Izolacje.com.pl

Stężanie elementów nośnych konstrukcji stalowych za pomocą płyt warstwowych

Cz. 2. Wykorzystanie więzi translacyjnej

Paneltech

Paneltech

Termoizolacyjne samonośne płyty warstwowe są od wielu dziesięcioleci z powodzeniem stosowane jako elementy lekkiej obudowy obiektów budowlanych: produkcyjnych, magazynowych, handlowych itp.

Zobacz także

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Fabryka Styropianu ARBET Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do izolacji cieplnej ścian i podłóg?

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne,...

Ocieplenie domu to najprostsza i zarazem najpopularniejsza metoda zapobiegania stratom ciepła z budynku. Stanowi ono również barierę dla ciepła przenikającego do budynku latem. Aby ocieplenie było efektywne, musi być prawidłowo wykonane, m.in. poprzez szczelne ułożenie warstwy izolacji termicznej na powierzchni wszystkich przegród budynku. Należy zatem ocieplić nie tylko ściany zewnętrzne, ale również ściany fundamentowe, podłogi i dachy.

ABSTRAKT

W drugiej części artykułu o stężaniu elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych omówiono wykorzystanie więzi translacyjnej. Opisano metody obliczeniowe umożliwiające wyznaczenie sztywności translacyjnej połączeń płyt warstwowych z konstrukcją nośną oraz dodatkowych sił wywieranych na łączniki przez element stabilizowany. Przedstawiono przykład obliczeniowy.

Bracing of steel structural elements with sandwich panels. Part 2: Using of translational constraint

In the second part of the article concerning bracing of steel structural elements by sandwich panels issue of translational constrain utilization was presented. The calculation methods for determination of translational stiffness of sandwich panels connections and additional forces exerted on the connectors by stabilized element were described. A working example is also included.

Elementy lekkiej obudowy hal stalowych w postaci blach profilowanych lub płyt warstwowych charakteryzują się stosunkowo dużą sztywnością tarczową. Przy zapewnieniu odpowiedniej nośności, sztywności i trwałości połączeń między obudową a szkieletem nośnym możliwe jest uzyskanie współpracy mechanicznej, która umożliwia przekształcenie, zazwyczaj płaskich, głównych ustrojów nośnych hali w przestrzenny, płytowo-tarczowo-prętowy ustrój nośny.

Efektem takiego ukształtowania ustroju konstrukcyjnego jest korzystna redystrybucja sił wewnętrznych prowadząca do zmniejszenia masy konstrukcji nośnej.

Pozytywnym następstwem współpracy obudowy hali ze szkieletem nośnym jest również ograniczenie przemieszczeń bocznych prętowych elementów konstrukcyjnych.

Powstałe w ten sposób stężenie uwzględnia się w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych odpowiednio zwiększając wartości obciążeń krytycznych albo prowadząc nieliniową analizę statyczną z wprowadzonymi do modelu ciągłymi na długości prętów więziami sprężystymi.

Ze względu na niewielką nośność połączeń płyty warstwowe mogą być stosowane jedynie jako stężenie pojedynczych ściskanych lub zginanych elementów konstrukcyjnych [1].

Sztywność tarczy pokrycia tworzonej przez płyty warstwowe

Możliwość uwzględnienia korzystnych właściwości mechanicznych obudowy ograniczona jest podatnością i nośnością połączeń poszycia z konstrukcją nośną, które determinują podatność tarczy tworzącej obudowę szkieletu konstrukcyjnego.

Różnice między sztywnością tych połączeń i płyt warstwowych są na tyle duże, że w obydwu modelach obliczeniowych opisujących współpracę płyt warstwowych z konstrukcją nośną [1, 2] przyjęto założenie o nieodkształcalności płyt warstwowych i podatności połączeń.

Połączenia płyt warstwowych z konstrukcją nośną umieszcza się zwykle w liniach prostopadłych do osi podłużnej panelu.  

Ścienne płyty warstwowe nie są wzajemnie łączone, nie występuje zatem współpraca między sąsiednimi płytami i każda z nich może być traktowana jako indywidualny element konstrukcyjny (RYS. 1).

W przypadku stabilizacji elementów ściskanych płytami warstwowymi model mechaniczny układu konstrukcyjnego może być zatem przyjęty przez analogię do pręta wielogałęziowego o nieskończenie sztywnych przewiązkach (RYS. 2).

Dachowe płyty warstwowe często dodatkowo łączy się ze sobą na krawędziach podłużnych przy zastosowaniu tzw. łączników uszczelniających, co przy odpowiednim ich doborze może skutkować zwiększeniem nośności i sztywności ścinania S użebrowanej tarczy pokrycia dachowego.

Sztywność S zdefiniowano przez analogię do modułu odkształcalności postaciowej sprężystego ciała stałego (RYS. 3):

(1)

gdzie:

F - siła skupiona przyłożona do tarczy,

γ - kąt odkształcenia tarczy.

Pominięcie oddziaływania łączników uszczelniających ujednolica obliczenia płyt ściennych i dachowych stanowiąc jednocześnie uproszczenie działające na korzyść bezpieczeństwa konstrukcji [1].

Przedstawiony w wytycznych ECCS-CIB [1] obliczeniowy model współpracy płyty warstwowej z konstrukcją nośną oparto na następujących założeniach:

 • płyty warstwowe stanowią sztywne tarcze, a ich połączenia z konstrukcją wsporczą są podatne,
 • panele stanowią układ wzajemnie równoległych pasm,
 • po odkształceniu panele pozostają równoległe do ich krawędzi podłużnych,
 • w łącznikach powstają jedynie siły równoległe do krawędzi podłużnych paneli.

Dzięki wykorzystaniu tych założeń można określić wartości sił działających na poszczególne łączniki płyty warstwowej (RYS. 4):

(2)

gdzie:

kv - sztywność połączenia,

ck - odległości między łącznikami tworzącymi k-tą parę.

Suma momentów pochodzących od par sił Vk w łącznikach tworzy moment sił wewnętrznych:

(3)

gdzie:

n - liczba paneli płyt warstwowych,

m - liczba stabilizowanych belek,

nk - liczba par łączników w obrębie jednej płyty.

Moment sił zewnętrznych rozpatrywanego układu (por. RYS. 3) można zapisać w następującej formie:

(4)

gdzie:

S - sztywność ścinania układu tarcz płyt warstwowych.

Dzięki wykorzystaniu równania równowagi momentów oraz równań (3) i (4) otrzymuje się wyrażenie opisujące sztywność ścinania układu tarcz płyt warstwowych:

(5)

przy uwzględnieniu zależności L = n B, gdzie B - szerokość pojedynczej płyty warstwowej, sztywność ścinania przypadającą na i-tą stabilizowaną belkę można wyrazić prościej:

(6)

Jeśli układ płyt warstwowych stabilizujący belkę jest jednostronnie zamocowany do podpory, która może być traktowana jako sztywna (np. belka podwalinowa), to sztywność Si należy powiększyć o dodatkowy człon [1]:

(7)

w którym:

(8)

gdzie:

kv - sztywność połączenia płyty warstwowej z belką stabilizowaną,

kv,1 - sztywność połączenia płyty warstwowej z podporą sztywną,

nf - liczba łączników w linii przypadająca na jeden panel.

Sztywność translacyjna połączenia płyty warstwowej z konstrukcją nośną

Płyty warstwowe najczęściej łączy się z konstrukcją nośną za pomocą wkrętów samowiercących o podwójnym gwincie trzpienia umożliwiającym zamocowanie płyty bez zagniatania blachy okładzinowej w sąsiedztwie łba wkręta (RYS. 5).

Smukły trzpień wkrętu oraz niewielkie grubości stalowych blach okładzin rdzenia są przyczyną specyficznego zachowania się połączenia pod obciążeniem.

W przypadku działania na połączenie siły poprzecznej do osi łącznika proces zniszczenia połączenia inicjowany jest przez uplastycznienie stali i owalizację otworu w cieńszej blasze okładziny dolnej. Wywołuje to redystrybucję obciążeń w połączeniu i zwiększony nacisk okładziny górnej na trzpień wkrętu, co skutkuje jego zginaniem i rozciąganiem ze względu na docisk łba do okładziny górnej.

Na RYS. 6 przedstawiono przykładową ścieżkę równowagi statycznej połączenia płyty warstwowej na wkręty samowiercące uzyskaną podczas badań przez S. Käppleina i T. Ummenhofera [3]. Charakterystyka doświadczalna może być aproksymowana biliniowo, z punktem załamania odpowiadającym obciążeniu, przy którym następuje owalizacja otworu.

Wytyczne ECCS-CIB [1] opracowano na podstawie m.in. badania S. Käppleina, T. Ummenhofera [3]. Zastrzeżono jednak przy tym, że nośność łącznika nie może być parametrem krytycznym ze względu na zapewnienie wymaganej sztywności stężenia tworzonego przez płyty warstwowe.

Z tego powodu podana tam metoda obliczeniowa może być stosowana jedynie w przypadku, gdy łączniki między płytą a konstrukcją nośną przechodzą przez całą grubość płyty warstwowej (RYS. 7) i usytuowane są w odległości nie mniejszej niż 20 mm od krawędzi płyty [1]. W przypadku stosowania połączeń z łącznikiem ukrytym (RYS. 8) metody tej nie można stosować.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami [1, 3] sztywność ścinania połączenia płyty warstwowej z konstrukcją nośną można opisać za pomocą pięciu składników (RYS. 9):

 • sztywności giętnej rdzenia łącznika EI,
 • sztywności rotacyjnej zamocowania łba łącznika Chead,
 • sztywności rotacyjnej zamocowania trzpienia łącznika w elemencie podpierającym Csup,
 • sztywności translacyjnej kF2 wynikającej z oddziaływania okładziny dolnej na trzpień łącznika,
 • sztywności translacyjnej kF1 wynikającej z oddziaływania okładziny górnej na trzpień łącznika.

W pracach ECCS-CIB [1] i S. Käppleina, T. Ummenhofera [3] stwierdzono, że sztywność rotacyjna zamocowania łba łącznika Chead oraz sztywność translacyjna kF1 mają stosunkowo niewielki wpływ na sztywność ścinania połączenia kv, która jest nieliniową funkcją obciążenia V.

Zaproponowano, aby wartość sztywności połączenia kv odpowiadała obciążeniu połączenia w stanie granicznym użytkowalności.

Przyjęto, że obciążenie to nie przekracza połowy nośności charakterystycznej połączenia VRk ze względu na owalizację otworu w okładzinie dolnej:

(9)

Sztywność ścinania kv połączenia można wyrazić wtedy za pomocą formuły [3]:

(10)

przy czym:

(11)

(12)

(13)

(14)

gdzie:

tcor,F2 - grubość rdzenia okładziny wewnętrznej,

tcor,sup - grubość rdzenia ścianki kształtownika podpierającego,

d1 - najmniejszy wymiar średnicy gwintowanej części trzpienia łącznika,

dS - średnica niegwintowanej części trzpienia łącznika,

fu,F2 - wytrzymałość na rozciąganie rdzenia okładziny wewnętrznej,

D - grubość płyty warstwowej w miejscu łączenia.

W TABELI 1 podano zakres stosowalności formuły (10), który obejmuje jedynie płyty warstwowe w okładzinach stalowych. Wyspecyfikowanie analogicznych parametrów dla płyt z okładzinami aluminiowymi jest obecnie możliwe tylko na podstawie badań.

Wytyczne ECCS-CIB [1] dopuszczają również stosowanie formuły (10) w przypadkach projektowych, w których wartości parametrów d, tcor,F2 i tcor,sup przekraczają maksima określone w TABELI 1. W takich przypadkach do obliczeń zamiast wartości rzeczywistych wymienionych wyżej parametrów należy przyjmować wartości maksymalne podane w TABELI 1.

Zestawienie wartości sztywności połączenia kv, które można przyjmować jako bezpieczne oszacowania w odniesieniu do płyt warstwowych z okładzinami stalowymi, zamocowanymi w ściankach kształtowników o gr. 1,5–4,0 mm, podano w TABELI 2.

W pozostałych przypadkach projektowych sztywności kv należy wyznaczać na podstawie danych doświadczalnych.

Siły stabilizujące

Weryfikacja warunku stateczności elementu ściskanego lub zginanego wymaga pośredniego lub bezpośredniego uwzględnienia imperfekcji konstrukcji, które najczęściej sprowadza się do jednej zastępczej imperfekcji geometrycznej.

Jeśli sprawdzenie stateczności dotyczy elementu stężanego, to weryfikacji należy poddać również stężenie.

Zgodnie z normą 1993-1-1:2006/A1:2014-07 [5] przy analizie statycznej stężeń należy założyć, że pojedynczy element stężany obarczony jest wstępną imperfekcją geometryczną (RYS. 10) w postaci półfali sinusoidy, opisanej równaniem:

(15)

przy czym amplituda imperfekcji e0 jest mniejsza od amplitud imperfekcji przyjmowanych przy weryfikacji nośności elementów ściskanych lub zginanych, a ponadto nie jest uzależniona od kierunku wyboczenia oraz technologii wykonania i parametrów geometrycznych profilu:

(16)

gdzie:

m - liczba elementów stężanych.

W przypadku gdy siła ściskająca w stabilizowanym elemencie jest zmienna, np. w pasie belki zginanej, do obliczeń można przyjmować jej stałą wartość równą wartości maksymalnej, co jest bezpiecznym uproszczeniem.

Analiza stateczności układów stężających wymaga przeprowadzenia obliczeń statycznych według teorii II-ego rzędu. Dopuszczalne jest jednak stosowanie analizy uproszczonej za pomocą metody amplifikacji.

Jeśli przyjmuje się założenie o stałej wartości siły podłużnej w elemencie stabilizowanym oraz zakłada dodatkowo, że jedynym oddziaływaniem stabilizującym jest sztywność ścinania S tarczy płyt warstwowych, współczynnik amplifikacji α można przedstawić wzorem:

(17)

gdzie:

Fi i Si - osiowa siła ściskająca i sztywność ścinania tarczy z płyt warstwowych przypadająca na i-tą belkę stabilizowaną odpowiednio.

W monografii Ch. Petersena [6] zaproponowano formułę pozwalającą na dokładniejsze oszacowanie wartości współczynnika amplifikacji α, uwzględniającą dodatkowy, korzystny wpływ sztywności giętnej stabilizowanego elementu oraz zmienność siły podłużnej wzdłuż jego osi:

(18)

Stosując metodę amplifikacji oraz wykorzystując wzór (17), przemieszczenia osi elementu stabilizowanego można zapisać jako funkcję zastępczej sztywności ścinania tarczy płyt warstwowych:

(19)

co pozwala wyznaczyć rozkłady momentów zginających Mi (x):

(20)

i obciążenie qi (x) (RYS. 11–13) stabilizujące stężany element:

(21)

Alternatywnym podejściem jest stabilizacja elementu przez uniemożliwienie obrotów jego przekrojów względem osi z, tj. w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny środkowej płyt warstwowych.

Ze względu na duże sztywności tarczowe płyt warstwowych można przyjąć, że zamocowanie każdej z nich przynajmniej dwoma łącznikami uniemożliwia obrót stabilizowanego elementu względem środka ciężkości tej grupy łączników. Pary siły reakcji, które powstają w ten sposób w łącznikach, tworzą momenty zginające stanowiące obciążenie stabilizujące analizowany element.

Rozmycie tego obciążenia na długości osi elementu można przedstawić w postaci obciążenia mi (x) (RYS. 11-13) [7]:

(22)

które okazuje się bardziej użyteczne przy wyznaczaniu sił działających na łączniki niż obciążenie qi(x).

Wyznaczanie obciążeń działających na łączniki

Stężenie elementu konstrukcyjnego zwiększa jego nośność i umożliwia zwiększenie obciążenia siłą podłużną lub momentem zginającym. Na skutek działania tych uogólnionych sił wewnętrznych w zimperfekowanych geometrycznie prętach powstają siły boczne, które mogą osiągać wartości znaczące z punktu widzenia weryfikacji nośności łączników, zwłaszcza w kontekście cienkich blach okładzin dolnych płyt warstwowych.

Dodatkowe obciążenie wynikające z działania obciążenia stabilizującego powinno zostać przeniesione przez łączniki i musi być rozpatrywane łącznie z pozostałymi obciążeniami. W przypadku elementów cienkościennych siły pochodzące od obciążeń stabilizujących należy uwzględniać łącznie z obciążeniami podanymi w tabl. 10.4 normy PN-EN 1993-1-3:2008 [8].

Wartości sił działających na łączniki płyt warstwowych stabilizujących elementy nośne wyznacza się przy założeniu, że analizowany układ statyczny odpowiada ściskanej belce bezprzekątniowej (Vierendeela), gdzie pojedynczy panel płyty warstwowej pełni rolę przewiązki, łączniki panelu są zatem obciążone siłą poprzeczną VS i momentem zginającym MS, podobnie jak łączniki przewiązek.

Ekstremalny moment zginający MS,max działa na łączniki płyty skrajnej (RYS. 11-13):

(23)

stąd wartość siły ścinającej pochodzącej od działania momentu MS,max, działającej na najbardziej wytężony łącznik, można wyznaczyć przy założeniu liniowego rozkładu obciążeń:

(24)

W przypadku gdy jedna z linii zamocowań płyty może być uważana za podporę nieodkształcalną na skutek zablokowania możliwości ruchu sztywnego paneli w kierunku poprzecznym do osi stabilizowanego elementu (np. przy łączeniu płyty z kształtownikiem zamocowanym w ścianie murowanej lub żelbetowej albo na belce podwalinowej), wartości sił w łącznikach kształtownika podporowego są inne niż w łącznikach mocujących płytę do elementu odkształcalnego. Największa wartość siły ścinającej w łączniku mocującym płytę warstwową do elementu odkształcalnego może być w powyższym przypadku wyznaczona według formuły [1]:

(25)

a w przypadku łączników mocujących płytę do kształtownika na podporze sztywnej [1]:

(26)

Siła poprzeczna VS działająca na łączniki paneli płyt warstwowych w kierunku osi elementów stabilizowanych przyjmuje ekstremalną wartość dla łączników paneli skrajnych obciążonych momentem MS,max. Należy podkreślić, że moment ten jest uzależniony od zastępczej sztywności ścinania Si tarczy złożonej z płyt warstwowych i w przypadku zamocowania płyt warstwowych do elementów odkształcalnych można go wyznaczyć według formuły:

(27)

natomiast przy zamocowaniu jednej z łączonych krawędzi do podpory nieodkształcalnej:

(28)

Przyjmuje się, że siła poprzeczna VS rozkłada się równomiernie na wszystkie łączniki panelu w danej linii łączników:

(29)

gdzie:

LS - odległość między liniami środków ciężkości łączników sąsiednich podpór.

Miarodajną z punktu widzenia weryfikacji stanu granicznego nośności wartość ekstremalnej siły wypadkowej VS,max (RYS. 14) działającej na łącznik stabilizowanego elementu wyznacza się jako sumę geometryczną obciążeń ,max pochodzących od działania siły poprzecznej oraz (odpowiednio do przypadku projektowego) jednej z sił: albo .

Stan graniczny użytkowalności stężenia z płyt warstwowych

Przy weryfikacji warunku stanu granicznego użytkowalności należy wykazać, że spełniony jest warunek ograniczający kąt linii ugięcia osi elementu stężanego [1]:

(30)

Autorzy wytycznych ECCS-CIB [1] nie podali jednak uzasadnienia przyjmowania takiej wartości kąta γ dla tarczy poszycia z płyt warstwowych.

Przykład obliczeniowy

Sprawdzono możliwość stabilizacji zginanych rygli ściennych za pomocą paneli z płyt warstwowych zamocowanych do ich półek ściskanych. Dolne końce płyt połączone są z profilem zamocowanym do belki podwalinowej (RYS. 15).

Przyjęto następujące dane:

 • geometria układu:
  - rozpiętość rygli lr = 6,0 m,
  - rozstaw rygli ar = 3,0 m,
  - liczba belek stabilizowanych mb = 2,
 • obciążenie (pominięto obciążenie rygli ciężarem własnym profili i obudowy):
  - obciążenie wiatrem qwk = 0,6 kN/m²,
  - częściowy współczynnik bezpieczeństwa γQ = 1,5,
  - maksymalny obliczeniowy moment zginający rygiel Mmax = 12,15 kNm,
  - profil płatwi – ceownik czterogięty C200×75×20×2,0
  - wysokość h = 200 mm,
  - szerokość b = 75 mm,
  - szerokość usztywnienia brzegowego półki c = 20 mm,
  - grubość nominalna ścianek tn = 2 mm,
  - grubość powłoki cynkowej tZn = 0,04 mm,
  - grubość obliczeniowa ścianek t = tn – tZn = 1,96 mm,
  - wewnętrzny promień wyokrąglenia ri = 4 mm,
  - wymiary profilu mierzone w jego osi środkowej: hc = h – t = 198,0 mm, bc = b – t = 73,04 mm, cc = c – t = 19,02 mm,
 • materiał płatwi - stal S350GD:
  - moduł sprężystości podłużnej E = 210 N/mm²,
  - moduł sprężystości przy ścinaniu G = 81 N/mm²,
 • parametry płyty warstwowej:
  - szerokość panelu bp = 1000 mm,
  - grubość okładziny dolnej (wewnętrznej) panelu – 0,4 mm,
  - stal okładzin – S280GD, fu,F2 = 360 N/mm²,
 • parametry połączenia płyty warstwowej z konstrukcją nośną:
  - rozstawy par łączników: c1 = 900 mm, c2 = 500 mm,
  - liczba łączników panelu w jednej linii mocowania nf = 4,
  - sztywność połączenia kv = 2 kN/mm (przyjęto według TABELI 2),
  - średnica rdzenia łącznika d1 = 4,8 mm.

Wyznaczenie parametrów geometryczno-wytrzymałościowych profilu przeprowadzono zgodnie z załącznikiem C normy PN-EN 1993-1-3:2008 [8].

Sprawdzenie warunków stosowalności metod obliczeniowych normy PN-EN 1993-1-3:2008 [8]:

 • h/t = 100 < 500,
 • b/t = 37,5 < 60,
 • c/t = 20 < 50,
 • 0,2 < c/b = 0,27 < 0,6.

Warunki stosowalności normy zostały spełnione.

Parametry przekroju zastępczego złożonego ze ścianek płaskich:

 • liczba węzłów nw = 6,
 • liczba ścianek ns = nw – 1 = 5.

Sprawdzenie warunków istotności wpływu wyokrągleń naroży profilu:

 • kąt zagięcia blachy w narożu f = p/2
 • promień wyokrąglenia naroża w linii środkowej profilu: rm = ri + 0,5tn = 5,0 mm
 • długość odcinka pomocniczego: gr = rm(tg(Φ/2) − sin(Φ/2)) = 1,46 mm
 • długości umownych ścianek płaskich profilu:
  hp = hc − 2gr = 195,11 mm
  bp = bc − 2gr = 70,11 mm
  cp = cc − gr = 17,56 mm
 • sprawdzenie warunków istotności wpływu wyokrągleń:
  ri = 4 mm < 5tn = 10 mm - warunek spełniony,
  ri = 4 mm < 0,1·min(hp, bp) = 7,5 mm - warunek spełniony.

Wpływ wyokrągleń nie jest istotny, jednak zgodnie z normą PN-EN 1993-1-3:2008 [8] przy wyznaczaniu cech decydujących o sztywności przekroju wpływ wyokrągleń powinien być uwzględniony. Jeśli obydwa powyższe warunki są spełnione, to można przyjąć, że parametr gr = 0 [9], co odpowiada wyznaczaniu cech przekroju o ściankach płaskich stykających się w narożach ostrych.

Parametr korekcyjny geometryczno-wytrzymałościowych cech przekroju według normy PN-EN 1993-1-3:2008 [8] wynosi:

Przyjęto następujące współrzędne węzłów w układzie współrzędnych y0z0 (RYS. 16):

 • nr 0 y0 = bc = 73,04 mm, z0 = cc = 19,02 mm,
 • nr 1 y1 = bc = 73,04 mm, z1 = 0 mm,
 • nr 2 y2 = 0 mm, z2 = 0 mm,
 • nr 3 y3 = 0 mm, z3 = hc = 198,0 mm,
 • nr 4 y4 = bc = 73,04 mm, z4 = hc = 198,0 mm,
 • nr 5 y5 = bc = 73,04 mm, z5 = hc – cc = 179,0 mm.

Pole powierzchni:

Momenty statyczne i środek ciężkości:

Momenty bezwładności względem osi słabej:

Momenty bezwładności względem osi mocnej:

Moment bezwładności przy skręcaniu:

Odśrodkowe momenty bezwładności:

Współrzędne wycinkowe:

Stałe wycinkowe:

Współrzędne środka ścinania:

Wycinkowy moment bezwładności:

Zredukowane parametry przekroju:

Minimalna wymagana sztywność ścinania pokrycia:

Wyznaczenie sztywności ścinania tarczy z płyt warstwowych:

 

 • sztywność połączeń płyty warstwowej z kształtownikiem na podporze "sztywnej":

kv1 = kv = 2 kN/mm

 • sztywność tarczy rozpiętej na belkach odkształcalnych:

 • sztywność połączeń tarczy z podporą "sztywną" i dwiema belkami odkształcalnymi:

 • przyrost sztywności ścinania tarczy ze względu na oddziaływanie podpory "sztywnej":

Sprawdzenie warunku sztywności ścinania tarczy z płyt warstwowych:

Warunek został spełniony. Płyty warstwowe mogą być traktowane jako stężenie rygli.

Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności stężenia z płyt warstwowych.

Strzałka wygięcia wstępnego:

Siła Fi w ściskanym pasie belki:

Maksymalny kąt obrotu stabilizowanej belki:

Dopuszczalny kąt obrotu:

Sprawdzenie warunku stanu granicznego użytkowalności:

Warunek został spełniony.

Wyznaczenie wartości sił obciążających łączniki w liniach podpór płyt warstwowych:

 • ekstremalna siła działająca na łącznik belki odkształcalnej:
  • maksymalna siła działająca na łącznik w kierunku osi panelu:
 •  
  • maksymalny moment zginający obciążający grupę łączników pojedynczego panelu:
 •  
  • siła działająca w kierunku linii łączników:
 •  
  • siła wypadkowa:

Wyznaczone powyżej wartości sił VSmax mogą wydawać się relatywnie małe, warto jednak zauważyć, że są one znaczące w porównaniu z równie niewielką nośnością wkręta na docisk do okładziny dolnej, która zgodnie ze wzorem (8) wynosi 0,838 kN.

Siły wypadkowe VSmax są oddziaływaniami wynikającymi ze stabilizacyjnego działania tarczy z płyt warstwowych. Przy sprawdzaniu warunku stanu granicznego nośności należy je rozpatrywać łącznie z pozostałymi składowymi obciążenia łącznika. Więcej informacji na temat wymiarowania łączników płyt warstwowych może znaleźć m.in. w publikacji P. Kaweckiego, W. Kaweckiego, J. Łaguny [10].

Podsumowanie

Wytyczne ECCS-CIB [1] umożliwiają projektantom wykorzystanie termoizolacyjnych płyt warstwowych jako stężeń elementów konstrukcji stalowych. Dzięki dużej sztywności tarczowej płyty warstwowe mogą stanowić, ciągłe wzdłuż osi pręta, więzi obrotowe i translacyjne, które zwiększają wartości momentów i sił krytycznych.

Efektywność stężeń z płyt warstwowych ograniczona jest jednak nośnością i sztywnością najsłabszego ogniwa układu konstrukcyjnego, jakim są podatne połączenia na wkręty samowiercące.

W tym przypadku staranność wykonania połączeń nabiera większego znaczenia niż zwykle, ponieważ pozwala uzyskać nośność i sztywność połączeń zgodne z założonymi w projekcie oraz ich odpowiednią trwałość zapewniającą niezmienność wymienionych parametrów w planowanym okresie eksploatacji obiektu budowlanego.

Wykorzystanie płyt warstwowych jako elementów stężenia konstrukcji stalowej powinno być wyraźnie zaznaczone w projekcie – nie tylko w jego części obliczeniowej, lecz także w specyfikacji, opisie technicznym i na rysunkach wykonawczych. Płyty warstwowe powinny być wtedy traktowane jako elementy konstrukcyjne; ich modyfikację lub demontaż należy przeprowadzać z ostrożnością i poprzedzać je odpowiednią analizą konstrukcyjną.

Problemem stanowiącym istotne utrudnienie w prowadzeniu wiarygodnych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych płyt warstwowych i ich połączeń jest brak kompletu parametrów mechanicznych rdzenia płyty. Parametry te uzależnione są od temperatury eksploatacji oraz czasu trwania obciążenia i wyznacza się je na drodze badań doświadczalnych. Ich wartości nie są niestety podawane w polskich aprobatach technicznych czy kartach deklaracji właściwości użytkowych.

Można mieć jednak nadzieję, że przy obecnej, dużej już liczbie polskich wytwórców płyt warstwowych, problem ten zostanie dostrzeżony i potraktowany przez producentów jako jeden z punktów strategicznych kreowania przewagi konkurencyjnej produktu na coraz bardziej wymagającym rynku budowlanych pokryć dachowych.

Literatura

 1. European Recommendation on the Stabilization of Steel Structures by Sandwich Panels, ECCS/CIB Joint Committee, 1st Edition, 2013.
 2. M. Dürr, "Die Stabilisierung biegedrillknickgefährdeter Träger durch Sandwichelemente und Trapezbleche" [praca doktorska], Universität Federiciana zu Karlsruhe, Karlsruhe 2008.
 3. S. Käpplein, T. Ummenhofer, "Querkraftbeanspruchte Verbindungen von Sandwichelementen", Stahlbau, vol. 80, 8/2011.
 4. "Płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu. Katalog techniczny", Ruukki Polska Sp. z o.o., 2012.
 5. PN-EN 1993-1-1:2006, "Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków".
 6. Ch. Petersen, "Statik und Stabilität der Baukonstruktionen", 2. Auflage, Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig 1982.
 7. S. Käpplein, K. Berner, T. Ummenhofer, "Stabilisierung von Bauteilen durch Sandwichelemente", Stahlbau, vol. 81, 12/2012.
 8. PN-EN 1993-1-3:2008, "Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno".
 9. J. Goczek, Ł. Supeł, "Płatwie z kształtowników profilowanych na zimno", Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014.
 10. P. Kawecki, W. Kawecki, J. Łaguna, "Wykorzystanie właściwości połączeń płyt warstwowych na wkręty w obliczeniach współpracy poszycia z elementami konstrukcji", "Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury", t. XXX, z. 60, 2/2013.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji Sposoby realizacji oparcia stropów na ścianach w zakresie konstrukcji i izolacji

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych...

W budownictwie ogólnym stosowanych jest wiele systemów stropowych. Najbardziej popularne są stropy gęstożebrowe (np. Teriva), żelbetowe wylewane na mokro, a także stropy półprefabrykowane (np. z płyt stropowych typu filigran lub 2K) lub prefabrykowane (np. z płyt kanałowych, płyt żerańskich).

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Nowoczesne rozwiązania elewacyjne Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską...

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską czy okładziną (ceramiczną, drewnianą, kamienną, stalową, z tworzyw sztucznych), nierzadko z bogatymi detalami architektonicznymi, charakterystycznymi dla okresu powstania budynku, zmodyfikowanymi lub dodanymi obecnie. Do tej grupy można zaliczyć także współczesne rozwiązania ścian żelbetowych z surowymi...

mgr inż. Piotr Idzikowski Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Konserwacje i renowacje systemów ociepleń Konserwacje i renowacje systemów ociepleń

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie...

Trwałość ocieplonej elewacji związana jest przede wszystkim z przestrzeganiem technologii wykonania robót. Jeśli prace przebiegały zgodnie z wytycznymi producenta, czyli stosowano systemowe produkty zgodnie z zapisami w ich kartach technicznych i właściwie je dobrano do warunków użytkowania, to ocieploną elewacją można będzie cieszyć się przez kilkadziesiąt lat. Warunkami niezbędnym takiego stanu rzeczy są jednak okresowe kontrole i naprawy.

dr hab. inż., prof. UWM Robert Wójcik Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej...

W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej poprawy termoizolacyjności przegród zewnętrznych wymagają budynki przemysłowe, rolnicze, wojskowe, magazynowe, które obecnie przystosowuje się do funkcji mieszkalnych, biurowych, handlowych, o wysokich wymaganiach w zakresie komfortu cieplnego.

dr inż. Wojciech Mazur Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej Elementy konstrukcyjne z ceramiki budowlanej

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację...

Elementy ceramiczne zaliczane są do najstarszych wyrobów wytwarzanych przez człowieka i stosowanych w budownictwie. Ich historia sięga bowiem 4000 lat p.n.e. Wiele cywilizacji wprowadzało kolejne modyfikację elementów ceramicznych i nowe zastosowania, co pozwoliło na stworzenie ich bardzo bogatego asortymentu.

dr inż. Jan Antoni Rubin, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka Biodeterioracja pleśniowa mikrośrodowiska mieszkalnego człowieka

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie...

Grzyby pleśniowe, ze względu na specyfikę morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną, są organizmami dominującymi w szeroko pojętym mikrośrodowisku mieszkalnym człowieka. Grzyby te rozwijają się w zasadzie na wszystkich podłożach organicznych i nieorganicznych w warunkach ich silnego zawilgocenia

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych

Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych Porównanie najpopularniejszych systemów stropowych w kontekście stosowanych materiałów izolacyjnych

Istnieje bardzo wiele systemów stropowych. Wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant-architekt powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji,...

Istnieje bardzo wiele systemów stropowych. Wybór stropu zależy od projektanta konstrukcji. To projektant-architekt powinien w tym zakresie dokonać wpisu do projektu po konsultacji z projektantem konstrukcji, który na podstawie danych szczegółowych dobierze odpowiednie rozwiązanie. To właśnie projektant konstrukcji, w zależności od cech geometrycznych budynku (kształtu rzutu budynku, rozpiętości w świetle podpór i przewidywanego obciążenia) dobiera odpowiedni system stropowy oraz jego wysokość konstrukcyjną....

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce,...

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce, ograniczone.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

dr inż. Marek Niemas Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków Nowe podejście do określania minimalnej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi...

Hałas jest jednym z coraz bardziej znaczących zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Jego ograniczanie leży w interesie społeczeństwa, a dopuszczalny poziom jest regulowany polskimi i międzynarodowymi przepisami w dziedzinie prawa budowlanego.

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wybrane dla Ciebie

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️ Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi ▶️

Prawidłowe ocieplenie elewacji

Prawidłowe ocieplenie elewacji Prawidłowe ocieplenie elewacji

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Jaką geomembranę PVC wybrać?

Jaką geomembranę PVC wybrać? Jaką geomembranę PVC wybrać?

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? » Kredyty preferencyjne ze środków unijnych? »

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

Produkty Pan Fitinka na merXu Produkty Pan Fitinka na merXu

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży...

merXu to internetowa platforma sprzedażowa, która ułatwia kontakty handlowe B2B przedsiębiorcom z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z nich jest Pan Fitinka, czeski dostawca produktów z branży grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wodno-kanalizacyjnej oraz armatury sanitarnej.

homebook.pl Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć? Trendy wnętrzarskie przydatne w urządzaniu sypialni. Czego nie może w niej zabraknąć?

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie...

Każdego roku projektanci wnętrz i designerzy prezentują nowe trendy, które wyznaczają kierunki zmian, dokonywanych w wystroju naszych mieszkań i domów. Nie inaczej jest w 2021 roku. Zobacz, co w trawie piszczy i które tendencje okażą się godne tego, aby zaimplementować je również w swoich czterech ścianach. Przed Tobą kilka najciekawszych tendencji, którym zdecydowanie warto bliżej się przyjrzeć.

Kingspan Profesjonalne systemy barier ochronnych

Profesjonalne systemy barier ochronnych Profesjonalne systemy barier ochronnych

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz...

Prawidłowo zaprojektowany system ścieżek komunikacyjnych w dużych obiektach przemysłowych to podstawowa zasada bezpiecznej pracy oraz poruszania się po fabryce czy magazynie. Systemy wytrzymałych oraz odpornych na uderzenia słupków i barier ochronnych pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków i poprawiają komfort pracowników.

Bauder Polska Sp. z o. o. BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa BauderECO – nowoczesna termoizolacja dachowa

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Ekologiczna termoizolacja dachowa składająca się w dwóch trzecich z biomasy zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz zdrowy klimat dla mieszkańców.

Xella Polska Sp. z o.o. Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu Multipor ETICS  - materiał nowej generacji do ocieplania ścian domu

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się...

Większość nowo budowanych domów - zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych - ma dwuwarstwowe ściany zewnętrzne, składające się z muru i ocieplenia. Do wykonania warstwy termicznej takich ścian stosuje się przeważnie płyty styropianowe. Rzadziej do tego celu wykorzystuje się - droższe od nich - płyty z wełny mineralnej. Od połowy 2019 roku oba te materiały ociepleniowe mają dużą konkurencję w postaci mineralnych płyt izolacyjnych Multipor ETICS.

merXu Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys Chemia budowlana do wypełniania pęknięć i rys

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia...

Uszczelniacze i silikony to produkty chemii budowlanej przydatne podczas remontu albo wykańczania mieszkania, a także podczas codziennego użytkowania budynku, kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia drobnych napraw w domu lub ogrodzie. Zobacz ofertę z kategorii chemii budowlanej na merXu.

Kärcher PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny PRO Korzyści dla branży budowlanej tej wiosny

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty...

Branża budowalna dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej wiosny Kärcher oferuje budowlańcom najlepsze modele swoich urządzeń w atrakcyjnych, obniżonych cenach. Oferta PRO Korzyści to szeroki wybór sprzętów – urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS oraz bez niego HD, odkurzacze NT do suchych i mokrych zabrudzeń radzące...

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu Izolacja cieplna i hydroizolacje na merXu

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Oprócz wyboru wysokiej jakości materiałów budowlanych do wzniesienia ścian czy budowy dachu ważna jest także odpowiednia izolacja przegród – zarówno termiczna, jak i przeciwwilgociowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.