Izolacje.com.pl

Procedury uwzględniania mostków termicznych w ocenie charakterystyki energetycznej budynków

Występowanie mostków termicznych jest często niedostrzegane przez projektantów, architektów i konstruktorów. Tymczasem jest to zjawisko, które w istotny sposób wpływa na parametry cieplne budynku, a tym samym na jego charakterystykę energetyczną.

Zobacz także

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Ruukki Polska Sp. z o.o. Właściwy wybór płyt warstwowych gwarancją szczelnej i bezpiecznej obudowy

Właściwy wybór płyt warstwowych gwarancją szczelnej i bezpiecznej obudowy Właściwy wybór płyt warstwowych gwarancją szczelnej i bezpiecznej obudowy

Płyty warstwowe to szeroko stosowany materiał służący jako obudowa ścian i dachów w budynkach przemysłowych, magazynowych, komercyjnych, chłodniczych i wielu innych. Projektując obudowę do nowego obiektu,...

Płyty warstwowe to szeroko stosowany materiał służący jako obudowa ścian i dachów w budynkach przemysłowych, magazynowych, komercyjnych, chłodniczych i wielu innych. Projektując obudowę do nowego obiektu, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Kluczowe są oczywiście oczekiwania klienta, bo obiekt musi być dopasowany do jego potrzeb. Ale równie ważne są wszelkie wymogi formalno-prawne oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

W literaturze można spotkać wiele definicji mostków termicznych (cieplnych).

W pierwszej polskiej publikacji szerzej podejmującej problematykę fizyki budowli S. Kołodziejczyk [4] używa terminu pomost cieplny na oznaczenie mostka termicznego całkowitego. W.N. Bogosłowski [1] przez mostek termiczny (cieplny) rozumie obszar wzmożonego przepływu ciepła w przegrodzie (tj. wzmożonych strat ciepła), w którym następuje obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody, co prowadzi do różnorakich konsekwencji.

Według A. Dylli [2, 3] mostek termiczny powstaje w wyniku naruszenia ciągłości struktury wewnętrznej przegrody w związku z występowaniem materiałów budowlanych różniących się, najczęściej znacznie, wielkością współczynników przewodności cieplnej. Zaproponował on jednolitą klasyfikację mostków, uwzględniającą zarówno geometrię miejsca występowania mostka, jak i charakter jego oddziaływania na przegrodę lub ewentualne złącze przegród.

Mechanizm fizyczny zjawiska, polegający na zwiększeniu gęstości strumienia cieplnego, należy rozważać w obrysie geometrycznym środkowej, z reguły „zimniejszej” (λ2 > λ1) części mostka oraz sąsiadujących z nią obustronnie stref zakłóceń w przegrodzie.

Mostki termiczne można podzielić ogólnie na trzy grupy:

 • mostki pierwszego rzędu (płaskie w obrysie przegrody zewnętrznej) – 1D (rys. 1),
 • mostki drugiego rzędu (w miejscu połączenia przegród; w stykach, złączach, narożnikach) – 2D (rys. 2),
 • mostki trzeciego rzędu (przestrzenne mostki cieplne zarówno w samej przegrodzie zewnętrznej, jak i w ewentualnym złączu przestrzennym tej przegrody z dowiązującymi do niej lub przebijającymi ją ścianami lub stropami) – 3D (rys. 3).
Rys. 1–3. Przykładowe mostki termiczne: 1D (1), 2D (2), 3D (3)

Rys. 1–3. Przykładowe mostki termiczne: 1D (1), 2D (2), 3D (3)

Typowymi przykładami mostków termicznych są:

 • spoiny wypełnione zaprawą w ścianach murowanych z elementów drobnowymiarowych,
 • słupy i rygle w ścianach,
 • żebra w ścianach warstwowych,
 • nadproża,
 • złącza elementów prefabrykowanych,
 • naroża ścian,
 • połączenie ściany zewnętrznej z płytą balkonową,
 • ościeża okienne.

Konsekwencje występowania mostków cieplnych

Mechanizm powstawania mostków termicznych w przegrodzie oraz stosowaną powszechnie procedurę prowadzenia obliczeń cieplnych badanych przegród zewnętrznych ilustruje rys. 4.

Rys. 4. Pole temperatury w narożniku ściany i poza narożnikiem [6]

Rys. 4. Pole temperatury w narożniku ściany i poza narożnikiem [6]

Po lewej stronie rys. 4 podano siatkę izoterm (i) i adiabat (a) w narożniku symetrycznym przegród zewnętrznych. Dla porównania po prawej stronie przedstawiono wycinek przegrody o takich samych parametrach fizycznych i geometrycznych, z dala od narożnika. Linie strumienia ciepła (a) ulegają zagęszczeniu w złączu dwuwymiarowym (narożnik). Na określoną powierzchnię narożnika (na rysunku d·1 m.b.) napływa więcej ciepła (n2 = 5) w porównaniu z wycinkiem przegrody z przepływem jednowymiarowym (n2 = 4).

Złącze narożnikowe generuje zwiększony strumień ciepła Φ1 > Φ2, co oznacza większe straty:

gdzie:

n1, n2 – odpowiednio liczba przedziałów między adiabatami i izotermami.

W obliczeniach praktycznych korzysta się z uzyskanej w wyniku obliczeń numerycznych indywidualnej właściwości każdego mostka cieplnego, zwanej liniowym współczynnikiem przenikania ciepła – Ψ [W/(m·K)]. Współczynnik Ψ określa dodatkową wartość strumienia ciepła (strata – plus, zysk – minus) wywołaną przez mostek cieplny i podaną na 1 m.b. jego długości. Wartość Ψ dotyczy całej dodatkowej straty przez mostek, co oznacza w wypadku np. narożnika straty obu gałęzi (po powierzchni 2d – w obie strony od narożnika wewnętrznego – rys. 4).

Rys. 5–7. Przykładowy mostek cieplny: połączenie ściany zewnętrznej z płytą balkonową: model obliczeniowy (5), linie strumieni cieplnych – adiabaty (6), rozkład temperatur – izotermy (7)

Rys. 5–7. Przykładowy mostek cieplny: połączenie ściany zewnętrznej z płytą balkonową: model obliczeniowy (5), linie strumieni cieplnych – adiabaty (6), rozkład temperatur – izotermy (7)

Występowanie liniowych mostków cieplnych w przegrodach zewnętrznych powoduje następujące konsekwencje:

 • zwiększone straty ciepła (duże zagęszczenie adiabat w strefie połączenia płyty balkonowej z wieńcem) – rys. 6; liniowy współczynnik przenikania ciepła dla analizowanego złącza Ψi = 0,877 W/(m·K), dla górnej części złącza ΨiG = 0,157 W/(m·K), natomiast w miejscu znacznego zagęszczenia adiabat ΨiD = 0,720 W/(m·K),
 • obniżenie temperatur na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka cieplnego – rys. 7; temperatura minimalna w złączu (dla ti = 20°C i te = –20°C) wynosi tmin. = 9,42°C.

Ze względu na wymienione konsekwencje występowania mostków termicznych należy dążyć do ograniczenia strat ciepła i ryzyka kondensacji, a mianowicie: wszystkie mostki termiczne, których można uniknąć, należy wyeliminować na etapie projektowania lub podczas realizacji budynku. Wszystkie mostki, które nie mogą być usunięte, a także istniejące mostki cieplne powinny być tak skonstruowane lub ocieplone, aby ich wpływ na straty ciepła był minimalny, a ryzyko kondensacji znikome.

Mostki cieplne a wymagania prawne, obligatoryjne

Według znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [21], mostki cieplne należy uwzględniać w aspekcie cieplno-wilgotnościowym, a mianowicie należy wykonywać obliczenia związane z:

 • kondensacją wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka termicznego,
 • określeniem izolacyjności cieplnej zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy.

Sprawdzenie warunku ochrony wilgotnościowej – ryzyko występowania kondensacji na wewnętrznej powierzchni przegrody – wynika z § 321 rozporządzenia:

„1. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych.

2. We wnętrzu przegrody, o której mowa w ust. 1, nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.

3. Warunki określone w ust. 1 i 2 uważa się za spełnione, jeśli przegrody odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 2.2.4. załącznika 2 do rozporządzenia”.

Warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej podane są w załączniku 2 do rozporządzenia [21]:

„2.2.1. W celu zachowania warunku, o którym mowa w § 321.1. rozporządzenia, w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych, rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z polską normą dotyczącą obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej.

2.2.2. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać według rozdziału 5 polskiej normy, o której mowa w pkt 2.2.1., przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72”.

Sprawdzenie kryterium izolacyjności cieplnej zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy polega na wyznaczeniu współczynnika przenikania ciepła U określanego według polskich norm (PN-EN ISO 6946:2008 [14]), która musi być mniejsza od wartości Uk,max., dla poszczególnych przegród budowlanych.

Wartości Uk,max. podane są w załączniku 2 do rozporządzenia [21]. Jednak w normach przedmiotowych nie znalazły się jednoznaczne procedury uwzględniania mostków cieplnych w obliczeniach współczynnika przenikania ciepła U. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych opracowano własne algorytmy obliczeniowe w formie metod inżynierskich, prezentowane w kilku pracach [6, 7, 9, 10].

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [23] w celu wyznaczenia miesięcznych wartości zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i wentylacji QH,ht niezbędne jest określenie współczynnika strat ciepła H (suma współczynnika strat ciepła przez przenikanie Htr – zał. 5, punkt 3.2.3., punkt 6.3., rozporządzenia [23] i współczynnika strat ciepła na wentylację Hve – zał. 5, punk 3.2.5. rozporządzenia [23]).

Miesięczne straty ciepła przez przenikanie i wentylację oblicza się ze wzoru:

gdzie:

QH,ht – miesięczne straty ciepła przez przenikanie i wentylację,

Qtr – miesięczne straty ciepła przez przenikanie: Qtr = Htr · (Θint,H - Θe) ·tM,  

Qve – miesięczne straty ciepła przez wentylację: Qve = Hve· (Θint,H - Θe) ·tM.

Miesięczne straty ciepła przez przenikanie i wentylację można więc zapisać w postaci równania:

gdzie:

Htr – współczynnik strat ciepła przez przenikanie,

Hve – współczynnik strat ciepła przez wentylację,

Θint,H – temperatura wewnętrzna dla okresu ogrzewania w budynku,

Θe – średnia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego dla najbliższej stacji meteorologicznej,

tM – liczba godzin w miesiącu.

Wpływ mostków cieplnych uwzględniany jest w obliczeniach współczynnika strat ciepła przez przenikanie Htr na dwa sposoby, w zależności od przyjętej metody obliczeń:

 • sposób dokładny, zgodnie z punktem 3.2.3. – zał. 5 rozporządzenia [23]:

gdzie:

btr,i – współczynnik redukcyjny obliczeniowej różnicy temperatur – tabela 6 rozporządzenia [23];

Ai – pole powierzchni i-tej przegrody otaczającej przestrzeń ogrzewaną, obliczane według wymiarów zewnętrznych; wymiary okien i drzwi przyjmuje się jako wymiary otworów w ścianie [m2];

Ui – współczynnik przenikania ciepła i-tej przegrody pomiędzy przestrzenią ogrzewaną a otoczeniem zewnętrznym [W/(m2·K)], obliczany:

 • dla przegród nieprzezroczystych według PN-EN ISO 6946:2008 [14],
 • dla przegród przezroczystych według aprobat technicznych lub zgodnie z PN-EN 14351-1 [13],
 • dla ścian osłonowych o konstrukcji metalowej wypełnionej szkłem według aprobaty technicznej lub zgodnie z PN-EN 13830 [12],
 • dla podłogi na gruncie przyjmowany jako Ugr określony zgodnie z PN-EN 12831:2006 [11];

li – długość i-tego liniowego mostka cieplnego [m];

Ψi – liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego przyjęty według PN-EN ISO 14683:2008 [19] lub obliczany zgodnie z PN-EN ISO 10211:2008 [15] [W/(m·K)];

 • sposób uproszczony, zgodnie z punktem 6 – zał. 5 rozporządzenia [23]: „Metoda uproszczona ma zastosowanie dla budynków istniejących niepoddanych termomodernizacji, których średni współczynnik przenikania ciepła obudowy budynku jest większy od 0,8 W/(m2·K) oraz które posiadają wentylację grawitacyjną. Metoda jest oparta na stopniogodzianch sezonu grzewczego”; wartość współczynnika Htr jest określana według wzoru:

gdzie:

btr,i – współczynnik redukcyjny obliczeniowej różnicy temperatur i-tej przegrody:

 • ściany zewnętrzne btr = 1,0,
 • dach jako granica systemu btr = 1,0,
 • ostatnia kondygnacja (poddasze użytkowe) btr = 0,8,
 • ściany i stropy przyległe do nieogrzewanych pomieszczeń btr = 0,5,
 • strop piwnicy, ściany nieogrzewanych piwnic btr = 0,6,
 • podłoga na gruncie btr = 0,6;

Ai – pole powierzchni i-tej przegrody otaczającej przestrzeń o regulowanej temperaturze, obliczanej według wymiarów zewnętrznych przegrody (wymiary okien i drzwi przyjmuje się jako wymiary otworów w ścianie) [m2],

Ui – współczynnik przenikania ciepła i-tej przegrody pomiędzy przestrzenią ogrzewaną i stroną zewnętrzną, obliczany w przypadku przegród nieprzezroczystych według normy PN-EN ISO 6946:2008 [14], w wypadku okien, świetlików i drzwi – według aprobaty technicznej, a w przypadku podłogi na gruncie przyjmowany jako Ugr. Przy braku aprobaty technicznej można zastosować wartości z tabeli 17 rozporządzenia [23]), ΔUtbi – dodatek uwzględniający udział mostków cieplnych:

 • ΔUtbi= 0,15 W/(m2·K) – dla budynku nieocieplanego z balkonami,
 • ΔUtbi = 0,10 W/(m2·K) – dla budynku nieocieplanego bez balkonów,
 • ΔUtbi = 0,05 W/(m2·K) – dla budynku częściowo ocieplonego.

Parametry charakteryzujące mostki cieplne

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi mostki cieplne są:

 • liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ [W/(m·K)],
 • punktowy współczynnik przenikania ciepła χ [W/K];
  ich wartości należy obliczać, korzystając z normy PN-EN ISO 10211:2008 [15] lub przyjmować ich wartości na podstawie PN- -EN ISO 14683:2008 [19] oraz katalogu mostków cieplnych;
 • czynnik temperaturowy fRsi, określany zgodnie z normą PN-EN ISO 13788:2003 [18] na podstawie temperatury minimalnej w miejscu mostka cieplnego.

Wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła zależą od sposobu wymiarowania budynku zastosowanego w obliczeniach pola powierzchni, przez którą przepływa strumień cieplny, stąd przy obliczeniach liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ należy podać system wymiarowania, na którym są one oparte:

 • Ψi – przy zastosowaniu wymiarów wewnętrznych,
 • Ψoi – przy zastosowaniu wymiarów osiowych,
 • Ψe – przy zastosowaniu wymiarów zewnętrznych.

Sposób wyznaczania liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ dla zewnętrznego i wewnętrznego systemu wymiarowania dla wybranego mostka cieplnego przedstawiono na rys. 8.

Rys. 8. Przykładowy model obliczeniowy

Rys. 8. Przykładowy model obliczeniowy

Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła dla wewnętrznego systemu wymiarowania wynosi:

Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła dla zewnętrznego systemu wymiarowania wynosi:

Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła dla osiowego systemu wymiarowania wynosi:

Wartości liniowego współczynnika przenikania można przyjmować na podstawie normy PN-EN ISO 14683:2008 [19] lub katalogu mostków cieplnych oraz własnych obliczeń numerycznych. Dokładność metod obliczeń mostków cieplnych wynosi odpowiednio:

 • obliczenia numeryczne (własne): ±5%,
 • katalog mostków cieplnych: ±20%,
 • obliczenia ręczne: ±20%,
 • wartości orientacyjne: 0–50%.

Przykłady obliczeniowe

Przykład 1 – obliczenie współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej budynku z uwzględnieniem liniowych mostków cieplnych Uk [W/(m2·K)]

Do obliczeń wybrano jedną ze ścian budynku jednorodzinnego o następujących danych:

 • ściany zewnętrzne dwuwarstwowe: cegła kratówka o gr. 25 cm i wartości λ = 0,56 W/(m·K), styropian o gr. 12 cm i wartości λ = 0,04 W/(m·K).
Rys. 9. Geometria ściany zewnętrznej i identyfikacja liniowych mostków cieplnych

Rys. 9. Geometria ściany zewnętrznej i identyfikacja liniowych mostków cieplnych

Na rys. 9 przedstawiono geometrię przegrody i identyfikację liniowych mostków cieplnych. Ściana zewnętrzna została wyodrębniona do obliczeń przez przegrody do niej prostopadłe: strop oraz ściany dowiązujące. Wartości linowych współczynników przenikania ciepła Ψ przyjęto na podstawie normy PN-EN ISO 14683:2008 [19] (tabela 1). Współczynniki Ψi, długości liniowych mostków termicznych li oraz pole powierzchni ścian zewnętrznych uczestniczących w przenikaniu Ai przyjęto przy zastosowaniu wymiarów wewnętrznych. Natomiast pole powierzchni AO określono po obrysie ścian zewnętrznych, a na wysokość – do osi stropu dowiązującego.

Tabela 1. Wartości liniowych współczynników przenikania ciepła na podstawie normy PN-EN ISO 14683:2008 [19]

Tabela 1. Wartości liniowych współczynników przenikania ciepła na podstawie normy PN-EN ISO 14683:2008 [19]

Obliczeń współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej parteru z uwzględnieniem liniowych mostków cieplnych Uk dokonano zgodnie z procedurami prezentowanymi w pracach autora [6, 7, 9, 10]. Otrzymano następujące wyniki obliczeń:

 • współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej Uci obliczony zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [14] – 0,226 W/ /(m2·K),
 • pole powierzchni ściany uczestniczącej w przenikaniu Ai – 18,00 m2, straty ciepła przez ścianę pełną: Ai·Uci – 4,068 W/K,
 • straty ciepła w związku z występowaniem liniowych mostków cieplnych: ∑ Ψi ·li – 8,130 W/K,
 • współczynnik sprzężenia cieplnego między przestrzenią ogrzewaną i otoczeniem zewnętrznym przez obudowę budynku: HD = ∑ Ai · Uci + ∑ Ii · Ψi - 12,198 W/K,
 • pole powierzchni ściany zewnętrznej AO – 21,47 m2,
 • współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej:

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że analizowana ściana zewnętrzna (cegła kratówka o gr. 25 cm, styropian o gr. 15 cm) nie spełnia podstawowego kryterium cieplnego (Uk < Uk,max. = 0,30 W/(m2·K)).

Podstawowym mankamentem jest przyjmowanie do obliczeń dla pojedynczej (wyodrębnionej) ściany całkowitych wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ, ponieważ na podstawie normy PN -EN ISO 14683:2008 [19] nie można określić jednoznacznie wielkości wpływu mostka na jego odpowiednią część (gałąź). Z tego powodu otrzymano niedokładne wyniki obliczeń.

Przykład 2 – obliczenie współczynnika strat ciepła przez przenikanie Htr dla wybranej elewacji budynku na podstawie metodologii zawartej w załączniku 5 (punkt 3.2.3.) do rozporządzenia [23]

Do obliczeń wybrano jedną z elewacji analizowanego budynku jednorodzinnego. Parametry ściany zewnętrznej przyjęto tak jak w przykładzie 1. Na rys. 10 przedstawiono wybraną elewację budynku wraz z identyfikacją mostków cieplnych. Wartości linowych współczynników przenikania ciepła Ψ przyjęto na podstawie normy PN-EN ISO 14683:2008 [19] (tabela 1).

Zgodnie z procedurą przedstawioną w załączniku 5 do rozporządzenia [23] wartości liniowego współczynnika Ψ (tabela 1), długości liniowych mostków termicznych oraz pole powierzchni ścian zewnętrznych uczestniczących w przenikaniu A przyjęto przy zastosowaniu wymiarów zewnętrznych. Wartość współczynnika redukcyjnego obliczeniowej różnicy temperatur i-tej przegrody btri = 1,0 – dla przegród pomiędzy przestrzenią ogrzewaną i środowiskiem zewnętrznym. Wyniki obliczeń współczynnika strat ciepła przez przenikanie Htr zgodnie z załącznikiem 5 rozporządzenia [23] (sposób dokładny) przedstawiono w tabeli 2.

Rys. 10. Elewacja analizowanego budynku – identyfikacja liniowych mostków cieplnych

Rys. 10. Elewacja analizowanego budynku – identyfikacja liniowych mostków cieplnych

Tabela 2. Wyniki obliczeń współczynnika strat ciepła przez przenikanie Htr analizowanej ściany zewnętrznej budynku

Tabela 2. Wyniki obliczeń współczynnika strat ciepła przez przenikanie Htr analizowanej ściany zewnętrznej budynku

Wnioski z obliczeń

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń (przykłady 1 i 2) można sformułować następujące wnioski i propozycje:

 • norma PN-EN ISO 14683:2008 [19] nie wyczerpuje wszystkich rozwiązań mostków termicznych. Ponadto podane wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ są wartościami przybliżonymi i wyłącznie orientacyjnymi. Wykonane obliczenia strat ciepła przez ścianę zewnętrzną z zastosowaniem współczynników wskazanych w normie PN-EN ISO 14683:2008 [19] są niedokładne i przybliżone, nie odzwierciedlają rzeczywistych strat ciepła;
 • udział mostków cieplnych w całkowitych stratach ciepła przez zewnętrzne przegrody budowlane jest znaczący;
 • metodyka uwzględniania mostków cieplnych w obliczeniach strat ciepła według rozporządzenia [23] jest dyskusyjna. Jej stosowanie może spowodować otrzymywanie wyników obliczeń dla danego budynku o znacznej rozbieżności – w zależności od podejścia projektanta (certyfikatora);
 • istnieje potrzeba opracowywania katalogów mostków cieplnych wielu często stosowanych rozwiązań zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy. Szczegółowe obliczenia mostków cieplnych są niezbędne do poprawnego projektowania przegród zewnętrznych i ich złączy w zakresie fizyki budowli oraz wykonywania charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Przykładem tego typu opracowania jest przygotowywany do druku katalog [20];
 • w celu uniknięcia błędów wynikających z przeszacowania wielkości strat ciepła zaproponowano stosowanie wartości gałęziowych współczynników przenikania ciepła. W Polsce katalogi, opracowania i normy podają wartości współczynników Ψi dotyczące całej dodatkowej straty ciepła przez mostek. Jedynie w normie PN- -EN12831:2006 [11] zauważa się potrzebę ich podziału przy obliczeniach strat ciepła „metodą pomieszczenie po pomieszczeniu” i proponuje się, aby: „… całkowite wartości Ψi obliczone według EN ISO 10211-1 zostały podzielone na dwa…”. Takie postępowanie w wielu przypadkach jest podstawowym błędem. Poprawne wykonanie obliczeń cieplnych powinno polegać na odniesieniu do pewnych fragmentów budynku, np. poszczególnych ścian zewnętrznych, podziale wartości współczynnika Ψ na odpowiednie gałęzie złącza uczestniczące w stratach ciepła.

Literatura

 1. W.N. Bogosłowski, „Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1985.
 2. A. Dylla, „Fizyka budowli”, Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1985.
 3. A. Dylla, „Ochrona cieplna słabych miejsc w przegrodach budowlanych”, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1988.
 4. S. Kołodziejczyk, „Fizyka konstrukcji budowlanych”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź 1962.
 5. B. Osiński, „Optymalizacja balkonów w zakresie minimalizacji strat energii cieplnej”, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Praca magisterska, Bydgoszcz 2008.
 6. K. Pawłowski, „Efektywność zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym”, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Rozprawa doktorska, Bydgoszcz 2008.
 7. K. Pawłowski, „Propozycja zmian w procedurze obliczania współczynnika przenikania ciepła zewnętrznych przegród budowlanych”, IX Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne ENERGODOM 2008 „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”, Kraków 2008.
 8. K. Pawłowski „Współczesna charakterystyka mostka cieplnego”, IZOLACJE nr 9/2008, s. 39–43.
 9. K. Pawłowski, „Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian"

LIPIEC-SIERPIEŃ 2009

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

dr inż. Szymon Świerczyna Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje...

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje stalowe z kształtowników giętych. Ich korzystne parametry geometryczne sprawiają, że mogą być interesującą alternatywą dla znacznie cięższych kształtowników walcowanych na gorąco [1].

dr inż. Andrzej Konarzewski Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test...

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test DUR 2 oraz test autoklawu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi...

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe na pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Waldemar Bogusz Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia...

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takich robót dla budynków wysokości do 12 m nawet nie potrzeba zgłaszać.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Józef Macech Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Najnowsze produkty i technologie

CFI World S.A. Robakowo CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe CFI WORLD – najwyższej jakości surowce przemysłowe

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi...

CFI World SA to firma z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Jako dystrybutor oferuje produkty przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu, w tym między innymi branży budowlanej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Współpracuje z wiodącymi producentami, w tym Lotte Fine Chemical czy LG Chem.

Bricoman Jak wyrównać ściany?

Jak wyrównać ściany? Jak wyrównać ściany?

Ściany odbiegające od pionu, nieestetyczne narożniki, wybrzuszenia czy ubytki w dużym stopniu wpływają na estetykę wnętrz. Utrudniają wykończenie pomieszczeń za pomocą płytek i bardzo brzydko prezentują...

Ściany odbiegające od pionu, nieestetyczne narożniki, wybrzuszenia czy ubytki w dużym stopniu wpływają na estetykę wnętrz. Utrudniają wykończenie pomieszczeń za pomocą płytek i bardzo brzydko prezentują się po pomalowaniu. Żeby mieszkanie było ładne i zadbane oraz żeby wyglądało elegancko, warto wyrównać ściany. Nie zawsze wymaga to dużych nakładów finansowych oraz przeprowadzenia czasochłonnych prac.

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.