Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Wyroby hydroizolacyjne typu folia w płynie cz. 2

Wymagania ZUAT-15/IV.19/2005 | Giętkość | Wodochłonność | Przesiąkliwość | Wydłużenie i naprężenie | Wymagania normy PN-EN 14891 | Przyczepność po oddziaływaniu wody | Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej | Wodoszczelność
dr inż. Artur Pałasz  |  IZOLACJE 10/2013  |  14.07.2014
Liquid film waterproofing products used in construction. Part 2: Errors and omissions in the requirements
Liquid film waterproofing products used in construction. Part 2: Errors and omissions in the requirements

Jakość surowców, poprawność sporządzenia receptury czy przebiegu procesu produkcyjnego można sprawdzić dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. Odpowiednich, tzn. wykorzystujących dobre metody badawcze i spełniających stosunkowo rygorystyczne wymagania.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA - kliknij tutaj »

W Polsce przy produkcji i wprowadzaniu na rynek folii w płynie stosuje się dwa dokumenty normatywne.

Pierwszy z nich to opracowane w ITB zalecenia udzielania aprobat technicznych: ZUAT-15/IV.19/2005 „Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych” [1].

Drugim dokumentem jest norma zharmonizowana PN-EN 14891 „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie” [2]. Niestety, zawarte w nich wymagania oraz opisane metody badawcze zawierają błędy.

Wymagania ZUAT-15/IV.19/2005

Dokument ten zawiera wymagania dotyczące emulsji gruntującej i emulsji powłokowej.

Przyjrzyjmy się wymogom odnośnie emulsji powłokowej, szczególnie parametrom mającym bezpośrednie przełożenie na jakość wyrobu, a więc tym, które mówią o jego trwałości i izolacyjności.

Giętkość

Giętkość powłoki (na marginesie: nie wiedzieć czemu zalecono stosowanie tego terminu zamiast poprawnego określenia „elastyczność”) badana jest na swobodnej powłoce, czyli takiej, którą oddzielono od podłoża.

Powłoki umieszcza się na 2 godz. w zamrażarce o temp. –5°C, po czym wyjmuje się i owija na wałku o średnicy 30 mm w czasie 3 s. Powłoka nie może wykazywać widocznych rys lub pęknięć.

Zobacz także: Trwałość balkonów i loggii – błędy projektowe i wykonawcze

ZUAT [1] określa jednak, że powłoka do badań ma być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Jest to błąd różnych metod badawczych, który powoduje, że nie można właściwie interpretować porównawczo wielu wyników badań.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono analizę poprawności metod badawczych i wymagań dotyczących produkcji oraz wprowadzania do obrotu folii w płynie. Opisano zawarte w dokumentach normatywnych błędy oraz zaproponowano sposoby ich poprawienia.

The article presents an analysis of the correctness of test methods for requirements regarding production and introduction of liquid film products to the market. Errors found in the norms are described and methods of their correction are proposed.

Ponadto wymagania i metody badawcze opisane w normach są po to, aby producentom narzucać sposoby przygotowania próbek do badań, tak by próbka była możliwa do oceny według danej metody badawczej. Nie można bowiem porównywać wyników badań chociażby giętkości (elastyczności) powłok folii w płynie gr. 0,5 i 3 mm.

Producent najczęściej podaje zalecaną przez siebie grubość, która jednak nie ma nic wspólnego z rzeczywistością albo podpatrzona jest u konkurencji lub, co gorsza, zgodna z zaleceniami handlowca oferującego surowce do produkcji folii w płynie. Nie można zatem uznać za pewnik, że grubość powłoki wskazana przez producenta jest poprawna.

Okazuje się również często, że właściwości izolacyjne powłoki przy grubości zalecanej przez producenta, np. 1 mm, są mierne, ale już przy 2 mm ulegają one znacznej poprawie.

Kolejnym błędem, który uniemożliwia właściwą interpretację uzyskanej oceny giętkości (elastyczności), jest czas przechowywania powłok w zamrażarce. Określony w ZUAT [1] czas 2 godz. może okazać się niewystarczający do zamrożenia powłok grubych. Ten problem wynika bezpośrednio z błędu w sposobie przygotowania do badań. Powłoka gr. 0,5 mm ulegnie zamrożeniu znacznie szybciej niż powłoka gr. 3 mm.

Uzyskane z badania takich powłok wyniki są całkowicie niemiarodajne. Należy znormalizować stałą grubość powłok do badań, a czas zamrożenia wydłużyć do co najmniej 16 godz. dla pewności, że nawet w wyniku różnicy w strukturze powłoki zostaną one zamrożone, a dodatkowo, że w komorze zamrażarki ustanowi się równowaga temperaturowa.

Badanie giętkości (elastyczności) po zamrożeniu próbek jest jednak niewystarczające. Należy zbadać elastyczność również przed zamrożeniem, aby móc zinterpretować, czy w wyniku zamrożenia powłoka straciła na elastyczności.

Warto wykonać dodatkowo ocenę elastyczności po starzeniu termicznym i higrotermicznyn powłoki, a zginanie prowadzić na wałkach o różnej średnicy, od 3 mm do >  100 mm (oznaczając elastyczność w mm), jako najmniejszą średnicę wałka, przy której na powłoce nie występują spękania (ocena pod 10-krotnym powiększeniem).

Należy zaznaczyć, że badanie elastyczności powłoki na wałkach o średnicy 3–12 mm pokazuje, czy powłoka będzie zdolna przenosić bardzo duże odkształcenia podłoża. Badanie to może się wydawać zbyt rygorystyczne, bo przecież podłoże (beton, cegły, tynki) nie odkształca się aż tak znacznie.

Jednakże wykonanie oznaczeń elastyczności po standardowym kondycjonowaniu, po zamrożeniu powłoki oraz po starzeniu termicznym i higrotermicznym pokazuje, czy powłoka wykazuje tendencję do utraty elastyczności w różnych warunkach temperaturowych. Utrata elastyczności powłoki pokazuje, czy surowce zostały w prawidłowy sposób dobrane i czy nie powodują niszczenia powłoki.

Wodochłonność

Oznaczenie wykonuje się na swobodnych powłokach (oddzielonych od podłoża) gr. ±1 mm. Wycięte z powłok kwadraty o boku 50 mm waży się na wadze analitycznej i zanurza całkowicie w wodzie destylowanej na 24 godz. Po wyjęciu osusza się je bibułą filtracyjną i waży z tą samą dokładnością, co poprzednio, oraz wyznacza procentowy przyrost masy próbek. ZUAT [1] wymaga, aby wodochłonność powłok była mniejsza niż 7%.

Jak pokazują wyniki badań porównawczych różnych folii w płynie, trudno jest taki wynik uzyskać, a ograniczenia wynikają właśnie ze stosowania niewłaściwych surowców (szczególnie dyspersji polimerowych i koalescentów).

Przeczytaj: Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Wyd. II rozszerzone

Ta metoda badawcza jest niewłaściwa z powodu sposobu przygotowania próbek do badań. Wycięta z powłoki gr. 1 mm próbka zanurzona całkowicie w wodzie nie wykazuje nasiąkania tą wodą tylko do pewnego stopnia, po czym ustanawia się stan równowagi nasycenia wodą i rozpoczyna się dyfuzja wody przez powłokę.

Oznacza to, że powłoka niemająca żadnego odizolowania od wody wchłania ją i oddaje w całej swojej objętości. Prawidłowe badanie powinno być wykonane z zabezpieczeniem np. parafiną brzegów powłoki.

Metodą jeszcze bardziej poprawną byłoby wyznaczenie nasiąkliwości, tak jak dla powłok malarskich według starej metody badawczej z 1953 r., w której powłoka nałożona na zważoną płytkę szklaną i zabezpieczona brzegowo parafiną zanurzana jest w wodzie destylowanej, a nasiąkliwość wyznaczana jest w odniesieniu do powierzchni powłoki niezabezpieczonej.

WARTO ZOBACZYĆ

Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

Dodatkowo można wykonać oznaczenie przepuszczalności wody zgodnie z normą PN-EN 1062-3:2008 [3], ale i tu należy zwrócić uwagę na błąd w metodzie zabezpieczania próbek.

Należy postępować inaczej, niż wskazano w normie, tzn. zabezpieczyć np. emalią epoksydową jedynie brzegi powłoki i boczne krawędzie podłoża badawczego, bez zabezpieczania jego spodniej strony. Zamalowanie spodniej strony podłoża powoduje znaczne ograniczenie siły ssącej podłoża przez wytworzenie się wewnątrz ciśnienia.

Przesiąkliwość

Badanie wykonywane jest na powłokach folii w płynie otrzymanych na podłożu z tektury „400” i tu również błędnie wskazane jest, aby przygotować powłokę zgodnie z instrukcją producenta. Po kondycjonowaniu (28 dni według ZUAT [1]) powłokę poddaje się działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 24 godz. zgodnie z normą PN-B-04615:1990 [4]. Folię w płynie uznaje się za zgodną, jeżeli nie występuje przesiąkanie i tektura nie ulega zawilgoceniu.

Stosowanie tektury jako podłoża nie jest właściwe, gdyż po naniesieniu na nią folii w płynie ulega ona pod wpływem wody rozmiękczeniu i deformacji, często tak dużej, że uzyskanie później równej próbki jest niemożliwe.

Właściwsze byłoby przygotowanie powłoki na podłożu z cienkiej warstwy masy szpachlowej, która przy wystąpieniu przesiąkania sama również rozmięknie pod wpływem wody i umożliwi w ten sposób ocenę. Przesiąkliwość powłoki dobrze jest oceniać przed starzeniem i po starzeniu powłok, a czas badania wydłużyć do 7 dni.

Wydłużenie i naprężenie

Do badania maksymalnego naprężenia rozciągającego i wydłużenia względnego przy maksymalnym naprężeniu powłoki przygotowuje się według ZUAT [1] z tym samym błędem, co opisany wyżej – zgodnie z zaleceniami producenta. Swobodne powłoki poddaje się badaniom według normy PN-EN ISO 527-3:1998 [5]; oznacza się maksymalne naprężenie rozciągające – zgodnie z wytycznymi ZUAT [1] musi być ono wyższe niż 0,4 MPa lub równe tej wartości, oraz wydłużenie maksymalne – nie może być ono mniejsze niż 8%.

Z kolei badania wykonywane przy zastosowaniu wkładki zbrojącej w powłoce muszą wykazać co najmniej 300 N wytrzymałości na rozciąganie oraz >  2% wydłużenia przy zerwaniu.

Błędów można uniknąć dzięki zastosowaniu innej metody. Można to badanie wykonać, rozciągając za pomocą dynamometru pas powłoki o znormalizowanej stałej grubości. Oznacza się siłę, przy jakiej ­powłoka rozciągnęła się do określonego stopnia (wyrażonego w procentach), przy czym nie może się przerwać, gdy osiągnie ten stan.

Oznaczenie wykonuje się dla powłok po 7 dniach kondycjonowania w standardowych warunkach, po starzeniu termicznym i higrotermicznym oraz po moczeniu w wodzie. Dodatkowo można wykonać oznaczenia powłok z wkładką zbrojącą, po cyklach, jak opisane wyżej.

Wymagania normy PN-EN 14891

Norma PN-EN 14891 [2] w zasadzie wszystkie wymagania i metody badawcze odnosi do zestawu: podłoże – powłoka folii w płynie – okładzina ceramiczna mocowana klejem. Jest to dobre podejście do prowadzenia badań zestawu, ponieważ w takiej właśnie postaci jest on eksploatowany.

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newsletter »

Niemniej jednak i ta norma zawiera liczne błędy w wykonywaniu badań oraz sposobie przygotowania próbek. Występuje tu również błąd wskazywania, iż powłoki powinny być przygotowywane według zaleceń producenta.

Przyczepność po oddziaływaniu wody

Podłoże z naniesioną i kondycjonowaną warstwą folii w płynie służy do przymocowania klejem do pytek okładzin ceramicznych do badania przyczepności, jak w standardowym badaniu klejów do płytek.

Następnie po kondycjonowaniu kleju wykonuje się na płycie badawczej obramowanie z silikonu mające posłużyć za zbiorniczek na wodę, która będzie oddziaływać na powłokę folii w płynie i klej do płytek. Po wskazanym w normie czasie wykonuje się badanie przyczepności kleju do płytek, która nie może być mniejsza niż 0,5 MPa.

Błędem w normie jest tworzenie za pomocą silikonu zbiorniczka na wodę. Praktyka badawcza pokazuje, że folie w płynie, szczególnie słabej jakości (a tych na rynku nie brakuje), bardzo szybko wchłaniają wodę, która często musi być uzupełniana.

Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej

Badanie wykonywane jest identycznie jak opisywane wyżej oznaczanie odporności na wodę (przyczepności po oddziaływaniu wody), przy czym zamiast wody destylowanej używa się określonego w normie roztworu wody chlorowanej.

Badanie wykonywane w ten sposób z wodą chlorowaną jest szczególnie błędne, gdyż nie ma możliwości utrzymywania stałego stężenia jonów chlorkowych w wodzie.

Wodoszczelność

Powłokę folii w płynie poddaje się działaniu słupa wody pod ciśnieniem 150 kPa w ciągu 7 dni i sprawdza, czy wystąpiło przesiąkanie wody.

Badanie to jest bardzo rygorystyczne, dlatego niewiele wyrobów uzyskuje orzeczenie: „zgodna”. Ciśnienie 150 kPa jest tożsame z 1530 g wody napierającej na 1 cm². Jest to duże obciążenie, aczkolwiek możliwe przy stosowaniu odpowiednich dyspersji polimerowych (innych niż rekomendowane do sporządzania folii w płynie).

PODSUMOWANIE

Konieczność spełnienia wymagań ZUAT [1] i opracowanych na jego podstawie aprobat technicznych czy normy zharmonizowanej PN-EN 14891:2012 [2] sprawia producentom wiele problemów, co często skutkuje niewprowadzeniem wyrobu na rynek z racji niespełnienia wymagań bądź wprowadzeniem wyrobu niespełniającego wymagań. Nie można do takich sytuacji dopuszczać.

Wiedza o surowcach i recepturach, technologiach produkcji i metodach badawczych, szczególnie w zagranicznych firmach produkujących surowce, jest bardzo mała. Efektem tego jest wprowadzanie na rynek folii w płynie o miernej jakości.

Konieczne jest więc wprowadzenie właściwych wymagań, a także wykonywane badań surowcowych i recepturowych. Przyczyni się to do produkcji lepszych jakościowo i tańszych materiałów hydroizolacyjnych.

Ich niższa cena będzie wynikać z właściwego stosowania tylko tych surowców, które są potrzebne, i to w ilości wynikającej wprost z badań, a nie z rekomendacji dostawcy surowców. Ponadto poprawienie błędów i braków w normach, szczególnie w wymaganiach ZUAT [1] dotyczących folii w płynie, umożliwi pełną charakterystykę badanych folii w płynie.

Sugerowane sposoby poprawienia błędów w wymaganiach ZUAT [1] to:

  • zmiana sposobu kondycjonowania (14 dni),
  • wprowadzenie znormalizowanej stałej grubości powłoki folii w płynie: 1,0  ±0,2 mm,
  • dokonywanie oceny elastyczności powłoki po co najmniej 16 godz. zamrażania, a także po standardowym kondycjonowaniu oraz po starzeniu termicznym i higrotermicznym.

LITERATURA

  1. ZUAT-15/IV.19/2005, „Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych”.
  2. PN-EN 14891:2012, „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.
  3. 1062-3:2008, „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody”.
  4. PN-B-04615:1990, „Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań”.
  5. PN-EN ISO 527-3:1998, „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt”.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 10/2013

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Na czym polega ciepły montaż okien?


Montaż taki pozwala wyeliminować mostki termiczne powstające na łączeniu muru z oknem... ZOBACZ »


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Kiedy i gdzie stosować płyty warstwowe?

Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Panele wybierane są przez wielu architektów jako elementy wieńczące i tworzące... czytaj dalej »

Sprawdzone sposoby na ocieplenie i izolację budynku »


Konieczność ocieplania ścian zewnętrznych wynika nie tylko ze względów ekonomicznych – im lepiej izolowane ściany, tym... ZOBACZ »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacjach technicznych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...
czytaj dalej »


Od czego zacząć termomodernizację domu? Co zrobić, aby uzyskać dotację?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Jak dzięki termomodernizacji zmniejszyć zuzycie energii na ogrzewanie domów nawet o 69%?.. czytaj dalej » Nawierzchnia drenażowa typu kamienny dywan powstaje z połączenia naturalnego kruszywa marmurowego... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Chcesz zaoszczędzić nawet 30% na zużyciu energii?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Oprócz niższych rachunków za energię mamy zdecydowanie wyższy komfort mieszkania... czytaj dalej »

Jak zrobić spadki na balkonie i tarasie?


Dach, balkon czy taras jest płaski, a więc jak wygląda kwestia odwodnienia? ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim... czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury... czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Jak budować energooszczędnie?

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często... czytaj dalej »

Przekonaj się, jakie rozwiązania sprawdzą się w nowoczesnym, energooszczędnym budownictwie... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
7/8/2020

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Tarasy wentylowane
  • - Zastosowanie kruszyw lekkich
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.