Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Naprawy i renowacje stropów

Naprawa stropów - wybrane przykłady
Jak przeprowadzać naprawy i renowacje stropów?
Jak przeprowadzać naprawy i renowacje stropów?
Archiwum autorów
Ciąg dalszy artykułu...

Naprawa stropów - wybrane przykłady

Naprawa stropów drewnianych

Sposoby napraw stropów drewnianych obszernie opisano w literaturze [9], [13].

Naprawy belek drewnianych można podzielić na dwie grupy:

1. Zabezpieczenia polegające na wprowadzeniu dodatkowych elementów:

 • niezależnego wzmocnienia konstrukcji,
 • podwieszenia do układu konstrukcyjnego,
 • wzmocnienie współpracujące z istniejącym układem konstrukcyjnym.

2. Zabiegi strukturalne polegające na zwiększeniu właściwości technicznych i eksploatacyjnych uszkodzonych elementów.

Wzmocnienie niezależne stosuje się w przypadkach znacznego zniszczenia belek stropowych, które ze względów konserwatorskich nie zostają usunięte. Nowe elementy mają za zadanie przejąć obciążenia użytkowe, stary strop obciążenia własne i ciężar wystroju.

Wzmocnienie poprzez zastosowanie podwieszenia do układu konstrukcyjnego polega również na wprowadzeniu nowego, niezależnego od starej konstrukcji stropu, ale w tym wypadku nowy układ przenosi obciążenia od starego stropu. Wszystkie działania poprzedzające prace wzmocnienia powinny być poprzedzone projektem i stosownymi obliczeniami statycznymi.

Wzmocnienie współpracujące należą do najczęściej stosowanych i obejmuje:

 • usunięcie uszkodzonego fragmentu belki i zastąpienie go elementem uzupełniającym,
 • podwieszenie belki stropowej za pomocą strzemion stalowych,
 • wykonanie płyty żelbetowej na istniejących belkach stropowych (liczne źródła opisujące tę metodę podano w [9]),
 • inne wzmocnienia indywidualne.

Praktyka budowlana wykazuje, iż w większości napraw związanych ze stropami drewnianymi czynności przy nich wykonywane obejmują:

 • usunięcie lub częściowe odkrycie warstw posadzkowych i zasypek, czasami ślepych pułapów i podsufitek,
 • wykonanie oględzin odsłoniętych elementów,
 • usunięcie elementów porażonych przez czynniki biologiczne (w całości lub poza strefy uszkodzenia), często z tymczasowym podparciem i zabezpieczeniem,
 • powierzchniowe oczyszczenie, ociosanie elementów przeznaczonych do impregnacji, zgodnie z przyjętą technologią,
 • zabiegi konstrukcyjne, wzmacniające, zgodnie z przyjętym w projekcie rozwiązaniami konstrukcyjnymi,
 • wprowadzenie nowych warstw stropowych akustycznych (często wełny mineralnej lub zasypki keramzytowej) i płyt gipsowo-kartonowych jako podsufitki (względy ppoż.).

Ważnym zagadnieniem wydaje się być w przypadku pomieszczeń o podwyższonej wilgotności lub pomieszczeń mokrych uwzględnienie w warstwach podposadzkowych właściwych materiałów paroizolacyjnych i przeciwwodnych.

W przypadku wykonywania żelbetowej płyty na stropie drewnianym należy zwrócić szczególną uwagę na jego wentylację. Przyścienne otwory wentylacyjne powinny przechodzić przez wszystkie górne warstwy stropu, tj. ślepy pułap, izolację akustyczną, izolację przeciwwilgociową, płytę oraz posadzkę. W przypadku pomieszczeniach mokrych, niedopuszczalne jest jednak bezpośrednie połączenie przestrzeni międzybelkowych ze środowiskiem pomieszczenia, poprzez otwory w listwie przypodłogowej. Przestrzenie międzybelkowe należy łączyć poziomym lub ukośnym kanałem zbiorczym, np. do kanałów wentylacyjnych.

Znane są przykłady wentylowania oparcia belek stropowych w gniazdach muru za pomocą otworów elewacyjnych. Przy pracach naprawczych w strefach oparcia należy zwrócić uwagę na zachowanie układu szczelin wentylacyjnych i nie dopuścić do ich zamknięcia, bez zastosowania alternatywnego rozwiązania.

Naprawa sklepień ceglanych

Działania zmierzające do naprawy powinny obejmować pomiary geometrii sklepienia i jego podpór, inwentaryzację uszkodzeń wraz z ekspertyzą określającą przyczyny powstania uszkodzeń.

Projekt powinien uwzględniać:

 • analizę przyczyn występujących uszkodzeń,
 • usunięcie istniejących źródeł zagrożeń,
 • obliczenia statyczne,
 • technologię prowadzenia prac remontowych uwzględniającą analizę uszkodzeń oraz konieczność ich usunięcia lub ograniczenia dalszego ich wpływu na trwałość konstrukcji,
 • stabilizację podpór sklepienia i naprawę samego płaszcza, prowadzącą do eliminacji występujących naprężeń rozciągających oraz ograniczenia naprężeń ściskających do wartości nieprzekraczających obliczeniowej wytrzymałości muru na ściskanie.

Stosowane metody napraw sklepień:

1. Przemurowania fragmentów sklepień - stosowane w przypadku zaistnienia znacznych uszkodzeń lub ubytków cegieł płaszcza sklepienia. Realizowane są odcinkami po wykonaniu ściśle dopasowanego deskowania. Do przemurowań stosowane są materiały odpowiadające cechami mechanicznymi materiałom istniejącym w konstrukcji.

2. Spoinowanie, stosowane w sytuacjach znacznych ubytków zaprawy.

3. Wypełnienie w płaszczu sklepienia metodą grawitacyjną przez zalewanie od góry lub metodą iniekcji ciśnieniowej. Stosowany jest do tego celu zaczyn cementowy lub żywice epoksydowe.

4. Wymiana zasypki na materiał o zaprojektowanym ciężarze nasypowym i korzystnym kącie tarcia wewnętrznego, a także częściowe wypełnianie pach sklepienia betonem lekkim.

5. Wykonanie dodatkowej powłoki żelbetowej ponad sklepieniem i podwieszenia do niej ceglanego płaszcza za pomocą kotew. Powoduje to jednak znaczne zwiększenie obciążeń przekazywanych na podpory sklepienia i zwiększa opór dyfuzyjny przegrody, powodując zmianę mikroklimatu pomieszczeń. Powłoki takiej nie da się zdemontować. Z tego względu metoda ta nie jest akceptowana przez konserwatora zabytków.

6. Wykonanie dodatkowych, odciążających konstrukcji: stropu ponad sklepieniem lub ściągów przenoszących siły rozporu.

Naprawy ceglanych konstrukcji sklepień są zagadnieniami trudnymi, bezwzględnie wymagającymi indywidualnego podejścia do każdego przypadku.

Naprawa stropów ceramicznych na belkach stalowych

FOT. 8. Korozja belek stalowych stropu odcinkowego; fot. [7]
FOT. 8. Korozja belek stalowych stropu odcinkowego; fot. [7]
RYS. 6. Układ warstw stropu na belkach stalowych z zastosowaniem wypełnienia z keramzytu. Objaśnienia: 1 – posadzka, 2 – szlichta cementowa 4–6 cm, 3 – izolacja akustyczna min. 2 cm, 4 – keramzyt izolacyjny, 5 – paroizolacja, 6 – ceglana płyta stropu, 7 – tynk; rys. [14]
RYS. 6. Układ warstw stropu na belkach stalowych z zastosowaniem wypełnienia z keramzytu.
1 - posadzka, 2 - szlichta cementowa 4-6 cm, 3 - izolacja akustyczna min. 2 cm, 4 - keramzyt izolacyjny, 5 - paroizolacja, 6 - ceglana płyta stropu, 7 - tynk; rys. [14]

Naprawy wiążą się zwykle z wymianą pierwotnej podłogi na legarach i zastąpienia jej współczesnymi materiałami. W stropach wymagających odciążenia na belkach stalowych jako lekkie kruszywo wypełniające stosowany jest keramzyt izolacyjny.

W zależności od rodzaju stropu (płyta lekka, półciężka czy ciężka) w miejsce dawnej zasypki możliwe jest także zastosowanie płytek z betonu komórkowego lub twardego styropianu.

Przy silnym uszkodzeniu belek o długości powyżej 5 m stosuje się powiększanie przekroju poprzez dospawanie profili stalowych. Prace takie można wykonywać przy odprężeniu belek istniejących, po zdjęciu warstw zasypowych. Metoda ta stosowana jest sporadycznie, ze względu na zastosowanie w belkach stali niskowęglowej.

Naprawa stropów typu Ackerman

W zależności od charakteru uszkodzenia, możliwe są następujące metody naprawy:

1. W przypadku zachowanych, nieuszkodzonych żeberek żelbetowych i zniszczonych płytek dolnych pustaków ceramicznych (typ uszkodzenia po pożarowego) możliwe jest osiatkowanie połaci stropu od dołu z wypełnieniem przestrzeni pustaków np. styropianem i otynkowanie.

2. Podparcie istniejących stropów rusztem stalowym z wykończeniem stropu od dołu jak w pkt. 1.

3. W przypadku dostępu od strony pomieszczenia nad stropem nadbetonowanie płyty żelbetowej. Warunkiem uzyskania współpracy starego betonu z nowym jest zapewnienie wymaganej nośności w płaszczyźnie styku. W tym celu stosowane jest np. nakłuwanie powierzchni starego betonu, wykonanie warstwy szczepnej z cementów modyfikowanych polimerami lub wprowadza łączniki w postaci bolców czy sworzni.

4. Wzmocnienie poprzez zastosowanie nowego układu konstrukcyjnego:
wzmocnienie poprzez dodatkowe żelbetowe belki i nadbeton,
wzmocnienie dodatkowymi belkami stalowymi i nadbetonem.

W celu zmniejszenia ciężaru stropu możliwe jest wprowadzenie płytek styropianowych.

5. Wzmocnienie stropu poprzez uzupełnienie skorodowanego zbrojenia i otuliny betonowej, co wymaga jednocześnie odsłonięcia pozostałej części zbrojenie oraz rozkucia betonu i pustaków w strefie kotwienia. Metoda wymaga dużego zaangażowania, uwagi i czasu. Oceniana jest jako ryzykowna. Istnieje ryzyko zawalenie się stropu, spowodowane utratą przyczepności betonu do odkrytego zbrojenia [10].

Naprawa stropów w aspekcie wybranych zagadnień fizyki budowli

RYS. 7-8. Przykładowy rozkład pól temperatur dla detalu obejmującego oparcie stropu drewnianego na murze ceglanym, z zamocowaniem belek kotwą stalową, mocowaną wewnątrz przegrody oraz wyprowadzoną na zewnętrzne lico ściany; rys.: [7]
RYS. 9–10. Wyniki symulacji zmian wilgotności masowej w miejscu połączenia drewnianej belki stropu z ocieplonym od strony zewnętrznej murem ceglanym – stan początkowy oraz końcowy, po upływie 3 lat; rys.: [7]
RYS. 9-10. Wyniki symulacji zmian wilgotności masowej w miejscu połączenia drewnianej belki stropu z ocieplonym od strony zewnętrznej murem ceglanym - stan początkowy oraz końcowy, po upływie 3 lat; rys.: [7]

Naprawy stropów podejmowane są niejednokrotnie w wyniku decyzji o zmianie użytkowania budynku lub jego części, rozbudowie, przebudowie czy po prostu w wyniku zmiany właściciela nieruchomości i podejmowanych przez niego prac remontowych. W takich sytuacjach obowiązują przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [15].

W świetle rozporządzenia stropy nad ostatnią kondygnacją, stropy pod nieogrzewanymi poddaszami oraz stropy nad przejazdami i piwnicami nieogrzewanymi podlegają wymaganiom dotyczącym min. izolacyjności termicznej. Określają one wartości współczynnika przenikania ciepła U stropów, które obliczone zgodnie z polskimi normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max).

Jednocześnie rozporządzenie narzuca konieczność spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej i sprawdzenie przegrody pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni. W tym celu konieczne jest obliczenie czynnika temperaturowego ƒrsi, charakteryzującego tzw. jakość cieplną przegród płaskich i węzłów konstrukcyjnych. Oznacza to, że dla danego budynku, o zadanej lokalizacji, można obliczyć krytyczne wartości czynnika temperaturowego ƒrsi w miejscach szczególnie narażonych na wystąpienie ryzyka rozwoju pleśni. Dla projektanta powinna być to wartość, która przy prawidłowo zaprojektowanej przegrodzie musi zostać przekroczona. Procedura obliczeniowa przedstawiona została w normie [16].

Zgodnie z procedurą obliczeniową czynnik temperaturowy wyrażony jest wzorem:

gdzie:

θ si,min - minimalna dopuszczalna temperatura powierzchni [°C],
θe - średnia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego [°C],
θi - temperatura powietrza wewnętrznego [°C].

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym obiekty objęte ochroną konserwatorską nie podlegają wymaganiom w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. W związku z powyższym przy projektowaniu przebudowy czy remontu nie obowiązują graniczne współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych (Umax). Jednakże poprawa warunków cieplno-wilgotnościowych w tego typu budynkach, z punktu widzenia jakości przyszłego użytkowania i trwałości obiektu, wydaje się być dość istotna, zwłaszcza jeżeli projektowana funkcja przewiduje pomieszczenia o różnych warunkach klimatu wewnętrznego, związanego z przewidywaną funkcją pomieszczeń.

Obniżenie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na drodze prac termomodernizacyjnych, w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską lub posiadających bogaty wystrój architektoniczny elewacji nie jest możliwe lub jest mocno utrudnione i wymaga przeprowadzenia odpowiednich obliczeń i symulacji. Najczęściej ściany zewnętrzne pozostawia się więc nieocieplone lub wykonuje sie ocieplenia od strony pomieszczeń.

W przypadku planowanych prac, obejmujących min. ocieplanie przegród zewnętrznych pomocne są komputerowe programy obliczeniowe. Najbardziej dostępne umożliwiają obliczenia współczynnika przenikania ciepła i sprawdzenia kondensacji międzywarstwowej dla płaskich wycinków przegród jednorodnych. Wskazane jest jednak wykonanie obliczeń bardziej szczegółowych, dla newralgicznych, z punktu widzenia zjawisk fizykalnych, detali 2D.

Dla dwuwymiarowych modeli elementu budowlanego, stosowany jest np. program THERM, bazującym na wykorzystaniu metody elementów skończonych (MES). Umożliwia on otrzymanie:

 • współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2·K)],
 • pól zmian gęstości strumienia ciepła,
 • pół temperatur
 • oraz wartości temperatur w dowolnym miejscu przekroju przegrody,

dzięki czemu może być wykorzystywany do uzyskania niezbędnych danych (temperatur na powierzchni wewnętrznej przegrody) dla oszacowania kondensacji powierzchniowej i prawdopodobieństwa powstania grzybów pleśniowych.

Do wykonywania symulacji dwu- i trzywymiarowych służy np. program WUFI, w którym zastosowano sprzężony model zjawisk transportu ciepła i wilgoci. Umożliwia on oszacowanie czasu wysychania przegród z początkowej wilgoci technologicznej oraz powstającej w wyniku eksploatacji ocenę niebezpieczeństwa wystąpienia kondensacji wilgoci wewnątrz przegrody, np. z uwzględnianiem wpływu zacinającego deszczu. Program może być pomocny przy wyborze odpowiedniego rozwiązania modernizacyjnego istniejących przegród, uwzględniając wpływ czynników klimatu zewnętrznego.

Podstawą prac modernizacyjnych w obiektach, objętych ochroną konserwatorską, bywa kompromis pomiędzy oczekiwaniami właściciela i inwestora a wymaganiami projektantów i konserwatora. Każdorazowo jednak stosowane rozwiązania powinny zapewnić niezbędny komfort użytkowania budynków oraz ochronę i trwałość ich konstrukcji oraz formy. Dla prawidłowego zastosowania dostępnych technologii i właściwych metod naprawczych projektanci maja do dyspozycji metodologie obliczeniowe oraz symulacje pozwalające na prognozę przyrostu wilgoci w czasie dalszej eksploatacji, wspomagane programami komputerowymi. Obliczenia takie powinny być prowadzone w oparciu o lokalne warunki klimatyczne.

Nie bez znaczenia jest także dokładne sprecyzowanie wymagań dotyczących parametrów klimatu wewnętrznego, tak aby dalsza eksploatacja pomieszczeń nie wpływała destrukcyjnie na remontowane elementy budynku.

Literatura

1. "Breymann Baukonstruktionslehre", Leipzig 1990.
2. J. Durm, "Handbuch der Architektur", Studgart 1898.
3. D. Krzyczkowski, "Budownictwo", Lwów 1929.
4. S. Mielnicki, "Ustroje budowlane", Katowice 1938.
5. W. Żenczykowski, "Budownictwo Ogólne", Warszawa 1938.
6. J. Tajchman, "Stropy drewniane w Polsce - próba systematyki" [w:] "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", TOM XXXII, ROK 1987, zeszyt 3-4, PAN, Komitet Architektury i Urbanistyki, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1987.
7. Materiały własne z pracy zawodowej autorów.
8. "Ochrona budynków przed korozją biologiczną", praca zbiorowa pod red. J. Ważnego i J. Karysia; Arkady, Warszawa 2001.
9. J. Jasieńko, "Ocena stanu materiałów i konstrukcji stropów drewnianych oraz sposoby wzmocnienia i przebudowy" [w:] "XIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji", Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział w Bielsku-Białej, Ustroń 1999, s. 285-300.
10. A. Stachowicz, "Ocena stanu materiałów i konstrukcji stropów i przekryć ceramicznych" [w:] "XIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji", Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział w Bielsku-Białej, Ustroń 1999, s. 269-284.
11. R. Orłowicz, A. Rzeszotarski, A. Krucka, "Szczególne przypadki stropów Ackermana" [w:] "Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych", praca zbiorowa, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006, s. 235-234.
12. Z. Pająk, Ł. Drobiec, "Stropy gęstożebrowe w praktyce budowlanej", "Materiały budowlane", 5/2009, s. 20-22 i 63.
13. J. Jasieńko, "Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003.
14. Materiały techniczne firmy Weber.
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2010 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (DzU Nr 75 wraz z późniejszymi zmianami).
16. PN-EN ISO 13788, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania".
17. A. Szymanowska-Gwiżdż, "Stan cieplno-wilgotnościowy przegród budowlanych w modernizowanych obiektach zabytkowych" [w:] „Fizyka budowli w teorii i w praktyce”, t. VI, nr 3, Łódź 2011, s. 73-76.18. M. Flak, "Analiza możliwości naprawy stropów drewnianych w obiektach zabytkowych", rozprawa magisterska, Gliwice 2010.
19. S. Jurkiewicz, S. Karczmarczyk, "Zabezpieczenia historycznych sklepień zasypem gruzowym", "Czasopismo Techniczne. Architektura", 2-A/2/2011, Zeszyt 11, rok 108, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 287-294.
20. E. Masłowski, D. Spiżewska, "Wzmacnianie konstrukcji budowlanych", Arkady, Warszawa 2000.
21. T. Nicer, "Stropy płaskie w budowlach zabytkowych", "Budownictwo i architektura", 5(2009), s. 85-100
22. P. Rapp, Z. Lis, "Wzdłużne połączenia belek drewnianych wzmocnione prętami stalowymi", "Inżynieria i budownictwo", nr 3/2001, str. 171-173.
23. "Tymczasowe wytyczne projektowania i wykonywania wzmacniania stropów drewnianych przez zespolenie belek z płytą żelbetową", Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
24. PN-EN ISO 13788, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania".

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[stropy, naprawa stropu, renowacja stropu, stropy drewniane, grzyby domowe, belki stropowe, strop Ackermana, stropy ceglane, stropy ceramiczne, sklepienia, naprawa stropów, fizyka budowli, uszkodzenia drewna, ściany zewnętrzne, elementy murowane, prace termomodernizacyjne, ochrona konserwatorska, przegrody budowlane]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 10/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Alternatywa dla wełny i styropianu »


W porównaniu do tradycyjnych metod izolacji dachu... ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Klej do płytek z funkcją hydroizolacji »

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Zobacz najnowszy numer IZOLACJI »

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

W majowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o budowie w czasach pandemii, izolacjach wdmuchiwanych oraz elewacjach wentylowanych. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

dr inż. Tomasz Steidl
dr inż. Tomasz Steidl
Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W swojej pracy naukowej zaj... więcej »
dr inż. Paweł Krause
dr inż. Paweł Krause
Paweł Krause – rzeczoznawca budowlany. Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa Polite... więcej »
dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż
dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż
Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż ukończyła Wydział Budownictwa ­Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej. Obecnie jest starszym wykładowcą w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wy... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
5/2020

Aktualny numer:

Izolacje 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Budowa w czasach pandemii
 • - Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.