Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Chaos w zabudowie zamiast spójnego gospodarowania przestrzenią

Materiały prasowe | 2023-05-18
Chaos w zabudowie zamiast spójnego gospodarowania przestrzenią, fot. Pixabay

Chaos w zabudowie zamiast spójnego gospodarowania przestrzenią, fot. Pixabay

Jak wygląda w Polsce kwestia planowania przestrzennego? Kontrola przeprowadzona przez NIK pokazała, że obowiązujące od 2003 r. przepisy nie zapewniają racjonalnego kształtowania ładu przestrzennego w gminach i ich zrównoważonego rozwoju, a także pozbawiają ten proces kontroli społecznej. W efekcie dochodzi do rozproszenia zabudowy, uszczuplenia terenów zielonych, a nawet do degradacji krajobrazu.

Zobacz także

Kingspan news Projektowanie w chmurze z Autodesk BIM 360

Projektowanie w chmurze z Autodesk BIM 360 Projektowanie w chmurze z Autodesk BIM 360

BIM (inaczej: modelowanie informacji o budynku) to proces wykorzystania danych do tworzenia bardziej kompleksowych planów i modeli w budownictwie. Modelowanie trójwymiarowe to tylko jeden z aspektów BIM...

BIM (inaczej: modelowanie informacji o budynku) to proces wykorzystania danych do tworzenia bardziej kompleksowych planów i modeli w budownictwie. Modelowanie trójwymiarowe to tylko jeden z aspektów BIM – bogate w dane plany zawierają informacje na temat możliwości produktu/projektu, certyfikatów, kosztów i wielu innych. Integrując każdy znany szczegół elementu w pliku BIM, osoby znajdujące się na planie produktu mają dostęp do informacji na temat specyfikacji, instalacji, przekazania i cyklu życia...

Materiały prasowe news Ponad 3 tysiące mieszkań na sześciu osiedlach we Wrocławiu

Ponad 3 tysiące mieszkań na sześciu osiedlach we Wrocławiu Ponad 3 tysiące mieszkań na sześciu osiedlach we Wrocławiu

Dąbrowskiego, Zakładowa, Kolejowa, Zatorska, Białowieska i Hermanowska to wrocławskie lokalizacje inwestycji PFR Nieruchomości. W 2016 r. spółka udostępniła w stolicy Dolnego Śląska pierwsze mieszkania...

Dąbrowskiego, Zakładowa, Kolejowa, Zatorska, Białowieska i Hermanowska to wrocławskie lokalizacje inwestycji PFR Nieruchomości. W 2016 r. spółka udostępniła w stolicy Dolnego Śląska pierwsze mieszkania na wynajem. Dziś do dyspozycji najemców jest ponad 700 mieszkań. Kolejne ponad 2,6 tysiąca znajduje się na różnych etapach realizacji – w budowie, z pozwoleniem na budowę i w projektowaniu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów Czystsze powietrze to mniej przedwczesnych zgonów

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego...

Eksperci z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) zbadali, jak poprawa jakości powietrza wpłynęła na nasze zdrowie. Analiza objęła mieszkańców województwa śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego w latach 2018–2022. Walka o czystsze powietrze przyniosła skutek – to aż 25 tysięcy przedwczesnych gonów mniej.

nadpodaz terenow mieszkaniowych planowanie przestrzenne

Nadpodaż terenów mieszkaniowych w studiach – stan na 31 grudnia 2021 r.

Polityka przestrzenna ma kluczowe znaczenia dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania gminy. Pozwala na efektywne i spójne zarządzenie przestrzenią, co przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Jasne zasady przyszłego przeznaczenia terenów i sposób ich zagospodarowania są bardzo istotne z punktu widzenia podejmowania decyzji o realizacji konkretnych inwestycji przez inwestorów i mieszkańców.

Według wyliczeń Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN chaos przestrzenny generuje rocznie ponad 83 mld zł strat.

Polityka przestrzenna gminy powinna się opierać na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (studium), które jest uchwalane obligatoryjnie, obejmuje obszar całej gminy. Władze wskazują w nim tereny przeznaczone pod zabudowę, wstępną lokalizację infrastruktury technicznej – dróg, mostów, sieci energetycznych i telekomunikacyjnych o charakterze usługowym oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, a także obszary rolne i chronione.

Zobacz raport: Polskie Miasta Przyszłości 2050

Prawnym narzędziem realizacji tych założeń mają być, spójne ze studium, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp), co ma gwarantować trwałość przyjętych kierunków rozwoju gminy wypracowanych z udziałem lokalnej społeczności. Problem w tym, że sporządzanie tych dokumentów nie jest obowiązkowe i trwa nawet kilka lat. By zrealizować inwestycję tam gdzie ich nie ma, wystarczy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ). Przy czym WZ nie musi być zgodna ze studium.

Skutek jest taki, że studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie są uaktualniane nawet przez dekady, plany miejscowe pokrywają mniej niż 1/3 kraju, a podstawową rolę w procesie gospodarowania przestrzenią pełnią w gminach decyzje o warunkach zabudowy wydawane nawet dla pojedynczych działek. Sprzyja to inwestorom, jednak brak ustawowego powiązania decyzji WZ z ustaleniami Studium, może oznaczać np. budowę całych osiedli mieszkaniowych na terenach bez dostępu do kanalizacji, dróg i komunikacji publicznej, generując koszty, jakie gminy będą musiały ponieść w przyszłości, by zapewnić mieszkańcom dostęp do tych usług.

NIK skontrolowała planowanie przestrzenne w siedemnastu urzędach gmin w 8 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, wielkopolskim i zachodnio-pomorskim. Okres objęty kontrolą to lata 2019–2022 r. (I kwartał).

Nieaktualne studia zagospodarowania przestrzennego 

Studium nie jest jednak aktem prawa miejscowego – ustalenia zawarte w tym dokumencie, wiążą lokalne władze jedynie na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie stanowi ono także podstawy prawnej przy wydawaniu decyzji WZ. To spowodowało, że skontrolowane gminy przestały je postrzegać jako podstawowe źródło określenia polityki przestrzennej i wyznaczania kierunków zmian.

Z danych GUS wynika, że na koniec 2021 r. niemal wszystkie gminy w Polsce miały uchwalone studia. Jednak i w tym przypadku ilość nie przekładała się na jakość.

Z obowiązujących w tym czasie studiów wynikało, że powierzchnia wskazanych w nich terenów pod zabudowę mieszkaniową (jedno- i wielorodzinną) wynosiła w sumie ponad 6 mln ha, a więc zajmowała ok. 19% powierzchni całkowitej Polski. Jak wyliczył Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na takim obszarze mogłoby zamieszkać nawet 200 mln osób, podczas gdy liczba ludności Polski wynosi zaledwie 38 mln.

Z czego wynika ten nadmiar terenów pod zabudowę? Przede wszystkim z nieaktualizowanych dokumentów planistycznych. Zgodnie z przepisami, decyzja o sposobie zagospodarowania przestrzennego gminy, powinna być podejmowana na podstawie studium weryfikowanego przynajmniej raz na kadencję lokalnych władz. Okazało się jednak, że niektóre gminy prowadziły swoją politykę przestrzenną na podstawie studiów sporządzonych ponad 20 lat temu w oparciu o nieobowiązującą już ustawę o zagospodarowaniu z 1994 r. Tam, gdzie Studia były weryfikowane, aktualizacje dotyczyły najczęściej niewielkich obszarów, choć zmiany zachodzące na terenie i w otoczeniu wskazywały na konieczność uaktualnienia dokumentów w całości.

Przykładowo w Swarzędzu – studium uchwalone w 2011 r. zostało zmienione dopiero dziesięć lat później na wniosek właścicieli gruntów, które miały być przeznaczone m.in. pod działalność produkcyjną.

W opinii NIK, zarządzanie przestrzenią głównie w reakcji na bieżące potrzeby inwestorów, bez uwzględnienia wyników bilansu terenów pod zabudowę, pozbawia gminy skutecznych narzędzi kształtowania przestrzeni, dzięki którym mogą zapewnić mieszkańcom zachowanie ładu przestrzennego w gminie i jej zrównoważony rozwój.

Mniej niż 1/3 kraju w planach miejscowych

Studium określa jednak tylko kierunki rozwoju przestrzennego gminy, dopiero plany miejscowe wskazują warunki zabudowy i regulują sposób zagospodarowania nieruchomości. Dane GUS pokazują jednak, że po blisko 20 latach od zmiany systemu planowania przestrzennego w Polsce mpzp obejmują mniej niż 1/3 powierzchni kraju. W 2019 r. było to 31,2%, a w 2021 r. – 31,7%, co oznacza wzrost jedynie o 0,5 p.p.

Na koniec 2021 r. tylko 24% gmin w kraju miało wskaźnik pokrycia ich powierzchni planami miejscowymi wynoszący od 90% do 100%. Jednak większość tych planów sporządzono na podstawie nieaktualnych przepisów, co nie gwarantowało aktualności mpzp i wymagało przeprowadzenia zmian. Spośród skontrolowanych 17 gmin taki wskaźnik miało 5, czyli także niecałe 30%. W pozostałych do kształtowania przestrzeni dochodziło na podstawie decyzji WZ.

Problemem był również długotrwały proces sporządzania planów miejscowych wynoszący nawet ponad 4 lata. Uchwalone po tak długim czasie plany miejscowe mogły więc nie uwzględniać wszystkich zmian, które wystąpiły w tym okresie w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, więc w chwili zatwierdzania mogły być już częściowo nieaktualne.

Wyniki kontroli wskazują również na znaczne rozdrobnienie planów miejscowych w gminach. Średnia powierzchnia mpzp – uchwalonych bądź zmienionych na terenach skontrolowanych gmin – kształtowała się na poziomie od 2 do ok. 30 ha, a zatem ich zasięg, w przypadku najmniejszych mpzp, nie był większy niż zasięg oddziaływania decyzji WZ. Jedynie w pięciu skontrolowanych gminach, wystąpiły pojedyncze plany miejscowe (uchwalane lub zmieniane) o większej powierzchni – od 100 ha do 996 ha.

Planowanie bez planowania, czyli masowe wydawanie WZ

W sytuacji, gdy inwestycja ma powstać na terenie nieobjętym planem miejscowym, urzędy wydają decyzje o warunkach zabudowy (WZ), które wg prawa nie muszą być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To dlatego, że wydanie decyzji WZ jest uzależnione nie od polityki przestrzennej gminy określonej w studium, ale od tego, czy nowa inwestycja jest zgodna z tzw. zasadami dobrego sąsiedztwa – czy jest dostosowana do istniejącej już zabudowy – pod względem jej przeznaczenia i architektury. Miało to zagwarantować harmonijne i spójne ukształtowanie przestrzeni, jednak skoro decyzja o warunkach zabudowy nie musi być powiązana ze studium, mieszkania mogą powstawać np. tam, gdzie gmina planowała tereny zielone.

W okresie 2019–2022 (I kwartał) skontrolowane gminy wydały w sumie 1664 decyzji WZ dla nowych inwestycji mieszkaniowych, z tego ponad 36% dotyczyło terenów, które pierwotnie nie były przeznaczone pod taką zabudowę. W gminach, których powierzchnia tylko w niewielkim stopniu była objęta planami miejscowymi (od 10% do 30%) takich decyzji wydawano ponad 88%.

Mimo, że kontrola nie wykazała naruszenia zasad i trybu opracowywania decyzji WZ, Izba negatywnie ocenia działania gmin, dla których decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stały się podstawowym instrumentem gospodarowania przestrzenią. Zdaniem samych gmin ten instrument pozwala jednak na większą swobodę w podejmowaniu decyzji o przeznaczeniu terenu na poszczególne inwestycje i formy działalności. Nie bez znaczenia jest także niski koszt wydania decyzji, możliwość jej zmiany albo cesji na inny podmiot, a także bezterminowość. Z kolei wadą jest, zdaniem samorządowców, brak możliwości odmowy wydania decyzji WZ w przypadku, kiedy inwestor spełnia wszystkie przesłanki wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym.

Opłaty planistyczne 

Objęcie poszczególnych terenów planami miejscowymi nie tylko zapewnia gminie ład przestrzenny i zrównoważony rozwój, ma również swój wymiar finansowy. W badanym okresie opłaty pobierane przez skontrolowane gminy w związku z obowiązującymi mpzp nie rekompensowały wydatków poniesionych w związku z ich realizacją, choćby budowy niezbędnych dróg czy mostów. To dlatego, że gminy w niewystarczający sposób naliczały i egzekwowały opłaty planistyczne i adiacenckie.

Opłata (renta) planistyczna

Opłata jednorazowa z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem lub zmianą mpzp, pobierana przez gminę w przypadku sprzedaży nieruchomości przez właściciela lub użytkownika wieczystego.

Opłata adiacencka

Opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w trzech przypadkach:

 • budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
 • w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości.

W okresie objętym kontrolą badane gminy prognozowały dochody z tytułu opłaty planistycznej w wysokości ponad 687 mln zł, w rzeczywistości dochód ten wyniósł 1,8 mln zł, czyli 0,3% zaplanowanego.

Kontrolerzy NIK zidentyfikowali przyczyny tak niskich dochodów:

 • nienaliczanie opłaty planistycznej, w skrajnym przypadku przez ponad 12 lat (Pruszków),
 • nieokreślenie w planach miejscowych wysokości stawek opłaty planistycznej (Pabianice, Piotrków Trybunalski),
 • nieuzasadnione ustalanie wysokości tej opłaty na bardzo niskich poziomach wynoszących od 3 do 5% (Przeworsk, Nowy Sącz),
 • przewlekłość prowadzonych postępowań związanych z wydawaniem decyzji dotyczących opłaty planistycznej,
 • nieskuteczna windykacja kwot należnych gminie. 

Gminy w niewystarczającym stopniu korzystały także z możliwości poboru opłat adiacenckich, które powinny stanowić częściową rekompensatę poniesionych przez nie nakładów na budowę urządzeń infrastruktury technicznej. W pięciu gminach nie naliczono żadnej takiej opłaty, mimo, że zrealizowały one 151 inwestycji infrastrukturalnych za w sumie ponad 430 mln zł i przeprowadziły 989 podziałów nieruchomości. 

Jak wyliczyli kontrolerzy NIK, dochody z tytułu naliczonych opłat adiacenckich we wszystkich 17 gminach wyniosły ok. 6 mln zł, co stanowiło jedynie 0,6% wydatków na budowę infrastruktury technicznej.

NIK przeprowadziła kontrolę w gminach w czasie, w którym trwały prace nad projektem nowelizacji ustawy dotyczącej systemu planowania przestrzennego w Polsce. Ostatecznie rząd przyjął projekt na początku marca, teraz nowelizacja trafi do parlamentu. Izba podkreśla, że jej zapisy są spójne z wnioskami, które NIK skierowała po kontroli do Ministra Rozwoju i Technologii oraz do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wnioski

Wnioski do Ministra Rozwoju i Technologii o podjęcie działań w celu:

 • zwiększenia roli studium lub dokumentu, który go zastąpi poprzez nadanie mu rangi aktu prawa miejscowego;
 • ograniczenia w czasie obowiązywania istniejących dokumentów planistycznych, opracowanych na podstawie dotychczasowych przepisów, poprzez wskazanie terminu do którego muszą być one dostosowane do nowych rozwiązań ustawowych bądź zastąpione nowymi dokumentami.

Wnioski do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o stworzenie na poziomie lokalnym, rzeczywistych warunków do racjonalnego gospodarowania przestrzenią gminy i planowania jej rozwoju z zachowaniem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, poprzez:

 • zapewnienie spójności i aktualności gminnych dokumentów planistycznych i strategicznych w zakresie planowania przestrzennego i polityki rozwoju;
 • sukcesywne zwiększanie powierzchni obszaru gmin objętej mpzp;
 • skuteczne korzystanie z opłat planistycznych i adiacenckich, w celu przynajmniej częściowego równoważenia wydatków ponoszonych w związku z realizacją ustaleń mpzp oraz inwestycji infrastrukturalnych.

Źródło: NIK

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Dariusz Klimczak ministrem infrastruktury

Dariusz Klimczak ministrem infrastruktury Dariusz Klimczak ministrem infrastruktury

13 grudnia 2023 r. Dariusz Klimczak objął funkcję ministra infrastruktury, składając przysięgę przed Prezydentem RP.

13 grudnia 2023 r. Dariusz Klimczak objął funkcję ministra infrastruktury, składając przysięgę przed Prezydentem RP.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news MONTERIADA 2024 na targach BUDMA

MONTERIADA 2024 na targach BUDMA MONTERIADA 2024 na targach BUDMA

Ponad 15 godzin pokazów dobrego montażu na żywo, 9 stoisk eksperckich, wystawa zamontowanych produktów, konferencja prasowa i setki rozmów z ekspertami – tak wyglądała w pigułce MONTERIADA 2024. Wydarzenie...

Ponad 15 godzin pokazów dobrego montażu na żywo, 9 stoisk eksperckich, wystawa zamontowanych produktów, konferencja prasowa i setki rozmów z ekspertami – tak wyglądała w pigułce MONTERIADA 2024. Wydarzenie zorganizowane przez Związek POiD oraz Partnerów promowało nowoczesne rozwiązania do budowy i termomodernizacji domu.

Materiały prasowe news Ekrany akustyczne ze śmigieł zużytych turbin wiatrowych

Ekrany akustyczne ze śmigieł zużytych turbin wiatrowych Ekrany akustyczne ze śmigieł zużytych turbin wiatrowych

Naukowcy z Politechniki Białostockiej opracowują innowacyjne ekrany akustyczne. Mają być wykonane z łopat turbin wiatrowych, jakie zalegają na wysypiskach odpadów w rejonach farm wiatrowych, szczególnie...

Naukowcy z Politechniki Białostockiej opracowują innowacyjne ekrany akustyczne. Mają być wykonane z łopat turbin wiatrowych, jakie zalegają na wysypiskach odpadów w rejonach farm wiatrowych, szczególnie w zachodniej Polsce.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2024

Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2024 Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2024

Zakończyła się 32. edycja targów BUDMA. Przez cztery dni, od 30 stycznia do 2 lutego br, w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich swoje produkty, technologie i usługi prezentowało około 650 firm...

Zakończyła się 32. edycja targów BUDMA. Przez cztery dni, od 30 stycznia do 2 lutego br, w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich swoje produkty, technologie i usługi prezentowało około 650 firm z 25 krajów. Zwiedzający mogli zobaczyć nowości z branży budowlanej, premiery rynkowe, a także wziąć udział w wielu konferencjach i prelekcjach.

Materiały prasowe news Działania SIPUR w II połowie 2023 r.

Działania SIPUR w II połowie 2023 r. Działania SIPUR w II połowie 2023 r.

W drugiej części ubiegłego roku przedstawiciele Związku „SIPUR” wspierali organizację wielu konferencji o tematyce budowlanej, uczestniczyli też w ważnych wydarzeniach branżowych oraz warsztatach tematycznych.

W drugiej części ubiegłego roku przedstawiciele Związku „SIPUR” wspierali organizację wielu konferencji o tematyce budowlanej, uczestniczyli też w ważnych wydarzeniach branżowych oraz warsztatach tematycznych.

Materiały prasowe news Rośnie wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce

Rośnie wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce Rośnie wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce

Zyskujące na popularności technologie prefabrykacji budynków oraz bogata oferta rozwiązań materiałowych, a z drugiej strony rosnące ceny surowców oraz siły roboczej sprawiły, że w ciągu zaledwie dwóch...

Zyskujące na popularności technologie prefabrykacji budynków oraz bogata oferta rozwiązań materiałowych, a z drugiej strony rosnące ceny surowców oraz siły roboczej sprawiły, że w ciągu zaledwie dwóch lat wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce wzrosła o blisko połowę. Istotny wkład w rozwój branży ma sprzedaż zagraniczna, która w minionych latach odpowiadała za ponad jedną trzecią przychodów producentów. Pomimo przejściowego spowolnienia, perspektywy dla budownictwa modułowego do 2029 r. pozostają...

Materiały prasowe news Koniunktura w budownictwie – grudzień 2023 r.

Koniunktura w budownictwie – grudzień 2023 r. Koniunktura w budownictwie – grudzień 2023 r.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 13,2 (przed miesiącem minus 10,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 7,4% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 20,5%...

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 13,2 (przed miesiącem minus 10,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 7,4% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 20,5% (przed miesiącem odpowiednio 8,2% i 18,4%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Materiały prasowe news Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–listopad 2023 r.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–listopad 2023 r. Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–listopad 2023 r.

W okresie styczeń–listopad 2023 r. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym...

W okresie styczeń–listopad 2023 r. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba rozpoczętych budów.

Materiały prasowe news Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2023 r.

Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2023 r. Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2023 r.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w listopadzie 2023 r. była wyższa o 3,9% w porównaniu...

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w listopadzie 2023 r. była wyższa o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 4%) oraz wyższa o 3,1% w stosunku do października br. roku (przed rokiem wzrost o 9%).

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych w grudniu oraz na koniec 2023 r.

Ceny materiałów budowlanych w grudniu oraz na koniec 2023 r. Ceny materiałów budowlanych w grudniu oraz na koniec 2023 r.

Grupa PSB Handel analizuje zmiany cen wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu. Jak kształtowały się ceny w poszczególnych grupach produktowych?

Grupa PSB Handel analizuje zmiany cen wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu. Jak kształtowały się ceny w poszczególnych grupach produktowych?

Materiały prasowe news Działania deweloperów mieszkaniowych w Polsce

Działania deweloperów mieszkaniowych w Polsce Działania deweloperów mieszkaniowych w Polsce

Bardzo dynamiczna sytuacja na rynku mieszkaniowym w 2023 r. skłaniała deweloperów do szybkiego reagowania. Analiza ich strategii wykonana przez firmę Spectis na potrzeby raportu „Deweloperzy mieszkaniowi...

Bardzo dynamiczna sytuacja na rynku mieszkaniowym w 2023 r. skłaniała deweloperów do szybkiego reagowania. Analiza ich strategii wykonana przez firmę Spectis na potrzeby raportu „Deweloperzy mieszkaniowi w Polsce 2024–2029” wskazuje jednak, że mimo poprawy sytuacji i dużych możliwości firmy deweloperskie pozostały ostrożne w swoich decyzjach biznesowych.

Materiały prasowe news Prawie 90% Polaków za budową elektrowni jądrowych

Prawie 90% Polaków za budową elektrowni jądrowych Prawie 90% Polaków za budową elektrowni jądrowych

Niemal 90% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2023 r. Jednocześnie prawie 77% badanych zgodziłoby...

Niemal 90% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2023 r. Jednocześnie prawie 77% badanych zgodziłoby się, aby taka elektrownia powstała w ich okolicy. Podobne badania są realizowane od 2012 r.

Materiały prasowe news Większość mieszkańców Krakowa popiera Strefę Czystego Transportu

Większość mieszkańców Krakowa popiera Strefę Czystego Transportu Większość mieszkańców Krakowa popiera Strefę Czystego Transportu

Z badań społecznych zleconych przez Krakowski Alarm Smogowy wynika, że większość mieszkańców Krakowa nie wie, jak będzie wyglądać Strefa Czystego Transportu w mieście. Wiele osób spodziewa się ostrzejszych...

Z badań społecznych zleconych przez Krakowski Alarm Smogowy wynika, że większość mieszkańców Krakowa nie wie, jak będzie wyglądać Strefa Czystego Transportu w mieście. Wiele osób spodziewa się ostrzejszych przepisów niż te uchwalone rok temu. Po zapoznaniu się z rzeczywistymi wymogami SCT, ponad 60% mieszkańców popiera utworzenie Strefy.

Materiały prasowe news Konferencja TI-Expo 2024

Konferencja TI-Expo 2024 Konferencja TI-Expo 2024

W dniach 20–21 marca br. w Areal Böhler w Düsseldorfie odbędzie się Konferencja TI-Expo +. Jest to największe miejsce spotkań branży izolacyjnej w ostatnich latach i oferuje produkty, rozwiązania i aplikacje...

W dniach 20–21 marca br. w Areal Böhler w Düsseldorfie odbędzie się Konferencja TI-Expo +. Jest to największe miejsce spotkań branży izolacyjnej w ostatnich latach i oferuje produkty, rozwiązania i aplikacje związane z izolacjami technicznymi.

Materiały prasowe news Jak udrożnić program Czyste Powietrze?

Jak udrożnić program Czyste Powietrze? Jak udrożnić program Czyste Powietrze?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze, co oznacza, że kilkanaście tysięcy rodzin czeka na pieniądze. Okazało...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze, co oznacza, że kilkanaście tysięcy rodzin czeka na pieniądze. Okazało się, że w budżecie nie zabezpieczono środków na ten cel. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Materiały prasowe news BGK wspiera zrównoważone inwestycje

BGK wspiera zrównoważone inwestycje BGK wspiera zrównoważone inwestycje

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje przedsiębiorcom preferencyjne finansowanie ekologicznych inwestycji. Mowa tu m.in. o zakupie pojazdów transportu miejskiego, inwestycjach w sieć wodno-kanalizacyjną,...

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje przedsiębiorcom preferencyjne finansowanie ekologicznych inwestycji. Mowa tu m.in. o zakupie pojazdów transportu miejskiego, inwestycjach w sieć wodno-kanalizacyjną, montażu instalacji fotowoltaicznej czy budowie i modernizacji instalacji do odzysku fosforu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty

Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty

Znamy już wyniki szesnastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Profesjonalne jury oraz publiczność wybrali swoich faworytów z puli ponad 70 realizacji zgłoszonych w trzech kategoriach: kubatura,...

Znamy już wyniki szesnastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Profesjonalne jury oraz publiczność wybrali swoich faworytów z puli ponad 70 realizacji zgłoszonych w trzech kategoriach: kubatura, wnętrza i krajobraz. Nagrodę Grand Prix 2023 otrzymała kameralna przestrzeń pogrzebowa Kolumbarium w Radomiu, zaprojektowane przez pracownię BDR Architekci.

Materiały prasowe news Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r.

Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r. Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r.

2023 był trzecim z rzędu rokiem z dwucyfrowym nominalnym wzrostem przychodów grupy 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce, co wynikało przede wszystkim z ogólnego wzrostu kosztów budowy....

2023 był trzecim z rzędu rokiem z dwucyfrowym nominalnym wzrostem przychodów grupy 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce, co wynikało przede wszystkim z ogólnego wzrostu kosztów budowy. Dla dalszego rozwoju tych firm konieczne jest szybkie uruchomienie finansowania unijnego dla Polski, tj. całości dostępnych środków z Krajowego Programu Odbudowy oraz budżetu w ramach polityki spójności na lata 2021–2027.

Materiały prasowe news Nowy sklep Bricomarché w Sędziszowie Małopolskim

Nowy sklep Bricomarché w Sędziszowie Małopolskim Nowy sklep Bricomarché w Sędziszowie Małopolskim

Sieć Bricomarché zaczęła rok 2024 otwarciem nowej placówki. Uruchomiony 17 stycznia br. punkt w Sędziszowie Małopolskim będzie 11. sklepem sieci supermarketów „dom i ogród” w województwie podkarpackim...

Sieć Bricomarché zaczęła rok 2024 otwarciem nowej placówki. Uruchomiony 17 stycznia br. punkt w Sędziszowie Małopolskim będzie 11. sklepem sieci supermarketów „dom i ogród” w województwie podkarpackim i 194. w Polsce.

Materiały prasowe news SWIN na targach BUDMA 2024

SWIN na targach BUDMA 2024 SWIN na targach BUDMA 2024

Wśród wystawców na tegorocznej edycji targów BUDMA będzie też Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych. Na stoisku organizacji będzie można spotkać się ekspertami z branży izolacji natryskowych,...

Wśród wystawców na tegorocznej edycji targów BUDMA będzie też Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych. Na stoisku organizacji będzie można spotkać się ekspertami z branży izolacji natryskowych, wymienić doświadczenia i porozmawiać o planach na rok 2024.

Materiały prasowe news Roboty wykończeniowe – okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Roboty wykończeniowe – okładziny i posadzki z płytek ceramicznych Roboty wykończeniowe – okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Zakres pracy...

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Zakres pracy obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, podłoży, jak również sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych.

Materiały prasowe news Zmiany cen materiałów budowlanych w ostatnich latach

Zmiany cen materiałów budowlanych w ostatnich latach Zmiany cen materiałów budowlanych w ostatnich latach

Grupa PSB Handel analizuje trendy zmian cen materiałów budowlano-remontowych.

Grupa PSB Handel analizuje trendy zmian cen materiałów budowlano-remontowych.

Materiały prasowe news Warszawski biurowiec Lakeside z posadzkami typu terazzo żywiczne

Warszawski biurowiec Lakeside z posadzkami typu terazzo żywiczne Warszawski biurowiec Lakeside z posadzkami typu terazzo żywiczne

Lakeside to nowoczesny biurowiec położony przy ul. Szturmowej 2 w warszawskiej dzielnicy Mokotów, w sąsiedztwie parku Dolina Służewiecka. Deweloperem kompleksu jest belgijska firma inwestycyjna Atenor,...

Lakeside to nowoczesny biurowiec położony przy ul. Szturmowej 2 w warszawskiej dzielnicy Mokotów, w sąsiedztwie parku Dolina Służewiecka. Deweloperem kompleksu jest belgijska firma inwestycyjna Atenor, za jego projekt odpowiadała Grupa 5 Architekci, a generalnym wykonawcą była firma budowlana PORR. Inwestycję wyróżnia wysoki standard wykończenia powierzchni wspólnych. W jej obu reprezentacyjnych holach wejściowych zastosowano dekoracyjne posadzki typu szlifowane i polerowane terazzo żywiczne, czyli...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Złote Medale targów BUDMA 2024

Złote Medale targów BUDMA 2024 Złote Medale targów BUDMA 2024

Znamy laureatów Złotego Medalu Grupy MTP targów BUDMA 2024. Poznaj innowacyjne rozwiązania i technologie.

Znamy laureatów Złotego Medalu Grupy MTP targów BUDMA 2024. Poznaj innowacyjne rozwiązania i technologie.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana » Polecane produkty z branży budowlanej - Chemia budowlana »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.