Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Procedury uwzględniania mostków termicznych w ocenie charakterystyki energetycznej budynków

Występowanie mostków termicznych jest często niedostrzegane przez projektantów, architektów i konstruktorów. Tymczasem jest to zjawisko, które w istotny sposób wpływa na parametry cieplne budynku, a tym samym na jego charakterystykę energetyczną.

Zobacz także

Recticel Insulation Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych Nowoczesne technologie termoizolacyjne Recticel w renowacji budynków historycznych

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta...

W dzisiejszych czasach zachowanie dziedzictwa kulturowego i jednoczesne dostosowanie budynków do współczesnych standardów efektywności energetycznej stanowi duże wyzwanie zarówno dla inwestora, projektanta jak i wykonawcy. Niejednokrotnie w ramach inwestycji, począwszy już od etapu opracowywania projektu, okazuje się, że tradycyjne materiały izolacyjne i metody ich aplikacji nie są wystarczające, aby zapewnić właściwe parametry termiczne i należytą ochronę wartości historycznych budynku.

Sievert Polska Sp. z o.o. System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE System ociepleń quick-mix S-LINE

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym...

System ociepleń quick-mix S-LINE to rozwiązanie warte rozważenia zawsze, kiedy zachodzi potrzeba wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych. Umożliwia montaż nowej izolacji termicznej na istniejącym już systemie ociepleń, który nie spełnia dzisiejszych wymagań pod kątem wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,2 W/(m²·K).

Paroc Polska Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian Zarządzanie usterkami fasad otynkowanych po sezonie grzewczym i ich wpływ na ocieplenie ścian

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze...

Wraz z nadejściem cieplejszych dni powinniśmy przeprowadzić kontrolę fasady naszego domu. Śnieg, deszcz oraz skoki temperatur mogą niekorzystnie wpływać na elewacje, pozostawiając defekty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Pęknięcia, odbarwienia oraz ubytki tynku, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko wychwycone i naprawione, mogą prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jak rozpoznawać i rozwiązywać typowe problemy związane z elewacją, by zapewnić jej długotrwałą...

W literaturze można spotkać wiele definicji mostków termicznych (cieplnych).

W pierwszej polskiej publikacji szerzej podejmującej problematykę fizyki budowli S. Kołodziejczyk [4] używa terminu pomost cieplny na oznaczenie mostka termicznego całkowitego. W.N. Bogosłowski [1] przez mostek termiczny (cieplny) rozumie obszar wzmożonego przepływu ciepła w przegrodzie (tj. wzmożonych strat ciepła), w którym następuje obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody, co prowadzi do różnorakich konsekwencji.

Według A. Dylli [2, 3] mostek termiczny powstaje w wyniku naruszenia ciągłości struktury wewnętrznej przegrody w związku z występowaniem materiałów budowlanych różniących się, najczęściej znacznie, wielkością współczynników przewodności cieplnej. Zaproponował on jednolitą klasyfikację mostków, uwzględniającą zarówno geometrię miejsca występowania mostka, jak i charakter jego oddziaływania na przegrodę lub ewentualne złącze przegród.

Mechanizm fizyczny zjawiska, polegający na zwiększeniu gęstości strumienia cieplnego, należy rozważać w obrysie geometrycznym środkowej, z reguły „zimniejszej” (λ2 > λ1) części mostka oraz sąsiadujących z nią obustronnie stref zakłóceń w przegrodzie.

Mostki termiczne można podzielić ogólnie na trzy grupy:

 • mostki pierwszego rzędu (płaskie w obrysie przegrody zewnętrznej) – 1D (rys. 1),
 • mostki drugiego rzędu (w miejscu połączenia przegród; w stykach, złączach, narożnikach) – 2D (rys. 2),
 • mostki trzeciego rzędu (przestrzenne mostki cieplne zarówno w samej przegrodzie zewnętrznej, jak i w ewentualnym złączu przestrzennym tej przegrody z dowiązującymi do niej lub przebijającymi ją ścianami lub stropami) – 3D (rys. 3).
Rys. 1–3. Przykładowe mostki termiczne: 1D (1), 2D (2), 3D (3)

Rys. 1–3. Przykładowe mostki termiczne: 1D (1), 2D (2), 3D (3)

Typowymi przykładami mostków termicznych są:

 • spoiny wypełnione zaprawą w ścianach murowanych z elementów drobnowymiarowych,
 • słupy i rygle w ścianach,
 • żebra w ścianach warstwowych,
 • nadproża,
 • złącza elementów prefabrykowanych,
 • naroża ścian,
 • połączenie ściany zewnętrznej z płytą balkonową,
 • ościeża okienne.

Konsekwencje występowania mostków cieplnych

Mechanizm powstawania mostków termicznych w przegrodzie oraz stosowaną powszechnie procedurę prowadzenia obliczeń cieplnych badanych przegród zewnętrznych ilustruje rys. 4.

Rys. 4. Pole temperatury w narożniku ściany i poza narożnikiem [6]

Rys. 4. Pole temperatury w narożniku ściany i poza narożnikiem [6]

Po lewej stronie rys. 4 podano siatkę izoterm (i) i adiabat (a) w narożniku symetrycznym przegród zewnętrznych. Dla porównania po prawej stronie przedstawiono wycinek przegrody o takich samych parametrach fizycznych i geometrycznych, z dala od narożnika. Linie strumienia ciepła (a) ulegają zagęszczeniu w złączu dwuwymiarowym (narożnik). Na określoną powierzchnię narożnika (na rysunku d·1 m.b.) napływa więcej ciepła (n2 = 5) w porównaniu z wycinkiem przegrody z przepływem jednowymiarowym (n2 = 4).

Złącze narożnikowe generuje zwiększony strumień ciepła Φ1 > Φ2, co oznacza większe straty:

gdzie:

n1, n2 – odpowiednio liczba przedziałów między adiabatami i izotermami.

W obliczeniach praktycznych korzysta się z uzyskanej w wyniku obliczeń numerycznych indywidualnej właściwości każdego mostka cieplnego, zwanej liniowym współczynnikiem przenikania ciepła – Ψ [W/(m·K)]. Współczynnik Ψ określa dodatkową wartość strumienia ciepła (strata – plus, zysk – minus) wywołaną przez mostek cieplny i podaną na 1 m.b. jego długości. Wartość Ψ dotyczy całej dodatkowej straty przez mostek, co oznacza w wypadku np. narożnika straty obu gałęzi (po powierzchni 2d – w obie strony od narożnika wewnętrznego – rys. 4).

Rys. 5–7. Przykładowy mostek cieplny: połączenie ściany zewnętrznej z płytą balkonową: model obliczeniowy (5), linie strumieni cieplnych – adiabaty (6), rozkład temperatur – izotermy (7)

Rys. 5–7. Przykładowy mostek cieplny: połączenie ściany zewnętrznej z płytą balkonową: model obliczeniowy (5), linie strumieni cieplnych – adiabaty (6), rozkład temperatur – izotermy (7)

Występowanie liniowych mostków cieplnych w przegrodach zewnętrznych powoduje następujące konsekwencje:

 • zwiększone straty ciepła (duże zagęszczenie adiabat w strefie połączenia płyty balkonowej z wieńcem) – rys. 6; liniowy współczynnik przenikania ciepła dla analizowanego złącza Ψi = 0,877 W/(m·K), dla górnej części złącza ΨiG = 0,157 W/(m·K), natomiast w miejscu znacznego zagęszczenia adiabat ΨiD = 0,720 W/(m·K),
 • obniżenie temperatur na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka cieplnego – rys. 7; temperatura minimalna w złączu (dla ti = 20°C i te = –20°C) wynosi tmin. = 9,42°C.

Ze względu na wymienione konsekwencje występowania mostków termicznych należy dążyć do ograniczenia strat ciepła i ryzyka kondensacji, a mianowicie: wszystkie mostki termiczne, których można uniknąć, należy wyeliminować na etapie projektowania lub podczas realizacji budynku. Wszystkie mostki, które nie mogą być usunięte, a także istniejące mostki cieplne powinny być tak skonstruowane lub ocieplone, aby ich wpływ na straty ciepła był minimalny, a ryzyko kondensacji znikome.

Mostki cieplne a wymagania prawne, obligatoryjne

Według znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [21], mostki cieplne należy uwzględniać w aspekcie cieplno-wilgotnościowym, a mianowicie należy wykonywać obliczenia związane z:

 • kondensacją wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka termicznego,
 • określeniem izolacyjności cieplnej zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy.

Sprawdzenie warunku ochrony wilgotnościowej – ryzyko występowania kondensacji na wewnętrznej powierzchni przegrody – wynika z § 321 rozporządzenia:

„1. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych.

2. We wnętrzu przegrody, o której mowa w ust. 1, nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.

3. Warunki określone w ust. 1 i 2 uważa się za spełnione, jeśli przegrody odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 2.2.4. załącznika 2 do rozporządzenia”.

Warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej podane są w załączniku 2 do rozporządzenia [21]:

„2.2.1. W celu zachowania warunku, o którym mowa w § 321.1. rozporządzenia, w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych, rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z polską normą dotyczącą obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej.

2.2.2. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać według rozdziału 5 polskiej normy, o której mowa w pkt 2.2.1., przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72”.

Sprawdzenie kryterium izolacyjności cieplnej zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy polega na wyznaczeniu współczynnika przenikania ciepła U określanego według polskich norm (PN-EN ISO 6946:2008 [14]), która musi być mniejsza od wartości Uk,max., dla poszczególnych przegród budowlanych.

Wartości Uk,max. podane są w załączniku 2 do rozporządzenia [21]. Jednak w normach przedmiotowych nie znalazły się jednoznaczne procedury uwzględniania mostków cieplnych w obliczeniach współczynnika przenikania ciepła U. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych opracowano własne algorytmy obliczeniowe w formie metod inżynierskich, prezentowane w kilku pracach [6, 7, 9, 10].

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [23] w celu wyznaczenia miesięcznych wartości zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i wentylacji QH,ht niezbędne jest określenie współczynnika strat ciepła H (suma współczynnika strat ciepła przez przenikanie Htr – zał. 5, punkt 3.2.3., punkt 6.3., rozporządzenia [23] i współczynnika strat ciepła na wentylację Hve – zał. 5, punk 3.2.5. rozporządzenia [23]).

Miesięczne straty ciepła przez przenikanie i wentylację oblicza się ze wzoru:

gdzie:

QH,ht – miesięczne straty ciepła przez przenikanie i wentylację,

Qtr – miesięczne straty ciepła przez przenikanie: Qtr = Htr · (Θint,H - Θe) ·tM,  

Qve – miesięczne straty ciepła przez wentylację: Qve = Hve· (Θint,H - Θe) ·tM.

Miesięczne straty ciepła przez przenikanie i wentylację można więc zapisać w postaci równania:

gdzie:

Htr – współczynnik strat ciepła przez przenikanie,

Hve – współczynnik strat ciepła przez wentylację,

Θint,H – temperatura wewnętrzna dla okresu ogrzewania w budynku,

Θe – średnia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego dla najbliższej stacji meteorologicznej,

tM – liczba godzin w miesiącu.

Wpływ mostków cieplnych uwzględniany jest w obliczeniach współczynnika strat ciepła przez przenikanie Htr na dwa sposoby, w zależności od przyjętej metody obliczeń:

 • sposób dokładny, zgodnie z punktem 3.2.3. – zał. 5 rozporządzenia [23]:

gdzie:

btr,i – współczynnik redukcyjny obliczeniowej różnicy temperatur – tabela 6 rozporządzenia [23];

Ai – pole powierzchni i-tej przegrody otaczającej przestrzeń ogrzewaną, obliczane według wymiarów zewnętrznych; wymiary okien i drzwi przyjmuje się jako wymiary otworów w ścianie [m2];

Ui – współczynnik przenikania ciepła i-tej przegrody pomiędzy przestrzenią ogrzewaną a otoczeniem zewnętrznym [W/(m2·K)], obliczany:

 • dla przegród nieprzezroczystych według PN-EN ISO 6946:2008 [14],
 • dla przegród przezroczystych według aprobat technicznych lub zgodnie z PN-EN 14351-1 [13],
 • dla ścian osłonowych o konstrukcji metalowej wypełnionej szkłem według aprobaty technicznej lub zgodnie z PN-EN 13830 [12],
 • dla podłogi na gruncie przyjmowany jako Ugr określony zgodnie z PN-EN 12831:2006 [11];

li – długość i-tego liniowego mostka cieplnego [m];

Ψi – liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego przyjęty według PN-EN ISO 14683:2008 [19] lub obliczany zgodnie z PN-EN ISO 10211:2008 [15] [W/(m·K)];

 • sposób uproszczony, zgodnie z punktem 6 – zał. 5 rozporządzenia [23]: „Metoda uproszczona ma zastosowanie dla budynków istniejących niepoddanych termomodernizacji, których średni współczynnik przenikania ciepła obudowy budynku jest większy od 0,8 W/(m2·K) oraz które posiadają wentylację grawitacyjną. Metoda jest oparta na stopniogodzianch sezonu grzewczego”; wartość współczynnika Htr jest określana według wzoru:

gdzie:

btr,i – współczynnik redukcyjny obliczeniowej różnicy temperatur i-tej przegrody:

 • ściany zewnętrzne btr = 1,0,
 • dach jako granica systemu btr = 1,0,
 • ostatnia kondygnacja (poddasze użytkowe) btr = 0,8,
 • ściany i stropy przyległe do nieogrzewanych pomieszczeń btr = 0,5,
 • strop piwnicy, ściany nieogrzewanych piwnic btr = 0,6,
 • podłoga na gruncie btr = 0,6;

Ai – pole powierzchni i-tej przegrody otaczającej przestrzeń o regulowanej temperaturze, obliczanej według wymiarów zewnętrznych przegrody (wymiary okien i drzwi przyjmuje się jako wymiary otworów w ścianie) [m2],

Ui – współczynnik przenikania ciepła i-tej przegrody pomiędzy przestrzenią ogrzewaną i stroną zewnętrzną, obliczany w przypadku przegród nieprzezroczystych według normy PN-EN ISO 6946:2008 [14], w wypadku okien, świetlików i drzwi – według aprobaty technicznej, a w przypadku podłogi na gruncie przyjmowany jako Ugr. Przy braku aprobaty technicznej można zastosować wartości z tabeli 17 rozporządzenia [23]), ΔUtbi – dodatek uwzględniający udział mostków cieplnych:

 • ΔUtbi= 0,15 W/(m2·K) – dla budynku nieocieplanego z balkonami,
 • ΔUtbi = 0,10 W/(m2·K) – dla budynku nieocieplanego bez balkonów,
 • ΔUtbi = 0,05 W/(m2·K) – dla budynku częściowo ocieplonego.

Parametry charakteryzujące mostki cieplne

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi mostki cieplne są:

 • liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ [W/(m·K)],
 • punktowy współczynnik przenikania ciepła χ [W/K];
  ich wartości należy obliczać, korzystając z normy PN-EN ISO 10211:2008 [15] lub przyjmować ich wartości na podstawie PN- -EN ISO 14683:2008 [19] oraz katalogu mostków cieplnych;
 • czynnik temperaturowy fRsi, określany zgodnie z normą PN-EN ISO 13788:2003 [18] na podstawie temperatury minimalnej w miejscu mostka cieplnego.

Wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła zależą od sposobu wymiarowania budynku zastosowanego w obliczeniach pola powierzchni, przez którą przepływa strumień cieplny, stąd przy obliczeniach liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ należy podać system wymiarowania, na którym są one oparte:

 • Ψi – przy zastosowaniu wymiarów wewnętrznych,
 • Ψoi – przy zastosowaniu wymiarów osiowych,
 • Ψe – przy zastosowaniu wymiarów zewnętrznych.

Sposób wyznaczania liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ dla zewnętrznego i wewnętrznego systemu wymiarowania dla wybranego mostka cieplnego przedstawiono na rys. 8.

Rys. 8. Przykładowy model obliczeniowy

Rys. 8. Przykładowy model obliczeniowy

Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła dla wewnętrznego systemu wymiarowania wynosi:

Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła dla zewnętrznego systemu wymiarowania wynosi:

Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła dla osiowego systemu wymiarowania wynosi:

Wartości liniowego współczynnika przenikania można przyjmować na podstawie normy PN-EN ISO 14683:2008 [19] lub katalogu mostków cieplnych oraz własnych obliczeń numerycznych. Dokładność metod obliczeń mostków cieplnych wynosi odpowiednio:

 • obliczenia numeryczne (własne): ±5%,
 • katalog mostków cieplnych: ±20%,
 • obliczenia ręczne: ±20%,
 • wartości orientacyjne: 0–50%.

Przykłady obliczeniowe

Przykład 1 – obliczenie współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej budynku z uwzględnieniem liniowych mostków cieplnych Uk [W/(m2·K)]

Do obliczeń wybrano jedną ze ścian budynku jednorodzinnego o następujących danych:

 • ściany zewnętrzne dwuwarstwowe: cegła kratówka o gr. 25 cm i wartości λ = 0,56 W/(m·K), styropian o gr. 12 cm i wartości λ = 0,04 W/(m·K).
Rys. 9. Geometria ściany zewnętrznej i identyfikacja liniowych mostków cieplnych

Rys. 9. Geometria ściany zewnętrznej i identyfikacja liniowych mostków cieplnych

Na rys. 9 przedstawiono geometrię przegrody i identyfikację liniowych mostków cieplnych. Ściana zewnętrzna została wyodrębniona do obliczeń przez przegrody do niej prostopadłe: strop oraz ściany dowiązujące. Wartości linowych współczynników przenikania ciepła Ψ przyjęto na podstawie normy PN-EN ISO 14683:2008 [19] (tabela 1). Współczynniki Ψi, długości liniowych mostków termicznych li oraz pole powierzchni ścian zewnętrznych uczestniczących w przenikaniu Ai przyjęto przy zastosowaniu wymiarów wewnętrznych. Natomiast pole powierzchni AO określono po obrysie ścian zewnętrznych, a na wysokość – do osi stropu dowiązującego.

Tabela 1. Wartości liniowych współczynników przenikania ciepła na podstawie normy PN-EN ISO 14683:2008 [19]

Tabela 1. Wartości liniowych współczynników przenikania ciepła na podstawie normy PN-EN ISO 14683:2008 [19]

Obliczeń współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej parteru z uwzględnieniem liniowych mostków cieplnych Uk dokonano zgodnie z procedurami prezentowanymi w pracach autora [6, 7, 9, 10]. Otrzymano następujące wyniki obliczeń:

 • współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej Uci obliczony zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [14] – 0,226 W/ /(m2·K),
 • pole powierzchni ściany uczestniczącej w przenikaniu Ai – 18,00 m2, straty ciepła przez ścianę pełną: Ai·Uci – 4,068 W/K,
 • straty ciepła w związku z występowaniem liniowych mostków cieplnych: ∑ Ψi ·li – 8,130 W/K,
 • współczynnik sprzężenia cieplnego między przestrzenią ogrzewaną i otoczeniem zewnętrznym przez obudowę budynku: HD = ∑ Ai · Uci + ∑ Ii · Ψi - 12,198 W/K,
 • pole powierzchni ściany zewnętrznej AO – 21,47 m2,
 • współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej:

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że analizowana ściana zewnętrzna (cegła kratówka o gr. 25 cm, styropian o gr. 15 cm) nie spełnia podstawowego kryterium cieplnego (Uk < Uk,max. = 0,30 W/(m2·K)).

Podstawowym mankamentem jest przyjmowanie do obliczeń dla pojedynczej (wyodrębnionej) ściany całkowitych wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ, ponieważ na podstawie normy PN -EN ISO 14683:2008 [19] nie można określić jednoznacznie wielkości wpływu mostka na jego odpowiednią część (gałąź). Z tego powodu otrzymano niedokładne wyniki obliczeń.

Przykład 2 – obliczenie współczynnika strat ciepła przez przenikanie Htr dla wybranej elewacji budynku na podstawie metodologii zawartej w załączniku 5 (punkt 3.2.3.) do rozporządzenia [23]

Do obliczeń wybrano jedną z elewacji analizowanego budynku jednorodzinnego. Parametry ściany zewnętrznej przyjęto tak jak w przykładzie 1. Na rys. 10 przedstawiono wybraną elewację budynku wraz z identyfikacją mostków cieplnych. Wartości linowych współczynników przenikania ciepła Ψ przyjęto na podstawie normy PN-EN ISO 14683:2008 [19] (tabela 1).

Zgodnie z procedurą przedstawioną w załączniku 5 do rozporządzenia [23] wartości liniowego współczynnika Ψ (tabela 1), długości liniowych mostków termicznych oraz pole powierzchni ścian zewnętrznych uczestniczących w przenikaniu A przyjęto przy zastosowaniu wymiarów zewnętrznych. Wartość współczynnika redukcyjnego obliczeniowej różnicy temperatur i-tej przegrody btri = 1,0 – dla przegród pomiędzy przestrzenią ogrzewaną i środowiskiem zewnętrznym. Wyniki obliczeń współczynnika strat ciepła przez przenikanie Htr zgodnie z załącznikiem 5 rozporządzenia [23] (sposób dokładny) przedstawiono w tabeli 2.

Rys. 10. Elewacja analizowanego budynku – identyfikacja liniowych mostków cieplnych

Rys. 10. Elewacja analizowanego budynku – identyfikacja liniowych mostków cieplnych

Tabela 2. Wyniki obliczeń współczynnika strat ciepła przez przenikanie Htr analizowanej ściany zewnętrznej budynku

Tabela 2. Wyniki obliczeń współczynnika strat ciepła przez przenikanie Htr analizowanej ściany zewnętrznej budynku

Wnioski z obliczeń

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń (przykłady 1 i 2) można sformułować następujące wnioski i propozycje:

 • norma PN-EN ISO 14683:2008 [19] nie wyczerpuje wszystkich rozwiązań mostków termicznych. Ponadto podane wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ są wartościami przybliżonymi i wyłącznie orientacyjnymi. Wykonane obliczenia strat ciepła przez ścianę zewnętrzną z zastosowaniem współczynników wskazanych w normie PN-EN ISO 14683:2008 [19] są niedokładne i przybliżone, nie odzwierciedlają rzeczywistych strat ciepła;
 • udział mostków cieplnych w całkowitych stratach ciepła przez zewnętrzne przegrody budowlane jest znaczący;
 • metodyka uwzględniania mostków cieplnych w obliczeniach strat ciepła według rozporządzenia [23] jest dyskusyjna. Jej stosowanie może spowodować otrzymywanie wyników obliczeń dla danego budynku o znacznej rozbieżności – w zależności od podejścia projektanta (certyfikatora);
 • istnieje potrzeba opracowywania katalogów mostków cieplnych wielu często stosowanych rozwiązań zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy. Szczegółowe obliczenia mostków cieplnych są niezbędne do poprawnego projektowania przegród zewnętrznych i ich złączy w zakresie fizyki budowli oraz wykonywania charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Przykładem tego typu opracowania jest przygotowywany do druku katalog [20];
 • w celu uniknięcia błędów wynikających z przeszacowania wielkości strat ciepła zaproponowano stosowanie wartości gałęziowych współczynników przenikania ciepła. W Polsce katalogi, opracowania i normy podają wartości współczynników Ψi dotyczące całej dodatkowej straty ciepła przez mostek. Jedynie w normie PN- -EN12831:2006 [11] zauważa się potrzebę ich podziału przy obliczeniach strat ciepła „metodą pomieszczenie po pomieszczeniu” i proponuje się, aby: „… całkowite wartości Ψi obliczone według EN ISO 10211-1 zostały podzielone na dwa…”. Takie postępowanie w wielu przypadkach jest podstawowym błędem. Poprawne wykonanie obliczeń cieplnych powinno polegać na odniesieniu do pewnych fragmentów budynku, np. poszczególnych ścian zewnętrznych, podziale wartości współczynnika Ψ na odpowiednie gałęzie złącza uczestniczące w stratach ciepła.

Literatura

 1. W.N. Bogosłowski, „Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1985.
 2. A. Dylla, „Fizyka budowli”, Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1985.
 3. A. Dylla, „Ochrona cieplna słabych miejsc w przegrodach budowlanych”, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1988.
 4. S. Kołodziejczyk, „Fizyka konstrukcji budowlanych”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź 1962.
 5. B. Osiński, „Optymalizacja balkonów w zakresie minimalizacji strat energii cieplnej”, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Praca magisterska, Bydgoszcz 2008.
 6. K. Pawłowski, „Efektywność zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym”, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Rozprawa doktorska, Bydgoszcz 2008.
 7. K. Pawłowski, „Propozycja zmian w procedurze obliczania współczynnika przenikania ciepła zewnętrznych przegród budowlanych”, IX Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne ENERGODOM 2008 „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”, Kraków 2008.
 8. K. Pawłowski „Współczesna charakterystyka mostka cieplnego”, IZOLACJE nr 9/2008, s. 39–43.
 9. K. Pawłowski, „Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian"

LIPIEC-SIERPIEŃ 2009

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem Projektowanie cieplne przegród stykających się z gruntem

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu...

Dla przegród stykających się z gruntem straty ciepła przez przenikanie należą do trudniejszych w obliczeniu. Strumienie cieplne wypływające z ogrzewanego wnętrza mają swój udział w kształtowaniu rozkładu temperatur w gruncie pod budynkiem i jego otoczeniu.

Jacek Sawicki, konsultacja dr inż. Szczepan Marczyński – Clematis Źródło Dobrych Pnączy, prof. Jacek Borowski Roślinne izolacje elewacji

Roślinne izolacje elewacji Roślinne izolacje elewacji

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków...

Naturalna zieleń na elewacjach obecna jest od dawna. W formie pnączy pokrywa fasady wielu średniowiecznych budowli, wspina się po murach secesyjnych kamienic, nierzadko zdobi frontony XX-wiecznych budynków jednorodzinnych czy współczesnych, nowoczesnych obiektów budowlanych, jej istnienie wnosi wyjątkowe zalety estetyczne i użytkowe.

mgr inż. Wojciech Rogala Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych Projektowanie i wznoszenie ścian akustycznych w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie przegród z wyrobów silikatowych

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł...

Ściany z elementów silikatowych w ciągu ostatnich 20 lat znacznie zyskały na popularności [1]. Stanowią obecnie większość przegród akustycznych w budynkach wielorodzinnych, gdzie z uwagi na wiele źródeł hałasu izolacyjność akustyczna stanowi jeden z głównych czynników wpływających na komfort.

LERG SA Poliole poliestrowe Rigidol®

Poliole poliestrowe Rigidol® Poliole poliestrowe Rigidol®

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu...

Od lat obserwujemy dynamicznie rozwijający się trend eko, który stopniowo z mody konsumenckiej zaczął wsiąkać w coraz głębsze dziedziny życia społecznego, by w końcu dotrzeć do korzeni funkcjonowania wielu biznesów. Obecnie marki, które chcą odnieść sukces, powinny oferować swoim odbiorcom zdecydowanie więcej niż tylko produkt czy usługę wysokiej jakości.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w budownictwie Prefabrykacja w budownictwie

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków...

Prefabrykacja w projektowaniu i realizacji budynków jest bardzo nośnym tematem, co przekłada się na duże zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów tą tematyką. Obecnie wzrasta realizacja budynków z prefabrykatów. Można wśród nich wyróżnić realizacje realizowane przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych stosowanych od lat oraz takich, które zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie do zrealizowania jednego obiektu.

dr inż. Gerard Brzózka Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku Płyty warstwowe o wysokich wskaźnikach izolacyjności akustycznej – studium przypadku

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu...

Płyty warstwowe zastosowane jako przegrody akustyczne stanowią rozwiązanie charakteryzujące się dobrymi własnościami izolacyjnymi głównie w paśmie średnich, jak również wysokich częstotliwości, przy obciążeniu niewielką masą powierzchniową. W wielu zastosowaniach wyparły typowe rozwiązania przegród masowych (np. z ceramiki, elementów wapienno­ piaskowych, betonu, żelbetu czy gipsu), które cechują się kilkukrotnie wyższymi masami powierzchniowymi.

dr hab. inż. Tomasz Tański, Roman Węglarz Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno...

W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom technicznym oraz wizualnym.

dr inż. Jarosław Mucha Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków Współczesne metody inwentaryzacji i badań nieniszczących konstrukcji obiektów i budynków

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność...

Projektowanie jest początkowym etapem realizacji wszystkich inwestycji budowlanych, mającym decydujący wpływ na kształt, funkcjonalność obiektu, optymalność rozwiązań technicznych, koszty realizacji, niezawodność i trwałość w zakładanym okresie użytkowania. Często realizacja projektowanych inwestycji wykonywana jest w połączeniu z wykorzystaniem obiektów istniejących, które są w złym stanie technicznym, czy też nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej. Prawidłowe, skuteczne i optymalne projektowanie...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1) Dokumentacja techniczna prac renowacyjnych – podstawowe zasady (cz. 1)

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

Kontynuując zagadnienia związane z analizą dokumentacji technicznej skupiamy się tym razem na omówieniu dokumentacji robót renowacyjnych.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji Trudności i ograniczenia związane z wykonywaniem wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Wykonywanie wtórnych hydroizolacji przeciw wilgoci kapilarnej metodą iniekcji można porównać do ocieplania budynku. Obie technologie nie są szczególnie trudne, dopóki mamy do czynienia z pojedynczą przegrodą.

Materiały prasowe news Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Rynek silikatów – 10 lat rozwoju Rynek silikatów – 10 lat rozwoju

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim...

Wdrażanie nowych rozwiązań w branży budowlanej wymaga czasu oraz dużego nakładu energii. Polski rynek nie jest zamknięty na innowacje, jednak podchodzi do nich z ostrożnością i ocenia przede wszystkim pod kątem korzyści – finansowych, wykonawczych czy wizualnych. Producenci materiałów budowlanych, chcąc dopasować ofertę do potrzeb i wymagań polskich inwestycji, od wielu lat kontynuują pracę edukacyjną, legislacyjną oraz komunikacyjną z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Czy działania te...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych Wełna mineralna zwiększa bezpieczeństwo pożarowe w domach drewnianych

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność...

W Polsce budynki drewniane to przede wszystkim domy jednorodzinne. Jak pokazują dane GUS, na razie stanowią 1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku, ale ich popularność wzrasta. Jednak drewno używane jest nie tylko przy budowie domów szkieletowych, w postaci więźby dachowej znajduje się też niemal w każdym domu budowanym w technologii tradycyjnej. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe budynków. W zwiększeniu jego poziomu pomaga izolacja...

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6) Projektowanie złączy budowlanych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym (cz. 6)

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane...

Integralną częścią projektowania budynków o niskim zużyciu energii (NZEB) jest minimalizacja strat ciepła przez ich elementy obudowy (przegrody zewnętrzne i złącza budowlane). Złącza budowlane, nazywane także mostkami cieplnymi (termicznymi), powstają m.in. w wyniku połączenia przegród budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody budowlane.

dr inż. Bartłomiej Monczyński Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41) Zastosowanie betonu wodonieprzepuszczalnego przy renowacji zawilgoconych budowli (cz. 41)

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku...

Wykonanie hydroizolacji wtórnej w postaci nieprzepuszczalnej dla wody konstrukcji betonowej jest rozwiązaniem dopuszczalnym, jednak technicznie bardzo złożonym, a jego skuteczność, bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody, determinowana jest przez prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie – szczególnie istotne jest zapewnienie szczelności złączy, przyłączy oraz przepustów.

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz. 2). Studium przypadku

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób...

Wybór rozwiązania materiałowego i kompleksowej technologii naprawy obiektu poddanego ekspertyzie musi wynikać z wcześniej wykonanych badań. Rezultaty badań wstępnych w wielu przypadkach narzucają sposób rozwiązania izolacji fundamentów.

Sebastian Malinowski Izolacje akustyczne w biurach

Izolacje akustyczne w biurach Izolacje akustyczne w biurach

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie...

Ekonomia pracy wymaga obecnie otwartych, ułatwiających komunikację środowisk biurowych. Odpowiednia akustyka w pomieszczeniach typu open space tworzy atmosferę, która sprzyja zarówno swobodnej wymianie informacji pomiędzy pracownikami, jak i ich koncentracji. Nie każdy jednak wie, że bardzo duży wpływ ma na to konstrukcja sufitu.

dr inż. Beata Anwajler, mgr inż. Anna Piwowar Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych Bioniczny kompozyt komórkowy o właściwościach izolacyjnych

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko...

Współcześnie uwaga badaczy oraz polityków z całego świata została zwrócona na globalny problem negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne. Szczególnym zagadnieniem stało się zjawisko zwiększania efektu cieplarnianego, które jest wskazywane jako skutek działalności człowieka. Za nadrzędną przyczynę tego zjawiska uznaje się emisję gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) związaną ze spalaniem paliw kopalnych oraz ubóstwem, które powoduje trudności w zaspakajaniu podstawowych...

Fiberglass Fabrics s.c. Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego Wiele zastosowań siatki z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z...

Siatka z włókna szklanego jest wykorzystywana w systemach ociepleniowych jako warstwa zbrojąca tynków zewnętrznych. Ma za zadanie zapobiec ich pękaniu oraz powstawaniu rys podczas użytkowania. Siatka z włókna szklanego pozwala na przedłużenie żywotności całego systemu ociepleniowego w danym budynku. W sklepie internetowym FFBudowlany.pl oferujemy szeroki wybór różnych gramatur oraz sposobów aplikacji tego produktu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7) Całkowite przenikanie ciepła przez elementy obudowy budynku (cz. 7)

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu...

W celu ustalenia bilansu energetycznego budynku niezbędna jest znajomość określania współczynnika strat ciepła przez przenikanie przez elementy obudowy budynku z uwzględnieniem przepływu ciepła w polu jednowymiarowym (1D), dwuwymiarowym (2D) oraz trójwymiarowym (3D).

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych Fasady wentylowane w budynkach wysokich i wysokościowych

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji...

Projektowanie obiektów wielopiętrowych wiąże się z większymi wyzwaniami w zakresie ochrony przed ogniem, wiatrem oraz stratami cieplnymi – szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy popularny typ konstrukcji ścian zewnętrznych wykańczanych fasadą wentylowaną. O jakich zjawiskach fizycznych i obciążeniach mowa? W jaki sposób determinują one dobór odpowiedniej izolacji budynku?

inż. Izabela Dziedzic-Polańska Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych Fibrobeton – kompozyt cementowy do zadań specjalnych

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość...

Beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie i jest stosowany w prawie każdym typie konstrukcji. Beton jest niezbędnym materiałem budowlanym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i wyjątkową długowieczność. Może wytrzymać naprężenia ściskające i rozciągające oraz trudne warunki pogodowe bez uszczerbku dla stabilności architektonicznej. Wytrzymałość betonu na ściskanie w połączeniu z wytrzymałością materiału wzmacniającego na rozciąganie poprawia ogólną jego trwałość. Beton...

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1) Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych z użyciem systemu FRCM (cz. 1)

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki...

Wzmocnienie systemem FRCM polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru lub żelbetu ze wzmocnieniem, czyli kilkumilimetrową warstwą zaprawy z dodatkowym zbrojeniem. Jako zbrojenie stosuje się siatki z włókien węglowych, siatki PBO (poliparafenilen-benzobisoxazol), siatki z włóknami szklanymi, aramidowymi, bazaltowymi oraz stalowymi o wysokiej wytrzymałości (UHTSS – Ultra High Tensile Strength Steel). Zbrojenie to jest osadzane w tzw. mineralnej matrycy cementowej, w której dopuszcza się niewielką...

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji Analiza dokumentacji technicznej prac renowacyjnych (cz.3). Przykłady realizacji

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

W artykule opisano szczegóły poprawnego wykonywania iniekcji w kontekście jakości prac renowacyjnych. Kiedy należy wykonać ocenę przegrody pod kątem możliwości wykonania iniekcji?

Paweł Siemieniuk Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych Rodzaje stropów w budynkach jednorodzinnych

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania...

Zadaniem stropu jest przede wszystkim podział budynku na kondygnacje. Ponieważ jednak nie jest to jego jedyna funkcja, rodzaj tej poziomej przegrody musi być dobrze przemyślany, i to już na etapie projektowania domu. Taka decyzja jest praktycznie nieodwracalna, gdyż po wybudowaniu domu trudno ją zmienić.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.