Izolacje.com.pl

Czynne i bierne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

Metody oceny bezpieczeństwa pożarowego | Zachowanie się elementów stalowych bez izolacji termicznej oraz z izolacją termiczną w warunkach pożaru | Analiza termiczna elementów stalowych bez izolacji i z izolacją ogniochronną

Przykład budynku z zewnętrzną stalową konstrukcją nośną niezabezpieczoną przeciwogniowo | Active and passive fire protection measures in steel constructions
www.arcelormittal.com

Przykład budynku z zewnętrzną stalową konstrukcją nośną niezabezpieczoną przeciwogniowo | Active and passive fire protection measures in steel constructions


www.arcelormittal.com

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów o stalowej konstrukcji nośnej zwiększa się dzięki działaniom prewencyjnym. Ponadto można je poprawić przez zastosowanie środków ochrony czynnej (urządzeń monitorujących i alarmowych oraz instalacji gaśniczych) oraz środków ochrony biernej (odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych), które zmniejszają skutki oddziaływania termicznego występującego w trakcie pożaru lub/i ograniczają jego rozpowszechnianie oraz zasięg.

Zobacz także

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Farby KABE Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono zagadnienia projektowania oraz realizacji zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych. Omówiono sposoby, rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne stosowanych współcześnie zabezpieczeń czynnych i biernych.

The article presents the issues of designing and implementing fire protection measures in steel constructions. It discusses the means, as well as construction, material and technological solutions employed in contemporary active and passive security measures.

W odróżnieniu od konstrukcji żelbetowych i drewnianych konstrukcje stalowe w warunkach pożaru stosunkowo szybko osiągają wysokie wartości temperatury w całym przekroju poprzecznym. Wówczas, w wyniku oddziaływania podwyższonej temperatury, następuje degradacja właściwości mechanicznych stali.

Przykładowo: nieizolowany ogniochronnie dwuteownik IPE 300 w pożarze standardowym [1] już po 15 min osiąga temp. ok. 670°C. Towarzyszy temu zmniejszenie granicy plastyczności stali fy do ok. 27% jej wytrzymałości w temperaturze normalnej, następuje także redukcja modułu sprężystości podłużnej stali E o 83%. W konsekwencji dochodzi do wyczerpania nośności konstrukcji, awarii lub katastrofy obiektu. 

Można jednoznacznie stwierdzić, że poza nielicznymi wyjątkami konstrukcje stalowe mają bardzo małą nośność ogniową R. Z tego powodu w projektowaniu każdej tego typu konstrukcji, dla której jest wymagana choćby najmniejsza nośność ogniowa, należy zastosować środki ograniczające ryzyko wystąpienia zagrożenia, tj. odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe, gwarantujące właściwą wytrzymałość obiektu w warunkach pożaru [2].

W większości przypadków konieczne jest wydłużenie czasu dochodzenia konstrukcji do temperatury krytycznej, czyli zwiększenie odporności ogniowej dzięki zastosowaniu osłon izolujących przed ogniem.

W zależności od ilości i rodzaju palących się materiałów oraz intensywności odpływu spalin i właściwości termoizolacyjnych przegród temperatura spalin podczas pożaru może wynosić 500–1600°C.

Czas nagrzewania się nieizolowanych ogniochronnie elementów stalowych do temperatury krytycznej θa,cr (500–800°C), w której tracą one prawie całkowicie swoją nośność (jeśli obciążenie konstrukcji jest równe normatywnemu), wynosi od kilku do kilkunastu minut.

Metody oceny bezpieczeństwa pożarowego

Stosunkowo często standardowe wymagania dotyczące ognioodporności konstrukcji stalowych (określone w przepisach przeciwpożarowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3]) spełniane są za pomocą tzw. metody tradycyjnej oceny bezpieczeństwa pożarowego.

Projektowanie polega wówczas na doborze środków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności paramentów izolacji termicznej chroniącej konstrukcję przed działaniem ognia, tak by została uzyskana niezbędna (wyższa niż wymagana) ognioodporność. Metoda tradycyjna projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe ogranicza się do prostego wyboru środków izolujących przed ogniem z dostępnej oferty materiałów. Nie dokonuje się żadnej dodatkowej analizy obliczeniowej, oceniającej zachowanie się konstrukcji stalowej podczas pożaru.

Przyjmuje się więc, że producent wyrobu ogniochronnego niejako gwarantuje, że zastosowanie danego typu izolacji (o odpowiednich parametrach, np. grubości) umożliwia uzyskanie żądanej ognioodporności. Metodę tę stosuje się zwykle w projektowaniu stosunkowo prostych budynków, a poziom bezpieczeństwa jest w niej relatywnie łatwy do osiągnięcia i wdrożenia.

Należy zwrócić uwagę, że rezultat takiego postępowania nie zawsze jest wiarygodny – nie uwzględnia się np. swobody odkształceń termicznych, czyli stopnia „skrępowania” elementu.

Ponadto w wielu przypadkach taki sposób projektowania może być zbyt zachowawczy, ponieważ wymaga zastosowania istotnej (kosztochłonnej) biernej ochrony przeciwpożarowej. Zbliżoną do obiektywnej ocenę ognioodporności budowli można uzyskać na podstawie odrębnej analizy termiczno-statyczno-wytrzymałościowej (według metody opartej na właściwościach) [4].

Zachowanie się elementów stalowych bez izolacji termicznej oraz z izolacją termiczną w warunkach pożaru

Szybkość nagrzewania się elementu stalowego zależy głównie od stosunku pola powierzchni nieosłoniętej Am [m2] do objętości V [m3] na jednostkę długości (rys. 1–6). Parametr Am/V [m–1] nazywany jest wskaźnikiem ekspozycji przekroju lub wskaźnikiem masywności przekroju. Jest on miarą szybkości nagrzewania się nieosłoniętego elementu stalowego.

Ponadto w ocenie ilości ciepła przejmowanego przez nieosłonięty element stalowy narażony na oddziaływanie pożaru nominalnego bierze się pod uwagę współczynnik poprawkowy ksh związany z efektem zacienienia. Uwzględnia on przesłanianie strumienia ciepła w elementach o wklęsłym obrysie przekroju poprzecznego – tzw. efekt cienia. Współczynnik ksh jest ilorazem umownego przekroju skrzynkowego opisanego na przekroju rzeczywistym [Am/V]b i wskaźnika ekspozycji Am/V.

Wskaźnik stalowego przekroju nieizolowanego [Am/V] sh z uwzględnieniem współczynnika efektu cienia ksh (ksh =1,0 lub ksh = 0,9) wynosi w odniesieniu do przekrojów:

 •  dwuteowych:            
                    [Am/V]sh = ksh·[Am/V]= 0,9·[Ab/V] (1)
 • innych (np. teowych, kątowych):
                    [Am/V]sh = ksh·[Am/V]= 1,0·[Ab/V] (2)

Powierzchnię Ab (rys. 7–12) mierzy się po wypukłym obrysie przekroju poprzecznego, nie zaś po jego rzeczywistym obwodzie (jak w wypadku powierzchni Am).

Sposób ustalania wskaźników przekrojów kształtowników stalowych [Am/V]sh podano na rys.1–12 oraz w normie PN-EN 1993­‑1­­‑:2007 [5]. Wartości wskaźników przekroju [Am/V]sh kształtowników stalowych walcowanych na gorąco można określić za pomocą tablic zamieszczonych na stronie internetowej jednego z producentów stali [6].

Jeśli element jest osłonięty, wskaźnik masywności przekroju przyjmuje się jako Ap/V [m–1]. Jest to iloraz powierzchni eksponowanej osłony ogniochronnej na jednostkę długości Ap [m2] do objętości elementu stalowego V [m3] na jednostkę długości.

Na rys. 13–16 podano zależności służące do obliczania wskaźników masywności przekrojów elementów stalowych zabezpieczonych ogniowo. Zasady ustalania wskaźników przekrojów kształtowników stalowych Ap/V podano w normie PN-EN 1993-1-2:2007 [5].

Materiały termoizolacyjne mogą mieć formę układów konturowych (o obrysie kształtownika stalowego – RYS. 13, 15), skrzynkowych (obudowujących kształtownik stalowy – rys. 14, 16) albo powierzchniowych (ściany lub sufity izolujące grupowo kształtowniki stalowe).

Mogą być nakładane w postaci powłok natryskowych z włókien mineralnych, wermikulitu i cementu, perlitu, wermikulitu (lub perlitu) i cementu, wermikulitu (lub perlitu) i gipsu, wermikulitu (lub perlitu) i cementu, a także płyt – włókna krzemianowego, włókna krzemianu wapnia, cementu włóknistego, gipsu, prasowanych włókien krzemianowych i wełny mineralnej.

Charakterystykę termiczną materiałów ogniochronnych na ogół wyznacza się na podstawie badań ogniowych prowadzonych w warunkach pożaru standardowego. Należy stosować wyłącznie wyroby ogniochronne certyfikowane i ocenione w ramach standardowych badań ogniowych, przeprowadzonych według zaleceń normy europejskiej ENV 13381 [7].

Wymaganą grubość warstwy ochronnej elementu stalowego zwykle można określić na podstawie danych (tabel lub wykresów) publikowanych przez producentów. Najczęściej dane te odnoszą grubość warstwy materiału ogniochronnego do wskaźnika masywności przekroju elementu stalowego Ap/V, temperatury krytycznej θa,cr i wymaganego czasu t ognioodporności.

Na rys. 17 pokazano przykładowy wykres dotyczący zabezpieczenia przeciwogniowego wykonanego z użyciem płyt, w tabeli 1 zaś zamieszczono arkusz danych do projektowania ogniochronnych niereaktywnych mas natryskowych.

Analiza termiczna elementów stalowych bez izolacji i z izolacją ogniochronną

Celem analizy termicznej jest określenie zależności między temperaturą w elemencie a czasem osiągnięcia tej temperatury (zarówno w przypadku elementów nieosłoniętych izolacją ogniochronną, jak i osłoniętych). Dzięki wyznaczeniu w rozważanym czasie t trwania pożaru temperatury w elemencie stalowym qa,t można ocenić jego stopień wytężenia w pożarze.

Nagrzewanie niezabezpieczonych elementów stalowych można określić za pomocą metody analitycznej podanej w normie PN-EN 1993-1-2:2007 [5], w której wzrost temperatury zależy od oddziaływań termicznych (wyrażonych w postaci strumieni ciepła netto), właściwości termicznych stali oraz wskaźnika ekspozycji.

Na rys. 18 podano nomogramy temperatury stali θa,t w funkcji czasu t (obliczone w odniesieniu do standardowej krzywej ekspozycji pożarowej według normy PN-EN 1991-1-2:2006 [1]) elementów stalowych bez izolacji ogniochronnej, przy ich różnych wartościach współczynnika przekroju [Am/V]sh (z uwzględnieniem współczynnika cienia).

W normie PN­‑EN 1993-1-2:2007 [5] podano też metodę obliczeniową oceny nagrzewania się elementów stalowych izolowanych za pomocą materiałów biernej ochrony przeciwpożarowej. W takich obliczeniach wzrost temperatury zależy od wskaźnika masywności przekroju izolowanego elementu stalowego Ap/V [m–1], grubości warstwy izolacji ogniochronnej dp [m] oraz jej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λp [W/(m·K)], które wyrażane są wskaźnikiem izolacyjności przekroju kp [W/m3·K], określonym wzorem:

W tabeli 2 przedstawiono właściwości fizyczne podstawowych materiałów stosowanych do wykonywania izolacji ogniochronnych stalowych elementów konstrukcyjnych.

Na rys. 19 [9] podano nomogramy temperatury stali θa,t w funkcji czasu t (obliczone w odniesieniu do standardowej krzywej ekspozycji pożarowej według normy PN­‑EN 1991­‑1­‑2:2006 [1]) stalowych elementów osłoniętych izolacją ogniochronną, przy różnych wskaźnikach izolacyjności przekroju kp.

Za pomocą nomogramów przedstawionych na rys. 18–19 można określić temperaturę θa,t nieizolowanego elementu stalowego oraz izolowanego ogniochronnie po czasie t trwania pożaru w odniesieniu do analizowanego wskaźnika przekroju [Am/V]sh lub wskaźnika izolacyjności przekroju kp.

Z porównania wzrostu temperatury w czasie pożaru standardowego elementów zabezpieczonych i niezabezpieczonych ogniochronnie wynika, że większy wskaźnik przekroju prowadzi do szybszego nagrzewania się elementu stalowego – wysoka wartość wskaźnika ekspozycji przekroju oznacza dużą powierzchnię nieosłoniętą w stosunku do jej objętości i element ten otrzymuje więcej ciepła niż element o niskim wskaźniku i małej powierzchni nieosłoniętej.

Metoda temperatury krytycznej

Podstawą oceny bezpieczeństwa pożarowego metodą temperatury krytycznej jest wyznaczenie temperatury θa,t elementu stalowego po upływie wymaganego okresu ognioodporności tfi,d,req i porównanie jej z temperaturą krytyczną θa,cr, przy której wystąpiłoby wyczerpanie nośności, tj. sprawdzenie warunku:

θa,t ≤ θa,cr (4)

Ten model obliczeniowy oceny bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji można stosować tylko wtedy, gdy nie trzeba uwzględniać kryteriów stateczności ani warunków odkształcenia elementu stalowego.

Temperatura krytyczna stalowego elementu konstrukcyjnego θcr (przy danym poziomie jego obciążenia i równomiernym rozkładzie oddziaływania temperatury) to temperatura, przy której następuje ujawnienie się stanu granicznego. Oblicza się ją ze wzoru:

w którym wskaźnik wykorzystania nośności m0 określa się wzorem:

gdzie:

Efi,d – efekt oddziaływań na konstrukcję wyznaczony zgodnie z regułami wyjątkowej, obliczeniowej sytuacji pożarowej według normy PN-EN 1991-1-2:2007 [4],

Rfi,d,0 – nośność obliczeniowa elementu stalowego w obliczeniowej sytuacji pożarowej w czasie t = 0.

Temperatura krytyczna elementów stalowych θa,cr wynosi na ogół 500–800°C. Wzór (5), określający temperaturę krytyczną θa,cr, można stosować w odniesieniu do elementów o przekrojach klasy 1, 2 lub 3. W przypadku kształtowników o przekrojach klasy 4 należy stosować zachowawczą temperaturę krytyczną θa,cr = 350°C.

Sposoby zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych

Aby umożliwić ewakuację z budynku objętego pożarem, ograniczyć skutki działania ognia na wyposażenie obiektu i zmniejszyć zakres zniszczenia konstrukcji, stosuje się izolacje ogniochronne elementów konstrukcyjnych lub chłodzenie spryskiwaczami automatycznymi.

Montuje się także instalację wykrywaczy pożaru (czujniki i alarmy, które umożliwiają wykrycie ognia lub dymu i stłumienie pożaru w najwcześniejszej fazie zapłonu), ekrany oraz klapy dymowe. Metody ochrony przeciwpożarowej dzielą się na systemy czynne i bierne.

Izolacje ogniochronne mogą działać w różny sposób: mieć niską wartość współczynnika przenikania ciepła, dużą wilgotność, ­zmieniać swoje rozmiary pod wpływem wzrostu temperatury (co wpływa korzystnie na zmianę wskaźnika masywności przekroju, np. pęcznienie powłoki) czy mieć dużą pojemność cieplną.

Jest wiele rodzajów powłok (otulin) ogniochronnych różniących się efektywnością czy sposobem zamocowania na elemencie. Za każdym razem jednak zadaniem izolacji ogniochronnej jest minimalizacja przyrostu temperatury chronionego elementu stalowego. Bardzo ważnymi parametrami powłok ogniochronnych są: współczynnik przejmowania ciepła, ciepło właściwe i przewodzenie ciepła. Dzięki nim stal nabiera cech odporności ogniowej i może być bezpiecznie stosowana jako materiał konstrukcyjny w budownictwie.

Metody czynne

Zastosowanie urządzeń dynamicznej ochrony przeciwpożarowej (czujników, alarmów, klap dymowych, instalacji tryskaczowych) lub gaszenie zarzewia pożaru przez ludzi (gaśnicami) nosi nazwę czynnych metod ochrony przeciwpożarowej. Ich głównym zadaniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia, tak by możliwa była jak najszybsza ewakuacja oraz interwencja służb ratowniczych.

Urządzenia służące do wykrywania pożaru różnią się technologią (statyczne, oparte na pomiarze prędkości przepływu płynów lub różnicowe), rodzajem wykrywanego zjawiska (dym, płomienie, wysoka temperatura) oraz zakresem działania (ograniczone lub liniowe). Stosowane są systemy niezależnego wykrywania pożaru i aktywowania systemów zabezpieczających.

Po wykryciu pożaru (lokalnego) zostaje aktywowane jedno automatyczne zabezpieczenie (lub większa ich liczba) w celu włączenia urządzeń zabezpieczających – drzwi pożarowych, klap dymowych itp. W ramach strategii przeciwpożarowej budynku montuje się m.in. określoną liczbę czujników, które umożliwiają wykrycie ciepła, dymu i płomieni. Systemy alarmów przeciwpożarowych ostrzegają osoby przebywające w budynku o konieczności ewakuacji.

Stosowane są także instalacje tryskaczowe, które umożliwiają stłumienie niewielkiego pożaru bezpośrednio po jego wybuchu i w krótkim czasie od tego momentu. Tryskacz (fot. 1–3) wyposażony jest zazwyczaj w niewielką bańkę (fot. 1), która zamyka dyszę wodną.

W razie wybuchu pożaru rozgrzana ciecz zwiększa swoją objętość i rozrywa bańkę (fot. 2), w wyniku czego zostaje uruchomiona głowica tryskaczowa – dysza wodna (fot. 3). Instalacja tryskaczowa zwiększa bezpieczeństwo konstrukcji i możliwość ochrony mienia znajdującego się w budynku.

Chłodzenie polega na ograniczeniu efektu działania wysokiej temperatury pożaru wskutek spryskiwania wodą stalowej konstrukcji nośnej. Rozwiązanie to wymaga odpowiednich rurowych instalacji wodnych oraz pomp, dlatego jest rzadko stosowane.

Powszechnie stosowane (m.in. w obiektach magazynowych) są układy gaśnicze, które wytwarzają warstwę piany, zmniejszającą dostęp tlenu i/lub ochładzającą pomieszczenie. Automatyczne wodne systemy gaśnicze (m.in. tryskaczowe) umożliwiają wykrycie pożaru dzięki czujnikom temperatury zamontowanym w głowicach tryskaczowych. Gaśnice gazowe, wykorzystujące m.in. CO2 czy FM200, obniżają zawartość tlenu w obszarze występowania pożaru. Technologia ta jest często wykorzystywana w pomieszczeniach z komputerami i tzw. czystych, np. w laboratoriach i szpitalach.

Innymi urządzeniami dynamicznej ochrony przeciwogniowej są klapy dymowe, które samoczynnie, grawitacyjnie oddymiają obiekt. Ich podstawową funkcją jest odprowadzanie dymu, gazów pożarowych i energii cieplnej z zamkniętych pomieszczeń (hal produkcyjnych, hal magazynowych, budynków użyteczności publicznej itp.) na zewnątrz obiektu. Systemy te umożliwiają usunięcie dymu oraz ciepła ze strefy objętej pożarem.

Utrzymują warstwę o niewielkim zadymieniu, ułatwiają ewakuację i akcję gaśniczą, obniżają temperaturę warstwy dymu (a dzięki temu oddziaływania termiczne na dach i konstrukcję nośną budynku), a tym samym utrudniają rozprzestrzenianie się pożaru, czego wymiernym skutkiem są mniejsze straty materialne.

Metody bierne

Aby spowolnić tempo nagrzewania się stalowej konstrukcji nośnej obiektu, a tym samym zapewnić wymaganą ognioodporność, stosuje się bierną ochronę przeciwpożarową. Izolowanie ognioochronne elementów stalowej konstrukcji nośnej polega na oddzieleniu jej od stref narażonych na pożar lub/i na zabezpieczeniu pojedynczych elementów.

Do tej grupy należy zaliczyć m.in. zabezpieczenia powierzchniowe (grupowe) pionowe (np. ściany oddzielające – rys. 20–23) lub poziome (np. sufity podwieszane – rys. 24) oraz usytuowanie elementów nośnych poza obrysem budynku (fot. 4).

W wypadku umieszczenia głównych elementów konstrukcji nośnej budynku (słupów, belek, stężenia) poza zewnętrzną przegrodą budynku można uniknąć konieczności zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, ponieważ wymagania ognioochronności zewnętrznej stalowej konstrukcji nośnej są dużo mniejsze niż w wypadku wewnętrznego ustroju nośnego. Zewnętrzna konstrukcja jest wówczas narażona wyłącznie na działanie płomieni wydostających się z otworów oraz płonących elementów budynku, a jej temperatura jest niższa niż temperatura elementów wewnątrz strefy pożarowej, m.in. dzięki działaniu powietrza otoczenia.

W grupie biernych środków ogniochronnych konstrukcji stalowych można również wyróżnić:

 • izolacje pasywne termicznie (masy natryskowe lub okładziny płytowe, a także zabezpieczenia hybrydowe polegające na połączeniu okładzin płytowych i mas natryskowych),
 • izolacje aktywne termicznie (powłoki pęczniejące i powłoki absorpcyjne).

Pasywne termicznie (niereaktywne) izolacje ogniochronne w warunkach pożaru nie zmieniają swoich właściwości. Do ­najpopularniejszych izolacji niereaktywnych należą powłoki natryskowe i płyty. Natomiast reaktywne termicznie materiały zabezpieczające zmieniają właściwości podczas pożaru wskutek wysokiej temperatury. Najbardziej znanym przykładem tego typu zabezpieczeń są pęczniejące powłoki przeciwogniowe.

Izolacje natryskowe

Powłoki przeciwpożarowe nakładane natryskowo są jedną z najpowszechniejszych technologii zabezpieczenia. Mogą być grubo- lub cienkowarstwowe.

W wypadku grubowarstwowych izolacji ogniochronnych rozpylany wyrób ma konsystencję włóknistą lub konsystencję gęstej pasty i jest natryskiwany bezpośrednio na konstrukcję stalową (fot. 5). W skład natrysków wchodzą najczęściej włókna mineralne, wermikulit, żużel lub gips oraz substancja wiążąca (spoiwo). W zależności od rodzaju tej substancji wyróżnia się powłoki na bazie spoiwa:

 • cementowego z wypełniaczami w postaci granulowanej wełny skalnej, kruszywa oraz dodatków,
 • cementowego z wypełniaczem w postaci kruszywa wermikulitowego oraz dodatków,
 • cementowego i gipsowego z wypełniaczem w postaci włókien mineralnych (bez azbestu i wermikulitu) oraz dodatków,
 • spoiwa gipsowego z wypełniaczami w postaci granulowanej wełny skalnej lub wełny mineralnej i kruszywa perlitowego oraz dodatków.

Zaletą natryskowych powłok ogniochronnych jest łatwość nakładania warstwy ognioochronnej oraz jej dopasowywanie się do kształtu chronionego elementu stalowego. Głównym składnikiem obecnie produkowanych natryskowych izolacji ogniochronnych są zaprawy na kruszywie, które pęcznieje pod wpływem wysokiej temperatury.

Masa ogniochronna musi mieć możliwie niską przewodność cieplną i stabilność w wysokiej temperaturze. Nakłada się ją w stanie płynnym za pomocą specjalnych urządzeń (agregatu natryskowego z pneumatycznym transportem mieszanki). Ognioochronne masy natryskowe po stwardnieniu i wyschnięciu powinny mieć gęstość powyżej 250 kg/m3, ale poniżej 700 kg/m3.

Niezwykle ważne jest prawidłowe przygotowanie podłoża, inaczej powłoka może odpadać od konstrukcji stalowej. Przed nałożeniem masy ognioochronnej powierzchnie elementów stalowych powinny być zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi. Izolacje natryskowe stosuje się głównie jako konturowe, tj. na całym obwodzie zabezpieczanego kształtownika (rys. 13, 15), a w wypadku przekrojów prętów wielogałęziowych – w postaci zamkniętych skrzynek.

Masy natryskowe są przygotowywane i nanoszone według technologii suchej (przygotowana fabrycznie sucha mieszanka jest transportowana pneumatycznie i mieszana z wodą lub ciekłym spoiwem u wylotu końcówki agregatu natryskowego) lub mokrej (przygotowana fabrycznie sucha mieszanka jest zarabiana wodą, a jej nanoszenie na elementy stalowe odbywa się mechanicznie za pomocą agregatów pompowo-natryskowych, w sposób zbliżony do mechanicznych prac tynkarskich).

Zwykle warstwa natrysku ma grubość 15–60 mm. Aby zapewnić odpowiednią przyczepność i trwałość tych zabezpieczeń, stosuje się podkłady zapewniające przyczepność natrysku do powierzchni stali lub wykonuje się siatkowanie zabezpieczanych kształtowników. Wykorzystanie technologii natryskowej wiąże się z zabrudzeniami i zamoczeniem otoczenia, co jest typowe dla procesów mokrych. Natrysk ogniochronny w zależności od grubości wykonywany jest w jednej lub kilku warstwach, najczęściej są to 2 lub 3 warstwy.

Dzięki masom natryskowym można zabezpieczyć ogniochronnie elementy konstrukcji stalowych w klasach R 15–R 240. Materiały te stosuje się głównie w obiektach przemysłowych, magazynowych i budynkach o konstrukcji szkieletowej. Z powodów estetycznych takie izolacje często maskuje się dodatkowymi ekranami lub sufitami wykończeniowymi. O skuteczności tego rozwiązania w dużym stopniu decyduje jakość wykonawstwa.

Skrzynkowe i konturowe izolacje z płyt

Jako zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych powszechnie stosuje się również płyty termoizolacyjne (rys. 25–27). Materiały te są dostępne w stosunkowo wielu grubościach (od 15 mm do 50 mm) i umożliwiają uzyskanie ognioodporności konstrukcji stalowej w klasach R 30–R 120.

Oddziaływanie strumienia cieplnego wywołanego przez pożar ograniczone jest dzięki zamkniętej obudowie oraz właściwościom termoizolacyjnym płyt ogniochronnych. Płyty produkowane są zazwyczaj z włókien mineralnych lub występujących w naturze materiałów w postaci płyt, jak wermikulit lub mika, połączonych spoiwem cementowym i/lub krzemianowym.

Wermikulit (łuszczyk biotytowy, złożony glinokrzemian magnezu i potasu) pod wpływem wysokiej temperatury zmienia swój skład chemiczny. Podgrzany do temp. ok. 1100°C hydratyzuje się i rozszczepia wzdłuż powierzchni styku kryształów, w wyniku czego powiększa swoją objętość 15–20 razy. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła wermikulitu jest bardzo niska i wynosi 0,04–0,05 W/(m·K), a jego ciężar objętościowy zawiera się w przedziale 80–150 kg/m3.

Oprócz płyt z wermikulitu, miki i wełny mineralnej stosowane są płyty gipsowo-kartonowe, różnego rodzaju płyty na spoiwie gipsowym, cementowym, cementowo-wapiennym ze zbrojeniem rozproszonym (najczęściej z włókien szklanych) oraz z różnego rodzaju wypełniaczami.

Obecnie bardzo popularne są płyty ogniochronne na bazie wełny mineralnej lub wełny skalnej (rys. 28). Wykorzystuje się je do izolacji stalowej konstrukcji nośnej budynku, stref pożarowych czy kanałów wentylacyjnych. Ich zaletą jest mała masa (ok. 165 kg/m3), a zatem stosunkowo niewielkie obciążenie chronionej termicznie stalowej konstrukcji nośnej. Parametr ten może być istotny, pod warunkiem że nie ma potrzeby estetycznego wykończenia konstrukcji.

Podstawowym elementem systemu są bowiem płyty wykonane z wełny mineralnej, które z powodów technicznych nie wymagają dodatkowej osłony, ale też nie są zbyt estetyczne. Można je zamaskować sufitem podwieszanym lub płytami innego rodzaju mocowanymi bezpośrednio na konstrukcji. Stanowi to jednak dodatkowe obciążenie. Zaletą tego systemu jest nietoksyczność i ekologiczność materiału, który jest prawie w całości naturalny.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej za pomocą płyt ze skalnej wełny mineralnej osiąga klasę odporności ogniowej do R 210.

Obudowa elementów stalowych gotowymi płytami ogniochronnymi nie wymaga stosowania procesów mokrych w robotach wykończeniowych. Płyty mocowane są do konstrukcji stalowej mechanicznie (za pomocą śrub, łączników, taśm i kształtowników stalowych lub przyklejane i unieruchomione kołkami).

Pewne trudności występują podczas przytwierdzania ich do elementów o złożonych kształtach. Zazwyczaj są też droższe niż masy natryskowe lub powłoki ogniochronne. Ponadto czas montażu płyt jest znacznie dłuższy niż czas nakładania powłok ogniochronnych, co powoduje zwiększenie kosztu inwestycji i wpływa na wydłużenie czasu realizacji obiektu.

Płyty ogniochronne należy bardzo starannie montować, gdyż przedostawanie się gorących gazów do obszaru połączeń może znacznie wpłynąć na skuteczność ochrony przeciwpożarowej. Z tego powodu podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonanych połączeń płyt ogniochronnych, tak by zagwarantowana była trwałość zabezpieczenia odporności ogniowej w założonym czasie eksploatacji obiektu.

Zabezpieczenia grupowe

Zabezpieczenie to nazywane jest grupowym, ponieważ chroni wiele elementów nośnych.

Powierzchniowe osłony ochronne izolują termicznie stalową konstrukcję nośną od rozprzestrzeniającego się ognia dzięki oddzieleniu jej elementami tworzącymi ciągłą ścianę (rys. 20–23) lub/i sufit (rys. 24). W przypadku montażu pionowego są to panele ścienne, natomiast umieszczone poziomo tworzą sufit podwieszany.

Zastosowane wyroby muszą zostać przebadane pod kątem ognioodporności. Dobór osłon powinien wynikać z ich właściwości przeciwpożarowych. Elementy te mogą pełnić również funkcję izolacji akustycznej i termicznej oraz tworzyć estetyczne wykończenie budynku.

Stropy pomieszczeń administracyjno-socjalnych zabezpiecza się najczęściej za pomocą sufitów podwieszanych. Wówczas, aby zabezpieczyć elementy poziome, takie jak belki, podciągi, dźwigary dachowe (pełnościenne lub kratowe), oddziela się elementy stalowej konstrukcji nośnej tzw. poziomymi zabezpieczeniami grupowymi. Są to najczęściej ogniochronne sufity podwieszone z płyt prasowanej wełny mineralnej, zbrojonych płyt gipsowo-kartonowych lub płyt na spoiwie gipsowym, cementowym lub cementowo-wapiennym z różnymi wypełniaczami.

Płytowe zabezpieczenia ogniochronne przyklejane są do elementów konstrukcji stalowej lub/i łączone mechanicznie. Elementy docina się do odpowiednich wymiarów i łączy bezpośrednio na budowie, co w wypadku dwu- lub trzywarstwowej obudowy i wielu łączników sprawia, iż prace instalacyjne trwają dłużej niż aplikowanie mas natryskowych. Obudowane elementy stalowe wyglądają za to bardziej estetycznie i nie wymagają dodatkowego wykończenia. Gęstość płyt ze skalnej wełny mineralnej wynosi ok. 165 kg/m3, a płyt gipsowo­‑kartonowych zbrojonych rozproszonym włóknem szklanym – ok. 800 kg/m3.

Elementy pionowe, takie jak słupy, można zabezpieczać m.in. za pomocą przegród pionowych w postaci ścian murowanych, betonowych lub lekkich ścian warstwowych. Stanowią one pionowe zabezpieczenie grupowe, które stosuje się w celu podziału np. na strefy pożarowe (np. w wypadku wielonawowej hali – rys. 20), ograniczające rozprzestrzenianie się pożaru na cały obiekt. Przykład rozwiązań konstrukcyjnych ścian przeciwpożarowych równoległych do portalowej ramy wielonawowej hali o konstrukcji stalowej pokazano na RYS. 21–23.

Środki aktywne termicznie

Jednymi z najczęściej stosowanych zabezpieczeń ogniochronnych aktywnych termicznie są farby pęczniejące. W trakcie pożaru reagują one na działanie wysokiej temperatury i zmieniają swoje właściwości – z farby dekoracyjnej na warstwę termoizolacyjną.

Pod wpływem ciepła powłoki farb pęcznieją i tworzy się porowata pianka ograniczająca dopływ ciepła do stali (rys. 29–30). Pęczniejące farby ogniochronne stosowane są do zabezpieczeń konstrukcji stalowych, w których wymagana jest klasa odporności ogniowej R 15–R 60.

Pęczniejące przeciwogniowe powłoki ochronne przypominają wyglądem normalne farby. Składają się z następujących warstw (rys. 29):

 • gruntującej (o gr. 40–100 mm) – podkładu antykorozyjnego, który przystosowuje podłoże do jak najlepszego połączenia z farbą zasadniczą;
 • przeciwogniowej (o gr. 300–4000 mm) – zasadniczej powłoki pęczniejącej o właściwościach ogniochronnych;
 • nawierzchniowej (o gr. 40–120 mm) – zwykle dostępnej w wielu kolorach; dzięki niej chroniony element nabiera walorów estetycznych; jej zadaniem jest także ochrona powłoki pęczniejącej przed oddziaływaniem środowiska w normalnej temperaturze.

Powłoki nanosi się ręcznie na konstrukcję stalową (wałkiem lub pędzlem) bądź natryskowo. Na stalową powierzchnię, oczyszczoną w sposób przewidziany jak do ochrony przed korozją, nakłada się pierwszą warstwę gruntującą. Po jej wyschnięciu aplikuje się min. 2 warstwy ochrony przeciwogniowej, o łącznej grubości warstw w stanie zimnym 300–4000 mm. Warstwy te po zmianie w piankę uzyskują grubość 30–400 mm (rys. 30) i izolują powierzchnię stali przed oddziaływaniem ognia (fot. 6).

Dzięki niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła oraz zmianie objętości (i podwyższeniu wskaźnika masywności przekroju chronionego elementu) spęczniała powłoka ognioochronna umożliwia uzyskanie odporności ogniowej konstrukcji stalowej. Farba nawierzchniowa służy do zapewnienia szczelności powłok ogniochronnych i zapobiega przenikaniu wilgoci podczas eksploatacji obiektu. Zazwyczaj farby pęczniejące nakłada się przed montażem konstrukcji.

Podstawowe zalety tych materiałów to:

 • łatwość pokrycia elementów, co jest szczególnie istotne w konstrukcjach stalowych kratowych lub stężonych, w których występuje duża liczba elementów (prętów), często połączonych ze sobą w skomplikowane struktury;
 • estetyka zabezpieczanych elementów (różnorodna kolorystyka i faktury);
 • mała grubość powłoki izolującej (w porównaniu np. z masami natryskowymi);
 • szybkość wykonywanych prac ogniochronnych, co korzystnie wpływa na koszty inwestycji.

Jednym z najważniejszych parametrów skuteczności farby pęczniejącej jest grubość – to ona bezpośrednio wpływa na poziom odporności ogniowej chronionego elementu. Grubość powłoki warstwy przeciwogniowej przyjmuje się na podstawie wskaźnika masywności Am/V oraz temperatury krytycznej θa,cr elementu stalowego.

O skuteczności i trwałości ogniochronnych farb pęczniejących decyduje jakość wykonawstwa. Prawidłowe nałożenie tych materiałów na konstrukcję stalową jest trudne i pracochłonne. Wymaga przede wszystkim dużej staranności, doświadczenia i odpowiedniego sprzętu. Dlatego prace powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczne i przeszkolone ekipy, pod ciągłym nadzorem osoby odpowiedzialnej za jakość.

Kontrola jakości dotyczy wszystkich faz prac zabezpieczających, zwłaszcza oczyszczenia stali, przygotowania antykorozyjnego podłoża oraz sprawdzania grubości nakładanych powłok zabezpieczających. W tym przypadku niezbędne jest ścisłe przestrzeganie reżimów termiczno-wilgotnościowych podczas malowania, a także stosowanie przerw między nakładaniem kolejnych warstw zabezpieczających elementy stalowe. Nieprzestrzeganie tych wymagań może spowodować przedwczesne odpadanie powłoki lub/i jej nierównomierne pęcznienie w warunkach pożaru, a w efekcie – utratę właściwości ogniochronnych.

Literatura

 1. PN-EN 1991-1-2:2006, „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1–2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru”.
 2. PN-EN 1990:2004, „Podstawy projektowania konstrukcji”.
 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.).
 4. A. Biegus, „Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów”, „IZOLACJE”, nr 2/2013, s. 20–28.
 5. PN-EN 1993-1-2:2007, „Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1–2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe”.
 6. Strona internetowa: www.arcelormittal.com.
 7. ENV 13381, „Fire tests on elements of building constructions”.
 8. „Konstrukcje stalowe w Europie. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe. Część 7: Inżynieria pożarowa”, www.arcelormittal.com.
 9. Strona internetowa: www.steel-access.com.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Pobierz ebook

Pobierz ebook Pobierz ebook

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Jaki system szalunków wybrać do stropu? Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie? Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas...

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas stania w bardzo długich kolejkach. Teraz bez większego problemu kupisz tak naprawdę wszystko do domu. To też sprawia, że masz naprawdę ogromny wybór. Na tyle duży, że potrafi on nieźle zakręcić w głowie. Dlatego sztuka aranżacji wnętrz jest tak trudna. Trzeba pamiętać o naprawdę wielu kwestiach, a...

KOESTER Polska Sp. z o.o. Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują...

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują dotychczas stosowane modyfikowane polimerami masy bitumiczne oraz tzw. elastyczne szlamy uszczelniające. KÖSTER Bauchemie AG od kilku lat oferuje taką hybrydową hydroizolację – KÖSTER NB 4000. Jakie zalety ma taka hybrydowa izolacja w odniesieniu do dobrze znanych materiałów?

Canada Rubber Polska Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie...

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie dachu degraduje jego warstwę ochronną, a wysoka temperatura może prowadzić do gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także zwiększać koszty związane z chłodzeniem pomieszczeń.

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Partner Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Do czego wykorzystuje się płytę OSB? Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB,...

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB, zapraszamy do lektury!

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max) Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania...

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania wymagań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SUEZ Izolacje Budowlane Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak...

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak wiele nieskutecznych i wadliwych rozwiązań było i czasem nadal jest stosowanych. Dzisiaj te dachy wymagają modernizacji, gdyż nie przetrwały próby czasu. W niniejszym tekście dzielimy się wiedzą z zakresu renowacji dachów płaskich, która pozwoli ci efektywnie i trwale wykonać prace modernizacyjne.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.