Izolacje.com.pl

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową, fot. Blachy Pruszyński

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową, fot. Blachy Pruszyński

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe.

treść sponsorowana

Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych, instalację bez konieczności wykorzystywania ciężkiego sprzętu oraz łatwość demontażu i ponownego montażu, np. w przypadku zmiany przeznaczenia hal.

Czym jest dźwięk i jak go zdefiniować?

Równolegle z postępem nauki, techniki oraz przemysłu nie tylko powstają nowoczesne wynalazki ułatwiające życie i pracę, ale również skutki uboczne tego typu poczynań. Początkowo człowiek, zapatrzony w siebie i w swoje coraz większe możliwości i siłę, nie zwracał uwagi na to, że jego działania będą niebezpieczne dla niego samego i całego otaczającego środowiska. Jednym z wielu skutków ubocznych rozwoju naszej cywilizacji jest hałas. Stosunkowo niedawno dotarło do naszej świadomości, że hałas jest wielkim wrogiem człowieka. W obiektach, w których może przebywać jednocześnie wiele osób, np. w halach produkcyjnych lub magazynowych, istotne znaczenie ma prawidłowa ochrona przed hałasem.

Dźwięk to wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarta jest w paśmie między wartościami granicznymi od ok. 16 Hz do ok. 20 kHz. Drgania o mniejszej częstotliwości to infradźwięki, a o wyższej to ultradźwięki. W tym miejscu należy zaznaczyć, że dźwięk to nie tylko coś przyjemnego, uspakajającego dla ucha, to także element naszego życia, przed którym musimy się chronić oraz ograniczać jego wpływ na nasze zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Ciemna strona tego zjawiska to hałas. Jest to dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla człowieka. Hałas możemy podzielić na ciągły o nieznacznych zmianach natężenia widma częstotliwości w czasie (szmer, szum) oraz impulsowy (np. huk, trzask). Szkodliwość hałasu zależy od jego natężenia, widma częstotliwości, charakteru zmian w czasie, zawartości składowych niesłyszalnych oraz długotrwałości działania. Rozróżnia się trzy główne odmiany tego zjawiska, takie jak:

 • hałas przemysłowy
 • hałas komunikacyjny
 • hałas osiedlowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690) lekka obudowa powinna minimalizować rozchodzenie się dźwięku w otoczeniu poprzez izolację akustyczną oraz w środku obiektu poprzez pochłanianie dźwięku.

Przy definiowaniu charakterystyki dźwiękowej przegród budowlanych stosuje się wielkość zwaną wskaźnikiem ważonym izolacyjności akustycznej Rw wyrażanym w dB oraz widmowe wskaźniki adaptacyjne C i Ctr, odpowiednio hałasu bytowego wewnętrznego, który występuje w obiektach i hałasu zewnętrznego wyznaczane wg PN - EN ISO 10140-2:2011

W Polsce izolacyjność akustyczną oznacza się stosując wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej RA1 oraz RA2 wyrażane w dB. Wyznaczane na podstawie poniżej podanych wzorów:

                                                           RA1= Rw + C

                                                           RA2= Rw + Ctr

Dodatkowym źródłem informacji na temat właściwości akustycznych lekkich przegród jest współczynnik pochłaniania dźwięku αw wyznaczany wg PN–EN ISO 11654:1999. Jest to liczba określająca zdolność do pochłaniania przez dany obiekt (materiał, ustrój) energii pola akustycznego; energia ta określana jest z kolei wartościami w przedziale od 0 do 1, gdzie 0 oznacza całkowite odbicie dźwięku, natomiast 1 całkowite pochłanianie dźwięku – dotyczy to właściwości absorpcyjnych przegrody od 100 Hz do 5000 Hz.

Doświadczalne wartości pochłaniania dźwięku ustrojów wykonanych z lekkiej obudowy opisuje się na bazie badań wykonywanych wg PN–EN ISO 354:2005.

Poniżej podano klasy pochłaniania dźwięku:

 • Klasa A – 0,90, 0,95, 1,00 – bardzo wysoka absorpcja
 • Klasa B – 0,80, 0,85 – bardzo wysoka absorpcja
 • Klasa C – 0,60, 0,65, 0,70, 0,75 – wysoka absorpcja
 • Klasa D – 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55 - absorpcja
 • Klasa E – 0,15, 0,20, 0,25 – słaba absorpcja
 • Niesklasyfikowane – 0,05, 0,10 – odbijające

W przypadku obudowy wykonanych z okładzin pełnych wielkość współczynnika pochłaniania dźwięku waha się w przedziale od 0,05 do 0,15. Znacząco wyższe wartości można uzyskać poprzez zastosowanie okładzin perforowanych.

Lekka a zarazem skuteczna w walce z hałasem

Określenie „lekka” może sugerować, że tego typu rozwiązanie zaprojektowane jako obudowa w obiektach halowych może nie mieć wystarczającego poziomu izolacyjności akustycznej. Jednakże przy zastosowaniu odpowiednio wysokiej masy (jako wypełnienie najlepiej zastosować wełnę mineralną) uzyskuje się bardzo wysokie wskaźniki izolacyjności. Z uwagi na fakt, że parametry akustyczne określane są na podstawie skali logarytmicznej, można przyjąć, że wartość redukcji hałasu o 10 dB oznacza obniżenie poziomu hałasu o około 50%. W związku z tym lekka obudowa w postaci płyt warstwowych, przekryć dachowych warstwowych lub ścian osłonowych opartych na bazie kaset stalowych stanowi bardzo skuteczne rozwiązanie w walce z hałasem.

Dla płyt warstwowych ściennych (rys. 1) lub dachowych z rdzeniem wełnianym (obie okładziny metalowe pełne lub wewnętrzna perforowana) wartość Rw w zależności od producenta waha się na poziomie 31–33 dB. W przypadku tych samych płyt, ale z wewnętrzną okładziną perforowaną (rys. 2), dodatkowym ich atutem jest zdolność do pochłaniania dźwięku. W tym przypadku αw kształtuje się przeciętnie na poziomie 0,65. Ostateczna wartość uzależniona jest od rodzaju zastosowanej perforacji i jej stopnia.

plyta warstwowa welna

Rys. 1. Ścienna płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej

sciana, akustyka - fragment

Rys. 2. Fragment ściennej płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej z wewnętrzną okładziną perforowaną

Izolacyjność akustyczna dachów warstwowych (rys. 3) z elementem nośnym w postaci blach trapezowych i termoizolacją w postaci wełny mineralnej kształtuje się w przedziale od 36 do nawet 50 dB. Wpływ na ostateczne właściwości izolacyjne mają następujące czynniki:

 • kształt i grubość zastosowanych blach trapezowych
 • grubość termoizolacji
 • gęstość zastosowanej wełny
 • układ warstw termoizolacyjnych, tzn. czy zastosowano układ jedno- czy wielowarstwowy
Warstwowe przekrycie

Rys. 3. Warstwowe przekrycie warstwowe

Oprócz powyższego na poziom izolacyjności akustycznej ma wpływ rodzaj zastosowanych, jako dodatkowe elementy, mat akustycznych lub wprowadzenie pustek powietrznych między poszczególnymi warstwami tworzącymi przekrycie dachowe.

W przypadku zastosowania blach trapezowych perforowanych oprócz walorów izolacyjnych przekrycie dachowe nabywa właściwości absorpcyjnych. Wielkość pochłaniania uzależniona jest o rodzaju zastosowanej perforacji. Waha się na poziomie około 0,50.

Lekkie ściany osłonowe oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych (rys. 4) odznaczają się największą skutecznością w walce z hałasem. Ich właściwości izolacyjności akustycznej kształtują się na poziomie od 40 do nawet 52 dB. Podobnie ma się sytuacja z właściwościami absorpcyjnymi. W przypadku zastosowania odpowiedniego rodzaju perforacji oraz optymalnej gęstości wełny (element termoizolacyjny) wartość współczynnika pochłaniania dźwięku może kształtować się od 0,55 do nawet 0,95 dB.

Lekka ściana osłonowa

Rys. 4. Lekka ściana osłonowa na bazie kaset stalowych wzdłużnych pełnych

Lekka ściana osłonowa

Rys. 5. Lekka ściana osłonowa na bazie kaset stalowych perforowanych

Oczywiście nie wolno zapominać o innych rozwiązaniach z grupy lekkiej obudowy, takich jak płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym czy ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PUR/PIR lub warstwowych przekryciach dachowych z termoizolacją w postaci pianki PIR. Jednakże w tych przypadkach należy podkreślić, że izolacyjność akustyczna waha się odpowiednio dla rozwiązań ze styropianem na poziomie około 23–24 dB, natomiast z poliuretanem w granicach 25–27 dB. W żadnym przypadku nie oznacza to, że wyroby te są gorsze. Są po prostu inne i mogą być stosowane w obiektach o mniej wygórowanych wymaganiach, jeżeli chodzi walkę z hałasem.

Hałas hałasowi jest nierówny, dlatego każdy wznoszony obiekt pod względem akustycznym powinien zostać przeanalizowany indywidualnie. Należy mieć świadomość, że na poziom izolacyjności akustycznej przegrody wpływ mają: masa ustroju (rodzaj zastosowanej termoizolacji, grubość okładzin), kształt użytych okładzin oraz lokalizacja obiektu. Przegroda powinna chronić przed hałasem wydobywającym się z wnętrza obiektu lub dobiegającym ze środowiska zewnętrznego i ma także za zadanie, o ile zaistnieje potrzeba, chronić osoby przebywające wewnątrz obiektu poprzez pochłanianie szkodliwego dźwięku.

Dzięki bardzo dobrym właściwościom pod względem izolacyjności akustycznej oraz pochłaniania dźwięku lekka obudowa w postaci płyt warstwowych (zwłaszcza z rdzeniem z wełny mineralnej) ścian opartych na stalowych kasetach wzdłużnych oraz warstwowych przekryć dachowych jest i będzie bardzo skutecznym orężem w walce człowieka z hałasem.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej...

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Takimi wyrobami, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, są wysokiej jakości płyty warstwowe w okładzinach metalowych. Stosowanie tych płyt umożliwiają ich właściwości, bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodna gama profilowań blach okładzinowych.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.