Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami | Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami
Przykład nieskutecznego zastosowania ekranu wzdłuż drogi szybkiego ruchu w Warszawie. Ekran w założeniu miał chronić wysokie budynki mieszkalne przed hałasem komunikacyjnym. | Acoustic insulations – design and execution defects
Przykład nieskutecznego zastosowania ekranu wzdłuż drogi szybkiego ruchu w Warszawie. Ekran w założeniu miał chronić wysokie budynki mieszkalne przed hałasem komunikacyjnym. | Acoustic insulations – design and execution defects
Zakład Akustyki ITB
Ciąg dalszy artykułu...

Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

Na izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami w budynku mają wpływ właściwości dźwiękoizolacyjne zastosowanych przegród rozdzielających pomieszczenia, stopień bocznego przenoszenia dźwięku w budynku, a także wszystkie inne drogi pośredniego przenoszenia dźwięku (np. kanały instalacyjne, przestrzenie pod podłogami podniesionymi i nad sufitami podwieszonymi). Podstawowe informacje wraz z metodami obliczeniowymi podane są w normie PN-EN 12354-1:2002 [7] oraz w instrukcji ITB nr 406/2005 [8]. Istotne jest, by podczas projektowania rozpatrywać izolacyjność akustyczną budynku jako całości, a nie jego poszczególnych elementów.

Jednym z podstawowych błędów popełnianych w czasie projektowania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynkach jest utożsamianie izolacyjności akustycznej ścian i stropów z izolacyjnością akustyczną zastosowanych rozwiązań.

Zarówno wymagania normowe, jak i wymagania ustalane indywidualnie zawsze odnoszą się do izolacyjności akustycznej przegród w budynku. Nierzadko w projekcie zgodność parametrów akustycznych deklarowanych przez producenta z wymaganą izolacyjnością akustyczną w budynku ma być dowodem na to, że dane rozwiązanie spełnienia wymagania normowe (np. izolacyjności akustycznej ścian). Jest to jeden z głównych błędów.

Izolacyjność akustyczna przegrody w budynku jest bowiem zawsze mniejsza od izolacyjności akustycznej danego rozwiązania określonej w warunkach laboratoryjnych. Różnice między tymi wielkościami zależą od stopnia tzw. bocznego przenoszenia dźwięku, który następuje przez przegrody boczne w stosunku do przegrody dzielącej przyległe do siebie pomieszczenia. Na izolacyjność akustyczną ścian wewnętrznych ma zatem wpływ rodzaj ściany zewnętrznej, stropów i pozostałych ścian działowych, a na izolacyjność akustyczną stropu w budynku mają wpływ ściany wewnętrzne i ściana zewnętrzna. Istotne znaczenie ma także rodzaj węzłów między przegrodą działową a połączonymi z nią przegrodami bocznymi.

Określenie izolacyjności akustycznej danej przegrody w budynku wymaga przeprowadzenia odpowiednich obliczeń. Pomocne są także wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej w budynkach powtarzalnych rozwiązań wzorcowych. W przybliżeniu można przyjąć, że:

R’A1 = RA1R – Ka,

gdzie:
R’A1 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody w budynku [dB] (powinien spełniać wymagania, jakie stawia się izolacyjności akustycznej danej przegrody w budynku);
RA1R – wartość projektowa wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej danego rozwiązania przegrody, określona na podstawie badań laboratoryjnych [dB];
Ka – wartość bocznego przenoszenia dźwięku w budynku, zależna od rodzaju przegród bocznych i rodzaju węzłów między przegrodą działową a przegrodami bocznymi [dB].

WARTO WIEDZIEĆ
Artykuł prezentowany na Konferencji IZOLACJE 2013

Wartość składnika Ka, wskazującego, w jakim stopniu izolacyjność akustyczna przegrody wewnętrznej w budynku jest mniejsza od izolacyjności danego rozwiązania określonej w laboratorium (czyli od wartości, jaką deklaruje producent wyrobu), przeciętnie wynosi:

  • w odniesieniu do ścian masywnych – od 2 dB do 5 dB,
  • w odniesieniu do ścian lekkich – od 2 dB do ponad 12 dB,
  • w odniesieniu do stropów masywnych – od 2 dB do 6 dB.

Dane te pokazują, jak poważny błąd można popełnić w projektowaniu, jeżeli nie uwzględni się wpływu bocznego przenoszenia dźwięku w budynku – a takie zaniechanie jest powszechne. Jako przykład przedstawiono wyniki obliczeń wskaźnika R’A1 izolacyjności akustycznej ścian masywnych i lekkich w budynkach o różnej masie powierzchniowej przegród bocznych (rys. 1–2) [13]. Rysunek ten, choć tylko poglądowy, wskazuje, ile decybeli i w jakich warunkach może stracić ściana wewnętrzna w budynku w stosunku do wskaźników izolacyjności akustycznej danego rozwiązania określonych w warunkach laboratoryjnych w odniesieniu do wzorców tych przegród.

Ściana zewnętrzna uczestniczy w bocznym przenoszeniu dźwięku w budynku, ma zatem wpływ na izolacyjność akustyczną między pomieszczeniami. Dotyczy to i lekkich ścian osłonowych (np. o konstrukcji aluminiowej), i ścian masywnych. W przypadku ścian osłonowych problemem jest właściwe zaizolowanie przestrzeni między ścianą osłonową a elementami wewnętrznymi budynku (ścianami, stropami) oraz wzdłużne przenoszenie dźwięku przez samą konstrukcję ściany. W przypadku ścian zewnętrznych masywnych duże znaczenie ma sposób rozwiązania węzłów między ścianą zewnętrzną a stropami i ścianami wewnętrznymi budynku (w przypadku budynków mieszkalnych dotyczy to głównie ścian międzymieszkaniowych), a także izolacyjność akustyczna samej ściany (odnosi się to do wskaźnika RA1). Na rys. 3 pokazano przykładowy wpływ ściany zewnętrznej na izolacyjność akustyczną ściany międzymieszkaniowej.

Dużą ostrożność należy zachować przy stosowaniu izolacji termicznych na ścianach od strony pomieszczenia (czyli w budynkach, w których nie jest dopuszczalne ingerowanie w wygląd elewacji). Jeżeli miałyby być stosowane rozwiązania ETICS takie same jak po stronie zewnętrznej (warstwa izolacyjna ze styropianu lub wełny mineralnej o uporządkowanym układzie włókien pokryta warstwą tynku cienkowarstwowego), to ze względu na zjawiska rezonansowe występujące w przypadku takich rozwiązań należy liczyć się ze znaczącym obniżeniem izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami. Ten niekorzystny efekt związany jest ze zwiększeniem bocznego przenoszenia dźwięku w budynku przez tego typu izolacje termiczne zastosowane od strony pomieszczenia. Wynika to wprost z algorytmów obliczeniowych podanych w normie PN-EN 12354­‑1:2002 [7].

Należy również skomentować wykorzystanie w obliczeniach akustycznych wartości projektowej wskaźników izolacyjności akustycznej wyrobów budowlanych. Jest to wartość laboratoryjna skorygowana o 2 dB (w przypadku izolacyjności od dźwięków powietrznych – zmniejszona o 2 dB), która zgodnie z normą PN­‑B­‑02151-3:1999 [3] pełni rolę (często pomijanego) „współczynnika bezpieczeństwa” przy projektowaniu parametrów akustycznych budynku. Stosowanie tej poprawki jest opisane w normie jako zalecane – do projektanta należy oszacowanie stopnia skomplikowania zastosowanych rozwiązań i wiarogodności posiadanych danych akustycznych tego rozwiązania.

Wpływ poszczególnych czynników na izolacyjność akustyczną przegrody w budynku wskazuje, że wszystkie szczegóły rozwiązań powinny być ściśle określone w projekcie budowlanym, tak aby w wykonawstwie nie nastąpiło odstąpienie od rozwiązań, przy których prognozowano izolacyjność akustyczną w budynku. Dotyczy to wyrobu zastosowanego do wykonania ściany, technologii wznoszenia, wykończenia powierzchni (szczególnie ważnego przy konstrukcjach murowych) oraz sposobu powiązania z przegrodami bocznymi. W przypadku stosowania wypełniających ścian masywnych w budynkach ze szkieletem żelbetowym należy zwrócić szczególną uwagę na podanie w projekcie sposobu zaizolowania szczeliny podstropowej. Pozostawienie tego szczegółu do decyzji wykonawcy budynku może doprowadzić do przyjęcia rozwiązań wygodnych w wykonawstwie, ale nieskutecznych akustycznie. Na rys. 4 przedstawiono przykład rozwiązania badanego w Laboratorium Akustycznym ITB.

Szczególne problemy projektowe, a w konsekwencji i wykonawcze, występują w przypadku stosowania lekkich ścian działowych w połączeniu z podłogami podniesionymi i sufitami podwieszonymi (rys. 5). Wiele rozwiązań sufitów podwieszonych ma określoną tzw. izolacyjność wzdłużną. Jest to parametr normowy inny niż izolacyjność akustyczna przegrody działowej, nie może więc być w sposób bezpośredni uwzględniany w wypadkowej izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami. W obliczeniach tych popełnia się wiele błędów projektowych, począwszy od pominięcia wpływu przenoszenia dźwięku między pomieszczeniami przez sufit podwieszony (przypadek skrajny, najbardziej niekorzystny), aż do przeprowadzania nieprawidłowych obliczeń. Zasady obliczeń wypadkowej izolacyjności akustycznej ściany przy uwzględnieniu przenoszenia dźwięku przez sufit podwieszony (a także przez podłogę podniesioną) podane są w normie PN-EN 12354-1:2002 [7] oraz szczegółowo omówione (z przykładami) w Instrukcji ITB nr 406/2005 [8].

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami

Ograniczenie rozprzestrzeniania się dźwięków uderzeniowych w budynku wymaga zastosowania odpowiednich izolacji zmniejszających pobudzanie materiałowe konstrukcji u źródła i ograniczających rozprzestrzenianie się dźwięków materiałowych po konstrukcji.

Na rys. 6–8 [4] przedstawiono przykład wariantywnych rozwiązań izolacji akustycznej stropów ilustrujący tę zasadę. Z rysunków wynika, że jeżeli rolą izolacji akustycznej ma być zmniejszenie poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających między pomieszczeniami, to celu tego nie osiągnie się za pomocą sufitu podwieszonego. W tym przypadku konieczne jest stosowanie podłóg tłumiących dźwięki uderzeniowe, prawidłowo odizolowanych od ścian pomieszczenia. Błędne zastosowanie sufitu podwieszonego spotyka się w projektach zabezpieczeń akustycznych w istniejących budynkach (lub np. w projektach nadbudowy budynku).

Podczas projektowania izolacyjności od dźwięków uderzeniowych pojawiają się takie same problemy jak omawiane wcześniej, dotyczące izolacyjności od dźwięków powietrznych. Popełniane błędy projektowe to: przyjmowanie rozwiązań o niewłaściwych bądź niesprawdzonych parametrach akustycznych, pomijanie wpływu bocznego przenoszenia dźwięku, a także pomijanie w projektowaniu „współczynnika bezpieczeństwa akustycznego”.

Uzyskanie normowej izolacyjności stropu od dźwięków uderzeniowych zawsze wymaga zastosowania na stropach podłóg izolacyjnych. Metody obliczeniowe podane są w normie PN­‑EN 12354­‑2:2002 [15] i bliżej omówione w Instrukcji ITB nr 463/2011 [16]. Przy obliczeniach uwzględnia się jednoliczbowe ważone wskaźniki poziomu uderzeniowego wyznaczone według PN-EN ISO 717-2:1999 [17].

Najczęściej stosowane i najskuteczniejsze są podłogi pływające. Jest stosunkowo dużo wyrobów, które mogą być zastosowane jako warstwa przeciwdrganiowo-izolacyjna w tych konstrukcjach. Podłogi z odpowiednimi warstwami izolacyjnymi o konkretnej grubości mają określone parametry akustyczne, które powinny być uwzględnione w obliczeniach izolacyjności stropu od dźwięków uderzeniowych. Parametry podłóg podawane są w aprobatach technicznych ITB i w zestawieniach typu katalogowego (np. w instrukcji ITB nr 463/2011 [16]).

Jeżeli w projekcie brakuje ścisłego określenia rodzaju warstwy izolacyjnej (z powołaniem się na wyrób objęty konkretną aprobatą techniczną) i potwierdzenia (obliczeniami lub dokumentami zawierającymi wyniki badań) spełnienia przez to rozwiązanie wymagań normowych, należy uznać to za duży błąd projektowy.

W projektowaniu izolacji stropów od dźwięków uderzeniowych popełniany jest niekiedy błąd wynikający z nieuwzględnienia tego, iż dźwięki uderzeniowe rozprzestrzeniają się we wszystkich kierunkach, a nie tylko z góry na dół. Ten fakt jest wyraźnie podkreślony w normie PN­‑B­‑02151­‑3:1999 [3]. Problem ten dotyczy stropów nad pomieszczeniami, które nie muszą być chronione przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych (np. nad pomieszczeniami technicznymi), ale ochronie akustycznej podlegają pomieszczenia zlokalizowane na tej samej kondygnacji. Mamy wtedy do czynienia z przenoszeniem dźwięków uderzeniowych w kierunku poziomym, co powinno być ograniczane przez stosowanie podłogowych warstw izolacyjnych. Ten sam problem dotyczy przenoszenia dźwięków uderzeniowych w kierunku pionowym z dołu do góry.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 3/2013

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »


W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę zeszklenia, wówczas żywica nie jest... ZOBACZ »


"Wirtualne malowanie" - wykonaj symulację online »

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Opłacalność paneli fotowoltaicznych - najnowsze informacje i porady »

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W przyszłym roku nastąpią znaczne podwyżki cen energii elektrycznej, dlatego też warto zastanowić się nad montażem paneli fotowoltaicznych.
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »


dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz
dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz
Ukończyła Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej. Stopień dr. n.t. uzyskała w Instytucie Techniki Budowlanej, a dr. hab. na Politechnice Łódzkiej. Obecnie jest kierownikiem Pracowni ... więcej »
dr inż. Elżbieta Nowicka
dr inż. Elżbieta Nowicka
Ukończyła protetykę słuchu oraz fizykę – specjalność akustyka architektoniczna na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz architekturę i urbanistykę na Politechnice Poznańskiej. ... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
  • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.