Izolacje.com.pl

Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Secondary insulation of buildings made of large prefabricated concrete slabs – requirements and risks

FOT. 1. Przykład bloku wysokości poniżej 12 m. Docieplenie można wykonać bez zgłoszenia robót; fot.: W. Bogusz
FOT. 1. Przykład bloku wysokości poniżej 12 m. Docieplenie można wykonać bez zgłoszenia robót; fot.: W. Bogusz

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takich robót dla budynków wysokości do 12 m nawet nie potrzeba zgłaszać.

Zobacz także

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Niezależnie od istnienia tego zapisu warto mieć na uwadze, że tego rodzaju inwestycja wymaga gruntownej analizy istniejącego stanu obiektu oraz starannego i profesjonalnego opracowania rozwiązań projektowych.

Konstrukcje z elementów wielkopłytowych

Wymagania stawiane konstrukcji obiektów z elementów wielkopłytowych są podobne do wymagań dla innych budynków ze ścianami nośnymi. Ustrój statyczny bloków wielkopłytowych oparty jest na ścianach i stropach konstrukcyjnych stanowiących układ sztywnych tarcz pionowych i poziomych.

O czym przeczytasz w artykule:
  • Konstrukcje z elementów wielkopłytowych
  • Historia stosowania wielkiej płyty
  • Usuwanie błędów technologicznych
  • Przyczyny uszkodzeń
  • Docieplanie elewacji z wielkiej płyty
  • Błędy w stosowaniu metody lekkiej mokrej
  • Warunki prawidłowego funkcjonowania systemu ETICS
  • Wyniki obliczeń dla przykładowego współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę

Przedmiotem artykułu są wymagania i zagrożenia związane z wtórnym ocieplaniem budynków z wielkiej płyty. Autor charakteryzuje konstrukcje z elementów wielkopłytowych i przedstawia historię ich stosowania. Następnie zajmuje się problemem błędów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem powodowanych przez nie uszkodzeń. Charakteryzuje też systemy docieplania elewacji z wielkiej płyty, w tym metodę lekką mokrą, i nieprawidłowości pojawiające się w jej stosowaniu. Warunki prawidłowego funkcjonowania systemu ETICS wspiera wynikami obliczeń dla przykładowego współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę.

Secondary insulation of buildings made of large prefabricated concrete slabs – requirements and risks

The subject of the article is the description of the requirements and risks related to the secondary insulation of buildings made of large prefabricated concrete slabs. The author provides the characteristic features of structures made of large prefabricated concrete elements and presents the history of their use. Then he deals with the problem of technological errors, with particular emphasis on the damage they cause. The author also provides the characteristic features of the systems of thermal insulation of the façade made of large prefabricated concrete slabs, including the light wet method, and the irregularities that appear in its application. The conditions of proper functioning of the ETICS system are supported by the results of calculations for an exemplary heat transfer coefficient through a partition.

Podstawową cechą odróżniającą je od pozostałych rozwiązań konstrukcyjnych jest obecność złączy między wielkoformatowymi prefabrykatami zarówno w poziomie (wieńce i styki stropów), jak i w pionie (rdzenie węzłów elementów). Budynki takie projektowano w określonych systemach stanowiących zbiór elementów pozwalających zestawiać je w całość w trakcie montażu przez zespolenie za pomocą połączeń wykonywanych na budowie. Złącza stanowią w układzie nośnym miejsca zmiany wytrzymałości ustroju scalanych tarcz.

Inną cechą budownictwa wielkopłytowego jest konieczność pasowania dużych prefabrykatów przy zachowaniu ściśle określonej tolerancji wymiarowej jednocześnie z bardzo niewielką możliwością korygowania ich wzajemnego położenia.

W trakcie eksploatacji o trwałości i bezpieczeństwie konstrukcji decyduje stan techniczny połączeń elementów prefabrykowanych. Węzły te powinny być dostępne do oględzin przynajmniej raz na 5 lat przy okazji przeglądów okresowych. Dotyczy to zarówno połączeń między prefabrykatami, jak i połączeń warstw konstrukcyjnej i fakturowej w elementach osłonowych.

fot1 wtorne ocieplenia
FOT. 2. Przykład typowego bloku z wielkiej płyty wysokości 12–25 m. Ocieplenie takiego budynku wymaga zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia na budowę; fot.: W. Bogusz

Historia stosowania wielkiej płyty

W Europie wielką płytę betonową w konstrukcji budynków zastosowano po raz pierwszy po pierwszej wojnie światowej w Holandii i w Niemczech. W końcu lat 30. XX w. rozpoczęto większe realizacje we Francji, w Szwecji, Niemczech i Finlandii. Ostatecznie w Europie Zachodniej z technologii tej zrezygnowano w latach 70., głównie na skutek wzrostu kosztów transportu ciężkiego z zakładów prefabrykacji na budowy.

W Polsce wielką płytę zaczęto stosować po 1955 r. W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia masowo wznoszono obiekty mieszkalne z elementów wielkowymiarowych. Niestety sposób takiego budowania w tamtych czasach obarczony był wieloma wadami zarówno na etapie projektowania, jak i prefabrykacji oraz montażu.

Usuwanie błędów technologicznych

Błędnie technologicznie rozwiązano sposób prefabrykowania elementów osłonowych warstwą fakturową do dołu, z nieprawidłowo dobranym materiałem termoizolacyjnym o zbyt małej grubości i zbyt dużej ściśliwości. Przy projektowaniu ścian zewnętrznych między warstwą konstrukcyjną i fakturową przewidziano zbyt małą liczbę łączników (wieszaków) (RYS. 1 i RYS. 2), wykonywanych dodatkowo z podatnej na korozję niskogatunkowej lub nieodpowiedniej stali. Wadliwe były też rozwiązania połączeń i uszczelnień pomiędzy elementami ścian.

rys1 wtorne ocieplenia
RYS. 1. Przykładowe rozmieszczenie wieszaków w ścianie osłonowej w systemie prefabrykacji W-70; rys.: archiwalna dokumentacja systemu
rys2 wtorne ocieplenia
RYS. 2. Konstrukcja wieszaków w ścianie osłonowej (2) w systemie prefabrykacji W-70.
1 – pręt Ø8 mm (H13N4G9 lub St3SX), 2 – warstwa fakturowa, 3 – warstwa ocieplenia (styropian lub wełna mineralna), 4 – element konstrukcyjny ściany warstwowej;
rys.: archiwalna dokumentacja systemu

Przyczyny uszkodzeń

Przy produkcji płyt nagminnie tolerowano niestabilność wymiarową spowodowaną złym stanem form, niestaranne kształtowanie otworów okiennych i drzwiowych oraz nieprzestrzeganie reżimów technologicznych odpowiedniego zagęszczania i naparzania betonu. Niektóre wytwórnie funkcjonowały w warunkach zbliżonych do polowych, bez należytego oprzyrządowania i nadzoru. Skutkiem tego na budowę docierały prefabrykaty o niedostatecznej dla prawidłowego i dokładnego montażu jakości.
Ponadto w trakcie transportu i składowania powstawały uszkodzenia mechaniczne – pęknięcia, obicia i wyszczerbienia krawędzi.

Niestaranny montaż elementów na budowie nie spełniał kryteriów osiowego usytuowania, przez co płyty ścian wystawały z płaszczyzny całej elewacji budynku, tworząc raczej powierzchnię łamaną niż jednolicie płaską. Powstawały obiekty, które już na początku swego życia technicznego znajdowały się w stanie przynajmniej nieodpowiednim (FOT. 3).

fot3 wtorne ocieplenia
FOT. 3. Obraz stanu prefabrykowanych płyt osłonowych systemu W-70 po demontażu wadliwie wykonanego docieplenia metodą lekką mokrą; fot.: W. Bogusz

Warunki techniczne i wymagania, jakie stawiano wówczas budynkom, a zwłaszcza normatywy izolacyjności termicznej ścian, były wielokrotnie niższe niż dzisiaj. Warstwa izolacji termicznej z wełny mineralnej lub styropianu grubości najwyżej 6 cm, spełniała wprawdzie takie kryteria, ale w rzeczywistości nie była skuteczną ochroną cieplną. Obowiązujący system gospodarczy nie liczył się z kosztami dostarczanego do mieszkań ciepła.

Docieplanie elewacji z wielkiej płyty

Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, po znacznym i systematycznym wzroście cen energii (trwającym zresztą nieustannie do dziś), koniecznością stało się docieplanie wielkiej płyty, które nie tylko miało uwzględnić ostrzejsze wymagania termoizolacyjności ścian zewnętrznych, lecz także powinno brać pod uwagę uwarunkowania konstrukcyjne i stan techniczny istniejących elewacji.

Rozpoczęto projektowanie i wdrażanie różnego rodzaju rozwiązań dociepleń budynków wzniesionych z prefabrykatów. Szybko upowszechnił się najbardziej popularny system określany potocznie jako metoda „lekka-mokra” (dziś udoskonalony i znany jako ETICS).

W początkowej fazie bumu na docieplenia bloków z wielkiej płyty nie przywiązywano większej uwagi do stanu technicznego warstwowych elementów osłonowych. W większości przypadków projektanci i wykonawcy uznawali bezkrytycznie, że warstwa betonu fasadowego, zazwyczaj grubego na 6 cm (RYS. 1 i RYS. 2), jest dostatecznie nośna dla zamontowania dodatkowego, lecz lekkiego systemu ocieplenia opartego na wełnie lub styropianie. Celem takich działań miało być przede wszystkim poprawienie termoizolacyjności ścian zewnętrznych, ale również lepsza ochrona konstrukcji przed wpływem warunków atmosferycznych.

Nie bez znaczenia była także poprawa estetyki elewacji przez dodanie bardziej nowoczesnych faktur i zmianę kolorystyki tynków. Blokowiska wprawdzie zmieniły się z szarych na wielobarwne, ale nadal pozostały w swej monotonnej strukturze prostokątnych brył. Wielokrotnie docieplenia ścian nie przyniosły jednak zamierzonych efektów wystarczającej oszczędności energii, a w niektórych przypadkach stały się nawet powodem wzrostu problemów eksploatacyjnych.

Błędy w stosowaniu metody lekkiej mokrej

Realizacja docieplenia metodą lekką mokrą również nie była pozbawiona błędów. Do najbardziej powszechnych należy zaliczyć nagminne nieprzestrzeganie dopuszczalnej grubości (1 cm) warstwy kleju mocującego termoizolację, co wynikało bezpośrednio z wad geometrycznych prefabrykatów i ich niestarannego montażu. Oprócz tego klej nakładano wyłącznie w postaci placków, z pominięciem warstwy obwodowej (FOT. 4). Tak wykonane ocieplenia nie spełniają co najmniej jednego z wymagań podstawowych, którym jest bezpieczeństwo pożarowe, i powinny zostać zdemontowane.

fot4 wtorne ocieplenia
FOT. 4. Przykład przyklejenia termoizolacji wyłącznie na placki przy przekroczeniu dopuszczalnej grubości warstwy kleju; fot.: W. Bogusz

Należy stanowczo podkreślić, że pierwotnie zamontowane ocieplenie wyłącznie na placki bezwzględnie dyskwalifikuje je jako podłoże, na którym można realizować system kolejnego docieplenia. W trakcie pożaru pod warstwą ocieplenia powstają ciągi kominowe rozprzestrzeniające ogień w bardzo szybkim tempie na cały obiekt.

Dodatkowo, wykonanie wtórnego ocieplenia prefabrykatów wielkowymiarowych płyt osłonowych powoduje trwałe ukrycie od zewnątrz pierwotnej konstrukcji budynku. W trakcie obowiązkowych kontroli technicznych obiektów (przeglądów jednorocznych i pięcioletnich) nie ma możliwości dokonania obserwacji i oceny prefabrykatów metodami nieinwazyjnymi (bez wykonania odkrywek).

Ujawnienie ewentualnych uszkodzeń wieszaków stalowych (np. w płytach ZWS i ZWO w systemach typu W-70) (RYS. 1 i RYS. 2) mocujących warstwę fakturową do części nośnej elementu osłonowego w bardzo zaawansowanej fazie ich awarii może okazać się spóźnione. Z tego powodu, ale dopiero instrukcją ITB 447/2009 [2], wprowadzono obowiązkową ocenę stanu technicznego osłonowych elementów wielkopłytowych przed wykonaniem ponownego docieplenia. Instrukcja zaleca również wykonywanie dodatkowych wzmocnień przez wtórne, niezależne kotwienie warstwy fakturowej trzpieniami stalowymi. Wcześniej jednak bardzo dużo obiektów było poddawanych renowacji bez przestrzegania powyższych zasad.

Warunki prawidłowego funkcjonowania systemu ETICS

Docieplenie ścian osłonowych przez zamocowanie systemu ETICS, zrealizowane nawet przy sprawnym technicznie (lub wtórnie wzmocnionym) prefabrykacie warstwowym, nie jest warunkiem wystarczającym dla prawidłowego funkcjonowania nowego układu. Ważnym kryterium jest eliminacja mostków termicznych i dobranie odpowiedniej grubości termoizolacji dla spełnienia wymagań wynikających z warunków technicznych [3] izolacyjności ścian.

Analiza projektowanej termomodernizacji nie powinna jednak na tym się kończyć. Błędem jest pomijanie sprawdzenia zagadnień wilgotnościowych związanych z migracją i ewentualnym wykraplaniem się pary wodnej wewnątrz zmodyfikowanego układu warstw.

Niewłaściwie dobrany materiał termoizolacyjny i wyprawa tynkarska docieplenia wtórnego, przy jednoczesnym ignorowaniu właściwości materiałów warstw pierwotnej ściany osłonowej, może stać się przyczyną bardzo istotnych problemów. Przykładowo, zastosowanie na prefabrykatach osłonowych, w których termoizolację stanowi wełna mineralna, systemu ETICS ze styropianem i akrylową wyprawą tynkarską może doprowadzić do kondensacji wody wewnątrz ściany.

Wyniki obliczeń dla przykładowego współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę

Przykładowym pomieszczeniem wykorzystanym do obliczeń jest pomieszczenie wewnętrzne – łazienka przy ścianie szczytowej. Uwzględniono następujące parametry:

  • temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu Ti = 25,0°C, wilgotność φi = 75%,
  • temperatura obliczeniowa powietrza na zewnętrz Te = –20,0°C, wilgotność φe = 87%.

Współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę obliczamy według wzoru:

U = 0,195 W/(m2·K)  <  Ucmax = 0,20 W/(m2·K) (WT 2021) [3]

W układzie warstw ściany ZWO po dociepleniu parametry λ, μ, d i R dla poszczególnych warstw przedstawiono w TABELI, zaś wykres rozkładu ciśnień na grubości warstw w przegrodzie po dociepleniu na RYS. 3.

tab wtorne ocieplenia
TABELA: Układ warstw ściany ZWO po dociepleniu
rys3 wtorne ocieplenia
RYS. 3. Wyniki obliczeń termicznych i wilgotnościowych dla układu po dociepleniu.
 tynk akrylowy – ziarno 1,5 mm; 2 - warstwa zbrojona; 3 - styropian; 4 - klej do termoizolacji;  warstwa fakturowa – prefabrykat żelbetowy; 6 - wełna mineralna; 7 - warstwa konstrukcyjna – prefabrykat żelbetowy; tynk cementowo-wapienny; rys.: W. Bogusz

 

Opór cieplny przegrody spełnia obliczeniowe wymagania Umax dla WT 2021 [3]. W przegrodzie występuje jednak kondensacja pary wodnej między innymi w warstwie wełny mineralnej ocieplenia pierwotnego płyty prefabrykowanej. Obliczenia wykonano programem Arkadia-Thermo 6.

Wyniki obliczeń teoretycznie wykazują, że takie docieplenie prowadzi do oczekiwanego polepszenia oporu cieplnego ściany. Jednak zawilgocenie występujące w wełnie mineralnej degraduje jej izolacyjność, a także wpływa na przyspieszenie korozji wieszaków mocujących warstwę betonu fakturowego wielkiej płyty.

Podsumowanie

Potrzeba kolejnych modernizacji ociepleń bloków mieszkalnych jest nieuchronna. Koszty energii rosną i pewnie nadal będą rosnąć, co wymusza na użytkownikach budynków działania związane z ich lepszym izolowaniem przed stratami ciepła. Docieplenia potrzebuje wielka płyta, którą ocieplono już systemami metody lekkiej mokrej. Zastosowanie każdego typu docieplenia na ocieplenie wymaga tym bardziej szczegółowej analizy i oceny istniejącego stanu technicznego obiektu.

Przy nowo projektowanych termomodernizacjach warto wyeliminować poprzednie i unikać kolejnych błędów. Wymienione powyżej zagrożenia są przykładowe i nie obejmują wszystkich problemów termomodernizacji ścian. Warto jednak zwrócić uwagę także na niebezpieczeństwa zasygnalizowane w tym artykule. Czy tego rodzaju zagrożeń można uniknąć, stosując uproszczoną procedurę zezwoleń na wykonanie termoizolacji ścian? Z pewnością powinni się nad tym zastanowić wszyscy uczestnicy procesów inwestycyjnych realizujących takie przedsięwzięcia.

Literatura

1. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DzU Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”, Instrukcja ITB 447/2009, Warszawa.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Komentarze

Powiązane

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

dr inż. Szymon Świerczyna Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje...

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje stalowe z kształtowników giętych. Ich korzystne parametry geometryczne sprawiają, że mogą być interesującą alternatywą dla znacznie cięższych kształtowników walcowanych na gorąco [1].

dr inż. Andrzej Konarzewski Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test...

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test DUR 2 oraz test autoklawu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi...

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe na pokrycie kosztów innych działań.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Józef Macech Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Badanie właściwości mechanicznych betonu ze zbrojeniem rozproszonym z włókien syntetycznych

Badanie właściwości mechanicznych betonu ze zbrojeniem rozproszonym z włókien syntetycznych Badanie właściwości mechanicznych betonu ze zbrojeniem rozproszonym z włókien syntetycznych

Beton zbrojony włóknami tzw. fibrobeton, otrzymywany jest przez dodanie do mieszanki betonowej włókien stalowych lub niemetalicznych np. syntetycznych.

Beton zbrojony włóknami tzw. fibrobeton, otrzymywany jest przez dodanie do mieszanki betonowej włókien stalowych lub niemetalicznych np. syntetycznych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy

Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy Metody iniekcyjnego uszczelniania rys i złączy

Iniekcje uszczelniające wykonywane są w przegrodach budowlanych wykonanych z betonu i żelbetu, jak również w konstrukcjach murowych, jako zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem, niewywierającą ciśnienia...

Iniekcje uszczelniające wykonywane są w przegrodach budowlanych wykonanych z betonu i żelbetu, jak również w konstrukcjach murowych, jako zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem, niewywierającą ciśnienia oraz wilgotnością gruntu [1].

dr inż. Mariusz Gaczek, mgr inż. Paweł Gaciek, dr inż. Mariusz Garecki Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie

Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie Mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS – wpływ oddziaływania wiatru na ocieplenie

Jednym z podstawowych sposobów mocowania ociepleń ETICS do podłoży nośnych jest mocowanie mechaniczne, w którym do przytwierdzania termoizolacji stosuje się łączniki mechaniczne, zawsze jednak z dodatkowym...

Jednym z podstawowych sposobów mocowania ociepleń ETICS do podłoży nośnych jest mocowanie mechaniczne, w którym do przytwierdzania termoizolacji stosuje się łączniki mechaniczne, zawsze jednak z dodatkowym udziałem klejenia płyt izolacji termicznej do ocieplanej powierzchni. Ten sposób mocowania systemów wymaga wykonania obliczeń uzasadniających przyjętą liczbę i rodzaj łączników.

dr inż. Paweł Krause Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych

Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych Transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych

W większości przypadków ociepleń ścian zewnętrznych przy wykorzystaniu systemu ETICS stosuje się wyłącznie jeden rodzaj izolacji termicznej. Używanie zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych w obrębie...

W większości przypadków ociepleń ścian zewnętrznych przy wykorzystaniu systemu ETICS stosuje się wyłącznie jeden rodzaj izolacji termicznej. Używanie zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych w obrębie jednej ściany zewnętrznej może spowodować lokalne zaburzenie stanu ochrony cieplno­‑wilgotnościowej. Jest to związane z odmiennymi właściwościami fizycznymi poszczególnych materiałów.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Właściwości mechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny

Właściwości mechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny Właściwości mechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny

Od wielu lat elewacje wentylowane stosowane są w krajowym budownictwie. W przypadku wbudowania poprawnie zaprojektowanego systemu elewacyjnego (na podstawie określonych w Krajowych lub Europejskich Ocenach...

Od wielu lat elewacje wentylowane stosowane są w krajowym budownictwie. W przypadku wbudowania poprawnie zaprojektowanego systemu elewacyjnego (na podstawie określonych w Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych właściwości techniczno-użytkowych) oraz właściwego wykonania (zasady wykonania i odbioru elewacji wentylowanych zostały określone w [1]) elewacje wentylowane charakteryzują się trwałością, bezpieczeństwem użytkowania oraz dużą skutecznością termoenergetyczną.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Moczko Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej

Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej Izolacje we współczesnej prefabrykacji betonowej

Idea prefabrykacji w budownictwie sięga czasów rzymskich, kiedy to przy wykorzystaniu wapna, gipsu, wody, kamiennego kruszywa oraz popiołu wulkanicznego produkowano kompozyt przypominający dzisiejszy beton....

Idea prefabrykacji w budownictwie sięga czasów rzymskich, kiedy to przy wykorzystaniu wapna, gipsu, wody, kamiennego kruszywa oraz popiołu wulkanicznego produkowano kompozyt przypominający dzisiejszy beton. Kolejnym krokiem w historii nawiązującym do prefabrykacji było wynalezienie współczesnego betonu z cementu portlandzkiego w 1824 r. i początki stosowania żelbetu do produkcji siatkobetonowych donic [1].

dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. ucz., mgr inż. Małgorzata Szafraniec Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form

Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form

Beton, oprócz funkcji konstrukcyjnej, ma coraz częściej istotny wpływ na kreowanie wartości architektonicznych obiektów budowlanych. Prefabrykowane elewacje betonowe stają się w Polsce zjawiskiem coraz...

Beton, oprócz funkcji konstrukcyjnej, ma coraz częściej istotny wpływ na kreowanie wartości architektonicznych obiektów budowlanych. Prefabrykowane elewacje betonowe stają się w Polsce zjawiskiem coraz bardziej popularnym. W związku z ciągłym rozwojem budownictwa betonowego, w tym także betonu architektonicznego, pojawia się konieczność używania nowych, coraz lepszych preparatów antyadhezyjnych.

dr hab. inż. Jacek Szafran, mgr inż. Artur Matusiak Polimocznik jako nowoczesny materiał zabezpieczający konstrukcje stalowe przed korozją

Polimocznik jako nowoczesny materiał zabezpieczający konstrukcje stalowe przed korozją Polimocznik jako nowoczesny materiał zabezpieczający konstrukcje stalowe przed korozją

Polimocznik jest nowoczesnym materiałem o ponadprzeciętnych właściwościach, dla którego w zasadzie nie określono jeszcze granic stosowalności. Może on być zdefiniowany jako materiał powstały w wyniku reakcji...

Polimocznik jest nowoczesnym materiałem o ponadprzeciętnych właściwościach, dla którego w zasadzie nie określono jeszcze granic stosowalności. Może on być zdefiniowany jako materiał powstały w wyniku reakcji poliaminy oraz poliizocyjanianu, w wyniku której powstaje produkt o budowie łańcuchowej, składającej się z n liczby cząsteczek silnie połączonych z sobą. Silnie usieciowana budowa łańcuchowa materiału powoduje, iż jest to produkt bardzo wytrzymały i elastyczny, dzięki czemu znajduje stosunkowo...

Nicola Hariasz Zaprawy naprawcze do betonu

Zaprawy naprawcze do betonu Zaprawy naprawcze do betonu

Wady w konstrukcjach betonowych mogą mieć bardzo różne przyczyny. Mogą to być zniszczenia spowodowane oddziaływaniem naturalnych czynników środowiska zewnętrznego, wadami materiałowymi, błędami projektowymi...

Wady w konstrukcjach betonowych mogą mieć bardzo różne przyczyny. Mogą to być zniszczenia spowodowane oddziaływaniem naturalnych czynników środowiska zewnętrznego, wadami materiałowymi, błędami projektowymi lub wykonawczymi czy eksploatacją konstrukcji.

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Zasady projektowania docieplania budynków od wewnątrz

Zasady projektowania docieplania budynków od wewnątrz Zasady projektowania docieplania budynków od wewnątrz

W myśl podstawowych kanonów fizyki budowli, przy zachowaniu swobody kształtowania oraz umiejscowienia warstw termoizolacyjnych, poprawnie zaprojektowana przegroda powinna charakteryzować się oporem cieplnym...

W myśl podstawowych kanonów fizyki budowli, przy zachowaniu swobody kształtowania oraz umiejscowienia warstw termoizolacyjnych, poprawnie zaprojektowana przegroda powinna charakteryzować się oporem cieplnym wzrastającym w kierunku zewnętrznym, a jednocześnie malejącym w tym samym kierunku oporze dyfuzyjnym pary wodnej [1].

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym

Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym Jakość cieplna wybranych złączy budowlanych budynków w standardzie niskoenergetycznym

Budynek składa się z wielu przegród budowlanych oraz ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu zmiennego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W wielu przypadkach...

Budynek składa się z wielu przegród budowlanych oraz ich złączy o indywidualnym charakterze fizykalnym i poddany jest oddziaływaniu zmiennego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. W wielu przypadkach analiza przegród i złączy budowlanych w aspekcie konstrukcyjno-materiałowym i technologii wykonania nie budzi zastrzeżeń na etapie projektowania.

Najnowsze produkty i technologie

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Jak zabezpieczyć balkon na lata? Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa...

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa hydroizolacyjna, klej do płytek itp. Jakie wybrać produkty na zewnątrz? Na jakie parametry zwrócić uwagę?

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków...

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków i obciążeń użytkowych systemy posadzkowe powinny spełniać określone wymagania. Dotyczą one m.in. wytrzymałości mechanicznej, w tym odporności na ścieranie i związanej z nią odporności na intensywny ruch pieszy lub ruch pojazdów, wytrzymałości chemicznej i termicznej, stopnia antypoślizgu, łatwego...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.