Izolacje.com.pl

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

KOESTER Polska | 2021-01-14
FOT. 1. Samoprzylepna membrana bitumiczna KÖSTER KSK SY 15

FOT. 1. Samoprzylepna membrana bitumiczna KÖSTER KSK SY 15

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do nich emisja radonu – radioaktywnego gazu szlachetnego pochodzącego z gruntu. Do uszczelnienia budowli przeciwko wnikaniu tego szkodliwego dla zdrowia gazu przeznaczone są zarówno samoprzylepne membrany bitumiczno‑polimerowe KÖSTER KSK SY 15, jak i dwuskładnikowe, bitumiczno‑polimerowe masy uszczelniające typu PMBC KÖSTER Deuxan 2K.

treść sponsorowana

Jako pierwiastek w gazowym stanie skupienia radon charakteryzuje się znakomitą ruchliwością i zdolnością przenikania. Naturalne źródła radonu są związane ze złożami uranu zalegającymi w głębokich, najczęściej granitowych, warstwach skalnych, ale znakomicie dyfundujący gaz swobodnie przemieszcza się w powierzchniowe warstwy gruntu. Stamtąd z kolei przenika przez mające bezpośredni kontakt z gruntem przegrody podziemnych elementów budowli, szczególnie zaś przez rysy, wszelkie szczeliny, przejścia rurowe lub porowate materiały budujące przegrody, do wnętrza budowli i budynków.

Średnie wartości obciążenia radonem w powietrzu wewnątrz pomieszczeń leżą w przedziale od kilku bekereli na 1 m3 nawet do 1000 Bq/m3, w pojedynczych przypadkach stwierdzano nawet wartości dochodzące do 50 000 Bq/m3. Tak więc rzeczywiste wartości obciążenia radonem są bardzo uzależnione od warunków geologicznych i w konkretnych przypadkach powinny zostać ocenione przez rzeczoznawcę. Dowiedz się więcej >>

Koester

FOT. 2. Dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa hydroizolacyjna KÖSTER Deuxan 2K, tutaj dodatkowo z zatopioną siatka zbrojącą.

CZYM JEST RADON?

Radon jest szlachetnym gazem bez smaku, bezbarwnym i bezwonnym. Powstaje podczas naturalnych procesów rozpadu promieniotwórczego radu, który jest z kolei produktem promieniotwórczego rozpadu uranu.

Czas połowicznego rozpadu radonu to około 3,8 doby kiedy powstają izotopy ołowiu, bizmutu i polonu wiążące się w powietrzu z cząstkami pyłów kurzu i aerozolami. Cząstki te unosząc się w powietrzu wnikają z wdychanym powietrzem w nasze drogi oddechowe. Te radioaktywne elementy o średnicach rzędu dziesiątych części mikrometrów odkładają się w tkankach płucnych, mogą powodować ich kancerogenne uszkodzenia i powstawanie komórek rakowych. Możliwe jest także przenikanie tych cząstek do krwioobiegu.

Koester

RYS. 1. Radon swobodnie dyfunduje przez pustki, szczeliny i pory do wnętrza kondygnacji podziemnych. Radioaktywne cząstki wiążą się z cząstkami kurzu i mogą być wdychane do płuc.

Pomimo iż temat potencjalnych związków pomiędzy wpływem radonu a powstawaniem zmian typu nowotworowego, wcześniej wywoływał kontrowersje, obecnie nie ma już żadnych wątpliwości – wnikanie radioaktywnych produktów rozpadu radonu jest bezdyskusyjnie istotnym czynnikiem ryzyka i według WHO drugą po paleniu tytoniu przyczyną raka płuc, a pierwszą wśród osób niepalących.

KIEDY IZOLOWAĆ OD PRZENIKANIA RADONU?

W przypadkach długotrwałego obciążenia wewnątrz pomieszczeń od 150–200 Bq/m3 zaleca się stosowanie środków ochrony. Szacuje się, że może to dotyczyć co najmniej 1–2% użytkowanych zasobów.

W budynkach istniejących wiąże się to z koniecznością wykonania pewnego zakresu robót budowlanych, np. wykonania iniekcji rys i pęknięć w murach ceglanych czy w betonie. Także nieuszczelnione przejścia rurowe czy dylatacje, mogą być przyczyną podwyższonej zawartości radonu wewnątrz pomieszczeń. Zazwyczaj skuteczne są wtedy naprawy wykonywane z wykorzystaniem dylatacyjnych mas uszczelniających. W budynkach nowo wznoszonych wykonanie odpowiednich zabezpieczeń praktycznie nie wymaga dodatkowych nakładów, wystarczy je uwzględnić w standardowo wykonywanych hydroizolacjach części podziemnych. Skonsultuj się z naszymi ekspertami >>

STARANNE WYKONANIE I ODPOWIEDNIA GRUBOŚĆ

Uszczelnienie przeciw wnikaniu radonu wymaga szczególnej staranności przy wykonywaniu izolacji, oraz zastosowania odpowiedniego materiału szczelnego dla przenikania radonu. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że w poniżej opisywanych rozwiązaniach i materiałach nie chodzi o wykonanie ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym, lecz o uszczelnienie przeciwko wnikaniu radioaktywnego gazu. Przedmiotowych norm w tym zakresie dotąd nie wydano. W praktyce wychodzi się z założenia, że stosując materiały o odpowiednio wysokim współczynniku dyfuzji i dobierając stosowną dla nich grubość można osiągnąć oczekiwany efekt „szczelności radonowej”. Utarło się, że dany materiał może zostać określony jako szczelny na przenikanie radonu jeśli jego grubość przynajmniej trzykrotnie przekracza wyliczoną długość drogi dyfuzji.

W poniżej opisanym przypadku określono możliwości przenikania radonu dla samoprzylepnej membrany bitumicznej KÖSTER KSK SY 15. Grubość próbki wynosiła 1,6 mm, z tego należy odliczyć grubość folii HDPE będącej nośnikiem. Wyrób jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13969 i posiada stosowną deklarację właściwości użytkowych.

PRZEWIDYWANY EFEKT USZCZELNIENIA

Wartość współczynnika dyfuzji radonu określona w relatywnych warunkach temperaturowych dla samoprzylepnej membrany KÖSTER KSK SY 15 leży poniżej 10–14 m2/s. Wynika z tego, że w czasie połowicznego rozpadu wynoszącego 3,8 doby cząstka radonu jest w stanie pokonać drogę nie większą niż jedyne 0,08 mm. Przy grubości membrany 1,6 mm można zatem ją uznać za szczelną na przenikanie radonu. Podobnie pozytywny efekt uzyskuje się w hydroizolacjach wykonywanych dwuskładnikową masą bitumiczno-polimerową typu PMBC KÖSTER Deuxan 2K przy grubościach warstwy związanej wynoszącej min. 3 mm.

Stosowne badania szczelności na przenikanie radonu powłok z obydwu ww. wyrobów zostały wykonane w niezależnych laboratoriach badawczych. W przypadku membrany KÖSTER KSK SY 15 przedmiotem badań była zarówno sama powłoka, jak i miejsce sklejenia kolejnych pasm membrany.

PRAKTYKA W WYKONYWANIU HYDROIZOLACJI POWIERZCHNIOWYCH

W świetle aktualnie obowiązującym norm dotyczących materiałów do hydroizolacji podziemnych części budowli, zarówno bitumiczno-polimerowe masy hydroizolacyjne typu PMBC, jak i samoprzylepne membrany bitumiczne znalazły swoje należne miejsce oraz potwierdziły swoją praktyczną przydatność w tym zakresie. Są stosowane do izolacji elementów poziomych, takich jak płyty fundamentowe, a także do pionowych powierzchni ścian kondygnacji podziemnych. Podłoża pod hydroizolacje winny być równe i wolne od wszelkich substancji mogących działać rozdzielająco i utrudniać osiągnięcie właściwej przyczepności, np. pyłu, oleju itp. Podłoża wymagają odpowiedniego zagruntowania – najczęściej wodnymi, w krytycznych przypadkach rozpuszczalnikowymi roztworami emulsji bitumicznych. Gruntowanie ma za zadanie ułatwić i zapewnić odpowiednią przyczepność, związać pozostałości zanieczyszczeń, skonsolidować podłoże i wyrównać jego chłonność. W każdej sytuacji należy sfazować ostre zewnętrzne krawędzie, a narożniki wewnętrzne wyoblić, zaopatrując je w odpowiednie fasety.

Następnie trzeba przykleić samoprzylepną membranę KÖSTER KSK SY 15 albo nałożyć masę hydroizolacyjną KÖSTER Deuxan 2K w dwóch warstwach zgodnie z instrukcją zawartą w kartach technicznych tych wyrobów.

DETALE SPECJALNE PRZY IZOLACJI PRZECIWRADONOWEJ

Praktyka wykonawcza pokazuje, że prawdziwym wyzwaniem nie jest izolacja płaskich powierzchni, lecz odpowiednie i staranne wykonanie detali, takich jak przejścia rurociągów, obróbka naświetli itp. Szczególnie przydatne, bezpieczne i wygodne w tych zastosowaniach są bitumiczne masy uszczelniające. Masy te, przy współczynnikach dyfuzji dla radonu mniejszych niż 10–14 m2/s, nakładane w standardowo wymaganych i stosowanych grubościach 4–5 mm, dzięki czemu automatycznie spełniają warunki szczelności na przenikanie radioaktywnego radonu. Stosowanie uszczelnień kołnierzowych przejść nie jest ani wymagane, ani konieczne.

PODSUMOWANIE

Uszczelnianie powierzchniowe przeciw przenikaniu szkodliwych gazów, w tym przypadku radonu, na pewno jest przypadkiem specjalnym. Pokazano tutaj, że jest to wykonalne i możliwe relatywnie łatwymi sposobami, kiedy to uzyskuje się jednocześnie szczelność na penetrację wilgoci czy wody oraz na przenikanie szkodliwego, promieniotwórczego radonu.

KOESTER Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 127 lok. 14
31-670 Kraków

tel. 12 411 49 94
fax 12 413 09 63

info@koester.pl

www.koester.pl

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

KOESTER Polska Sp. z o.o. Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują...

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują dotychczas stosowane modyfikowane polimerami masy bitumiczne oraz tzw. elastyczne szlamy uszczelniające. KÖSTER Bauchemie AG od kilku lat oferuje taką hybrydową hydroizolację – KÖSTER NB 4000. Jakie zalety ma taka hybrydowa izolacja w odniesieniu do dobrze znanych materiałów?

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

KOESTER Polska Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Termoizolacyjność dachu — jak uzyskać wysoką odporność korozyjną »

Termoizolacyjność dachu — jak uzyskać wysoką odporność korozyjną » Termoizolacyjność dachu — jak uzyskać wysoką odporność korozyjną »

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Jaki system szalunków wybrać do stropu? Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie? Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt  AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas...

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas stania w bardzo długich kolejkach. Teraz bez większego problemu kupisz tak naprawdę wszystko do domu. To też sprawia, że masz naprawdę ogromny wybór. Na tyle duży, że potrafi on nieźle zakręcić w głowie. Dlatego sztuka aranżacji wnętrz jest tak trudna. Trzeba pamiętać o naprawdę wielu kwestiach, a...

KOESTER Polska Sp. z o.o. Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują...

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują dotychczas stosowane modyfikowane polimerami masy bitumiczne oraz tzw. elastyczne szlamy uszczelniające. KÖSTER Bauchemie AG od kilku lat oferuje taką hybrydową hydroizolację – KÖSTER NB 4000. Jakie zalety ma taka hybrydowa izolacja w odniesieniu do dobrze znanych materiałów?

Canada Rubber Polska Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie...

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie dachu degraduje jego warstwę ochronną, a wysoka temperatura może prowadzić do gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także zwiększać koszty związane z chłodzeniem pomieszczeń.

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Partner Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Do czego wykorzystuje się płytę OSB? Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB,...

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB, zapraszamy do lektury!

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max) Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania...

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania wymagań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SUEZ Izolacje Budowlane Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak...

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak wiele nieskutecznych i wadliwych rozwiązań było i czasem nadal jest stosowanych. Dzisiaj te dachy wymagają modernizacji, gdyż nie przetrwały próby czasu. W niniejszym tekście dzielimy się wiedzą z zakresu renowacji dachów płaskich, która pozwoli ci efektywnie i trwale wykonać prace modernizacyjne.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.