Izolacje.com.pl

Nowe cele i zasady modernizacji budynków

fot. www.pixabay.com

fot. www.pixabay.com

Ambitny cel Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej nie może być zrealizowany bez głębokich zmian w budynkach, zmian drastycznie zmniejszających ich zapotrzebowanie na energię i emisję gazów cieplarnianych. Dla osiągnięcia przyjętego celu konieczne jest zrealizowanie modernizacji niemal wszystkich budynków w całej UE. Jest to gigantyczne i bardzo trudne zadanie, którego realizacja wymaga rozszerzenia zakresu modernizacji dokonywanych w budynkach i zwiększenia tempa ich realizacji.

Już teraz podejmując termomodernizację lub ogólną modernizację budynków, trzeba mieć na uwadze wymagania i zasady wyznaczone w dokumentach programowych UE i krajowych, których przestrzeganie wkrótce stanie się obowiązujące.

Unia Europejska wyznacza nowe cele

Unia Europejska przyjęła w 2019 r. tzw. Europejski Zielony Ład [1], czyli strategię, której jednym z głównych celów jest tworzenie gospodarki, w której w 2050 r. nie będzie emisji netto gazów cieplarnianych. Dokument ten wyznaczył ogólny kierunek działania UE na 30 lat.

W celu spełnienia założeń Europejskiego Zielonego Ładu wydane zostało Europejskie Prawo o Klimacie, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej [2]. Nie jest to już deklaracja polityczna, ale bezpośrednio obowiązujące w całej Unii rozporządzenie, na podstawie którego państwa członkowskie zobowiązane są wprowadzać niezbędne środki zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów, czyli:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie całej Unii Europejskiej o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z 1990 r.,
 • osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 r., czyli zmniejszenia emisji netto gazów cieplarnianych do zera w 2050 r.

W związku z tym rozporządzeniem, w celu dalszych, bardziej skonkretyzowanych działań legislacyjnych mających na celu wdrożenie Zielonego Ładu, 14 lipca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii „Fit for 55” [3] („Gotowi na osiągnięcie celu 55%”), który ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r.

Pakiet „Fit for 55” zawiera 13 wniosków ustawodawczych umożliwiających osiągnięcie wyznaczonej redukcji emisji do 2030 r., dotyczących wielu zagadnień klimatu i energii, począwszy od odnawialnych źródeł energii po efektywność energetyczną, opodatkowanie energii, handel uprawnieniami do emisji, charakterystykę energetyczną budynków, graniczny podatek węglowy, użytkowanie gruntów, środki transportu itp.

Propozycje Komisji Europejskiej muszą jeszcze zostać zaakceptowane przez poszczególne państwa UE oraz Parlament Europejski.

Wyrażane są opinie, że realizacja tych planów wymagać będzie olbrzymich funduszy inwestycyjnych, a także podwyższenia stałych kosztów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, co może spowodować obniżenie konkurencyjności przedsiębiorstw i stopy życiowej obywateli UE. Będą więc trwały jeszcze negocjacje i dyskusje, które powinny wyjaśnić te wątpliwości, a przedstawione propozycje zaczną obowiązywać najwcześniej w 2024 r.

W ramach realizacji Zielonego Ładu w obszarze budownictwa Komisja Europejska opublikowała nową strategię mającą na celu przyspieszenie renowacji budynków zatytułowaną „Fala renowacji dla Europy – ekologizacja naszych budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia” [4]. Jest to dokument, który nie jest prawem, ale ustaleniem celów i kierunków działania, a także zapowiadający wydanie wkrótce nowych dyrektyw.

Warto zwrócić uwagę, że w dokumencie mówi się o renowacji budynków, a nie o termomodernizacji, gdyż przewiduje się działania znacznie szersze niż termomodernizacja. Działania te mają uwzględniać takie kierunki, jak:

 • poprawa klimatu,
 • obniżenie emisji CO2,
 • szersze wykorzystanie źródeł odnawialnych i ciepła odpadowego,
 • dążenie do maksymalnego wykorzystania materiałów z recyklingu (gospodarka w obiegu zamkniętym),
 • budownictwo zrównoważone oparte na elementach najmniej szkodliwych dla środowiska oraz oszczędnie wykorzystujące surowce,
 • zdrowe budynki,
 • usuwanie szkodliwych substancji (azbest i radon),
 • zapobieganie klęskom żywiołowym,
 • inteligentne budynki,
 • obniżenie kosztów użytkowania,
 • zwalczanie ubóstwa energetycznego.

Komisja oceniła, że dotychczasowa skala renowacji budynków jest zdecydowanie niezadowalająca i postawiła dla krajów Unii cel zmniejszenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 55% w porównaniu do 1990 r.

Biorąc pod uwagę, że budynki odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych, konieczne jest do 2030 r. ograniczenie zużycia energii na ogrzewanie budynków o 18%, a to oznacza, że obecnie prowadzone działania, których efektem jest corocznie zmniejszenie zużycia energii o około 1%, są zdecydowanie niewystarczające i powinny być podwojone.

Osiągnięcie takiego celu wymaga podjęcia wielokierunkowych działań znacznie bardziej intensywnych niż dotychczasowe. Bez przyspieszenia zmian w sektorze budynków nie będzie możliwa ani realizacja celów klimatycznych na 2030 r., ani osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

85% budynków w UE zostało wybudowanych ponad 20 lat temu, a 85–95% tych budynków będzie nadal użytkowanych w 2050 r. Aby dostosować je do nowych wymagań, potrzebna jest więc fala renowacji obejmująca niemal wszystkie budynki.

Ogłoszenie strategii na rzecz Fali Renowacji rozpoczyna cały szereg nowych działań Unii i wydanie nowych lub zmienionych dyrektyw.

Wydana jeszcze przed Falą Renowacji Dyrektywa o efektywności energetycznej EU/2018/844 [5] wskazuje, że kraje Unii Europejskiej powinny przyjąć długoterminowe strategie renowacji budynków, w których powinny ustalić plan działania zawierający działania i określone na poziomie krajowym wymierne wskaźniki postępów służące osiągnięciu długoterminowego celu.

Krajowe dokumenty programowe

W nawiązaniu do ogólnego kierunku wyznaczonego przez UE oraz do własnych potrzeb i możliwości powstały dokumenty dotyczące Polski.

W 2019 r. ogłoszono Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 (KPEiK) [6]. Dokument ten określa krajowe założenia i cele, przede wszystkim obniżenie emisyjności, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne. Przewiduje się w nim rozwijanie technologii magazynowania energii, wprowadzanie inteligentnych sieci energetycznych, rozwój elektromobilności, a także wprowadzanie energooszczędnych i wysokoefektywnych technologii.

Plan był przygotowywany na bazie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie 40% do 2030 r. Komisja Europejska w 2020 r. podniosła jednak cel redukcji emisji do 2030 r. do 55% w odniesieniu do poziomu z 1990 r., w związku z tym KPEiK będzie wymagał aktualizacji.

Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 2 marca 2021 r. ogłoszona została Polityka energetyczna państwa do 2040 r. (PEP 2040) [7]. Dokument ten dotyczy całej gospodarki i wielu jej aspektów.

W odniesieniu do budynków stwierdza się, że kluczowym zadaniem jest zwiększenie efektywności wytwarzania i zużywania ciepła.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami nowe budynki będą spełniać wymogi o niskim zużyciu energii, ale trudnym zadaniem jest ograniczenie potrzeb energetycznych w budynkach już istniejących. W tym celu kontynuowana będzie powszechna termomodernizacja budynków (ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana, modernizacja systemów c.o./c.w.u.), a także wprowadzanie efektywnego i ekologicznego źródła ciepła (systemowego lub indywidualnego), zastosowanie energooszczędnego oświetlenia i sprzętu RTV/AGD i inteligentnych systemów zarządzania energią.

Tym działaniom musi towarzyszyć poprawa wiedzy o racjonalnym zużyciu energii poprzez różnorodne działania edukacyjne – konieczne jest pobudzenie świadomości społeczeństwa o potencjale oszczędności energii w domach i miejscach pracy oraz o sposobach i efektach termomodernizacji.

Podjęte zostaną prace nad modyfikacją rozwiązań dedykowanych odbiorcom wrażliwym oraz nad zdefiniowaniem problemu ubóstwa energetycznego wraz z zaproponowaniem nowych, efektywnych i kompleksowych narzędzi do walki z problemem ubóstwa energetycznego, dążąc do obniżenia jego skali.

Najważniejszym krajowym dokumentem dotyczącym modernizacji budynków jest przygotowana w 2021 r. Długoterminowa strategia renowacji budynków [8] stanowiąca projekt uchwały Rady Ministrów.

W tej strategii przyjęto, że renowacja zasobów budowlanych jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych Polski do 2050 r. i w tym okresie budynki powinny być zmodernizowane w sposób spójny z ogólnym dążeniem do gospodarki neutralnej klimatycznie i poprawy jakości powietrza, zapewniając przy tym efektywność ekonomiczną renowacji oraz sprawiedliwe rozłożenie kosztów ponoszonych w związku z modernizacją budynków.

Rekomendowany scenariusz renowacji przewiduje szybkie przeprowadzenie pierwszego etapu termomodernizacji budynków o najgorszej efektywności energetycznej połączone z popularyzacją głębokiej termomodernizacji, a następnie upowszechnienie wysokiego standardu renowacji w skali całego rynku.

Przewiduje się wycofanie wykorzystania węgla we wszystkich budynkach mieszkalnych do 2040 r., a w miastach do 2030 r. Liczba corocznie modernizowanych budynków powinna być znacznie zwiększona.

Realizacja rekomendowanego scenariusza będzie wymagała mobilizacji zarówno prywatnych, jak i publicznych środków finansowych na dużą skalę. Całkowite wydatki inwestycyjne na renowację budynków w latach 2021–2050 r. przewiduje się na ok. 1,54 bln zł.

Strategia zawiera propozycje dotyczące programów wspierających renowację i inne środki niezbędne dla osiągnięcia zamierzonych celów.

Dostosowanie systemów wsparcia do nowych potrzeb

Programy i systemy wspierające termomodernizację są już obecnie dostosowywane lub przygotowywane do omawianych wyżej kierunków programowych. Zmiany mają umożliwić ułatwienie ich wykorzystania i znaczne powiększenie liczby realizowanych przedsięwzięć.

 • Programy „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” – przewidziane jest zwiększenie liczby budynków poddawanych termomodernizacji przez większe wsparcie programów przez samorządy i banki oraz przez kierowanie do programów środków z Funduszy Europejskich.
 • Program „Mój Prąd” – w kolejnym planowanym naborze wniosków w 2022 r. przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii, co uwzględni zmiany wprowadzone w przepisach.
 • Fundusz Termomodernizacji i Remontów – przewidziane jest uzależnienie wysokości premii od stopnia poprawy efektywności energetycznej budynku, a także wsparcie remontów budynków, które ze względów prawnych (ochrona konserwatorska) nie mogą być objęte standardową termomodernizacją.
  Program „Budownictwo energooszczędne” – wspieranie energooszczędnych inwestycji polegające na budowie nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz odbudowy, rozbudowy, nadbudowy takich budynków z dofinansowaniem zwrotnym i bezzwrotnym.
 • Nowy program (od 2021 r.) „Klimatyczne Uzdrowiska” – umożliwia wspieranie adaptacji do zmian klimatu oraz poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych.
 • Nowy program NFOŚiGW i PFR wprowadza możliwość kompleksowego wsparcia inwestycji w modelu ESCO.

Fundusze Europejskie ukierunkowane będą na zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i publicznych z uwzględnieniem wpływu renowacji na poprawę jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizacji, a także na wsparcie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Przewiduje się uwzględnienie finansowania poprawy efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską, w tym wsparcie działań dopasowanych do ich specyfiki.

Kontynuowane będą istniejące i tworzone nowe programy zapewniające promocję, doradztwo, podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych.

Nowe przepisy dotyczące budynków

Osiągnięcie celów zawartych w wymienionych wyżej dokumentach programowych będzie wymagało wprowadzenia zmian we wszystkich przepisach dotyczących modernizacji i utrzymania budynków, zmian znacznie podwyższających wymagania i zwiększających tempo ich realizacji.

Już w 2021 r. wydane zostały przepisy wprowadzające pewne zmiany zgodne z nowymi kierunkami, mające na celu zwiększenie liczby i zakresu przedsięwzięć modernizacyjnych.

 • Ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej [9] wprowadziła zmiany, które poszerzą liczbę przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną i usprawnią ich realizację.
 • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów [10] została zmieniona w 2020 i 2021 r. Ustawą objęto zainstalowanie mikroinstalacji OZE, wzmocnienie budynków wielkopłytowych, poszerzenie grupy odbiorców premii remontowej o gminy, a także zwiększenie premii remontowej dla budynków komunalnych.
 • Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków zostanie wkrótce zmieniona, a zmiany mają usprawnić system świadectw energetycznych.
  W ślad za tą ustawą zmienione będzie Rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza nowy model rozliczeń prosumentów, który ma na celu ukierunkowanie korzystania z instalacji fotowoltaicznych na maksymalne wykorzystywanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby. W związku z tym zalecane i wspierane będzie posiadanie magazynów energii. Wprowadza się ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych (stowarzyszenia, spółdzielni, spółki), których celem jest umożliwienie wszystkim konsumentom bezpośredniego udziału w wytwarzaniu i zużywaniu energii elektrycznej oraz dzieleniu się nią z innymi odbiorcami.

Zmiany będą musiały być wprowadzone jeszcze w wielu innych aktach prawnych, także w Prawie budowlanym i rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Sposoby realizacji renowacji

Omówione dokumenty programowe Unii Europejskiej i dokumenty krajowe wyznaczają kierunek działania na okres 30 lat. Termomodernizacja ma się rozrosnąć do renowacji, czyli wprowadzenia w budynkach bardzo głębokich zmian technicznych. Można wśród nich wyróżnić:

 • głęboką termomodernizację,
 • wprowadzanie innowacyjnych technologii wytwarzania energii (kogeneracja, pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaika i inne),
 • modernizację systemu wentylacji,
 • modernizację systemu elektroenergetycznego i źródeł światła,
 • modernizację instalacji gazowych,
 • wprowadzenie instalacji i urządzeń oszczędnego wykorzystania wody,
 • stosowanie w bardzo szerokim zakresie automatyki dostosowującej poziom wykorzystania energii do rzeczywistych potrzeb (inteligentne budynki),
 • dostosowanie budynku do potrzeb elektromobilności – instalowania punktów ładowania.

Wprowadzane zmiany powinny przynosić w efekcie nie tylko zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji, ale także poprawę standardu życia mieszkańców i użytkowników. Mają także być realizowane przy wykorzystaniu materiałów z odzysku i przy dbałości o środowisko w czasie wykonywania robót.

Przewidywana renowacja budynków jest zadaniem trudnym i wymagającym poniesienia znacznych kosztów, przy czym będzie obejmować także ulepszenia ekonomicznie nieopłacalne. Trzeba więc przewidywać, że renowacja powszechnie będzie odbywać się przy finansowym wsparciu z programów państwowych.

Jednocześnie programy te będą zawierały wymagania rodzaju i zakresu zmian, których wykonanie będzie warunkiem udzielenia pomocy. Będą w ten sposób ukierunkowywały renowację zgodnie z ogólnymi celami.

Trzeba przewidywać, że dla poszczególnych budynków (zwłaszcza dużych) renowacja nie zostanie wykonana jako działanie jednorazowe, ale jako rozłożone na szereg lat kolejno wykonywane ulepszenia wspierane z różnych programów. Wymaga tego konieczność dostosowywania budynków w okresie tych 30 lat do pojawiających się nowych innowacyjnych rozwiązań technicznych, a także do zmieniających się warunków prawnych, ekonomicznych i kulturowych. Dla dużych budynków renowacja będzie więc miała charakter działania ciągłego.

Literatura

1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Zielony Ład COM/2019/640, dokument 52019DC0640.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej, dokument 32021R1119.
3. Fit for 55 czyli klimatyczna zmiana, https://ec.europa.eu/poland/news/210618_fit_55_pl
4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Fala Renowacji dla Europy, COM/2020/66, dokument 52020DC0662.
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, dokument 32018L0844.
6. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 – założenia i cele oraz polityki i działania, Ministerstwo Aktywów Państwowych, 18.12.2019.
7. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r., „Monitor Polski” 2021 r., poz. 264.
8. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Długoterminowej strategii renowacji budynków”, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2021 r., poz. 868).
10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu R.P. z 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (DzU z 2021 r., poz. 554).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Beata Sadowska Projektowanie niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej

Projektowanie niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej Projektowanie niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej

W obecnych warunkach środowiskowych, energetycznych, ekonomicznych i formalnych projektowanie i wznoszenie budynków niskoenergochłonnych staje się koniecznością. Takie obiekty wymagają jednak większych...

W obecnych warunkach środowiskowych, energetycznych, ekonomicznych i formalnych projektowanie i wznoszenie budynków niskoenergochłonnych staje się koniecznością. Takie obiekty wymagają jednak większych nakładów finansowych, dlatego warto przeprowadzić rachunek ekonomiczny pozwalający przewidzieć dodatkowy koszt inwestycyjny oraz – co najważniejsze – przybliżony czas jego zwrotu.

prof. dr hab. inż. Antoni Biegus Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów

W ocenie niezawodności konstrukcji, podczas analizy stanu granicznego nośności należy badać nie tylko kryteria bezpieczeństwa związane z wytrzymałością w trakcie normalnej eksploatacji, lecz także kryteria...

W ocenie niezawodności konstrukcji, podczas analizy stanu granicznego nośności należy badać nie tylko kryteria bezpieczeństwa związane z wytrzymałością w trakcie normalnej eksploatacji, lecz także kryteria odporności ogniowej.

mgr inż. Jerzy Żurawski Charakterystyka energetyczna po nowemu

Charakterystyka energetyczna po nowemu Charakterystyka energetyczna po nowemu

Jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych wielu ekspertów zwracało uwagę, że przy tak przyjętych wymaganiach nie będzie można zaprojektować niektórych budynków....

Jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych wielu ekspertów zwracało uwagę, że przy tak przyjętych wymaganiach nie będzie można zaprojektować niektórych budynków. Pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów potwierdziły te obawy.

dr inż. Andrzej Konarzewski Jak określać wartość oporu cieplnego i współczynnika przewodzenia ciepła pianek PUR/PIR w wyrobach budowlanych?

Jak określać wartość oporu cieplnego i współczynnika przewodzenia ciepła pianek PUR/PIR w wyrobach budowlanych? Jak określać wartość oporu cieplnego i współczynnika przewodzenia ciepła pianek PUR/PIR w wyrobach budowlanych?

Polscy producenci płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki PUR/PIR według PN-EN 14509:2013-12 [1] oraz płyt izolacyjnych ze sztywnej pianki PUR/PIR do...

Polscy producenci płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki PUR/PIR według PN-EN 14509:2013-12 [1] oraz płyt izolacyjnych ze sztywnej pianki PUR/PIR do izolacji cieplnej w budownictwie według PN- -EN 13165:2013-05 [2] dotychczas nie uzgodnili konsensusu w sprawie deklaracji właściwości cieplnych, tak jak to sugeruje załącznik normatywny C.

mgr inż. Jerzy Żurawski Zmiany w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

Zmiany w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej Zmiany w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

W lipcu opublikowano znowelizowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 czerwca 2014 r. Weszło ono w życie 3 października br. Niestety, zawarta w nim metodologia obliczania charakterystyki...

W lipcu opublikowano znowelizowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 czerwca 2014 r. Weszło ono w życie 3 października br. Niestety, zawarta w nim metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego pełna jest błędnych założeń.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające...

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które obowiązuje już ponad 4 lata. Niestety nadal nie wszystkie obiekty są projektowane zgodnie z określonymi w przepisach nowymi, zaostrzonymi wymaganiami izolacyjności cieplnej dla przegród...

Jacek Sawicki Konferencja IZOLACJE 2015: Wyzwania budownictwa niskoenergetycznego dotyczące izolacji budowlanych

Konferencja IZOLACJE 2015: Wyzwania budownictwa niskoenergetycznego dotyczące izolacji budowlanych Konferencja IZOLACJE 2015: Wyzwania budownictwa niskoenergetycznego dotyczące izolacji budowlanych

W dniach 9-10 kwietnia w warszawskim hotelu Radisson Blu Centrum odbyła się Konferencja IZOLACJE 2015. Była to już trzecia edycja jedynego tego typu wydarzenia w branży izolacyjnej. Wzięli w niej udział...

W dniach 9-10 kwietnia w warszawskim hotelu Radisson Blu Centrum odbyła się Konferencja IZOLACJE 2015. Była to już trzecia edycja jedynego tego typu wydarzenia w branży izolacyjnej. Wzięli w niej udział architekci, projektanci, inżynierowie budownictwa, a także przedstawiciele stowarzyszeń branżowych i firm budowlanych.

dr inż. Arkadiusz Węglarz, mgr inż. Jerzy Żurawski Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej

Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej

Od 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim...

Od 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. W lipcu 2014 r. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [2]. We wrześniu Prezydent podpisał Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków [3], która...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Nowe regulacje w zakresie akustyki

Nowe regulacje w zakresie akustyki Nowe regulacje w zakresie akustyki

Akustyka budowlana w Polskich Normach, ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych budynków i elementów budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stanowią...

Akustyka budowlana w Polskich Normach, ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych budynków i elementów budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stanowią główne wątki tematyczne niniejszego artykułu. Autor przywołuje i omawia najważniejsze normy z zakresu akustyki budynków oraz zwraca uwagę na takie kwestie jak: pomiar poziomu ciśnienia akustycznego, dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, wymagania dotyczące warunków pogłosowych...

dr hab. inż. Michał Piasecki Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych

Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych Inicjatywy kształtujące wymagania środowiskowe dla wyrobów budowlanych

Przemysł budowlany odpowiada za znaczny udział zużycia surowców naturalnych oraz stanowi jeden z ważniejszych obszarów działań Komisji Europejskiej w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju oraz poprawy...

Przemysł budowlany odpowiada za znaczny udział zużycia surowców naturalnych oraz stanowi jeden z ważniejszych obszarów działań Komisji Europejskiej w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Podejmowane decyzje dotyczą m.in. ograniczenia oddziaływania środowiskowego procesów produkcyjnych, oceny właściwości środowiskowych wyrobów oraz stymulowania zapotrzebowania rynkowego na ekologiczne procesy, wyroby, obiekty i usługi.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

Tomasz Gałązka Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument...

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument ten wypełnia upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także wymogu określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Przemysław Gogojewicz Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania...

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania sprawy.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Rafał Żuchowski , dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Monitoring hałasu środowiskowego

Monitoring hałasu środowiskowego Monitoring hałasu środowiskowego

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych...

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych i kryteriach lokalizacji punktów pomiarowych, zaleceniach dotyczących warunków meteo, procedurach pomiarów i rejestracji hałasu i tła akustycznego, map akustycznych oraz weryfikacji i kalibracji przyjętych metod obliczeniowych.

Przemysław Gogojewicz Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia w praktyce Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć,...

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć, jak ich dochodzić.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak, mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06 Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym,...

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym, salom audytoryjnym i wykładowym oraz innym pomieszczeniom o podobnym przeznaczeniu.

Przemysław Gogojewicz Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca...

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca może rozporządzać poszczególnymi przedmiotami majątkowymi na rzecz określonych osób. Czym różni się ten rodzaj zapisu od zapisu zwykłego?

mgr inż. Jerzy Ćwięk , dr inż. Arkadiusz Węglarz Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność...

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność energetyczna była dla budownictwa tak znaczącym wyzwaniem.

dr inż. Marzena Najduchowska Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Przemysław Gogojewicz Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać? Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Przemysław Gogojewicz Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Teresa Wons Reakcja na ogień - nowe wymagania

Reakcja na ogień - nowe wymagania Reakcja na ogień - nowe wymagania

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Przemysław Gogojewicz Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur oporowy a pozwolenie na budowę Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje...

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje ona o kwalifikacji obiektu.

Wybrane dla Ciebie

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko » Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Termoizolacja na każdą kieszeń »

Termoizolacja na każdą kieszeń » Termoizolacja na każdą kieszeń »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort » Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą one spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.