Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie

Budowa panelu próżniowego (VIP) | Wady i zalety VIP | Wytyczne montażowe | Zastosowanie w budownictwie | Przykłady budynków z zastosowaniem VIP – Niemcy
Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie | Vacuum Insulation Panels (VIP) – properties and construction industry applications
Izolacje próżniowe (VIP) – właściwości i przykłady zastosowań w budownictwie | Vacuum Insulation Panels (VIP) – properties and construction industry applications

Próżniowe panele izolacyjne (VIP) to nowoczesne materiały izolacyjne, które wykorzystują dobre właściwości termoizolacyjne próżni i cechują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Są więc coraz częściej stosowane w budownictwie.

Uchwalona w 2002 r. Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] nałożyła obowiązek poprawy efektywności energetycznej w budynkach oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

W związku z tymi wymaganiami poszukiwane są innowacyjne materiały do izolacji cieplnej, pozwalające ograniczać straty ciepła oraz zmniejszać kondensację pary wodnej, a dzięki temu zapewniać odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach oraz ograniczać koszty ogrzewania (Czytaj więcej na ten temat).

 

Przykładem takiego materiału jest próżniowy panel izolacyjny (VIP, ang. Vacuum Insulation Panel). 

Przeczytaj też: Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Historia izolacji próżniowej sięga końca XIX w., kiedy James Dewar wynalazł naczynie Dewara (później nazwane termosem) – szklany cylinder o podwójnych ściankach wykonany w taki sposób, by między jego ściankami powstała przestrzeń, z której wypompowuje się powietrze [2].

W budownictwie pomysł ten – w postaci próżniowego panelu izolacyjnego – jest wykorzystywany dopiero od kilku lat. W Europie największe zainteresowanie tymi produktami można zaobserwować w Niemczech i Szwajcarii.

W krajach tych jako jednych z pierwszych w Europie zaczęto stosować izolacje próżniowe w budownictwie – zarówno przy renowacjach, jak i w nowo powstających budynkach.

RYS. 1. Schemat budowy izolacji VIP | Fot. Archiwum autorki

Budowa panelu próżniowego (VIP)

Próżniowe panele izolacyjne zasadniczo składają się z dwóch elementów – z materiału mikro-, nanoporowatego, zwanego „rdzeniem”, zapakowanego próżniowo w szczelną membranę, zwaną „folią” (RYS. 1).

ABSTRAKT

W artykule omówiono budowę paneli, ich wady i zalety oraz wytyczne dotyczące zastosowania w budownictwie. Właściwości VIP porównano z właściwościami tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych. Przytoczono także przykłady zastosowań w budownictwie niemieckim. 

The article presents the construction of panels, their advantages and disadvantages, and recommendations for VIP application on site. VIP properties have been compared with conventional heat-insulating materials. Applications within the German construction industry have also been exemplified.

Materiał wykorzystywany jako rdzeń odgrywa ważną rolę w izolacji termicznej – decyduje o właściwościach mechanicznych, a dzięki temu o trwałości systemu izolacji.

Powinien być otwartokomórkowy, a zatem zdolny do wytworzenia próżni, chronić przed zewnętrznymi obciążeniami spowodowanymi ciśnieniem atmosferycznym, utrzymywać wymaganą jakość próżni, a jednocześnie zapobiegać zwijaniu się membrany na ścianach panelu (FOT. 1).

Najczęściej stosowanymi materiałami jako rdzeń panelu są: włókna szklane, otwartokomórkowa pianka poliuretanowa, otwartokomórkowa pianka polistyrenowa, krzemionka pirogeniczna i nanożel [3].

Rdzeń próżniowych paneli izolacyjnych stosowanych obecnie w budownictwie to głównie krzemionka pirogeniczna w postaci proszku [4] (FOT. 2). Cechuje się ona m.in. niską wartością współczynnika przewodzenia ciepła l, bardzo dużą powierzchnią właściwą i nanoporowatością (>90%).

Zobacz także: Docieplanie przegród zewnętrznych od wewnątrz – materiały, technologie i projektowanie

Prowadzone są badania nad zastosowaniem kompozytów włóknisto-proszkowych wykonanych z tradycyjnych izolacji z włókien i proszków wulkanicznych [5]. Użycie tego typu rdzeni pozwoliłoby na obniżenie kosztów wytworzenia paneli.

 

 

FOT. 1. Przekrój przez próżniowy panel izolacyjny | Fot. Archiwum autorki

Wielowarstwowa folia pokrywająca rdzeń składa się zazwyczaj z trzech warstw: zewnętrznej warstwy ochronnej (np. politereftalanu etylenowego), środkowej warstwy ­zaporowej (np. folii aluminiowej) oraz wewnętrznej warstwy uszczelniającej (np. polietylenu) [6].

Ponadto wewnątrz rdzenia umieszcza się osuszacze/pochłaniacze, żeby wydłużyć okres użytkowania próżniowych paneli izolacyjnych przez ciągłą absorpcję pary wodnej (osuszacz) i gazów (pochłaniacz), które pozostały w rdzeniu bądź przedostały się do niego ze środowiska zewnętrznego.

W wypadku rdzenia krzemionkowego on sam działa jako osuszacz, a w wypadku innego materiału wymagany jest dodatek osuszacza w postaci małej ilości żelu krzemionkowego [7].FOT. 2. Materiał z rdzenia VIP | Fot. Archiwum autorki

 

Wady i zalety VIP

W TABELI 1 zestawiono właściwości próżniowych paneli izolacyjnych oraz tradycyjnych izolacji cieplnych z wełny mineralnej szklanej i styropianu.

Próżniowe panele izolacyjne, tak jak wszystkie materiały budowlane, mają zarówno zalety, jak i wady, które należałoby rozważyć przed wyborem danego produktu.

TABELA 1. Porównanie podstawowych cech wybranych materiałów termoizolacyjnych

Zalety próżniowych paneli izolacyjnych to:

 •  możliwość znacznej redukcji grubości warstwy izolacji,
 •  wysokie wartości oporu cieplnego,
 •  mały ciężar właściwy,
 •  bardzo niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ, a tym samym bardzo dobre właściwości termoizolacyjne,
 •  możliwość osiągnięcia wartości współczynnika przenikania ciepła U < 0,10 [W/(m2·K)].
WARTO WIEDZIEĆ
Konferencja izolacje
Artykuł prezentowany na Konferencji IZOLACJE 2012

Wady próżniowych paneli izolacyjnych to:

 •  wysoka cena w porównaniu z tradycyjnymi izolacjami,
 •  montaż wymagający przeszkolonej ekipy wykonawczej,
 •  krótsza żywotność w stosunku do tradycyjnych izolacji,
 •  brak możliwości jakiejkolwiek obróbki mechanicznej paneli na budowie – wymagane bardzo dokładne wykonanie planu montażu przed zamówieniem materiału,
 •  łatwość uszkodzenia w trakcie montażu.

Wytyczne montażowe

Przy transporcie, składowaniu i montażu należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 •  panele muszą być chronione przed uszkodzeniami, wilgocią i nasłonecznieniem;
 •  montaż paneli może się odbywać tylko w suchych warunkach;
 •  przed ułożeniem zawsze trzeba sprawdzić, czy panel nie jest uszkodzony;
 •  należy uważać, by folia ochronna nie została uszkodzona ani usunięta;
 •  niedopuszczalne jest piłowanie paneli, ich wiercenie, cięcie itp.;
 •  do montażu można stosować kleje i taśmy, które nie zawierają rozpuszczalników (np. kleje poliuretanowe, taśmy aluminiowe);
 •  wskazane jest układanie paneli zawsze w jednym kierunku;
 •  powierzchnie, na których mają być zamontowane panele, muszą być równe i nie mieć ostrych elementów;
 •  po obu stronach paneli powinny być ułożone maty ochronne w taki sposób, by zmniejszyć ryzyko uszkodzenia izolacji (np. wskutek chodzenia po niej);
 •  płyty nie mogą być docinane na budowie; przed rozpoczęciem montażu należy sporządzić jego plan, tj. zmierzyć dokładnie powierzchnie i odesłać szkic do producenta, który dostarczy płyty zrobione na wymiar;
 •  montażyści powinni być przeszkoleni i wyposażeni w specjalne obuwie.

TABELA 2. Opis wybranych obiektów, w których użyto próżniowych paneli izolacyjnych

Zastosowanie w budownictwie

Próżniowe panele izolacyjne są najczęściej stosowane jako izolacja tarasów, ponieważ pozwalają na uniknięcie utworzenia wysokiego stopnia między pomieszczeniem wewnętrznym a tarasem. Przykładowe warstwy tarasu dachowego to: płyta brukowa, żwir/piasek, membrana wodoszczelna, VIP okryty obustronnie, warstwa folii, beton [10].

Innym interesującym zastosowaniem są krokwie na dachach pochyłych. Wykonanie cienkiej warstwy izolacji na poziomie krokwi – między i pod krokwiami – pozwala na stworzenie dodatkowej przestrzeni (zwiększa się wysokość pomieszczenia). W wypadku poddaszy użytkowych nie zawsze możliwe jest wpasowanie grubej warstwy izolacji pomiędzy krokwie lub pod nie.

FOT. 3. Próżniowy panel izolacyjny pokryty z obu stron warstwą styropianu | Fot. Archiwum autorki

Próżniowe panele izolacyjne są również stosowane jako izolacja od wewnątrz ścian zewnętrznych. Jednak w takim wypadku należy pamiętać o ich zabezpieczeniu przed uszkodzeniami wskutek ingerencji przyszłych użytkowników (np. przed uszkodzeniem śrubami, gwoździami czy instalacjami elektrycznymi).

FOT. 4. Próżniowy panel izolacyjny pokryty z obu stron warstwą polistyrenu ekstrudowanego | Fot. Archiwum autorki

Trzeba również rozważyć możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej. Zaletą jest zapewnienie większej powierzchni użytkowej pomieszczenia. Przykładowo w renowacji istniejącego budynku, którego ściany zewnętrzne składają się z warstwy tynku zewnętrznego, cegły i tynku wewnętrznego, można zastosować następujące warstwy (od wewnątrz): VIP, szczelina powietrzna, płyta gipsowa, tynk wewnętrzny.

POBIERZ E-BOOK [bezpłatnie]
warunki techniczne
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki
– stan na 2014 r.

Pozostałe zastosowania VIP to:

 •  izolacja ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych (VIP umożliwia osiągnięcie przez przegrodę wartości współczynnika przenikania ciepła U < 0,1 [W/(m2·K)]),
 •  elewacje, nadproża i ościeża okienne, rolety okienne, wnęki grzejnikowe, attyki, balkony, ogrody zimowe, stropy, posadzki itp.

FOT. 3–6 pokazują różne rodzaje pokrycia panelu VIP w zależności od jego przeznaczenia.

Przykłady budynków z zastosowaniem VIP – Niemcy

W TABELI 2 opisano kilka budynków z wykorzystaniem próżniowych paneli izolacyjnych. Wybrano obiekty zlokalizowane w Niemczech, ponieważ właśnie ten kraj wraz ze Szwajcarią należy do pionierów w Europie w zastosowaniu izolacji VIP w budownictwie.

Podsumowanie

Próżniowe panele izolacyjne zdobywają coraz większe uznanie w budownictwie. Rośnie liczba obiektów, w których zastosowano tę nowoczesną technologię, zwłaszcza tam, gdzie nie ma zbyt wiele miejsca na wykonanie standardowego ocieplenia odpowiedniej grubości lub gdy ze względów estetycznych pożądana jest jak najcieńsza przegroda.

Materiał ten pomaga osiągnąć wyższy stopień efektywności energetycznej przy jednoczesnym zredukowaniu grubości przegrody. Oznacza to zarówno mniejsze zużycie energii, jak i mniejsze zużycie materiału, a tym samym zmniejszenie emisji CO2.

FOT. 5. Próżniowy panel izolacyjny pokryty z obu stron warstwą izolacji akustycznej | Fot. Archiwum autorki

Wzrost wymagań związanych z energooszczędnością powoduje, że dotychczasowe materiały są stopniowo wypierane przez innowacyjne technologie. Również próżniowe panele izolacyjne mają szansę na większą popularność w przemyśle budowlanym.

FOT. 6. Próżniowy panel izolacyjny pokryty jednostronnie matą gumową | Fot. Archiwum autorki

Istotną wadą i przeszkodą w ich powszechnym stosowaniu jako

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

materiału izolacji cieplnej w budownictwie jest niewątpliwie jego bardzo wysoki koszt. Prowadzone są jednak badania nad używaniem alternatywnych materiałów do ich budowy, co powinno w przyszłości obniżyć koszty produkcji i cenę gotowego wyrobu.

 

Literatura

 1. Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzUrz L 1 z 4.1.2003 r., s. 65–71).
 2. J. Fricke, „From Dewars to VIPs – One Century of Progress in Vacuum Insulation Technology”, 7th International Vacuum Insulation Symposium, Zurich-Duebendorf, September 28–29, 2005.
 3. P. Mukhopadhyaya, M.K. Kumuran, N. Normandin et al., „High performance vacuum insulation panel development of alternative core material”, „Journal of Cold Regions Engineering”, vol. 22/2008, p. 103–123.
 4. H. Simmler, S. Brunner, „Vacuum insulation panels for building application. Basic properties, aging mechanisms and service life”, „Energy and Building”, vol. 37/2005, p. 1122–1131.
 5. P. Mukhopadhyaya, M.K. Kumuran, N. Normandin et al., „Fibre-powder composite as core material for vacuum insulation panel”, 9th International Vacuum Insulation Symposium, London, September 17–18, 2009.
 6. E. Wegger, B.P. Jelle, E. Sveipe et al., „Accelerated Laboratory Ageing of Vacuum Insulation Panels”, XII DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components, Porto, April 12–15, 2011.
 7. M. Alam, H. Singh, M.C. Limbachiya, „Vacuum Insolation Panels (VIPs) for building construction industry – A review of the contemporary developments and future directions”, „Applied Energy”, vol. 88/2011, p. 3592–3602.
 8. DIN 4102-1:1998, „Fire behaviour of building materials and elements. Part 1: Classification of building materials. Requirements and testing”.
 9. EN 13501-1, „Fire classification of construction products and building elements. Part 1: Classification using data from reaction to fire tests”.
 10. R. Materna, „VIP’s for advanced retrofit solution for buildings”, International Conference and Workshop EMPA, Duebendorf, January 22–24, 2001.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 10/2012

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Zobacz, jak otrzymać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE czytaj dalej »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Wtórne hydroizolacje poziome
 • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.