Izolacje.com.pl

Stężanie elementów nośnych konstrukcji stalowych za pomocą płyt warstwowych

Cz. 2. Wykorzystanie więzi translacyjnej

Paneltech

Paneltech

Termoizolacyjne samonośne płyty warstwowe są od wielu dziesięcioleci z powodzeniem stosowane jako elementy lekkiej obudowy obiektów budowlanych: produkcyjnych, magazynowych, handlowych itp.

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej Akustyka stropów – izolacje z wełny mineralnej

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

Stropy spełniają kilka podstawowych zadań: przenoszą obciążenia użytkowe, ograniczają straty ciepła, ale spełniają także rolę przegród dźwiękochłonnych.

F.H.U. DEROWERK Zbigniew Białas Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy Maszyny X-floc do wdmuchiwania sypkich izolacji w ściany i stropy

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych...

X-floc to skrócona nazwa firmy X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, największego w Europie producenta maszyn, agregatów i osprzętu przeznaczonych do pneumatycznego przesyłu sypkich materiałów izolacyjnych aplikowanych w konstrukcje ścian, stropów oraz pustki połaci dachowych w celu poprawy poziomu izolacyjności cieplnej i akustycznej. Jej generalnym przedstawicielem w Polsce jest Firma Handlowo-Usługowa DEROWERK z Łodzi.

dr inż. Maciej Jaworski Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli...

Szeroko pojęty sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej jest konsumentem ok. 37% energii finalnej. Dwie trzecie tego zużycia jest związane z potrzebą zapewnienia warunków komfortu cieplnego, czyli ogrzania bądź chłodzenia pomieszczeń [1]. Szczególnie duża konsumpcja energii występuje w budynkach użyteczności publicznej. W tych budynkach wskaźnik zużycia (w kWh/m2/a) jest dwa do sześciu razy większy, odpowiednio w biurach i restauracjach, niż w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. Liczby...

ABSTRAKT

W drugiej części artykułu o stężaniu elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych omówiono wykorzystanie więzi translacyjnej. Opisano metody obliczeniowe umożliwiające wyznaczenie sztywności translacyjnej połączeń płyt warstwowych z konstrukcją nośną oraz dodatkowych sił wywieranych na łączniki przez element stabilizowany. Przedstawiono przykład obliczeniowy.

Bracing of steel structural elements with sandwich panels. Part 2: Using of translational constraint

In the second part of the article concerning bracing of steel structural elements by sandwich panels issue of translational constrain utilization was presented. The calculation methods for determination of translational stiffness of sandwich panels connections and additional forces exerted on the connectors by stabilized element were described. A working example is also included.

Elementy lekkiej obudowy hal stalowych w postaci blach profilowanych lub płyt warstwowych charakteryzują się stosunkowo dużą sztywnością tarczową. Przy zapewnieniu odpowiedniej nośności, sztywności i trwałości połączeń między obudową a szkieletem nośnym możliwe jest uzyskanie współpracy mechanicznej, która umożliwia przekształcenie, zazwyczaj płaskich, głównych ustrojów nośnych hali w przestrzenny, płytowo-tarczowo-prętowy ustrój nośny.

Efektem takiego ukształtowania ustroju konstrukcyjnego jest korzystna redystrybucja sił wewnętrznych prowadząca do zmniejszenia masy konstrukcji nośnej.

Pozytywnym następstwem współpracy obudowy hali ze szkieletem nośnym jest również ograniczenie przemieszczeń bocznych prętowych elementów konstrukcyjnych.

Powstałe w ten sposób stężenie uwzględnia się w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych odpowiednio zwiększając wartości obciążeń krytycznych albo prowadząc nieliniową analizę statyczną z wprowadzonymi do modelu ciągłymi na długości prętów więziami sprężystymi.

Ze względu na niewielką nośność połączeń płyty warstwowe mogą być stosowane jedynie jako stężenie pojedynczych ściskanych lub zginanych elementów konstrukcyjnych [1].

Sztywność tarczy pokrycia tworzonej przez płyty warstwowe

Możliwość uwzględnienia korzystnych właściwości mechanicznych obudowy ograniczona jest podatnością i nośnością połączeń poszycia z konstrukcją nośną, które determinują podatność tarczy tworzącej obudowę szkieletu konstrukcyjnego.

Różnice między sztywnością tych połączeń i płyt warstwowych są na tyle duże, że w obydwu modelach obliczeniowych opisujących współpracę płyt warstwowych z konstrukcją nośną [1, 2] przyjęto założenie o nieodkształcalności płyt warstwowych i podatności połączeń.

Połączenia płyt warstwowych z konstrukcją nośną umieszcza się zwykle w liniach prostopadłych do osi podłużnej panelu.  

Ścienne płyty warstwowe nie są wzajemnie łączone, nie występuje zatem współpraca między sąsiednimi płytami i każda z nich może być traktowana jako indywidualny element konstrukcyjny (RYS. 1).

W przypadku stabilizacji elementów ściskanych płytami warstwowymi model mechaniczny układu konstrukcyjnego może być zatem przyjęty przez analogię do pręta wielogałęziowego o nieskończenie sztywnych przewiązkach (RYS. 2).

Dachowe płyty warstwowe często dodatkowo łączy się ze sobą na krawędziach podłużnych przy zastosowaniu tzw. łączników uszczelniających, co przy odpowiednim ich doborze może skutkować zwiększeniem nośności i sztywności ścinania S użebrowanej tarczy pokrycia dachowego.

Sztywność S zdefiniowano przez analogię do modułu odkształcalności postaciowej sprężystego ciała stałego (RYS. 3):

(1)

gdzie:

F - siła skupiona przyłożona do tarczy,

γ - kąt odkształcenia tarczy.

Pominięcie oddziaływania łączników uszczelniających ujednolica obliczenia płyt ściennych i dachowych stanowiąc jednocześnie uproszczenie działające na korzyść bezpieczeństwa konstrukcji [1].

Przedstawiony w wytycznych ECCS-CIB [1] obliczeniowy model współpracy płyty warstwowej z konstrukcją nośną oparto na następujących założeniach:

 • płyty warstwowe stanowią sztywne tarcze, a ich połączenia z konstrukcją wsporczą są podatne,
 • panele stanowią układ wzajemnie równoległych pasm,
 • po odkształceniu panele pozostają równoległe do ich krawędzi podłużnych,
 • w łącznikach powstają jedynie siły równoległe do krawędzi podłużnych paneli.

Dzięki wykorzystaniu tych założeń można określić wartości sił działających na poszczególne łączniki płyty warstwowej (RYS. 4):

(2)

gdzie:

kv - sztywność połączenia,

ck - odległości między łącznikami tworzącymi k-tą parę.

Suma momentów pochodzących od par sił Vk w łącznikach tworzy moment sił wewnętrznych:

(3)

gdzie:

n - liczba paneli płyt warstwowych,

m - liczba stabilizowanych belek,

nk - liczba par łączników w obrębie jednej płyty.

Moment sił zewnętrznych rozpatrywanego układu (por. RYS. 3) można zapisać w następującej formie:

(4)

gdzie:

S - sztywność ścinania układu tarcz płyt warstwowych.

Dzięki wykorzystaniu równania równowagi momentów oraz równań (3) i (4) otrzymuje się wyrażenie opisujące sztywność ścinania układu tarcz płyt warstwowych:

(5)

przy uwzględnieniu zależności L = n B, gdzie B - szerokość pojedynczej płyty warstwowej, sztywność ścinania przypadającą na i-tą stabilizowaną belkę można wyrazić prościej:

(6)

Jeśli układ płyt warstwowych stabilizujący belkę jest jednostronnie zamocowany do podpory, która może być traktowana jako sztywna (np. belka podwalinowa), to sztywność Si należy powiększyć o dodatkowy człon [1]:

(7)

w którym:

(8)

gdzie:

kv - sztywność połączenia płyty warstwowej z belką stabilizowaną,

kv,1 - sztywność połączenia płyty warstwowej z podporą sztywną,

nf - liczba łączników w linii przypadająca na jeden panel.

Sztywność translacyjna połączenia płyty warstwowej z konstrukcją nośną

Płyty warstwowe najczęściej łączy się z konstrukcją nośną za pomocą wkrętów samowiercących o podwójnym gwincie trzpienia umożliwiającym zamocowanie płyty bez zagniatania blachy okładzinowej w sąsiedztwie łba wkręta (RYS. 5).

Smukły trzpień wkrętu oraz niewielkie grubości stalowych blach okładzin rdzenia są przyczyną specyficznego zachowania się połączenia pod obciążeniem.

W przypadku działania na połączenie siły poprzecznej do osi łącznika proces zniszczenia połączenia inicjowany jest przez uplastycznienie stali i owalizację otworu w cieńszej blasze okładziny dolnej. Wywołuje to redystrybucję obciążeń w połączeniu i zwiększony nacisk okładziny górnej na trzpień wkrętu, co skutkuje jego zginaniem i rozciąganiem ze względu na docisk łba do okładziny górnej.

Na RYS. 6 przedstawiono przykładową ścieżkę równowagi statycznej połączenia płyty warstwowej na wkręty samowiercące uzyskaną podczas badań przez S. Käppleina i T. Ummenhofera [3]. Charakterystyka doświadczalna może być aproksymowana biliniowo, z punktem załamania odpowiadającym obciążeniu, przy którym następuje owalizacja otworu.

Wytyczne ECCS-CIB [1] opracowano na podstawie m.in. badania S. Käppleina, T. Ummenhofera [3]. Zastrzeżono jednak przy tym, że nośność łącznika nie może być parametrem krytycznym ze względu na zapewnienie wymaganej sztywności stężenia tworzonego przez płyty warstwowe.

Z tego powodu podana tam metoda obliczeniowa może być stosowana jedynie w przypadku, gdy łączniki między płytą a konstrukcją nośną przechodzą przez całą grubość płyty warstwowej (RYS. 7) i usytuowane są w odległości nie mniejszej niż 20 mm od krawędzi płyty [1]. W przypadku stosowania połączeń z łącznikiem ukrytym (RYS. 8) metody tej nie można stosować.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami [1, 3] sztywność ścinania połączenia płyty warstwowej z konstrukcją nośną można opisać za pomocą pięciu składników (RYS. 9):

 • sztywności giętnej rdzenia łącznika EI,
 • sztywności rotacyjnej zamocowania łba łącznika Chead,
 • sztywności rotacyjnej zamocowania trzpienia łącznika w elemencie podpierającym Csup,
 • sztywności translacyjnej kF2 wynikającej z oddziaływania okładziny dolnej na trzpień łącznika,
 • sztywności translacyjnej kF1 wynikającej z oddziaływania okładziny górnej na trzpień łącznika.

W pracach ECCS-CIB [1] i S. Käppleina, T. Ummenhofera [3] stwierdzono, że sztywność rotacyjna zamocowania łba łącznika Chead oraz sztywność translacyjna kF1 mają stosunkowo niewielki wpływ na sztywność ścinania połączenia kv, która jest nieliniową funkcją obciążenia V.

Zaproponowano, aby wartość sztywności połączenia kv odpowiadała obciążeniu połączenia w stanie granicznym użytkowalności.

Przyjęto, że obciążenie to nie przekracza połowy nośności charakterystycznej połączenia VRk ze względu na owalizację otworu w okładzinie dolnej:

(9)

Sztywność ścinania kv połączenia można wyrazić wtedy za pomocą formuły [3]:

(10)

przy czym:

(11)

(12)

(13)

(14)

gdzie:

tcor,F2 - grubość rdzenia okładziny wewnętrznej,

tcor,sup - grubość rdzenia ścianki kształtownika podpierającego,

d1 - najmniejszy wymiar średnicy gwintowanej części trzpienia łącznika,

dS - średnica niegwintowanej części trzpienia łącznika,

fu,F2 - wytrzymałość na rozciąganie rdzenia okładziny wewnętrznej,

D - grubość płyty warstwowej w miejscu łączenia.

W TABELI 1 podano zakres stosowalności formuły (10), który obejmuje jedynie płyty warstwowe w okładzinach stalowych. Wyspecyfikowanie analogicznych parametrów dla płyt z okładzinami aluminiowymi jest obecnie możliwe tylko na podstawie badań.

Wytyczne ECCS-CIB [1] dopuszczają również stosowanie formuły (10) w przypadkach projektowych, w których wartości parametrów d, tcor,F2 i tcor,sup przekraczają maksima określone w TABELI 1. W takich przypadkach do obliczeń zamiast wartości rzeczywistych wymienionych wyżej parametrów należy przyjmować wartości maksymalne podane w TABELI 1.

Zestawienie wartości sztywności połączenia kv, które można przyjmować jako bezpieczne oszacowania w odniesieniu do płyt warstwowych z okładzinami stalowymi, zamocowanymi w ściankach kształtowników o gr. 1,5–4,0 mm, podano w TABELI 2.

W pozostałych przypadkach projektowych sztywności kv należy wyznaczać na podstawie danych doświadczalnych.

Siły stabilizujące

Weryfikacja warunku stateczności elementu ściskanego lub zginanego wymaga pośredniego lub bezpośredniego uwzględnienia imperfekcji konstrukcji, które najczęściej sprowadza się do jednej zastępczej imperfekcji geometrycznej.

Jeśli sprawdzenie stateczności dotyczy elementu stężanego, to weryfikacji należy poddać również stężenie.

Zgodnie z normą 1993-1-1:2006/A1:2014-07 [5] przy analizie statycznej stężeń należy założyć, że pojedynczy element stężany obarczony jest wstępną imperfekcją geometryczną (RYS. 10) w postaci półfali sinusoidy, opisanej równaniem:

(15)

przy czym amplituda imperfekcji e0 jest mniejsza od amplitud imperfekcji przyjmowanych przy weryfikacji nośności elementów ściskanych lub zginanych, a ponadto nie jest uzależniona od kierunku wyboczenia oraz technologii wykonania i parametrów geometrycznych profilu:

(16)

gdzie:

m - liczba elementów stężanych.

W przypadku gdy siła ściskająca w stabilizowanym elemencie jest zmienna, np. w pasie belki zginanej, do obliczeń można przyjmować jej stałą wartość równą wartości maksymalnej, co jest bezpiecznym uproszczeniem.

Analiza stateczności układów stężających wymaga przeprowadzenia obliczeń statycznych według teorii II-ego rzędu. Dopuszczalne jest jednak stosowanie analizy uproszczonej za pomocą metody amplifikacji.

Jeśli przyjmuje się założenie o stałej wartości siły podłużnej w elemencie stabilizowanym oraz zakłada dodatkowo, że jedynym oddziaływaniem stabilizującym jest sztywność ścinania S tarczy płyt warstwowych, współczynnik amplifikacji α można przedstawić wzorem:

(17)

gdzie:

Fi i Si - osiowa siła ściskająca i sztywność ścinania tarczy z płyt warstwowych przypadająca na i-tą belkę stabilizowaną odpowiednio.

W monografii Ch. Petersena [6] zaproponowano formułę pozwalającą na dokładniejsze oszacowanie wartości współczynnika amplifikacji α, uwzględniającą dodatkowy, korzystny wpływ sztywności giętnej stabilizowanego elementu oraz zmienność siły podłużnej wzdłuż jego osi:

(18)

Stosując metodę amplifikacji oraz wykorzystując wzór (17), przemieszczenia osi elementu stabilizowanego można zapisać jako funkcję zastępczej sztywności ścinania tarczy płyt warstwowych:

(19)

co pozwala wyznaczyć rozkłady momentów zginających Mi (x):

(20)

i obciążenie qi (x) (RYS. 11–13) stabilizujące stężany element:

(21)

Alternatywnym podejściem jest stabilizacja elementu przez uniemożliwienie obrotów jego przekrojów względem osi z, tj. w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny środkowej płyt warstwowych.

Ze względu na duże sztywności tarczowe płyt warstwowych można przyjąć, że zamocowanie każdej z nich przynajmniej dwoma łącznikami uniemożliwia obrót stabilizowanego elementu względem środka ciężkości tej grupy łączników. Pary siły reakcji, które powstają w ten sposób w łącznikach, tworzą momenty zginające stanowiące obciążenie stabilizujące analizowany element.

Rozmycie tego obciążenia na długości osi elementu można przedstawić w postaci obciążenia mi (x) (RYS. 11-13) [7]:

(22)

które okazuje się bardziej użyteczne przy wyznaczaniu sił działających na łączniki niż obciążenie qi(x).

Wyznaczanie obciążeń działających na łączniki

Stężenie elementu konstrukcyjnego zwiększa jego nośność i umożliwia zwiększenie obciążenia siłą podłużną lub momentem zginającym. Na skutek działania tych uogólnionych sił wewnętrznych w zimperfekowanych geometrycznie prętach powstają siły boczne, które mogą osiągać wartości znaczące z punktu widzenia weryfikacji nośności łączników, zwłaszcza w kontekście cienkich blach okładzin dolnych płyt warstwowych.

Dodatkowe obciążenie wynikające z działania obciążenia stabilizującego powinno zostać przeniesione przez łączniki i musi być rozpatrywane łącznie z pozostałymi obciążeniami. W przypadku elementów cienkościennych siły pochodzące od obciążeń stabilizujących należy uwzględniać łącznie z obciążeniami podanymi w tabl. 10.4 normy PN-EN 1993-1-3:2008 [8].

Wartości sił działających na łączniki płyt warstwowych stabilizujących elementy nośne wyznacza się przy założeniu, że analizowany układ statyczny odpowiada ściskanej belce bezprzekątniowej (Vierendeela), gdzie pojedynczy panel płyty warstwowej pełni rolę przewiązki, łączniki panelu są zatem obciążone siłą poprzeczną VS i momentem zginającym MS, podobnie jak łączniki przewiązek.

Ekstremalny moment zginający MS,max działa na łączniki płyty skrajnej (RYS. 11-13):

(23)

stąd wartość siły ścinającej pochodzącej od działania momentu MS,max, działającej na najbardziej wytężony łącznik, można wyznaczyć przy założeniu liniowego rozkładu obciążeń:

(24)

W przypadku gdy jedna z linii zamocowań płyty może być uważana za podporę nieodkształcalną na skutek zablokowania możliwości ruchu sztywnego paneli w kierunku poprzecznym do osi stabilizowanego elementu (np. przy łączeniu płyty z kształtownikiem zamocowanym w ścianie murowanej lub żelbetowej albo na belce podwalinowej), wartości sił w łącznikach kształtownika podporowego są inne niż w łącznikach mocujących płytę do elementu odkształcalnego. Największa wartość siły ścinającej w łączniku mocującym płytę warstwową do elementu odkształcalnego może być w powyższym przypadku wyznaczona według formuły [1]:

(25)

a w przypadku łączników mocujących płytę do kształtownika na podporze sztywnej [1]:

(26)

Siła poprzeczna VS działająca na łączniki paneli płyt warstwowych w kierunku osi elementów stabilizowanych przyjmuje ekstremalną wartość dla łączników paneli skrajnych obciążonych momentem MS,max. Należy podkreślić, że moment ten jest uzależniony od zastępczej sztywności ścinania Si tarczy złożonej z płyt warstwowych i w przypadku zamocowania płyt warstwowych do elementów odkształcalnych można go wyznaczyć według formuły:

(27)

natomiast przy zamocowaniu jednej z łączonych krawędzi do podpory nieodkształcalnej:

(28)

Przyjmuje się, że siła poprzeczna VS rozkłada się równomiernie na wszystkie łączniki panelu w danej linii łączników:

(29)

gdzie:

LS - odległość między liniami środków ciężkości łączników sąsiednich podpór.

Miarodajną z punktu widzenia weryfikacji stanu granicznego nośności wartość ekstremalnej siły wypadkowej VS,max (RYS. 14) działającej na łącznik stabilizowanego elementu wyznacza się jako sumę geometryczną obciążeń ,max pochodzących od działania siły poprzecznej oraz (odpowiednio do przypadku projektowego) jednej z sił: albo .

Stan graniczny użytkowalności stężenia z płyt warstwowych

Przy weryfikacji warunku stanu granicznego użytkowalności należy wykazać, że spełniony jest warunek ograniczający kąt linii ugięcia osi elementu stężanego [1]:

(30)

Autorzy wytycznych ECCS-CIB [1] nie podali jednak uzasadnienia przyjmowania takiej wartości kąta γ dla tarczy poszycia z płyt warstwowych.

Przykład obliczeniowy

Sprawdzono możliwość stabilizacji zginanych rygli ściennych za pomocą paneli z płyt warstwowych zamocowanych do ich półek ściskanych. Dolne końce płyt połączone są z profilem zamocowanym do belki podwalinowej (RYS. 15).

Przyjęto następujące dane:

 • geometria układu:
  - rozpiętość rygli lr = 6,0 m,
  - rozstaw rygli ar = 3,0 m,
  - liczba belek stabilizowanych mb = 2,
 • obciążenie (pominięto obciążenie rygli ciężarem własnym profili i obudowy):
  - obciążenie wiatrem qwk = 0,6 kN/m²,
  - częściowy współczynnik bezpieczeństwa γQ = 1,5,
  - maksymalny obliczeniowy moment zginający rygiel Mmax = 12,15 kNm,
  - profil płatwi – ceownik czterogięty C200×75×20×2,0
  - wysokość h = 200 mm,
  - szerokość b = 75 mm,
  - szerokość usztywnienia brzegowego półki c = 20 mm,
  - grubość nominalna ścianek tn = 2 mm,
  - grubość powłoki cynkowej tZn = 0,04 mm,
  - grubość obliczeniowa ścianek t = tn – tZn = 1,96 mm,
  - wewnętrzny promień wyokrąglenia ri = 4 mm,
  - wymiary profilu mierzone w jego osi środkowej: hc = h – t = 198,0 mm, bc = b – t = 73,04 mm, cc = c – t = 19,02 mm,
 • materiał płatwi - stal S350GD:
  - moduł sprężystości podłużnej E = 210 N/mm²,
  - moduł sprężystości przy ścinaniu G = 81 N/mm²,
 • parametry płyty warstwowej:
  - szerokość panelu bp = 1000 mm,
  - grubość okładziny dolnej (wewnętrznej) panelu – 0,4 mm,
  - stal okładzin – S280GD, fu,F2 = 360 N/mm²,
 • parametry połączenia płyty warstwowej z konstrukcją nośną:
  - rozstawy par łączników: c1 = 900 mm, c2 = 500 mm,
  - liczba łączników panelu w jednej linii mocowania nf = 4,
  - sztywność połączenia kv = 2 kN/mm (przyjęto według TABELI 2),
  - średnica rdzenia łącznika d1 = 4,8 mm.

Wyznaczenie parametrów geometryczno-wytrzymałościowych profilu przeprowadzono zgodnie z załącznikiem C normy PN-EN 1993-1-3:2008 [8].

Sprawdzenie warunków stosowalności metod obliczeniowych normy PN-EN 1993-1-3:2008 [8]:

 • h/t = 100 < 500,
 • b/t = 37,5 < 60,
 • c/t = 20 < 50,
 • 0,2 < c/b = 0,27 < 0,6.

Warunki stosowalności normy zostały spełnione.

Parametry przekroju zastępczego złożonego ze ścianek płaskich:

 • liczba węzłów nw = 6,
 • liczba ścianek ns = nw – 1 = 5.

Sprawdzenie warunków istotności wpływu wyokrągleń naroży profilu:

 • kąt zagięcia blachy w narożu f = p/2
 • promień wyokrąglenia naroża w linii środkowej profilu: rm = ri + 0,5tn = 5,0 mm
 • długość odcinka pomocniczego: gr = rm(tg(Φ/2) − sin(Φ/2)) = 1,46 mm
 • długości umownych ścianek płaskich profilu:
  hp = hc − 2gr = 195,11 mm
  bp = bc − 2gr = 70,11 mm
  cp = cc − gr = 17,56 mm
 • sprawdzenie warunków istotności wpływu wyokrągleń:
  ri = 4 mm < 5tn = 10 mm - warunek spełniony,
  ri = 4 mm < 0,1·min(hp, bp) = 7,5 mm - warunek spełniony.

Wpływ wyokrągleń nie jest istotny, jednak zgodnie z normą PN-EN 1993-1-3:2008 [8] przy wyznaczaniu cech decydujących o sztywności przekroju wpływ wyokrągleń powinien być uwzględniony. Jeśli obydwa powyższe warunki są spełnione, to można przyjąć, że parametr gr = 0 [9], co odpowiada wyznaczaniu cech przekroju o ściankach płaskich stykających się w narożach ostrych.

Parametr korekcyjny geometryczno-wytrzymałościowych cech przekroju według normy PN-EN 1993-1-3:2008 [8] wynosi:

Przyjęto następujące współrzędne węzłów w układzie współrzędnych y0z0 (RYS. 16):

 • nr 0 y0 = bc = 73,04 mm, z0 = cc = 19,02 mm,
 • nr 1 y1 = bc = 73,04 mm, z1 = 0 mm,
 • nr 2 y2 = 0 mm, z2 = 0 mm,
 • nr 3 y3 = 0 mm, z3 = hc = 198,0 mm,
 • nr 4 y4 = bc = 73,04 mm, z4 = hc = 198,0 mm,
 • nr 5 y5 = bc = 73,04 mm, z5 = hc – cc = 179,0 mm.

Pole powierzchni:

Momenty statyczne i środek ciężkości:

Momenty bezwładności względem osi słabej:

Momenty bezwładności względem osi mocnej:

Moment bezwładności przy skręcaniu:

Odśrodkowe momenty bezwładności:

Współrzędne wycinkowe:

Stałe wycinkowe:

Współrzędne środka ścinania:

Wycinkowy moment bezwładności:

Zredukowane parametry przekroju:

Minimalna wymagana sztywność ścinania pokrycia:

Wyznaczenie sztywności ścinania tarczy z płyt warstwowych:

 

 • sztywność połączeń płyty warstwowej z kształtownikiem na podporze "sztywnej":

kv1 = kv = 2 kN/mm

 • sztywność tarczy rozpiętej na belkach odkształcalnych:

 • sztywność połączeń tarczy z podporą "sztywną" i dwiema belkami odkształcalnymi:

 • przyrost sztywności ścinania tarczy ze względu na oddziaływanie podpory "sztywnej":

Sprawdzenie warunku sztywności ścinania tarczy z płyt warstwowych:

Warunek został spełniony. Płyty warstwowe mogą być traktowane jako stężenie rygli.

Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności stężenia z płyt warstwowych.

Strzałka wygięcia wstępnego:

Siła Fi w ściskanym pasie belki:

Maksymalny kąt obrotu stabilizowanej belki:

Dopuszczalny kąt obrotu:

Sprawdzenie warunku stanu granicznego użytkowalności:

Warunek został spełniony.

Wyznaczenie wartości sił obciążających łączniki w liniach podpór płyt warstwowych:

 • ekstremalna siła działająca na łącznik belki odkształcalnej:
  • maksymalna siła działająca na łącznik w kierunku osi panelu:
 •  
  • maksymalny moment zginający obciążający grupę łączników pojedynczego panelu:
 •  
  • siła działająca w kierunku linii łączników:
 •  
  • siła wypadkowa:

Wyznaczone powyżej wartości sił VSmax mogą wydawać się relatywnie małe, warto jednak zauważyć, że są one znaczące w porównaniu z równie niewielką nośnością wkręta na docisk do okładziny dolnej, która zgodnie ze wzorem (8) wynosi 0,838 kN.

Siły wypadkowe VSmax są oddziaływaniami wynikającymi ze stabilizacyjnego działania tarczy z płyt warstwowych. Przy sprawdzaniu warunku stanu granicznego nośności należy je rozpatrywać łącznie z pozostałymi składowymi obciążenia łącznika. Więcej informacji na temat wymiarowania łączników płyt warstwowych może znaleźć m.in. w publikacji P. Kaweckiego, W. Kaweckiego, J. Łaguny [10].

Podsumowanie

Wytyczne ECCS-CIB [1] umożliwiają projektantom wykorzystanie termoizolacyjnych płyt warstwowych jako stężeń elementów konstrukcji stalowych. Dzięki dużej sztywności tarczowej płyty warstwowe mogą stanowić, ciągłe wzdłuż osi pręta, więzi obrotowe i translacyjne, które zwiększają wartości momentów i sił krytycznych.

Efektywność stężeń z płyt warstwowych ograniczona jest jednak nośnością i sztywnością najsłabszego ogniwa układu konstrukcyjnego, jakim są podatne połączenia na wkręty samowiercące.

W tym przypadku staranność wykonania połączeń nabiera większego znaczenia niż zwykle, ponieważ pozwala uzyskać nośność i sztywność połączeń zgodne z założonymi w projekcie oraz ich odpowiednią trwałość zapewniającą niezmienność wymienionych parametrów w planowanym okresie eksploatacji obiektu budowlanego.

Wykorzystanie płyt warstwowych jako elementów stężenia konstrukcji stalowej powinno być wyraźnie zaznaczone w projekcie – nie tylko w jego części obliczeniowej, lecz także w specyfikacji, opisie technicznym i na rysunkach wykonawczych. Płyty warstwowe powinny być wtedy traktowane jako elementy konstrukcyjne; ich modyfikację lub demontaż należy przeprowadzać z ostrożnością i poprzedzać je odpowiednią analizą konstrukcyjną.

Problemem stanowiącym istotne utrudnienie w prowadzeniu wiarygodnych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych płyt warstwowych i ich połączeń jest brak kompletu parametrów mechanicznych rdzenia płyty. Parametry te uzależnione są od temperatury eksploatacji oraz czasu trwania obciążenia i wyznacza się je na drodze badań doświadczalnych. Ich wartości nie są niestety podawane w polskich aprobatach technicznych czy kartach deklaracji właściwości użytkowych.

Można mieć jednak nadzieję, że przy obecnej, dużej już liczbie polskich wytwórców płyt warstwowych, problem ten zostanie dostrzeżony i potraktowany przez producentów jako jeden z punktów strategicznych kreowania przewagi konkurencyjnej produktu na coraz bardziej wymagającym rynku budowlanych pokryć dachowych.

Literatura

 1. European Recommendation on the Stabilization of Steel Structures by Sandwich Panels, ECCS/CIB Joint Committee, 1st Edition, 2013.
 2. M. Dürr, "Die Stabilisierung biegedrillknickgefährdeter Träger durch Sandwichelemente und Trapezbleche" [praca doktorska], Universität Federiciana zu Karlsruhe, Karlsruhe 2008.
 3. S. Käpplein, T. Ummenhofer, "Querkraftbeanspruchte Verbindungen von Sandwichelementen", Stahlbau, vol. 80, 8/2011.
 4. "Płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu. Katalog techniczny", Ruukki Polska Sp. z o.o., 2012.
 5. PN-EN 1993-1-1:2006, "Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków".
 6. Ch. Petersen, "Statik und Stabilität der Baukonstruktionen", 2. Auflage, Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig 1982.
 7. S. Käpplein, K. Berner, T. Ummenhofer, "Stabilisierung von Bauteilen durch Sandwichelemente", Stahlbau, vol. 81, 12/2012.
 8. PN-EN 1993-1-3:2008, "Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno".
 9. J. Goczek, Ł. Supeł, "Płatwie z kształtowników profilowanych na zimno", Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014.
 10. P. Kawecki, W. Kawecki, J. Łaguna, "Wykorzystanie właściwości połączeń płyt warstwowych na wkręty w obliczeniach współpracy poszycia z elementami konstrukcji", "Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury", t. XXX, z. 60, 2/2013.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Anna Kaczmarek Trwałość murów licowych

Trwałość murów licowych Trwałość murów licowych

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części...

W artykule zostanie przedstawione ujęcie trwałości murów licowych w opracowywanym do wdrożenia w Polsce Eurokodzie EN 1996 „Projektowanie konstrukcji murowych” [1]. Problematyka ta ujęta jest w części II „Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych”, która wskazuje również wiele norm związanych (m.in. grupy norm EN 771 [2], EN 998 [3] i pośrednio EN 845 [4]). Jednak w tej grupie norm zawarte są tylko ogólne wytyczne dotyczące zasad doboru materiałów. Doświadczenia...

mgr inż. Michał Wieczorek, mgr inż. Krzysztof Nosal Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości Tynki gipsowe stosowane we wnętrzach – rodzaje i właściwości

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko...

Tynki wewnętrzne, zwane także wyprawami tynkarskimi, to powłoki wykonane z zapraw przeznaczonych do pokrywania lub kształtowania powierzchni ścian i stropów. Należy jednak pamiętać, że tynk to nie tylko element zwiększający estetykę i wytrzymałość powierzchni ściany, lecz także czynnik zapewniający odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach, stanowiący o komforcie jego użytkowania. Aby te funkcje mógł pełnić w każdym wnętrzu, jego rodzaj należy starannie dobrać w zależności od podłoża oraz przewidywanego...

mgr inż. Paweł Kielar Materiały do systemów ociepleń ETICS

Materiały do systemów ociepleń ETICS Materiały do systemów ociepleń ETICS

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

Gdy patrzymy na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadajemy sobie pytanie: czy rzeczywiście dobór materiałów i ich wbudowanie są łatwe?

inż. Jacek Urban Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładzie gipsowe w budownictwie Gładzie gipsowe w budownictwie

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych...

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych w obiektach budowlanych to suche zaprawy tynkarskie wytwarzane na spoiwie gipsowym – tzw. gładzie gipsowe. Gładzie gipsowe stosuje się na powierzchniach ścian i sufitów w celu ich wyrównania, a dzięki temu uzyskania wysokiej jakości podłoży gładkich przeznaczonych do malowania lub tapetowania.

Zbigniew Rekucki Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach wilgotnych

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności...

Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.) bardzo zaszkodził opinii o przydatności płyt gipsowo-kartonowych na polskich budowach. W tym pierwszym okresie była dostępna jedynie płyta, nie było natomiast żadnych akcesoriów ani kleju gipsowego czy gipsu szpachlowego, nie mówiąc już o profilach. Płyta g-k miała zastępować mokre tynki wewnętrzne, co dobitnie podkreśla obowiązująca...

dr inż. Maciej Jaworski Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność...

Materiały zmiennofazowe (PCM, ang. phase change materials) wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku zwiększają jego pojemność (bezwładność) cieplną. Duża pojemność cieplna konstrukcji budynku (zdolność do akumulacji ciepła) przyczynia się zaś do poprawy jego efektywności energetycznej, co przejawia się zmniejszeniem zużycia energii niezbędnej do zapewnienia i utrzymania komfortu cieplnego. Pozwala też na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

dr inż. Marek Kamieniarz Dom podziemny

Dom podziemny Dom podziemny

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

Budownictwo podziemne jest oszczędne i ekologiczne. Dom może harmonijnie współgrać z otoczeniem. W Polsce ta technologia jest jeszcze mało znana.

dr inż. Jerzy Szyszka Izolacje aerożelowe

Izolacje aerożelowe Izolacje aerożelowe

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych...

Rosnące koszty wytwarzania energii konwencjonalnej oraz polityka UE zmierzająca do ograniczania zużycia energii i emisji gazów w krajach członkowskich skłaniają do poszukiwania coraz bardziej efektywnych termoizolacji, nawet mimo stosunkowo dużego kosztu ich wytwarzania. Takim materiałem izolacyjnym, który wydaje się spełniać rosnące wymagania, jest aerożel – materiał nanoporowaty, ultralekki i transparentny.

inż. Jacek Urban Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych...

Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń środowiska, a jednocześnie pełnić funkcję dekoracyjną. Po ich ponad 100-letniej eksploatacji można stwierdzić, że w przeważającej większości obserwowanych obiektów wygrały próbę czasu i zachowały funkcję wypraw bez specjalnych reperacji. Jednakże w wielu wypadkach wpływy atmosferyczne...

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Paula Szczepaniak Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście...

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie [12]. Ustawodawcy zaprezentowali w nim m.in. nowe podejście do oceny wilgotnościowej przegród. Jako właściwą wskazali normę PN-EN ISO 13788 [11], która od momentu jej wprowadzenia w 2001 r. miała status normy dobrowolnego stosowania. W związku z tym już wcześniej została wdrożona do procesu dydaktycznego na wielu uczelniach technicznych. Prowadzono również...

mgr inż. Jerzy Żurawski Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych Termowizja jako weryfikacja jakości prac izolacyjnych

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a...

Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a dodatkowy problem mogą stanowić dokonane w trakcie realizacji zmiany technologii czy materiałów w stosunku do zaplanowanych w projekcie. Aby zatem dokonać poprawnej oceny, należy wykonać dodatkowe badania, najlepiej metodą bezinwazyjną. Taka bezinwazyjna weryfikacja prac izolacyjnych nie jest możliwa...

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych Izolacja aerożelowa na tle izolacji tradycyjnych

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej....

Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania (przy istniejących grubych ścianach powoduje ograniczenie dopływu światła dziennego) lub wiąże się z wieloma kompromisami architektonicznymi i funkcjonalnymi (np. zmniejszeniem powierzchni użytkowej lub wysokości...

dr hab. inż., prof. PK Krzysztof Stypuła Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami Nowe inwestycje a ochrona środowiska przed drganiami

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań...

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań jest wpływ wibracji, czyli drgań mechanicznych (zwanych dalej krótko drganiami), na budynki i ludzi w nich przebywających (tzw. wpływy dynamiczne).

mgr inż. Paweł Tomczyk Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie...

Zapewnienie należytej ochrony przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych obiektom budowlanym. Zostało ono sformułowane w Dyrektywie Unii Europejskiej 89/106/EEC92 oraz w Dokumencie Interpretacyjnym „Wymaganie podstawowe nr 5. Ochrona przed hałasem”. Podobne zapisy, włączające ponadto ochronę przeciwdrganiową, znajdują się w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa, do których należą: ustawa Prawo budowlane i związane z nią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez...

Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez projektantów, architektów i konstruktorów.

dr hab. Włodzimierz Urbaniak Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest Wymogi prawne związane z ewidencją materiałów zawierających azbest

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest wprowadzono w Polsce wiele przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi ten materiał.

dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ, dr inż. Aleksander Dariusz Panek Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Jak określać charakterystykę energetyczną budynków? Jak określać charakterystykę energetyczną budynków?

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto...

Zapotrzebowanie na energię netto do ogrzewania i chłodzenia stanowi istotny składnik ogólnej charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wiele wskaźników opartych na zapotrzebowaniu na energię netto jest podstawą do porównywania koncepcji architektonicznych i szacowania przyszłych kosztów eksploatacji obiektów, w szerszej perspektywie zaś – do oceny wpływu budynków na środowisko. W wybranych przypadkach (dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego) wskaźniki zapotrzebowania...

dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej Przepisy techniczne dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.]...

Celem ochrony przeciwdźwiękowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest zapewnienie takich warunków akustycznych, „aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy [budynku – B.S.] lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”. Ten cel, zacytowany z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [20, 24], przedstawiony...

Jarosław Guzal Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce Aerożel: amerykańska izolacja już w Polsce

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia...

"Aerożel jest stosunkowo starym materiałem – wynaleziono go w 1931 r. jego objętość stanowi w ponad 90% powietrze, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ" - tłumaczą Jarosławowi Guzalowi Szymon Markiewicz – dyrektor handlowy, i Dariusz Krakowski – przedstawiciel handlowy firmy Aerogels Poland Nanotechnology Sp. z o.o.

prof. nzw. dr hab. inż. Irena Ickiewicz Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania Zjawisko wysadziny zmarzlinowej – metody zapobiegania

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania,...

Wysadzina zmarzlinowa to zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek zamarzania wody gruntowej podciąganej kapilarnie do strefy przemarzania, a dokładniej: na skutek kolejno tworzących się w podłożu soczewek lodu.

Jacek Sawicki Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych Ściany zewnętrzne w systemach elewacji wentylowanych

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik,...

Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik, bo w takich strefach zachodzą skomplikowane zjawiska klimatyczne związane ze zmianami tempa dyfuzji powietrza suchego i pary wodnej oraz migracją wilgoci, adekwatne do warunków cieplno-wilgotnościowych panujących po obu stronach ścian. Zjawiska te rzutują na jakość konstrukcji obiektu i kształtują...

Jacek Sawicki Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać? Uciążliwa pleśń na ścianie - skąd się bierze i jak ją zwalczać?

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach....

Na obecność pleśni na ścianach wpływa wiele czynników, które tworzą sprzyjający klimat dla jej rozwoju. Pleśń najlepiej rozwija się w środowisku o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach. Na ścianach wewnątrz pomieszczeń są to miejsca występowania tzw. mostków termicznych, spowodowane brakiem docieplenia muru, gdzie na styku powierzchni ściany z otoczeniem występuje zjawisko skraplania się wilgoci.

Piotr Rogalski Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Jak izolować ściany zewnętrzne budynków? Jak izolować ściany zewnętrzne budynków?

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002...

Inwestor czy właściciel budynku powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W jego interesie jest jednak rozważenie zastosowania lepszej ochrony cieplnej, niż wymagana w przepisach, tzn. wyboru takich rozwiązań, których efektywność ekonomiczna...

mgr inż. Tomasz Karwat Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania Termowizja – zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji Profesjonalna wiedza na temat hydroizolacji

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu Dobór technologii i materiałów izolacyjnych do kosztorysu

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać » Dobra izolacja domu, równa się oszczędność! Zobacz jak tego dokonać »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Stawianie hali - co musisz wiedzieć» Stawianie hali - co musisz wiedzieć»

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować? Jak wybrać płytę izolacyjną? Czym się sugerować?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane BHP w budownictwie 2021. Przepisy z komentarzem + SARS-CoV-2 w BHP + Pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków Nowoczesne hydroizolacje budynków - Zeszyt 1. Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mieszkanie.pl Co można wybudować bez pozwolenia?

Co można wybudować bez pozwolenia? Co można wybudować bez pozwolenia?

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami,...

Nie wszystkie obiekty budowlane od 19 września 2020 wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że każdą działkę można zagospodarować w dowolny sposób. Warto zapoznać się z nowymi rozporządzaniami, aby nie popełnić błędu. Ustawa została w znacznej części zliberalizowana, ale niektóre budowle są obarczone dokumentacją i dla ich legalności wystarczy jedynie zgłoszenie. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej.

merXu Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach Korzystaj z merxu i oszczędzaj na firmowych zakupach

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi,...

Czy znacie już nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami – merXu.com? Platforma obejmuje blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktówz różnych branż: narzędzi, elektrotechniki i oświetlenia, budownictwa, instalacji, maszyn i metalurgii czy bezpieczeństwa pracy.

fischer Polska sp. z o.o. Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji Systemy mocujące fischer – szeroki wybór i wysoka jakość produktów do izolacji

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań,...

Różne podłoża budowlane, materiały, grubości oraz klasy bezpieczeństwa pożarowego wymagają zastosowania odpowiedniego typu systemów mocujących. Firma fischer, światowy lider w zakresie techniki zamocowań, oferuje bogate portfolio wyrobów przeznaczonych do stosowania w izolacji.

Bauder Polska Sp. z o. o. Kompletne systemy dachów zielonych

Kompletne systemy dachów zielonych Kompletne systemy dachów zielonych

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

Wykorzystywanie powierzchni dachu jako ogrodu dachowego staje się coraz bardziej popularne.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia...

Pręty kompozytowe wykorzystywane są w konstrukcjach budowlanych od kilkudziesięciu lat. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne realizacje, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań świadczą o tym, iż jest ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Modernizacja dachów pochyłych

Modernizacja dachów pochyłych Modernizacja dachów pochyłych

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają...

Z badań i doświadczeń zbieranych w UE wiadomo, że remonty dachów przeprowadza się orientacyjnie co 30 lat. Powodów do remontowania jest wiele. Pokrycia i inne materiały tworzące dach niszczą się lub wymagają odnowienia. Oprócz tego stale rosną wymagania i pojawiają się nowe funkcje dachów (przykład fotowoltaika). Każdy remont dachu należy wykorzystać jako okazję do jego ocieplenia, ponieważ dodatkowa warstwa termoizolacji jest dobrą inwestycją oszczędzającą wydatki na energię już w najbliższym okresie...

merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Sprawdzeni dostawcy na merXu Sprawdzeni dostawcy na merXu

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie...

Osoby szukające materiałów wykończeniowych do różnego typu prac budowlanych powinny skorzystać z możliwości nowoczesnej platformy zakupowej merXu, oferującej wiele funkcjonalności dostosowanych konkretnie do potrzeb firm i specyfiki rynku B2B.

Izolacje Pluimers Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ocieplenie poddasza pianą PUR Ocieplenie poddasza pianą PUR

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym...

Ciągle rozwijający się sektor budownictwa mieszkaniowego i wzrastające ceny energii sprawiają, że coraz częściej inwestorzy zastanawiają się nad wyborem idealnego ocieplenia poddasza swojego budynku. Skutecznym i szybkim sposobem jest ocieplenie poddasza pianą pur. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy produkt wraz z usługą, która zazwyczaj trwa 1-2 dni. Inwestor nie musi praktycznie o nic się martwić. Bardzo ważny jest jednak wybór piany pur.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe? Jak zaizolować dom, aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej...

W pożarze możemy stracić życie lub zdrowie oraz cały dobytek, a w Polsce bezpieczeństwo pożarowe jest wciąż niedoceniane. Z ostatnich danych opublikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2020 roku w pożarach w naszym kraju zginęło 489 osób, z czego 360 w pożarach budynków, czyli 7 na 10 ofiar zginęło w mieszkaniach lub domach. Aż 1859 osób zostało rannych. To duże liczby!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.