Izolacje.com.pl

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

KOESTER Polska | 2021-01-14
FOT. 1. Samoprzylepna membrana bitumiczna KÖSTER KSK SY 15

FOT. 1. Samoprzylepna membrana bitumiczna KÖSTER KSK SY 15

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do nich emisja radonu – radioaktywnego gazu szlachetnego pochodzącego z gruntu. Do uszczelnienia budowli przeciwko wnikaniu tego szkodliwego dla zdrowia gazu przeznaczone są zarówno samoprzylepne membrany bitumiczno‑polimerowe KÖSTER KSK SY 15, jak i dwuskładnikowe, bitumiczno‑polimerowe masy uszczelniające typu PMBC KÖSTER Deuxan 2K.

treść sponsorowana

Jako pierwiastek w gazowym stanie skupienia radon charakteryzuje się znakomitą ruchliwością i zdolnością przenikania. Naturalne źródła radonu są związane ze złożami uranu zalegającymi w głębokich, najczęściej granitowych, warstwach skalnych, ale znakomicie dyfundujący gaz swobodnie przemieszcza się w powierzchniowe warstwy gruntu. Stamtąd z kolei przenika przez mające bezpośredni kontakt z gruntem przegrody podziemnych elementów budowli, szczególnie zaś przez rysy, wszelkie szczeliny, przejścia rurowe lub porowate materiały budujące przegrody, do wnętrza budowli i budynków.

Średnie wartości obciążenia radonem w powietrzu wewnątrz pomieszczeń leżą w przedziale od kilku bekereli na 1 m3 nawet do 1000 Bq/m3, w pojedynczych przypadkach stwierdzano nawet wartości dochodzące do 50 000 Bq/m3. Tak więc rzeczywiste wartości obciążenia radonem są bardzo uzależnione od warunków geologicznych i w konkretnych przypadkach powinny zostać ocenione przez rzeczoznawcę. Dowiedz się więcej >>

Koester

FOT. 2. Dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa hydroizolacyjna KÖSTER Deuxan 2K, tutaj dodatkowo z zatopioną siatka zbrojącą.

CZYM JEST RADON?

Radon jest szlachetnym gazem bez smaku, bezbarwnym i bezwonnym. Powstaje podczas naturalnych procesów rozpadu promieniotwórczego radu, który jest z kolei produktem promieniotwórczego rozpadu uranu.

Czas połowicznego rozpadu radonu to około 3,8 doby kiedy powstają izotopy ołowiu, bizmutu i polonu wiążące się w powietrzu z cząstkami pyłów kurzu i aerozolami. Cząstki te unosząc się w powietrzu wnikają z wdychanym powietrzem w nasze drogi oddechowe. Te radioaktywne elementy o średnicach rzędu dziesiątych części mikrometrów odkładają się w tkankach płucnych, mogą powodować ich kancerogenne uszkodzenia i powstawanie komórek rakowych. Możliwe jest także przenikanie tych cząstek do krwioobiegu.

Koester

RYS. 1. Radon swobodnie dyfunduje przez pustki, szczeliny i pory do wnętrza kondygnacji podziemnych. Radioaktywne cząstki wiążą się z cząstkami kurzu i mogą być wdychane do płuc.

Pomimo iż temat potencjalnych związków pomiędzy wpływem radonu a powstawaniem zmian typu nowotworowego, wcześniej wywoływał kontrowersje, obecnie nie ma już żadnych wątpliwości – wnikanie radioaktywnych produktów rozpadu radonu jest bezdyskusyjnie istotnym czynnikiem ryzyka i według WHO drugą po paleniu tytoniu przyczyną raka płuc, a pierwszą wśród osób niepalących.

KIEDY IZOLOWAĆ OD PRZENIKANIA RADONU?

W przypadkach długotrwałego obciążenia wewnątrz pomieszczeń od 150–200 Bq/m3 zaleca się stosowanie środków ochrony. Szacuje się, że może to dotyczyć co najmniej 1–2% użytkowanych zasobów.

W budynkach istniejących wiąże się to z koniecznością wykonania pewnego zakresu robót budowlanych, np. wykonania iniekcji rys i pęknięć w murach ceglanych czy w betonie. Także nieuszczelnione przejścia rurowe czy dylatacje, mogą być przyczyną podwyższonej zawartości radonu wewnątrz pomieszczeń. Zazwyczaj skuteczne są wtedy naprawy wykonywane z wykorzystaniem dylatacyjnych mas uszczelniających. W budynkach nowo wznoszonych wykonanie odpowiednich zabezpieczeń praktycznie nie wymaga dodatkowych nakładów, wystarczy je uwzględnić w standardowo wykonywanych hydroizolacjach części podziemnych. Skonsultuj się z naszymi ekspertami >>

STARANNE WYKONANIE I ODPOWIEDNIA GRUBOŚĆ

Uszczelnienie przeciw wnikaniu radonu wymaga szczególnej staranności przy wykonywaniu izolacji, oraz zastosowania odpowiedniego materiału szczelnego dla przenikania radonu. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że w poniżej opisywanych rozwiązaniach i materiałach nie chodzi o wykonanie ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym, lecz o uszczelnienie przeciwko wnikaniu radioaktywnego gazu. Przedmiotowych norm w tym zakresie dotąd nie wydano. W praktyce wychodzi się z założenia, że stosując materiały o odpowiednio wysokim współczynniku dyfuzji i dobierając stosowną dla nich grubość można osiągnąć oczekiwany efekt „szczelności radonowej”. Utarło się, że dany materiał może zostać określony jako szczelny na przenikanie radonu jeśli jego grubość przynajmniej trzykrotnie przekracza wyliczoną długość drogi dyfuzji.

W poniżej opisanym przypadku określono możliwości przenikania radonu dla samoprzylepnej membrany bitumicznej KÖSTER KSK SY 15. Grubość próbki wynosiła 1,6 mm, z tego należy odliczyć grubość folii HDPE będącej nośnikiem. Wyrób jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13969 i posiada stosowną deklarację właściwości użytkowych.

PRZEWIDYWANY EFEKT USZCZELNIENIA

Wartość współczynnika dyfuzji radonu określona w relatywnych warunkach temperaturowych dla samoprzylepnej membrany KÖSTER KSK SY 15 leży poniżej 10–14 m2/s. Wynika z tego, że w czasie połowicznego rozpadu wynoszącego 3,8 doby cząstka radonu jest w stanie pokonać drogę nie większą niż jedyne 0,08 mm. Przy grubości membrany 1,6 mm można zatem ją uznać za szczelną na przenikanie radonu. Podobnie pozytywny efekt uzyskuje się w hydroizolacjach wykonywanych dwuskładnikową masą bitumiczno-polimerową typu PMBC KÖSTER Deuxan 2K przy grubościach warstwy związanej wynoszącej min. 3 mm.

Stosowne badania szczelności na przenikanie radonu powłok z obydwu ww. wyrobów zostały wykonane w niezależnych laboratoriach badawczych. W przypadku membrany KÖSTER KSK SY 15 przedmiotem badań była zarówno sama powłoka, jak i miejsce sklejenia kolejnych pasm membrany.

PRAKTYKA W WYKONYWANIU HYDROIZOLACJI POWIERZCHNIOWYCH

W świetle aktualnie obowiązującym norm dotyczących materiałów do hydroizolacji podziemnych części budowli, zarówno bitumiczno-polimerowe masy hydroizolacyjne typu PMBC, jak i samoprzylepne membrany bitumiczne znalazły swoje należne miejsce oraz potwierdziły swoją praktyczną przydatność w tym zakresie. Są stosowane do izolacji elementów poziomych, takich jak płyty fundamentowe, a także do pionowych powierzchni ścian kondygnacji podziemnych. Podłoża pod hydroizolacje winny być równe i wolne od wszelkich substancji mogących działać rozdzielająco i utrudniać osiągnięcie właściwej przyczepności, np. pyłu, oleju itp. Podłoża wymagają odpowiedniego zagruntowania – najczęściej wodnymi, w krytycznych przypadkach rozpuszczalnikowymi roztworami emulsji bitumicznych. Gruntowanie ma za zadanie ułatwić i zapewnić odpowiednią przyczepność, związać pozostałości zanieczyszczeń, skonsolidować podłoże i wyrównać jego chłonność. W każdej sytuacji należy sfazować ostre zewnętrzne krawędzie, a narożniki wewnętrzne wyoblić, zaopatrując je w odpowiednie fasety.

Następnie trzeba przykleić samoprzylepną membranę KÖSTER KSK SY 15 albo nałożyć masę hydroizolacyjną KÖSTER Deuxan 2K w dwóch warstwach zgodnie z instrukcją zawartą w kartach technicznych tych wyrobów.

DETALE SPECJALNE PRZY IZOLACJI PRZECIWRADONOWEJ

Praktyka wykonawcza pokazuje, że prawdziwym wyzwaniem nie jest izolacja płaskich powierzchni, lecz odpowiednie i staranne wykonanie detali, takich jak przejścia rurociągów, obróbka naświetli itp. Szczególnie przydatne, bezpieczne i wygodne w tych zastosowaniach są bitumiczne masy uszczelniające. Masy te, przy współczynnikach dyfuzji dla radonu mniejszych niż 10–14 m2/s, nakładane w standardowo wymaganych i stosowanych grubościach 4–5 mm, dzięki czemu automatycznie spełniają warunki szczelności na przenikanie radioaktywnego radonu. Stosowanie uszczelnień kołnierzowych przejść nie jest ani wymagane, ani konieczne.

PODSUMOWANIE

Uszczelnianie powierzchniowe przeciw przenikaniu szkodliwych gazów, w tym przypadku radonu, na pewno jest przypadkiem specjalnym. Pokazano tutaj, że jest to wykonalne i możliwe relatywnie łatwymi sposobami, kiedy to uzyskuje się jednocześnie szczelność na penetrację wilgoci czy wody oraz na przenikanie szkodliwego, promieniotwórczego radonu.

KOESTER Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 127 lok. 14
31-670 Kraków

tel. 12 411 49 94
fax 12 413 09 63

info@koester.pl

www.koester.pl

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

KOESTER Polska Uszczelnienie konstrukcji tunelu drogowego żywicami iniekcyjnymi KÖSTER IN i żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel

Uszczelnienie konstrukcji tunelu drogowego żywicami iniekcyjnymi KÖSTER IN i żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel Uszczelnienie konstrukcji tunelu drogowego żywicami iniekcyjnymi KÖSTER IN i żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel

Uszczelnianym obiektem jest tunel drogowy przebiegający pod linią kolejową, który zaprojektowano i wykonano w technologii żelbetowej.

Uszczelnianym obiektem jest tunel drogowy przebiegający pod linią kolejową, który zaprojektowano i wykonano w technologii żelbetowej.

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

KOESTER Polska Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.