Izolacje.com.pl

Odnawialne źródła energii - analiza wzrostu ich udziału w Europie

EnergyRe | 2019-11-12

Energia wiatrowa, energia słoneczna, energia wodna, energia pływowa, energia geotermiczna, biopaliwa, to odnawialne źródła energii, których popularność wciąż rośnie. Poparcie i inwestycje z OZE to wiele potencjalnych korzyści, a w tym najważniejsze, czyli zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, dywersyfikacja dostaw energii oraz uniezależnienie się od rynków paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa czy gaz. To także oszczędności dla firm, jak i gospodarstw domowych oraz satysfakcja związana z ograniczeniem negatywnego wpływu na przyrodę.

treść sponsorowana

Co to są odnawialne źródła energii?

To, czym dokładnie jest OZE w XXI wieku, jest istotną rzeczą, o której warto wiedzieć więcej. Dlaczego? Ponieważ liczne zmiany w gospodarce, a raczej jej dynamiczny rozwój oraz wzrost populacji na świecie wpływa na to, iż zapotrzebowanie na źródła energii rośnie w oszałamiająco szybkim tempie. Konwencjonalne źródła energii, czyli te będące przeciwieństwem OZE, jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa oraz uran zmniejszają się.

Dlatego należy szukać nowych rozwiązań, które pozwolą na produkcję energii elektrycznej. Odnawialne źródła energii, to idea, na którą składają się zasoby, których eksploatowanie i wykorzystywanie nie powoduje ich długotrwałego niedoboru, ponieważ da się je odnowić w dość krótkim czasie. IEA – Międzynarodowa Agencja Energetyczna, charakteryzuje OZE jako: Odnawialna energia jest tą ilością energii, jaką uzyskuje się w naturalnych procesach przyrodniczych stale odnawialnych. Występując w różnej postaci, jest generowana bezpośrednio lub pośrednio przez energię słoneczną, lub z ciepła pochodzącego z jądra Ziemi. Zakres tej definicji obejmuje energię generowaną przez promieniowanie słoneczne, energię wiatru, biomasy, geotermalną cieków wodnych i zasobów oceanicznych oraz biopaliwo i wodór pozyskiwany z wykorzystaniem wspomnianych odnawialnych źródeł energii.

Podział OZE ze względu na rodzaj wykorzystywanych zasobów

Wśród odnawialnych źródeł energii wyróżnia się m.in:

Energia słoneczna

Pozyskiwanie energii odnawialnej z promieni słonecznych jest możliwe za pomocą urządzeń, tj. panele fotowoltaiczne. To popularny i chętnie wybierany sposób na niekonwencjonalną produkcję energii w firmach oraz domach. Najczęściej z tego rozwiązania korzystają osoby fizyczne, które nie potrzebują ogromnych ilości energii elektrycznej. Fotowoltaika to także rozwiązanie, które nie musi być związane z dużymi kosztami, gdyż często są dostępne różnego typu dofinansowania, jak np. program – Mój Prąd. Najczęściej stosowanymi panelami PV do produkcji energii ze słońca są panele amorficzne, polikrystaliczne, monokrystaliczne. Różnią się one sprawnością, od której zależy żywotność paneli i efektywność związana z przetwarzaniem promieni UV na energię. Odpowiednio, wymienione panele mają sprawność: 6-10%, 14-18%, 18-22%. Najczęściej zwrot z inwestycji w fotowoltaikę następuje po 10 latach, a w przypadku dofinansowań po około 5 latach.

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa to aktualnie najszybciej rozwijające się i pojawiające się odnawialne źródło energii. Dzięki poziomym ruchom powietrza względem ziemi powstaje dobrze znany nam wszystkim – wiatr. Turbiny wiatrowe to specjalnie zaprojektowane urządzenia, aby jak najefektywniej pozyskać energię. Ta forma OZE wymaga jednak dużych przestrzeni, najlepiej oddalonych od miast i wsi, gdyż praca wiatraków jest głośna. Za dużą zaletę tego rozwiązania wskazuje się: brak emisji zanieczyszczeń do środowiska, niewyczerpywalne zasoby wiatru, wpływ na uniezależnienie się kraju od dostaw surowców energetycznych od innych państw. Rosnącą liczbę farm wiatrowych w samej Polsce potwierdzają dane z GUS. W 2000 roku produkcja energii wiatrowej wynosiła 5,4 (GWh), a w 2018 roku 12 800 (GWh). W roku 2017 odnotowano największą produkcję energii wiatrowej, a dokładnie 14 909 (GWh).

Energia wodna

Hydroenergia znana jest już od bardzo dawna. Dawniej energetyka wodna służyła głównie do napędzania młynów, tartaków czy kuźni. Obecnie przy użyciu nowoczesnych maszyn wykorzystuje się w zależności od lokalizacji: siły grawitacji, wody przepływające czy też piętrzenie się wody. Fundamentalną częścią, która pozwala na uzyskanie energii elektrycznej za pomocą hydroenergii jest turbina wodna. Podobnie, jak w przypadku elektrowni wiatrowych i ich pracy niewytwarzane są szkodliwe substancje, które degradują środowisko naturalne. Co więcej, istnieją różne rodzaje hydroelektrowni, przez co istnieje możliwość montażu większych i mniejszych instalacji. Bardzo często zbiorniki, które znajdują się w okolicach dużych elektrowni są wykorzystywane np. do celów rekreacyjnych. Elektrownie wodne to także minusy. Instalacje wodne, które cechują się dużymi rozmiarami mogą mieć negatywny wpływ na otaczający ekosystem oraz na zajmowanie terenów rolniczych i leśnych pod ich budowę.

Energia geotermiczna

Energia geotermalna to najprościej ujmując - wykorzystywanie ciepła pochodzącego z głębi Ziemi. Wyróżnia się dwa nośniki ciepła, jak zasoby hydrotermiczne (gorąca woda lub mieszanina gorącej wody i pary wodnej) oraz petrotermiczne (ciepła woda wprowadzana do górotworu). Za największą zaletę tego rodzaju OZE uważa się brak negatywnego oddziaływania na przyrodę podczas eksploatacji jaki to, iż jest to stabilne źródło ciepła. Należy mieć na uwadze, iż błędna eksploatacja może wpłynąć na przemieszczenie się złoża oraz znaczny wzrost kosztów wydobywania, które są związane z energetyką geotermalną.

Biomasa

Biomasa to pozostałości oraz odpady organiczne, które zostają wykorzystane do produkcji ciepła. Cały proces uzyskiwania energii polega na odzyskiwaniu jej z roślin poprzez ich spalanie. Bardzo często uprawiane są rośliny, które wyróżnia duży przyrost roczny, jak np. wierzba wiciowa.

Głównymi źródłami biomasy jest:

 • drewno, np. odpady drzewne,
 • odpady rolnicze, np. pozostałości po zbiorach,
 • inne odpady organiczne, np. osady ściekowe.

Dużym plusem biomasy, jest jej duża dostępność oraz możliwość wykorzystania surowców odpadowych. Minusem jest powstawanie tlenku azotu podczas spalania oraz to, iż zanieczyszczona biomasa np. przez pestycydy przyczynia się do emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Wzrost produkcji energii z OZE w przeciągu 10 lat o dwie trzecie

To, iż udział OZE wzrasta wskazują dane z Eurostatu. W 2017 produkcja podstawowa energii z OZE wyniosła 226,5 mil ton to (oleju ekwiwalentnego). Ogółem ilość energii z OZE w UE-28 zwiększyła się o 64%, co daje średni roczny wzrost udziału OZE o 5,1%.

Najważniejszymi źródłami energii odnawialnej w produkcji podstawowej w 2017 roku było/-a:

 1. drewno i biopaliwa stałe – 42%
 2. energia wiatrowa – 13,8%
 3. energia wodna – 11,4%
 4. biogaz – 7,4%
 5. biopaliwa ciekłe – 6,7%
 6. energia słoneczna – 6,4%
 7. energia cieplna – 5,0%
 8. energia geotermiczna – 3,0%

Kraje wiodące pod względem OZE

Należy podkreślić, iż OZE w 2017 roku stanowiły 13,9% krajowego zużycia energii brutto w UE-28. Największe znaczenie odnawialnych źródeł energii w omawianym roku było w Danii (32,8%), Austrii (28,9%), a przede wszystkim na Łotwie (42,5%), w Szwecji (41,2%), Finlandii (34,7%) i Norwegii (45,7%). W Polsce krajowe zużycie energii brutto wyniosło w 2017 roku – 8,5%.

Dwukrotny wzrost udziału OZE w okresie od 2004 do 2017 roku

Punktem docelowym dla krajów UE jest osiągnięcie 20% udziału energii z OZE do końca 2020 roku. Każdy kraj ma określone indywidualne wytyczne, które powinien spełnić w wyznaczonym czasie. Wiele państw zrealizowało już w 100% cele związane z OZE, jak: Szwecja, Finlandia, Dania, Estonia, Chorwacja, Litwa, Rumunia, Włochy, Czechy, Węgry. Ponadto udział OZE w zużyciu energii końcowej brutto w UE w 2004 wyniósł 8,5%, a w 2017 roku już 17,5%.

!Warto zwrócić uwagę, iż te dwa pojęcia, jak udział energii z OZE w zużyciu energii końcowej brutto, a udział energii OZE w krajowym zużyciu energii brutto. Dlaczego? Ponieważ pierwszy zwrot to oficjalny wskaźnik na potrzeby monitorowania wyznaczonego na 2020 r. celu ustanowionego w dyrektywie 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Udział OZE w transporcie – 2017 rok

Ważną kwestią jest także transport, ponieważ w 2017 roku udział OZE w tym sektorze wzrósł, aż o 7,6%. Zmiany pod względem udziału OZE w transporcie wskazują dobrze dane, mówiące, iż średni udział odnawialnych źródeł energii w transporcie wzrósł z 4% w 2004 r. do 7,6% w 2017 r. Dla przykładu w państwach UE względny udział energii z OZE w zużyciu paliw transportowych wynosił od 38,6% w Szwecji, 18,8% w Finlandii – 9,7% w Austrii. W grupie krajów członkowskich, gdzie udział energii z OZE w transporcie był niższy niż 2% to: Chorwacja, Grecja, Estonia. W Polsce udział OZE w opisywanym segmencie wyniósł 4,2%, a cel na 2020 rok dla każdego kraju wynosi 10%. Najczęściej wykorzystywanym źródłem odnawialnym energii w transporcie są biopaliwa ciekłe, jak np. biodisel.

Podsumowanie

Odnawialne źródła energii to zasoby naturalne, które w przeciwieństwie do konwencjonalnych źródeł energii mimo ciągłego zużycia – odnawiają się w krótkim czasie. To rozwiązanie, które jest bezpieczniejsze dla środowiska, gdyż źródła OZE nie wytwarzają szkodliwych emisji dla środowiska, które stale jest degradowane i zanieczyszczane. Wiele rozwiązań OZE na pierwszy rzut oka wydaje się droższych niż rozwiązania konwencjonalne, jednakże patrząc w dłuższej perspektywie instalacje OZE przynoszą wiele korzyści, jak:

 • oszczędności finansowe,
 • poprawę bezpieczeństwa energetycznego krajów,   
 • możliwość produkcji własnego prądu, a w tym uniezależnienia się od ceny prądu,   
 • zmniejszenie produkcji szkodliwych substancji, które niszczą otaczające nas środowisko,
 • wzrost walorów przyrodniczych poszczególnych regionów,
 • nieograniczona dostępność do poszczególnych źródeł OZE.

Jeżeli martwisz się o kwestie finansowe, w tym ceny energii - warto być na bieżąco w temacie odnawialnych źródeł energii. Dlaczego? Ponieważ na rynku funkcjonuje system dofinansowań, np. do fotowoltaiki, projekty dla rolników związane z OZE czy też liczne lokalne programy wsparcia dla osób, które chcą zostać właścicielami niekonwencjonalnych instalacji.

Warto dbać o otaczającą nas przyrodę, reagować na możliwe zmiany klimatu, kwestie ekonomiczne i ekologiczne. Zauważalny wzrost udziału OZE widać z roku na rok, na co wskazują powyższe dane z Eurostatu oraz rosnąca ilość programów i dofinansowań związanych z tematem, jakim są odnawialne źródła energii.

EnergyRe

energyre@energyre.pl
ul. Grojecka 128
32-600 Oświęcim

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Pozbądź się wody z płaskiego dachu »

Pozbądź się wody z płaskiego dachu » Pozbądź się wody z płaskiego dachu »

Zatrzymaj ciepło na zimę »

Zatrzymaj ciepło na zimę » Zatrzymaj ciepło na zimę »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy »

Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy » Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.