Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jakość powietrza w budynkach modernizowanych

Air quality in upgraded buildings
dr inż. Jerzy Sowa  |  IZOLACJE 2/2018  |  28.03.2018
FOT. 1. Dach budynku mieszkalnego wyposażonego w nasady do wentylacji hybrydowej.
FOT. 1. Dach budynku mieszkalnego wyposażonego w nasady do wentylacji hybrydowej.
AERECO
Ciąg dalszy artykułu...

Typowe problemy występujące w budynkach użyteczności publicznej

W nowoczesnych budynkach użyteczności publicznej nie stosuje się już w zasadzie wentylacji naturalnej (grawitacyjnej). W przypadku modernizacji budynki użyteczności publicznej są wyposażane co najmniej w systemy wentylacji mechanicznej lub systemy klimatyzacji. Użytkownicy pomieszczeń często skarżą się, że w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie lub klimatyzowanych panuje niezadowalająca jakość powietrza.

Stan taki wynika z jednej strony z braku przywiązywania wagi do ograniczania emisji substancji szkodliwych w pomieszczaniach, a z drugiej - ze stosowania minimalnych dozwolonych prawnie strumieni powietrza zewnętrznego. W Polsce wiele instalacji projektowanych jest przy założeniu dostarczania 30 m3/h powietrza dla każdej osoby, podczas gdy obecne normy europejskie (w Polsce jednak nieobligatoryjne) wymagają dostarczania dodatkowego strumienia powietrza, aby rozcieńczać zanieczyszczania pochodzące od materiałów budowlanych i wykończeniowych. W przypadku przyjęcia zagęszczenia 8 m2 podłogi na osobę strumienie powietrza zewnętrznego na stanowisko pracy wynosiłyby od ok. 35 m3/h w przypadku stosowania materiałów o bardzo niskiej emisyjności do ok. 65 m3/h w przypadku braku kontroli emisyjności materiałów. Dlatego też wielu doświadczonych projektantów próbuje przekonać inwestorów, aby w warunkach polskich przyjmować strumień co najmniej 50 m3/h powietrza zewnętrznego na osobę.

Bardzo silny dyskomfort może występować w pomieszczaniach, w których podczas eksploatacji zmieniono sposób użytkowania i radykalnie zwiększono zagęszczenie (np. z 8 m2 podłogi na osobę - biuro "open space" do 2 m2 na osobę - sala konferencyjna w układzie kinowym). W takim przypadku strumień powietrza zewnętrznego przypadającego na osobę może wynieść nawet 7,5 m3/h.

Czy wiesz, że: 400 tys. mieszkańców UE umiera co roku z powodu złej jakości powietrza

Wiele problemów z instalacjami wentylacji i klimatyzacji związanych jest z niewłaściwym serwisowaniem i dopuszczaniem do nadmiernego zanieczyszczenia filtrów. Nagromadzony kurz nie tylko zwiększa opory przepływu powietrza, co prowadzi do zmiany punku pracy wentylatora i w konsekwencji do ograniczenia strumienia powietrza wentylacyjnego, ale także jest źródłem silnego zanieczyszczania powietrza lotnymi związkami organicznymi. Może to spowodować, że powietrze zewnętrzne doprowadzane do pomieszczeń ma zapach zbliżony do powietrza opuszczającego odkurzacz.

Bardzo często wysokie koszty eksploatacyjne lub brak komfortu są wynikiem dążenia do minimalizacji kosztów w fazie inwestycyjnej.

Analiza technologii i przedsięwzięć służących kształtowania jakości powietrza wewnętrznego

W celu aktywnego kształtowania jakości powietrza wewnętrznego można wykorzystywać kilka technologii. Różnią się one celem stosowania, zużyciem energii oraz wpływem na środowisko zewnętrzne. W TABELI 2 przedstawiono skróconą charakterystykę SWOT dla najbardziej powszechnych technologii.

TABELA 2. Porównanie technologii stosowanych w celu poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach (S – mocne strony, W – słabe strony, O – szanse, T – zagrożenia)

Zdecydowanie najbardziej atrakcyjne są technologie dążące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do pomieszczeń. Do tej grupy należą: stosowanie materiałów budowlanych o niskiej emisji VOC oraz pyłów, wprowadzenie zakazu palenia tytoniu oraz eliminacja otwartego spalania paliw.

W Polsce dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej [7]. Niestety jakkolwiek Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) prowadzony przez Kancelarię Sejmu RP podaje, że jest to obowiązujący akt prawny, to budzi poważne wątpliwości. W dniu 17 października 1997 r. weszła w życie Konstytucja RP. W art. 87 nie wymienia się zarządzeń jako źródeł prawa powszechnie obowiązującego.

Sądy administracyjne uchylały już różnego typu decyzje podejmowane w oparciu o zarządzenia jako niezgodne z konstytucją. Ponadto jest to akt prawny stosunkowo mało znany i rzadko stosowany w praktyce.

Za podstawową metodę zapewniania jakości powietrza w Polsce uważa się wentylację. Jest ona postrzegana jako istotny czynnik zwiększający zużycie energii w budownictwie i z tego powodu dąży się do jej ograniczania. Jednocześnie w przypadku najbardziej powszechnych systemów wentylacji grawitacyjnej polski system prawa budowlanego jest niespójny.

Minimalna intensywność wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, niezależnie od przyjętego rodzaju, przyjmuje się zgodnie z polską normą PN-83/B-3430/Az3:2000 [8]. W przypadku wentylacji grawitacyjnej architekci/projektanci nie wykonują przy tym żadnych obliczeń, co sprawia, że w tej fazie procesu budowlanego nie jest możliwe stwierdzenie poprawności (a właściwie błędów) działania tego systemu. W praktyce spotykane intensywności wentylacji są znacznie mniejsze od wymaganych. Jednocześnie na potrzeby obliczania charakterystyki energetycznej budynków [9] przyjmuje się wartości strumienia powietrza zbliżone co prawda do spotykanych w rzeczywistości, ale znacznie poniżej wartości minimalnych.

FOT. 2. Zielone ściany stwarzają możliwość wprowadzenia dużej liczby roślin do budynków biurowych i wykorzystania zdolności roślin do regeneracji powietrza; fot.: FLORABO [13]
FOT. 2. Zielone ściany stwarzają możliwość wprowadzenia dużej liczby roślin do budynków biurowych i wykorzystania zdolności roślin do regeneracji powietrza; fot.: FLORABO [13]

Należy także pamiętać, że w odniesieniu do budynków użyteczności norma [8] nie uzależnia wymaganej intensywności wentylacji od emisji zanieczyszczeń z materiałów budowlanych, co jest powszechną praktyką w Europie, a stosowna metoda opisana jest w normie europejskiej PN-EN- 15251:2012 [10].

Stężenia zanieczyszczań gazowych można ograniczać, stosując adsorpcję gazowych zanieczyszczeń powietrza na filtrach z węgla aktywnego. Filtry tego typu można stosować w instalacjach wentylacyjnych oraz bezpośrednio w pomieszczeniach w urządzeniach zwanych oczyszczaczami powietrza. Ze względu na koszty są to jednak techniki wykorzystywane głownie w przypadku nie nagłego zagrożenia pojawieniem się toksycznej chmury.

RYS. 3. Koncepcja wentylowanej fasady podwójnej. Jeden z rozpatrywanych wariantów, w którym panele fotowoltaiczne umieszczone na zewnętrznej powierzchni wykorzystywane są jako elementy zacieniające. Zaznaczono umieszczenie zdecentralizowanych przewodów nawiewnych i przewodów wywiewnych odprowadzających powietrze ponad dach budynku; rys.: archiwum autora
RYS. 3. Koncepcja wentylowanej fasady podwójnej. Jeden z rozpatrywanych wariantów, w którym panele fotowoltaiczne umieszczone na zewnętrznej powierzchni wykorzystywane są jako elementy zacieniające. Zaznaczono umieszczenie zdecentralizowanych przewodów nawiewnych i przewodów wywiewnych odprowadzających powietrze ponad dach budynku; rys.: archiwum autora
1 - panel PV, 2 - poziomy kanał odprowadzający, 3 - pomost techniczny, 4 - izolacja techniczna, 5 - konstrukcja

Warto zwrócić uwagę na nowoczesne farby, które dzięki wykorzystaniu zjawiska fotokatalizy mogą także oczyszczać powietrze. Najczęściej spotykanym katalizatorem dodawanym do wypraw malarskich są nanocząsteczki ditlenku tytanu (TiO2). Odpowiednio oświetlone farby takie mają zdolności do czynnego samooczyszczenia powierzchni, dezodoryzacji, oczyszczania powietrza ze szkodliwych oparów i gazów oraz ograniczenie rozwoju bakterii, pleśni i innych organizmów [11].

W przypadku konieczności ograniczenia zagrożeń mikrobiologicznych można stosować dodatkowo pestycydy lub przeprowadzać dezynfekcję powietrza przy pomocy lamp UV. Coraz większe zainteresowanie budzi możliwość wykorzystania zdolności roślin do regeneracji powietrza w pomieszczeniach. Oprócz produkcji tlenu wiele powszechnie używanych roślin ozdobnych usuwa z powietrza szereg lotnych związków organicznych (w tym formaldehyd, benzen czy thichloroetylen).

Zanieczyszczania chemiczne wychwycone z powietrza transportowane są do systemu korzeniowego i tam żyjące w symbiozie z rośliną bakterie rozkładają je na substancje proste. Co więcej, stwierdzono, że zdolność niektórych roślin do asymilacji zanieczyszczeń wzrastała z czasem, co przypisywano zdolności przystosowawczej drobnoustrojów do asymilacji różnych toksyn. Prędkość usuwania zanieczyszczeń jest zróżnicowana w zależności od gatunku (1 cm2 liści typowych roślin pokojowych usuwa 0,7-2,3 mg formaldehydu w ciągu doby, przy czym dla zielistki (chlorophytum) wartość ta wynosi nawet 4 mg [12]). Aby efekt takiej biofiltracji był zauważalny, liczba roślin musi być jednak znaczna.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 2/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Dobierz najlepszy materiał termoizolacyjny. Sprawdź »


Ocieplenie powinno być trwałe i odporne na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych... ZOBACZ »


Jak ochronić przed wodą podpiwniczenia i fundamenty?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

W przypadku aplikacji na podłożach wykazujących mikropęknięcia, przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej wanien...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie dachu - to warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Łatwa hydroizolacja dachu bez mieszania i odmierzania »

Gdzie stosować izolację polimocznikową?

Wymagania dotyczące dachów płaskich będą zawsze kompleksowe. Już od dawna dachy płaskie stają się „dachami użytkowymi“, przykładowo dla urządzeń fotowoltaicznych, klimatyzacyjnych, wymienników ciepła i wielu innych...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »


Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
6/2019

Aktualny numer:

Izolacje 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Problemy eksploatacyjne tynków wewnętrznych
  • - Warunki techniczne robót murarskich
Zobacz szczegóły
Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Zarówno w starych, jak i nowo wzniesionych budynkach coraz częściej można zauważyć bardzo zły stan balkonów i tarasów. Dlaczego tak się dzieje?
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.