krakowski Alarm Smogowy wynika, że większość mieszkańców Krakowa nie wie, jak będzie wyglądać Strefa Czystego Transportu w mieście. Wiele osób spodziewa się ostrzejszych przepisów niż te uchwalone rok temu. Po zapoznaniu się z rzeczywistymi wymogami SCT, ponad 60% mieszkańców popiera utworzenie Strefy.

Materiały prasowe news Konferencja TI-Expo 2024

Konferencja TI-Expo 2024 Konferencja TI-Expo 2024

W dniach 20–21 marca br. w Areal Böhler w Düsseldorfie odbędzie się Konferencja TI-Expo +. Jest to największe miejsce spotkań branży izolacyjnej w ostatnich latach i oferuje produkty, rozwiązania i aplikacje...

W dniach 20–21 marca br. w Areal Böhler w Düsseldorfie odbędzie się Konferencja TI-Expo +. Jest to największe miejsce spotkań branży izolacyjnej w ostatnich latach i oferuje produkty, rozwiązania i aplikacje związane z izolacjami technicznymi.

Materiały prasowe news Jak udrożnić program Czyste Powietrze?

Jak udrożnić program Czyste Powietrze? Jak udrożnić program Czyste Powietrze?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze, co oznacza, że kilkanaście tysięcy rodzin czeka na pieniądze. Okazało...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze, co oznacza, że kilkanaście tysięcy rodzin czeka na pieniądze. Okazało się, że w budżecie nie zabezpieczono środków na ten cel. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Materiały prasowe news BGK wspiera zrównoważone inwestycje

BGK wspiera zrównoważone inwestycje BGK wspiera zrównoważone inwestycje

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje przedsiębiorcom preferencyjne finansowanie ekologicznych inwestycji. Mowa tu m.in. o zakupie pojazdów transportu miejskiego, inwestycjach w sieć wodno-kanalizacyjną,...

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje przedsiębiorcom preferencyjne finansowanie ekologicznych inwestycji. Mowa tu m.in. o zakupie pojazdów transportu miejskiego, inwestycjach w sieć wodno-kanalizacyjną, montażu instalacji fotowoltaicznej czy budowie i modernizacji instalacji do odzysku fosforu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty

Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty

Znamy już wyniki szesnastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Profesjonalne jury oraz publiczność wybrali swoich faworytów z puli ponad 70 realizacji zgłoszonych w trzech kategoriach: kubatura,...

Znamy już wyniki szesnastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Profesjonalne jury oraz publiczność wybrali swoich faworytów z puli ponad 70 realizacji zgłoszonych w trzech kategoriach: kubatura, wnętrza i krajobraz. Nagrodę Grand Prix 2023 otrzymała kameralna przestrzeń pogrzebowa Kolumbarium w Radomiu, zaprojektowane przez pracownię BDR Architekci.

Materiały prasowe news Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r.

Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r. Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r.

2023 był trzecim z rzędu rokiem z dwucyfrowym nominalnym wzrostem przychodów grupy 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce, co wynikało przede wszystkim z ogólnego wzrostu kosztów budowy....

2023 był trzecim z rzędu rokiem z dwucyfrowym nominalnym wzrostem przychodów grupy 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce, co wynikało przede wszystkim z ogólnego wzrostu kosztów budowy. Dla dalszego rozwoju tych firm konieczne jest szybkie uruchomienie finansowania unijnego dla Polski, tj. całości dostępnych środków z Krajowego Programu Odbudowy oraz budżetu w ramach polityki spójności na lata 2021–2027.

Materiały prasowe news Nowy sklep Bricomarché w Sędziszowie Małopolskim

Nowy sklep Bricomarché w Sędziszowie Małopolskim Nowy sklep Bricomarché w Sędziszowie Małopolskim

Sieć Bricomarché zaczęła rok 2024 otwarciem nowej placówki. Uruchomiony 17 stycznia br. punkt w Sędziszowie Małopolskim będzie 11. sklepem sieci supermarketów „dom i ogród” w województwie podkarpackim...

Sieć Bricomarché zaczęła rok 2024 otwarciem nowej placówki. Uruchomiony 17 stycznia br. punkt w Sędziszowie Małopolskim będzie 11. sklepem sieci supermarketów „dom i ogród” w województwie podkarpackim i 194. w Polsce.

Materiały prasowe news SWIN na targach BUDMA 2024

SWIN na targach BUDMA 2024 SWIN na targach BUDMA 2024

Wśród wystawców na tegorocznej edycji targów BUDMA będzie też Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych. Na stoisku organizacji będzie można spotkać się ekspertami z branży izolacji natryskowych,...

Wśród wystawców na tegorocznej edycji targów BUDMA będzie też Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych. Na stoisku organizacji będzie można spotkać się ekspertami z branży izolacji natryskowych, wymienić doświadczenia i porozmawiać o planach na rok 2024.

Wybrane dla Ciebie

Odkryj trendy projektowania elewacji »

Odkryj trendy projektowania elewacji » Odkryj trendy projektowania elewacji »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

domni.pl Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom? Izolacja termiczna a płytki elewacyjne – co musisz wiedzieć, zanim ocieplisz i wykończysz dom?

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne...

Wykończenie budynku z zewnątrz jest równie istotne, jak jego wnętrza. Odpowiednie ocieplenie zapewni komfort i zdrowie domownikom, obniży koszty ogrzewania i zużycie paliw grzewczych. Płytki elewacyjne zewnętrzne sprawią natomiast, że budynek będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Jaki materiał izolacyjny można stosować pod płytki elewacyjne z klinkieru? Czym kierować się wybierając płytki zewnętrzne, aby elewacja zachowała trwałość i estetyczny wygląd na lata?...

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.