Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Zagrożenia środowiskowe w budownictwie na przykładzie ściany dwuwarstwowej – metoda LCA

Charakterystyka techniki oceny cyklu życia (LCA) | Analiza LCA przykładowej przegrody
Rys. 1. Schemat etapów LCA | Assessment of environmental risk in construction, illustrated with an example of an insulated solid wall – the use of LCA method
Rys. 1. Schemat etapów LCA | Assessment of environmental risk in construction, illustrated with an example of an insulated solid wall – the use of LCA method

Jedną z technik, która pozwala określić i ocenić potencjalny wpływ wyrobów lub usług na środowisko, jest ocena środowiskowa wyrobu oparta na ocenie cyklu życia – LCA.

Przeprowadzanie oceny środowiskowej jest zalecane w obowiązujących strategiach i dokumentach UE propagujących zasady zrównoważonego rozwoju.

W związku z wprowadzeniem tego podejścia w budownictwie wzrastają wymagania środowiskowe wobec wyrobów i obiektów budowlanych. Pojawiają się nowe wymagania dotyczące wprowadzania na rynek UE wyrobów budowlanych, nakazujące uwzględnienie ich szkodliwego wpływu na środowisko.

Zwraca się uwagę na energooszczędność obiektów i odpowiednie wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zachęca do stosowania surowców przyjaznych środowisku, materiałów nadających się do recyklingu lub z niego pochodzących [1, 2].

Charakterystyka techniki oceny cyklu życia (LCA)

Skrót LCA (Life Cycle Assessment) oznacza: „zebranie i ocenę wejść, wyjść oraz potencjalnych wpływów na środowisko systemu wyrobu w okresie jego cyklu życia” [3].

Ocena LCA uwzględnia większość czynników związanych z danym wyrobem. Umożliwia wskazanie procesów najbardziej obciążających środowisko i ułatwia wprowadzenie modyfikacji zmniejszających ich negatywne skutki. Zasady przeprowadzania tej oceny szczegółowo opisano w normie PN-EN ISO 14040:2009 [3].

W metodologii LCA wyrobem określa się wyrób materialny, towar lub usługę. Badania dotyczą natomiast systemu wyrobu, czyli całego procesu produkcji, użytkowania i utylizacji.

Do podstawowych elementów analizy LCA należą:

 • identyfikacja i ocena ilościowa obciążeń wprowadzanych do środowiska, tj. materiałów, energii, emisji i odpadów;
 • ocena potencjalnych wpływów tych obciążeń;
 • oszacowanie dostępnych rozwiązań w celu zmniejszenia obciążeń.

W strukturze LCA można wyróżnić cztery etapy (rys. 1):

 • określenie celu i zakresu,
 • analizę zbioru wejść i wyjść,
 • ocenę wpływu,
 • interpretację wyników.

Zdefiniowanie celu LCA polega na określeniu przewidzianego zastosowania, przyczyn prowadzenia badań oraz ich odbiorcy. Na tej podstawie określa się sposób prowadzenia analizy – szczegółowość i rodzaj potrzebnych danych. Podczas definiowania zakresu badań należy określić trzy powiązane ze sobą zagadnienia: system wyrobu poddanego badaniu, granice systemu oraz jednostkę funkcjonalną.

Ustalenie wszystkich działań związanych z wyrobem składa się na system wyrobu, czyli zbiór połączonych za pomocą strumieni (materiałów, energii) procesów jednostkowych, które modelują cykl życia wyrobu [3, 5]. Proces jednostkowy to najmniejszy element systemu. Podlega on prawu masy.

Rys. 2. Przykładowy opis procesu jednostkowego | Fot. K. Grzesik [5]

Na rys. 2 przedstawiono przykładowy opis procesu jednostkowego. Jednostka funkcjonalna jest ilościowym efektem systemu wyrobu, stosowanym jako jednostka odniesienia. Powinna być mierzalna. Granica systemu określa, które procesy jednostkowe będą uwzględniane w badaniu.

Wymienia się cztery główne warianty granic systemu:

 • „od kołyski aż po grób” – uwzględniane są materiały i energia w łańcuchu produkcji oraz wszystkie procesy (wydobycie surowców, czyli produkcja, transport, użytkowanie i utylizacja);
 • „od kołyski do bramy” – obejmuje wszystkie procesy od wydobycia surowców do momentu opuszczenia przez produkt bramy zakładu przemysłowego; służy określeniu wpływu produkcji na środowisko;
 • „od bramy do grobu” – uwzględnia procesy od użytkowania do końcowego etapu życia; wykorzystywana do określenia wpływu produktu na środowisko od momentu opuszczenia zakładu produkcyjnego;
 • „od bramy do bramy” – obejmuje procesy wyłącznie etapu produkcji; stosowana do określenia wpływu etapu produkcji lub pojedynczego procesu na środowisko.

Analiza zbioru wejść i wyjść (LCI – Life Cycle Inventory) obejmuje zebranie i ilościowe określenie wejść (np. materiałów, energii) oraz wyjść (np. odpadów, ścieków, emisji zanieczyszczeń) w odniesieniu do danego systemu wyrobu w okresie jego cyklu życia (rys. 3).

Rys. 3. Model analizy zbioru LCI | Fot. K. Grzesik [5]

Ocena wpływu cyklu życia (LCIA – Life Cycle Impact Assessment) ukierunkowana jest na zrozumienie i ocenę wielkości oraz znaczenia możliwego wpływu systemu wyrobu na środowisko. Pierwszym etapem LCIA jest wybór kategorii wpływu, czyli konsekwencji obciążenia środowiska wejściami i wyjściami systemu. Wybór ten powinien być zgodny z celem i zakresem badania [3]. Przykładowe kategorie wpływu przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Przykładowe kategorie wpływu w LCIA [5]

Do każdej kategorii dobierany jest wskaźnik wraz z obliczoną wartością. Celem klasyfikacji jest przypisanie wyników LCI do skutków. Charakteryzowanie to obliczanie wartości wskaźnika kategorii wyników LCI za pomocą parametru charakteryzowania. Proces ten polega na odniesieniu obciążeń do wspólnej jednostki w danej kategorii. Wynikiem jest wartość liczbowa wskaźnika kategorii oddziaływania na środowisko [1–3].

Rys. 4. Etapy oceny wpływu cyklu życia | Fot. PN-EN ISO 14040:2009 [3]

Na rys. 4 przedstawiono etapy oceny wpływu cyklu życia.

Normalizacja polega na przekształceniu wartości wskaźnika kategorii oddziaływania na środowisko wskutek podzielenia go przez wartość odniesienia (określony kraj, region). Znormalizowane wskaźniki oddziaływania są wartościami bezwymiarowymi. Grupowanie polega na przypisaniu wskaźnika kategorii wpływu do jednej grupy lub większej liczby grup, dzięki czemu tworzy się rankingi.

Ważenie polega na określeniu wartości mnożnika wagowego w odniesieniu do określonych znormalizowanych wskaźników kategorii oddziaływania na środowisko. Wskutek ważenia uzyskuje się zredukowaną liczbę wskaźników kategorii, co ułatwia porównywanie uzyskanych wyników. Zarówno ważenie, jak i grupowanie są subiektywnymi etapami LCIA [2, 3].

Istnieją dwa zasadnicze podejścia do ustalania kategorii oddziaływania na środowisko [1] – uwzględniające głównie skutki pośrednie w środowisku lub skutki końcowe (rys. 5).

Rys. 5. Związki między potencjalnymi obciążeniami środowiska a skutkami określonymi na poziomie punktów pośrednich i końcowych | Fot. www.lc-impact.eu [6]

Wskaźniki uzyskiwane na poziomie punktów pośrednich charakteryzują się mniejszą niepewnością. Wskaźniki uzyskane jako punkty końcowe mogą cechować się natomiast znaczną niepewnością, wynikającą ze złożoności przebiegu procesów w środowisku. Jako skutki końcowe rozpatruje się: wzrost zachorowań ludzi, zwiększenie liczby zgonów, pogorszenie jakości ekosystemów, utratę ekosystemów, zmniejszenie różnorodności przyrodniczej i liczby siedlisk, utratę dóbr kultury, uszczuplenie nieodnawialnych i odnawialnych zasobów naturalnych.

Do metod opartych na punktach końcowych należą m.in. Eco-indicator i EPS. Do skutków pośrednich w środowisku zalicza się: efekt cieplarniany, zakwaszenie i eutrofizację środowiska, fotochemiczne utlenianie, degradację warstwy ozonowej, ubytek zasobów nieodnawialnych. Podejście oparte na punktach pośrednich uznawane jest za podstawowe podczas wykonywania analiz LCA. Metody oparte na wykorzystaniu skutków pośrednich w środowisku to m.in.: CML, EPID, TRACI [1, 2, 7].

Analiza LCA przykładowej przegrody

Analizę LCA przeprowadzono na przykładowej przegrodzie.

Wykorzystano metodę CML, która skupia się na wielu kategoriach oddziaływania na środowisko wyrażonych w emisji zanieczyszczeń do środowiska. Jako kategorie wpływu rozpatrywano wskaźniki:

 • zubożenia zasobów abiotycznych (ADP),
 • zakwaszania (AP),
 • zmniejszenia zasobów ozonu stratosferycznego (ODP)

oraz potencjał:

 • eutrofizacji (EP),
 • toksyczności dla wód słodkich (FAETP),
 • globalnego ocieplenia (GWP),
 • toksyczności dla ludzi (HTP),
 • toksyczności dla wód morskich (MAETP),
 • toksyczności dla gleb (TETP),
 • fotochemicznego tworzenia ozonu (POCP).

Współczynnik normalizacji danej kategorii wpływu i wybranego regionu otrzymuje się przez pomnożenie współczynników charakteryzacji i ich emisji [4].

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2013

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych?


Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych? ZOBACZ »


Czy przysługuje Ci dofinansowanie na termomodernizację domu?


Dowiedz się, na czym polega rządowy program „Czyste Powietrze”, i sprawdź, czy przysługują Ci dotacje... ZOBACZ »


W 3 prostych krokach zaprojektuj elewację »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Łatwo i szybko dobierz optymalny system elewacyjny dla budynku... czytaj dalej » Co zrobić, by samodzielnie wykonywać zawód architekta w Polsce i UE? czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Profile okapowe - co warto o nich wiedzieć?


Wybierz technologię wykonania tarasu, balkonu czy schodów... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
 • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.