Izolacje.com.pl

Certyfikat CE dla celulozowych izolacji termicznych, na podstawie normy zharmonizowanej

Certyfikat CE | Izolacje termiczne | Materiały celulozowe | Izolacje z celulozy

Certyfikat CE dla celulozowych izolacji termicznych, na podstawie normy zharmonizowanej | Harmonised norm for CE certification of loose fill cellulose insulation materials
Derowerk

Certyfikat CE dla celulozowych izolacji termicznych, na podstawie normy zharmonizowanej | Harmonised norm for CE certification of loose fill cellulose insulation materials


Derowerk

Do marca 2014 r. każdy kraj Unii Europejskiej do swojego katalogu norm włączył normę zharmonizowaną EN 15101-1:2013 [1] dotyczącą wyrobów z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowanych in situ.

Norma zharmonizowana dla celulozy jest drugą z kolei w opracowywanej serii dokumentów zharmonizowanych dla materiałów izolacyjnych instalowanych metodą wdmuchiwania i obejmuje również mniej popularne izolacje jak wełna drzewna czy produkty niszowe nieznane na polskim rynku, np. trawę morską.

Zobacz także

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające...

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które obowiązuje już ponad 4 lata. Niestety nadal nie wszystkie obiekty są projektowane zgodnie z określonymi w przepisach nowymi, zaostrzonymi wymaganiami izolacyjności cieplnej dla przegród...

Materiały prasowe news Fit for 55 – KE przyjęła pakiet dotyczący prawa klimatycznego

Fit for 55 – KE przyjęła pakiet dotyczący prawa klimatycznego Fit for 55 – KE przyjęła pakiet dotyczący prawa klimatycznego

Komisja Europejska przyjęła (14.07) pakiet propozycji legislacyjnych, który ma umożliwić wdrożenie zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. Publikacja...

Komisja Europejska przyjęła (14.07) pakiet propozycji legislacyjnych, który ma umożliwić wdrożenie zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. Publikacja pakietu otwiera dyskusję nad konkretnymi elementami pakietu z udziałem wszystkich państw członkowskich. Dokumenty są zgodne z wytycznymi jakie zostały przyjęte przez Radę Europejską. Nowy cel stanowi wyzwanie, lecz też szansę na przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji gospodarki w Polsce,...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Krajowy Plan Odbudowy o efektywności energetycznej

Krajowy Plan Odbudowy o efektywności energetycznej Krajowy Plan Odbudowy o efektywności energetycznej

Prezentujemy Państwu wybrane fragmenty dokumentu pn. „Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności” (KPO). Dotyczą one zagadnień związanych z szeroko pojętą efektywnością energetyczną i działań, jakie mają być...

Prezentujemy Państwu wybrane fragmenty dokumentu pn. „Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności” (KPO). Dotyczą one zagadnień związanych z szeroko pojętą efektywnością energetyczną i działań, jakie mają być podejmowane w tym zakresie. Kwestie zawarte w tym opracowaniu w perspektywie najbliższych lat będą miały wpływ na rynek izolacji.

ABSTRAKT

W artykule omówiono zmiany na rynku izolacji termicznych wynikające z wprowadzenia normy zharmonizowanej dla materiałów celulozowych. Poruszono problematykę związaną z dopuszczalnym zakresem zastosowania tych izolacji termicznych oraz przedstawiono wymogi prawne stosowania produktów certyfikowanych na podstawie normy zharmonizowanej.

The article defines changes on the thermal insulation market resulting from the publication of the new harmonised standard for loose fill cellulose insulation materials. It also informs about viable field of application and possible challenges for installation of the product certified according to the norm.

W obiegowym przekonaniu celuloza to przede wszystkim izolacje termiczne powstałe w procesie recyklingu makulatury gazetowej instalowane metodą wdmuchiwania. Wynika to z dominującej roli dostawców celulozowych izolacji termicznych tej kategorii.

Materiały te są chętnie stosowane jako izolacja termiczna ścian, podłóg, stropów, dachów i stropodachów. 95% robót ociepleniowych celulozą wykonywanych jest metodą wdmuchiwania na sucho. Pozostałe 5% to roboty ociepleniowe realizowane metodą natrysku na mokro.

Zalety izolacji z celulozy

Celuloza jest ekologicznym materiałem izolacyjnym. Wytworzenie tego produktu generuje najmniejszą ilość gazów cieplarnianych spośród wszystkich materiałów izolacyjnych. W dobie dbałości o ochronę środowiska ma to zasadnicze znaczenie.

Wykorzystanie izolacji celulozowej przyczynia się do zmniejszenia masy odpadowej papieru oraz stanowi bufor dla dwutlenku węgla, który w przeciwnym razie trafiłby do atmosfery.

Warto pamiętać, że w procesie wzrostu drzew, z których otrzymywana jest celuloza, na każdy jej kilogram z atmosfery pobierane jest i wiązane w strukturze materiału 1,4 kg CO2. W wielokryterialnych metodologiach oceny budynków izolacja z celulozy charakteryzuje się potencjałem wpływania na globalne ocieplenie poniżej 0, czyli jej zastosowanie zmniejsza ślad węglowy budynku.

Izolacja termiczna z celulozy pomaga więc spełnić zapis o zrównoważonym budownictwie pkt. 7 Załącznika 1 Rozporządzenia nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG [2].

Jako materiał izolacyjny celuloza powstała z papieru gazetowego stosowana jest od ponad 100 lat na całym świecie. Charakteryzuje się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła i dużą opornością na przepływ powietrza. Dzięki temu jest świetnym izolatorem termicznym i akustycznym. Jej higroskopijne właściwości i odporność na rozwój grzybów chronią budynki przed szkodami powodowanymi wilgocią.

W konstrukcjach, w których inne materiały zawodzą, celuloza bardzo dobrze się sprawdza [3], np. w niewentylowanych stropodachach drewnianych krytych papą. Celuloza pozytywnie wpływa też na bezpieczeństwo pożarowe budynków.

Materiał izolacyjny impregnowany jest związkami uniepalniającymi, dzięki czemu w sytuacji pożarowej nie spala się, a ulega powolnemu zwęglaniu. Wierzchnia warstwa chroni głębsze warstwy izolacji i zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru.

Celuloza charakteryzuje się ponadto dobrą izolacyjnością akustyczną, potęgowaną metodą instalacji: materiał jest wdmuchiwany i szczelnie wypełnia dostępne przegrody. Dlatego włókna celulozowe produktów o dużej oporności na przepływ powietrza stosowane są jako dźwiękoizolacja. Wykonuje się także natryski dźwiękochłonne z włókien celulozowych.

Zastosowania izolacji celulozowych

Aby izolacja wdmuchiwana spełniła swoje funkcje w ścianach, wymaga przygotowania przegród. Możliwe jest stosowanie celulozowych izolacji termicznych do ociepleń domów prefabrykowanych i tradycyjnych w konstrukcji szkieletu drewnianego (FOT. 1), ocieplenia ścian domów murowanych (np. z bloczków lub cegieł), domów z muru pruskiego i z bali z dobudowaniem zewnętrznej warstwy elewacyjnej lub przy ocieplaniu ścian od wewnątrz (FOT. 2).

Największą część robót ociepleniowych stanowią międzykrokwiowe i podkrokwiowe ocieplenia dachów skośnych (FOT. 3). Celulozą najłatwiej, najszybciej i najdokładniej ociepla się stropy i podłogi (FOT. 4–5), zwłaszcza w konstrukcjach wiązarowych. Powszechne jest stosowanie izolacji z włókien celulozowych do ociepleń stropodachów, w tym stropodachów wentylowanych (FOT. 6).

Izolacje wdmuchiwane wymagają minimalnego otworu instalacyjnego, co zachęca do stosowania izolacji termicznych także jako dociepleń przegród z już istniejącymi warstwami izolacyjnymi.

Metodą natrysku warstwy izolacyjnej z celulozy skutecznie ociepla się wszelkie powierzchnie zakrzywione: sklepienia i łuki, najczęściej spotykane w budownictwie zabytkowym i sakralnym. Warstwa celulozy mieszana jest z wodą i natryskiwana na docieplaną powierzchnię. Umożliwia to ocieplenie tych skomplikowanych połaci jednolitą warstwą materiału higroskopijnego o żądanej grubości, bez strat powodowanych niedopasowaniem płyt izolacyjnych (FOT. 7).

Celuloza w normie EN 15101-1:2013

Zakres przedmiotowy normy EN 15101-1:2013 [1] jest bardzo obszerny. Produkty certyfikowane CE zgodnie z tym standardem to produkty dopuszczone do stosowania jako izolacja termiczna i akustyczna: stropów i stropodachów (w tym stropodachów wentylowanych), dachów płaskich, jako izolacja międzykrokwiowa i podkrokwiowa dachów skośnych, a także jako izolacja ścian, w tym murów wielowarstwowych.

Lista parametrów deklarowanych według normy jest wyjątkowo duża i obejmuje charakterystyki obowiązkowo deklarowane i badane również w procesie uzyskiwania europejskiej aprobaty technicznej dla celulozy (zgodnie ze wspólną wykładnią procedur oceny CUAP).Wstępne badanie typu (czyli pierwsze badanie próbek produktów) i zakres deklaracji producenta obejmują:

 • współczynnik przewodzenia ciepła λ – mierzony w odniesieniu do całego zakresu gęstości, przy czym najgorszy wynik zaokrąglany jest w górę do 0,001 W/(m·K) i ten współczynnik jest podstawą do określenia l deklarowanej;
 • opór cieplny Rd – zaokrąglany w dół z dokładnością do 0,05 (m²·K)/W i deklarowany w kolejnych krokach co 0,05 (m²·K)/W;
 • osiadanie w otwartym nadmuchu (SH);
 • osiadanie w zamkniętych przegrodach (SC) – norma wymaga deklarowania gęstości, w której osiadanie materiału w zamkniętej przegrodzie wynosi mniej niż 1%, czyli jest w praktyce niemierzalne;
 • klasę reakcji na ogień (w tym reakcji na ogień w typowym zastosowaniu); produkty izolacyjne z celulozy w zależności od rodzaju i miejsca zastosowania mają klasę reakcji na ogień od E (najczęściej w odniesieniu do gr. < 10 cm) do nawet B-s2,d0 (gr. > 10 cm); należą więc do materiałów NRO;
 • trwałość użytkowa – przyjmuje się, że minimalna trwałość materiału izolacyjnego z celulozy wynosi 50 lat;
 • nasiąkliwość w wodzie;
 • współczynnik oporu dyfuzyjnego – w razie braku badań norma dopuszcza przyjęcie wartości 1;
 • emisję niebezpiecznych substancji – norma odsyła producenta do przepisów krajowych;
 • właściwości przyspieszające korozję metali;
 • odporność na rozwój pleśni;
 • oporność przepływu powietrza – bardzo ważna charakterystyka materiału, zwłaszcza w odniesieniu do przegród takich jak stropodach wentylowany, gdzie materiał wbudowuje się z najmniejszą gęstością. Istotna jest również do oceny izolacyjności akustycznej materiału;
 • współczynnik pochłaniania dźwięku α.

Tak duży zakres deklarowanych cech umożliwi pełną certyfikację produktu pod kątem dopuszczalności w każdym zastosowaniu przewidzianym przez normę.

Norma zharmonizowana nakłada również na producentów dodatkowe obowiązki informacyjne. Certyfikowanie produktu wymaga przygotowania innych kart informacyjnych: tabelarycznego zestawienia oporu cieplnego w odniesieniu do stosowanych grubości i gęstości materiału.

W przypadku deklarowania zastosowania produktu do ociepleń powierzchni płaskich w otwartym nadmuchu producent lub upoważniony przedstawiciel przedstawia tabelę oporu cieplnego uwzględniającą osiadanie.

Norma przewiduje przeprowadzenie testów osiadania w zależności od deklarowanych zastosowań: testy klimatyczne w wypadku otwartego nadmuchu, testy wibracyjne dla przegród zamkniętych (np. przy ocieplaniu międzykrokwiowym) (RYS.) oraz kombinację testów pobudzania zderzeniowego i klimatycznych do zastosowań typu stropodach wentylowany (FOT. 8). Ostatni z testów jest elementem zakładowej kontroli produkcji.

Grubość warstwy materiału izolacyjnego nadmuchanego na płaską powierzchnię stropu, stropodachu lub podłogi zmniejsza się w okresie całej trwałości użytkowej produktu do wartości docelowej. Zazwyczaj grubość docelowa jest o kilka do kilkunastu procent mniejsza niż grubość wdmuchiwania. Jest to powszechne zjawisko dotyczące materiałów izolacyjnych, a izolacji wdmuchiwanych w szczególności.

Dotychczasowa praktyka obejmowała określenie w europejskiej aprobacie technicznej wskaźnika osiadania, o którego wartość wykonawca zwiększał warstwę nadmuchiwanej izolacji. Tu natomiast wprowadzono pojęcie klas osiadania izolacji w otwartym nadmuchu.

Oznaczenie klasy składa się z liter SH (settlement horizontal – ­osiadanie na powierzchniach horyzontalnych) oraz liczby odpowiadającej danemu zakresowi osiadania. Klasa osiadania jest informacją istotną dla projektanta i inwestora i odnosi się do zjawiska osiadania na przestrzeni 50-letniej trwałości użytkowej produktu.

Ten parametr znajdzie się też w deklaracji właściwości użytkowych produktu. Stosuje się go podczas obliczania oporu cieplnego izolacji w otwartym nadmuchu, czyli przy ociepleniach celulozą stropów nieużytkowych, stropodachów wentylowanych i niewentylowanych.

Warto porównać te zapisy z wcześniej opublikowaną normą dotyczącą materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej – PN-EN 14064:2010 [4], wprowadzającej 3 klasy osiadania oznaczane S1 – S2 – S3. W normie PN-EN 15101-1:2013 [5] dotyczącej ekologicznych izolacji celulozowych oznaczenie liczbowe deklarowanej klasy wzrasta co 5 jednostek: SH0 – SH5 – SH10. Klasy S i SH odpowiadają tym samym procentowym wartościom osiadania. W TABELI 1 przedstawiono zestawienie porządkujące te dwie różne nomenklatury.

Wskaźnik osiadania uzyskany w wyniku badań służy przyporządkowaniu do określonej klasy. Klasa ta jest jednocześnie poprawką na osiadanie, uwzględnianą podczas deklarowania oporu cieplnego przy otwartym nadmuchu (TABELa 2).

Projektant izolacji i inwestor mają częściowo ułatwione zadanie: tabela pokazuje, jaki opór cieplny uzyskuje się przy danej grubości zasypu. Zastanawia jedynie oznaczenie liczby worków zużywanych na m².

Zapis ten pozostaje nieczytelny: jeżeli w trakcie wdmuchiwania materiał ze względu na ciężar właściwy surowca wymaga uzyskania większej gęstości dla większej grubości zasypu, wystarczające byłoby wskazanie gęstości na m³ w miejsce liczby worków. Gęstość materiału w otwartym nadmuchu zależy od klasy maszyny do wdmuchiwania i poprawności ustawienia ciągu węży przesyłowych, a w mniejszym stopniu od skali kompresji materiału izolacyjnego.

W tzw. izolacji rdzeniowej murów warstwowych, w docieplaniu wewnątrzszczelinowym i docieplaniu zamkniętych przegród połaci dachów skośnych nie powinno występować zjawisko osiadania. Norma zobowiązuje producentów do uzyskania takiej gęstości w odniesieniu do danego zastosowania, przy której osiadanie w wyniku badania wibracyjnego wynosi mniej niż 1% i jest w praktyce niemierzalne.

Alternatywą są długotrwałe badania terenowe, niemniej norma nie podaje ani wytycznych do ich prowadzenia, ani czasu ich trwania. Zebrane wyniki badań wraz ze wstępnym badaniem typu dla przewodności cieplnej służą przygotowaniu dodatkowych informacji normatywnych dotyczących materiału, w tym tabeli oporu cieplnego.

Jeżeli produkt izolacyjny jest deklarowany jako izolacja termiczna do ociepleń np. połaci dachów skośnych i ścian, producent powinien na podstawie badań zadeklarować gęstość wykluczającą osiadanie w przegrodach tego typu. Podobnie jak w odniesieniu do otwartego nadmuchu producent wystawia i przygotowuje stosowną tabelę (TABELA 3).

Ponownie pojawia się pytanie o sens informowania o zużyciu w workach na m² warstwy o danej grubości. Drugim powodem podawania w wątpliwość celowości publikowania tak przygotowanej karty informacyjnej jest jej wiarygodność.

Należy w tym miejscu przywołać zapisy CUAP [6] dla celulozy. Producent zobowiązany jest przygotować wytyczne wykonawcze wdmuchiwania izolacji termicznej. Dokument ten również podlega ocenie. Należy zwrócić uwagę, że wytyczne wykonawcze renomowanych producentów przedstawiają pełną wiedzę techniczną: gęstość minimalna jest warunkowana wymiarami ocieplanej przegrody, rodzajem materiałów, z których jest zbudowana, a także kątem jej nachylenia.

Informacje te powinny być przekazywane na szkoleniach wstępnych i autoryzacyjnych dla wykonawców ociepleń metodą wdmuchiwania. Wykonawca dysponuje wtedy pełną wiedzą techniczną, by prawidłowo wbudować produkt w daną przegrodę. Jeśli bierze się pod uwagę tylko gęstość wynikającą z karty oporu cieplnego, łatwo popełnić błąd i nie doszacować wymaganej gęstości.

Tę dodatkową odpowiedzialność producenta za prawidłowe wyszkolenie i przygotowanie wykonawcy zawiera druga część normy PN EN 15101-2:2013 [7]. Wielokrotnie przy okazji omawiania wytycznych wykonawczych dla producentów podkreśla się obowiązek zestawienia gęstości materiału do poziomu adekwatnego do ­ocieplanej przegrody. Potwierdzeniem uzyskania odpowiedniej gęstości jest protokół odbioru po wykonaniu izolacji.

Żaden z liczących się producentów celulozowych izolacji termicznych nie zaryzykuje podważenia wiarygodności branży przez wadliwe wykonawstwo nawet konkurencyjnych materiałów. Należy spodziewać się silnej samoregulacji branży, czego pierwszym zwiastunem jest powołanie Europejskiego Stowarzyszenia Izolacji Celulozowych oraz włączenie do tej organizacji Związku Producentów Izolacji Celulozowych zarejestrowanego we Francji.

Obowiązek certyfikacji

W rezultacie wprowadzenia normy EN 15101-1:2013 [1] rozporządzenie nr 305/2011 [2] nakłada na producentów izolacji celulozowych obowiązek certyfikacji ich produktów certyfikatem CE. Obowiązek ten dotyczy producentów lub importerów z siedzibą w państwach Unii Europejskiej i członków EFTA.

W myśl rozporządzenia nr 305/2011 [2] certyfikat CE wydawany jest na podstawie europejskiej aprobaty technicznej lub normy zharmonizowanej. Materiały izolacyjne z celulozy, które przed lipcem 2013 r. posiadały ważną europejską aprobatę techniczną, uzyskują certyfikat CE na podstawie aprobaty technicznej do końca okresu jej obowiązywania.

Celulozowe materiały izolacyjne nieposiadające europejskiej aprobaty technicznej lub mające ważność dobiegającą końca należy certyfikować na podstawie normy zharmonizowanej.

Problem dwóch dokumentów odniesienia będzie trwał przynajmniej do 2018 r. Wtedy zakończy się okres ważności ostatnich europejskich aprobat technicznych wydanych dla izolacji celulozowych.

Ponieważ nie wszyscy producenci materiałów celulozowych dołożyli starań, aby przebadać swoje produkty i przedłużyć ważność aprobat do 2018 r., począwszy od 2015 r. liczba europejskich aprobat technicznych materiałów celulozowych będzie konsekwentnie zmniejszana. Wzrastać będzie natomiast udział produktów certyfikowanych na podstawie normy zharmonizowanej. To prawdziwy test spójności zapisów norm.

Największą korzyścią wynikającą z ogłoszenia normy zharmonizowanej dla celulozy jest uporządkowanie sytuacji prawnej tych materiałów izolacyjnych. Rozporządzenie nr 305/2011 [2] i delegacja mandatu dla CEN w celu opracowania normy celulozowej wprowadziły w 2013 r. zamęt na rynku materiałów celulozowych.

Wykorzystali to nierzetelni producenci próbujący wprowadzać do obrotu materiały, których jakość pozostawiała wiele do życzenia. Zamierzali wykorzystać coraz większy rynek izolacji tworzony latami przez renomowanych dostawców.

Od lipca 2013 r. do marca 2014 r. na polskim rynku trwał szturm tanich materiałów celulozowych, których producenci wykorzystali niejasne przepisy i dostarczali produkty niespełniające podstawowych wymagań. Utrudniało to funkcjonowanie rzetelnych dostawców materiałów izolacyjnych oferujących produkty z certyfikatem CE.

Dzięki wprowadzeniu normy zharmonizowanej sytuacja na rynku materiałów celulozowych stała się przejrzysta: niedozwolone jest stosowanie materiałów izolacyjnych z celulozy nieposiadających certyfikatu CE i deklaracji właściwości użytkowych dostępnych w języku polskim. Złamanie tego przepisu podlega karze grzywny w trybie przewidzianym przez kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Literatura

 1. EN 15101-1:2013, „Thermal insulation products for buildings. In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products. Specification for the products before installation”.
 2. Rozporządzenie nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (DzUrz L 88 z 4.4.2011, s. 5–43).
 3. C. Fülle, N. Werther, „Dauerhaftigkeit unbelüfteter Flachdachkonstruktionen”, „Holzbau” nr 6/2009, s. 14–18 [tłumaczenie na język polski dostępne na stronie www.derowerk.pl].
 4. PN-EN 14064:2010, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem”.
 5. PN-EN 15101-1:2013, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem”.
 6. „Common Understanding of Assessment Procedure: In-situ formed loose fill thermal insulation material and/or acoustic insulation material made of vegetable or animal fibres”, CUAP VI 2003.
 7. PN-EN 15101-2:2013, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane in situ. Część 2: Specyfikacja wyrobów po zastosowaniu”.
 8. M. Drećka, „Termoizolacyjne systemy natryskowe – właściwości i zastosowanie”, „IZOLACJE”, nr 1/2013, s. 40–44.
 9. E. Haupt, „Naturbaustoffe und Brandschutz. Brandverhalten von Zellulose überzeugt Bauherren, Behörden und Feuerwehr”, „Isoliertechnik”, nr 3/1998, s. 40–43 [tłumaczenie na www.derowerk.pl].
 10. J. Sawicki, „Celulozowe izolacje termiczne”, „IZOLACJE”, nr 3/2006, s. 18–20.
 11. Materiały informacyjne firmy Derowerk.
 12. Materiały informacyjne firmy X-Floc.
 13. Materiały informacyjne firmy Isofloc.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Małgorzata Niziurska Systemy ociepleń ETICS - niedoskonałość wymagań prawnych, specyfikacji technicznych oraz metod badań

Systemy ociepleń ETICS - niedoskonałość wymagań prawnych, specyfikacji technicznych oraz metod badań Systemy ociepleń ETICS - niedoskonałość wymagań prawnych, specyfikacji technicznych oraz metod badań

Systemy ociepleń ETICS są jednymi z niewielu wyrobów budowlanych, które można wprowadzać do obrotu na podstawie kilku specyfikacji technicznych określających zróżnicowane wymagania, a obecnie również –...

Systemy ociepleń ETICS są jednymi z niewielu wyrobów budowlanych, które można wprowadzać do obrotu na podstawie kilku specyfikacji technicznych określających zróżnicowane wymagania, a obecnie również – różnych podstaw prawnych.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

Zapotrzebowanie na energię w budynku, odzwierciedlone w rachunkach za ogrzewanie, jest bezpośrednio związane z funkcją budynku i stanem jego użytkowania.

dr inż. Beata Sadowska Projektowanie niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej

Projektowanie niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej Projektowanie niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej

W obecnych warunkach środowiskowych, energetycznych, ekonomicznych i formalnych projektowanie i wznoszenie budynków niskoenergochłonnych staje się koniecznością. Takie obiekty wymagają jednak większych...

W obecnych warunkach środowiskowych, energetycznych, ekonomicznych i formalnych projektowanie i wznoszenie budynków niskoenergochłonnych staje się koniecznością. Takie obiekty wymagają jednak większych nakładów finansowych, dlatego warto przeprowadzić rachunek ekonomiczny pozwalający przewidzieć dodatkowy koszt inwestycyjny oraz – co najważniejsze – przybliżony czas jego zwrotu.

prof. dr hab. inż. Antoni Biegus Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów

W ocenie niezawodności konstrukcji, podczas analizy stanu granicznego nośności należy badać nie tylko kryteria bezpieczeństwa związane z wytrzymałością w trakcie normalnej eksploatacji, lecz także kryteria...

W ocenie niezawodności konstrukcji, podczas analizy stanu granicznego nośności należy badać nie tylko kryteria bezpieczeństwa związane z wytrzymałością w trakcie normalnej eksploatacji, lecz także kryteria odporności ogniowej.

mgr inż. Jerzy Żurawski Charakterystyka energetyczna po nowemu

Charakterystyka energetyczna po nowemu Charakterystyka energetyczna po nowemu

Jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych wielu ekspertów zwracało uwagę, że przy tak przyjętych wymaganiach nie będzie można zaprojektować niektórych budynków....

Jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych wielu ekspertów zwracało uwagę, że przy tak przyjętych wymaganiach nie będzie można zaprojektować niektórych budynków. Pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów potwierdziły te obawy.

dr inż. Andrzej Konarzewski Jak określać wartość oporu cieplnego i współczynnika przewodzenia ciepła pianek PUR/PIR w wyrobach budowlanych?

Jak określać wartość oporu cieplnego i współczynnika przewodzenia ciepła pianek PUR/PIR w wyrobach budowlanych? Jak określać wartość oporu cieplnego i współczynnika przewodzenia ciepła pianek PUR/PIR w wyrobach budowlanych?

Polscy producenci płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki PUR/PIR według PN-EN 14509:2013-12 [1] oraz płyt izolacyjnych ze sztywnej pianki PUR/PIR do...

Polscy producenci płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki PUR/PIR według PN-EN 14509:2013-12 [1] oraz płyt izolacyjnych ze sztywnej pianki PUR/PIR do izolacji cieplnej w budownictwie według PN- -EN 13165:2013-05 [2] dotychczas nie uzgodnili konsensusu w sprawie deklaracji właściwości cieplnych, tak jak to sugeruje załącznik normatywny C.

mgr inż. Jerzy Żurawski Zmiany w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

Zmiany w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej Zmiany w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

W lipcu opublikowano znowelizowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 czerwca 2014 r. Weszło ono w życie 3 października br. Niestety, zawarta w nim metodologia obliczania charakterystyki...

W lipcu opublikowano znowelizowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 czerwca 2014 r. Weszło ono w życie 3 października br. Niestety, zawarta w nim metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego pełna jest błędnych założeń.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji Warunki Techniczne - jak dobrać grubości izolacji

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające...

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które obowiązuje już ponad 4 lata. Niestety nadal nie wszystkie obiekty są projektowane zgodnie z określonymi w przepisach nowymi, zaostrzonymi wymaganiami izolacyjności cieplnej dla przegród...

dr inż. Arkadiusz Węglarz, mgr inż. Jerzy Żurawski Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej

Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej

Od 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim...

Od 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. W lipcu 2014 r. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [2]. We wrześniu Prezydent podpisał Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków [3], która...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Nowe regulacje w zakresie akustyki

Nowe regulacje w zakresie akustyki Nowe regulacje w zakresie akustyki

Akustyka budowlana w Polskich Normach, ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych budynków i elementów budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stanowią...

Akustyka budowlana w Polskich Normach, ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych budynków i elementów budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stanowią główne wątki tematyczne niniejszego artykułu. Autor przywołuje i omawia najważniejsze normy z zakresu akustyki budynków oraz zwraca uwagę na takie kwestie jak: pomiar poziomu ciśnienia akustycznego, dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, wymagania dotyczące warunków pogłosowych...

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni, dr inż. Magdalena Nakielska Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty Charakterystyka energetyczna budynku w świetle aktualnych przepisów prawnych - wybrane aspekty

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania...

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku stanowi jego ocenę w zakresie obudowy budynku, rozwiązań technicznych instalacji oraz zastosowanego źródła energii. Niestety, procedury ustalania oraz interpretacji technicznej podstawowych parametrów świadectwa charakterystyki energetycznej są często niejasne i nieprecyzyjne.

Tomasz Gałązka Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument...

Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument ten wypełnia upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także wymogu określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Przemysław Gogojewicz Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania...

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie zwalnia ze spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na dzień rozstrzygania sprawy.

dr inż. Rafał Żuchowski , dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Monitoring hałasu środowiskowego

Monitoring hałasu środowiskowego Monitoring hałasu środowiskowego

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych...

W artykule, obok podstawowej wiedzy o rozchodzeniu się dźwięku w przestrzeni, zawarte są podstawy prawne dotyczące hałasu środowiskowego, informacje o metodyce pomiarowej, charakterystyce zestawów pomiarowych i kryteriach lokalizacji punktów pomiarowych, zaleceniach dotyczących warunków meteo, procedurach pomiarów i rejestracji hałasu i tła akustycznego, map akustycznych oraz weryfikacji i kalibracji przyjętych metod obliczeniowych.

Przemysław Gogojewicz Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia w praktyce Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć,...

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Do czego zobowiązuje gwarancja, a jakie daje nam prawa? Warto wiedzieć, jak ich dochodzić.

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak, mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06 Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym,...

Nowe wymagania akustyki budowlanej dotyczą zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Omawiamy wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym, salom audytoryjnym i wykładowym oraz innym pomieszczeniom o podobnym przeznaczeniu.

Przemysław Gogojewicz Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły Nabywanie nieruchomości - zapis windykacyjny a zwykły

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca...

W przypadku śmierci właściciela mieszkania, na mocy zapisu windykacyjnego dokonanego w testamencie, spadkobierca nabywa nieruchomość już z chwilą otwarcia spadku. Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca może rozporządzać poszczególnymi przedmiotami majątkowymi na rzecz określonych osób. Czym różni się ten rodzaj zapisu od zapisu zwykłego?

Przemysław Gogojewicz Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać? Okresowe kontrole obiektów budowlanych - kiedy je przeprowadzać?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek podczas użytkowania budynku sprawdzać jego stan techniczny. Co powinno podlegać kontroli i kto może ją przeprowadzić?

Przemysław Gogojewicz Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane Odór i nieprzyjemna woń a Prawo budowlane

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Jednakże w polskim porządku prawnym nie istnieją tzw. normy odorowe, brakuje też metodyki pomiaru zapachu.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Teresa Wons Reakcja na ogień - nowe wymagania

Reakcja na ogień - nowe wymagania Reakcja na ogień - nowe wymagania

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364?

Przemysław Gogojewicz Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur oporowy a pozwolenie na budowę Mur oporowy a pozwolenie na budowę

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje...

Mur może pełnić zarówno funkcję ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej. W ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej roli. Decyduje ona o kwalifikacji obiektu.

Przemysław Gogojewicz Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika? Obiekt bez niezbędnych instalacji i urządzeń - co z tego wynika?

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym...

Niewyposażenie obiektu w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje i urządzenia może być co najwyżej uznane za uchybienie wymogom techniczno-budowlanych dla określonej kategorii obiektu, lecz w żadnym wypadku nie oznacza, że budynku nie można zakwalifikować do kategorii obiektu budowlanego. Przy odmiennym rozumowaniu budowa budynku bez jakichkolwiek instalacji i urządzeń możliwa byłaby bez jakichkolwiek rygorów prawnych i w celu obejścia prawa wystarczające byłoby niewyposażenie budynku, nawet...

Przemysław Gogojewicz Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie...

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego może nakazać (w drodze decyzji) usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń albo przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja powinna być natychmiast wykonana i może być ogłoszona ustnie.

dr inż. Jacek Nurzyński Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych i ocena jakości akustycznej terenu - nowe propozycje normalizacyjne

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w...

Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie są przedmiotem normy PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad tym dokumentem są prowadzone w grupie roboczej PKN (KT 253) w ramach umowy podpisanej z Instytutem Techniki Budowlanej. Docelowo norma będzie się składała z sześciu części.

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.