Prowadzenie prac hydroizolacyjnych w okresie zimowym

Aplikacje materiałów hydroizolacyjnych w warunkach zimowych
Poznaj zasady postępowania w przypadku wykonywania prac hydroizolacyjnych w przyziemnej części budynku w okresie zimowym
Poznaj zasady postępowania w przypadku wykonywania prac hydroizolacyjnych w przyziemnej części budynku w okresie zimowym
Fot. [1]
Ciąg dalszy artykułu...

Aplikacje materiałów hydroizolacyjnych w warunkach zimowych

Szybkosprawne szlamy uszczelniające to najczęściej produkty jednokomponentowe (w postaci suchej zaprawy), wymagające przed przystąpieniem do ich aplikacji rozrobienia z wodą. Zatem, aby ułatwić aplikację podczas chłodów, do ich przygotowania można użyć wody ciepłej (o temperaturze ok. 25°C), która szybciej aktywuje zawarte w zaprawie dodatki chemiczne. Woda nie powinna być jednak zbyt ciepła, gdyż mogłoby to spowodować drastyczne skrócenie czasu zachowania parametrów roboczych jak również niekorzystnie wpłynąć na wielkość skurczu zaprawy.

Produktem łączącym zalety (również pod kątem zastosowania w okresie przejściowym) mineralnych szlamów uszczelniających oraz modyfikowanych tworzywami sztucznymi grubowarstwowych powłok bitumicznych jest najnowsza generacja powłokowych materiałów hydroizolacyjnych, czyli elastyczne polimerowe masy uszczelniające. Przy odpowiednio dostosowanej recepturze możliwe jest niemal całkowite (warunkiem, jaki musi być spełniony, jest to, aby temperatura aplikacji nie była niższa niż +5°C) uniezależnienie procesu tworzenia się szczelniej powłoki od warunków atmosferycznych. W temperaturze +5°C (przy jednoczesnej wysokiej, sięgającej 90%, wilgotności względnej powietrza) pełna odporność na działanie wody (w tym również wody pod ciśnieniem) może być uzyskana nawet po ok. 18 godzinach po aplikacji.

W przypadku wszystkich wymienionych wyżej materiałów kluczowym aspektem jest również odpowiednia pielęgnacja. O ile w okresie letnim wykonane elementy należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zbyt dużym nagrzewaniem, w przypadku niskiej temperatury należy je chronić przed utratą ciepła. Należy mieć również na uwadze, że graniczną temperaturą ich aplikacji jest zazwyczaj +5°C, przy czym dotyczy ona nie tylko samego momentu ich nakładania ale również okresu następującego bezpośrednio po nim. Również Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych [2] zalecają układanie warstw hydroizolacyjnych, gdy temperatura powietrza oraz podłoża wynoszą powyżej +5°C.

Istnieje jednak grupa produktów, które pozwalają na prowadzenie prac hydroizolacyjnych w warunkach zimowych (czyli właśnie poniżej +5°C). Jednym z nich są papy asfaltowe i asfaltowe modyfikowane. W praktyce stosuje się niemal wyłącznie papy termozgrzewalne, z uwagi na fakt, iż w przypadku pap tradycyjnych koszty związane z koniecznością rozgrzania lepiku oraz utrzymania temperatury wymaganej do klejenia są porównywalne z kosztem zastosowania droższego rozwiązania w postaci papy termozgrzewalnej. Wytyczne [3] dopuszczają możliwość wykonania w warunkach zimowych jedynie pierwszej warstwy uszczelnienia przyziemnej części budynku z pap z włókniny poliestrowej oraz tkaniny szklanej z powłoką modyfikowaną polimerami lub elastomerami. Nie należy stosować pap z asfaltu niemodyfikowanego.

Jeśli podłoże pod papę termozgrzewalną zostało zagruntowane odpowiednio wcześniej (przed spadkiem temperatury poniżej +5°C), należy je jedynie odpowiednio oczyścić. W innym przypadku podłoże powierzchniowo suche (tj. o wilgotności niewyczuwalnej przy dotknięciu) i nieprzemarznięte można gruntować roztworem asfaltowym bez ogrzewania go.

Do gruntowaniu podłoży wilgotnych można przystąpić dopiero po ich powierzchniowym osuszeniu. Natomiast w przypadku ujemnej temperatury (powietrza oraz podłoża), podłoże należy osuszyć i stopniowo ogrzewać, a osuszone partie bezzwłocznie gruntować.

W przypadku wykonywania hydroizolacji budynku z pap asfaltowych należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość powstania następujących usterek [3]:

 • wystąpienia prostopadłych do kierunku wstęgi wybrzuszeń papy, co wynika z obniżonej elastyczności papy rozwijanej z rolki,
 • powstania pęcherzy powietrznych spowodowanych miejscowym niedogrzaniem w momencie nadtapiania masy powłokowej,
 • miejscowego niedoklejenia zakładów poszczególnych pasm - również w wyniku miejscowego niedogrzania,
 • rozdarcia papy w trakcie rozwijania z rolki.

Materiałem rolowym bez „czynnika grzewczego”, który może być stosowany w okresie zimowym są tzw. membrany KSK, czyli bitumiczne membrany samoprzylepne.

Membrany KSK stosowane są jako ochrona budynku przed wilgotnością gruntu oraz wodą niewywierającą ciśnienia hydrostatycznego. Z reguły składają się z samoprzylepnej warstwy z modyfikowanych tworzywami sztucznymi bitumów o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm naniesionej na odporną na rozrywanie folię HDPE o grubości co najmniej 0,07 mm. Materiał ten, przy zachowaniu wymaganych przez producenta warunków aplikacji produktu, zapewnia wykonanie hydroizolacji odpornej na działanie wody bezpośrednio po jej przyklejeniu do podłoża w temperaturze do –5°C [1].

Plastyczność i elastyczność materiałów, z których wykonuje się membrany samoprzylepne, podobnie jak w przypadku pap termozgrzewalnych, są silnie związanie z temperaturą otoczenia. W przypadku aplikacji w temperaturze poniżej zera należy zatem pamiętać, że ciągliwość bitumu na styku z zagruntowanym podłożem oraz polietylenową powierzchnią sąsiedniego arkusza będzie odbiegać od tej, którą materiał wykazuje w temperaturze dodatniej. Jednak również przy niewielkim mrozie membrana KSK uzyskuje natychmiastową przyczepność, niezbędną do uzyskania wymaganej wodoszczelności (przez co należy szczelność w warunkach stałego obciążenia wodą niewywierającą ciśnienia hydrostatycznego oraz wodoszczelność na czasowe - do 72 godzin - oddziaływanie ciśnienia do 0,4 MPa).

W przypadku aplikacji samoprzylepnych membran bitumicznych w warunkach obniżonej temperatury należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby:

 • podłoże było odpowiednio przygotowane, tj. suche, czyste i zagruntowane - gruntowanie również można wykonać przy temperaturze poniżej 0°C, przy zastosowaniu specjalnych środków gruntujących (zazwyczaj zawierających rozpuszczalniki organiczne),
 • nie prowadzić prac podczas występowania mgły czy szadzi - z uwagi na ryzyko wystąpienia powyższych zjawisk nie zaleca się rozpoczynania prac w godzinach porannych,
 • do momentu aplikacji membranę przechowywać w temperaturze pokojowej lub zbliżonej do pokojowej,
 • zapewnić prawidłowe ułożenie i dociśnięcie arkuszy oraz zachować zakład nie mniejszy niż 10 cm w miejscu połączenia z arkuszem sąsiednim.

Czytaj też: Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych >>>

Należy ponadto uwzględnić, że membrany KSK bardzo łatwo ulegają uszkodzeniom oraz z reguły są wrażliwe na działanie promieniowania UV [1]. Dlatego też bezpośrednio po ułożeniu należy je chronić przez odpowiednie osłonięcie wykonanej warstwy.

Instrukcja [3] dopuszcza również wykonywanie hydroizolacji (jednakże jedynie poziomych i wyłącznie przeciwwilgociowych) przy zastosowaniu układanej luzem folii polietylenowej o grubości min. 0,2 mm lub olejo- i bitumoodpornej folii z polichlorku winylu (PVC) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Folie można układać nawet na zawilgoconych podłożach. Przed użyciem należy ją jednak przechowywać w temperaturze co najmniej +15°C przez okres nie krótszy niż 24 godziny.

W przypadku izolowania większych powierzchni poszczególne arkusze należy łączyć ze sobą - w sposób zalecany przez producenta - w ogrzewanym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Materiałem powłokowym umożliwiającym prowadzenie prac uszczelniających zimą są tzw. zimowe wersje mas KMB. Są to produkty, które dzięki reakcji dwóch komponentów, tj. emulsji bitumicznej o obniżonej temperaturze zamarzania oraz proszku reakcyjnego, pozwalają na wykonywanie prac podczas mrozu, o ile nie przekracza on wartości –5°C.

W zależności od tego jaki środek gruntujący posiada w swojej ofercie producent danej masy, gruntowanie podłoża należy przeprowadzić w warunkach normalnej temperatury lub też można je wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do prac uszczelniających.

W przeciwieństwie do membran KSK oraz folii, zastosowanie grubowarstwowych mas bitumicznych pozwala na wykonanie nie tylko izolacji przeciwwilgociowych, ale również wodochronnych. W odróżnieniu do wszystkich hydroizolacji rolowych umożliwia wykonanie bezszwowej (ciągłej, bez połączeń) powłoki, bez możliwości (dzięki pełnemu połączeniu z podłożem) przesiąkania wody. Sposób aplikacji pozwala z kolei na pewne i nieskomplikowane uszczelnienie wszelkich miejsc krytycznych (połączeń ściany z ławą fundamentową, miejsc przyłącza instalacji, szczelin dylatacyjnych). Ich istotną wadą jest natomiast długi czas schnięcia, wynoszący odpowiednio ok. 3 dni w temperaturze +5°C do nawet tygodnia w temperaturze poniżej zera.

Bez względu na stosowane materiały należy uwzględnić fakt, że Wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej [3] zalecają całkowite wstrzymanie prac budowlanych w czasie, gdy:

 • temperatura powietrza t  ≤  –5°C oraz prędkość wiatru v  ≥  8 m/s,
 • temperatura powietrza t  ≤  –10°C oraz prędkość wiatru v  ≥  4 m/s,
 • temperatura powietrza t  ≤  –15°C oraz prędkość wiatru v  ≥  2 m/s,
 • występują opady atmosferyczne, mgła, oszronienie lub szadź.

Związane jest to nie tylko z zachowaniem warunków aplikacji materiałów oraz tworzenia się powłoki hydroizolacyjnej, ale i warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy ludzi.

Należy również pamiętać iż wszelkie prace uszczelniające wykonane w warunkach zimowych należy poddać ponownej ocenie po zakończeniu tego okresu.

Literatura

1. B. Ksit, B. Monczyński, "Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe", Wyd. Verlag Dashofer, Warszawa 2011.
2. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków", Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2016.
3. "Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury - Wytyczne", Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[hydroizolacje, prace hydroizolacyjne, roboty budowlane, materiały hydroizolacyjne, prace budowlane wykonywane w warunkach zimowych, hydroizolacje wykonywane w warunkach zimowych, hydroizolacje przyziemnych części budynku]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 11/12/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zacząłeś już budowę i zaskoczyła Cię zima?


Sprawdź, jakie materiały sprawdzą się przy temperaturach rzędu –10, a nawet –20°C czytaj dalej »


Wybierz odpowiednią izolację dla swojego domu »

Jak wybrać płytę styropianową w systemie ETICS?

Czy mineralna wełna szklana zapewni komfort cieplny i zdrowy dom na długie lata?
czytaj dalej »

Stosując najwyższej jakości styropian o odpowiedniej gęstości, parametrach deklarowanych, potwierdzonych w rzeczywistości, naprawdę oszczędzasz... czytaj dalej »

Building Information Modelling - jak to działa?

BIM odnosi się do programów, które wspomagają projektowanie. Ich działanie polega na... czytaj dalej »

 


Dobierz najlepszy materiał ociepleniowy. Sprawdź »

Gdzie wykonać badania elewacji wentylowanych zgodne z wymogami ETAG 034?

Inwestorzy szukają wciąż lepszych, mocniejszych i bardziej wytrzymałych, a przede wszystkim bezpiecznych dla zdrowia produktów. Gdzie je znaleźć? czytaj dalej » Na potrzeby badań zbudowano specjalną komorę, w której produkt poddaje się cyklom odporności na zmianę temperatury, wilgoć, wiatr oraz czynniki uderzeniowe. czytaj dalej »

Szybki i skuteczny sposób na renowację pokrycia dachowego »

Dach to obok ścian zewnętrznych jedna z najważniejszych przegród w budynku. Jednak wieloletnia eksploatacja często powoduje obniżenie jego szczelności i trwałości... czytaj dalej »

 


Jak efektywnie uszczelnić okna?

Jak zoptymalizować przepływ powietrza przez ściany?

Przy ocieplaniu zapomina się o tym, że bardzo duży ubytek ciepła następuje w wyniku ubogiej lub źle położonej izolacji framugi okiennej...
czytaj dalej »

Zwiększenie izolacyjności budynku przynosi wymierne korzyści ekonomiczne przez cały okres eksploatacji budynku. czytaj dalej »

Termomodernizacja pomoże w walce ze smogiem?

Smog to temat bardzo nośny w mediach, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy w powietrzu unoszą się "efekty" palenia byle czymczytaj dalej »


Jaka jest cena hali z płyty obornickiej?

Farby do wnętrz i elewacji - jakie powinny być?

Praktycznie wszystkie hale wyglądają tak samo, ale w rzeczywistości nie ma dwóch takich samych! Do każdego projektu trzeba podejść indywidualnie – wbrew pozorom taka taktyka prowadzi do... czytaj dalej » W 2002r. rynek farb fasadowych został zrewolucjonizowany przez farbę zolowo-krzemianową, która bazuje na całkowicie nowatorskiej koncepcji spoiw, dzięki czemu... czytaj dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2018

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2018
W miesięczniku m.in.:
 • - Izolacje w niskich temperaturach
 • - Prace hydroizolacyjne w okresie zimowym
Zobacz szczegóły
Podparapet termiczny - ciepły montaż okien

Podparapet termiczny - ciepły montaż okien

Świadomi inwestorzy coraz częściej wybierają okna o niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła, wiedząc, jak ważna z punktu widzenia energooszczędności...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.