Izolacje.com.pl

Uszczelnienie konstrukcji tunelu drogowego żywicami iniekcyjnymi KÖSTER IN i żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel

KOESTER Polska | 2020-09-14
Fot. 1. Przygotowania do rozpoczęcia robót, widok fragmentu obiektu.

Fot. 1. Przygotowania do rozpoczęcia robót, widok fragmentu obiektu.

Uszczelnianym obiektem jest tunel drogowy przebiegający pod linią kolejową, który zaprojektowano i wykonano w technologii żelbetowej.

treść sponsorowana

Opis konstrukcji

W przeważającej części tunel zaprojektowano jako ramę żelbetową otwartą, gdzie ściany żelbetowe zostały utwierdzone w masywnej fundamentowej płycie żelbetowej. W rejonie kolizji z przeszkodami komunikacyjnymi tunel wykonano jako konstrukcję zamkniętą przykrytą płytą stropową.

Elementy konstrukcyjne tunelu:

 • płyta denna żelbetowa o stałej grubości 80 cm scalona ze stalową obudową wykopu – ścianką szczelną,
 • ściany żelbetowe pracujące wspornikowo, zamocowane w płycie dennej, także zespolone ze stalową obudową wykopu, grubość konstrukcyjna ścian jest zmienna. Ściany tunelu były wykonywane w dwóch etapach: do poziomu rozpór i oczepu stalowego stabilizujących obudowę wykopu, oraz na pełną wysokość projektowaną po demontażu rozpór.

W rejonie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą kolejową i drogową zaprojektowano segmenty przekryte stropem żelbetowym. Płyta stropowa została połączona ze ścianami w sposób sztywny. Projektant zdecydował o wyborze systemów izolacji powłokowej trwale łączącej się z betonem.

Obiekt zaizolowano uwzględniając trzy różne grupy czynników:

 • zabezpieczenie przed wodą gruntową naporową – hydroizolacja płyty dennej,
 • zabezpieczenie przed wodami opadowymi oddziałującymi bezpośrednio na jezdnię i chodnik,
 • zabezpieczenie przed wodami opadowymi migrującymi w grunt i oddziałującymi na płyty stropowe i płyty przejściowe tunelu.

Hydroizolacja zapewniająca szczelność konstrukcji przed naporem wód gruntowych

Zastosowano arkusze kompozytowe składające się z podłoża z folii HDPE,  warstwy łączącej  z  mieszanką  betonową  i  folii  ochronnej jako  zabezpieczenia  przed  warunkami atmosferycznymi. Membrany te powinny utworzyć ciągłe wiązanie z wykonanym betonem, co zapobiega migracji wody pomiędzy konstrukcją a membraną. Dowiedz się więcej >>

Hydroizolacja zabezpieczająca konstrukcję przed wodą z jezdni oraz chodnika tunelu

Zastosowano asfaltowo-polimerową, płynną izolację przeciwwodną z płytą zabezpieczającą, oraz taśmą zabezpieczającą złącza, tworzącą bezszwowy system izolacyjny stosowany jako izolacja pozioma pomostów betonowych i stalowych.

Hydroizolacja stropów i płyt przejściowych

Jako izolację płyt stropowych przyjęto to samo rozwiązanie co dla hydroizolacji pod nawierzchnią tunelu.

W celu zapewnienia szczelności konstrukcji tunelu zaprojektowano szereg zabiegów zabezpieczających:

 • spawanie zamków ścianki szczelnej obudowy wykopu na odsłoniętej części,
 • dospawanie blachy w poziomie hydroizolacji pod płytą denną,
 • zastosowanie hydroizolacji powłokowej,
 • zastosowanie dodatkowych, systemowych elementów uszczelniających,
 • zastosowanie specjalnych taśm uszczelniających w przerwach dylatacyjnych, oraz w przerwach roboczych.

Opis występujących usterek

Zlokalizowano nieszczelności i wydzielono 3 główne rodzaje nieszczelności:

 • nieszczelność w dylatacji płyty dennej, co skutkowało także odkształceniem nawierzchni asfaltowej,
 • nieszczelności w przerwach dylatacyjnych ścian tunelu widoczne na ścianach – wskazują również na potencjalne nieszczelności w dylatacji płyty dennej,
 • nieszczelności w przerwie roboczej poziomej ścian tunelu.

Nieszczelności w dylatacjach płyty dennej

Nawierzchnia była odkształcona w formie lokalnego wybrzuszenia o powierzchni około 2 m2 i strzałce wyniesienia około 100 mm. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z innych źródeł, pierwotnie odkształcenie było wyższe, a powierzchnia wybrzuszenia była mniejsza.

W rejonie najniższej niwelety jezdni - tym samym najmniejszego spadku podłużnego na obiekcie - w trudnych warunkach atmosferycznych, to jest po opadach śniegu i gromadzeniu się błota pośniegowego na bokach pasów jezdni występowało zjawisko piętrzenia się wody opadowej przy niedrożnych studzienkach odwodnienia obiektu. Zjawisko to jednak nie miało wpływu na występowanie przecieków wody na obiekcie. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów >>

Fot. 2. Nieszczelność dylatacji płyty dennej

Fot. 2. Nieszczelność dylatacji płyty dennej

Nieszczelności w dylatacjach ścian

Stwierdzono liczne nieszczelności dylatacji ścian, głównie w części centralnej tunelu. W rejonie nieszczelnych dylatacji zaobserwowano uszkodzenia wierzchniego uszczelnienia stanowiącego zabezpieczenie szczeliny przed zabrudzeniem (nie pełni ono roli hydroizolacji). Widoczne było znaczne zawilgocenie ścian, ślady sączeń bezpośrednio na ścianie, oraz na posadzce w rejonie dylatacji.

Fot. 3. Przecieki przez dylatacje w ścianach

Fot. 3. Przecieki przez dylatacje w ścianach

Nieszczelności w przerwie roboczej ścian

Stwierdzono nieszczelności w przerwie roboczej ściany lewej tunelu w pojedynczych segmentach konstrukcji. W tych segmentach zaobserwowano sączenia z przerwy roboczej. W pozostałych segmentach widoczne były ślady przecieków z przerw roboczych, jednak nie zaobserwowano aktywnych sączeń w tych obszarach. Prawdopodobnie miejsca te zostały wcześniej naprawione lub przecieki mogą występować tylko okresowo przy wyższym stanie wód gruntowych. Mogło też wystąpić zjawisko samozasklepiania rys w konstrukcji żelbetowej.

Inne stwierdzone usterki

W trakcie wizytacji obiektu i inwentaryzacji usterek związanych z nieszczelnością obiektu zlokalizowano również inne lokalne uszkodzenia konstrukcji tunelu. Zlokalizowano kilka uszkodzeń nawierzchni asfaltowej. Stwierdzono również lokalne pojedyncze przypadki przecieków punktowych poza rejonem dylatacji czy przerw roboczych, oraz uszkodzenia nawierzchni ścian w rejonie przecieków. Stwierdzono również sporadyczne miejsca odspojenia powłoki na powierzchni ścian powstałe najprawdopodobniej w skutek zawilgocenia powierzchni ściany żelbetowej pod odspojoną powłoką wykończeniową.

Określenie najbardziej prawdopodobnych przyczyn powstania nieszczelności i odkształcenia nawierzchni

Po zapoznaniu się ze stanem obiektu, oraz historią jego budowy i eksploatacji, niemożliwe było określenie jednoznacznych przyczyn powstania przecieków, oraz dokładnej ich lokalizacji. Określono zatem najbardziej prawdopodobne przyczyny powstania nieszczelności i prawdopodobne miejsca przecieków pierwotnych, oraz potencjalny mechanizm powstawania tych uszkodzeń. Potwierdzeniem postawionych tez mogła być zachowana dokumentacja fotograficzna, lub odkrywki polegające na rozkuciu dylatacji w miejscach wskazanych jako potencjalne miejsca przecieków.
Skupiono się zatem na doborze systemów hydroizolacji, oraz na detalach uszczelnień i zachowaniu ciągłości całego uszczelnienia.

Najbardziej prawdopodobnymi miejscami nieszczelności są miejsca połączeń różnego rodzaju izolacji, lub miejsca połączeń elementów izolacji wykonywane na budowie. Podstawowym problemem jest podejście do kwestii dylatowania kolejnych segmentów obiektu. Projektant przewidział oddylatowanie poszczególnych segmentów obiektu na całej długości przylegania elementów segmentu: dylatacja przebiega przez płytę denną, ściany tunelu, a w przypadku występowania płyty przekrywającej – również przez tę płytę. Ustrój został podzielony na 46 sekcji. Należy zwrócić uwagę, że pozostawiona obudowa wykopu stanowi dla ścian tunelu podporę, która krępuje możliwość swobodnego przemieszczenia się ścian segmentów.

Zgodnie z zachowaną dokumentacją nie przewidziano uszczelnienia przerwy roboczej między płytą denną, a ścianą tunelu.

Rozwiązanie w zakresie przerwy roboczej na wysokości ściany tunelu wskazuje na powstanie nieciągłości elementów uszczelnienia. Lokalizacja taśmy pęczniejącej nie pokrywała się z lokalizacją taśmy. Poprawnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie taśm zarówno w dylatacjach, oraz w przerwach roboczych ściany. Brakowało informacji o sposobie zakończenia izolacji w górnej części ścian obiektu. Nie było również informacji o sposobie doszczelnienia styku ściany żelbetowej ze stalową obudową wykopu w poziomie zakończenia obudowy.

Sposób poprowadzenia kanalizacji deszczowej obiektu również generuje dużo miejsc potencjalnych przecieków. Zaprojektowano kolektor pod płytą fundamentową. Pojawiło się kilkanaście miejsc potencjalnych nieciągłości hydroizolacji w miejscach podłączenia studzienek do kolektora.

W projekcie pominięto kwestię uszczelnienia przerwy roboczej między płytą denną i ścianą tunelu.
Wewnętrzna taśma uszczelniająca również powinna mieć zapewnioną ciągłość od płyty aż do samej góry ścian tunelu. W tym obszarze mogą występować nieszczelności w miejscu zgrzewania taśm, ewentualnie przerwanie taśm poniżej zwierciadła wody.

Dylatacja ścian, przerwy robocze ścian

Zastosowanie w przerwach roboczych elementów pęczniejących i w dylatacjach taśm PCV generuje duże ryzyko wystąpienia nieszczelności w styku przerwy roboczej z dylatacją. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy było występowanie sączeń z przerwy roboczej właśnie w rejonie dylatacji międzysegmentowej.

Istniało także ryzyko, że taśmy PCV nie zostały wyprowadzone na ściany, lub zostały one przerwane zbyt nisko. W przypadku odbudowania się ciśnienia hydrostatycznego i migrowaniu wody po ścianie z grodzic stalowych od strony ściany lub wewnątrz szczeliny dylatacyjnej woda mogła się przelać nad przerwaną taśmą PCV.
W dokumentacji nie odnaleziono detalu uszczelnienia przerwy roboczej płyta denna – ściana.

Prawdopodobny mechanizm powstania odkształcenia w rejonie nawierzchni

Na nawierzchni stwierdzono odkształcenie w formie wybrzuszenia. Prawdopodobnie zjawisko wystąpiło w skutek oddziaływania kilku czynników: nieszczelności, oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego na izolację nawierzchni, oraz zmian temperatury powodujących cyklicznie zamarzanie i rozmarzanie wody. Prawdopodobnie na nawierzchnię tunelu od spodu oddziaływało parcie hydrostatyczne oddziaływujące bezpośrednio na nawierzchnię w wyniku nieszczelności dylatacji płyty dennej lub ścian.

W okresie zimowym, gdzie cyklicznie mogą występować zmiany temperatury poniżej i powyżej zera w cyklu dniowym woda zbierająca się w szczelinie dylatacyjnej i pod izolacją zamarzając odrywała izolację powodując powiększenie mikroszczelin.

Cykliczny charakter zjawiska mógł wyrządzić znaczne lokalne szkody w okresie nawet jednego sezonu zimowego i umożliwić oddziaływanie ciśnienia hydrostatycznego na większą powierzchnię.
Proponowany projekt naprawy w zakresie likwidacji nieszczelności i odkształcenia nawierzchni obiektu

Proponowany zakres prac naprawczych dostosowano do stwierdzonego zjawiska i obszaru występowania.

Rozróżniono następujące obszary nieszczelności ze względu na dobór technologii naprawy:

 • występowanie odspojenia i odkształcenia nawierzchni asfaltowej,
 • nieszczelność przerwy roboczej na ścianie tunelu, oraz lokalne nieszczelności na powierzchni ściany,
 • nieszczelność w rejonie dylatacji.

Nieszczelność przerwy roboczej na ścianie tunelu, oraz lokalne nieszczelności na powierzchni ściany

W obszarze występowania nieszczelności przerw roboczych zastosowano iniekcję ciśnieniową z użyciem iniekcyjnych, dwuskładnikowych, masywnych, elastycznych żywic poliuretanowych KÖSTER IN. Zlokalizowano miejsca występowania tego rodzaju nieszczelności w rejonie dylatacji. Dodatkowo tą metodą zabezpieczono liczne nieszczelności punktowe.

W rejonie nieszczelnej przerwy roboczej wykonano obustronnie odwierty naprzemiennie (raz z jednej, raz z drugiej strony rysy) pod kątem 45° w ten sposób, aby rysa została przecięta mniej więcej w połowie grubości elementu budowlanego i aby otwory dosięgały rysy mającej najczęściej nieregularny przebieg. Przyjęto odległość między otworami około 40 cm. Ścianki odwiertów oczyszczono za pomocą okrągłej szczotki drucianej. Następnie odwierty przedmuchano sprężonym powietrzem i odessano odkurzaczem. Po oczyszczeniu odwiertów osadzono iniektory. Zastosowano iniekcyjne, dwuskładnikowe, elastyczne, masywne, uszczelniające żywice poliuretanowe KÖSTER IN. Po wykonaniu iniekcji pakery usunięto i odtworzono warstwy wykończeniowe ściany.

Nieszczelności w rejonie dylatacji

Z uwagi na brak możliwości określenia dokładnego miejsca nieszczelności dylatacji całe dylatacje uszczelniano obwodowo w zakresie płyty dennej i ścian niezależnie od lokalizacji przecieku. Przecieki uwidaczniały się w miejscu nieszczelności warstwy uszczelniająco-ochronnej wykonanej z taśmy PCV, lub z kitu trwale plastycznego.

Woda wypełniająca nieszczelną dylatację oddziałuje na zabezpieczenie szczeliny i przeciek pojawia się w najsłabszym miejscu - co jednak nie wskazuje na miejsce nieszczelności konstrukcji. Dlatego wykonano iniekcję szczelin dylatacyjnych na całej długości - zarówno w części płytowej jak i w części ściennej. Zastosowano iniekty wysokoelastyczne z żelu akrylowego KÖSTER Injektion Gel. Iniekcję wykonywano podobnie jak w przypadku nieszczelności przerw roboczych poprzez wiercone otwory pod kątem rozmieszczone i poprowadzone w taki sposób, by otwór iniekcyjny zakończyć w przestrzeni szczeliny dylatacyjnej pomiędzy zewnętrzną powierzchnią płyty/ściany od strony gruntu a taśmą wewnętrzną w połowie grubości elementu bez uszkodzenia wewnętrznej taśmy uszczelniającej w środku przekroju.

Po wypełnieniu części szczeliny dylatacyjnej zlokalizowanej od strony gruntu usunięto warstwy ochronne na wewnętrznych powierzchniach elementów, szczeliny dylatacyjne dokładnie oczyszczono. Od strony wewnętrznej tunelu zamontowano specjalny korek uszczelniający szczelinę dylatacyjną, a następnie oczyszczone szczeliny w przestrzeni pomiędzy korkiem uszczelniającym a taśmą wewnętrzną wypełniono iniektem z żelu akrylowego KÖSTER Injektion Gel przez otwory wywiercone w korku. Iniekcję prowadzono od dołu do góry. Po wykonaniu tego wypełnienia przystąpiono do odtworzenia warstw wykończeniowych.

W obrębie płyty dennej odtworzono hydroizolację płyty pomostu zabezpieczając przed oddziaływaniem soli odladzających.

Fot. 4. Iniekcja uszczelniająca przerw dylatacyjnych w ścianach

Fot. 4. Iniekcja uszczelniająca przerw dylatacyjnych w ścianach

Fot. 5. Odtworzenie izolacji powłokowych po zakończonej iniekcji dylatacji ścian i płyty tunelu

Fot. 5. Odtworzenie izolacji powłokowych po zakończonej iniekcji dylatacji ścian i płyty tunelu

Odspojenie i odkształcenie nawierzchni asfaltowej

Naprawa tego uszkodzenia mogła nastąpić dopiero po usunięciu nieszczelności dylatacji. Z obszaru odspojenia usunięto wszystkie warstwy wykończeniowe, łącznie z hydroizolacją, beton oczyszczono i uszorstniono, następnie zagruntowano. Odtworzono hydroizolację i połączono ją z pozostawionymi fragmentami. Następnie odtworzono warstwy nawierzchni asfaltowej.

KOESTER Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 127 lok. 14
31-670 Kraków

tel. 12 411 49 94
fax 12 413 09 63

info@koester.pl

www.koester.pl

 

Komentarze

Powiązane

KOESTER Polska Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu Materiały do hydroizolacji fundamentów z ochroną przeciwko przenikaniu radioaktywnego radonu

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do...

Poza technicznymi i sztucznymi źródłami promieniowania, będącymi najczęściej przedmiotem rozmaitych dyskusji, często mamy także do czynienia ze źródłami promieniowania pochodzenia naturalnego. Należy do nich emisja radonu – radioaktywnego gazu szlachetnego pochodzącego z gruntu. Do uszczelnienia budowli przeciwko wnikaniu tego szkodliwego dla zdrowia gazu przeznaczone są zarówno samoprzylepne membrany bitumiczno‑polimerowe KÖSTER KSK SY 15, jak i dwuskładnikowe, bitumiczno‑polimerowe masy uszczelniające...

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

KOESTER Polska Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.