Izolacje.com.pl

Projektowanie niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej

Budynki energooszczędne | Budynki niskoenergochłonne | Zużycie energii | Charakterystyka energetyczna budynku | | Budynki jednorodzinne | Izolacyjność termiczna

Model projektowania niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej | Low energy consuming residential building design model in single-family housing
Archiwum autorki

Model projektowania niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej | Low energy consuming residential building design model in single-family housing


Archiwum autorki

W obecnych warunkach środowiskowych, energetycznych, ekonomicznych i formalnych projektowanie i wznoszenie budynków niskoenergochłonnych staje się koniecznością. Takie obiekty wymagają jednak większych nakładów finansowych, dlatego warto przeprowadzić rachunek ekonomiczny pozwalający przewidzieć dodatkowy koszt inwestycyjny oraz – co najważniejsze – przybliżony czas jego zwrotu.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska Działalność edukacyjna i informacyjna związku PU Polska

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym...

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji to organizacja założona w 2017 r. i zrzeszająca ośmiu największych pracodawców – producentów płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR i poliizocyjanurowym PIR.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

ABSTRAKT

W artykule opisano zagadnienie projektowania budynków niskoenergochłonnych i przybliżono problem definiowania tych obiektów. Zaproponowano algorytm obliczeniowy dający możliwość zaprojektowania niskoenergetycznego budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej w warunkach klimatu północno­‑wschodniej Polski przy wzroście kosztów inwestycyjnych na poziomie ok. 5%. Wymieniono najistotniejsze statystycznie czynniki, wpływające na charakterystykę energetyczną budynków.

The article describes the subject of designing low energy consuming buildings and approaches the problem of defining these objects. In the course of the article a calculating algorithm is proposed that enables to design low energy consuming residential buildings in single family housing, intended for the climate of north-east Poland, while generating a rise of investment costs at the level of 5%. The article also specifies the most important factors that determine the energy performance of buildings.

Na mocy dyrektywy 2010/31/UE [1] wprowadzono pojęcie budynku o niemal zerowym zużyciu energii. Nie zostały jednak określone ani minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, ani szczegółowe wytyczne ramowej procedury jej obliczania.

Poszczególne państwa członkowskie zobowiązane są do samodzielnego zdefiniowania tych kwestii, z uwzględnieniem warunków lokalnych oraz możliwości osiągnięcia równowagi między wymaganymi nakładami i kosztami energii zaoszczędzonymi podczas cyklu życia budynku [2].

Czynnik ekonomiczny efektywności energetycznej

Art. 9 dyrektywy 2010/31/UE [1] nakłada wymóg zapewnienia, by budynkami o niemal zerowym zużyciu energii były:

 • do 31 grudnia 2020 r. – wszystkie nowe budynki,
 • po 31 grudnia 2018 r. – nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością.

W Polsce opracowano projekt założeń do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków [3]. Przepisy oraz akty wykonawcze tej ustawy (przenoszące postanowienia dyrektywy 2010/31/UE [1]) mają zostać opublikowane w I kwartale 2013 r.

Według tego projektu pod pojęciem budynku o niemal zerowym zużyciu energii należy rozumieć „budynek o bardzo dobrej charakterystyce energetycznej, szczegółowo zdefiniowany w krajowym planie działań, mającym na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, w którym wymagana energia do zapewnienia funkcji użytkowych pochodzi w dużym stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu” [3].

Opracowywana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków będzie zawierała delegację do opracowania krajowego planu działań dotyczącego zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Ponieważ stosowanie rozwiązań technicznych mających zmniejszać potrzeby cieplne budynku wiąże się z dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi, a z punktu widzenia inwestora to właśnie czynnik ekonomiczny jest zwykle decydujący, powinny zostać opracowane odpowiednie instrumenty polityki gospodarczej, w tym finansowej państwa (np. tanie kredyty, dopłaty czy premie), które zachęcą do działań związanych z efektywnością energetyczną, a w niektórych sytuacjach po prostu je umożliwią.

Tymczasem w projekcie założeń do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków [3] widnieje zapis, iż nie przewiduje się tworzenia w Polsce dodatkowych zachęt finansowych w obszarze budownictwa nisko- oraz blisko zeroenergetycznego poza aktualnymi premiami wynikającymi z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [4] oraz innymi środkami możliwymi do uzyskania z funduszy EFS.

Planowane jest uruchomienie w tym roku programu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków realizowanego przez NFOŚiGW, jednak minimalne wymagania techniczne dotyczące dofinansowywanych budynków oraz sposób potwierdzenia spełnienia tych wymagań bardziej zniechęcają, niż zachęcają przyszłych inwestorów do skorzystania z tej propozycji.

Wobec takiej sytuacji niezbędne wydaje się przeprowadzanie na etapie projektowania budynku rachunku ekonomicznego, tak by dodatkowy koszt inwestycyjny nie stał się dla inwestora nadmiernie uciążliwy i mógł się w miarę szybko zwrócić w fazie eksploatacji (z tytułu m.in. zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku).

Pojęcie budynku niskoenergochłonnego

W Polsce nie ma jednolitej klasyfikacji budynków w zależności od ich jakości energetycznej. Również pojęcia budynku energooszczędnego czy niskoenergochłonnego – mimo że funkcjonują już od wielu lat i są powszechnie używane – do dziś nie zostały jednoznacznie zdefiniowane w żadnym akcie prawnym.

Potocznie za tego typu budynki uważa się takie, w których zastosowano rozwiązania projektowe i techniczne umożliwiające ich użytkowanie przy małym zużyciu energii z zapewnieniem komfortowych warunków higieniczno-sanitarnych. Jednak opisowe definicje zawierające sformułowania typu „małe zużycie energii” nie są precyzyjne.

Jasno określone jest jedynie oczekiwanie wobec budynków pasywnych [5] – ich całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną (obejmujące ciepło zużywane do ogrzewania i przygotowania c.w.u. oraz energię elektryczną zużywaną przez urządzenia pomocnicze oświetlenie i sprzęty AGD, RTV) nie powinno przekraczać 120 kWh/(m²·rok), a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania (będące najczęściej spotykanym w literaturze technicznej kryterium oceny energetycznej budynków) powinno być niższe niż 15 kWh/(m²·rok).

Podczas trwających obecnie prac, mających na celu przygotowanie krajowych uregulowań dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii, uznano, że będą to budynki o wysokiej charakterystyce energetycznej, jednak nie aż tak wysokiej, jaką mają budynki pasywne [6].

Za budynek niskoenergochłonny można więc uznać taki, którego zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania jest niższe, niż wynika to z obowiązujących przepisów.

Aby zobrazować poziom zapotrzebowania na ciepło przeciętnych budynków jednorodzinnych położonych w północno-wschodniej Polsce, wybrano grupę 52 obiektów. Były to budynki wzniesione w latach 1940–1988. Właściciele tych domów podjęli decyzję o wykonaniu kompleksowej termomodernizacji z wykorzystaniem ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [4].

Zawarte w sporządzonych audytach energetycznych obliczenia zapotrzebowania na ciepło w stanie przed termomodernizacją weryfikowano wieloletnimi danymi eksploatacyjnymi, a dane dotyczące przewidywanych efektów energetycznych poddawane były monitoringowi. W żadnym z budynków nie było możliwe uzyskanie wskaźnika EU mniejszego niż 65 kWh/(m²·rok), średnia zaś wyniosła 91,63 kWh/(m²·rok) (RYS. 1).

Należy nadmienić, że termomodernizacja przeprowadzona z wykorzystaniem pomocy państwa na mocy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [4] (co zobowiązywało do zastosowania się do zapisów rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego [7]) wiązała się z ostrzejszymi wymaganiami dotyczącymi poziomu izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków poddawanych termomodernizacji niż w wypadku budynków nowo wznoszonych [8].

Warto również dodać, że wszystkie analizowane budynki miały wentylację grawitacyjną. Nie zaproponowano zamiany wentylacji na mechaniczną, ponieważ byłoby to nieopłacalne.

Na RYS. 1 przedstawiono również wartości eksploatacyjnych wskaźników zapotrzebowania na energię użytkową trzech jednorodzinnych budynków mieszkalnych (budynek nr 1, budynek nr 2 i budynek nr 3) wzniesionych w północno-wschodniej Polsce w latach 1999–2003.

Domy te można nazwać energooszczędnymi czy niskoenergochłonnymi [9, 10, 11], ponieważ zastosowano w nich ponadstandardową grubość izolacji termicznej (w ścianach trójwarstwowych i dachu – 18 cm wełny mineralnej, w dachu – dodatkowo 2 cm styropianu, w podłodze na gruncie – 10 cm styropianu).

Ponadto każdy z budynków miał wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła oraz gruntowy wymiennik ciepła. Takie rozwiązania pozwoliły na otrzymanie wskaźników zapotrzebowania na energię użytkową na poziomie 42–53 kWh/(m²·rok).

W kwestii oceny samej bryły budynku (bez uwzględniania sprawności instalacji centralnego ogrzewania) można zaproponować, by budynkiem niskoenergochłonnym nazywać taki, który charakteryzuje się wskaźnikiem zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania EU nieprzekraczającym 55 kWh/(m²·rok) energii użytkowej (RYS. 1).

Po włączeniu do analizy sprawności systemu ogrzewania średnia wartość wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania w odniesieniu do powierzchni, po przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji, w rozpatrywanej grupie 52 budynków jednorodzinnych wyniosła 125,00 kWh/(m²·rok), a minimalna – 78,18 kWh/(m²·rok) (RYS. 2).

Natomiast zapotrzebowanie na energię końcową podczas kilkuletniej eksploatacji w budynkach energooszczędnych wahało się na poziomie 48–58 kWh/(m²·rok) (RYS. 2).

Jeśli zatem uwzględni się sprawność instalacji centralnego ogrzewania, to o budynku niskoenergochłonnym można mówić wówczas, gdy wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania EK nie przekracza 60 kWh/(m²·rok) energii końcowej (RYS. 2).

Elementy składowe budynku niskoenergochłonnego

Na etapie projektowania budynku warto rozpatrzyć następujące grupy czynników wpływających na obniżenie zapotrzebowania na energię podczas użytkowania obiektu [10]:

 • ukształtowanie architektury budynku obejmujące:
  – właściwe usytuowanie na działce, uwzględniające uwarunkowania terenowe, takie jak rzeźba terenu, nasłonecznienie, zacienienie, kierunek wiatrów, otaczająca zabudowa,
  – prawidłowe zaprojektowanie bryły budynku, zapewniające jej relatywną zwartość, a także odpowiednią organizację przestrzeni wewnętrznej z podziałem na strefy buforowe przez właściwe rozplanowanie położenia pomieszczeń,
  – wykorzystanie słonecznych zysków ciepła z uwzględnieniem ochrony przed przegrzewaniem latem i optymalnego wykorzystania oświetlenia światłem naturalnym, przez poprawną orientację względem stron świata, stosowanie przegród przeszklonych, oszklonych werand przyległych do budynku, buforowych pomieszczeń nieogrzewanych, przegród akumulujących ciepło, specjalnych elementów obudowy, takich jak ściana Trombe’a, elementów wentylowanych, izolacji transparentnych,
 • właściwości wyrobów budowlanych i rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w obudowie budynku zapewnione przez:
  – opłacalną ekonomicznie grubość izolacji termicznej oraz zastosowanie wyrobów konstrukcyjnych o niższej przewodności cieplnej,
  – poprawne rozwiązanie detali architektonicznych, minimalizujące wpływ mostków cieplnych,
  – zastosowanie wyrobów zapewniających wysoką szczelność na infiltrację powietrza,
  – zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowej o niskich wartościach współczynnika przenikania ciepła,
 • technikę instalacyjną na poziomie zapewniającym:
  – wysoką sprawność wytwarzania, magazynowania, dystrybucji i emisji ciepła w budynku oraz regulację pracy instalacji, a także ograniczenie zapotrzebowania na pomocniczą energię elektryczną związaną z działaniem instalacji w budynku,
  – odzysk ciepła ze zużytego powietrza wentylacyjnego,
  – wykorzystanie źródeł ciepła na biopaliwa, kogeneracji i źródeł energii odnawialnej (wiatrowej, geotermalnej i słonecznej pozyskiwanej bezpośrednio przez kolektory lub fotoogniwa bądź pośrednio pompami ciepła i w wymiennikach gruntowych).

Dodatkowe koszty inwestycyjne

W odniesieniu do trzech jednorodzinnych budynków mieszkalnych, dla których prowadzony był monitoring energetyczny (budynek nr 1, budynek nr 2 i budynek nr 3), oszacowano wielkość dodatkowych nakładów na wzniesienie ich w standardzie budynków niskoenergochłonnych. Do elementów ponadstandardowego (pod względem energetycznym) wyposażenia zaliczono:

 • zwiększoną grubość izolacji termicznej,
 • nawiewno-wywiewną wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • gruntowy wymiennik ciepła współpracujący z rekuperatorem w systemie wentylacji,
 • dobrą jakościowo i szczelną stolarkę,
 • system ogrzewania (nowoczesny kocioł gazowy z automatyką, grzejniki, zawory termostatyczne)/piece elektryczne akumulacyjne,
 • powierzchnie przeszklone od strony południowej i dużą akumulacyjność ścian (bierne wykorzystanie energii słonecznej).

Grubości izolacji cieplnej budynków standardowych wyznaczono na poziomie zapewniającym spełnienie wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie do współczynników przenikania ciepła przegród zewnętrznych [8].

W wypadku ścian zewnętrznych przyjęto warstwę wełny mineralnej o gr. 12 cm, zapewniającą uzyskanie wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,28 W/(m²·K) i zastosowanie tańszych kotew do warstwy licowej ściany trójwarstwowej. Zmniejszono grubość styropianu na płytach balkonowych z 5 cm do 3 cm. Pocienienie ściany zewnętrznej pozwoliło na zmniejszenie grubości ścian fundamentowych oraz ław i podkładów pod fundamenty.

Dla dachu przyjęto warstwę wełny mineralnej o gr. 14 cm i zrezygnowano z dodatkowej warstwy styropianu o gr. 2 cm. Pozwoliło to na uzyskanie wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,24 (W/m²·K) i umożliwiło zastosowanie krokwi o mniejszej wysokości (16 cm zamiast 20 cm).

Wartości współczynnika U dla okien przyjęto na poziomie 1,70 W/(m²·K), a drzwi zewnętrznych – 2,6 W/(m²·K). Zmiany w instalacji c.o. dotyczyły wielkości grzejników i kotłów o mniejszej mocy.

Całkowity koszt budowy analizowanych budynków w dwóch wersjach (standardowej i niskoenergochłonnej) przedstawiono na RYS. 3.

Dodatkowe koszty inwestycyjne wynikające z osiągnięcia ponadstandardowych walorów termicznych spowodowały zwiększenie całkowitych kosztów budowy budynków niskoenergochłonnych w stosunku do kosztów takich samych budynków wykonanych w wersji standardowej: w wypadku budynku nr 1 koszt dodatkowy wyniósł 4,51%, w budynku nr 2 – 4,54%, a w budynku nr 3 – 5,01% (TABELA 1).

Czas zwrotu nakładów

Roczne oszczędności eksploatacyjne w wypadku wzniesienia budynków w wersji niskoenergochłonnej zamiast standardowej w odniesieniu do stosowanych powszechnie w kraju źródeł energii, takich jak biomasa, węgiel, gaz, olej, energia elektryczna i zasilanie zdalaczynne, zestawiono w TABELI 2.

Na RYS. 4 przedstawiono wielkości SPBT prostego czasu zwrotu dodatkowych nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do każdego z opisywanych budynków wzniesionego w wersji niskoenergochłonnej.

Wartości prostego okresu zwrotu nakładów na wzniesienie budynków w wersji niskoenergochłonnej zamiast standardowej zależą w sposób znaczący od ceny jednostkowej zaoszczędzonej energii. W analizowanych budynkach wartości SPBT wahają się od nieco ponad 3 lat w wypadku rzadko stosowanej do ogrzewania energii elektrycznej do prawie 20 lat w wypadku stosunkowo taniej energii otrzymywanej z biomasy.

Model projektowania budynków niskoenergochłonnych

W celu zbudowania modelu projektowania niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej przeprowadzono eksperyment obliczeniowy mający na celu rozpoznanie wpływu wytypowanych rozwiązań technicznych na charakterystykę energetyczną budynków oraz opisanie ilościowe wpływu czynników statystycznie istotnych.

Do opracowania modelu wykorzystano metodykę planowania doświadczeń (Design of Experiments – DOE) [12, 13, 14]. Narzędziem był program STATISTICA oraz Audytor OZC.

Za parametr charakterystyczny (wyjściowy) w budowanym modelu przyjęto wielkość wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową na ogrzewanie i wentylację. Wybrano 17 czynników (zmiennych wejściowych) charakteryzujących możliwe do zastosowania rozwiązania, mające wpływ na energochłonność budynków.

Na podstawie wyników badań własnych przeprowadzonych w jednorodzinnych budynkach energooszczędnych [10], monitoringu budynków termomodernizowanych [10], danych zawartych w literaturze [2, 5, 11] oraz wymagań prawnych dotyczących budynków nowo wznoszonych [8] poszczególnym zmiennym przyporządkowano wartości reprezentujące górną i dolną granicę dużego zakresu operacyjnego. Czynniki wejściowe poddane badaniu oraz przypisane im poziomy wartości przedstawiono w tabeli 3.

Z powodu dużej liczby wielkości wejściowych, w związku z potrzebą minimalizacji liczby pomiarów, w pierwszym kroku badań do rozpoznania czynników mających największy wpływ na parametr wyjściowy wykorzystano zrandomizowany frakcyjny plan przesiewowy Placketta­‑Burmana o rozdzielczości III [12]. Wygenerowano plan 19/20, który umożliwiał zbadanie oddziaływania dziewiętnastu zmiennych w ramach dwudziestu układów.

Do wybranych siedemnastu czynników (TABELA 3) dodano dwa czynniki fikcyjne X 18f i X 19f i przeprowadzono kodowanie znaczeń najniższych (–1) i najwyższych (+1) poziomów tych czynników. Ponieważ zaplanowany eksperyment był obliczeniowy, dodano jeden układ w centrum. W układzie tym zmiennym niezależnym przyporządkowano wartości pośrednie (centralne).

W wyniku regresji krokowej wyeliminowano nieistotne czynniki wejściowe. Statystycznie istotne okazały się:

 • X 1 – współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych budynku Uścian,
 • X 2 – współczynnik przenikania ciepła stropodachu/dachu budynku Udachu,
 • X 5 – współczynnik przenikania ciepła okien Uokien,
 • X 11 – sprawność wytwarzania źródła ciepła ηH,g,
 • X 12 – sprawność instalacji centralnego ogrzewania ηH,sde,
 • X 13 – sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego (rekuperatora) ηH,rekup.

Statystyczną istotność wytypowanych czynników wejściowych w postaci bezwzględnej wartości standaryzowanej oceny efektu przedstawiono na RYS. 5.

Aproksymowana funkcja obiektu badań, uwzględniająca istotne statystycznie rzeczywiste wartości wielkości wejściowych, przyjęła postać:

EK = 89,67 + 116,82·Uścian + 83,44·Udachu + 21,59·Uokien – 53,53·ηH,g – 55,86·ηH,sde – 19,57·ηH,rekup.

Dopasowanie modelu R2 wynosi 0,87153 (popr. R2 = 0,81647). Dotyczy on budynków zbliżonych do obiektu badań, tj.:

 • niepodpiwniczonych,
 • parterowych z poddaszem użytkowym,
 • wyposażonych w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła oraz gruntowym rurowym wymiennikiem ciepła do wstępnego podgrzewu powietrza wentylacyjnego,
 • o zwartej bryle (A/V rzędu 0,65–0,75 m²/m³),
 • poddanych działaniu warunków klimatycznych północno-wschodniej Polski,
 • zbliżonych bryłą do modelowego (powierzchnia ścian zewnętrznych ok. 160 m², dachu – 110 m², podłogi na gruncie – 88 m², okien – 35 m², drzwi zewnętrznych – 4 m²).

Na podstawie zbudowanego modelu możliwa jest predykcja zmiennej zależnej w postaci wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową na cele ogrzewania i wentylacji EK przy założonych wartościach najbardziej istotnych statystycznie czynników (Uścian, Udachu, Uokien, ηH,g, ηH,sde i ηH,rekup.), wpływających na charakterystykę energetyczną budynków energooszczędnych złożonych z wyspecyfikowanych elementów składowych.

Możliwe jest znalezienie optymalnych wartości wszystkich możliwych kombinacji. Dla ustalonych poziomów czterech z sześciu istotnych zmiennych wejściowych można wykreślić zależność EK od dwóch pozostałych.

Na RYS. 6–8 przedstawiono warstwicowe wykresy zależności EK od Uścian i Udachu. Na RYS. 6 poziomy pozostałych czterech zmiennych wejściowych (Uokien, ηH,g, ηH,sde i ηH,rekup.)ustalono na poziomie dolnym (według TABELI 3), na RYS. 7 – na poziomie średnim, natomiast na RYS. 8 – na poziomie górnym.

Rysunki te mogą być przydatne w poszukiwaniu wartości analizowanych zmiennych wejściowych zapewniających oczekiwany poziom wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową na ogrzewanie i wentylację.

Z RYS. 6–8 wynika, że jedynie w razie zastosowania w budynku rozwiązań technicznych dotyczących stolarki okiennej, sprawności źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania oraz rekuperatora do odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego, charakteryzujących się wielkościami na wybranych poziomach górnych według TABELI 3 (RYS. 8), dowolnie dobrana grubość izolacji termicznej ścian zewnętrznych i dachu (w określonych w TABELI 3 granicach) zapewnia wzniesienie budynku energooszczędnego według zaproponowanego w artykule kryterium energooszczędności (EK<60 kWh/(m²·rok)).

W wypadku pozostałych zależności EK od Uścian i Udachu (przy dobranych wielkościach pozostałych czynników na poziomie średnim – RYS. 7 i dolnym – RYS. 8) istnieje pewien obszar, w którym przy wybranych wielkościach współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych i dachu następuje przekroczenie oczekiwanej wartości EK.

Przykładowo, jeśli zastosuje się stolarkę okienną o U = 0,90 W/m²·K, źródło ciepła o sprawności 0,75, instalację centralnego ogrzewania o sprawności 0,8294, rekuperator do odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego o sprawności 0,50 oraz przyjmie się wartość Udachu = 0,21 W/m²·K (przy grubości izolacji termicznej 16 cm o wartości l = 0,039 W/(m·K)), to maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych, zapewniająca wzniesienie budynku w standardzie energooszczędnym według zaproponowanego kryterium, wyniesie Uścian = 0,25W/(m²·K).

Podsumowanie

Na podstawie monitoringu energetycznego budynków eksploatowanych w warunkach klimatu północno-wschodniej Polski do grupy budynków niskoenergochłonnych można zaliczyć budynki o:

 • wartości wskaźnika zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania EK nie większej niż 60 kWh/(m²·rok) energii końcowej,
 • wartości wskaźnika zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania EU nie większej niż 55 kWh/(m²·rok) energii użytkowej (nieuwzględniającej sprawności systemu ogrzewania).

Zaproponowany algorytm obliczeniowy daje możliwość zaprojektowania niskoenergetycznego budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej w warunkach klimatu północno-wschodniej Polski przy wzroście kosztów inwestycyjnych na poziomie ok. 5%.

Wartości prostego okresu zwrotu dodatkowych nakładów na wzniesienie budynku w wersji niskoenergochłonnej (zamiast standardowej) według zaproponowanego modelu wahają się w granicach od 3 do 20 lat w zależności od ceny stosowanego paliwa.

Artykuł przygotowano w ramach działalności statutowej S/WBiIŚ/1/2010

Literatura

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/EU z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzUrz L 153 z 18.06.2012, s. 13–35).
 2. A.D. Panek, J. Rucińska, „Jak zdefiniować budynek o niemal zerowym zużyciu energii?”, „Energia i Budynek”, nr 6/2011, s. 4–10.
 3. Projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, sierpień 2012 r.
 4. Ustawa z dnia 21 października 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1459, z późn. zm.).
 5. S. Firląg, „Technologie pozwalające na uzyskanie poziomu domu pasywnego”, „Energia i Budynek”, nr 1/2009, s. 26–31.
 6. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na interpolację nr 4287 w sprawie popularyzacji budowy domów pasywnych, strona internetowa: www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0A837F9B.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (DzU z 2002 r. nr 12, poz. 114, z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 228, poz. 1514).
 9. B. Sadowska, „Badania energetyczne i użytkowe energooszczędnego budynku jednorodzinnego w warunkach klimatu północno-wschodniej Polski”, VI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Budownictwo”, z. 109/2006, Gliwice 2006, s. 325–332.
 10. B. Sadowska, „Model operacyjny projektowania energooszczędnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej” [rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jerzego A. Pogorzelskiego], Politechnika Białostocka, Białystok 2010.
 11. W. Sarosiek, B. Sadowska, „Opłacalność wznoszenia budynków niskoenergetycznych w warunkach klimatu północno-wschodniej Polski”, „Materiały Budowlane”, nr 1/2012, s. 54–56.
 12. Z. Polański, „Planowanie doświadczeń w technice”, WNT, Warszawa 2006.
 13. R.L. Plackett, J.P. Burman, „The Design of Optimum Multifactorial Experiments, Biometrika”, vol. 33/1946, s. 305–325.
 14. G. Harańczyk, „Planowanie doświadczeń jako droga do innowacyjności – przykład optymalizacji procesu produkcyjnego”, StatSoft Polska, Kraków 2009.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

Tomasz Gałązka Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument...

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument ten wypełnia upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także wymogu określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Przemysław Gogojewicz Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania...

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania sprawy.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej...

Publikacja „Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii” jest aktualnym opracowaniem zmian, jakie wprowadzane są w ostatnich latach w przepisach budowlanych, dotyczących w dużej mierze aspektów racjonalizacji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej, a także ograniczenia emisji CO2.

dr inż. Rafał Żuchowski , dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Monitoring hałasu środowiskowego

Monitoring hałasu środowiskowego Monitoring hałasu środowiskowego

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych...

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych i kryteriach lokalizacji punktów pomiarowych, zaleceniach dotyczących warunków meteo, procedurach pomiarów i rejestracji hałasu i tła akustycznego, map akustycznych oraz weryfikacji i kalibracji przyjętych metod obliczeniowych.

Przemysław Gogojewicz Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia w praktyce Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć,...

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć, jak ich dochodzić.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak, mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06 Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym,...

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym, salom audytoryjnym i wykładowym oraz innym pomieszczeniom o podobnym przeznaczeniu.

Przemysław Gogojewicz Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca...

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca może rozporządzać poszczególnymi przedmiotami majątkowymi na rzecz określonych osób. Czym różni się ten rodzaj zapisu od zapisu zwykłego?

mgr inż. Jerzy Ćwięk , dr inż. Arkadiusz Węglarz Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność...

Ostatnie lata przyniosły wszystkim uczestnikom procesu budowlanego bardzo dużo zmian dotyczących efektywności energetycznej, niespotykanych dotychczas w takiej skali. Jeszcze nie zdarzyło się, aby efektywność energetyczna była dla budownictwa tak znaczącym wyzwaniem.

dr inż. Marzena Najduchowska Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Co zmieni się w normach dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych?

Przemysław Gogojewicz Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać? Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Przemysław Gogojewicz Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Teresa Wons Reakcja na ogień - nowe wymagania

Reakcja na ogień - nowe wymagania Reakcja na ogień - nowe wymagania

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Przemysław Gogojewicz Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur oporowy a pozwolenie na budowę Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje...

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje ona o kwalifikacji obiektu.

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Przemysław Gogojewicz Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie...

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego może nakazać (w drodze decyzji) usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń albo przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja powinna być natychmiast wykonana i może być ogłoszona ustnie.

dr inż. Jacek Nurzyński Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w...

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w grupie roboczej PKN (KT 253) w ramach umowy podpisanej z Instytutem Techniki Budowlanej. Docelowo norma będzie się składała z sześciu części.

dr inż. Zbigniew Pozorski, mgr inż. Szymon Wojciechowski Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych Norma EN-14509-2 - nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych....

Niedawno pojawiła się informacja o planach wprowadzenia nowej normy, oznaczonej jako EN 14509-2 i określającej wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych. Jakie zmiany może przynieść ten dokument?

dr inż. Małgorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania Jakość powietrza - zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne - klasyfikacja i wymagania

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Jak ocenić jakości powietrza wewnętrznego w budynkach? Jak klasyfikuje się zanieczyszczenia chemiczne?

Przemysław Gogojewicz Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne Remont starych budynków a nowe Warunki Techniczne

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych.

Przemysław Gogojewicz Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków Zabudowa bliźniacza - zasady sytuowania budynków

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno...

Nie można uznać, że zabudowa bliźniacza jest tylko równoznaczna z zabudową w granicy. Forma zabudowy jednorodzinnej, w tym forma zabudowy bliźniaczej, może być pod pewnymi warunkami, realizowana zarówno w granicy, jak i w oddaleniu od granicy, także na jednej działce.

Przemysław Gogojewicz Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych Właściciel nieruchomości a prawa osób w niej zameldowanych

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich...

Udział w prawie własności nieruchomości nie upoważnia do uzyskania danych osobowych osób zameldowanych na tej nieruchomości. Potrzeba dostępu indywidualnego do ewidencyjnych danych osobowych osób trzecich musi być potwierdzona obiektywną i usprawiedliwioną przepisami prawa materialnego koniecznością dysponowania tymi danymi.

Przemysław Gogojewicz Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych? Kiedy dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 Prawa budowlanego, dopuszczalne jest tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku Modernizacja starego budownictwa w Polsce - wyzwania i możliwości rynku

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji...

W dniach 16-17 listopada odbyła się czwarta edycja Konferencji IZOLACJE pt. Modernizacja starego budownictwa w Polsce. W tym roku gościliśmy w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. W konferencji uczestniczyło ponad 230 osób - inżynierów, architektów, projektantów, przedstawicieli uczelni technicznych i innych specjalistów z branży budowlanej.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.