Izolacje.com.pl

Kolor okładziny a obciążenia termiczne płyt warstwowych

Facing colour and thermal loads of sandwich panels

Wyboczenie okładziny zewnętrznej spowodowane czynnikiem termicznym
Archiwum autora

Wyboczenie okładziny zewnętrznej spowodowane czynnikiem termicznym


Archiwum autora

Im ciemniejszy kolor okładziny zewnętrznej, tym wyższa jest jej temperatura w czasie ekspozycji na promieniowanie słoneczne. W wypadku płyt warstwowych zależność ta jest kluczowa, ponieważ z powodu specyfiki budowy (lekkiego rdzenia w obustronnej okładzinie metalowej) są one bardzo podatne na działanie różnicy temperatury między ich stroną zewnętrzną i wewnętrzną. Duże różnice temperatur skutkują powstawaniem naprężeń termicznych, a te mogą prowadzić do utraty nośności konstrukcji. Wydawałoby się więc, że stosowanie okładzin w ciemnych kolorach nie jest bezpiecznym rozwiązaniem. Czy na pewno?

Zobacz także

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Festool Polska Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

ABSTRAKT

Płyty warstwowe, w zależności od sposobu zastosowania (ściana, dach, sufit podwieszany), podlegają oddziaływaniom przewidzianym dla danego obiektu budowlanego i jego lokalizacji. Dodatkowym oddziaływaniem, które w wypadku płyt warstwowych jest bardzo istotne, jest wpływ obciążenia wywołanego różnicą temperatury między stroną zewnętrzną i wewnętrzną płyt – obciążenie termiczne. Norma wyrobu PN-EN 14509:2010 określa zasady uwzględniania wpływu obciążeń termicznych przy projektowaniu płyt warstwowych, nie podaje jednak wytycznych stosowania i montażu. Uwzględnienie oddziaływania termicznego, zwłaszcza w wypadku płyt o zewnętrznych okładzinach w kolorach ciemnych, jest bardzo istotne z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość konstrukcji i powinno być uwzględniane już w fazie projektowania konstrukcji z zastosowaniem płyt warstwowych.

Sandwich panels, depending on the place of their application (wall, roof, suspended ceiling), are subject to actions foreseen for a given built feature and its location. An additional interaction, which is very significant in the case of sandwich panels, is the interaction caused by the difference of the temperature between the external and internal side of the panel – thermal load. The product norm PN-EN 14509:2010 defines the rules of taking into consideration the impact of thermal loads during the designing of sandwich panels, however it does not specify any guidelines for their use and installation. Taking thermal load into consideration, especially in the case of panels with external facings in dark colours, is very significant in view of user safety and durability of the construction, and it should be taken into account already during the design phase of the constructions in which sandwich panels are to be used.

Dokumentem odniesienia dla producentów płyt warstwowych jest zharmonizowana norma wyrobu PN-EN 14509:2010 „Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje” [1].

Dokumentami przywoływanymi w deklaracji zgodności mogą być również aktualne aprobaty techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. W wypadku płyt wprowadzanych na rynek polski producent może deklarować zgodność produkowanych płyt warstwowych z normą wyrobu bądź z aprobatą techniczną ITB.

Norma PN-EN 14509:2010 [1] nie jest jedynym dokumentem normatywnym dotyczącym płyt warstwowych. W dalszym ciągu aktualna jest wydana w latach 80. polska norma PN-84/B-032301) „Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie” [2]. W dokumencie tym, który nigdy nie uzyskał statusu normy wyrobu, oprócz wytycznych do projektowania zawarte są wymagania dotyczące obliczeń statycznych, w tym zasady obliczania ugięć i nośności płyt warstwowych z uwagi na ich obciążenie termiczne.

Odkształcenia płyt warstwowych

Obciążenie termiczne jest jednym z oddziaływań, które należy brać pod uwagę przy obliczeniach statycznych płyt warstwowych. Pozostałe czynniki to:

 •  śnieg (w wypadku płyt dachowych),
 •  ciężar własny,
 •  obciążenie wiatrem,
 •  obciążenia konstrukcyjne (np. instalacja podwieszana).        

Sposób zachowania się płyty warstwowej w zależności od działającej temperatury został przedstawiony na rys. 1–2. W obu przykładach przyjęto schemat płyty jednoprzęsłowej, zamocowanej do podpory łącznikami przelotowymi.

Na rys. 1 pokazano odkształcenie płyty w okresie zimowym wywołane różnicą temperatury między okładziną zewnętrzną (–30°C) a wewnętrzną (+20°C). Okładzina wewnętrzna uległa wydłużeniu w stosunku do okładziny zewnętrznej, która z kolei się skróciła. W efekcie ugięcie płyty skierowane jest do wnętrza budynku.

Na rys. 2 przedstawiono odwrotną sytuację. Od strony wewnętrznej temperatura nie uległa zmianie. Znacznie wyższa jest natomiast temperatura od strony zewnętrznej. Powoduje to wydłużenie okładziny zewnętrznej i odkształcenie płyty na zewnątrz budynku. Z taką sytuacją mamy do czynienia najczęściej latem, gdy pod wpływem promieniowania słonecznego okładzina zewnętrzna mocno się nagrzewa.

Uwzględnienie, w którą stronę następuje ugięcie, jest istotne przy rozpatrywaniu różnych wariantów kombinacji obciążeń. Należy również pamiętać, że zimą ugięcie płyty wywołane różnicą temperatury będzie jeszcze większe, jeśli na przegrodę z płyt będzie oddziaływać parcie wiatru. Natomiast przy ssaniu wiatru ugięcie ulegnie zmniejszeniu.

Obliczanie ugięć i momentów zginających

Wartość ugięcia płyty warstwowej wywołanego różnicą temperatury zależy od:

 • wartości temperatury wewnętrznej,
 • wartości temperatury zewnętrznej, koloru okładzin, intensywności nasłonecznienia,
 • grubości rdzenia,
 • rozpiętości płyty i układu statycznego (jedno- lub wieloprzęsłowego).

W obu przytoczonych normach: PN-EN 14509:2010 [1] i PN­‑84/B-03230 [2] podane są wzory do obliczania ugięć i momentów zginających płyt warstwowych pod obciążeniem termicznym. Wartości uzyskiwane w wyniku obliczeń prowadzonych według pierwszej i drugiej normy są bardzo zbliżone.

Istotną różnicą jest jednak sposób podejścia do płyt jednoprzęsłowych. Zgodnie z normą europejską w odniesieniu do płyt jednoprzęsłowych o okładzinach płaskich lub lekko profilowanych nie uwzględnia się momentów zginających w przęśle. Natomiast zgodnie z PN-84/B-03230 [2] obciążenie termiczne, również w płytach jednoprzęsłowych, powoduje powstanie momentu zginającego wzdłuż krawędzi płyty, co obrazuje rys. 3.

Wzory do obliczeń ugięć oraz momentów zginających jednoprzęsłowych płyt warstwowych w okładzinach płaskich lub lekko profilowanych podano w tabeli 1. Szczegółowe wytyczne i wzory do obliczeń podane są w tablicach E.10.1 i E.10.2 normy PN-EN 14509:2010 [1].

Do poprawnego przeprowadzenia obliczeń konieczne jest założenie właściwych wartości temperatury okładziny wewnętrznej i zewnętrznej. Przyjmuje się, że wartość temperatury okładziny wewnętrznej równa jest wartości temperatury pomieszczenia – ok. 20°C (pomijając budynki chłodni i mroźni, gdy temperatura może dochodzić do –30°C).

Sytuacja komplikuje się w wypadku okładziny zewnętrznej, zwłaszcza w okresie letnim. Zimą na terenie Polski temperaturę okładziny zewnętrznej można przyjąć jako równą –30°C. Natomiast w okresie ciepłym wartość temperatury okładziny zewnętrznej zależy nie tylko od temperatury zewnętrznej otoczenia, lecz także od koloru okładzin – im ciemniejszy kolor, tym wpływ nagrzewania jest większy.

Podział na grupy kolorystyczne

W normie wyrobu kolory zostały podzielone na trzy grupy: bardzo jasne, jasne i ciemne. Wartość temperatury okładziny zewnętrznej przyjmowana jest w zależności od tego, do której z grup przypisany jest dany kolor. Przypisanie go do jednej z trzech grup jest uzależnione od wartości RG, tj. stopnia odbicia promieniowania słonecznego w stosunku do odbicia od tlenku magnezu.

Wartości temperatur w zależności od grupy kolorystycznej podano w tabeli 2. Wartość RG powinna być zadeklarowana przez dostawcę blachy pokrytej kolorową powłoką.

W celu dokładniejszego wyznaczenia wartości temperatury można posłużyć się wzorami:

Każdy kolor powinien być ponadto zdefiniowany za pośrednictwem kodu RAL. W systemie tym kolory podzielone są na siedem grup. Każdej z nich przypisany jest dwucyfrowy kod. W każdej grupie rozróżniane są poszczególne odcienie. Grupy kolorystyczne według RAL wraz z odpowiadającymi im kodami zestawiono w tabeli 3.

tabeli 3 wynika, że nie da się przypisać poszczególnych grup kolorystycznych RAL do kolorów bardzo jasnych, jasnych lub ciemnych. Przykładem tego jest grupa o kodzie RAL 90XX, do której zaliczane są zarówno czarne, jak i białe barwy, które zgodnie z normą PN-EN 14509:2010 należą do skrajnie różnych grup, czyli do kolorów bardzo jasnych i ciemnych.

Podczas klasyfikowania koloru do jednej z trzech grup według normy nie można kierować się intuicją. Takie działanie może skutkować np. zaniżoną wartością obciążeń termicznych w obliczeniach statycznych. Przykładowo kolor szary mógłby być uznany za jasny, chociaż niektóre jego odcienie mogą należeć do III grupy, czyli do kolorów ciemnych. Prawidłowy podział zależy od wartości RG. Przykładowe zestawienie kolorów według RAL i odpowiadające im grupy kolorystyczne przedstawiono w tabeli 4.

Wpływ koloru okładzin na ich temperaturę

Bardzo istotne jest prawidłowe zakwalifikowanie koloru do danej grupy. Pomyłka może bowiem prowadzić do niedoszacowania różnicy temperatury między okładziną zewnętrzną i wewnętrzną nawet o kilkadziesiąt stopni.

Zależność między wartością różnicy temperatur a wartością temperatury wewnętrznej i kolorem okładziny przedstawiono na rys. 4. Pokazano na nim wartości temperatury okładziny wewnętrznej w zależności od grupy kolorystycznej z podziałem na okres letni i zimowy. Przy czym w okresie zimowym zdecydowanie większą rolę odgrywa temperatura zewnętrzna niż kolor okładziny.

Zestawione na schemacie wartości pokazują, w jakim stopniu może zmieniać się temperatura w zależności od koloru okładziny i temperatury wewnętrznej. W skrajnym wypadku, kiedy kolor okładziny jest ciemny, okres ciepły, a wewnętrzna temperatura wynosi –10°C, różnica temperatury może osiągnąć wartość 90°C. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że w przypadku budynku mroźni temperatura wewnętrzna może przekroczyć –25°C.

Wpływ temperatury na płyty warstwowe ustalany jest głównie za pomocą obliczeń. Zgodnie z normą trwałość płyt powinna być sprawdzana w ramach badań. Prowadzi się je na próbkach wyciętych z płyt.

Badania trwałości opisane są w normie jako cykle DUR 1 i DUR 2. Cykl DUR 1 stosowany jest w przypadku materiału rdzenia, dla którego istotnym czynnikiem starzeniowym jest temperatura (np. EPS), natomiast cykl DUR 2 stosowany jest w wypadku rdzenia, dla którego istotnym czynnikiem starzeniowym jest wilgotność (np. wełna mineralna).

W wypadku cyklu DUR 1 próbki płyt poddawane są długotrwałemu oddziaływaniu temperatury. Wartość temperatury uzależniona jest od koloru okładzin. Wartości te są nieco większe od przyjmowanych w obliczeniach, tj. odpowiednio:

 • 90°C – ciemne kolory,
 • 75°C – jasne,
 • 65°C – bardzo jasne.

Rozważania dotyczące wpływu temperatury (różnicy temperatury) na płyty warstwowe nie są czysto teoretyczne. Wpływ ten jest bardzo istotny, co potwierdzają nie tylko wyniki obliczeń, lecz także wyniki ekspertyz prowadzonych przez Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB.

Destrukcyjny wpływ temperatury na ścianę czy dach z płyt warstwowych ujawnia się, jeśli w fazie projektowania lub wykonywania obudowy popełnione zostały błędy. Skutki błędów widać na fot. na górze, która przedstawia ścianę wykonaną z wieloprzęsłowych płyt warstwowych.

Można zauważyć na niej tzw. pofalowania, czyli wyboczenie okładziny zewnętrznej, które powstały w wyniku działania znacznej różnicy temperatury (zmierzona temperatura wewnątrz obiektu wyniosła –30°C – budynek mroźni). Dodatkowo płyty zostały nieprawidłowo zamocowane za pomocą tylko jednego łącznika przelotowego na szerokości płyty. Na powstałe uszkodzenia miały wpływ także odkształcenia konstrukcji stalowej (również wywołane zmianami temperatury), do której zamocowane były płyty.

Realny wpływ koloru okładziny na jej nagrzewanie się widać na fot. 1–2. Przedstawiony na zdjęciach pomiar temperatury został wykonany w tym samym czasie na powierzchni tego samego dachu z płyt warstwowych. Na dachu tym z powodu uszkodzeń okładziny zewnętrznej wymieniano płyty. Zdjęcia zostały zrobione w momencie, gdy część dachu pokryta była starymi płytami, a część – nowymi.

Pomiar temperatury na okładzinie ciemnej

Pomiar temperatury na okładzinie ciemnej

Pomiar temperatury na okładzinie jasnej

Pomiar temperatury na okładzinie jasnej

Okładziny płyt warstwowych, którymi pierwotnie pokryty był dach, były białe (I grupa kolorystyczna). Z powodu zanieczyszczenia otoczenia okładzina pokryta została czarną smolistą substancją. Spowodowało to zmianę koloru bardzo jasnego na ciemny, a co za tym idzie – znaczny wzrost temperatury. Jeśli porówna się wartości wyświetlone na mierniku, okaże się, że różnica wynosi ponad 20°C.

Należy przy tym zaznaczyć, że w chwili pomiaru warunki pogodowe nie były ekstremalne: było wietrznie, a temperatura otoczenia nie przekraczała 20°C. Oznacza to, że przy bezwietrznej pogodzie w upalny dzień okładzina zewnętrzna w kolorze ciemnym zostałaby nagrzana jeszcze bardziej.

Bezpieczne stosowanie okładzin ciemnych

Pojawia się pytanie, czy stosowanie płyt warstwowych o okładzinach zewnętrznych w kolorach ciemnych jest bezpiecznie? Większość producentów ma swoje wewnętrzne ustalenia np. co do dozwolonej długości płyt. Brak jest jednak precyzyjnych zaleceń dotyczących stosowania płyt warstwowych w okładzinach ciemnych.

Można sformułować kilka ogólnych rad, których przestrzeganie powinno zapewnić bezpieczeństwo i trwałość obudowy: 

 • przy występowaniu skrajnej różnicy temperatury (chłodnie, mroźnie) należy stosować płyty o zewnętrznej okładzinie w kolorze z I grupy,
 • w przypadku płyt o zewnętrznej okładzinie w kolorze z II lub III grupy lepiej jest stosować układy jednoprzęsłowe,
 • rozwiązania konstrukcyjne powinny umożliwiać rekompensację odkształceń okładzin w przypadku kolorów z II i III grupy,
 • w wypadku płyt o zewnętrznej okładzinie w kolorze z II lub III grupy projekt techniczny powinien być szczegółowy i poparty obliczeniami statycznymi.

Podsumowanie

Wpływ temperatury na płyty warstwowe jest istotny i powinien być brany pod uwagę zarówno na etapie projektowania obudowy, jak i jej wykonania – montowania płyt. Choć zaleca się stosowanie płyt o zewnętrznej okładzinie w kolorze I grupy, to bezpieczne może być również stosowanie płyt o okładzinach w kolorach ciemnych. Wykorzystanie tych drugich jest często uzasadnione np. względami architektonicznymi.

Każdy taki projekt powinien być jednak gruntownie przeanalizowany za pomocą obliczeń statycznych i zawierać wytyczne odnośnie do sposobu montażu. Wówczas obudowa spełni swoje zadanie i zachowa trwałość.

Literatura

 1. PN-EN 14509:2010, „Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje”.
 2. PN-84/B-03230, „Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
 3. ECCS, „European Reccomendation for Sandwich Panels”, TC 7, 1991.
 4. J.M. Davies, „Lightweight sandwich construction”, Blackwell Science Ltd, Oxford 2001.
 5. Ekspertyzy przeprowadzone przez Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB.
 6. Workshop „Building with Sandwich panels: Fast, safe and energy saving”, Kraków 2011.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.