Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Funkcjonowanie norm z zakresu akustyki w architekturze - interpretacja

www.sxc.hu

W nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], przywołano wiele norm oraz odniesień do ich stosowania. Warto pokusić się o interpretację sposobu funkcjonowania tych norm w porównaniu z panującymi w krajach unijnych zasadami korzystania z norm jako źródła wiedzy technicznej.

Relacje między normami a innymi dokumentami, a w szczególności aktami prawnymi krajów członkowskich, opisuje przewodnik PKN-CENELEC/GUIDE 3:2006 „Wzajemne relacje między przepisami i normami. Część 1: Powoływanie się na normy. Główne sposoby stosowania. Część 2: Harmonizacja przepisów i powołań na normy” [2]. Dokument ten stanowi podstawę do interpretowania sposobu funkcjonowania norm w kolejnych paragrafach rozporządzenia ministra infrastruktury [1] ze względu na fakt, że państwo polskie jest sygnatariuszem umów międzynarodowych oraz członkowskich w ramach UE, w tym jest członkiem takich międzynarodowych organizacji, jak CEN oraz ISO. Należy zatem domniemywać, że funkcjonowanie norm w aktach prawnych wyższego rzędu odbywa się z pełną świadomością tych zasad.

Zawarta w rozporządzeniu [1] lista norm może być uważana przez uczestników procesu inwestycyjnego za obowiązek lub tylko za wskazówkę, co zależy od treści samego paragrafu rozporządzenia. Jak zatem powołane w rozporządzeniu normy będą kreować jakość środowiska akustycznego oraz wzajemne relacje uczestników procesu budowlanego? Zgodnie z PKN-CENELEC/GUIDE 3 [2] istnieją dwa podstawowe powołania wykonawcze norm w aktach wyższego rzędu: powołanie obowiązujące i wskazujące.

Powołanie obowiązujące oznacza, że przywołana norma powinna być stosowana w celu realizacji przepisu. Powołanie wskazujące oznacza, że norma jest jednym ze sposobów realizacji celu regulacji prawnej, a ustawodawca dopuszcza istnienie innych sposobów już na etapie powstawania aktu prawnego powołującego normę, a także w przyszłości. To, czy norma jest powołana w sposób obowiązujący czy wskazujący, zależy od jednoznaczności wskazania normy w akcie prawnym w konkretnych paragrafach. W § 324 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych [1] zawarto pierwsze powołanie norm definiujących wymagania ochrony przed hałasem i drganiami. Powołanie sformułowane zostało w liczbie mnogiej:

„Budynek, w którym ze względu na prowadzoną w nim działalność lub sposób eksploatacji mogą powstawać uciążliwe dla otoczenia hałasy lub drgania, należy kształtować i zabezpieczać tak, aby poziom hałasu i drgań przenikających do otoczenia z pomieszczeń tego budynku nie przekraczał wartości dopuszczalnych określonych w odrębnych przepisach dotyczących ochrony środowiska, a także nie powodował przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań w pomieszczeniach innych budynków podlegających ochronie przeciwhałasowej i przeciwdrganiowej określonego w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach”.

Takie sformułowanie można interpretować następująco: chodzi o normę dotyczącą dopuszczalnych wartości poziomu hałasu i normę dotyczącą dopuszczalnych poziomów drgań. Inna interpretacja jest taka, że ustawodawca dopuszcza powstanie innych podobnych zakresem norm, które definiują dopuszczalne wartości poziomu dźwięku i drgań w pomieszczeniach.

Paragraf ten w swoim rozmytym zapisie umożliwia funkcjonowanie norm środowiskowych dotyczących jednego obiektu według jego przeznaczenia (np. obiektów hotelowych) i zdefiniowania w normie obiektowej wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości definiujących klimat akustyczny. Wymienienie w załączniku do rozporządzenia [1] w p. 61 norm PN- -B -02151-02:1987 [3], PN -B- 02170:1985 [4] i PN-B-02171:1988 [5] można w świetle zapisów przewodnika PKN-CENELEC/ /GUIDE 3 [2] uznać za powołanie wskazujące. Tak samo należy traktować powołanie zawarte w § 325.1:

„Budynki mieszkalne, budynki zamieszkania zbiorowego i budynki użyteczności publicznej należy sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli one występują i ich poziomy będą powodować w pomieszczeniach tych budynków przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań, określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach, należy stosować skuteczne zabezpieczenia”.

W § 325.2 mamy jednoznaczne powołanie się na normę dotyczącą izolacyjności akustycznej:

„Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami należy chronić przed tymi uciążliwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł, usytuowanie i ukształtowanie budynku, stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i ekranujących przed hałasem, a także racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku oraz zapewnienie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych określonej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych”.

Powołanie na tę normę, czyli PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania” [6], jest obowiązujące, jest ono jednak nader niefortunne. W przypadkach obciążenia nieruchomości hałasem lotniczym budynków spełnienie wymagań zawartych w § 324 stoi w konflikcie ze spełnieniem wymagań § 325 oraz § 326.1, w którym zawarto powołanie na normę PN-B-02151-02:1987 [3]. Przyjęcie dopuszczalnej wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniu jako kryterium komfortu akustycznego jest wymaganiem bardziej rygorystycznym względem parametrów akustycznych przegród i wymaga stosowania technologii o wyższej izolacyjności akustycznej.

Powołanie na normę PN -B- -02151 -3:1999 [6], mające charakter obowiązujący, może więc w przyszłości sprzyjać budowie domów tylko częściowo spełniających wymagania dotyczące uzyskania odpowiedniej jakości akustycznej, a to, który paragraf jest ważniejszy, będzie musiał w sytuacji konfliktu między użytkownikiem a deweloperem rozstrzygnąć sąd. W § 326.1 zawarto powołanie na normę pomiarową:

„Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków, dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem, nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi metody pomiaru poziomu dźwięku A w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach”.

Jednakże ustawodawca w treści tego paragrafu mówi o normach określających metody pomiarów poziomu dźwięku A w liczbie mnogiej. Należy zatem uznać, że ustawodawca, zgodnie ze wskazaniami PKN -CENELEC/GUIDE 3 [2], był świadom istnienia innej normy niż wymieniona w załączniku, a przypisana do tego paragrafu. Powołanie wskazujące na normę PN-B -02156:1987 „Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach” [7] jest bardzo słuszne w świetle istnienia normy PN -EN ISO 16032:2006 „Akustyka. Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od urządzeń wyposażenia technicznego w budynkach. Metoda dokładna” [8] oraz PN-EN ISO 10052:2007 „Akustyka. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego. Metoda uproszczona” [9]. Normy te w porównaniu z normą PN-B -02156:1987 [7] pozwalają na skrócenie procesu oceny poziomu hałasu pochodzącego z wyposażenia technicznego budynku i połączenie procedury pomiarowej z cyklem pracy urządzenia.

Więcej o izolacji z wełny w ścianach działowych

Przeczytaj także: Sufity podwieszane - kształtowanie akustyki wnętrza

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 10/2009

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
  • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.