Izolacje.com.pl

Materiały prasowe news Saint-Gobain Glass oferuje szkło o najniższym na rynku śladzie węglowym

Saint-Gobain Glass oferuje szkło o najniższym na rynku śladzie węglowym Saint-Gobain Glass oferuje szkło o najniższym na rynku śladzie węglowym

Po przeprowadzonej w maju br. pilotażowej, zeroemisyjnej produkcji szkła płaskiego, Saint-Gobain Glass nie zwalnia tempa. Rozwinięcie nowatorskiej technologii pozwoliło stworzyć pierwsze na świecie szkło...

Po przeprowadzonej w maju br. pilotażowej, zeroemisyjnej produkcji szkła płaskiego, Saint-Gobain Glass nie zwalnia tempa. Rozwinięcie nowatorskiej technologii pozwoliło stworzyć pierwsze na świecie szkło fasadowe o bardzo niskim śladzie węglowym.

Materiały prasowe news Czyste Powietrze+ – pozorne zmiany?

Czyste Powietrze+ – pozorne zmiany? Czyste Powietrze+ – pozorne zmiany?

Od 15 lipca weszły w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze”, dotującym wymianę kotłów i ocieplenia domów. Przy poziomie inflacji najwyższym od 25 lat koszty ocieplenia domu wzrosły ponad dwukrotnie...

Od 15 lipca weszły w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze”, dotującym wymianę kotłów i ocieplenia domów. Przy poziomie inflacji najwyższym od 25 lat koszty ocieplenia domu wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2018, kiedy program uruchomiono. Mimo to Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza pozorne zmiany, które nie rozwiązują problemów większości beneficjentów programu, również tych najuboższych.

Materiały prasowe news Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie

Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie

Popularny program „Czyste Powietrze” wciąż się rozwija. MKiŚ wprowadza nowe rozwiązanie finansowe, korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę...

Popularny program „Czyste Powietrze” wciąż się rozwija. MKiŚ wprowadza nowe rozwiązanie finansowe, korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. „Z wyprzedzeniem” można będzie dostać do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

Nowe cele i zasady modernizacji budynków

fot. www.pixabay.com

fot. www.pixabay.com

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

Już teraz podejmując termomodernizację lub ogólną modernizację budynków, trzeba mieć na uwadze wymagania i zasady wyznaczone w dokumentach programowych UE i krajowych, których przestrzeganie wkrótce stanie się obowiązujące.

Unia Europejska wyznacza nowe cele

Unia Europejska przyjęła w 2019 r. tzw. Europejski Zielony Ład [1], czyli strategię, której jednym z głównych celów jest tworzenie gospodarki, w której w 2050 r. nie będzie emisji netto gazów cieplarnianych. Dokument ten wyznaczył ogólny kierunek działania UE na 30 lat.

W celu spełnienia założeń Europejskiego Zielonego Ładu wydane zostało Europejskie Prawo o Klimacie, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej [2]. Nie jest to już deklaracja polityczna, ale bezpośrednio obowiązujące w całej Unii rozporządzenie, na podstawie którego państwa członkowskie zobowiązane są wprowadzać niezbędne środki zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów, czyli:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie całej Unii Europejskiej o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z 1990 r.,
 • osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 r., czyli zmniejszenia emisji netto gazów cieplarnianych do zera w 2050 r.

W związku z tym rozporządzeniem, w celu dalszych, bardziej skonkretyzowanych działań legislacyjnych mających na celu wdrożenie Zielonego Ładu, 14 lipca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii „Fit for 55” [3] („Gotowi na osiągnięcie celu 55%”), który ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r.

Pakiet „Fit for 55” zawiera 13 wniosków ustawodawczych umożliwiających osiągnięcie wyznaczonej redukcji emisji do 2030 r., dotyczących wielu zagadnień klimatu i energii, począwszy od odnawialnych źródeł energii po efektywność energetyczną, opodatkowanie energii, handel uprawnieniami do emisji, charakterystykę energetyczną budynków, graniczny podatek węglowy, użytkowanie gruntów, środki transportu itp.

Propozycje Komisji Europejskiej muszą jeszcze zostać zaakceptowane przez poszczególne państwa UE oraz Parlament Europejski.

Wyrażane są opinie, że realizacja tych planów wymagać będzie olbrzymich funduszy inwestycyjnych, a także podwyższenia stałych kosztów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, co może spowodować obniżenie konkurencyjności przedsiębiorstw i stopy życiowej obywateli UE. Będą więc trwały jeszcze negocjacje i dyskusje, które powinny wyjaśnić te wątpliwości, a przedstawione propozycje zaczną obowiązywać najwcześniej w 2024 r.

W ramach realizacji Zielonego Ładu w obszarze budownictwa Komisja Europejska opublikowała nową strategię mającą na celu przyspieszenie renowacji budynków zatytułowaną „Fala renowacji dla Europy – ekologizacja naszych budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia” [4]. Jest to dokument, który nie jest prawem, ale ustaleniem celów i kierunków działania, a także zapowiadający wydanie wkrótce nowych dyrektyw.

Warto zwrócić uwagę, że w dokumencie mówi się o renowacji budynków, a nie o termomodernizacji, gdyż przewiduje się działania znacznie szersze niż termomodernizacja. Działania te mają uwzględniać takie kierunki, jak:

 • poprawa klimatu,
 • obniżenie emisji CO2,
 • szersze wykorzystanie źródeł odnawialnych i ciepła odpadowego,
 • dążenie do maksymalnego wykorzystania materiałów z recyklingu (gospodarka w obiegu zamkniętym),
 • budownictwo zrównoważone oparte na elementach najmniej szkodliwych dla środowiska oraz oszczędnie wykorzystujące surowce,
 • zdrowe budynki,
 • usuwanie szkodliwych substancji (azbest i radon),
 • zapobieganie klęskom żywiołowym,
 • inteligentne budynki,
 • obniżenie kosztów użytkowania,
 • zwalczanie ubóstwa energetycznego.

Komisja oceniła, że dotychczasowa skala renowacji budynków jest zdecydowanie niezadowalająca i postawiła dla krajów Unii cel zmniejszenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 55% w porównaniu do 1990 r.

Biorąc pod uwagę, że budynki odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych, konieczne jest do 2030 r. ograniczenie zużycia energii na ogrzewanie budynków o 18%, a to oznacza, że obecnie prowadzone działania, których efektem jest corocznie zmniejszenie zużycia energii o około 1%, są zdecydowanie niewystarczające i powinny być podwojone.

Osiągnięcie takiego celu wymaga podjęcia wielokierunkowych działań znacznie bardziej intensywnych niż dotychczasowe. Bez przyspieszenia zmian w sektorze budynków nie będzie możliwa ani realizacja celów klimatycznych na 2030 r., ani osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

85% budynków w UE zostało wybudowanych ponad 20 lat temu, a 85–95% tych budynków będzie nadal użytkowanych w 2050 r. Aby dostosować je do nowych wymagań, potrzebna jest więc fala renowacji obejmująca niemal wszystkie budynki.

Ogłoszenie strategii na rzecz Fali Renowacji rozpoczyna cały szereg nowych działań Unii i wydanie nowych lub zmienionych dyrektyw.

Wydana jeszcze przed Falą Renowacji Dyrektywa o efektywności energetycznej EU/2018/844 [5] wskazuje, że kraje Unii Europejskiej powinny przyjąć długoterminowe strategie renowacji budynków, w których powinny ustalić plan działania zawierający działania i określone na poziomie krajowym wymierne wskaźniki postępów służące osiągnięciu długoterminowego celu.

Krajowe dokumenty programowe

W nawiązaniu do ogólnego kierunku wyznaczonego przez UE oraz do własnych potrzeb i możliwości powstały dokumenty dotyczące Polski.

W 2019 r. ogłoszono Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 (KPEiK) [6]. Dokument ten określa krajowe założenia i cele, przede wszystkim obniżenie emisyjności, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne. Przewiduje się w nim rozwijanie technologii magazynowania energii, wprowadzanie inteligentnych sieci energetycznych, rozwój elektromobilności, a także wprowadzanie energooszczędnych i wysokoefektywnych technologii.

Plan był przygotowywany na bazie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie 40% do 2030 r. Komisja Europejska w 2020 r. podniosła jednak cel redukcji emisji do 2030 r. do 55% w odniesieniu do poziomu z 1990 r., w związku z tym KPEiK będzie wymagał aktualizacji.

Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 2 marca 2021 r. ogłoszona została Polityka energetyczna państwa do 2040 r. (PEP 2040) [7]. Dokument ten dotyczy całej gospodarki i wielu jej aspektów.

W odniesieniu do budynków stwierdza się, że kluczowym zadaniem jest zwiększenie efektywności wytwarzania i zużywania ciepła.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami nowe budynki będą spełniać wymogi o niskim zużyciu energii, ale trudnym zadaniem jest ograniczenie potrzeb energetycznych w budynkach już istniejących. W tym celu kontynuowana będzie powszechna termomodernizacja budynków (ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana, modernizacja systemów c.o./c.w.u.), a także wprowadzanie efektywnego i ekologicznego źródła ciepła (systemowego lub indywidualnego), zastosowanie energooszczędnego oświetlenia i sprzętu RTV/AGD i inteligentnych systemów zarządzania energią.

Tym działaniom musi towarzyszyć poprawa wiedzy o racjonalnym zużyciu energii poprzez różnorodne działania edukacyjne – konieczne jest pobudzenie świadomości społeczeństwa o potencjale oszczędności energii w domach i miejscach pracy oraz o sposobach i efektach termomodernizacji.

Podjęte zostaną prace nad modyfikacją rozwiązań dedykowanych odbiorcom wrażliwym oraz nad zdefiniowaniem problemu ubóstwa energetycznego wraz z zaproponowaniem nowych, efektywnych i kompleksowych narzędzi do walki z problemem ubóstwa energetycznego, dążąc do obniżenia jego skali.

Najważniejszym krajowym dokumentem dotyczącym modernizacji budynków jest przygotowana w 2021 r. Długoterminowa strategia renowacji budynków [8] stanowiąca projekt uchwały Rady Ministrów.

W tej strategii przyjęto, że renowacja zasobów budowlanych jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych Polski do 2050 r. i w tym okresie budynki powinny być zmodernizowane w sposób spójny z ogólnym dążeniem do gospodarki neutralnej klimatycznie i poprawy jakości powietrza, zapewniając przy tym efektywność ekonomiczną renowacji oraz sprawiedliwe rozłożenie kosztów ponoszonych w związku z modernizacją budynków.

Rekomendowany scenariusz renowacji przewiduje szybkie przeprowadzenie pierwszego etapu termomodernizacji budynków o najgorszej efektywności energetycznej połączone z popularyzacją głębokiej termomodernizacji, a następnie upowszechnienie wysokiego standardu renowacji w skali całego rynku.

Przewiduje się wycofanie wykorzystania węgla we wszystkich budynkach mieszkalnych do 2040 r., a w miastach do 2030 r. Liczba corocznie modernizowanych budynków powinna być znacznie zwiększona.

Realizacja rekomendowanego scenariusza będzie wymagała mobilizacji zarówno prywatnych, jak i publicznych środków finansowych na dużą skalę. Całkowite wydatki inwestycyjne na renowację budynków w latach 2021–2050 r. przewiduje się na ok. 1,54 bln zł.

Strategia zawiera propozycje dotyczące programów wspierających renowację i inne środki niezbędne dla osiągnięcia zamierzonych celów.

Dostosowanie systemów wsparcia do nowych potrzeb

Programy i systemy wspierające termomodernizację są już obecnie dostosowywane lub przygotowywane do omawianych wyżej kierunków programowych. Zmiany mają umożliwić ułatwienie ich wykorzystania i znaczne powiększenie liczby realizowanych przedsięwzięć.

 • Programy „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” – przewidziane jest zwiększenie liczby budynków poddawanych termomodernizacji przez większe wsparcie programów przez samorządy i banki oraz przez kierowanie do programów środków z Funduszy Europejskich.
 • Program „Mój Prąd” – w kolejnym planowanym naborze wniosków w 2022 r. przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii, co uwzględni zmiany wprowadzone w przepisach.
 • Fundusz Termomodernizacji i Remontów – przewidziane jest uzależnienie wysokości premii od stopnia poprawy efektywności energetycznej budynku, a także wsparcie remontów budynków, które ze względów prawnych (ochrona konserwatorska) nie mogą być objęte standardową termomodernizacją.
  Program „Budownictwo energooszczędne” – wspieranie energooszczędnych inwestycji polegające na budowie nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz odbudowy, rozbudowy, nadbudowy takich budynków z dofinansowaniem zwrotnym i bezzwrotnym.
 • Nowy program (od 2021 r.) „Klimatyczne Uzdrowiska” – umożliwia wspieranie adaptacji do zmian klimatu oraz poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych.
 • Nowy program NFOŚiGW i PFR wprowadza możliwość kompleksowego wsparcia inwestycji w modelu ESCO.

Fundusze Europejskie ukierunkowane będą na zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i publicznych z uwzględnieniem wpływu renowacji na poprawę jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizacji, a także na wsparcie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Przewiduje się uwzględnienie finansowania poprawy efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską, w tym wsparcie działań dopasowanych do ich specyfiki.

Kontynuowane będą istniejące i tworzone nowe programy zapewniające promocję, doradztwo, podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych.

Nowe przepisy dotyczące budynków

Osiągnięcie celów zawartych w wymienionych wyżej dokumentach programowych będzie wymagało wprowadzenia zmian we wszystkich przepisach dotyczących modernizacji i utrzymania budynków, zmian znacznie podwyższających wymagania i zwiększających tempo ich realizacji.

Już w 2021 r. wydane zostały przepisy wprowadzające pewne zmiany zgodne z nowymi kierunkami, mające na celu zwiększenie liczby i zakresu przedsięwzięć modernizacyjnych.

 • Ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej [9] wprowadziła zmiany, które poszerzą liczbę przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną i usprawnią ich realizację.
 • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów [10] została zmieniona w 2020 i 2021 r. Ustawą objęto zainstalowanie mikroinstalacji OZE, wzmocnienie budynków wielkopłytowych, poszerzenie grupy odbiorców premii remontowej o gminy, a także zwiększenie premii remontowej dla budynków komunalnych.
 • Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków zostanie wkrótce zmieniona, a zmiany mają usprawnić system świadectw energetycznych.
  W ślad za tą ustawą zmienione będzie Rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza nowy model rozliczeń prosumentów, który ma na celu ukierunkowanie korzystania z instalacji fotowoltaicznych na maksymalne wykorzystywanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby. W związku z tym zalecane i wspierane będzie posiadanie magazynów energii. Wprowadza się ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych (stowarzyszenia, spółdzielni, spółki), których celem jest umożliwienie wszystkim konsumentom bezpośredniego udziału w wytwarzaniu i zużywaniu energii elektrycznej oraz dzieleniu się nią z innymi odbiorcami.

Zmiany będą musiały być wprowadzone jeszcze w wielu innych aktach prawnych, także w Prawie budowlanym i rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Sposoby realizacji renowacji

Omówione dokumenty programowe Unii Europejskiej i dokumenty krajowe wyznaczają kierunek działania na okres 30 lat. Termomodernizacja ma się rozrosnąć do renowacji, czyli wprowadzenia w budynkach bardzo głębokich zmian technicznych. Można wśród nich wyróżnić:

 • głęboką termomodernizację,
 • wprowadzanie innowacyjnych technologii wytwarzania energii (kogeneracja, pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaika i inne),
 • modernizację systemu wentylacji,
 • modernizację systemu elektroenergetycznego i źródeł światła,
 • modernizację instalacji gazowych,
 • wprowadzenie instalacji i urządzeń oszczędnego wykorzystania wody,
 • stosowanie w bardzo szerokim zakresie automatyki dostosowującej poziom wykorzystania energii do rzeczywistych potrzeb (inteligentne budynki),
 • dostosowanie budynku do potrzeb elektromobilności – instalowania punktów ładowania.

Wprowadzane zmiany powinny przynosić w efekcie nie tylko zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji, ale także poprawę standardu życia mieszkańców i użytkowników. Mają także być realizowane przy wykorzystaniu materiałów z odzysku i przy dbałości o środowisko w czasie wykonywania robót.

Przewidywana renowacja budynków jest zadaniem trudnym i wymagającym poniesienia znacznych kosztów, przy czym będzie obejmować także ulepszenia ekonomicznie nieopłacalne. Trzeba więc przewidywać, że renowacja powszechnie będzie odbywać się przy finansowym wsparciu z programów państwowych.

Jednocześnie programy te będą zawierały wymagania rodzaju i zakresu zmian, których wykonanie będzie warunkiem udzielenia pomocy. Będą w ten sposób ukierunkowywały renowację zgodnie z ogólnymi celami.

Trzeba przewidywać, że dla poszczególnych budynków (zwłaszcza dużych) renowacja nie zostanie wykonana jako działanie jednorazowe, ale jako rozłożone na szereg lat kolejno wykonywane ulepszenia wspierane z różnych programów. Wymaga tego konieczność dostosowywania budynków w okresie tych 30 lat do pojawiających się nowych innowacyjnych rozwiązań technicznych, a także do zmieniających się warunków prawnych, ekonomicznych i kulturowych. Dla dużych budynków renowacja będzie więc miała charakter działania ciągłego.

Literatura

1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Zielony Ład COM/2019/640, dokument 52019DC0640.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej, dokument 32021R1119.
3. Fit for 55 czyli klimatyczna zmiana, https://ec.europa.eu/poland/news/210618_fit_55_pl
4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Fala Renowacji dla Europy, COM/2020/66, dokument 52020DC0662.
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, dokument 32018L0844.
6. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 – założenia i cele oraz polityki i działania, Ministerstwo Aktywów Państwowych, 18.12.2019.
7. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r., „Monitor Polski” 2021 r., poz. 264.
8. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Długoterminowej strategii renowacji budynków”, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2021 r., poz. 868).
10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu R.P. z 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (DzU z 2021 r., poz. 554).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Krajowy Plan Odbudowy wg Polskiego Alarmu Smogowego

Krajowy Plan Odbudowy wg Polskiego Alarmu Smogowego Krajowy Plan Odbudowy wg Polskiego Alarmu Smogowego

Polski Alarm Smogowy krytycznie ocenia projekt Krajowego Planu Odbudowy. Kwota przewidziana na ocieplenie domów i walkę ze smogiem powinna być trzykrotnie wyższa i sięgnąć 10 mld euro. W zaproponowanej...

Polski Alarm Smogowy krytycznie ocenia projekt Krajowego Planu Odbudowy. Kwota przewidziana na ocieplenie domów i walkę ze smogiem powinna być trzykrotnie wyższa i sięgnąć 10 mld euro. W zaproponowanej przez rząd wersji, KPO nie zapewnia nawet koniecznego finansowania na realizację rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Materiały prasowe news Po pierwsze termomodernizacja – MIWO o projekcie Krajowego Planu Odbudowy

Po pierwsze termomodernizacja – MIWO o projekcie Krajowego Planu Odbudowy Po pierwsze termomodernizacja – MIWO o projekcie Krajowego Planu Odbudowy

Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej (MIWO) uczestniczyło w konsultacjach w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i złożyło ponad 50 uwag do tego dokumentu. Prezentujemy najważniejsze...

Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej (MIWO) uczestniczyło w konsultacjach w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i złożyło ponad 50 uwag do tego dokumentu. Prezentujemy najważniejsze z nich.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi...

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe na pokrycie kosztów innych działań.

Materiały prasowe news Stop Smog 2.0 – nowe zasady od 31 marca

Stop Smog 2.0 – nowe zasady od 31 marca Stop Smog 2.0 – nowe zasady od 31 marca

31 marca br. wystartowała druga odsłona programu „Stop Smog”, który dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. O dotacje na...

31 marca br. wystartowała druga odsłona programu „Stop Smog”, który dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim.

Materiały prasowe news ECO-MIASTO 2021 – rusza kolejna edycja konkursu

ECO-MIASTO 2021 – rusza kolejna edycja konkursu ECO-MIASTO 2021 – rusza kolejna edycja konkursu

Rozpoczęła się 8. edycja projektu ECO-MIASTO pod hasłem „Zielona odbudowa”, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID Warszawa we współpracy z dziennikiem branżowym „Teraz Środowisko”....

Rozpoczęła się 8. edycja projektu ECO-MIASTO pod hasłem „Zielona odbudowa”, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID Warszawa we współpracy z dziennikiem branżowym „Teraz Środowisko”. Do 15 czerwca wszystkie gminy miejskie i miejsko-wiejskie, w tym miasta na prawach powiatu oraz związki międzygminne w Polsce, mogą przesłać swoje zgłoszenia na stronie www.eco-miasto.pl.

Materiały prasowe news Rusza kampania Czyste Powietrze – zdrowy wybór. Twój wybór!

Rusza kampania Czyste Powietrze – zdrowy wybór. Twój wybór! Rusza kampania Czyste Powietrze – zdrowy wybór. Twój wybór!

Konieczność poprawy jakości powietrza to dziś wyzwanie cywilizacyjne. Każdy z nas powinien dbać o to, by powietrze, którym wszyscy oddychamy, spełniało określone normy. Nowa kampania informacyjno-edukacyjna...

Konieczność poprawy jakości powietrza to dziś wyzwanie cywilizacyjne. Każdy z nas powinien dbać o to, by powietrze, którym wszyscy oddychamy, spełniało określone normy. Nowa kampania informacyjno-edukacyjna „Czyste Powietrze – zdrowy wybór. Twój wybór!” ma zachęcić Polaków do korzystania z dotacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Materiały prasowe news Program Stop Smog – porozumienie o współpracy

Program Stop Smog – porozumienie o współpracy Program Stop Smog – porozumienie o współpracy

Minister Michał Kurtyka 28 stycznia 2021 r. podpisał „Porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego...

Minister Michał Kurtyka 28 stycznia 2021 r. podpisał „Porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”. Porozumienie to jest częścią działań resortu podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

Materiały prasowe news Banki nowymi partnerami programu „Czyste Powietrze”

Banki nowymi partnerami programu „Czyste Powietrze” Banki nowymi partnerami programu „Czyste Powietrze”

Od 2 lutego rusza nabór wniosków dla banków, które chcą dołączyć do programu „Czyste Powietrze”, a od połowy roku planowane jest udostępnienie pierwszych środków kredytowych dla Polaków. To kolejne ważne...

Od 2 lutego rusza nabór wniosków dla banków, które chcą dołączyć do programu „Czyste Powietrze”, a od połowy roku planowane jest udostępnienie pierwszych środków kredytowych dla Polaków. To kolejne ważne ułatwienie w otrzymaniu wsparcia na wymianę tzw. kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Zainteresowane banki – zarówno komercyjne, jak i zrzeszenia banków spółdzielczych – na złożenie swoich aplikacji mają czas do 23 lutego 2021 r.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE e-wydanie: IZOLACJE 10/2018

e-wydanie: IZOLACJE 10/2018 e-wydanie: IZOLACJE 10/2018

W nowym numerze miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o zasadach przyznawania nowej ulgi termomodernizacyjnej oraz mocowaniu ociepleń do ścian w technologii ETICS. Radzimy też, jak przeprowadzać naprawy...

W nowym numerze miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o zasadach przyznawania nowej ulgi termomodernizacyjnej oraz mocowaniu ociepleń do ścian w technologii ETICS. Radzimy też, jak przeprowadzać naprawy i renowacje stropów, a także jak poprawić izolacyjność akustyczną w budownictwie mieszkaniowym.

Materiały prasowe Sadzenie drzew i termomodernizacja budynków dla poprawy jakości powietrza

Sadzenie drzew i termomodernizacja budynków dla poprawy jakości powietrza Sadzenie drzew i termomodernizacja budynków dla poprawy jakości powietrza

Drzewa nie tylko produkują tlen, ale również pochłaniają dwutlenek węgla oraz niebezpieczne substancje będące przyczyną smogu. Politechnika Warszawska oraz Termo Organika włączyły się w jesienną akcję...

Drzewa nie tylko produkują tlen, ale również pochłaniają dwutlenek węgla oraz niebezpieczne substancje będące przyczyną smogu. Politechnika Warszawska oraz Termo Organika włączyły się w jesienną akcję nasadzania drzew na warszawskiej Woli, zorganizowaną 16 listopada przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. W akcji uczestniczyła Omenaa Mensah - ambasadorka kampanii społecznej "Termomodernizacja najlepszy sposób na smog".

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Nowe Warunki Techniczne 2021 – bezpłatny e-book

Nowe Warunki Techniczne 2021 – bezpłatny e-book Nowe Warunki Techniczne 2021 – bezpłatny e-book

Zobacz bezpłatny poradnik PDF, a w nim wszystko o nowych wymaganiach z zakresu projektowania ścian, dachów, podłóg i fundamentów według Warunków Technicznych obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.

Zobacz bezpłatny poradnik PDF, a w nim wszystko o nowych wymaganiach z zakresu projektowania ścian, dachów, podłóg i fundamentów według Warunków Technicznych obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Akustyczne aspekty rewitalizacji budynków

Akustyczne aspekty rewitalizacji budynków Akustyczne aspekty rewitalizacji budynków

Celem rewitalizacji istniejących budynków jest najczęściej chęć polepszenia ich właściwości użytkowych oraz zapewnienie użytkownikom poziomu komfortu analogicznego jak w budynkach nowych. Wymagają tego...

Celem rewitalizacji istniejących budynków jest najczęściej chęć polepszenia ich właściwości użytkowych oraz zapewnienie użytkownikom poziomu komfortu analogicznego jak w budynkach nowych. Wymagają tego wszystkie obowiązujące zapisy norm akustycznych [1–3].

dr inż. Ołeksij Kopyłow Wybrane aspekty techniczne termomodernizacji elewacji budynków jednorodzinnych

Wybrane aspekty techniczne termomodernizacji elewacji budynków jednorodzinnych Wybrane aspekty techniczne termomodernizacji elewacji budynków jednorodzinnych

Wzrastające koszty energii, zmiana świadomości ekologicznej Polaków, a także wsparcie rządowych oraz pozarządowych instytucji doprowadziły do szeroko zakrojonych działań związanych z termomodernizacją...

Wzrastające koszty energii, zmiana świadomości ekologicznej Polaków, a także wsparcie rządowych oraz pozarządowych instytucji doprowadziły do szeroko zakrojonych działań związanych z termomodernizacją istniejących budynków.

dr inż. Jarosław Szulc Nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w odniesieniu do budownictwa wielkopłytowego

Nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w odniesieniu do budownictwa wielkopłytowego Nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w odniesieniu do budownictwa wielkopłytowego

Świadomość ograniczonych zasobów naturalnych surowców energetycznych na świecie (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) wymusiła poszukiwania rozwiązań ukierunkowanych na obniżenie energochłonności we wszystkich...

Świadomość ograniczonych zasobów naturalnych surowców energetycznych na świecie (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) wymusiła poszukiwania rozwiązań ukierunkowanych na obniżenie energochłonności we wszystkich dziedzinach gospodarki, również w sektorze budownictwa, w którym szacunkowo zużywa się około 41% całkowitej wytwarzanej energii.

dr inż. Szymon Firląg, Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, dr inż. Arkadiusz Węglarz Głęboka termomodernizacja budynków

Głęboka termomodernizacja budynków Głęboka termomodernizacja budynków

Unia Europejska wymusza na poszczególnych krajach członkowskich wprowadzenie przepisów, które wymagają osiągnięcia standardów blisko zeroenergetycznych przez wszystkie budynki, oprócz obiektów zabytkowych....

Unia Europejska wymusza na poszczególnych krajach członkowskich wprowadzenie przepisów, które wymagają osiągnięcia standardów blisko zeroenergetycznych przez wszystkie budynki, oprócz obiektów zabytkowych. W działania te świetnie wpisuje się głęboka termomodernizacja, wpływająca na znaczną poprawę efektywności energetycznej budynków.

Jarosław Guzal Efektywność energetyczna wymusza zmiany w budownictwie

Efektywność energetyczna wymusza zmiany w budownictwie Efektywność energetyczna wymusza zmiany w budownictwie

O nowoczesnych urządzeniach grzewczych, wymaganiach zgodnych z Warunkami Technicznymi na 2021 rok w zakresie technologii i materiałów oraz o roli rogramu „Czyste Powietrze” w realizacji strategii Na Rzecz...

O nowoczesnych urządzeniach grzewczych, wymaganiach zgodnych z Warunkami Technicznymi na 2021 rok w zakresie technologii i materiałów oraz o roli rogramu „Czyste Powietrze” w realizacji strategii Na Rzecz Fali Renowacji mówi Paweł Lachman – prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

Materiały prasowe news Czy fala renowacji dotrze do Polski?

Czy fala renowacji dotrze do Polski? Czy fala renowacji dotrze do Polski?

Postępujące zmiany klimatu i działania wpływające na degradację środowiska stanowią istotne zagrożenie dla Europy i całego świata. Europejski Zielony Ład, czyli strategia, której efektem ma być osiągnięcie...

Postępujące zmiany klimatu i działania wpływające na degradację środowiska stanowią istotne zagrożenie dla Europy i całego świata. Europejski Zielony Ład, czyli strategia, której efektem ma być osiągnięcie w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych, przyczyni się do przekształcenia Unii w nowoczesną, a zarazem zasobooszczędną gospodarkę. Konieczne jest jednak wdrożenie wszystkich niezbędnych do osiągnięcia celu narzędzi, także tych dotyczących sektora budowlanego – związanych m.in. z...

Materiały prasowe news Ruszyła druga część programu Czyste Powietrze 2.0

Ruszyła druga część programu Czyste Powietrze 2.0 Ruszyła druga część programu Czyste Powietrze 2.0

21 października rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha...

21 października rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów...

Materiały prasowe news Kolejna gmina dołączyła do programu Stop Smog

Kolejna gmina dołączyła do programu Stop Smog Kolejna gmina dołączyła do programu Stop Smog

Podpisano kolejne porozumienie w rządowym programie Stop Smog. Środki na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła i termomodernizację w 100 budynkach jednorodzinnych trafią do Rybnika.

Podpisano kolejne porozumienie w rządowym programie Stop Smog. Środki na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła i termomodernizację w 100 budynkach jednorodzinnych trafią do Rybnika.

Materiały prasowe news Wsparcie dla budynków wielolokalowych – pilotaż nowego programu

Wsparcie dla budynków wielolokalowych – pilotaż nowego programu Wsparcie dla budynków wielolokalowych – pilotaż nowego programu

Minister klimatu Michał Kurtyka ogłosił rozpoczęcie prac nad pilotażowym programem, który obejmie dofinansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Jednym...

Minister klimatu Michał Kurtyka ogłosił rozpoczęcie prac nad pilotażowym programem, który obejmie dofinansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Jednym z województw, w których zostanie zrealizowany pilotaż, będzie województwo zachodniopomorskie.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Warunki Techniczne 2021 – materiały i technologie stosowane w nowoczesnym budownictwie

Warunki Techniczne 2021 – materiały i technologie stosowane w nowoczesnym budownictwie Warunki Techniczne 2021 – materiały i technologie stosowane w nowoczesnym budownictwie

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone warunki techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych i wybudowanych według wcześniej obowiązujących standardów. Jak zaprojektować...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone warunki techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych i wybudowanych według wcześniej obowiązujących standardów. Jak zaprojektować i wykonać przegrody budynku, aby ich parametry spełniały zaostrzone wymagania cieplno-wilgotnościowe?

Materiały prasowe news Nieprawidłowości przy termomodernizacji budynków w Piekarach Śląskich

Nieprawidłowości przy termomodernizacji budynków w Piekarach Śląskich Nieprawidłowości przy termomodernizacji budynków w Piekarach Śląskich

Termomodernizacja budynków mieszkalnych jest działaniem kluczowym dla ograniczenia niskiej emisji. W aglomeracji śląskiej na likwidację oczekiwało jeszcze w 2017 r. ok. 700 tysięcy starych pieców, czyli...

Termomodernizacja budynków mieszkalnych jest działaniem kluczowym dla ograniczenia niskiej emisji. W aglomeracji śląskiej na likwidację oczekiwało jeszcze w 2017 r. ok. 700 tysięcy starych pieców, czyli tzw. kopciuchów. Działania podejmowane dla osiągnięcia tego celu wymagają dobrego planowania, opracowania rzetelnych wniosków o dofinansowanie i sprawnej dystrybucji środków finansowych. Konieczne jest także ścisłe i rzetelne przestrzeganie procedur obowiązujących w tym zakresie. Należałoby oczekiwać...

Materiały prasowe news Nowe miejsca pracy dzięki kompleksowej termomodernizacji

Nowe miejsca pracy dzięki kompleksowej termomodernizacji Nowe miejsca pracy dzięki kompleksowej termomodernizacji

W wyniku pandemii wywołanej koronawirusem i jej wpływu na gospodarkę, prognozowany wzrost bezrobocia rejestrowanego w 2020 roku to około 500 tysięcy etatów. Jednak, jak przedstawia raport z badań na temat...

W wyniku pandemii wywołanej koronawirusem i jej wpływu na gospodarkę, prognozowany wzrost bezrobocia rejestrowanego w 2020 roku to około 500 tysięcy etatów. Jednak, jak przedstawia raport z badań na temat wpływu programu głębokiej termomodernizacji budynków w Polsce na rynek pracy, wdrożenie powszechnej renowacji pokryje 60% wzrostu bezrobocia w Polsce, generując 300 tysięcy etatów rocznie. A termomodernizacja budynków może trwać nawet 30 lat.

Najnowsze produkty i technologie

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Jak zabezpieczyć balkon na lata? Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa...

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa hydroizolacyjna, klej do płytek itp. Jakie wybrać produkty na zewnątrz? Na jakie parametry zwrócić uwagę?

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków...

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków i obciążeń użytkowych systemy posadzkowe powinny spełniać określone wymagania. Dotyczą one m.in. wytrzymałości mechanicznej, w tym odporności na ścieranie i związanej z nią odporności na intensywny ruch pieszy lub ruch pojazdów, wytrzymałości chemicznej i termicznej, stopnia antypoślizgu, łatwego...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.