Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Obciążenie termiczne w pasywnej hali sportowej w czasie występowania wysokich temperatur zewnętrznych

Mikroklimat wewnętrzny w świetle obowiązujących wymagań | Bilans cieplny organizmu | Komfort środowiska | Mikroklimat w hali sportowej

Obciążenie termiczne w pasywnej hali sportowej w czasie występowania wysokich temperatur zewnętrznych
Thermal load analysis in a passive sports hall at high external temperatures
Archiwum autorki

Obciążenie termiczne w pasywnej hali sportowej w czasie występowania wysokich temperatur zewnętrznych


Thermal load analysis in a passive sports hall at high external temperatures


Archiwum autorki

Miesiące letnie są szczególnie trudne do zapewnienia odpowiednich warunków termicznych w pomieszczeniach, w których przebywa większa liczba ludzi. Okazuje się, że problem ten dotyczy również budynków pasywnych.

Zobacz także

Rockwool Polska Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa Profesjonalne elementy konstrukcyjne BIM dla budownictwa

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu...

W nowoczesnym projektowaniu budynków standardem staje się technologia BIM (Building Information Modeling). Jest to złożony system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje cechy zastosowanych rozwiązań.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata Zrównoważone projektowanie – inspiracje ze świata

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the...

Rocznie budynki odpowiadają za około 39 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii (World GBC – Circular Economy in the built environment waste hierarchy: Why recycling is the last resort). Jeśli branża budowlana chce realizować ideę i cele ekorozwoju, musi odejść od podejścia „weź, wyprodukuj, wyrzuć”. Międzynarodowa firma Arup opracowała raport prezentujący zasady projektowania zgodnego z koncepcją regeneracyjną.

Agnieszka Stawiarska Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych

Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych Program Czyste Powietrze – dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych

Od ponad roku program „Czyste Powietrze” dofinansowujący remonty domów jednorodzinnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie bez przyczyny. Wyższe dofinansowanie, wyższe dotacje do kompleksowej termomodernizacji...

Od ponad roku program „Czyste Powietrze” dofinansowujący remonty domów jednorodzinnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie bez przyczyny. Wyższe dofinansowanie, wyższe dotacje do kompleksowej termomodernizacji i prefinansowanie dla wykonawców skutecznie zachęciły do składania wniosków o dotację.

ABSTRAKT

W artykule omówiono warunki oceny mikroklimatu wewnętrznego w budynku. Opisano przebieg oraz wyniki badań komfortu termicznego przeprowadzonych w pasywnej hali sportowej.

The article discusses the conditions for the assessment of building’s internal microclimate. The process and results of thermal comfort tests performed in a passive sports hall were described.   

Zgodnie z definicją W. Feista [1] obiekt pasywny to budynek o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza, wynoszącym 15 kWh/(m2·rok).

W takim budynku komfort cieplny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła – mieszkańców, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, ciepło odzyskane z wentylacji. Ze względu na pasywne pozyskiwanie energii niezwykle istotna jest w takim obiekcie jego właściwa orientacja, odpowiednio ukształtowana bryła oraz optymalizacja każdej z przegród budowlanych.

Budynek pasywny nastawiony jest więc na maksymalizację wykorzystania biernych zysków energetycznych oraz minimalizację strat przy jednoczesnym zapewnieniu korzystnego mikroklimatu wewnętrznego.

Latem, z powodu wysokich temperatur zewnętrznych oraz zysków od znajdujących się w budynku źródeł ciepła, łatwo może dochodzić u użytkowników budynków do przegrzania i zachwiania równowagi cieplnej organizmu. Następują wówczas zaburzenia procesów termoregulacji, objawiające się m.in. wzrostem temperatury skóry, przyspieszeniem oddechu, rozszerzeniem naczyń krwionośnych, zwiększeniem częstości skurczów serca czy zachwianiem gospodarki wodnej i elektrolitycznej organizmu.

Może to prowadzić do osłabienia, nudności i zawrotów głowy. W skrajnych przypadkach dochodzi do zasłabnięcia, utraty przytomności, a nawet udaru cieplnego [2]. Dlatego tak istotna jest na etapie projektowania ocena mikroklimatu wewnętrznego, zwłaszcza w obiektach sportowych. 

Ocena mikroklimatu wewnętrznego w świetle obowiązujących wymagań

Pomiary mikroklimatu polegają na zmierzeniu wielkości podstawowych i pochodnych parametrów fizycznych oraz obliczeniu wartości odpowiednich wskaźników w celu porównania z wymaganiami higienicznymi.

W odniesieniu do mikroklimatu umiarkowanego wymogi te podane są w normie PN-EN ISO 7730:2006 [3], w wypadku środowisk zimnych i gorących należy odwoływać się do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy [4].

Bilans cieplny organizmu

Komfort cieplny definiowany jest jako stan umysłu, w którym człowiek odczuwa równowagę pomiędzy otaczającym środowiskiem a wrażeniami psychofizycznymi. Ilość ciepła powstającego w organizmie w trakcie przemian metabolicznych powinna być wówczas równoważna stratom ciepła oddawanego do środowiska m.in. na drodze promieniowania, konwekcji i przewodzenia [5].

Duży wpływ na odczucia cieplne ma m.in. intensywność przemian metabolicznych. Ciepło metaboliczne rozumiane jest jako strumień ciepła wytwarzany przez organizm w procesach utleniania zachodzących wewnątrz ciała, odniesiony do jednostki pola powierzchni.

Metabolizm wyraźnie zmienia się wraz z aktywnością fizyczną i wyrażany jest w jednostkach met lub W/m2 (1 met = 58,2 W/m2 powierzchni ciała człowieka) (tabela 1).

Istotny wpływ na bilans cieplny organizmu wywiera izolacyjność termiczna odzieży. Jest ona określana za pomocą współczynnika oporności cieplnej, wyrażonego w jednostkach m2·K/W lub clo. Dla prędkości powietrza 0,1 m/s, temperatury powietrza i ścian 21°C oraz wilgotności względnej mniejszej niż 50% 1 clo równa się 0,155 m2·K/W.

Komfort środowiska

Komfort środowiska termicznego oceniany jest przy użyciu wskaźników PMV i PPD.

PMV (Predictive Mean Vote) określa przewidywaną ocenę średnią zgodnie z siedmiostopniową psychofizyczną skalą wrażeń cieplnych Fangera [5]: +3 – gorąco, +2 – ciepło, +1 – dość ciepło, 0 – obojętnie, –1 – dość chłodno, –2 – chłodno, –3 – zimno.

Zgodnie z normą dotyczącą pomiaru mikroklimatu umiarkowanego wskaźnikiem PMV należy się posługiwać przy określonych niżej wartościach parametrów wejściowych:

 •  temperatura powietrza wewnątrz budynku – 10–30°C,
 •  względna prędkość przepływu powietrza w pomieszczeniu – 0–1 m/s,
 •  maksymalne ciśnienie cząstkowe pary wodnej w mierzonym obszarze – 2700 Pa,
 •  średnia temperatura promieniowania otaczających powierzchni – 10–40°C,
 •  oporność cieplna odzieży – 0–2 clo,
 • metabolizm – 1–4 met [3].

Wskaźnik PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) określa procent osób przebywających w danym środowisku odczuwających brak komfortu termicznego. W idealnych warunkach komfortu cieplnego wartość PMV powinna wynosić od –0,5 do +0,5, co odpowiada 10% PPD (rys. 1).

Jeżeli natomiast wartość bezwzględna wskaźnika PMV przekracza 2,0, należy dodatkowo przeanalizować mikroklimat pomieszczenia według stosownych wymagań oceny środowisk: zimnych (PMV < –2) lub gorących (PMV > +2) w celu ustalenia obciążenia termicznego jako „dającego się zaakceptować” lub „tolerować”.

Wskaźnikiem do oceny obciążenia termicznego w środowisku gorącym, wiążącym trzy wielkości: temperaturę powietrza, średnią temperaturę promieniowania oraz wilgotność bezwzględną, jest WBGT (Wet Bulb Globe Temperature). Sposób wykonania pomiaru tego wskaźnika określony jest w normie PN-EN 27243:2005 [6].

Wartości wskaźnika WBGT, podane w stopniach Celsjusza, nie mogą przekraczać w ciągu 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy wartości dopuszczalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy [4].

Podane tam wielkości dopuszczalne zależą od tempa metabolizmu organizmu, związanego z wielkością wysiłku fizycznego, informacją o przystosowaniu człowieka lub nieprzystosowaniu do środowiska gorącego, a także danymi dotyczącymi ruchu powietrza (tabela 2).

Warunki pomiaru mikroklimatu w hali sportowej 

Pomiaru mikroklimatu dokonano w hali sportowej w Słomnikach (fot. 1–2). Obiekt ten ma certyfikat jakości Passivhaus Institut w Darmstadt w Niemczech. W budynku zlokalizowana jest wielofunkcyjna arena sportowa o boisku 22×44 m z trybunami mieszczącymi ok. 240 widzów.

Hala charakteryzuje się wysoką termoizolacyjnością przegród zewnętrznych i bardzo niskim zużyciem energii na cele grzewcze – na poziomie ok. 15 kWh/(m2·rok). Wartości współczynnika przenikania przegród wynoszą ok. 0,1 W/m2·K, a zestawów okiennych – 0,8 W/(m2·K) [7].

Badania środowiska wewnętrznego odbywały się na przełomie miesięcy letnich, kiedy wysokość temperatur zewnętrznych przez okres trzech dni przekraczała 30°C.

Komfort termiczny w obiekcie badany był miernikiem cyfrowym BABUC A. Urządzenie to daje możliwość wykonania pomiarów wielkości podstawowych i pochodnych parametrów fizycznych oraz obliczenia wartości wskaźników mikroklimatu.

W hali zaprojektowano i zrealizowano system wentylacji nawiewno-wywiewnej, która w okresie badania była wyłączona.

Dane rejestrowane były z 10-minutowymi interwałami czasowymi. Przez pierwsze dwa dni pomiarów rolety wewnętrzne były podniesione, a okna, zarówno po stronie północnej, jak i południowej, uchylone (fot. 3).

W trakcie trzeciego dnia pomiarów w hali odbywały się zawody piłki koszykowej mężczyzn. Przy wysokiej temperaturze powietrza zewnętrznego oraz silnym nasłonecznieniu, a także dużej frekwencji osób w sali rolety opuszczono i pozamykano okna po stronie południowej (fot. 4). Działanie to miało na celu ograniczenie dostępu promieni słonecznych oraz gorącego powietrza z zewnątrz.

W trzecim dniu pomiaru, ze względu na opuszczone rolety i odbywające się zawody sportowe, sala musiała być doświetlona światłem sztucznym (fot. 5).

Warunki pomiarów w obiekcie przedstawiono w tabeli 3.

Wyniki badań

Mikroklimat wnętrza hali analizowano pod kątem osób uprawiających sport oraz widzów siedzących na trybunach. Dniem o największej liczbie osób w hali był 1 VII – łącznie było ich ok. 100, przy czym sport uprawiało ok. 20 z nich, a pozostałych 80 siedziało na widowni.

Wytwarzanie energii metabolicznej u osób znajdujących się w ruchu jest równoważne z dużą aktywnością, co odpowiada wartości 3,869 met. W przypadku widzów przebywających na trybunach i dopingujących graczy wybrano aktywność niewielką w pozycji siedzącej, dla której wartość wytwarzanej energii wynosi 1,204 met.

Zestawiono typową dla każdej z dwóch aktywności odzież, której przypisane zostały współczynniki oporu cieplnego. Wartości clo były zbliżone i wyniosły 0,3 dla aktywnych ruchowo zawodników oraz 0,33 w przypadku widzów.

Rozkład temperatury powietrza wewnętrznego podczas pomiaru przedstawiono na rys. 2. W okolicach godz. 14.00 temperatura osiągnęła wartość maksymalną – powyżej 27°C.

Obliczone na podstawie trzydniowych pomiarów wartości wskaźników PMV oraz PPD w odniesieniu do środowiska umiarkowanego podano w tabeli 5. Wyniki pomiarów wskaźnika PMV przedstawiono na rys. 3.

Ponieważ wartość wskaźnika PMV w odniesieniu do zawodnika wyniosła powyżej 2,0 mimo niewysokiej ilości wytwarzanego ciepła metabolicznego, przeprowadzono dodatkową analizę tego rodzaju aktywności, lecz w środowisku gorącym. Pozwoliło to na wyznaczenie wskaźnika obciążenia termicznego WBGT i porównanie go z wartościami dopuszczalnymi, zawartymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej [4].

Wykonano obliczenia w odniesieniu do dwóch wartości aktywności zawodnika; pierwszej, takiej, jak założono w środowisku umiarkowanym, równej 3,869 met, i drugiej – wynoszącej 7,481 met, lepiej odzwierciedlającej duży wysiłek fizyczny podczas uprawiania sportu wyczynowego. Wyniki przedstawiono w tabeli 6.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów obliczono w programie InfoGap dwie wartości wskaźnika WBGT (rys. 4), wiążącego wyniki pomiarów wielkości pochodnych: temperatury wilgotnej naturalnej tnw i temperatury poczernionej kuli tg oraz w pewnych przypadkach wyniki pomiaru wielkości podstawowej, tj. temperatury powietrza ta:

 •  int. – wewnątrz i na zewnątrz budynku bez nasłonecznienia – WBGT = 0,7 Btnw + 0,3 tg,
 •  ext. – na zewnątrz budynków z nasłonecznieniem – WBGT = 0,7 Btnw + 0,2 tg +0,1 ta.

Zestawienie wyników

Uśredniona w odniesieniu do 3-dniowego okresu badawczego wartość współczynnika PMV dla widza wyniosła –0,01. Minimalna wartość równa –0,71 została osiągnięta 30 VI ok. godz. 4.00, a więc wtedy, kiedy hala nie była używana. Wartości maksymalne, oscylujące w granicach 1,00 PMV, przypadały na okolice godz. 14.00, kiedy temperatura wewnątrz hali przekraczała 27°C.

W wypadku zawodnika wskaźnik przewidywanej oceny średniej przekraczał wartość 2,0 w ciągu całego cyklu pomiarowego. Średnia wartość wyniosła 2,63. Maksimum, równe 3,47, przypadło 1 VII na godz. 15.00, przy czym w tym dniu już od godziny 11.00 wskaźnik PMV przekraczał wartość 3,00. Temperatura wewnątrz hali w tym czasie utrzymywała się na poziomie 27°C, a ok. godz. 15.00 doszła do wartości 27,94°C.

Analiza przeprowadzona jak dla środowiska gorącego, w odniesieniu do dwóch różnych rodzajów aktywności zawodnika, ­pokazała, że średnie wartości wskaźnika WBGT były identyczne i wyniosły 23,31°C dla WBGTint. oraz 23,25°C dla WBGText.

Maksimum wynoszące niewiele powyżej 26,00°C odnotowano w okolicach godz. 14.00 w dniu 1 VII. Wartości minimalne równe 21,07°C (ext.) oraz 21,14°C (int.) zostały zanotowane o godz. 3.00 dnia 30 VI. Wtedy to wskaźnik WBGT, od godz. 0.10 do 7.50, oscylował pomiędzy wartością 21,00°C a 22,00°C. Przy analizie wyników należy zaznaczyć, że godziny nocne nie są nigdy czasem pracy i eksploatacji hali.

Wilgotność w pomieszczeniu wynosiła ok. 60% przy wyłączonej wentylacji oraz uchylonych oknach. W momentach krytycznych dnia 1 VII w godz. od 12.00 do 14.30 osiągała wartość powyżej 70%, a jej maksimum było równe 73,30%.

Ciśnienie cząstkowe pary wodnej pa w szczytowym momencie wyniosło 2,64 kPa i nie przekroczyło wartości maksymalnej wynoszącej 2,7 kPa.

Wnioski

Na podstawie wyników badań można sformułować następujące wnioski dotyczących oceny warunków mikroklimatycznych w hali podczas wysokich temperatur zewnętrznych:

 •  w wypadku niewielkiej aktywności fizycznej, przy wysokich temperaturach zewnętrznych, użytkownik hali będzie się znajdował w idealnych dla jego organizmu warunkach. Średnia wartość współczynnika PMV dla widza wyniosła bowiem –0,01 i odpowiadała warunkom komfortu cieplnego według kryterium podanego przez Fangera [5] oraz normę PN-EN ISO 7730:2006 [3];
 • wskaźnik PMV w odniesieniu do zawodnika przekroczył wartość graniczną wynoszącą 2,0, co było powodem analizy pod kątem niekorzystnego obciążenia termicznego. Wartość parametru WBGTint. wynosiła 23,31°C, a WBGText. była równa 23,25°C. 
  Przy założeniu, że osoby uprawiające sport nie były przystosowane do wysiłku w środowisku gorącym, nieodczuwalny był dla nich ruch powietrza, a ich tempo metabolizmu wynosiło 225 W/m2, do oceny warunków w hali przyjęto trzecią z czterech możliwych klas. 
  Zgodnie z rozporządzeniem [4] wartość dopuszczalna WBGT dla tej klasy wynosi 23°C. Oznacza to, że w przypadku hali wartość ta została przekroczona, a w okresach przebywania w obiekcie największej liczby użytkowników wskaźnik WBGT osiągał wartość 25–26°C. 
  Należy zatem stwierdzić, że wysoka temperatura oraz wilgotność narażały organizm zawodników na zaburzenia procesów termoregulacji. Warunki panujące wewnątrz obiektu podczas zawodów można uznać za trudne do zaakceptowania;
 • norma klimatu umiarkowanego [3] dopuszcza maksymalną temperaturę wewnętrzną wynoszącą 30°C w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Średnia wartość temperatury powietrza w czasie badań wyniosła 25,05°C, natomiast najwyższa zmierzona temperatura osiągnęła wartość 27,94°C. 
  Można tylko przypuszczać, że temperatura wewnątrz mogłaby być jeszcze wyższa, gdyby nie fakt, że ok. godz. 9.00 dnia 1 VII zasłonięte zostały rolety wewnętrze od strony południowej, co miało ograniczyć zyski od nasłonecznienia. 
  Zewnętrzne łamacze światła przy silnym w okresie letnim promieniowaniu słonecznym w godzinach popołudniowych nie są w stanie zredukować wspomnianych zysków cieplnych;
 • wentylacja mechaniczna była całkowicie wyłączona, co mogło wpłynąć na wysoki poziom wilgotności względnej, dochodzący nawet do wartości 73,30%. Uchylone okna, początkowo po obu stronach hali, następnie jedynie po stronie – północnej (z powodu zasuniętych rolet wewnętrznych), nie były w stanie zapewnić odpowiednich warunków w obiekcie;
 • temperatury promieniowania wahały się między 23,82°C a 31,59°C i spełniały kryterium stosowalności wskaźnika komfortu PMV dla klimatu umiarkowanego wynoszącego 10–40°C. 
  Ponadto średnia zmierzona wartość temperatury promieniowania tr = t+ 0,77, spełnia więc wymagania komfortu, które zakładają, że optymalna tr to temperatura powietrza ta ±3;
 • zmierzona prędkość przepływu powietrza va wyniosła 0,01 [m/s]. Pojedyncze odczyty wskazujące wartości va od 0,02 do 0,05 [m/s] mogą świadczyć jedynie o chwilowych ruchach w obrębie sprzętu pomiarowego, związanych z usytuowaniem miernika w miejscu narażonym na przeciągi. Wszystkie wartości spełniają warunki dla mikroklimatu umiarkowanego, gdzie v= {0,1} [m/s].

Badania mikroklimatu w pasywnej hali sportowej w okresie letnim dowodzą występowania komfortu cieplnego w obiekcie, ale tylko przy niewielkiej aktywności fizycznej jej użytkowników. Kiedy metabolizm osób przebywających w budynku wzrasta do 3,8 met, nie ma już mowy o korzystnych dla organizmu warunkach.

Obliczone w odniesieniu do wysokich aktywności fizycznych wartości wskaźników WBGT wskazują na występowanie ryzyka zagrożenia zdrowia osób korzystających wówczas z obiektu.

W budynku już istniejącym, bez systemu chłodzenia, kiedy nie można dokonać weryfikacji usytuowania względem stron świata w celu ograniczenia zysków od nasłonecznienia czy też zmodyfikowania ilości i wielkości oszklenia, należałoby się zastanowić nad godzinami korzystania z obiektu.

Przeprowadzona analiza mikroklimatu przy wysokich temperaturach powietrza zewnętrznego nasuwa wniosek, aby zawody sportowe przeprowadzać w godzinach wczesnorannych lub wieczornych. Pozwoli to wyeliminować trudne do zaakceptowania dla organizmu człowieka warunki klimatyczne wewnątrz obiektu.

Literatura

 1. W. Feist, G. Schlagowski, R. Kołakowska, „Podstawy budownictwa pasywnego”, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Gdańsk 2006.
 2. E. Krasuska, „Ocena warunków pracy w mikroklimacie gorącym”, „Praca i Zdrowie”, nr 7-8/2007, s. 43–46,http://www.pracaizdrowie.com.pl/content/view/239/6.
 3. PN-EN ISO 7730:2006, „Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego”.
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy (DzU z 2002 r. nr 217, poz. 1833, ze zm.).
 5. P.O. Fanger, „Komfort cieplny”, Arkady, Warszawa, 1974.
 6. PN-EN 27243:2005, „Środowisko gorące. Wyznaczenie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT (web bulb globe temperature)”.
 7. Projekt wykonawczy Hali Sportowej przy ulicy Świerczewskiego 1 w Słomnikach, Architektura pasywna Pyszczek i Stelmach Sp. J.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • marcin marcin, 12.07.2017r., 14:55:33 Produkt termorefleksyjny HETTA TERMO D na wymalowania dachów np. z papy, w telegraficznym skrócie dzięki temu uzyskamy: - obniżenie temperatury (dzięki odbijaniu promieniowania UV na poziomie 98%, a energii słonecznej TSR na poziomie 93,5%) - obniżenie kosztów napraw dachu - nasz produkt zabezpiecza dach mechanicznie, termicznie oraz hydrofobowo, ewentualne naprawy są tanie i szybkie - poprawa komfortu pracy na halach - oszczędzanie na energii z tytułu pracy ewentualnej klimatyzacji i urządzeń chłodzących, - zmniejszenie zabrudzeń na dachu, - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, - złagodzenie skutków działania „miejskich wysp ciepła” - zmniejszenie częstotliwości renowacji (samosieciowanie - farba elastomerowa - łatwa w aplikacji i przy naprawach) powłoki co wpływa na jej zwiększoną odporność - szybkie wykonanie prac - dach z papy o powierzchni do 10 000m2, jesteśmy w stanie zabezpieczyć w ciągu 7 dni roboczych (warunkiem jest „okno pogodowe” - brak opadów) - udzielamy gwarancji nawet do 15 lat!!! Po zastosowaniu powłoki Hetta Termo D dach papowy nagrzewa się z temperatury ok 61/65 st. do 31st C. Warto zaznaczyć, ze farby Hetta są farbami niepalnymi, elastomerowymi, na dyspersji wodnej. Zapraszam do kontaktu.

Powiązane

Małgorzata Kośla news Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów? Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia – jak korzystać z darmowych projektów domów?

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w...

Przepisy powiązane z tzw. Polskim Ładem budzą niemałe kontrowersje. Wśród nowych ustaleń są zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany. Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia to jedno założeń programu, w którym z jednej strony możemy zyskać, z drugiej zaś stracić. Rząd opublikował niedawno wyniki konkursu na bezpłatny projekt domu do 70 m2. 38 zwycięskich propozycji ma pomóc inwestorom i odciążyć ich finansowo. Dowiedz się, jak i kiedy będzie można skorzystać z darmowych projektów domów do 70 m2 bez...

Materiały prasowe news Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków Polska przyjęła strategię w zakresie renowacji budynków

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie...

Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Dzięki jej realizacji poprawi się efektywność energetyczna budynków, jakość powietrza, a także komfort życia mieszkańców i spadnie emisja CO2. Powstaną również nowe miejsca pracy przy termomodernizacji budynków.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej Raport BPIE: czyli gdzie jest Polska w zakresie efektywności energetycznej

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy...

W styczniu 2022 r. Buildings Performance Institute Europe opublikował raport „Ready for carbon neutral by 2050? Assessing ambition levels in new building standards across the EU” w kontekście wymagań dyrektywy EPBD oraz średnio- (2030) i długoterminowych (2050) ambicji UE w zakresie dekarbonizacji. Niniejszy raport zawiera ocenę i porównanie poziomów ambicji nowych standardów budowlanych w sześciu krajach: Flandria, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Hiszpania.

Maciej Boryczko, radca prawny, Piotr Tracz, adwokat Zasady gwarancji w budownictwie

Zasady gwarancji w budownictwie Zasady gwarancji w budownictwie

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały...

Mówi się, że najlepsze umowy to takie, które w zapomnieniu tkwią w zakurzonym segregatorze. Realizacja umowy poszła sprawnie – wszystkie strony wywiązały się ze swych zobowiązań w terminie, w tym zrealizowały płatności, zachowały terminy etc. Słowem, nie było potrzeby wracać do warunków współpracy. Nie zawsze jest tak pięknie, wszak wiadomo – umowę przygotowuje się na złe czasy, więc od czasu do czasu trzeba do umowy wrócić. I wówczas, gdy coś pójdzie niezgodnie z założeniami, umowy przechodzą prawdziwy...

dr Barbara Lucyna Pietruszka, dr inż. Ewa Sudoł, dr inż. Ewelina Kozikowska, mgr inż. Marcin Czarnecki, mgr inż. Maria Wichowska Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym Wykorzystanie kompozytów na bazie odpadów pokonsumenckich w sektorze budowlanym

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w...

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru gazetowego. Testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP) Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju (REZP)

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W...

Choć w ostatnich latach poczyniono postępy, wpływ konsumpcji na środowisko wciąż wykracza poza bezpieczny dla ludzkości obszar działania, ponieważ na kilka sposobów przekraczamy granice planety w UE. W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź → wytwórz → pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów.

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych? Na co zwrócić uwagę przy wyborze elektronarzędzi akumulatorowych?

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek...

Elektronarzędzia akumulatorowe najczęściej kojarzą się z wiertarko-wkrętarką, a obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań, od specjalizowanych narzędzi akumulatorowych, kluczy udarowych, wiertarko­‑wkrętarek wyposażonych w udar, po urządzenia wielofunkcyjne wyposażone w wymienne nasadki.

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce Diagnoza luk we wsparciu modernizacji budynków w Polsce

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne...

Obecnie wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zwiększenia głębokości oraz zakresu modernizacji energetycznych budynków. Wiele z nich zaczęło już wdrażać polityki publiczne mające na celu odpowiedzieć na to wyzwanie. Instrumenty stosowane przez poszczególne państwa różnią się pod wieloma względami, jednocześnie jednak można dostrzec pewne trendy, takie jak dążenie do integracji poszczególnych narzędzi, czy wzmocnienie zachęt dla kompleksowych inwestycji. W polskim systemie...

mgr inż. Henryk B. Łoziczonek, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. pk Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych Metody badania właściwości cieplnych materiałów budowlanych

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo,...

W ostatnich latach wzrasta na świecie świadomość dotycząca poszanowania energii. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia, a wręcz redukcji wzrostu jej zużycia. Szczególną rolę odgrywa budownictwo, które należy do największych odbiorców wyprodukowanej energii, zarówno na etapie wznoszenia budynków, jak i późniejszej ich eksploatacji.

dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1) Podstawowe zagadnienia fizyki cieplnej budowli w aspekcie wymagań prawnych (cz. 1)

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają...

Od wielu lat przepisy prawne związane z procesami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków wymuszają takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, w wyniku których nowo wznoszone budynki zużywają w trakcie eksploatacji coraz mniej energii na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. (dawniej kmax.) wpływają na wielkość zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków.

mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy prof. PK Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi w przestrzeniach publicznych

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń...

Beton to materiał o dużej wytrzymałości na ściskanie, ale około dziesięciokrotnie mniejszej wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto charakteryzuje się kruchym pękaniem i nie pozwala na przenoszenie naprężeń po zarysowaniu.

Krystyna Stankiewicz Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani Wykwalifikowani specjaliści w branży budowlanej wciąż poszukiwani

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki. Mimo pewnych zakłóceń w ostatnim czasie, wykształceni profesjonaliści mogą liczyć na znalezienie dobrej pracy i godziwe zarobki.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r. Plan działania na rzecz szybszej dekarbonizacji i większego bezpieczeństwa energetycznego w Europie do 2030 r.

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji...

Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia „Energising Europe with Solar Heat” – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r.

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero...

Przedstawiamy fragment Raportu powstałego na bazie analiz przeprowadzonych przez Zespół Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE zaprezentowanych w dokumencie pt. „Polska net-zero 2050: Transformacja sektora energetycznego Polski i UE do 2050 r.”1 Raport przedstawia kierunki zmian technologicznych, które są konieczne na drodze do wypełnienia celów ustanowionych w Europejskim Zielonym Ładzie2 wraz z oceną wpływu tych zmian na sektor wytwarzania energii elektrycznej i ciepła...

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich Wsparcie modernizacji budynków – przegląd dobrych praktyk europejskich

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane...

W numerze 6/2022 miesięcznika IZOLACJE publikowaliśmy fragmenty Raportu Fali Renowacji przedstawiające luki we wsparciu modernizacji budynków w Polsce. W drugiej części przedstawiamy rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich.

mgr inż. Karol Kramarz Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny Materiały wiążące w budownictwie – rys historyczny

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne...

Materiały wiążące służą do mechanicznego zespalania poszczególnych elementów budowlanych. Natomiast głównym ich zadaniem jest równomierne przenoszenie nacisku warstw górnych na dolne budowle, ma to istotne znaczenie, gdy następuje mała dokładność obróbki powierzchni elementów. Dokładność obróbki elementów w znacznym stopniu eliminuje powstawanie na powierzchni styku tych elementów obciążeń punktowych, następuje wtedy w sposób istotny zwiększenie wytrzymałości konstrukcji.

Jacek Sawicki news Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami Zmiany w przepisach prawnych ustawy Prawo budowlane w powiązaniu z innymi ustawami

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557) ukazał się tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Jacek Sawicki news Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy po zmianach prawnych Dziennik budowy po zmianach prawnych

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023...

Dziennik budowy w przepisach prawa budowlanego przywołany został w art. 45 rozdziału 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych” i dotychczas prowadzono go w formie papierowej. Od 27 stycznia 2023 r. będzie mógł być prowadzony także w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego po zmianach Książka obiektu budowlanego po zmianach

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią...

Książka obiektu budowlanego (KOB) w formie papierowej w przepisach prawa budowlanego dotąd przywoływana była w art. 64 pkt. 1–4. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy art. 64 pkt 1, 2 i 4 stracą ważność, a zastąpią je art. 60a–60r ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557).

Jacek Sawicki news Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany Portal e-budownictwo – sprawniejszy proces budowlany

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w...

Portal e-budownictwo w przepisach prawa budowlanego pojawia się w ustawie z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której tekst ukazał się 26 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1557). Przywołuje go zapis art. 71 w ust. 2b pkt 2, który stanowi, że „Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się (…) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-budownictwo”. I dalej rozbudowują go przepisy art. 79a–79k...

Jacek Sawicki news Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami) Ustawa Prawo budowlane (tekst ujednolicony; stan prawny po nowelizacji wg DzU poz. 1557 z dnia 26.07.2022 r. z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego...

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – stan prawny po ujednoliceniu tekstu ustawy na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DzU poz. 2351 z dnia 20.12.2021 r.) wraz ze zmianami: 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 88 z dnia 14.01.2022 r.); 2. Ustawa z dnia 7 lipca...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2)

Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2) Transformacja sektora energetycznego Polski i pozostałych krajów UE do 2050 r. (cz. 2)

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki będzie prowadzić do głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego, który wpływa na praktycznie wszystkie dziedziny...

Realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej i dekarbonizacja gospodarki będzie prowadzić do głębokiej przebudowy polskiego sektora elektroenergetycznego, który wpływa na praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki, w tym transport, ciepłownictwo, a także zaopatrzenie w energię zakładów przemysłowych. Jak powinna przebiegać modernizacja sektora i jakie technologie powinny być dominujące w perspektywie 2050 r.?

Przemysław Gogojewicz Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia

Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia Przepisy przeciwpożarowe w ochronie osób i mienia

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub...

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Materiały prasowe Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać?

Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać? Ekrany akustyczne – kiedy i gdzie je stawiać?

Na podstawie jakich przepisów i dokumentów lokalizowane i budowane są ekrany akustyczne? Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogły powstać, i kto wydaje stosowną decyzję?

Na podstawie jakich przepisów i dokumentów lokalizowane i budowane są ekrany akustyczne? Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogły powstać, i kto wydaje stosowną decyzję?

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka » Systemowa termomodernizacja to ciepło i estetyka »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.