Tarasy i balkony - trudne detale

Cz. 3. Okap i balustrada
Archiwum autora

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

Izolacja termiczna połaci i ścian pod tarasem powinna być wykonana w sposób przemyślany. Brak ciągłości lub miejscowe mostki termiczne mogą prowadzić do ogrzewania powierzchni i znacznych strat ciepła oraz rozwoju grzybów pleśniowych w strefie styku ściany ze stropem (Czytaj więcej na ten temat).

Naroże stanowi obszar mostka termicznego, tam też usuwana jest woda z połaci. Optymalny układ termoizolacji strefy okapu przedstawiono na RYS. 1.

Zobacz też: Balkony jako systemy szklarniowe

Typowe uszkodzenia tego fragmentu przedstawiono na FOT. 1-4. Skutkami są zwykle zniszczenia płytek, a w konsekwencji przecieki mogące doprowadzić nawet do uszkodzenia ścian (FOT. 5-6).

Wariant z powierzchniowym odprowadzeniem wody

Do wykonania okapu najlepiej nadają się prefabrykowane profile systemowe. Dlaczego jest to najlepsze rozwiązanie? Po pierwsze ze względu na głębokość obsadzenia profilu.

Znaczna różnica wartości współczynnika rozszerzalności termicznej profilu, jastrychu i płytki przy gradiencie temperatury dochodzącym do 100°C skutkuje znacznymi zmianami długości i związanymi z tym naprężeniami termicznymi.

Tradycyjna obróbka może podchodzić pod płytkę na 5-6 cm i powinna być dodatkowo mocowana mechanicznie w połowie tej odległości.

ABSTRAKT

W trzeciej części artykułu dotyczącego trudnych detali balkonów i tarasów omówiono problemy związane z wykonaniem okapu i balustrady. Przedstawiono najczęstsze uszkodzenia tych fragmentów, a także metody poprawnego wykonania. Szczególną uwagę zwrócono na przydatność systemowych profili okapowych.

Difficult details of terraces and balconies. Part 3: Eaves and balustrades

The third part of the article concerning difficult details of balconies and terraces discusses problems related to the performance of eaves and balustrades. It presents the most frequently occurring damage of these elements, as well as methods of their proper performance. Particular attention is paid to the suitability of eaves profiles.

Profil systemowy gwarantuje odpowiednią (ani za dużą, ani za małą) głębokość obsadzenia, jeśli połączony jest z odpowiednim zamocowaniem mechanicznym (z tradycyjnymi obróbkami bywa różnie).

Bardzo istotnie jest dopasowanie profilu do rodzaju warstwy użytkowej, dodatkowe kształtki (narożne, dylatacyjne, odbojniki, haki i rynny) oraz możliwość doboru wariantu rozwiązania okapu (RYS. 2-4). Także kształt i faktura powierzchni ułatwiają poprawne uszczelnienie tego newralgicznego elementu.

Nie bez znaczenia jest bardzo estetyczny wygląd profilu i samego okapu. Profile systemowe pozwalają na eleganckie i łatwe wykończenie krawędzi płytek oraz na uniknięcie sytuacji pokazanych na FOT. 7-9.

Na RYS. 5-7 przedstawiono schematy detali uszczelnienia okapu w odniesieniu do różnych profili (układ termoizolacji należy rozpatrywać łącznie z RYS. 1).

Na krawędzi jastrychu należy wykonać uskok pozwalający na obsadzenie profilu, tak aby tworzył on z powierzchnią jastrychu płaszczyznę.

Najlepiej do tego stosować specjalne szablony montażowe (FOT. 10) umożliwiające wykonanie odpowiedniego uskoku w świeżej zaprawie.

Montaż profili rozpoczyna się od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu należy zaznaczyć miejsca mocowania mechanicznego, wywiercić otwory, obsadzić nierdzewne kotwy lub koszulki kołków rozporowych i wstępnie zamocować narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych.

Podczas wymierzania odcinków profili należy pamiętać o pozostawieniu przerw dylatacyjnych o szerokości ok. 2 mm między profilami i elementami stałymi budynku, a przy ścianach uwzględnić montaż odbojników.

 

Po wymierzeniu i przycięciu wszystkich elementów należy je zdemontować, a na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku w podkładzie wzdłuż krawędzi nałożyć cienką warstwę elastycznej żywicy uszczelniającej (elastycznej żywicy poliuretanowej lub epoksydowej stosowanej jako chemoodporne, elastyczne uszczelnienie pod płytkami w pomieszczeniach narażonych na dodatkowe oddziaływanie agresywnych mediów, jak ubojnie, rzeźnie, kuchnie w zakładach zbiorowego żywienia, warsztaty itp.), w którą wkleja się narożniki i profile proste z uwzględnieniem właściwego i równego ustawienia.

 

Profil okapowy i taśmę uszczelniającą wkleja się na elastyczną żywicę uszczelniającą, a izolację podpłytkową łączy z żywicą (szlam na żywicę) na zakład 8-10 cm.

Niektóre firmy pozwalają na montaż profilu na szlam uszczelniający. Jest to dopuszczalne tylko w odniesieniu do szlamów nieoddziałujących korozyjnie na profil okapowy.

Po związaniu żywicy dokręca się wkręty obsadzonych kołków rozporowych.

Na wysokości przerw dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) mocuje się łączniki dylatacyjne, a powstałą szczelinę dylatacyjną na całej długości wypełnia elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz, np. silikonową czy poliuretanową, z gruntownikiem systemowym, jeżeli tak zaleca producent).

Styk krawędzi profilu z jastrychem cementowym uszczelnia się taśmą uszczelniającą wklejoną w żywicę.

Powierzchnię świeżej żywicy posypuje się piaskiem do żywic (po związaniu należy go starannie usunąć).

Drugi sposób montażu to wklejenie profilu w żywicę elastyczną (żywicę trzeba nałożyć także na profil i posypać drobnym piaskiem do żywic, a po związaniu usunąć jegonadmiar). Wówczas taśmę uszczelniającą wkleja się w szlam uszczelniający (RYS. 8).

Niektóre firmy pozwalają na montaż profilu na szlam uszczelniający. Jest to dopuszczalne tylko w przypadku szlamów nieoddziałujących korozyjnie na profil okapowy.

Przeczytaj też poprzednie części

Trudne detale tarasów
i balkonów cz. 1

Trudne detale balkonów
i tarasów cz. 2

Jeżeli stosuje się typowe obróbki blacharskie, wszystkie opisane wcześniej czynności należy wykonać samodzielnie.

Należy zacząć od odpowiedniego wyprofilowania i przycięcia obróbek, następnie konieczny jest próbny montaż na sucho.

Jeżeli wszystko jest dobrze, obróbkę zabezpiecza się antykorozyjnie od góry przez powleczenie elastyczną żywicą uszczelniającą i posypanie piaskiem kwarcowym. Detal należy wykonać w sposób pokazany na RYS. 8.

Niezbędne jest także odpowiednie wyprofilowanie krawędzi.

Niekiedy obróbki mocuje się mechanicznie na przekładkach z papy (FOT. 11-12). Wówczas należy indywidualnie wykonać i zamocować kształtki narożne i odbojniki. Taką obróbkę należy także zabezpieczyć żywicą z posypką piaskową.

Biorąc pod uwagę całościowy koszt wykonania konstrukcji tarasu oraz oczekiwany efekt estetyczny, przewaga systemowych profili brzegowych jest wyraźnie widoczna.

Wariant z drenażowym odprowadzeniem wody

Odprowadzenie wody jest tu dwupłaszczyznowe: część wody wnika w warstwę użytkową i poprzez warstwę drenującą, po hydroizolacji, odprowadzana jest na zewnątrz przez specjalne profile z otworami, a pozostała część spływa po powierzchni warstwy użytkowej (w skrajnych przypadkach cała woda opadowa może być odprowadzana przez warstwę drenującą).

Bezwzględnym wymogiem jest zatem takie zamocowanie profili, aby hydroizolacja lub zanieczyszczenia możliwe do pojawienia się w trakcie eksploatacji nie zatkały otworów odprowadzających wodę. Oznacza to, że rodzaj profilu należy dobrać do rodzaju materiału wodochronnego, rodzaju warstwy użytkowej oraz wysokości tych warstw.

 

 

Na RYS. 9 przedstawiono wariant z okładziną ceramiczną na specjalnej macie drenującej. Ideą tego rozwiązania jest ułożenie na kleju (przyklejenie) płytek ceramicznych na macie (FOT. 13).

Na RYS. 10–17 pokazano przykładowy profil przeznaczony do takiego układu. Nie da się tu zastosować zwykłej obróbki blacharskiej.

Warto zwrócić uwagę na kształt profilu, dostosowany zarówno do maty systemowej, jak i rynien odwadniających połać.

Tego typu profile umożliwiają wykonanie izolacji z masy KMB, samoprzylepnej membrany bitumicznej czy szlamu elastycznego. Papy termozgrzewalne ze względu na termiczne oddziaływanie płomienia na profil podczas zgrzewania mogą być stosowane wówczas, gdy producent profilu przewidział taki wariant hydroizolacji.

Także grube (przynajmniej 1 mm) folie z tworzyw sztucznych i kauczuku stosuje się wtedy, gdy pozwala na to producent profilu (w innym przypadku, ze względu na konieczność stosowania specjalnych dodatkowych uszczelek i taśm butylowych, jest to wariant spotykany relatywnie rzadko).

Na RYS. 18 pokazano detal okapu.

Montaż jest prosty. Przede wszystkim należy na krawędzi jastrychu wykonać uskok pozwalający na obsadzenie profilu, tak aby tworzył on z powierzchnią jastrychu płaszczyznę.

Warto wiedzieć: Jakie powinny być parametry balkonów w świetle nowych wymagań cieplnych?

Najlepiej do tego stosować specjalne szablony montażowe (FOT. 10), pozwalające wykonać odpowiedni uskok w świeżej zaprawie.

Montaż profili rozpoczyna się od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu należy zaznaczyć miejsca mocowania mechanicznego, wywiercić otwory, obsadzić nierdzewne kotwy lub koszulki kołków rozporowych i wstępnie zamocować narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych.

Podczas wymierzania odcinków profili należy pamiętać o pozostawieniu przerw dylatacyjnych o szerokości ok. 2 mm między profilami i elementami stałymi budynku, a przy ścianach uwzględnić montaż odbojników.

Po wymierzeniu i przycięciu wszystkich elementów należy je zdemontować.

Jeżeli izolacją na jastrychu jest szlam elastyczny, na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku w podkładzie wzdłuż krawędzi należy nałożyć cienką warstwę żywicy elastycznej, w którą wkleja się narożniki i profile proste, ze zwróceniem uwagi na właściwe i równe ustawienie oraz wstępnie zamocować mechanicznie. Po jej związaniu dokręca się wkręty obsadzonych kołków rozporowych.

Na wysokości przerw dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) mocuje się łączniki dylatacyjne, a powstałą szczelinę dylatacyjną na całej długości wypełnia się elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. silikonową czy poliuretanową, z gruntownikiem systemowym, jeżeli to zaleca producent).

Styk krawędzi profilu z jastrychem cementowym uszczelnia się taśmą wklejoną także na elastyczną żywicę uszczelniającą. Wówczas żywicę w miejscu łączenia ze szlamem należy posypać piaskiem do żywic i po związaniu żywicy usunąć nadmiar piasku. Otrzymuje się w ten sposób szorstką, przyczepną powierzchnię.

Alternatywnie powierzchnię profilu od góry podczas jego klejenia można powlec żywicą i posypać piaskiem do żywic (po związaniu należy go starannie usunąć). Wtedy uszczelnienie styku może być wykonane za pomocą taśmy wklejonej na szlam elastyczny.

Można spotkać także zalecenia, żeby zamiast elastycznej żywicy stosować cienkowarstwową zaprawę uszczelniającą (szlam).

Takie rozwiązanie jest dopuszczalne, o ile producent szlamu potwierdzi brak korozyjnego oddziaływania szlamu na profil (na rynku znaleźć można szlamy nieoddziaływujące w sposób korozyjny na obróbki, poza tym odporność korozyjna tego typu profili systemowych jest zupełnie inna niż typowych obróbek blacharskich).

Warto przeczytać

SikaBond®‐T8 - izolacja i klej w jednym produkcie

System Sopro do uszczelniania balkonów i tarasów

Idealna hydroizolacja tarasu i balkonu - Tytan Hydro 2K

Wówczas na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku w podkładzie, wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, z zachowaniem dbałości o właściwe i równe ustawienie.

Po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy wkręty osadzonych kołków rozporowych.

Styk krawędzi profilu z podkładem cementowym wzmacniamy wklejoną na zaprawie uszczelniającej taśmą wzmacniającą o szerokości min. 10 cm.

Połączenia profili prostych i narożników wykonuje się w sposób opisany wcześniej.

Do wykonania izolacji pod matą drenażową zamiast elastycznego szlamu można także stosować masę KMB lub membranę samoprzylepną, jeżeli z obliczeń cieplno-wilgotnościowych wynika, że nie dochodzi do kondensacji międzywarstwowej. Wówczas konieczne może być zmodyfikowanie sposobu obsadzenia profilu okapowego.

Przykładowo, zamiast stosowania szlamu lub żywicy do wklejenia profilu korzystne może być stosowanie np. masy KMB, jednak należy to bezwzględnie skonsultować z producentem profilu i samoprzylepnej membrany bitumicznej.

W żadnym wypadku nie można doprowadzić do zasklepienia otworów odpływowych przez hydroizolację. Wymusza to nie tylko bardzo staranne wykonywanie prac, ale i wysoką tolerancję wymiarową.

Profil pokazany na RYS. 10 ma wprawdzie otwory odpływowe w części poziomej, ale dostępne są także profile mające otwory odpływowe w pionowej części (RYS. 16-17).

W takiej sytuacji zastosowanie zbyt grubej powłoki wodochronnej (np. kilku warstw papy polimerowo-bitumicznej/samoprzylepnej membrany bitumicznej lub zastosowanie papy na lepiku) może spowodować problemy z odprowadzeniem wody.

Płytki ceramiczne układa się na odpowiedniej zaprawie klejowej. Należy zwrócić uwagę, aby między "noskiem" profilu okapowego a płytkami pozostawić szczelinę o szerokości min. 5 mm. Przestrzeń między profilem ("noskiem") a płytkami wypełnia się sznurem dylatacyjnym i masą dylatacyjną właściwą do zastosowań zewnętrznych (silikonową lub poliuretanową).

Warstwą użytkową nie muszą być płytki. Możliwe jest zastosowanie płyt kamiennych, dekoracyjnych płyt betonowych, chodnikowych czy drewnianych paneli (kasetonów) - RYS. 19-22. Może wtedy zaistnieć konieczność stosowania dodatkowych warstw, np. ochronnych lub filtrujących, o ile nie są one składnikiem systemowych mat drenujących.

Sposoby wykonania detali zależą od warstwy użytkowej, choć zasada jest podobna do opisanej wcześniej.

Podstawą są odpowiednie profile brzegowe. Profil musi być dopasowany do rodzaju i wysokości warstw drenującej i użytkowej.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 2/2015

Komentarze

(3)
paulo | 14.05.2016, 23:20

Na tarasy to tylko WATERBLOCK. Nie spotkałem bardziej elastycznego szlamu mimo że od 15 lat zajmuje się izolacjami i robiłem na wielu systemach.

pawel222 | 07.07.2016, 09:04
właśnie ja też ostatnio robiłem 2 tarasy w water block i chyba się przerzucę na ten materiał. sporo przeszło wynalazków przez moje ręce więc ten jak na polski materiał jest zaskakująco dobry
kalwi | 25.07.2016, 18:16
Czy ta instrukcja odnosi się również do tarasów drewnianych? Brat przymierza się do budowy takiego, zaopatrzył się już w akcesoria montażowe z eArmet i zamówił drewno tarasowe. O ile wiem jakieś egzotyczne. W sumie to ciekawe, jakie zasady w materii izolacji obowiązują w tym przypadku.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Płyty warstwowe - co warto wiedzieć?


Płyty warstwowe składają się z dwóch zewnętrznych okładzin metalowych, oddzielonych... ZOBACZ »


Wszystko o skutecznej hydroizolacji »

Uzyskaj pomoc w finansowaniu termomodernizacji »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważną kwestią? Każdego roku na całym świecie czytaj dalej »

W praktyce, przeprowadzając termomodernizację budynku dociepla się ściany zewnętrzne, wymienia się okna i drzwi, modernizuje się systemy grzewcze i wentylacyjne..... czytaj dalej »

Co warto wiedzieć o ocieplaniu wełną skalną?


Konieczności ocieplania ścian zewnętrznych wynika nie tylko ze względów ekonomicznych – im lepiej izolowane ściany, tym ZOBACZ »


Systemy mocowań - jaki wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Innowacyjne płyty styropianowe »

Dobór system mocowań elewacyjnych uzależniony jest m.in. od rodzaju materiału, z jakiego wykonane są ściany... czytaj dalej » Płyty będą mieć polepszone właściwości użytkowe i tym samym spełniać surowsze normy... czytaj dalej »

Ogniochronny bandaż pęczniejący - gdzie i kiedy go stosować?


Do prawidłowego oznaczenia przepustów instalacyjnych wykonanych przy... ZOBACZ »


Od czego zacząć termomodernizację domu? Co zrobić, aby uzyskać dotację?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Jak dzięki termomodernizacji zmniejszyć zuzycie energii na ogrzewanie domów nawet o 69%?.. czytaj dalej » Jak obliczyć spadek balkonu? Po co wykorzystywać sznur dylatacyjny? czytaj dalej »

Farby do wnętrz i elewacji - jakie powinny być?


W 2002 r. rynek farb fasadowych został zrewolucjonizowany przez farbę zolowo-krzemianową, która bazuje na całkowicie nowatorskiej koncepcji spoiw, dzięki czemu... ZOBACZ »


Jak oszczędzić na ogrzewaniu budynku?

Chcesz poprawić efektywność energetyczną domu?

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd... czytaj dalej » Mniej więcej jedna trzecia globalnie zużywanej energii jest obecnie wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia budynków... czytaj dalej »

Szukasz narzędzi i materiałów do codziennej pracy?


Szukasz produktów w specjalnych promocyjnych cenach? ZOBACZ »


Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Kiedy i gdzie stosować płyty warstwowe?

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury...czytaj dalej »

Płyty warstwowe z wełny mineralnej posiadają odporność ogniową EI do... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...
czytaj dalej »


Termomodernizacja – co obejmuje w praktyce?

Kiedy zastosować izolację z keramzytu?

Izolacja keramzyt

Termomodernizacja to szereg działań, które polegają na zmianach w strukturze budynku, a także... czytaj dalej »

Keramzyt nie traci swoich właściwości wraz z upływem czasu, dlatego można... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

mgr inż. Maciej Rokiel
mgr inż. Maciej Rokiel
Maciej Rokiel jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Przynależy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów B... więcej »
mgr inż. Marek Gawron
mgr inż. Marek Gawron
Marek Gawron ukończył Politechnikę Krakowską. Pracuje w firmie ­Renoplast Sp. z o.o. jako szef działu technicznego. Zawodowo interesuje się zagadnieniami z fizyki budowli. Jest autorem licznych a... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
10/2020

Aktualny numer:

Izolacje 10/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza
  • - Fala renowacji
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.