Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przyczyny silnego zawilgocenia przegród budowlanych pomieszczeń rekreacyjnych w podziemiu nowego apartamentowca

Causes of strong dampness in space dividing elements within recreation rooms in the basement of a new apartment building
Zawilgocone ściany
Zawilgocone ściany
Anna Hoła

Problem nadmiernego zawilgocenia przegród budowlanych dotyczy zazwyczaj budynków starych, eksploatowanych kilkadziesiąt i więcej lat. Powodem zawilgocenia jest wtedy najczęściej brak izolacji przeciwwilgociowych, których dawniej nie wykonywano [1, 2].

Biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy oraz dostępne obecnie nowoczesne materiały i technologie, wydawać by się mogło, że w przypadku obiektów nowo wzniesionych wspomniany problem nie powinien wystąpić w ogóle.

Nic bardziej mylnego, niejednokrotnie bowiem w obiektach nowo wybudowanych widoczne ślady zawilgocenia ścian i podłóg pojawiają się już w pierwszych latach eksploatacji [3].

Zazwyczaj powodem takiego stanu rzeczy są błędy popełnione podczas wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgociowych budynku [4], zdarza się jednak i tak, że przyczyna zawilgocenia leży zupełnie gdzie indziej, czego przykładem jest wzniesiony przed kilkoma laty apartamentowiec.

Poza podstawową funkcją mieszkalną, ulokowaną na parterze oraz I i II piętrze, ma on kondygnację podziemną, gdzie usytuowano pomieszczenia techniczne, miejsca parkingowe, a także pokazaną na RYS. 1 grupę pomieszczeń o funkcji rekreacyjnej, wyposażonych m.in. w wannę jacuzzi, natrysk z hydromasażem i sauny. W pomieszczeniach tych nadmierne zawilgocenie ścian i podłóg ujawniło się po kilku latach użytkowania budynku.

Czytaj też: Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych >>>

W artykule zaprezentowano badania przeprowadzone w celu ustalenia zarówno tego, jak wysokie są wartości wilgotności, jak i przyczyn nadmiernego zawilgocenia ścian i podłóg przedmiotowych pomieszczeń, które ze względu na zły stan techniczny zostały na dłuższy czas wyłączone z użytkowania.

RYS. 1. Rozkład pomieszczeń rekreacyjnych na kondygnacji podziemnejapartamentowca; rys. archiwum autorki

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono rezultaty badań przeprowadzonych w pomieszczeniach rekreacyjnych, usytuowanych w podziemiu nowego apartamentowca, aby ustalić przyczyny nadmiernego zawilgocenia ich betonowych ścian i podłogi. W zakres przeprowadzonych badań weszły badania nieniszczące wilgotności masowej przegród oraz odkrywki udokumentowane w pracy. Wykazano, że powodem zawilgocenia nie jest wadliwe wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej budynku, lecz przyczyny leżące wewnątrz budynku.

Causes of strong dampness in space dividing elements within recreation rooms in the basement of a  new apartment building

The article presents the results of studies conducted in recreational rooms that are located in the basement of a new apartment building, which were carried out in order to determine the causes of excessive moisture in concrete walls and floors. It included nondestructive testing of moisture contents by weight of the space dividing elements, as well as  execution of exposure work as documented in the paper. It has been demonstrated that was not the defective horizontal dampproof course of the building that caused the dampness, but other causes inherent to the building.

Obraz zawilgoconych przegród budowlanych

  • Budynek apartamentowca został posadowiony na płycie fundamentowej grubości 450 mm, wykonanej z betonu klasy B20, na której oparto betonowe ściany konstrukcyjne piwnic, zewnętrzne i wewnętrzne oraz słupy.
  • Na ścianach zewnętrznych, od strony styku z gruntem, zastosowano izolację przeciwwodną bitumiczną, natomiast od wewnątrz otynkowano je i pokryto powłoką malarską.
  • Podczas badań ustalono, że w pomieszczeniach rekreacyjnych wszystkie ściany i słupy otynkowano grubym na około 20 mm tynkiem gipsowym, a tylko niektóre ich fragmenty obłożono innymi okładzinami.
  • Płytę fundamentową wykonano na bitumicznej izolacji wodoszczelnej i warstwie chudego betonu.
  • W pomieszczeniach rekreacyjnych na płycie ułożono warstwę styropianu i folię polietylenową, a na nich warstwę betonu podkładowego grubości 100 mm, w której ułożono system wodnego ogrzewania podłogowego.
  • Górną warstwę podłogi wykończono różnymi materiałami; głównie jednak płytkami ceramicznymi.

Obraz nadmiernie zawilgoconych przegród budowlanych, widoczny w pomieszczeniach rekreacyjnych w okresie letnim, przedstawiał się następująco:

  • na pokrytych tynkiem ścianach i słupach, w strefie do wysokości około 700 mm ponad poziom posadzki, widoczne były ślady po wielokrotnym, intensywnym zawilgoceniu, które miało miejsce w przeszłości, w postaci złuszczonej powłoki malarskiej, wykwitów soli i zmurszeń tynku (FOT. 1-2).
  • wykwity soli były też widoczne na podłodze w spoinach między płytkami ceramicznymi i w obrębie szczelin między deskami.
FOT. 1–2. Przykładowe widoki zawilgoconych ścian; fot. A. Hoły
FOT. 1-2. Przykładowe widoki zawilgoconych ścian; fot. A. Hoły

 Przeprowadzone badania i ich rezultaty

W celu określenia przyczyn zawilgocenia przeprowadzono badania wilgotności masowej Um przegród budowlanych zawilgoconych pomieszczeń. Do ich wykonania wykorzystano wago-suszarkę oraz nieniszczący dielektryczny miernik Uni 2 GANN, pozwalający na określanie wilgotności w strefie przypowierzchniowej.

Na użytek badań nieniszczących opracowano dwie zależności korelacyjne opisane funkcjami matematycznymi, jedną dla betonu, drugą dla tynku gipsowego, co przedstawiono na RYS. 2-3.

RYS. 2–3. Zależności korelacyjne do nieniszczącej oceny wilgotności masowej Um betonu (2) i tynku gipsowego (3); fot. A. Hoła
RYS. 2-3. Zależności korelacyjne do nieniszczącej oceny wilgotności masowej Um betonu (2) i tynku gipsowego (3); fot. A. Hoła

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wilgotność masowa warstwy betonowej podłogi na gruncie w pomieszczeniach rekreacyjnych zdecydowanie przekracza wartość dopuszczalną wynoszącą 4% [5], osiągając miejscami wartość 7,50%.

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono także, że wilgotność masowa tynku gipsowego we wszystkich pomieszczeniach przekracza wartość dopuszczalną wynoszącą 3% [5, 6]. Maksymalna stwierdzona wartość wilgotności masowej wynosiła 26,80%. Stwierdzono ponadto, że wilgotność ścian betonowych od strony garażu nie przekracza 3%.

Metodą półilościową zbadano stężenie soli w próbkach pobranych z tynku gipsowego, które według [7] było niskie. Na tej podstawie sformułowano wniosek, że zawilgocenie ścian w pomieszczeniach rekreacyjnych nie zostało spowodowane wodą gruntową, który to wniosek został potwierdzony wykonanym przez warstwy podłogowe odwiertem rdzeniowym, na podstawie którego potwierdzona została obecność na płycie fundamentowej izolacji przeciwwilgociowej grubości 4 mm (FOT. 3-4).

FOT. 3–4. Próbka otrzymana w wyniku odwiertu rdzeniowego; fot. A. Hoły
FOT. 3-4. Próbka otrzymana w wyniku odwiertu rdzeniowego; fot. A. Hoły

W celu ustalenia przyczyn zawilgocenia w pomieszczeniach rekreacyjnych wykonano kilka odkrywek.

Jedną z nich wykonano we wnęce prysznicowej, w narożu posadzki i ścian, gdzie stwierdzono brak jakiejkolwiek izolacji przeciwwilgociowej zarówno ścian, jak i posadzki, a także brak listwy narożnej przeciwwilgociowej.

Kolejna odkrywka polegała na odkryciu wpustu odprowadzającego wodę z posadzki prysznica do kanalizacji. Stwierdzono tu nieszczelności w osadzeniu wpustu. W konsekwencji tych nieprawidłowości, spływająca woda miała przez cały czas swobodny dostęp do podposadzkowego betonu podkładowego, mogła go zawilgacać, mogła też swobodnie przedostawać się pod warstwę styropianu zawilgacając płytę fundamentową, a w wyniku podciągania kapilarnego także pokryte tynkiem gipsowym ściany (FOT. 5-6).

FOT. 5–6. Odkrywki w pomieszczeniu prysznica: w narożu posadzki i ścian (5) oraz na styku posadzki ze ścianą (6); fot. A. Hoły
FOT. 5-6. Odkrywki w pomieszczeniu prysznica: w narożu posadzki i ścian (5) oraz na styku posadzki ze ścianą (6); fot. A. Hoły

Odkrywkę wykonano także w podłodze do górnego poziomu płyty fundamentowej w narożu ścian jednego z pomieszczeń. Stwierdzono, że wilgotność podkładu betonowego i górnej powierzchni płyty fundamentowej jest wynosi około 7,5%. Odkrywkę tę monitorowano do czasu rozpoczęcia sezonu grzewczego.

W krótkim czasie po uruchomieniu ogrzewania podłogowego, w odkrywce pojawiła się woda o lekko zielonkawym zabarwieniu, a na powierzchniach ścian w strefie przyposadzkowej, po całym obwodzie, wilgotne plamy (FOT. 7-8). Świadczy to o nieszczelności instalacji centralnego ogrzewania.

FOT. 7–8. Odkrywka w podłodze w narożu ścian: przed rozpoczęciem sezonu grzewczego (7) oraz po uruchomieniu ogrzewania podłogowego (8); fot. A. Hoły
FOT. 7-8. Odkrywka w podłodze w narożu ścian: przed rozpoczęciem sezonu grzewczego (7) oraz po uruchomieniu ogrzewania podłogowego (8); fot. A. Hoły

Na tej podstawie ustalono dwie przyczyny zawilgocenia analizowanych przegród budowlanych. Główna to nieszczelność instalacji centralnego ogrzewania, druga to wadliwy sposób rozwiązania pomieszczenia prysznica, m.in. brak we wnęce prysznicowej jakiejkolwiek izolacji przeciwwilgociowej ścian i posadzki.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania wilgotnościowe wykazały, że wilgotność masowa badanych przegród budowlanych w pomieszczeniach rekreacyjnych nowego apartamentowca zdecydowanie przekroczyła wartość dopuszczalną.

Wilgotność masowa betonowej warstwy podłogi wynosiła ponad 7% przy wartości dopuszczalnej 4%, a tynku gipsowego ponad 26% przy wartości dopuszczalnej 4%.

Opracowane w wyniku przeprowadzonych badań zależności korelacyjne, w tym zwłaszcza dla tynku gipsowego, mogą zostać wykorzystane w przyszłości jako hipotetyczne w badaniach prowadzonych w innych budynkach.

Konsekwencją przeprowadzonych badań było wykazanie, że powodem zawilgocenia nie było wadliwe wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej obiektu, lecz inne przyczyny leżące wewnątrz budynku.

Literatura

1. J. Adamowski, J. Hoła, Z. Matkowski, "Probleme und Losungen beim Feuchtigkeitsschutz des Mauerwerks von Baudenkmalern am Beispiel zweier grosser Barockbauten in Wrocław", Bautechnik Jg 82, pp. 426-433.
2. J. Jasieńko, Z. Matkowski, "Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych - diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji", "Wiadomości konserwatorskie" 14/2009, s. 43-48.
3. A. Hoła, K. Schabowicz, "Zawilgocenie ścian murowanych kompleksu nowych budynków mieszkalnych", "Materiały Budowlane" nr 7/2011, s. 82-84.
4. Praca zbiorowa, "Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie. Poradnik", Grupa MEDIUM, Warszawa 2014.
5. Praca zbiorowa, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B. Roboty wykończeniowe, zeszyt 3. Posadzki mineralne i żywiczne", Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004.
6. B. Francke, "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych C6/2016 Część C. Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6. Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych", Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2016.
7. Maciej Rokiel, "Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce", Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Hydroizolacja fundamentów - co musisz wiedzieć »

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Jak zabezpieczać posadzki przemysłowe?

W obiektach przemysłowych obecne są zanieczyszczenia o różnym charakterze, które łączy jedno - wszystkie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo pracowników i proces produkcyjny. czytaj dalej »

 


Kleje i fugi do płytek - to musisz wiedzieć »

Szukasz wpustu dachowego dobrej jakości?

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Chcesz kupić wpust nieogrzewany, ale nie wiesz jaki konkretnie wybrać? czytaj dalej »

Dobierz najlepszy materiał termoizolacyjny. Sprawdź »


Ocieplenie powinno być trwałe i odporne na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych... ZOBACZ »


Alternatywa dla tradycyjnych materiałów izolacyjnych »

Szukasz odpowiedniego materiału na podłogę? Zobacz »

Odporność na wodę, niepalność, wysoka odporność mechaniczna, niska waga oraz doskonałe parametry izolacyjne czynią je doskonałą...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »


Jaka powinna być dobra hydroizolacja?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Fundamenty, elewacje, posadzki, garaże. Poznaj problemy i rozwiązania » czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
5/2019

Aktualny numer:

Izolacje 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Ochrona przed hałasem w budynkach w kontekście izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej
  • - Wykonanie i odbiór elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Hydroizolacje krystalizujące do uszczelniania fundamentów

Hydroizolacje krystalizujące do uszczelniania fundamentów

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.